32005D0015[1]

2005/15/EK: A Bizottság határozata (2005. január 7.) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 30. cikke szerinti eljárás alkalmazásának részletes szabályairól (az értesítés a B(2004) 5769. számú dokumentummal történt)EGT vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. január 7.)

a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 30. cikke szerinti eljárás alkalmazásának részletes szabályairól

(az értesítés a B(2004) 5769. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2005/15/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 30. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

(1) A jogbiztonság érdekében az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzé kell tenni a 2004/17/EK irányelv 30. cikke szerinti eljárás megnyitásáról, a Bizottság számára biztosított időtartamok meghosszabbításáról, valamint a határidő lejártát követően a 30. cikk (1) bekezdésének alkalmazhatóságáról szóló hirdetményeket. Meg kell határozni azt is, hogy milyen adatokat kell e hirdetményekben közzétenni.

(2) Tekintettel a 2004/17/EK irányelv 30. cikkében az eljárás lefolytatásához meghatározott szigorú határidőkre, a 30. cikk (1) bekezdésének alkalmazhatóságára vonatkozó kérelmeknek a kérelem elbírálásához szükséges és lényeges adatokat kell tartalmazniuk. E célból meg kell határozni a kérelmekben szolgáltatandó adatok körét, valamint más, e kérelmekkel kapcsolatos gyakorlati szabályokat. A 30. cikk (1) bekezdésében említett feltételek vizsgálatát kizárólag a 2004/17/EK irányelv alapján lehet elvégezni, a versenyszabályok alkalmazásának sérelme nélkül.

(3) Az e határozatban említett intézkedések összhangban vannak a közbeszerzési tanácsadó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1) A 2004/17/EK irányelv 30. cikke (1) bekezdésének alkalmazhatóságára vonatkozó kérelmeknek legalább az e határozat I. mellékletében említett adatokat kell tartalmazniuk.

(2) Amennyiben az adott tevékenységgel kapcsolatban illetékes független szerv a 2004/17/EK irányelv 30. cikke (1) és (2) bekezdésére vonatkozó kérelmek tekintetében indokolással ellátott állásfoglalást fogadott el, ezen állásfoglalást mellékelni kell a kérelmekhez.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett kérelmeket és állásfoglalásokat elektronikus úton a következő e-mail címre kell elküldeni:

Markt-C3@cec.eu.int.

Amennyiben elektronikus továbbításra nincs lehetőség, e kérelmeket és állásfoglalásokat három példányban a következő címre kell elküldeni:

Európai Bizottság

Belső Piaci Főigazgatóság

Közbeszerzési Igazgatóság

B-1049 Brüsszel

2. cikk

(1) A Bizottság, amikor a 2004/17/EK irányelv 30. cikke (1) bekezdésének alkalmazhatóságára vonatkozó kérelmet kap, az e határozat II. mellékletének A. vagy B. pontjában - a kérelem benyújtójától függően - említett információkat tartalmazó hirdetményt tesz közzé.

(2) Ha a 2004/17/EK irányelv 30. cikke (6) bekezdése első albekezdésének második és harmadik mondatában említett esetekben a Bizottság számára a kérelemről szóló határozat elfogadásához biztosított időtartamot meghosszabbították, a Bizottság az e határozat III. mellékletének A. vagy B. pontjában - a kérelem benyújtójától függően - említett információkat tartalmazó hirdetményt tesz közzé.

(3) A 2004/17/EK irányelv 30. cikke (4) bekezdésének második vagy harmadik albekezdésével vagy 30. cikke (5) bekezdésének negyedik albekezdésével összhangban annak 30. cikke (1) bekezdésének alkalmazhatósága a Bizottság által közzétett és az e határozat IV. mellékletének A. vagy B. pontjában - a kérelem benyújtójától függően - említett információkat tartalmazó hirdetmény tárgyát képezi.

(4) Az (1), (2) és (3) bekezdésben említett hirdetményeket az Európai Unió Hivatalos Lapjának sorozatában kell közzétenni.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. január 7-én.

a Bizottság részéről

C. McCREEVY

a Bizottság tagja

(1) HL L 134., 2004.4.30., 1. o. Az irányelvet az 1874/2004/EK bizottsági rendelet módosította (HL L 326., 2004.10.29., 17. o.).

I. MELLÉKLET

A 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 30. cikkének alkalmazhatóságára vonatkozó kérelmekben szolgáltatandó adatok

1. 1. szakasz - A kérelmező személye és minősége

A 2004/17/EK irányelv 30. cikke úgy rendelkezik, hogy a 30. cikk (1) bekezdésének alkalmazhatóságára vonatkozó kérelmeket a tagállamok, vagy ha az érintett tagállam jogszabályai úgy rendelkeznek, az ajánlatkérők nyújtják be. Az esetektől függően a "kérelmező" fogalma vagy a tagállamot, vagy az ajánlatkérőket fedi. Azt kizárólag a szöveg leegyszerűsítése érdekében kell használni.

1.1. A kérelmező neve és teljes címe

Abban az esetben, ha az itt megjelölt kérelmezőhöz kapcsolt vállalkozások (1) az e kérelemben említett tevékenységet folytatják, a "kérelmező" fogalma az 1.1. pontban említett szervezetet és az érintett kapcsolt vállalkozásokat egyaránt takarja. A szükséges adatokat tehát, különösen az alábbi 5. és 6. szakasz tekintetében, az ekként meghatározott "kérelmezőre" vonatkozóan kell megadni.

1.2. A kérelmező jogállása: ajánlatkérő szerv (2), állami tulajdonban lévő vállalkozás (3) vagy magánvállalkozás?

1.3. Az ajánlatkérő szervek esetében: a kérelmet tagállama nevében és megbízásából nyújtja be?

Ha igen, adja meg a 2-6. szakaszok valamennyi pontjában kért adatokat. Különösen az 5. és 6. szakaszok tekintetében, e szakaszok minden egyes pontjánál adja meg a szükséges információkat valamennyi, az e kérelemben említett tevékenységet folytató szervezet vonatkozásában. Ha azonban számuk jelentős, az adatszolgáltatás azon szervezetekre korlátozható, amelyek az adott földrajzi piac legalább 10 százalékával rendelkeznek (4). Amennyiben az adatok egynél több szervezet esetében hasonlóak vagy megegyezők, akkor azok - ezt feltüntetve - csoportosan is megadhatók.

1.4. Az ajánlatkérők (az ajánlatkérő szervek, a 2004/17/EK irányelvben említett tevékenységek (5) egyikét folytató állami tulajdonú vállalkozások vagy magánvállalkozások) esetében: tüntesse fel azon nemzeti jogi rendelkezést, amely értelmében az ajánlatkérők a 30. cikk szerinti kérelmet benyújthatják.

2. 2. szakasz - Az e kérelemben említett tevékenység leírása

2.1. Ismertesse azon tevékenységet, amelyre megítélése szerint a 30. cikk (1) bekezdését (6) kell alkalmazni.

2.2. Jelölje meg azt a területet - ha az nem azonos a nemzeti terület egészével -, amelyen az e kérelem tárgyát képező tevékenységet folytatják. Csak azt a területet jelölje meg, ahol, megítélése szerint, a 30. cikk (1) bekezdésének feltételei teljesülnek.

3. 3. szakasz - Az érintett piac

Egy érintett termékpiac minden olyan terméket és/vagy szolgáltatást magában foglal, amelyet a fogyasztó egymással felcserélhetőnek vagy helyettesíthetőnek tart jellemzői, ára vagy rendeltetésszerű használata alapján (7).

A következő tényezőket általában fontosnak tartják az érintett termékpiac meghatározásakor, és azokat az elemzésben figyelembe kell venni (8):

- a szóban forgó termékek és/vagy szolgáltatások fizikai hasonlóságának mértéke,

- a termékek végfelhasználásának bárminemű eltérése,

- két termék közötti árkülönbség,

- egy termékről egy másikra való áttérés költsége, ha két potenciálisan versengő termékről van szó,

- a fogyasztók kialakult vagy berögzült preferenciái egy terméktípus vagy termékkategória iránt,

- a termékbesorolások (szakmai szövetségek nómenklatúrái stb.).

Az érintett földrajzi piac annak a területnek felel meg, amelyen az érintett szervezetek hozzájárulnak a termékek és szolgáltatások kínálatához, amely kellően egységes versenyfeltételeket teremt, és amelyet a határos területektől különösen az különböztet meg, hogy a versenyfeltételek ott érezhetően eltérőek.

Azon tényezők között, amelyeket az érintett földrajzi piac meghatározásakor figyelembe kell venni, magukban foglalják (8):

- az érintett termékek vagy szolgáltatások jellegét és jellemzőit,

- a belépés korlátainak meglétét,

- a fogyasztók preferenciáit,

- a piaci részesedések érezhető különbségeit, illetve a határos területeken jelentkező számottevő árkülönbségeket,

- a szállítási költségeket.

3.1. A fenti észrevételek figyelembevételével ismertesse azon érintett termékpiac(ok) meghatározását (meghatározásait), amelyekre, véleménye szerint, a Bizottságnak elemzését alapoznia kell.

Válaszában indokolja meg becsléseit, illetve következtetéseit, és ismertesse, hogy a korábban bemutatott tényezőket miként vette figyelembe. Különösen tüntesse fel azon konkrét termékeket vagy szolgáltatásokat, amelyeket e kérelem közvetlenül vagy közvetve érint, és azonosítsa azon termékkategóriákat, amelyek piac-meghatározása szerint helyettesíthetik egymást.

A következő kérdésekben e meghatározás(oka)t az "érintett termékpiac(ok)" kifejezés jelöli.

3.2. Ismertesse azon adott földrajzi piac(ok) meghatározását, amelyekre, véleménye szerint, a Bizottságnak elemzését alapoznia kell. Válaszában indokolja meg becsléseit vagy következtetéseit, és ismertesse, hogy a korábban bemutatott tényezőket miként vette figyelembe. Különösen határozza meg azon földrajzi területet, ahol az e kérelem által érintett szervezet vagy szervezetek működnek, és amennyiben úgy ítéli meg, hogy az adott földrajzi piac nagyobb, mint egy tagállam területe, azt indokolja meg.

A következő kérdésekben e meghatározás(oka)t az "érintett földrajzi piac(ok)" kifejezés jelöli.

4. 4. szakasz - A 2004/17/EK irányelv XI. mellékletében említett jogszabályok alkalmazhatósága

4.1. Az e kérelemben említett tevékenység a 2004/17/EK irányelv XI. mellékletében (9) említett jogszabályok hatálya alá esik-e? Ha igen, nevezze meg a szóban forgó közösségi jogszabályt a nemzeti jogba átültető jogalkotási aktust vagy aktusokat.

5. 5. szakasz - Az érintett piacra és a piachoz való hozzáférésre vonatkozó információk

E szakaszt a fenti 4.1. pontra adott választól függetlenül ki kell tölteni.

5.1. Ismertesse azon okokat, amelyek miatt úgy ítéli meg, hogy az érintett piachoz való hozzáférés nem korlátozott.

5.2. Valamennyi érintett piac, az elmúlt három év (10) és a következő területek mindegyike esetében:

a) az EGT területe;

b) a Közösség egésze;

c) az EFTA-államok területének egésze;

d) minden egyes tagállam és EFTA-állam, amelynek területén a kérelmező tevékenységet folytat, valamint

e) az érintett földrajzi piac (11), ha a kérelmező úgy ítéli meg, hogy eltérő piacról van szó,

adja meg az 5.2.1.-5.2.9. pontokban szereplő információkat:

5.2.1. a piac jelentőségének értékelése a realizált eladások, az érték (euróban) és a volumen (egységben) alapján (12), feltüntetve a számítás alapját és az e célból felhasznált forrásokat, valamint amennyiben rendelkezésre állnak, e számítás igazolásához szükséges dokumentumok;

5.2.2. a realizált eladások az érték és a volumen alapján, valamint a kérelmező piaci részesedéseinek becsült mértéke;

5.2.3. mindazon versenytársak (beleértve az importőröket is) piaci részesedésének becsült mértéke az érték (és adott esetben a volumen) alapján, akik az érintett földrajzi piacnak legalább 10 százalékával rendelkeznek. Nyújtsa be e piaci részesedések kiszámítását igazoló dokumentumokat, amennyiben azok rendelkezésre állnak, és adja meg e versenytársak nevét, címét, telefon- és faxszámát, valamint ez utóbbiaknál a kapcsolattartó illetékes személyek nevét és beosztását;

5.2.4. az EGT területére történő összes behozatal értékben és volumenben történő felbecslése, valamint azok származása, feltüntetve a következőket:

a) a kérelmező részesedése e behozatalokból;

b) mennyiben gondolja úgy, hogy a mennyiségi korlátozások, valamint a tarifális és nem tarifális kereskedelemi korlátok akadályozzák e behozatalokat; és

c) mennyiben ítéli meg úgy, hogy a szállítási költségek és az egyéb költségek befolyásolják e behozatalokat;

5.2.5. az EGT területén belül az államok közötti kereskedelemnek a következőkben megnyilvánuló akadályai:

a) a szállítási költségek és az egyéb költségek; valamint

b) a kereskedelem egyéb nem tarifális akadályai;

5.2.6. a termékek és szolgáltatások kérelmező által történő előállításának és értékesítésének módja; pontosítsa, hogy például az előállítást helyben végzik-e, vagy a piaci értékesítés helyi elosztási hálózatokon keresztül történik-e;

5.2.7. a kérelmező által az egyes tagállamokban és az egyes EFTA-államokban alkalmazott árszintek összehasonlítása, valamint az árszintek hasonló összevetése a Közösség, az EFTA-államok és azon más területek között, ahol e termékeket előállítják (például a kelet-európai országok, az Amerikai Egyesült Államok, Japán vagy bármely más megfelelő régió);

5.2.8. a kérelmező vertikális integrációjának jellege és mértéke legfőbb versenytársaihoz viszonyítva;

5.2.9. adja meg azokat az esetleges eszközöket vagy infrastruktúrákat, amelyek más szervezetekkel közös használatban vannak, vagy amelyeket a 2004/17/EK irányelvben említett egynél több tevékenység folytatásához használnak. Amennyiben az ilyen eszközök vagy infrastruktúrák használata külön feltételekhez van kötve, úgymint egyetemes szolgáltatási kötelezettségek vagy különleges jogok, azokat tüntesse fel.

5.3. Adja meg a következő információkat:

5.3.1. Az elmúlt öt év folyamán volt-e jelentősebb belépés az érintett földrajzi termékpiacra (piacokra) (11)? Igenlő válasz esetén lehetőség szerint tüntesse fel az érintett vállalkozás nevét, címét, telefon- és faxszámát, valamint a kapcsolattartó illetékes személy nevét és beosztását, és értékelje a vállalkozás jelenlegi piaci részesedését.

5.3.2. A kérelmező véleménye szerint vannak-e olyan vállalkozások (beleértve azokat is, amelyek tevékenységeiket jelenleg kizárólag a nem közösségi piacokon vagy az EGT-n kívüli piacokon folytatják), amelyek beléphetnének a piacra? Igenlő válasz esetén indokolja meg állítását, és adja meg e vállalkozások nevét, címét telefon- és faxszámát, valamint az illetékes kapcsolattartó személy nevét és beosztását, és határozza meg piacra lépésük előrelátható időpontját.

5.3.3. Ismertesse azokat a különféle tényezőket, amelyek jelen esetben befolyással vannak az érintett piacokra történő belépésre, úgy földrajzi szempontból, mint a termékek vonatkozásában. Ehhez, ha szükséges, vegye figyelembe a következőket:

a) a piacra történő belépés összköltsége (kutatás és fejlesztés, szükséges elosztási rendszerek, promóció, reklám, vevőszolgálati hálózat stb.) egy életképes és jelentős versenytárssal azonos mértékben, feltüntetve e versenytárs által birtokolható piaci részesedést;

b) a belépés törvényi vagy rendeleti korlátai, úgymint a hatósági engedélyezés vagy bármiféle szabványok megléte;

c) minden olyan korlátozás, amelyet szabadalmak, know-how és más szellemi tulajdonjogok megléte jelent e piacokon, valamint minden, e jogokra adott engedély által történő korlátozás;

d) a kérelmező mennyiben ad át vagy vesz át szabadalmi, know-how-licenciákat és egyéb jogok licenciáit az érintett piacokon;

e) az érintett piacokon a méretgazdaságosság termékgyártásra gyakorolt hatása;

f) az ellátási forrásokhoz való hozzáférés, úgymint az alapanyagok rendelkezésre állása.

Kutatás és fejlesztés

5.3.4. Ismertesse a kutatás és fejlesztés jelentőségét egy az érintett piacokon működő vállalkozás hosszú távon való versenyképességének megőrzése szempontjából. Magyarázza meg a kérelmező által az adott piacokon megvalósított kutatási és fejlesztési munkák jellegét. Ehhez, amennyiben szükséges, vegye figyelembe a következő pontokat:

a) a kutatás és a fejlesztés fejlődése és intenzitása (13) e piacokon és a kérelmező szempontjából;

b) a technológia fejlődése e piacokon egy megfelelő hosszúságú időszakon belül (különösen a termékek és/vagy szolgáltatások, a gyártási eljárások, az elosztási rendszerek stb. fejlődése);

c) az e piacokon megjelenő legfontosabb innovációk, és ezen innovációkat bevezető vállalkozások;

d) az innovációs ciklus e piacokon és a ciklus azon szakasza, amelyben a kérelmező található.

Együttműködési megállapodások

5.3.5. Az érintett piacokon mennyire léteznek (horizontális vagy vertikális) együttműködési megállapodások?

5.3.6. Ismertesse részletesen a kérelmező által az adott piacokon kötött legfontosabb megállapodásokat, így a kutatási és fejlesztési megállapodásokat, a licencia-, közös gyártási, szakosítási, forgalmazási, hosszú távú ellátási és az információcseréről szóló megállapodásokat.

6. 6. szakasz - A versenynek való kitettség

A 2004/17/EK irányelv 30. cikk (2) bekezdésének értelmében az arra vonatkozó kérdést, hogy egy tevékenység közvetlenül ki van-e téve a versenynek, olyan szempontok alapján kell eldönteni, amelyek megfelelnek a Szerződés versennyel kapcsolatos rendelkezéseinek, mint például az érintett áruk vagy szolgáltatások jellemzői, a helyettesítő áruk vagy szolgáltatások megléte, az árak, valamint az, hogy a szóban forgó árunak, illetve szolgáltatásnak van-e ténylegesen vagy potenciálisan egynél több szállítója, illetve szolgáltatója.

6.1. Magyarázza meg, miért vélekedik úgy, hogy az e kérelemben említett tevékenység az adott földrajzi piac(ok)on az adott termékpiac(ok)on teljes mértékben ki van téve a versenynek. Ismertesse különösen a következőket:

Az érintett piacon érvényesülő általános feltételek

6.1.1. Adja meg a kérelmező öt legfontosabb független szállítóját, illetve szolgáltatóját (14) és azoknak a kérelmező beszerzéseiben (az adott termékek előállítására szolgáló alapanyagoknak vagy áruknak) való egyenkénti részesedését. Adja meg e szállítók, illetve szolgáltatók nevét, címét, telefon- és faxszámát, valamint ez utóbbiaknál az illetékes kapcsolattartó személy nevét és beosztását.

Adja meg a kérelmezőhöz kapcsolt vállalkozásokat és azoknak a kérelmező beszerzéseiben (az adott termékek előállítására szolgáló alapanyagoknak vagy áruknak) való egyenkénti részesedését is. Adja meg a kapcsolt vállalkozások nevét, címét, telefon- és faxszámát, valamint ez utóbbiaknál az illetékes kapcsolattartó személy nevét és beosztását.

A kínálat struktúrája az érintett piacokon

6.1.2. Ismertesse az érintett piacokon létező elosztási csatornákat és vevőszolgálati hálózatokat. Ehhez, adott esetben, vegye figyelembe a következő pontokat:

a) a létező elosztási rendszerek és jelentőségük e piacokon. Az elosztást mennyiben biztosítják harmadik személyek vagy a kérelmezőhöz kapcsolt vállalkozások?

b) a létező vevőszolgálati hálózatokat (például karbantartási szolgáltatás és szervizszolgálat) és jelentőségük e piacokon. E szolgáltatásokat mennyiben biztosítják harmadik személyek vagy a kérelmezőhöz kapcsolt vállalkozások?

6.1.3. Adott esetben a legutolsó három év vonatkozásában becsülje meg a teljes kapacitást közösségi szintén és az EFTA szintjén. Ezen időszak alatt mekkora volt a kérelmező kapacitása és mekkora volt a hasznosulás mértéke?

6.1.4. Adjon meg minden, a kínálattal kapcsolatos információt, amelyet lényegesnek tart.

A kereslet struktúrája az érintett piacokon

6.1.5. Nevezze meg a kérelmező öt legfontosabb független ügyfelét az érintett piacon és azoknak a kérelmező által realizált összes értékesítésben való egyenkénti részesedését. Adja meg minden egyes ügyfél esetében a nevet, a címet, a telefon és faxszámot, valamint a kapcsolattartó személy nevét és beosztását.

6.1.6. Ismertesse a kereslet struktúráját, különös tekintettel a következőkre:

a) azon különböző fázisok, amelyeken a piacok keresztülmennek, például indulás, terjeszkedés, érettség és hanyatlás, valamint a kereslet előrelátható növekedési üteme;

b) az ügyfelek preferenciáinak jelentősége a márkahűség, a termékek differenciálása és egy teljes termékskála kínálata alapján;

c) a piac koncentrációjának vagy fragmentálódásának mértéke a kereslet oldalán;

d) az ügyfelek megoszlása a különböző csoportok között, ismertetve minden egyes csoport "tipikus ügyfelét";

e) a kizárólagos forgalmazási szerződések és más hosszú távú szerződéstípusok jelentősége;

f) mennyire jelentős az ajánlatkérők vagy az állami tulajdonú vállalkozások vagy hasonló szervezetek keresletben való részesedése.

6.1.7. Becsülje meg a fogyasztói aktivitás mértékét az elmúlt öt évben történt szállító-, illetve szolgáltatóváltások vagy szerződés-újratárgyalások alapján. Egyben ismertesse az e célra felhasznált forrásokat, és amennyiben rendelkezésére állnak, csatolja a becslést alátámasztó dokumentumokat.

(1) A 2004/17/EK irányelv 23. cikke (1) bekezdésének értelmében kapcsolt vállalkozás "az a vállalkozás, amelynek éves beszámolóját a Szerződés 44. cikke (2) bekezdésének g) pontja alapján az összevont (konszolidált) beszámolóról szóló, 1983. június 13-i 83/349/EGK hetedik tanácsi irányelv követelményei szerint összevonják az ajánlatkérő beszámolójával, illetve - az említett irányelv hatálya alá nem tartozó szervezetek esetében - az a vállalkozás, amely felett az ajánlatkérő közvetlenül vagy közvetve, ezen irányelv 2. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében meghatározó befolyást gyakorolhat, vagy amely meghatározó befolyást gyakorolhat az ajánlatkérő felett, vagy amely az ajánlatkérővel közösen egy másik vállalkozás meghatározó befolyása alatt áll, ez utóbbi tulajdonjogánál, pénzügyi részvételénél vagy a rá irányadó szabályoknál fogva".

(2) 2004/17/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdésének c) pontja alapján az ajánlatkérő szervek "az állam, a területi vagy a települési önkormányzat, a közjogi intézmény, továbbá az egy vagy több ilyen szerv, illetve közjogi intézmény által létrehozott társulás.

"Közjogi intézmény" minden olyan intézmény:

- amely kifejezetten közérdekű célra jött létre, és nem ipari vagy kereskedelmi jellegű,

- amely jogi személyiséggel rendelkezik, valamint

- amelyet többségi részben az állam, vagy a területi vagy a települési önkormányzat vagy egyéb közjogi intézmény finanszíroz, vagy amelynek irányítása ezen intézmények felügyelete alatt áll; vagy amelynek olyan ügyvezető, döntéshozó vagy felügyelő testülete van, amely tagjainak többségét az állam, a területi vagy a települési önkormányzat vagy egyéb közjogi intézmény nevezi ki".

(3) A 2004/17/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján közvállalkozás "olyan vállalkozás, amely felett az ajánlatkérő szervek közvetlenül vagy közvetett módon meghatározó befolyást gyakorolhatnak tulajdonjoguknál, pénzügyi részvételüknél vagy a vállalkozást szabályozó rendelkezéseknél fogva.

Az ajánlatkérő szerv meghatározó befolyását kell vélelmezni akkor, ha a szerv valamely vállalkozás vonatkozásában közvetlenül vagy közvetve:

- a vállalkozás jegyzett tőkéjének többségével rendelkezik, vagy

- a vállalkozás által kibocsátott részvények által megtestesített szavazatok többségével rendelkezik, vagy

- a vállalkozás ügyvezető, döntéshozó vagy felügyelő testülete tagjainak többségét kinevezheti."

(4) Vö. 3. szakasz.

(5) Az érintett tevékenységeket vagy ágazatokat a következőképpen lehet összefoglalni:

Villamos energia (előállítás, szállítás, elosztás); gáz (előállítás, szállítás, elosztás); hő (előállítás, szállítás, elosztás); szénhidrogének (feltárás és kitermelés); szén és más szilárd tüzelőanyagok (feltárás és kitermelés); ivóvíz (előállítás, szállítás, elosztás); városi közlekedés (busz, metró és hasonlók); vasút (személy- és áruszállítás; az infrastruktúrák rendelkezésre bocsátása és maguknak a közlekedési szolgáltatásoknak az irányítása/működtetése); kikötők (tengeri vagy belső, az infrastruktúrák rendelkezésre bocsátása, valamint irányítás/működtetés); repülőterek (az infrastruktúrák rendelkezésre bocsátása, irányítás/működtetés); valamint postai szolgáltatások. Az érintett tevékenységek pontos meghatározásához lásd a 2004/17/EK irányelv 3-7. cikkét.

(6)

"A 3-7. cikkben említett tevékenység folytatására irányuló szerződés nem tartozhat ezen irányelv hatálya alá, ha abban a tagállamban, ahol a szerződést teljesítik, a tevékenység közvetlen módon ki van téve a versenynek olyan piacokon, amelyekre a belépés nem korlátozott".

(7) Szükség esetén pontosítani kell, hogy könnyen felcserélhető termékekről, a legtökéletesebb helyettesítő termékekről, a legkevésbé helyettesíthető termékekről vagy részben felcserélhető termékekről van-e szó.

Bármely adott termék esetében (e meghatározás céljára a "termék" fogalma termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkozik) számos helyettesítő termék létezik. Ebbe valamennyi, az adott termék esetében helyettesítőnek tekinthető termék beletartozik, azaz minden olyan termék, amely többé-kevésbé megfelel a fogyasztó igényeinek. A helyettesítő termékek skálája a nagyon közeli (vagy tökéletesen) helyettesítő termékektől (termékek, amelyeket a fogyasztók azonnal igénybe vennének például az adott termék árának esetleges kismértékű emelkedése esetén) az igen távoli (vagy tökéletlen) helyettesítő termékekig terjed (termékek, amelyeket a fogyasztók csak az adott termék árának igen jelentős emelkedése esetén vennének igénybe).

Az érintett piac meghatározásánál a Bizottság csak az adott termékekkel könnyen felcserélhető termékeket veszi figyelembe. A könnyen felcserélhető termékek azok, amelyeket a fogyasztók akkor vennének igénybe, ha az adott termék árában kismértékű, de érzékelhető emelkedés következne be (mondjuk 5 százalékos). Ez lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy a versenyhelyzetet egy olyan termékekből álló piac kontextusában vizsgálja, amelyeket az adott termékek fogyasztói könnyen igénybe vennének.

Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a Bizottság ne venné figyelembe azon kötöttségeket, amelyek az érintett szervezetek versenymagatartását befolyásolják, és amelyek a nem tökéletesen helyettesítő termékek meglétéből adódnak [azok, amelyeket egy fogyasztó az adott termék kismértékű, de érzékelhető (mondjuk 5 százalékos) áremelkedésénél sem venne igénybe]. E hatásokat a piac definiálását és a piaci részesedések meghatározását követően kell figyelembe venni.

Következésképpen fontos, hogy a Bizottság információkkal rendelkezzen úgy az érintett termékekkel könnyen felcserélhető termékekről, mint a kevésbé tökéletesen helyettesítő termékekről.

[Példa a tökéletes helyettesítésre: szénből előállított villamos energia és megújuló erőforrásokból előállított villamos energia.]

Részlegesen helyettesíthető termékeknek azon termékeket és szolgáltatásokat kell tekinteni, amelyek egymást csak egy bizonyos földrajzi területen belül, csak az év egy bizonyos időszakában vagy csak bizonyos felhasználás esetén helyettesíthetik. [Például: a személyszállításban a vasúton, metrón, trolibuszon és autóbuszon történő szállítás nemzeti szinten részben helyettesítheti egymást, mivel e szállítási formák együtt csak egy bizonyos földrajzi térségen belül léteznek. E térségen belül ugyanakkor tökéletesen helyettesíthetőknek tekinthetjük őket.]

(8) E felsorolás azonban nem teljes, a kérelmező más tényezőkre is hivatkozhat.

(9) A XI. melléklet a következőket foglalja magában:

"A. GÁZ VAGY HŐ SZÁLLÍTÁSA, ILLETVE ELOSZTÁSA: az Európai Parlament és a Tanács 1998. június 22-i 98/30/EK irányelve a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról (HL L 204., 1998.7.21., 1. o.);

B. VILLAMOS ENERGIA TERMELÉSE, SZÁLLÍTÁSA, ILLETVE ELOSZTÁSA: az Európai Parlament és a Tanács 1996. december 19-i 96/92/EK irányelve a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról (HL L 27., 1997.1.30., 20. o.);

C. IVÓVÍZ ELŐÁLLÍTÁSA, SZÁLLÍTÁSA VAGY ELOSZTÁSA: -;

D. AJÁNLATKÉRŐK A VASÚTI SZOLGÁLTATÁSOK TERÜLETÉN: -;

E. AJÁNLATKÉRŐK A VÁROSI VASÚTI SZOLGÁLTATÁSOK, A VILLAMOSSAL, TROLIBUSSZAL VAGY AUTÓBUSSZAL VÉGZETT SZOLGÁLTATÁSOK TERÜLETÉN: -;

F. AJÁNLATKÉRŐK A POSTAI SZOLGÁLTATÁSOK TERÜLETÉN: az Európai Parlament és a Tanács 1997. december 15-i 97/67/EK irányelve a közösségi postai szolgáltatások belső piacának fejlesztésére és a szolgáltatás minőségének javítására vonatkozó közös szabályokról (HL L 15., 1998.1.21., 14. o. A legutóbb az 1882/2003/EK irányelvvel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.

G. OLAJ VAGY GÁZ FELTÁRÁSA ÉS KITERMELÉSE: az Európai Parlament és a Tanács 1994. május 30-i 94/22/EK irányelve a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről (HL L 164., 1994.6.30., 3. o.);

H. SZÉN VAGY EGYÉB SZILÁRD TÜZELŐANYAGOK FELTÁRÁSA ÉS KITERMELÉSE: -;

I. AJÁNLATKÉRŐK A TENGERI VAGY BELVÍZI KIKÖTŐI, ILLETVE EGYÉB TERMINÁLLÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETÉN: -;

J. AJÁNLATKÉRŐK A REPÜLŐTÉRI LÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETÉN: -. ".

(10) Az alábbi 5.1.1 és 5.1.2 pontokban kért információkat valamennyi, az a), b), c), d) és e) pontban említett területre meg kell adni.

(11) Vö. 3. szakasz.

(12) Egy piac értékének és volumenének meg kell felelnie az adott földrajzi területek esetében a behozatallal növelt és a kivitellel csökkentett termelésnek.

(13) A kutatás és a fejlesztés intenzitását a kutatásra és a fejlesztésre fordított kiadások bevételhez viszonyított aránya mutatja.

(14) A független szállítók, illetve szolgáltatók olyan szállítók, illetve szolgáltatók, amelyek nem a kérelmezőhöz kapcsolt vállalkozások. A kapcsolt vállalkozások meghatározásához lásd az 1.1. pont 1. lábjegyzetét.

II. MELLÉKLET

Hirdetményminták a 2004/17/EK irányelv 30. cikke szerinti kérelemhez

A. Egy tagállam által benyújtott kérelem

A Bizottság ...-án/én megkapta a 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) 30. cikkének (4) bekezdése alapján benyújtott kérelmet. A kérelem kézhezvételét követő első munkanap ...

Ez a(z) (az érintett tagállam neve) által benyújtott kérelem az ezen országon belüli (az érintett ágazat vagy tevékenység rövid megnevezése)-ra/re vonatkozik. A fent említett 30. cikk úgy rendelkezik, hogy a 2004/17/EK irányelvet nem kell alkalmazni, ha a szóban forgó tevékenység közvetlen módon ki van téve a versenynek olyan piacokon, amelyekre a belépés nem korlátozott. E feltételek értékelését kizárólag a 2004/17/EK irányelv alapján lehet elvégezni, a versenyszabályok alkalmazásának sérelme nélkül.

A Bizottságnak a fent említett munkanaptól számítva három hónap áll rendelkezésére ahhoz, hogy e kérelemről határozatot hozzon. A határidő tehát ...-án/én jár le.

A fent említett (4) bekezdés harmadik albekezdésének rendelkezéseit kell/nem kell (2) alkalmazni. Következésképpen a Bizottság számára biztosított időtartamot esetlegesen egy hónappal/három hónappal (2) meg lehet hosszabbítani. Egy ilyen meghosszabbítást ki kell hirdetni.

B. Egy ajánlatkérő által benyújtott kérelem

A Bizottság ...-án/én megkapta a 2004/17/EK irányelv 30. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott kérelmet. A kérelem kézhezvételét követő első munkanap ...

Ez a(z) (az érintett ajánlatkérő rövid megnevezése) által benyújtott kérelem a(z) (az érintett tagállam megjelölése)-i (az érintett ágazat vagy tevékenység rövid megnevezése)-ra/re vonatkozik. A fent említett 30. cikk úgy rendelkezik, hogy a 2004/17/EK irányelvet nem kell alkalmazni, ha a szóban forgó tevékenység közvetlen módon ki van téve a versenynek olyan piacokon, amelyekre a belépés nem korlátozott. E feltételek értékelését kizárólag a 2004/17/EK irányelv alapján lehet elvégezni, a versenyszabályok alkalmazásának sérelme nélkül.

A Bizottságnak a fent említett munkanaptól számítva három hónap áll rendelkezésére ahhoz, hogy e kérelemről határozatot hozzon. A határidő tehát ...-án/én jár le.

Ezen időtartamot esetlegesen három hónappal meg lehet hosszabbítani. Egy ilyen meghosszabbítást ki kell hirdetni.

A 30. cikk (6) bekezdése második albekezdésének értelmében azok a(z) (az érintett tagállam megnevezése)-i (az érintett ágazat vagy tevékenység rövid megnevezése)-ra/re vonatkozó új kérelmek, amelyeket az e kérelem vonatkozásában meghatározott határidő lejárta előtt nyújtanak be, nem vezetnek új eljárás megindításához, és azokat e kérelem keretében kell elbírálni.

(1) HL L 134., 2004.4.30., 1. o. Az 1874/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 326., 2004.10.29., 17. o.) módosított irányelv.

(2) A nem kívánt rész törlendő.

III. MELLÉKLET

Hirdetményminták a 2004/17/EK irányelv 30. cikke szerinti kérelemhez - A határidő meghosszabbítása

A. Egy tagállam által benyújtott kérelem

A Bizottság ...-án/én megkapta a 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) 30. cikkének (4) bekezdése alapján benyújtott kérelmet.

Ez a(z) [az érintett tagállam neve] által benyújtott kérelem az ezen országon belüli [az érintett ágazat vagy tevékenység rövid megnevezése]-ra/re vonatkozik. A kérelmet a HL C ... számában ...-án/-én hirdették ki. Az eredeti határidő ...-án/én jár le.

Mivel [a meghosszabbítás rövid indokolása] és a 30. cikk (6) bekezdése második/harmadik mondata rendelkezéseivel összhangban a Bizottságnak a határozat elfogadásához rendelkezésére álló időtartamot három hónappal/egy hónappal meg kell hosszabbítani.

A végső határidő tehát ...-án/én jár le.

B. Egy ajánlatkérő által benyújtott kérelem

A Bizottság ...-án/én megkapta a 2004/17/EK irányelv 30. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott kérelmet.

Ez a(z) [az érintett ajánlatkérő megnevezése] által benyújtott kérelem a(z) [az érintett tagállam megjelölése] belüli [az érintett ágazat vagy tevékenység rövid megnevezése]-ra/re vonatkozik. A kérelmet a HL C ... számában ...-án/-én hirdették ki. Az eredeti határidő ...-án/én jár le.

Mivel [a meghosszabbítás rövid indokolása] és a 30. cikk (6) bekezdése második mondata rendelkezéseivel összhangban a Bizottságnak a határozat elfogadásához rendelkezésére álló időtartamot három hónappal meg kell hosszabbítani.

A végső határidő tehát ...-án/én jár le.

(1) HL L 134., 2004.4.30., 1. o. Az 1874/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 326., 2004.10.29., 17. o.) módosított irányelv.

IV. MELLÉKLET

Hirdetményminták a 2004/17/EK irányelv 30. cikke szerinti kérelemhez - A 30. cikk (1) bekezdésének alkalmazhatósága határidőn belüli határozathozatal hiányában

A. Egy tagállam által benyújtott kérelem

A Bizottság ...-án/én megkapta a 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) 30. cikkének (4) bekezdése alapján benyújtott kérelmet.

Ez a(z) [az érintett tagállam neve] által benyújtott kérelem az ezen országon belüli [az érintett ágazat vagy tevékenység rövid megnevezése]-ra/re vonatkozik. A kérelmet a HL C ... számában ...-án/-én hirdették ki. [Az eredeti határidőt meghosszabbították, vö. HL C ..., ... (2)].

Mivel a határozat elfogadásának kijelölt határideje ...-án/én lejárt anélkül, hogy a Bizottság elfogadta volna határozatát, a 30. cikk (1) bekezdését alkalmazandónak kell tekinteni. Következésképpen a 2004/17/EK irányelv rendelkezéseit nem kell alkalmazni azon szerződésekre, amelyek [az érintett tagállam megjelölése]-ban/ben [az érintett ágazat vagy tevékenység rövid megnevezése] tevékenység folytatására irányulnak.

B. Egy ajánlatkérő által benyújtott kérelem

A Bizottság ...-án/én megkapta a 2004/17/EK irányelv 30. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott kérelmet.

Ez a(z) [az érintett ajánlatkérő megnevezése] által benyújtott kérelem a(z) [az érintett tagállam megjelölése] belüli [az érintett ágazat vagy tevékenység rövid megnevezése]-ra/re vonatkozik. A kérelmet a HL C .... számában ...-án/én hirdették ki. [Az eredeti határidőt meghosszabbították, vö. HL C ..., ... (2)].

Mivel a határozat elfogadásának kijelölt határideje ...-án/én lejárt anélkül, hogy a Bizottság elfogadta volna határozatát, a 30. cikk (1) bekezdését alkalmazandónak kell tekinteni. Következésképpen a 2004/17/EK irányelv rendelkezéseit nem kell alkalmazni azon szerződésekre, amelyek [az érintett tagállam megjelölése]-ban/ben [az érintett ágazat vagy tevékenység rövid megnevezése] tevékenység folytatására irányulnak.

(1) HL L 134., 2004.4.30., 1. o. Az 1874/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 326., 2004.10.29., 17. o.) módosított irányelv.

(2) Szükség esetén használandó.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32005D0015 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32005D0015&locale=hu

Tartalomjegyzék