298/B/1993. AB végzés

a fegyveres erők és a fegyveres testületek hivatásos állományának szolgálati viszonyáról szóló indítvány tárgyában

Az Alkotmánybíróság jogszabály, valamint az állami irányítás egyéb jogi eszköze alkotmányellenességének utólagos megállapítására irányuló indítvány tárgyában meghozta a következő

végzést:

Az Alkotmánybíróság a fegyveres erők és a fegyveres testületek hivatásos állományának szolgálati viszonyáról szóló 1971. évi 10. törvényerejű rendelet 5. § (4) bekezdés a) és c) pontja, továbbá a törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 15/1971. (HK 3.) HM utasítás 30. c) pontja első francia bekezdéséből a "ha a Tvr. 5. § (4) bekezdésének a) vagy c) pontja alkalmazására nem kerül sor" szövegrész, a második francia bekezdés, és - a "kell megszüntetni" szövegrész kivételével - a harmadik francia bekezdés, valamint az utasítás 31. és 33. pontja alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló eljárást megszünteti.

INDOKOLÁS

Az indítványozó a fegyveres erők és a fegyveres testületek hivatásos állományának szolgálati viszonyáról szóló 1971. évi 10. törvényerejű rendelet (a továbbiakban: Tvr.) 5. § (4) bekezdés a) és c) pontja, továbbá a törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 15/1971. (HK 3.) HM utasításnak a rendelkező részben megjelölt azon rendelkezéseit tartotta alkotmányellenesnek, amelyek a hivatásos katona szolgálati viszonyának lemondással történő megszüntetéséhez kapcsolódtak. Álláspontja szerint a lemondást követő továbbszolgálatra kötelezés sérti az emberi méltóságot [Alkotmány 54. § (1) bekezdés], valamint a munka és a foglalkozás szabad megválasztásának jogát [Alkotmány 70/B. § (1) bekezdés].

Az indítvány benyújtását követően a sérelmezett rendelkezéseket hatályon kívül helyezték. A Tvr.-t a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 332. § (1) bekezdésének első francia bekezdése, a 15/1971. (HK. 3.) HM utasítás 1-87. pontját a hivatásos és szerződéses katonai szolgálati viszony létesítéséről, tartalmáról és megszüntetéséről szóló 13/1997. (V. 16.) HM rendelet 45. §-ának (4) bekezdése helyezte hatályon kívül.

Az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata (legutóbb összegezve a 647/E/1997. AB végzésben, ABK 1999. május, 206.) szerint hatályon kívül helyezett jogszabály alkotmányosságát csak az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 38. §-a szerinti bírósági kezdeményezés, illetőleg 48. §-a szerinti alkotmányjogi panasz esetében vizsgálja. Jelen esetben ennek feltételei hiányoznak, így az Alkotmánybíróság az eljárást megszüntette.

Budapest, 1999. október 5.

Dr. Németh János s. k.,

az Alkotmánybíróság elnöke

Dr. Bagi István s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Erdei Árpád s. k.,

előadó alkotmánybíró

Dr. Holló András s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Kukorelli István s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Bihari Mihály s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Harmathy Attila s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Kiss László s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Strausz János s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva s. k.,

alkotmánybíró

Tartalomjegyzék