32002R2347[1]

A Tanács 2347/2002/EK rendelete (2002. december 16.) a mélytengeri állományok halászatára vonatkozó különleges hozzáférési követelmények és kapcsolódó feltételek megállapításáról

A TANÁCS 2347/2002/EK RENDELETE

(2002. december 16.)

a mélytengeri állományok halászatára vonatkozó különleges hozzáférési követelmények és kapcsolódó feltételek megállapításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 2 ),

(1)

A halászat és akvakultúra közösségi rendszerének létrehozásáról szóló, 1992. december 20-i 3760/92/EGK tanácsi rendelet ( 3 ) előírása szerint a Tanács, a rendelkezésre álló tudományos szakvélemény, különösen pedig a halászati tudományos, műszaki és gazdasági bizottság által készített jelentés figyelembevételével, az erőforrások ésszerű, felelős módon történő és fenntartható kiaknázásának biztosításához szükséges intézkedéseket, valamint az erőforrásokhoz való hozzáférésre vonatkozó feltételeket fogad el.

(2)

Az egyes mélytengeri halállományokra vonatkozó tudományos szakvélemény szerint ezen állományokat károsan érinti a kiaknázás, és az ezen állományokra vonatkozó halászati lehetőségeket a fenntarthatóság érdekében korlátozni vagy csökkenteni kell.

(3)

A tudományos vélemény szerint továbbá a halászati erőkifejtés irányítása megfelelő módszert jelent a mélytengeri állományok elővigyázatos kezelésének biztosításához.

(4)

Ennélfogva helyénvaló rendelkezni a mélytengeri fajok halászatával foglalkozó hajók különleges halászati engedélyének kiadásáról és az említett halállományok halászatában a halászati erőkifejtésnek a jelenlegi szinten történő korlátozásáról.

(5)

A halászati műveletekkel kapcsolatos pontos és naprakész információk jelentik a magas színvonalú szakvélemények biztosításának előfeltételét, és az említett információkat legjobban a halászati iparral és az egyéb érdekelt felekkel együttműködő képzett és független tudományos megfigyelők révén lehet biztosítani.

(6)

A lehető leghamarabb az illetékes tudományos és irányítási testületek rendelkezésére kell bocsátani a tudományos szakvéleményhez szükséges, a halászattal és a tengeri környezettel kapcsolatos megfelelő, ellenőrizhető és naprakész információkat.

(7)

A mélytengeri fajokra irányuló halászati erőkifejtés hatékony és elővigyázatos kezelésének biztosítása érdekében szükséges az említett fajokat halászó hajóknak, a különleges halászati engedélyekre vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 1994. június 27-i 1627/94/EK tanácsi rendelettel ( 4 ), valamint a különleges halászati engedélyekre vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1627/94/EK tanácsi rendelet alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1995. december 20-i 2943/95/EK bizottsági rendelettel ( 5 ) összhangban kiadott különleges halászati engedélyekkel történő azonosítása.

(8)

Az e rendeletben megállapított intézkedések teljesítésének biztosításához a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozásáról szóló, 1993. október 12-i 2847/93/EGK tanácsi rendeletben ( 6 ), valamint a műholdas hajómegfigyelési rendszerek tekintetében a 2847/93/EGK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1997. július 29-i 1489/97/EK bizottsági rendeletben megállapítottakon kívül további ellenőrző intézkedésekre van szükség ( 7 ).

(9)

Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal ( 8 ) összhangban kell elfogadni.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Hatály

E rendelet azon uniós halászhajókra alkalmazandó, amelyek az I. mellékletben felsorolt fajok fogására irányuló halászati tevékenységüket az I-XIV. ICES (Nemzetközi Tengerkutatási Tanács) alterületeken és a 34.1.1., 34.1.2., 34.1.3. és 34.2. CECAF-területek uniós vizein végzik.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a következő fogalommeghatározások alkalmazandók:

a) a "mélytengeri fajok" az I. mellékletben felsorolt fajok;

b) a "mélytengeri halászati engedély" a mélytengeri fajokra az 1627/94/EK rendelet 7. cikkével összhangban kiadott különleges halászati engedély;

c) a "teljesítmény" a hajók teljes beépített motorteljesítménye kilowattban, a halászhajók jellemzőinek meghatározásáról szóló, 1986. szeptember 22-i 2930/86/EGK tanácsi rendelettel ( 9 ) összhangban mérve;

d) az "űrtartalom" a bruttó tonnatartalom, a 2930/86/EGK rendelettel összhangban mérve;

e) a "kilowatt-napi halászat" a c) pontban meghatározott teljesítmény és azon napok számának a szorzata, amelyeken az adott halászhajónak bármilyen halászfelszerelése telepítve van a vízben;

f) "nem szándékos fogások" olyan tengeri élőlények véletlenszerűen ejtett fogásai, amelyeket az 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 10 ) 15. cikke értelmében ki kell rakodni és le kell vonni a kvótákból akár azért, mert a minimális védelmi referenciaméretnél kisebb méretűek, akár azért, mert a fogások összetételére és a járulékos fogásokra vonatkozó szabályok értelmében megengedett mennyiségeket túllépve fogták ki őket.

3. cikk

Mélytengeri halászati engedély

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy mélytengeri halászati engedélyhez kössék a saját lobogójuk alatt hajózó és a saját területükön lajstromozott hajók által végzett azon halászati tevékenységeket, amelyek naptári évenként 10 tonnánál nagyobb mennyiségű mélytengeri faj kifogására és fedélzeten való tárolására irányulnak.

A mélytengeri halászati engedéllyel nem rendelkező halászhajók számára tilos a mélytengeri fajok hajóutanként 100 kg mennyiséget meghaladó mértékű halászata. Az ilyen hajók által kifogott mélytengeri fajok 100 kg-on felüli mennyiségeit tilos a fedélzeten tartani, átrakodni vagy kirakodni.

A második albekezdés nem alkalmazandó az olyan mélytengeri fajok nem szándékos fogásaira, amelyek az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkében meghatározott kirakodási kötelezettség hatálya alá tartoznak. Ezeket a nem szándékos fogásokat ki kell rakodni és le kell vonni a kvótákból.

(2) A tagállamok kérésére különleges intézkedések állapíthatók meg az idényjellegű vagy a kisüzemi halászat vonatkozásában.

(3) A (2) bekezdés részletes alkalmazási szabályait a 11. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban fogadják el.

4. cikk

Az erőkifejtés korlátozása

(1) A tagállamok kiszámítják azon hajóik összteljesítményét és teljes űrtartamlát, amelyek az 1998., 1999. vagy 2000. év bármelyikében különböző mélytengeri fajokból összesen több mint 10 tonnát rakodtak ki.

Ezeket az összesített értékeket közlik a Bizottsággal.

A Bizottság írásos kérésére a tagállamok harminc napon belül rendelkezésére bocsátják a mélytengeri halászati engedéllyel rendelkező hajók által készített fogási naplókra vonatkozó dokumentációt.

(2) A tagállamok csak abban az esetben adhatnak ki halászati engedélyt a hajói részére, ha:

a) az adott hajók összteljesítménye nem haladja meg az (1) bekezdéssel összhangban meghatározott összteljesítményt; és/vagy

b) az adott hajók teljes űrtartalma nem haladja meg az (1) bekezdéssel összhangban meghatározott teljes űrtartalmat.

(3) Az bekezdéstől eltérve, a 2004-ben csatlakozott tagállamok kiszámítják azon hajóik összteljesítményét és összesített űrtartalmát, amelyek a 2000., 2001. vagy 2002. év bármelyikében különböző mélytengeri fajokból összesen több, mint 10 tonnát rakodtak ki. Ezeket az összesített értékeket közlik a Bizottsággal.

5. cikk

A halászfelszerelés jellemzőire és a halászati műveletekre vonatkozó jelentés

A 2847/93/EGK rendelet 6. cikkében meghatározott kötelezettségen túl, a mélytengeri halászati engedéllyel rendelkező uniós halászhajó parancsnokának a III. melléklet szerinti információkat is rögzítenie kell a hajónaplóban vagy a lobogó szerinti tagállam által előírt formanyomtatványon.

6. cikk

Hajómegfigyelési rendszer

(1) Az 1489/97/EK rendelet 6. cikkének (2) bekezdése ellenére, a halászhajóra szerelt műholdas követőrendszer technikai meghibásodása vagy működésképtelensége esetén a hajó parancsnoka kétóránként közli a hajó földrajzi helyzetét a lobogó szerinti és a parti tagállamokkal.

(2) A hajóút befejeztével, a hajó mindaddig nem hagyhatja el a kikötőt, amíg a műholdas követőrendszer az illetékes hatóságok elvárásai szerint nem üzemel.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt kötelezettségek többszöri elmulasztása a közös halászati politikát, a közös halászati politika szabályait súlyosan sértő magatartásformák jegyzékének létrehozásáról szóló, 1999. június 24-i 1447/1999/EK tanácsi rendelet ( 11 ) szerint súlyosan sértő magatartásnak tekintendő.

(4) E cikk részletes alkalmazási szabályait a 11. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban fogadják el.

7. cikk

Kijelölt kikötők

(1) 2003. március 1-jétől kezdve az összességében 100 kg-ot meghaladó mélytengeri fajok bármely mennyiségét kizárólag a mélytengeri fajok kirakodására kijelölt kikötőkben szabad kirakodni.

(2) Minden egyes tagállam kijelöli a mélytengeri fajok 100 kg-ot meghaladó mennyiségének kirakodására szolgáló kikötőket, valamint megfelelő vizsgálati és felügyeleti eljárásokat állapít meg, beleértve a mélytengeri fajok mennyiségének nyilvántartásba vételének és az arról készített jelentésének módját az egyes kirakodások alkalmával.

(3) Minden egyes tagállam, az e rendelet hatálybalépésétől számított 60 napon belül átadja a Bizottság részére a kijelölt kikötők jegyzékét, és, ezt követően 30 napon belül, a (2) bekezdésben említett kapcsolódó vizsgálati és felügyeleti eljárásokat.

Az említett információkat a Bizottság az összes tagállam részére továbbítja.

8. cikk

Megfigyelők

(1) Minden egyes tagállam tudományos megfigyelőket rendel azon halászhajókhoz, amelyek számára a (2) bekezdésben előírt mintavételi tervvel összhangban mélytengeri halászati engedélyt bocsátottak ki.

(2) Minden egyes tagállam olyan mintavételi tervet készít a megfigyelők telepítésére és a kikötői mintavételre, amellyel biztosítható a mélytengeri halállományok felméréséhez és kezeléséhez elegendő mennyiségű reprezentatív adat begyűjtése.

A mintavételi tervet egy tudományos és statisztikai kiértékelés alapján a Bizottság hagyja jóvá az e rendelet hatálybalépését követő hat hónapon belül.

(3) Az (1) és (2) bekezdés részletes alkalmazási szabályait a 11. cikk (2) bekezdésében említett eljárás szerint fogadják el.

(4) A tudományos megfigyelő:

a) saját nevében feljegyzi az 5. cikkben említett információkat egy hajónaplóba;

b) a megfigyelési időszak végét követő 20 napon belül jelentést készít az érintett tagállam illetékes hatóságai számára. Ennek a jelentésnek egy példányát, az erre vonatkozó írásos kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül, megküldi a Bizottság számára;

c) elvégzi a mintavételi tervben előírt további feladatokat.

(5) A tudományos megfigyelő nem lehet:

a) azon hajó parancsnokának vagy azon hajón szolgáló tisztnek rokona, amelyre kirendelik;

b) azon hajó parancsnokának az alkalmazottja, amelyre kirendelik;

c) a parancsnok képviselőjének az alkalmazottja;

d) a parancsnok vagy a parancsnok képviselője által ellenőrzött társaság alkalmazottja;

e) a parancsnok képviselőjének a rokona.

9. cikk

Információk

A 2847/93/EGK rendelet 15. és 19i. cikkében megállapított kötelezettségeken túl, a tagállam, a hajónaplókban feljegyzett, a kikötőn kívül eltöltött halászati napokra vonatkozó teljes nyilvántartást és a tudományos megfigyelők által készített jelentéseket is tartalmazó információk alapján, minden egyes naptári félévre vonatkozóan közli a Bizottsággal, az adott naptári félév végét követő három hónapon belül, a mélytengeri fajok fogására és a halászati erőkifejtésre vonatkozó információkat, kilowatt-napi halászatban kifejezve és negyedéves lebontásban, a halászfelszerelés típusa, a fajok szerint és a II. mellékletben felsorolt fajok, továbbá ICES-statisztikai négyszög vagy CECAF-alosztály szerint.

Ezen információkat a Bizottság haladéktalanul továbbítja az illetékes tudományos testületekhez.

10. cikk

Nyomon követés

A Bizottság 2005. június 30-ig jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé a mélytengeri fajok kezelésére vonatkozó átfogó rendszerről. E jelentés alapján a Bizottság javaslatot tesz a Tanácsnak e rendszer szükséges módosítására.

11. cikk

Bizottsági eljárás

(1) A Bizottság munkáját a 3760/92/EGK tanácsi rendelet 17. cikke alapján létrehozott bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre való hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikke alkalmazandó.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított időszak hossza három hónapban kerül rögzítésre.

(3) A bizottság eljárási szabályzatot fogad el.

12. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2003. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

A mélytengeri fajok jegyzéke

Tudományos elnevezésKözismert elnevezés
Aphanopus carboFekete abroncshal
Apristuris spp.Izlandi macskacápa
Argentina silusAranylazac
Beryx spp.Tízujjú halfélék
Centrophorus granulosusKözönséges tüskéscápa
Centrophorus squamosusÉrdes tüskéscápa
Centroscyllium fabriciiFeketefarkú cápa
Centroscymnus coelolepisPortugál cápa
Coryphaenoides rupestrisGránátoshal
Dalatias lichaBúvárcápa
Deania calceusDeania
Etmopterus princepsÖrdögcápa
Etmopterus spinaxFekete tüskéscápa
Galeus melastomusFűrészfarkú cápa
Galeus murinusEgércápa
Hoplostethus atlanticusAtlanti tükörhal
Molva dypterigiaKék menyhal
Phycis blennoidesVillás tőkehal
Centroscymnus crepidaterOrmányos cápa
Scymnodon ringensSpanyol tüskéscápa
Hexanchus griseusSzürke cápa
Chlamydoselachus anguineusGalléros cápa
Oxynotus paradoxusDisznócápa
Somniosus microcephalusGrönlandi cápa

II. MELLÉKLET

A 9. cikkben említett mélytengeri fajok kiegészítő jegyzéke

Tudományos elnevezésKözismert elnevezés
Pagellus bogaraveoNagyszemű vörösdurbincs
Chimaera monstrosaKözönséges macskahal
Marcrourus berglaxHosszúfarkú hal
Mora moroLágyhal
Antimora rostrataLila tőkehal
Epigonus telescopusIzzószemű hal
Helicolenus dactylopterusRózsás álsügér
Conger congerTengeri angolna
Lepidopus caudatusVillásfarkú abroncshal
Alepocephalus bairdiiÁlhering
Lycodes esmarkiiNorvég farkasangolna
Raja hyperboreaSarki rája
Sebastes viviparusKis álsügér
Hoplostethus mediterraneusCsillagos szemű hal
Trachyscorpia cristulataTüskés skorpióhal
Raja nidarosiensusNorvég rája
Chaecon (Geryon) affinisMélytengeri vörös rák
Raja fyllaeFylla-rája
Hydrolagus mirabilisNagyszemű tengeri macska
Rhinochimaera atlanticaHosszúorrú tengeri macska
Alepocephalus rostratusKopaszhal
Polyprion americanusRoncssügér

III. MELLÉKLET

Az 5. cikkben említett halászfelszerelés jellemzőire és a halászati műveletekre vonatkozó információ

1. Horogsort alkalmazó hajók esetében:

- a horogsorra erősített horgok átlagos száma,

- azon időtartam, amelyet a horogsorok bármely 24 órás időszak alatt a tengerben töltenek, valamint az ezen időszak alatti kivetések száma,

- a halászási mélységek.

2. Rögzített hálókat alkalmazó hajók esetében:

- a hálók szembősége,

- a hálók átlagos hosszúsága,

- a hálók átlagos magassága,

- azon időtartam, amelyet a hálók egy 24 órás időszak alatt a tengerben töltenek, valamint az ezen időszak alatti behúzások száma,

- a halászási mélységek.

3. Vontatott halászfelszerelést alkalmazó hajók esetében:

- a hálók szembősége,

- azon időtartam, amelyet a hálók egy 24 órás időszak alatt a tengerben töltenek, valamint az ezen időszak alatti behúzások száma,

- a halászási mélységek.

( 1 ) HL C 151. E, 2002.6.25., 184. o.

( 2 ) 2002. október 10-i vélemény (a Hivatalos Lapban még tették közzé).

( 3 ) HL L 389., 1992.12.31., 1. o. A legutóbb az 1181/98/EK rendelettel (HL L 164., 1998.6.9., 1. o.) módosított rendelet.

( 4 ) HL L 171., 1994.7.6., 7. o.

( 5 ) HL L 308., 1995.12.21., 15. o.

( 6 ) HL L 261., 1993.10.20., 1. o. A legutóbb a 2846/98/EK rendelettel (HL L 358., 1998.12.31., 5. o.) módosított rendelet.

( 7 ) HL L 202., 1997.7.30., 18. o. A legutóbb a 2445/1999/EK rendelettel (HL L 298., 1999.11.19., 5. o.) módosított rendelet.

( 8 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

( 9 ) HL L 274., 1986.9.25., 1. o. A 3259/94/EK rendelettel (HL L 339., 1994.12.29., 11. o.) módosított rendelet.

( 10 ) Az Európai Parlament és a Tanács 1380/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 22. o.).

( 11 ) HL L 167., 1999.7.2., 5. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32002R2347 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32002R2347&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02002R2347-20150601 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02002R2347-20150601&locale=hu

Tartalomjegyzék