32004R2269[1]

A Tanács 2269/2004/EK rendelete (2004. december 20.) a 2340/2002/EK és a 2347/2002/EK rendeletnek a 2004-ben csatlakozott tagállamok számára biztosított, a mélytengeri fajokra vonatkozó halászati lehetőségek tekintetében történő módosításáról

A TANÁCS 2269/2004/EK RENDELETE

(2004. december 20.)

a 2340/2002/EK és a 2347/2002/EK rendeletnek a 2004-ben csatlakozott tagállamok számára biztosított, a mélytengeri fajokra vonatkozó halászati lehetőségek tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák köztársaság (1) a csatlakozásának feltételeitől valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmányra (2003-as csatlakozási okmány), különösen annak 57. cikk (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) A 2003-as csatlakozási okmány nem igazította ki a mélytengeri halállományokra vonatkozó 2003-as és 2004-es halászati lehetőségek rögzítéséről szóló, 2002. december 16-i 2340/2002/EK tanácsi rendeletet (2) annak érdekében, hogy a mélytengeri fajokra vonatkozó halászati lehetőségek elosztása az új tagállamokra is kiterjedjen. Ennélfogva - a 2002. évihez hasonló halászati gyakorlatot figyelembe véve - szükséges a 2004-ben csatlakozott tagállamok között is elosztani ilyen halászati lehetőségeket, annak érdekében, hogy ezen tagállamok halászai folytathassák tevékenységüket.

(2) A halászati lehetőségek elosztása nem vezethet oda, hogy a 2004. május 1-jét megelőzően jogszerűen kifogott halzsákmányok esetében a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló, 1993. október 12-i 2847/93/EGK tanácsi rendelet (3) 23. cikkének (1) bekezdése, a teljes kifogható mennyiségek (TAC) és kvóták éves kezelésére vonatkozó kiegészítő feltételek bevezetéséről szóló, 1996. május 6-i 847/96/EK tanácsi rendelet (4) 5. cikke, illetve a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK (5) rendelet 26. cikke értelmében kvótalevonás kerülne sor.

(3) A mélytengeri állományok halászatára vonatkozó különleges hozzáférési követelmények és kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló, 2002. december 16-i 2347/2002/EK tanácsi rendelet (6) megállapítja a jelentős mennyiségű mélytengeri fajt kirakodó halászflották teljesítmény- és kapacitásmaximumait, és meghatározza e maximumértékek megállapításának referencia időszakát, amely a hatálybalépést megelőző három év. Szükséges, hogy ezen maximumértékek megállapításához használt referencia időszak figyelembe vegye az utóbbi éveket, hogy az új tagállamok halászai folytathassák tevékenységüket.

(4) A 2340/2002/EK és a 2347/2002/EK rendeletnek a 2004-ben csatlakozott tagállamokra, a csatlakozás időpontjától történő alkalmazása érdekében rendkívül fontos, hogy ezen rendelet 2004. május 1-jén hatályba lépjen.

(5) A 2340/2002/EK és a 2347/2002/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2340/2002/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A rendelet a következő cikkel egészül ki:

"3a. cikk

(1) A 2004-ben csatlakozott tagállamok hajói által 2004. január 1-je és május 1-je között kifogott halzsákmányokat az I. mellékletben megállapított kvóták alapján számolják.

(2) Az (1) bekezdésben említett tagállamok legkésőbb 15 nappal e rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követően értesítik a Bizottságot az általuk 2004. január 1-je és május 1-je között kifogott mennyiségekről."

2. A rendelet a következő cikkel egészül ki:

"4a. cikk

A 2847/93/EGK rendelet 23. cikkének (1) bekezdését, a 847/96/EK rendelet 5. cikkét és a mélytengeri állományok halászatára vonatkozó különleges hozzáférési követelmények és kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló, 2002. december 16-i 2371/2002/EK rendelet 26. cikkét nem kell alkalmazni a 2004-ben csatlakozott tagállamok hajói által 2004. május 1-jét (7) megelőzően kifogott azon halzsákmányokra, amelyek túllépik az e rendelet I. mellékletében meghatározott kvótát."

3. Az I. melléklet az e rendelet melléklete szerint módosul.

2. cikk

A 2347/2002/EK rendelet 4. cikke a következő bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az bekezdéstől eltérve, a 2004-ben csatlakozott tagállamok kiszámítják azon hajóik összteljesítményét és összesített űrtartalmát, amelyek a 2000., 2001. vagy 2002. év bármelyikében különböző mélytengeri fajokból összesen több, mint 10 tonnát rakodtak ki. Ezeket az összesített értékeket közlik a Bizottsággal."

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2004. május 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

P. VAN GEEL

(1) HL L 236., 2003.9.23., 1. o.

(2) HL L 356., 2002.12.31., 1. o.

(3) HL L 261., 1993.10.20., 1. o. A legutóbb az 1954/2003/EK rendelettel (HL L 289., 2003.11.7., 1. o.) módosított rendelet.

(4) HL L 115., 1996.5.9., 3. o.

(5) HL 358., 2002.12.31., 59. o.

(6) HL L 351., 2002.12.28., 6. o.

(7) HL. L 358., 2002.12.31., 59. o.

MELLÉKLET

A 2340/2002/EK rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

1. Az V., VI., VII., XII. körzetben található fekete abroncshalra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

SZÖVEG HIÁNYZIK

2. Az Vb., VI. és VII. körzetben található pisze hosszúfarkú vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

SZÖVEG HIÁNYZIK

3. A VI. és VII. körzetben található kék menyhalra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

SZÖVEG HIÁNYZIK

(1) Csak járulékos fogásokra. E kvótán belül a célzott halászat nem megengedett.

(2) Csak járulékos fogásokra. E kvótán belül a célzott halászat nem megengedett.

(3) Csak járulékos fogásokra. E kvótán belül a célzott halászat nem megengedett.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32004R2269 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004R2269&locale=hu

Tartalomjegyzék