1060/2001. (VI. 26.) Korm. határozat

a 2001. évben állami kezességvállalás biztosításával engedélyezett agrárhitel programokról

1. A Kormány

a) hozzájárul ahhoz, hogy az 1032/2001. (IV. 9.) Korm. határozattal módosított 1114/2000. (XII. 27.) Korm. határozat 1. pont b) alpontjában meghatározott 1000 millió Ft, valamint a 6. pont b) alpontjában meghatározott 4500 millió Ft kezességvállalási keretek az agrártermeléssel és az agrártermékek feldolgozásával foglalkozó és 300 hektárnál kevesebb szántóterületen gazdálkodó, 50 millió Ft-nál kevesebb nettó- árbevételt (bevételt) elérő és 10 főnél kevesebb főt foglalkoztató vállalkozások (a továbbiakban: családi és társas kisvállalkozások) által a 2. a) alpontban megnevezett célra a 3. pontban foglalt feltételrendszer szerint felvett hitelekhez kerüljenek felhasználásra;

b) a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 37. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján készfizető kezességet vállal 2000 millió Ft összeghatárig az e határozat a) pontjában meghatározott termelői kör által, a 2. a) alpontban megnevezett célra a 3. pontban foglalt feltételrendszer szerint, 1 éves tőketörlesztési türelmi idővel felvett, legalább 5 éves, de legfeljebb 10 éves hitelek tőkeösszegére.

Felelős: földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

2. A Kormány a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 37. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján

a) sortartó kezességet vállal 1000 millió Ft összeghatárig az agrártermeléssel és az agrártermékek feldolgozásával foglalkozó és 300 hektárnál több szántóterületen gazdálkodó, 50 millió Ft-nál magasabb nettó árbevételt elérő és 10 főnél több alkalmazottat foglalkoztató vállalkozások (a továbbiakban: középvállalkozások) által a termelési technológiák fejlesztését, meglévő és új termelőeszközök termelésbe állítását szolgáló gazdahitel program, illetőleg

b) sortartó kezességet vállal 3000 millió Ft összeghatárig a termelői közösségek tulajdonhoz jutását elősegítő, az élelmiszer-feldolgozást szolgáló reorganizációs kivásárlási program, valamint

c) sortartó kezességet vállal 4000 millió forint összeghatárig az agrártermelés, és az agrártermékek értékesítését, illetve a piacra jutás szervezettségét segítő logisztikai és infrastrukturális fejlesztésekhez

egyéves tőketörlesztési türelmi idővel felvett legalább 5 éves, de legfeljebb 10 éves hitelek tőkeösszegére.

Felelős: földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

3. A Kormány a 2. a) pontban megnevezett program megvalósításához pályázóként a családi és társas kisvállalkozások esetében legfeljebb 50 millió Ft összeghatárig felvett hitelekhez 80%-os mértékű készfizető, a középvállalkozások által felvett hitelekhez 300 millió Ft összeghatárig 60%-os mértékű sortartó, a 2. b) pont esetében felvett hitelekhez legfeljebb 800 millió Ft összeghatárig 50%-os mértékű sortartó, a 2. c) pont esetén felvett hitelekhez legfeljebb 1000 millió Ft összeghatárig 50%-os mértékű sortartó kezességet vállal és a támogatás igénybevételekor érvényes jegybanki alapkamattal számított kamat legfeljebb 60%-ának megfelelő kamattámogatást biztosít.[1]

4. A Kormány a Tv. 43. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2. pontban meghatározott kezességvállalások esetében a kezességvállalási díj megfizetésétől eltekint.

Felelős: földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

5. A Kormány felhatalmazza a földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztert, hogy az igénybe vehető kedvezmények részletes feltételeit rendeletben és pályázati kiírásban szabályozza.

Felelős: földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

6: A Kormány egyetért azzal, hogy a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény végrehajtásával, valamint a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CIX. törvény végrehajtásáról szóló törvényben a Kormány kapjon felhatalmazást az agrárhitelekhez biztosított 2000. évi kezességvállalási keret tényleges maradványának 2001. évi felhasználása érdekében.

Felelős: földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter pénzügyminiszter

Határidő: a törvényjavaslat benyújtásához igazodóan

7. Az agrárhitelekhez biztosított 65 Mrd Ft összegű kezességvállalási keret felhasználásáról szóló 1114/2000. (XII. 27.) Korm. határozat 1. b) pontja, a 4. pontja és a 6. b) pontja hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. számú függelék az 1060/2001. (VI. 26.) Korm. határozathoz

Adatlap a Kormány központi költségvetés terhére történő kezességvállalásaihoz

1. A felhatalmazás megjelölése: a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 36. §-a, illetve Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 37. § c) pontja.

2. Nemzeti érdek megnevezése: a termelési technológiák fejlesztését, meglévő és új termelőeszközök termelésbe állítását szolgáló gazdahitel program.

3. A kezességvállalás indoklása: a programok sikeres megvalósítására csak állami kezességvállalás biztosításával lehet számítani.

4. A kezességvállalás mértéke vagy összege: 2001. évben 7500 millió Ft.

5. A kezességvállalás feltételei: FVM miniszteri rendeletben foglaltak szerint.

6. A közbeszerzésekről szóló törvény alkalmazása: a beruházási hitelek felhasználása során a közbeszerzési eljárást az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján nem kell alkalmazni.

7. A hitelfelvevő vagy fizetésre kötelezett megnevezése: mezőgazdasági termeléssel, illetőleg a mezőgazdasági termékek feldolgozásával foglalkozó egyéni és társas kisvállalkozások.

8. A hitelnyújtó megnevezése: az agrárfinanszírozásban reszt vevő pénzügyi intézmények.

9. A kezesség típusa: állami készfizető kezesség.

10. A típus megválasztásának indoka: a fejlesztések eltérő jellege, nagyságrendje és piacképessége, valamint a hitelfelvevők alacsony tőkeereje miatt csak ez a kezességvállalási forma biztosítja a programok sikeres megvalósítását.

11-12. Az állami kezességvállalással biztosított fizetési kötelezettség esedékessége évenként: 2002. évtől kezdődően legkésőbb 2012. évig évi egyenlő részletekben, összesen legfeljebb 1250 millió Ft.

13. A kezesség érvényesítésének valószínűsége évenként: 2002. évtől kezdődően évente 150 millió Ft.

14. A kezességre vonatkozó szerződés aláírásának várható időpontja: az FVM vonatkozó rendeletében szabályozott feltételrendszer szerint.

2. számú-függelék az 1060/2001. (VI. 26.) Korm. határozathoz

Adatlap a Kormány központi költségvetés terhére történő kezességvállalásaihoz

1. A felhatalmazás megjelölése: a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 37. § c) pontja.

2. Nemzeti érdek megnevezése: a termelési technológiák fejlesztését, meglévő és új termelőeszközök termelésbe állítását szolgáló gazdahitel program.

3. A kezességvállalás indoklása: a programok sikeres megvalósítására csak állami kezességvállalás biztosításával lehet számítani.

4. A kezességvállalás mértéke vagy összege: 2001. évben 1000 millió Ft.

5. A kezességvállalás feltételei: FVM miniszteri rendeletben foglaltak szerint.

6. A közbeszerzésekről szóló törvény alkalmazása: a beruházási hitelek felhasználása során a közbeszerzési eljárást az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján nem kell alkalmazni.

7. A hitelfelvevő vagy fizetésre kötelezett megnevezése: mezőgazdasági termeléssel, illetőleg a mezőgazdasági termékek feldolgozásával foglalkozó egyéni és társas középvállalkozások.

8. A hitelnyújtó megnevezése: az agrárfinanszírozásban részt vevő pénzügyi intézmények.

9. A kezesség típusa: állami sortartó kezesség.

10. A típus megválasztásának indoka: a megvalósításra kerülő fejlesztések tárgya és a hitelfelvevők tőkeereje részben hitelbiztosítékot jelentenek.

11-12. Az állami kezességvállalással biztosított fizetési kötelezettség esedékessége évenként: 2002. évtől kezdődően legkésőbb 2012. évig évi egyenlő részletekben, összesen legfeljebb 1666 millió Ft.

13. A kezesség érvényesítésének valószínűsége évenként: 2002. évtől kezdődően évente 70 millió Ft.

14. A kezességre vonatkozó szerződés aláírásának várható időpontja: az FVM vonatkozó rendeletében szabályozott feltételrendszer szerint.

3. számú függelék az 1060/2001. (VI. 26.) Korm. határozathoz

Adatlap a Kormány központi költségvetés terhére történő kezességvállalásaihoz

1. A felhatalmazás megjelölése: a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 37. § c) pontja.

2. Nemzeti érdek megnevezése: a termelői közösségek tulajdonhoz jutását elősegítő, az élelmiszer-feldolgozást szolgáló reorganizációs kivásárlási program.

3. A kezességvállalás indoklása: a program sikeres megvalósítására csak állami kezességvállalás biztosításával lehet számítani.

4. A kezességvállalás mértéke vagy összege: 2001. évben 3000 millió forint.

5. A kezességvállalás feltételei: FVM miniszteri rendeletben foglaltak szerint.

6. A közbeszerzésről szóló törvény alkalmazása: a beruházási hitelek felhasználása során a közbeszerzési eljárást az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján nem kell alkalmazni.

7. A hitelfelvevő vagy a fizetésre kötelezett megnevezése: mezőgazdasági termeléssel foglalkozó termelők összefogásával alakult termelői közösségek.

8. A hitelnyújtó megnevezése: az agrárfinanszírozásban részt vevő pénzügyi intézmények.

9. A kezesség típusa: állami sortartó kezesség.

10. A típus megválasztásának indoka: a hitel segítségével megszerzett termelőeszközök részben piacképes hitelbiztosítékot jelentenek.

11-12. Az állami kezességvállalással biztosított fizetési kötelezettség esedékessége évenként: 2002. évtől kezdődően legkésőbb 2012. évig évi egyenlő részletekben összesen legfeljebb 6000 millió forint.

13. A kezesség érvényesítésének valószínűsége évenként: 2002. évtől kezdődően évente 100 millió forint.

14. A kezességre vonatkozó szerződés aláírásának várható időpontja: az FVM rendeletében szabályozott feltételrendszer szerint.

4. számú függelékaz 1060/2001. (VI. 26.) Korm. határozathoz

Adatlap a Kormány központi költségvetés terhére történő kezességvállalásaihoz

1. A felhatalmazás megjelölése: a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 37. § c) pontja.,

2. Nemzeti érdek megnevezése: a termelés és értékesítés szervezettségét elősegítő logisztikai és infrastrukturális fejlesztések programja.

3. A kezességvállalás indoklása: a program sikeres megvalósítására csak állami kezességvállalás biztosításával lehet számítani.

4. A kezességvállalás mértéke vagy összege: 2001. évben 4000 millió Ft.

5. A kezességvállalás feltételei: FVM miniszteri rendeletben foglaltak szerint.

6. A közbeszerzésekről szóló törvény alkalmazása: a beruházási hitelek felhasználása során a közbeszerzési eljárást az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján nem kell alkalmazni.

7. A hitelfelvevő vagy fizetésre kötelezett megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari termeléssel, folyami szállítással foglalkozó termelők, vállalkozások.

8. A hitelnyújtó megnevezése: az agrárfinanszírozásban részt vevő pénzügyi intézmények.

9. A kezesség típusa: állami sortartó kezesség.

10. A típus megválasztásának indoka: a konkrét fejlesztések tárgya részben piacképes hitelbiztosítékot jelent a finanszírozó pénzügyi intézmények számára.

11-12. Az állami kezességvállalással biztosított fizetési kötelezettség esedékessége évenként: 2002. évtől kezdődően legkésőbb 2012. évig évi egyenlő részletekben, összesen legfeljebb 8000 millió Ft.

13. A kezesség érvényesítésének valósínűsége évenként: 2002. évtől kezdődően évente 250 millió Ft.

14. A kezességre vonatkozó szerződés aláírásának várható időpontja: az FVM vonatkozó rendeletében szabályozott feltételrendszer szerint.

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította az 1089/2001. (VIII. 8.) Korm. határozat 7. pontja. Hatályos 2001.08.08.