32013R1224[1]

A Bizottság 1224/2013/EU rendelete ( 2013. november 29. ) a 800/2008/EK rendeletnek az alkalmazási időszaka tekintetében történő módosításáról

A BIZOTTSÁG 1224/2013/EU RENDELETE

(2013. november 29.)

a 800/2008/EK rendeletnek az alkalmazási időszaka tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 108. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződés 92. és 93. cikkének a horizontális állami támogatások bizonyos fajtáira történő alkalmazásáról szóló, 1998. május 7-i 994/98/EK tanácsi rendeletre (1),

az Állami Támogatások Tanácsadó Bizottságával folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1) A 800/2008/EK bizottsági rendelet (2)2013. december 31-én hatályát veszti.

(2) Az állami támogatások uniós szabályozásának korszerűsítéséről szóló, 2012. május 8-i közleményében (3) a Bizottság az állami támogatások szabályainak széles körű felülvizsgálatát kezdeményezte. E felülvizsgálat keretében a 733/2013/EU tanácsi rendelet révén már sor került a 994/98/EK rendelet módosítására (4). Számos további - például kutatás-fejlesztéssel és innovációval, környezetvédelmi támogatással, kockázati tőkével, valamint a nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentésével és szerkezetátalakításával kapcsolatos - állami támogatási eszköz még felülvizsgálat alatt áll.. Ezen eszközök kiigazításának véglegesítése nem lesz lehetséges a 800/2008/EK rendelet hatályvesztését megelőzően. Az összes állami támogatási eszközre vonatkozó következetes megközelítés biztosítása érdekében ezért helyénvaló a 800/2008/EK rendelet alkalmazási időszakát 2014. június 30-ig meghosszabbítani.

(3) A 800/2008/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4) A 800/2008/EK rendelet időbeli hatályának kiterjesztése miatt előfordulhat, hogy néhány tagállam meg kívánja hosszabbítani azokat az intézkedéseket, amelyekről a rendelet 9. cikke értelmében összefoglalót küldött a Bizottságnak. Az adminisztratív terhek csökkentése érdekében, amennyiben az érintett intézkedések nem módosulnak lényegesen, helyénvaló úgy tekinteni, hogy az érintett intézkedések meghosszabbításával kapcsolatos összefoglaló információkat már megküldték a Bizottságnak.

(5) E rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon kell hatályba lépnie, hogy a 800/2008/EK rendelet alkalmazási időszakának a meghosszabbítására annak eredeti hatályvesztési időpontja előtt sor kerülhessen,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 800/2008/EK rendelet 45. cikkében a második bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"Ezt a rendeletet 2014. június 30-ig kell alkalmazni."

2. cikk

Amennyiben egy tagállam a 800/2008/EK rendelet módosítása következtében meg kíván hosszabbítani olyan intézkedéseket, amelyekkel kapcsolatban összefoglaló információkat nyújtott be a Bizottságnak a 800/2008/EK rendelet 9. cikkének megfelelően, az intézkedések meghosszabbítására vonatkozó összefoglaló információkat a Bizottságnak benyújtottnak kell tekinteni, feltéve, hogy az érintett intézkedések nem módosultak lényegesen.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban, a Szerződéseknek megfelelően.

Kelt Brüsszelben, 2013. november 29-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

(1) HL L 142., 1998.5.14., 1. o.

(2) A Bizottság 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK rendelete a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról, HL L 214., 2008.8.9., 3. o.

(3) A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának - Az állami támogatások uniós szabályozásának korszerűsítése, COM(2012) 209 final, 2012.5.8.

(4) HL L 204., 2013.7.31., 11. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32013R1224 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32013R1224&locale=hu