32019L0523[1]

A Bizottság (EU) 2019/523 végrehajtási irányelve (2019. március 21.) a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv I-V. mellékletének módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/523 VÉGREHAJTÁSI IRÁNYELVE

(2019. március 21.)

a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv I-V. mellékletének módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 14. cikke második bekezdésének c) és d) pontjára,

mivel:

(1) A növények, növényi termékek és más áruk védelme érdekében - tekintettel a megnövekedett nemzetközi kereskedelemre, valamint az Európai és Földközi-tenger melléki Növényvédelmi Szervezet által elvégzett és nemrégiben közzétett, károsítókra vonatkozó kockázatértékelést követően - szakmailag indokolt és a fennálló károsítóveszéllyel összhangban áll az Aromia bungii (Faldermann), a Neoleucinodes elegantalis (Guenée) és az Oemona hirta (Fabricius) szervezeteknek a 2000/29/EK irányelv I. melléklete A. részének I. szakaszába való felvétele.

(2) A károsítók jelentette kockázatoknak az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) által készített és nemrégiben közzétett osztályozása alapján az Enarmonia packardi (Zeller) Unióba való behurcolásának gazdanövényei és útvonalai szélesebb körűek a 2000/29/EK irányelv II. melléklete A. részének I. szakaszában jelenleg szabályozottaknál. A vonatkozó tudományos név felülvizsgálatát követően sor került a károsító Grapholita packardi (Zeller) névre történő átnevezésére. Ezért tudományos szempontból indokolt és a fennálló károsítóveszéllyel összhangban áll az Enarmonia packardi (Zeller) szervezetnek a 2000/29/EK irányelv II. melléklete A. részének I. szakaszából való törlése és az említett irányelv I. melléklete A. részének I. szakaszába Grapholita packardi (Zeller) néven történő felvétele.

(3) A károsítók jelentette kockázatoknak a Hatóság által készített és nemrégiben közzétett osztályozása alapján a jelenleg a 2000/29/EK irányelv II. melléklete A. részének I. szakaszában szereplő Elsinoe spp. Bitanc. és Jenk. Mendes fajokat, amelyek a Citrus L., a Fortunella Swingle, a Poncirus Raf. és hibridjeik betegségeinek kórokozói, tovább definiálták. Továbbá a károsítók jelentette kockázatok osztályozása és a gyümölcsökön tett közelmúltbeli észlelések alapján nyilvánvaló, hogy a jelenleg szabályozott áruk listája nem csökkenti az e károsítókhoz kapcsolódó valamennyi kockázatot. Ezért tudományos és szakmai szempontból indokolt és a fennálló károsítókra vonatkozó kockázattal összhangban áll az Elsinoespp. Bitanc. és Jenk. Mendesre vonatkozó bejegyzésnek a 2000/29/EK irányelv II. melléklete A. részének I. szakaszából való törlése és az Elsinoë australis Bitanc. és Jenk., az Elsinoë citricola X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous. és az Elsinoë fawcettii Bitanc. és Jenk. fajoknak - a Citrus L., a Fortunella Swingle, a Poncirus Raf. és hibridjeik betegségei kórokozóinak - az említett irányelv I. melléklete A. részének I. szakaszába történő felvétele.

(4) A növények, növényi termékek és más áruk védelme érdekében - tekintettel a megnövekedett nemzetközi kereskedelemre, valamint a Hatóság és az Európai és Földközi-tenger melléki Növényvédelmi Szervezet által elvégzett és nemrégiben közzétett, károsítókra vonatkozó kockázatértékelést követően - szakmailag indokolt és a fennálló károsítóveszéllyel összhangban áll a Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell és a Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat szervezeteknek, valamint utóbbi vektorának, a Pityophthorus juglandis Blackmannek a 2000/29/EK irányelv I. melléklete A. részének II. szakaszába való felvétele. Ezek a károsítók jelenleg előfordulnak az Európai Unióban, jóllehet elterjedésük korlátozott.

(5) A Hatóság által elvégzett és nemrégiben közzétett, károsítókra vonatkozó kockázatértékelés alapján tudományos és szakmai szempontból indokolt és a fennálló károsítóveszéllyel összhangban áll a Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harrnak a 2000/29/EK irányelv II. melléklete A. részének II. szakaszából való törlése és az említett irányelv I. melléklete A. részének II. szakaszába történő felvétele.

(6) A növények, növényi termékek és más áruk védelme érdekében - tekintettel a megnövekedett nemzetközi kereskedelemre, valamint a Hatóság és az Európai és Földközi-tenger melléki Növényvédelmi Szervezet által elvégzett és nemrégiben közzétett, károsítókra vonatkozó kockázatértékelést követően - tudományos szempontból indokolt és a fennálló károsítóveszéllyel összhangban áll a talajjal és a termesztőközeggel kapcsolatos követelmények szigorítása a 2000/29/EK irányelv III. mellékletében, IV. melléklete A. részének I. szakaszában és V. mellékletében szereplő vonatkozó követelmények felülvizsgálata révén.

(7) A növények, növényi termékek és más áruk előállításának és kereskedelmének védelme érdekében szakmailag indokolt és a fennálló károsítóveszéllyel összhangban áll a Liriomyza huidobrensis (Blanchard) és a Liriomyza trifolii (Burgess) szervezeteknek az említett irányelv I. mellékletének B. részébe való felvétele.

(8) Az Írország és az Egyesült Királyság által szolgáltatott információk azt jelzik, hogy Írország és Észak-Írország területe mentes a Liriomyza huidobrensis (Blanchard) és a Liriomyza trifolii (Burgess) szervezettől, és hogy Írország és Észak-Írország megfelel a 2000/29/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdésének h) pontjában az adott károsítók tekintetében védett övezet létrehozásához meghatározott feltételeknek. Ezért a 2000/29/EK irányelv I. mellékletének B. részét ennek megfelelően módosítani kell.

(9) Tudományos és szakmai ismeretek alapján szakmailag elfogadható, hogy adott esetben egyes növények, növényi termékek és más áruk Unióba történő behozatalára és az Unión történő szállítására vonatkozóan különleges előírások kerüljenek bevezetésre, mivel nagy a valószínűsége annak, hogy az (1) preambulumbekezdésben említett Aromia bungii (Faldermann), Neoleucinodes elegantalis (Guenée), a (2) preambulumbekezdésben említett Grapholita packardi (Zeller), valamint a (4) preambulumbekezdésben említett Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat és vektora, a Pityophthorus juglandis Blackman számára gazdaként szolgálnak. Ezért az érintett növényeket, növényi termékeket és más árukat fel kell venni a 2000/29/EK irányelv IV. melléklete A. részének I. szakaszába. A Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat és vektora, a Pityophthorus juglandis Blackman Unión belüli szállítására vonatkozóan további különleges követelményekkel kell kiegészíteni a 2000/29/EK irányelv IV. melléklete A. részének II. szakaszát.

(10) Az (5) preambulumbekezdésben említett Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr tekintetében módosítani kell a 2000/29/EK irányelv IV. melléklete A. részének I. és II. szakaszában szereplő különleges követelményeket, figyelembe véve a tudományos és szakmai ismeretek fejlődését és a Hatóság által nemrégiben közzétett, károsítókra vonatkozó kockázatértékeléseket.

(11) Az Európai és Földközi-tenger melléki Növényvédelmi Szervezet által a Tephritidae szervezet több fajára vonatkozóan készített kockázatértékelések, a vonatkozó nemzetközi szabványok, a műszaki információk, valamint a (nem európai) Tephritidae fajok importált árukon való észleléseinek száma alapján a 2000/29/EK irányelv IV. melléklete A. részének I. szakaszában meghatározott különleges követelményeket módosítani kell.

(12) Az importált árukon történt észlelések adatai alapján a Bactericera cockerelli (Sulc.) és a Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) szervezetekre vonatkozóan további különleges követelményekkel kell kiegészíteni a 2000/29/EK irányelv IV. melléklete A. részének I. szakaszát.

(13) A károsítók jelentette kockázatoknak a Hatóság által készített és nemrégiben közzétett osztályozása, a vonatkozó nemzetközi szabványok és szakmai információk alapján, valamint tekintettel a megnövekedett nemzetközi kereskedelemre, meg kell határozni a 2000/29/EK irányelv IV. melléklete A. részének I. szakaszában előírt különleges követelményeket a Malus Mill. termésére vonatkozóan az Enarmonia prunivora Walsh, a Grapholita inopinata Heinrich és a Rhagoletis pomonella (Walsh) szervezetekkel kapcsolatban, valamint a Malus Mill. és a Pyrus L. termésére vonatkozóan a Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto és a Tachypterellus quadrigibbus Say szervezetekkel kapcsolatban.

(14) A (9)-(13) preambulumbekezdésben meghatározott követelmények módosításának az a célja, hogy az említett növények, növényi termékek és más áruk Unióba történő behozatala és adott esetben Unión belüli szállítása által okozott növényegészségügyi kockázatokat elfogadható szintre lehessen csökkenteni.

(15) A 690/2008/EK bizottsági rendelet (2) értelmében egyes övezeteket különböző károsítók tekintetében védett övezetként ismertek el. Az említett rendelet nemrégiben módosításra került az Unión belüli védett övezetek vonatkozásában bekövetkezett legutóbbi fejlemények és az alábbi károsítók figyelembevétele érdekében: Bemisia tabaci Genn. (európai populációk), Candidatus Phytoplasma ulmi, Ceratocystis platani (J.M.Walter) Engelbr. & T.C.Harr., Citrus tristeza vírus (európai törzsek), Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens, Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet, Liriomyza huidobrensis (Blanchard), Liriomyza trifolii (Burgess), Paysandisia archon (Burmeister), Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller, Thaumetopoea processionea L., Tomato spotted wilt (paradicsom bronzfoltosság) vírus és Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. Annak érdekében, hogy a védett övezetekre vonatkozó követelmények az érintett károsítók tekintetében egységesek legyenek, naprakésszé kell tenni a 2000/29/EK irányelv I-V. mellékletében szereplő, vonatkozó követelményeket.

(16) Ezenkívül az Unión belül az egyes károsítók tekintetében védett övezetként elismert több övezet már nem felel meg a vonatkozó követelményeknek, mivel az adott károsítók már megjelentek ott, vagy pedig mert az érintett tagállamok kérték a védett övezeti státusz visszavonását. Ezek a területek a következők: Finnország területe a Bemisia tabaci Genn. (európai populációk) tekintetében; Görögországban Arta és Lakonia regionális egység a Citrus tristeza vírus (európai törzsek) tekintetében; Emilia-Romagna teljes területe, Scarnafigi és Villafalletto települések Cuneo megyében Piemontéban és Cesarò (Messina megye), Maniace, Bronte, Adrano (Catania megye) és Centuripe, Regalbuto és Troina (Enna megye) községek Szicíliában, Olaszországban, valamint Észak-Írország teljes területe az Egyesült Királyságban és a Dunaszerdahelyi járás (Dunajská Streda) teljes területe Szlovákiában az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. tekintetében; Észak-Írország területe az Egyesült Királyságban a Gremmeniella abietina Lag.) Morelet tekintetében; Barking és Dagenham helyi közigazgatási területei;Basildon; Basingstoke és Deane; Bexley; Bracknell Forest; Brentwood; Broxbourne; Castle Point; Chelmsford; Chiltem; Crawley; Dacorum; Dartford; East Hertfordshire; Enfield; Epping Forest; Gravesham; Greenwich; Harlow; Hart; Havering; Hertsmere; Horsham; Littlesford; Medway; Mid Sussex; Mole Valley; Newham; North Hertfordshire; Redbridge; Reigate és Banstead; Rushmoor; Sevenoaks; South Bedfordshire; South Bucks; St Albans; Surrey Heath; Tandridge; Three Rivers; Thurrock; Tonbridge és Malling; Waltham Forest; Watford; Waverley; Welwyn Hatfield; Windsor és Maidenhead, Wokingham és Wycombe az Egyesült Királyságban a Thaumetopoea processionea L. tekintetében, valamint Svédország területe a Tomato spotted wilt (paradicsom bronzfoltosság) vírus tekintetében. Ezt az információt a 2000/29/EK irányelv I-IV. melléklete B. részeinek is tükröznie kell.

(17) Az a tény, hogy az Unión belül az egyes védett övezetekbe szállított egyes növényeken és növényi termékeken továbbra is észlelik a Bemisia tabaci Genn. (európai populációk) előfordulását, azt mutatja, hogy a növényeknek, növényi termékeknek és egyéb áruknak az Unió egyes védett övezeteibe való szállítására vonatkozó jelenlegi követelmények a Bemisia tabaci Genn. (európai populációk) tekintetében nem megfelelőek a szóban forgó növényegészségügyi kockázat elfogadható szintre csökkentése szempontjából. A szóban forgó követelményeket a 2000/29/EK irányelv IV. mellékletének B. részében újra kell fogalmazni.

(18) A (6)-(17) preambulumbekezdésben említett növényeket, növényi termékeket és más árukat az Unióba való behozataluk vagy az Unión belüli szállításuk előtt növényegészségügyi ellenőrzéseknek kell alávetni. Ezért a szóban forgó növényeket, növényi termékeket és más árukat fel kell venni a 2000/29/EK irányelv V. mellékletének A. vagy B. részébe. Emellett a fokozott növényegészségügyi védelem érdekében az Actinidia Lindl., a Carica papaya L., a Fragaria L., a Persea americana Mill., a Rubus L. és a Vitis L. termései a 2000/29/EK irányelv V. mellékletének B. részében vannak felsorolva, és a 2000/29/EK irányelv V. mellékletének B. részében már felsorolt Annona L., Cydonia Mill., Diospyros L., MalusL., Mangifera L., Passiflora L., Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L., Syzygium Gaertn. és VacciniumL. termései esetében a földrajzi hatály kiterjesztésre került.

(19) A 2000/29/EK irányelv I-V. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(20) Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2000/29/EK irányelv I-V. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

(1) A tagállamok legkésőbb 2019. augusztus 31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

Ezeket a rendelkezéseket 2019. szeptember 1-től alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2019. március 21-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER

(1) HL L 169., 2000.7.10., 1. o.

(2) A Bizottság 690/2008/EK rendelete (2008. július 4.) a Közösségben a meghatározott növényegészségügyi kockázatoknak kitett védett övezetek elismeréséről (HL L 193., 2008.7.22., 1. o.)

MELLÉKLET

A 2000/29/EK irányelv I-V. melléklete a következőképpen módosul:

1. Az I. melléklet a következőképpen módosul:

a) Az A. rész a következőképpen módosul:

i. Az I. szakasz a következőképpen módosul:

- az a) címsor a következőképpen módosul:

- a szöveg a 4.1. pont után a következő ponttal egészül ki: "4.2. Aromia bungii (Faldermann)"

- a szöveg a 10.5. pont után a következő ponttal egészül ki: "10.6. Grapholita packardi Zeller"

- a szöveg a 16.1. pont után a következő pontokkal egészül ki:

"16.2. Neoleucinodes elegantalis (Guenée)

16.3. Oemona hirta (Fabricius)"

- a c) címsor a következőképpen módosul:

- a szöveg a 3. pont után a következő pontokkal egészül ki:

"3.1. Elsinoë australis Bitanc. & Jenk.

3.2. Elsinoë citricola X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous.

3.3. Elsinoë fawcettii Bitanc. & Jenk."

ii. A II. szakasz a következőképpen módosul:

- az a) címsor a következőképpen módosul:

- a szöveg a 7. pont után a következő ponttal egészül ki: "7.1. Pityophthorus juglandis Blackman";

- a c) címsor az 1. pont előtt a következő pontokkal egészül ki:

"0.1. Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr

0.2. Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell

0.3. Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat";

b) A B. rész a következőképpen módosul:

i. az a) címsor a következőképpen módosul:

- az 1. pontban a jobb oldali oszlopban az "FI" szövegrészt el kell hagyni;

- a szöveg a 4. pont után a következő pontokkal egészül ki: "4.1. Liriomyza huidobrensis (Blanchard) IRL, UK (Észak-Írország) 4.2. Liriomyza trifolii (Burgess) IRL, UK (Észak-Írország)"

- az 5. pontban a jobb oldali oszlop szövegének helyébe a következő szöveg lép:

"IRL, UK (a következő helyi közigazgatási területek kivételével: Barking és Dagenham; Barnet; Basildon; Basingstoke és Deane; Bexley; Bracknell Forest; Brent; Brentwood; Bromley; Broxbourne; Camden; Castle Point; Chelmsford; Chiltem; London Város; Westminster Város Crawley; Croydon; Dacorum; Dartford; Ealing; East Hertfordshire; Elmbridge District; Enfield; Epping Forest; Epsom and Ewell District; Gravesham; Greenwich; Guildford; Hackney; Hammersmith & Fulham; Haringey; Harlow; Harrow; Hart; Havering; Hertsmere; Hillingdon; Horsham; Hounslow; Islington; Kensington & Chelsea; Kingston upon Thames; Lambeth; Lewisham; Littlesford; Medway; Merton; Mid Sussex; Mole Valley; Newham; North Hertfordshire; Reading; Redbridge; Reigate és Banstead; Richmond upon Thames; Runnymede District; Rushmoor; Sevenoaks; Slough; South Bedfordshire; South Bucks; South Oxfordshire; Southwark; Spelthorne District; St Albans; Sutton; Surrey Heath; Tandridge; Three Rivers; Thurrock; Tonbridge és Malling; Tower Hamlets; Waltham Forest; Wandsworth; Watford; Waverley; Welwyn Hatfield; West Berkshire; Windsor és Maidenhead; Woking, Wokingham és Wycombe)";

ii. a b) címsor alatt a 2. pontot el kell hagyni.

2. A II. melléklet a következőképpen módosul:

a) Az A. rész a következőképpen módosul:

i. Az I. szakasz a következőképpen módosul:

- az a) címsor alatt a 11. pontot el kell hagyni.

- a c) címsor alatt a 9. pontot el kell hagyni.

ii. A II. szakasz a következőképpen módosul:

- a c) címsor alatt az 1. pontot el kell hagyni.

b) A B. rész a következőképpen módosul:

i. az a) címsor a következőképpen módosul:

- a 10. pont helyébe a következő szöveg lép: "10. Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller A Cedrus Trew és a Pinus L. ültetésre szánt növényei, a termés és a vetőmag kivételével UK"

ii. a b) címsor 2. pontjában a táblázat harmadik oszlopában lévő szöveg helyébe a következő szöveg lép:

"E (kivéve Andalúzia, Aragónia, Kasztília-La Mancha, Kasztília és León, Extremadura autonóm közösségek, Madrid, Murcia, Navarra és La Rioja autonóm közösségek, Guipuzcoa tartomány [Baszkföld], a Lleida tartománybeli Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià és Urgell járások (Katalónia autonóm közösség), Alt Vinalopó és El Vinalopó Mitjà járások (Alicante tartomány) és Alborache és Turís települések Valencia tartományban [Comunidad Valenciana]), EE, F (Korzika), IRL (kivéve Galway városa), I (Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia [kivéve Mantovaa, Milánó, Sondrio és Varese megye, valamint Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese és Varedo települések Monza Brianza megyében], Marche, Molise, Piemont (kivéve Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca és Villafalletto települések Cuneo megyében), Szardínia, Szicília (kivéve Cesarò [Messina megye]), Maniace, Bronte, Adrano [Catania megye] és Centuripe, Regalbuto és Troina [Enna megye]), Toszkána, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (kivéve Rovigo és Velence megye, Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano és Vescovana települések Padova megyében, valamint az A4-es főúttól délre fekvő terület Verona megyében), LV, LT (kivéve Babtai és Kėdainiai települések [Kaunas közigazgatási terület]), P, SI (kivéve Gorenjska, Koroška, Maribor és Notranjska régiók, Lendava, Renče-Vogrsko települések [a H4 autópályától délre], Velika Polana, valamint Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec és Znojile pri Krki települések Ivančna Gorica községben), SK ((a Dunaszerdahelyi járás [Dunajská Streda], Lekér [Hronovce] és Garamkelecsény [Hronské Kľačany] [Lőcsei járás - Levice], Udvard [Dvory nad Žitavou] [Érsekújvári járás - Nové Zámky], Málnapatak [Málinec] [Poltár járás - Poltár], Tornagörgő [Hrhov] [Rozsnyói járás - Rožňava], Nagyrépény [Veľké Ripňany] [Nagytapolcsányi járás - Topoľčany], Kázmér [Kazimír], Legenye [Luhyňa], Kisgéres [Malý Horeš], Szentes [Svätuše] és Zétény [Zatín] [Tőketerebesi járás - Trebišov] kivételével), FI, UK (a Man-sziget és a Csatorna-szigetek)"

iii. a c) címsor a következőképpen módosul:

- a 0.1. pont helyébe a következő szöveg lép: "0.1. Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr. Fa, a kéregmentes fa kivételével, hántolt fakéreg és a Castanea Mill. ültetésre szánt növényei, valamint a Quercus L. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével CZ, IRL, S, UK"

- a 2. pontban a harmadik oszlopban az "UK (Észak-Írország)" szöveget el kell hagyni.

iv. a d) címsor a következőképpen módosul:

- az 1. pontban a táblázat harmadik oszlopában lévő szöveg helyébe a következő szöveg lép:

"EL (kivéve Argolida, Arta, Chania és Lakonia regionális egységek), M, P (kivéve Algarve, Madeira és az alentejói Odemira megye)";

3. A III. melléklet a következőképpen módosul:

a) Az A. rész 14. pontja helyébe a következő szöveg lép:

SZÖVEG HIÁNYZIK

b) A B. rész a következőképpen módosul:

i. az 1. pontban a jobb oldali oszlop szövegének helyébe a következő szöveg lép:

"E (kivéve Andalúzia, Aragónia, Kasztília-La Mancha, Kasztília és León, Extremadura autonóm közösségek, Madrid, Murcia, Navarra és La Rioja autonóm közösségek, Guipuzcoa tartomány [Baszkföld], a Lleida tartománybeli Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià és Urgell járások (Katalónia autonóm közösség), Alt Vinalopó és El Vinalopó Mitjà járások (Alicante tartomány) és Alborache és Turís települések Valencia tartományban [Comunidad Valenciana]), EE, F (Korzika), IRL (kivéve Galway városa), I (Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia [kivéve Mantovaa, Milánó, Sondrio és Varese megye, valamint Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese és Varedo települések Monza Brianza megyében], Marche, Molise, Piemont (kivéve Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca és Villafalletto települések Cuneo megyében), Szardínia, Szicília (kivéve Cesarò [Messina megye]), Maniace, Bronte, Adrano [Catania megye] és Centuripe, Regalbuto és Troina [Enna megye]), Toszkána, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (kivéve Rovigo és Velence megye, Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano és Vescovana települések Padova megyében, valamint az A4-es főúttól délre fekvő terület Verona megyében), LV, LT (kivéve Babtai és Kėdainiai települések [Kaunas közigazgatási terület]), P, SI (kivéve Gorenjska, Koroška, Maribor és Notranjska régiók, Lendava, Renče-Vogrsko települések [a H4 autópályától délre], Velika Polana, valamint Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec és Znojile pri Krki települések Ivančna Gorica községben), SK ((a Dunaszerdahelyi járás [Dunajská Streda], Lekér [Hronovce] és Garamkelecsény [Hronské Kľačany] [Lőcsei járás - Levice], Udvard [Dvory nad Žitavou] [Érsekújvári járás - Nové Zámky], Málnapatak [Málinec] [Poltár járás - Poltár], Tornagörgő [Hrhov] [Rozsnyói járás - Rožňava], Nagyrépény [Veľké Ripňany] [Nagytapolcsányi járás - Topoľčany], Kázmér [Kazimír], Legenye [Luhyňa], Kisgéres [Malý Horeš], Szentes [Svätuše] és Zétény [Zatín] [Tőketerebesi járás - Trebišov] kivételével), FI, UK (a Man-sziget és a Csatorna-szigetek)"

ii. a 2. pontban a jobb oldali oszlop szövegének helyébe a következő szöveg lép:

"E (kivéve Andalúzia, Aragónia, Kasztília-La Mancha, Kasztília és León, Extremadura autonóm közösségek, Madrid, Murcia, Navarra és La Rioja autonóm közösségek, Guipuzcoa tartomány [Baszkföld], a Lleida tartománybeli Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià és Urgell járások (Katalónia autonóm közösség), Alt Vinalopó és El Vinalopó Mitjà járások (Alicante tartomány) és Alborache és Turís települések Valencia tartományban [Comunidad Valenciana]), EE, F (Korzika), IRL (kivéve Galway városa), I (Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia [kivéve Mantova, Milánó, Sondrio és Varese megye, valamint Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese és Varedo települések Monza Brianza megyében], Marche, Molise, Piemont (kivéve Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca és Villafalletto települések Cuneo megyében), Szardínia, Szicília (kivéve Cesarò [Messina megye]), Maniace, Bronte, Adrano [Catania megye] és Centuripe, Regalbuto és Troina [Enna megye]), Toszkána, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (kivéve Rovigo és Velence megye, Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano és Vescovana települések Padova megyében, valamint az A4-es főúttól délre fekvő terület Verona megyében), LV, LT (kivéve Babtai és Kėdainiai települések [Kaunas közigazgatási terület]), P, SI (kivéve Gorenjska, Koroška, Maribor és Notranjska régiók, Lendava, Renče-Vogrsko települések [a H4 autópályától délre], Velika Polana, valamint Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec és Znojile pri Krki települések Ivančna Gorica községben), SK ((a Dunaszerdahelyi járás [Dunajská Streda], Lekér [Hronovce] és Garamkelecsény [Hronské Kľačany] [Lőcsei járás - Levice], Udvard [Dvory nad Žitavou] [Érsekújvári járás - Nové Zámky], Málnapatak [Málinec] [Poltár járás - Poltár], Tornagörgő [Hrhov] [Rozsnyói járás - Rožňava], Nagyrépény [Veľké Ripňany] [Nagytapolcsányi járás - Topoľčany], Kázmér [Kazimír], Legenye [Luhyňa], Kisgéres [Malý Horeš], Szentes [Svätuše] és Zétény [Zatín] [Tőketerebesi járás - Trebišov] kivételével), FI, UK (a Man-sziget és a Csatorna-szigetek)".

4. A IV. melléklet a következőképpen módosul:

a) Az A. rész a következőképpen módosul:

i. Az I. szakasz a következőképpen módosul:

- a szöveg az 1.7. pont után a következő pontokkal egészül ki: "1.8. Függetlenül attól, hogy szerepel-e az V. melléklet B. részében található KN-kódok között, a Juglans L. és a Pterocarya Kunth fája, a következőktől eltérő formában: - egészben vagy részben e növényekből származó fadarabok, szemcsék, fűrészpor, forgács, fahulladék vagy más fatörmelék - fából készült csomagolóanyag, csomagolóládák, dobozok, rekeszek, hordók és hasonló csomagolóeszközök, szállítódeszkák, szekrényes rakodólapok és egyéb raklapok, raklapkeretek, alátétfa, függetlenül attól, hogy azokat ténylegesen használják-e vagy sem a különféle tárgyak szállításánál, kivéve a faáru alátámasztására szolgáló olyan alátétfákat, amelyek ugyanolyan típusú és minőségű fából készültek, mint a szállítmányban lévő fa, és amelyek ugyanazoknak az uniós növényegészségügyi követelményeknek felelnek meg, mint a szállítmányban lévő fa, ideértve azonban az USA-ból származó, a természetes hengeres felszínét meg nem tartott fát is. A IV. melléklet A. része I. szakaszának 2.3., 2.4. és 2.5. pontjában említett faanyagokra vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy a faanyag(ot): a) olyan területről származik, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a megfelelő növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványokkal összhangban a Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat szervezettől és annak Pityophthorus juglandis Blackman elnevezésű vektorától mentesnek nyilvánított, és ez szerepel az ezen irányelv 13. cikke (1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítványok »Kiegészítő nyilatkozat« rovatában, vagy b) a faprofil egészében legalább 56 °C hőmérsékletet elérő, megszakítás nélkül minimum 40 percen át tartó megfelelő hőkezelésen ment keresztül. A faanyagon vagy a mindenkori használattal kapcsolatos bármely csomagolóanyagon, továbbá a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában meghatározott bizonyítványokon szerepelnie kell az ezt igazoló »HT« jelzésnek, vagy c) négyszögletes alakúra formázták, hogy teljesen megszüntessék a természetes kerek felszínt. 1.9. Függetlenül attól, hogy szerepel-e az V. melléklet B. részében található KN-kódok között, a Juglans L. és a Pterocarya Kunth lehántolt kérge és fája, a következő formában: - egészben vagy részben az említett növényekből származó fadarabok, szemcsék, fűrészpor, forgács, fahulladék vagy más fatörmelék, amennyiben a növények az USA-ból származnak A IV. melléklet A. része I. szakaszának 1.8., 2.3., 2.4. és 2.5. pontjában említett rendelkezések sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy a fa vagy a lehántolt kéreg: a) olyan területről származik, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a megfelelő növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványokkal összhangban a Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat szervezettől és annak Pityophthorus juglandis Blackman elnevezésű vektorától mentesnek nyilvánított, és ez szerepel az ezen irányelv 13. cikke (1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítványok »Kiegészítő nyilatkozat« rovatában, vagy b) a kéreg vagy a faanyag profilja egészében legalább 56 °C hőmérsékletet elérő, megszakítás nélkül minimum 40 percen át tartó megfelelő hőkezelésen ment keresztül, amit fel kell tüntetni a 13. cikk (1) bekezdésének ii. pontjában említett bizonyítványokon."

- az 5. pont helyébe a következő szöveg lép: "5. Függetlenül attól, hogy szerepel-e az V. melléklet B. részében található KN-kódok között, a Platanus L. fája, a következőktől eltérő formában: - fából készült csomagolóanyag, csomagolóládák, dobozok, rekeszek, hordók és hasonló csomagolóeszközök, szállítódeszkák, szekrényes rakodólapok és egyéb raklapok, raklapkeretek, alátétfa, függetlenül attól, hogy azokat ténylegesen használják-e vagy sem a különféle tárgyak szállításánál, kivéve a faáru alátámasztására szolgáló olyan alátétfákat, amelyek ugyanolyan típusú és minőségű fából készültek, mint a szállítmányban lévő fa, és amelyek ugyanazoknak az uniós növényegészségügyi követelményeknek felelnek meg, mint a szállítmányban lévő fa, de beleértve az olyan, egészben vagy részben Platanus L.-ből származó, Albániából, Örményországból, Svájcból, Törökországból és az USA-ból való fát, amely nem tartotta meg természetes hengeres felszínét, illetve amely fadarabok, szemcsék, fűrészpor, forgács, fahulladék vagy más fatörmelék formáját ölti, Hatósági nyilatkozat arról, hogy a faanyag: a) olyan területről származik, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a megfelelő növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványokkal összhangban a Ceratocystis platani(J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. szervezettől mentesnek nyilvánított, és ez szerepel a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítványok »Kiegészítő nyilatkozat« rovatában", vagy b) nedvességtartalmát mesterséges szárítással, megfelelő idő/hőmérséklet-programot alkalmazva, szárazanyag-százalékban kifejezett 20 % alá vitték. A fán vagy bármely, a mindenkori használattal kapcsolatos csomagolóanyagon szerepelnie kell az ezt igazoló »Kiln-dried« (mesterségesen szárított) vagy »K.D.«, illetve bármely más, nemzetközileg elfogadott jelzésnek."

- a 7.1.2. pontot el kell hagyni;

- a szöveg a 7.5. pont után a következő pontokkal egészül ki: "7.6. Függetlenül attól, hogy szerepel-e az V. melléklet B. részében található KN-kódok között, a PrunusL. fája, a következőktől eltérő formában: - egészben vagy részben e növényekből származó fadarabok, szemcsék, fűrészpor, forgács, fahulladék vagy más fatörmelék - fából készült csomagolóanyag, csomagolóládák, dobozok, rekeszek, hordók és hasonló csomagolóeszközök, szállítódeszkák, szekrényes rakodólapok és egyéb raklapok, raklapkeretek, alátétfa, függetlenül attól, hogy azokat ténylegesen használják-e vagy sem a különféle tárgyak szállításánál, kivéve a faáru alátámasztására szolgáló olyan alátétfákat, amelyek ugyanolyan típusú és minőségű fából készültek, mint a szállítmányokban lévő fa, és amelyek ugyanazoknak az uniós növényegészségügyi követelményeknek felelnek meg, mint a szállítmányban lévő fa, de ideértve a Kínából, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságból, Mongóliából, Japánból, a Koreai Köztársaságból és Vietnamból származó, természetes hengeres felszínét meg nem tartott fát. A IV. melléklet A. része I. szakaszának 7.4. és 7.5. pontjában említett növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy a faanyag(ot): a) olyan területről származik, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a megfelelő növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványokkal összhangban az Aromia bungii (Falderman) szervezettől mentesnek nyilvánított, és ez szerepel a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítványok »Kiegészítő nyilatkozat« rovatában, vagy b) a faprofil egészében legalább 56 °C hőmérsékletet elérő, megszakítás nélkül minimum 30 percen át tartó megfelelő hőkezelésen ment keresztül, amit fel kell tüntetni a 13. cikk (1) bekezdésének ii. pontjában említett bizonyítványokon, vagy c) megfelelő ionizáló sugárzásnak vetették alá úgy, hogy a fa egésze legalább 1 kGy erősségű dózist nyeljen el, amit fel kell tüntetni a 13. cikk (1) bekezdésének ii. pontjában említett bizonyítványokon. 7.7. Függetlenül attól, hogy szerepel-e az V. melléklet B. részében található KN-kódok között, a Prunus L. fája a következő formákban: egészben vagy részben e növényekből származó fadarabok, szemcsék, fűrészpor, forgács, fahulladék vagy más fatörmelék, amely Kínából, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságból, Mongóliából, Japánból, a Koreai Köztársaságból és Vietnamból származik A IV. melléklet A. része I. szakaszának 7.4., 7.5. és 7.6. pontjában említett faanyagokra vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy a faanyag(ot): a) olyan területről származik, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a megfelelő növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványokkal összhangban az Aromia bungii (Faldermann) szervezettől mentesnek nyilvánított, és ez szerepel a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítványok »Kiegészítő nyilatkozat« rovatában, vagy b) 2,5 cm-nél nem nagyobb vastagságú és szélességű darabokra vágták fel, vagy c) a faanyag profilja egészében legalább 56 °C hőmérsékletet elérő, minimum 30 percen át tartó megfelelő hőkezelésen ment keresztül, amit fel kell tüntetni a 13. cikk (1) bekezdésének ii. pontjában említett bizonyítványokon,"

- a szöveg a 11.4. pont után a következő ponttal egészül ki: "11.4.1. A Juglans L. és a Pterocarya Kunth USA-ból származó, ültetésre szánt növényei, a termés és a vetőmag kivételével A IV. melléklet A. része I. szakaszának 11.4. pontjában említett növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy: a) az ültetésre szánt növényeket egész életciklusuk alatt olyan területen termesztették, amelyet a nemzeti növényvédelmi szolgálat a Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat szervezettől és annak Pityophthorus juglandisBlackman elnevezésű vektorától mentesnek nyilvánított a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban, és ez szerepel az ezen irányelv 13. cikke (1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítvány »Kiegészítő nyilatkozat« rovatában, vagy b) olyan termőhelyről származnak, beleértve annak legalább 5 km sugarú körzetét, ahol sem a Geosmithia morbidaKolarík, Freeland, Utley & Tisserat és annak Pityophthorus juglandis Blackman elnevezésű vektora által okozott tünetek, sem a vektor jelenléte nem voltak megfigyelhetők a kivitelt megelőző két éven belül végzett hatósági vizsgálatok során; az ültetésre szánt növényeket közvetlenül kivitel előtt megvizsgálták, és úgy kezelték és csomagolták, hogy meggátolják azok megfertőződését a termőhely elhagyását követően, vagy c) olyan termőhelyről származnak, ahol fizikailag teljesen elkülönítve folyik a termesztésük, és az ültetésre szánt növényeket közvetlenül kivitel előtt megvizsgálták, és úgy kezelték és csomagolták, hogy meggátolják azok megfertőződését a termőhely elhagyását követően."

- a 12. pont helyébe a következő szöveg lép: "12. A Platanus L. Albániából, Örményországból, Svájcból, Törökországból vagy az USA-ból származó, ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével Hatósági nyilatkozat arról, hogy: a) a növények olyan területről származnak, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. szervezettől mentesnek nyilvánított a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban, és ez szerepel a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítványok »Kiegészítő nyilatkozat« rovatában, vagy b) nem észleltek a Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. okozta tüneteket a termőhelyen vagy annak közvetlen közelében a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta."

- a szöveg a 14.1. pont után a következő ponttal egészül ki: "14.2. A Crataegus L., a Cydonia Mill., a Malus Mill., a Prunus L., a Pyrus L. és a Vaccinium L. Kanadából, Mexikóból és az USA-ból származó, ültetésre szánt növényei a szövettenyészetben levő növények és a vetőmagok kivételével A III. melléklet A. részének 9. és 18. pontjában, a III. melléklet B. részének 1. pontjában és a IV. melléklet A. része I. szakaszának 14.1., 17., 19.1., 19.2., 20., 22.1., 22.2., 23.1. és 23.2. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül adott esetben hatósági nyilatkozat arról, hogy: a) a növényeket egész életciklusuk alatt olyan területen termesztették, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a Grapholita packardi Zeller szervezettől mentesnek nyilvánított a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban, és ez szerepel a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítványok »Kiegészítő nyilatkozat« rovatában, feltéve, hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítótól való mentességről; vagy b) a növényeket egész életciklusuk alatt olyan területen termesztették, amelyet a Grapholita packardi Zeller szervezettől mentesnek nyilvánítottak a növényegészségügyi intézkedések nemzetközi szabványaival összhangban, és: i. amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata nyilvántartásba vett és felügyel, és ii. amelyet megfelelő időpontokban évente végzett hatósági vizsgálatnak vetettek alá a Grapholita packardi Zeller előfordulására utaló jelek kimutatására, és iii. ahol a növényeket megfelelő megelőző kezelések alkalmazó helyen termesztették, és ahol a Grapholita packardi Zeller hiányát az évente, megfelelő időpontokban elvégzett hivatalos felmérések megerősítették, és iv. ahol közvetlenül a kivitel előtt a növényeket tüzetes vizsgálatnak vetették alá a Grapholita packardi Zeller jelenlétének megállapítása céljából; vagy c) a növényeket egész életciklusuk alatt olyan területen termesztették, amelyet a Grapholita packardi Zeller behurcolása elleni teljes fizikai védelemmel láttak el."

- a 16.5. és a 16.6. pont helyébe a következő szöveg lép: "16.5. A Citrus L., a Fortunella Swingle, a Poncirus Raf. és hibridjeik, valamint a Mangifera L. és a Prunus L. termése A IV. melléklet A. része I. szakaszának 16.1., 16.2.,16.3., 16.5., 16.4. és 16.6. pontjában felsorolt termésekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy a) a termések olyan országból származnak, amelyet a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a (nem európai) Tephritidaeszervezettől - amelyre az említett termések elismerten fogékonyak - mentesnek ismertek el feltéve, hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítótól való mentességről, vagy b) a termések olyan területről származnak, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a (nem európai) Tephritidae szervezettől - amelyre az említett termések elismerten fogékonyak - mentesnek nyilvánított a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban, és ez szerepel a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítványok »Kiegészítő nyilatkozat« rovatában, feltéve, hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítótól való mentességről, vagy c) a termelés helyén vagy annak közvetlen közelében a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta nem észleltek a (nem európai) Tephritidae szervezet - amelyre az említett termések elismerten fogékonyak - előfordulására utaló jeleket a betakarítást megelőző három hónapban legalább havonta elvégzett hatósági vizsgálatok során, és a termőhelyen betakarított egyetlen termés sem mutatott a megfelelő hatósági vizsgálat során az adott károsító szervezet előfordulására utaló jeleket és a 13. cikk (1) bekezdésének ii. pontjában említett bizonyítványokon szerepelnek a nyomonkövethetőségre vonatkozó információk, vagy d) a terméseket hatékony kezelésnek vetették alá a (nem európai) Tephritidae szervezettől - amelyre az említett termések elismerten fogékonyak való mentesség biztosítása érdekében, és a kezeléssel kapcsolatos adatoknak szerepelniük kell a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítványokban, feltéve, hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot a kezelési eljárásról. 16.6. A Capsicum (L.), a Citrus L. - a Citrus limon (L.) Osbeck. és a Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle kivételével -, a Prunus persica (L.) Batsch és a Punica granatum L. afrikai kontinentális országokból, a Zöld-foki-szigetekről, a Szent Ilona-szigetről, Madagaszkárról, Réunionról, Mauritiusról és Izraelből származó termései A IV. melléklet A. része I. szakaszának 16.1., 16.2.,16.3., 16.4., 16.5. és 36.3. pontjában felsorolt termésekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy: a) a termések olyan országból származnak, amelyet a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) szervezettől mentesnek ismertek el, feltéve, hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítótól való mentességről, vagy b) olyan területről származnak, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) szervezettől mentesnek nyilvánított a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban, és ez szerepel a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítványok »Kiegészítő nyilatkozat« rovatában, feltéve, hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítótól való mentességről, vagy c) olyan termőhelyről származnak, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) szervezettől mentesnek nyilvánított a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban, és a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítványokon szerepelnek a nyomonkövethetőségre vonatkozó információk, továbbá a vegetációs időszakban megfelelő időpontokban hatósági vizsgálatokat végeztek a termőhelyen, beleértve a termés reprezentatív mintáinak szemrevételezéses vizsgálatát is, és azok a Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) szervezettől való mentességre utaltak, vagy d) a termést hatékony hűtéses kezelésnek vagy egyéb hatékony kezelésnek vetették alá Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) szervezettől való mentesség biztosítása érdekében, és a kezeléssel kapcsolatos adatoknak szerepelniük kell a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítványokban, feltéve, hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot a kezelési eljárásról, és eljuttatta a Bizottságnak az annak hatékonyságát igazoló dokumentumokat."

- a szöveg a 16.6. pont után a következő pontokkal egészül ki: "16.7. A Malus Mill. termése A IV. melléklet A. része I. szakaszának 16.8., 16.9. és 16.10. pontjában említett termésekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy: a) a termés olyan országból származik, amelyet a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban az Enarmonia prunivora Walsh, a Grapholita inopinata Heinrich és a Rhagoletis pomonella (Walsch) szervezettől mentesnek ismertek el, feltéve, hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítóktól való mentességről, vagy b) a termés olyan területről származik, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata az Enarmonia prunivora Walsh, aGrapholita inopinata Heinrich és a Rhagoletis pomonella (Walsch) szervezettől mentesnek nyilvánított a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban, és ez szerepel a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítványok »Kiegészítő nyilatkozat« rovatában, feltéve, hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítóktól való mentességről, vagy c) a termés olyan termőhelyről származik, ahol a vegetációs időszakban megfelelő időpontokban hatósági vizsgálatokat és felméréseket végeznek az Enarmonia prunivora Walsh, a Grapholita inopinata Heinrich és aRhagoletis pomonella (Walsch) jelenlétének megállapítása céljából, beleértve a termés reprezentatív mintájának szemrevételezéses vizsgálatát is, és azok a károsító(k)tól való mentességre utalnak; és a 13. cikk (1) bekezdésének ii. pontjában említett bizonyítványokon szerepelnek a nyomonkövethetőségre vonatkozó információk, vagy d) a termést hatékony kezelésnek vetették alá az Enarmonia prunivora Walsh, a Grapholita inopinata Heinrich és a Rhagoletis pomonella (Walsch) károsítóktól való mentesség biztosítása érdekében, és a kezeléssel kapcsolatos adatoknak szerepelniük kell a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítványokban, feltéve, hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot a kezelési eljárásról. 16.8. A Malus Mill. és a Pyrus L. termése A IV. melléklet A. része I. szakaszának 16.7., 16.9. és 16.10. pontjában említett termésekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy: a) a termés olyan országból származik, amelyet a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto szervezettől mentesnek ismertek el, feltéve, hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítótól való mentességről, vagy b) a termés olyan területről származik, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto szervezettől mentesnek nyilvánított a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban, és ez szerepel a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítványok »Kiegészítő nyilatkozat« rovatában, feltéve, hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítótól való mentességről, vagy c) a termés olyan termőhelyről származik, ahol a vegetációs időszakban megfelelő időpontokban hatósági vizsgálatokat és felméréseket végeznek a Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto jelenlétének megállapítása céljából, beleértve a termés reprezentatív mintájának szemrevételezéses vizsgálatát is, és azok a károsítótól való mentességre utalnak; és a 13. cikk (1) bekezdésének ii. pontjában említett bizonyítványokon szerepelnek a nyomonkövethetőségre vonatkozó információk, vagy d) a termést hatékony kezelésnek vagy egyéb hatékony kezelésnek vetették alá a Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto szervezettől való mentesség biztosítása érdekében, és a kezeléssel kapcsolatos adatoknak szerepelniük kell a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítványokban, feltéve, hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot a kezelési eljárásról. 16.9. A Malus Mill. és a Pyrus L. termése A IV. melléklet A. része I. szakaszának 16.7., 16.8. és 16.10. pontjában említett termésekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy: a) a termés olyan országból származik, amelyet a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a Tachypterellus quadrigibbus Say szervezettől mentesnek ismertek el, feltéve, hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítótól való mentességről, vagy b) a termés olyan területről származik, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a Tachypterellus quadrigibbus Say szervezettől mentesnek nyilvánított a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban, és ez szerepel a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítványok »Kiegészítő nyilatkozat« rovatában, feltéve, hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítótól való mentességről, vagy c) a termés olyan termőhelyről származik, ahol a vegetációs időszakban megfelelő időpontokban hatósági vizsgálatokat és felméréseket végeznek a Tachypterellus quadrigibbus Say jelenlétének megállapítása céljából, beleértve a termés reprezentatív mintájának szemrevételezéses vizsgálatát is, és azok a károsítótól való mentességre utalnak; és a 13. cikk (1) bekezdésének ii. pontjában említett bizonyítványokon szerepelnek a nyomonkövethetőségre vonatkozó információk, vagy d) a termést hatékony kezelésnek vetették alá a Tachypterellus quadrigibbus Say szervezettől való mentesség biztosítása érdekében, és a kezeléssel kapcsolatos adatoknak szerepelniük kell a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítványokban, feltéve, hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot a kezelési eljárásról. 16.10. AMalus Mill., a Prunus L., a Pyrus L. és a Vaccinium L. Kanadából, Mexikóból és az USA-ból származó termése A IV. melléklet A. része I. szakaszának 16.5., 16.6.,16.7., 16.8., és 16.9. pontjában felsorolt termésekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy: a) a termés olyan területről származik, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a Grapholita packardi Zeller szervezettől mentesnek nyilvánított a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban, és ez szerepel a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítványok »Kiegészítő nyilatkozat« rovatában, feltéve, hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítótól való mentességről, vagy b) a termés olyan termőhelyről származik, ahol a vegetációs időszakban megfelelő időpontokban hatósági vizsgálatokat és felméréseket végeznek a Grapholita packardi Zeller jelenlétének megállapítása céljából, beleértve a termés reprezentatív mintájának szemrevételezéses vizsgálatát is, és azok a károsítótól való mentességre utalnak; és a 13. cikk (1) bekezdésének ii. pontjában említett bizonyítványokon szerepelnek a nyomonkövethetőségre vonatkozó információk, vagy c) a termést hatékony kezelésnek vetették alá a Grapholita packardi Zeller szervezettől való mentesség biztosítása érdekében, és a kezeléssel kapcsolatos adatoknak szerepelniük kell a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítványokban, feltéve, hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot a kezelési eljárásról."

- a szöveg a 25.7.2. pont után a következő pontokkal egészül ki: "25.7.3. A Capsicum annuum L., a Solanum aethiopicum L.,a Solanum lycopersicum L. és a Solanum melongena L. termése A IV. melléklet A. része I. szakaszának 16.1., 16.6., 25.7.1., 25.7.2., 25.7.4., 36.2. és 36.3. pontjában felsorolt termésekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy: a) a termés olyan országból származik, amelyet a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a Neoleucinodes elegantalis (Guenée) szervezettől mentesnek ismertek el, feltéve, hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítótól való mentességről, vagy b) a termés olyan területről származik, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a Neoleucinodes elegantalis (Guenée) szervezettől mentesnek nyilvánított a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban, és ez szerepel a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítványok »Kiegészítő nyilatkozat« rovatában, feltéve, hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítótól való mentességről, vagy c) a termés olyan termőhelyről származik, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a Neoleucinodes elegantalis (Guenée) szervezettől mentesnek nyilvánított a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban, és a vegetációs időszakban megfelelő időpontokban hatósági vizsgálatokat végeztek a termőhelyen, beleértve a termés reprezentatív mintáinak vizsgálatát is, és azok a Neoleucinodes elegantalis (Guenée) szervezettől való mentességre utalnak, és a 13. cikk (1) bekezdésének ii. pontjában említett bizonyítványokon szerepelnek a nyomonkövethetőségre vonatkozó információk, vagy d) a termés olyan rovaroktól mentes termőhelyről származik, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a Neoleucinodes elegantalis (Guenée) szervezettől mentesnek nyilvánított a kivitel előtti három hónapban végzett hatósági vizsgálatok és felmérések alapján, és a 13. cikk (1) bekezdésének ii. pontjában említett bizonyítványokon szerepelnek a nyomonkövethetőségre vonatkozó információk. 25.7.4. A Solanaceae Ausztráliából, Amerikából és Új-Zélandról származó termése A IV. melléklet A. része I. szakaszának 16.6., 25.7.1., 25.7.2., 25.7.3., 36.2. és 36.3. pontjában felsorolt termésekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy: a) a termések olyan országból származnak, amelyet a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban a Bactericera cockerelli (Sulc.) szervezettől mentesnek ismertek el, feltéve, hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítótól való mentességről, vagy b) a termés olyan területről származik, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a Bactericera cockerelli (Sulc.) szervezettől mentesnek nyilvánított a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban, és ez szerepel a 13. cikk (1) bekezdésének ii. alpontjában említett bizonyítványok »Kiegészítő nyilatkozat« rovatában, feltéve, hogy az érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítótól való mentességről, vagy c) a termés olyan termőhelyről származik, ahol a kivitelt megelőző három hónapban hatósági vizsgálatokat és felméréseket végeznek a Bactericera cockerelli (Sulc.) jelenlétére vonatkozóan, beleértve annak közvetlen környezetét is, a károsító szervezettől való mentesség biztosítására irányuló hatékony kezelés mellett, és a termés kivitelét megelőzően megvizsgálták a termés reprezentatív mintáit, és a 13. cikk (1) bekezdésének ii. pontjában említett bizonyítványokon szerepelnek a nyomonkövethetőségre vonatkozó információk, vagy d) a termés olyan rovaroktól mentes termőhelyről származik, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a Bactericera cockerelli (Sulc.) szervezettől mentesnek nyilvánított a kivitel előtti három hónapban végzett hatósági vizsgálatok és felmérések alapján, és a 13. cikk (1) bekezdésének ii. pontjában említett bizonyítványokon szerepelnek a nyomonkövethetőségre vonatkozó információk."

- a 34. pont helyébe a következő szöveg lép: "34. A növény életképességének fenntartását célzó, a növényhez tapadó vagy kapcsolódó termesztőközeg - az in vitro növények steril közegének kivételével - amely valamely Svájctól eltérő harmadik országból származik. Hatósági nyilatkozat arról, hogy: a) a termesztőközeg a hozzá kapcsolódó növények ültetésekor: i. talajtól és szerves anyagtól mentes volt, és korábban nem használták növények termesztésére vagy bármilyen más mezőgazdasági célra, vagy ii. teljes egészében a Cocos nucifera L. fajból származó tőzegből vagy rostból készült, és korábban nem használták növények termesztésére vagy bármilyen más mezőgazdasági célra, vagy iii. a károsító szervezetektől való mentesség biztosítása érdekében hatékony kezelésnek vetették alá, és a 13. cikk (1) bekezdés ii. pontjában említett bizonyítványokon a »Kiegészítő nyilatkozat« rovatban fel kell tüntetni a kezelési adatokat, és az összes fenti esetben a károsító szervezetektől való mentesség fenntartásához szükséges megfelelő feltételek mellett tárolták és tartották karban, és b) az elültetés óta: i. megfelelő intézkedéseket tettek a termesztőközeg károsító szervezetektől mentes állapotban való fenntartásának biztosítására, többek között legalább a következőket: - a termesztőközeg fizikai elszigetelése a talajtól és egyéb lehetséges szennyezési forrásoktól - higiéniai intézkedések - károsítóktól mentes víz használata vagy ii. a kivitelt megelőző két héten belül a termesztőközeget - beleértve adott esetben a talajt - teljesen eltávolították károsítóktól mentes víz használatával. Az átültetés olyan termesztőközegben végezhető, amely megfelel az a) pontban megállapított követelményeknek. Megfelelő feltételeket kell fenntartani a károsítóktól való mentesség megőrzése érdekében a b) pontban meghatározottak szerint."

- a szöveg a 34. pont után a következő pontokkal egészül ki: "34.1. a Solanum tuberosum gumós gyökereitől eltérő, Svájc kivételével valamely harmadik országból származó hagymák, hagymagumók, rizómák és gumós gyökerek A IV. melléklet A. része I. szakasza 30. pontjában szereplő alkalmazandó rendelkezések sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy a talaj és a termesztőközeg a szállítmány vagy tétel nettó tömegének legfeljebb 1 %-át teheti ki. 34.2. A Solanum tuberosum valamely, Svájctól eltérő harmadik országból származó gumós gyökerei A III. melléklet A. része 10., 11., és 12. pontjában és a IV. melléklet A. része I. szakaszának 25.1., 25.2., 25.3., 25.4.1. és 25.4.2. pontjában szereplő alkalmazandó rendelkezések sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy a talaj és a termesztőközeg a szállítmány vagy tétel nettó tömegének legfeljebb 1 %-át teheti ki. 34.3. Svájctól eltérő harmadik országból származó gyökérzöldségek és gumós zöldségek A III. melléklet A. részének 10., 11. és 12. pontjában szereplő alkalmazandó rendelkezések sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy a talaj és a termesztőközeg a szállítmány vagy tétel nettó tömegének legfeljebb 1 %-át teheti ki. 34.4. Mezőgazdasági vagy erdészeti célokra üzemeltetett, Svájctól eltérő harmadik országból behozott gépek és járművek A IV. melléklet B. része 30. pontjában foglalt rendelkezések sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy a gépet vagy a járművet megtisztították, és azok mentesek a talajtól és a növényi hulladéktól."

ii. A II. szakasz a következőképpen módosul:

- a szöveg a 2. pont után a következő pontokkal egészül ki: "2.1. Függetlenül attól, hogy szerepel-e az V. melléklet A. részében található KN-kódok között, a Juglans L. és a Pterocarya Kunt fája a következőktől eltérő formában: - egészben vagy részben e növényekből származó fadarabok, szemcsék, fűrészpor, forgács, fahulladék vagy más fatörmelék - fából készült csomagolóanyag, csomagolóládák, dobozok, rekeszek, hordók és hasonló csomagolóeszközök, szállítódeszkák, szekrényes rakodólapok és egyéb raklapok, raklapkeretek, alátétfa, függetlenül attól, hogy azokat ténylegesen használják-e vagy sem a különféle tárgyak szállításánál, kivéve a faáru alátámasztására szolgáló olyan alátétfákat, amelyek ugyanolyan típusú és minőségű fából készültek, mint a szállítmányban lévő fa, és amelyek ugyanazoknak az uniós növényegészségügyi követelményeknek felelnek meg, mint a szállítmányban lévő fa, de beleértve a természetes hengeres felszínét meg nem tartott fát is. Hatósági nyilatkozat arról, hogy a faanyag: a) olyan területről származik, amelyet az illetékes hatóságok a megfelelő növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványokkal összhangban a Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat és vektora, a Pityophthorus juglandisBlackman előfordulásától mentesnek ismert területnek nyilvánítottak, vagy b) a faanyag a faprofil egészében legalább 56 °C hőmérsékletet elérő, megszakítás nélkül minimum 40 percen át tartó megfelelő hőkezelésen ment keresztül. A faanyagon vagy a mindenkori használattal kapcsolatos bármely csomagolóanyagon szerepelnie kell az ezt igazoló »HT« jelzésnek, vagy c) négyszögletes alakúra formázták, hogy teljesen megszüntessék a természetes kerek felszínt. 2.2. Függetlenül attól, hogy szerepel-e az V. melléklet A. részében található KN-kódok között, a Juglans L. és a Pterocarya Kunth lehántolt kérge és fája, a következő formában: - egészben vagy részben e növényekből származó fadarabok, szemcsék, fűrészpor, forgács, fahulladék vagy más fatörmelék Hivatalos igazolás arról, hogy a faanyag vagy a lehántolt kéreg: a) olyan területről származik, amelyet az illetékes hatóságok a megfelelő növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványokkal összhangban a Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat és vektora, a Pityophthorus juglandis Blackman előfordulásától mentes területnek nyilvánítottak, vagy b) a kéreg vagy a faanyag profilja egészében legalább 56 °C hőmérsékletet elérő, megszakítás nélkül minimum 40 percen át tartó megfelelő hőkezelésen ment keresztül. A mindenkori használattal kapcsolatos bármely csomagolóanyagon szerepelnie kell az ezt igazoló »HT« jelzésnek. 2.3. Fából készült csomagolóanyag, csomagolóládák, dobozok, rekeszek, hordók és hasonló csomagolóeszközök, szállítódeszkák, szekrényes rakodólapok és egyéb raklapok, raklapkeretek, alátétfa, függetlenül attól, hogy azokat ténylegesen használják-e vagy sem a különféle tárgyak szállításánál, kivéve a 6 mm vagy annál kisebb vastagságú nyersfát, a ragasztóval, hővel és nyomással vagy ezek kombinációjával előállított feldolgozott fát, valamint a faáru alátámasztására szolgáló olyan alátéteket, amelyek ugyanolyan típusú és minőségű fából készültek, mint a szállítmányban lévő fa, és amelyek ugyanazoknak az uniós növényegészségügyi követelményeknek felelnek meg, mint a szállítmányban lévő fa. A fa csomagolóanyag: a) olyan területről származik, amelyet az illetékes hatóságok a megfelelő növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványokkal összhangban a Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat és vektora, a Pityophthorus juglandisBlackman előfordulásától mentes területnek nyilvánítottak, vagy b) - a nemzetközi kereskedelemben használt fa csomagolóanyagok szabályozásáról szóló, a FAO növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó 15. számú nemzetközi szabványa I. mellékletében meghatározott kérgezett fából készült - az említett nemzetközi szabvány I. mellékletében meghatározott jóváhagyott kezelések egyikében részesült, és - az említett nemzetközi szabvány II. mellékletében meghatározott olyan jelzést tartalmaz, amely arra utal, hogy a fa csomagolóanyagot a szabvány szerint jóváhagyott növényegészségügyi kezelésnek vetették alá."

- a szöveg a 7. pont után a következő ponttal egészül ki: "7.1. A Juglans L. és a Pterocarya Kunth ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével Hatósági nyilatkozat arról, hogy: a) az ültetésre szánt növényeket egész életciklusuk alatt, illetve az Unióba való behozataluk óta olyan területen termesztették, amelyet az illetékes hatóságok a Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat szervezettől és Pityophthorus juglandis Blackman elnevezésű vektorától mentesnek nyilvánítottak a növényegészségügyi intézkedések nemzetközi szabványaival összhangban vagy b) olyan termőhelyről származnak, beleértve annak legalább 5 km sugarú körzetét, ahol sem a Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat és annak Pityophthorus juglandis Blackman elnevezésű vektora által okozott tünetek, sem a vektor jelenléte nem voltak megfigyelhetők a szállítást megelőző két éven belül végzett hatósági vizsgálatok során; az ültetésre szánt növényeket szállítás előtt szemrevételezéses vizsgálatnak vetették alá, és úgy kezelték és csomagolták, hogy meggátolják azok megfertőződését a termőhely elhagyását követően, vagy c) olyan termőhelyről származnak, ahol fizikailag teljesen elkülönítve folyik a termesztésük, és az ültetésre szánt növényeket szállítás előtt szemrevételezéses vizsgálatnak vetették alá, és úgy kezelték és csomagolták, hogy meggátolják azok megfertőződését a termőhely elhagyását követően."

- a szöveg a 30.1. pont után a következő ponttal egészül ki: "31. Mezőgazdasági vagy erdészeti célokra üzemeltetett gépek és járművek A gépeket és járműveket: a) olyan területről szállítják, amelyet az illetékes hatóságok a Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. szervezettől mentesnek nyilvánítottak a növényegészségügyi intézkedések nemzetközi szabványaival összhangban, vagy b) a Ceratocystis platani (J. M. Walter) által fertőzött terület elhagyását megelőzően megtisztították, és azok mentesek a talajtól és a növényi hulladéktól."

b) A B. rész a következőképpen módosul:

i. a 16. pontban a harmadik oszlopban az "UK (Észak-Írország)" szöveget el kell hagyni.

ii. a 16.1. pontban a táblázat első oszlopában lévő szöveg helyébe a következő szöveg lép:

"16.1. A Cedrus Trew, Pinus L. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével"

iii. a szöveg a 16.1. pont után a következő ponttal egészül ki:

SZÖVEG HIÁNYZIK

iv. a 21. pontban a táblázat harmadik oszlopában lévő szöveg helyébe a következő szöveg lép:

"E (kivéve Andalúzia, Aragónia, Kasztília-La Mancha, Kasztília és León, Extremadura autonóm közösségek, Madrid, Murcia, Navarra és La Rioja autonóm közösségek, Guipuzcoa tartomány [Baszkföld], a Lleida tartománybeli Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià és Urgell járások (Katalónia autonóm közösség), Alt Vinalopó és El Vinalopó Mitjà járások (Alicante tartomány) és Alborache és Turís települések Valencia tartományban [Comunidad Valenciana]), EE, F (Korzika), IRL (kivéve Galway városa), I (Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia [kivéve Mantova, Milánó, Sondrio és Varese megye, valamint Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese és Varedo települések Monza Brianza megyében], Marche, Molise, Piemont (kivéve Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca és Villafalletto települések Cuneo megyében), Szardínia, Szicília (kivéve Cesarò [Messina megye]), Maniace, Bronte, Adrano [Catania megye] és Centuripe, Regalbuto és Troina [Enna megye]), Toszkána, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (kivéve Rovigo és Velence megye, Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano és Vescovana települések Padova megyében, valamint az A4-es főúttól délre fekvő terület Verona megyében), LV, LT (kivéve Babtai és Kėdainiai települések [Kaunas közigazgatási terület]), P, SI (kivéve Gorenjska, Koroška, Maribor és Notranjska régiók, Lendava, Renče-Vogrsko települések [a H4 autópályától délre], Velika Polana, valamint Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec és Znojile pri Krki települések Ivančna Gorica községben), SK ((a Dunaszerdahelyi járás [Dunajská Streda], Lekér [Hronovce] és Garamkelecsény [Hronské Kľačany] [Lőcsei járás - Levice], Udvard [Dvory nad Žitavou] [Érsekújvári járás - Nové Zámky], Málnapatak [Málinec] [Poltár járás - Poltár], Tornagörgő [Hrhov] [Rozsnyói járás - Rožňava], Nagyrépény [Veľké Ripňany] [Nagytapolcsányi járás - Topoľčany], Kázmér [Kazimír], Legenye [Luhyňa], Kisgéres [Malý Horeš], Szentes [Svätuše] és Zétény [Zatín] [Tőketerebesi járás - Trebišov] kivételével), FI, UK (a Man-sziget és a Csatorna-szigetek)"

v. a 21.3. pontban a táblázat harmadik oszlopában lévő szöveg helyébe a következő szöveg lép:

"E (kivéve Andalúzia, Aragónia, Kasztília-La Mancha, Kasztília és León, Extremadura autonóm közösségek, Madrid, Murcia, Navarra és La Rioja autonóm közösségek, Guipuzcoa tartomány [Baszkföld], a Lleida tartománybeli Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià és Urgell járások (Katalónia autonóm közösség), Alt Vinalopó és El Vinalopó Mitjà járások (Alicante tartomány) és Alborache és Turís települések Valencia tartományban [Comunidad Valenciana]), EE, F (Korzika), IRL (kivéve Galway városa), I (Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia [kivéve Mantova, Milánó, Sondrio és Varese megye, valamint Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese és Varedo települések Monza Brianza megyében], Marche, Molise, Piemont (kivéve Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca és Villafalletto települések Cuneo megyében), Szardínia, Szicília (kivéve Cesarò [Messina megye]), Maniace, Bronte, Adrano [Catania megye] és Centuripe, Regalbuto és Troina [Enna megye]), Toszkána, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (kivéve Rovigo és Velence megye, Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano és Vescovana települések Padova megyében, valamint az A4-es főúttól délre fekvő terület Verona megyében), LV, LT (kivéve Babtai és Kėdainiai települések [Kaunas közigazgatási terület]), P, SI (kivéve Gorenjska, Koroška, Maribor és Notranjska régiók, Lendava, Renče-Vogrsko települések [a H4 autópályától délre], Velika Polana, valamint Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec és Znojile pri Krki települések Ivančna Gorica községben), SK ((a Dunaszerdahelyi járás [Dunajská Streda], Lekér [Hronovce] és Garamkelecsény [Hronské Kľačany] [Lőcsei járás - Levice], Udvard [Dvory nad Žitavou] [Érsekújvári járás - Nové Zámky], Málnapatak [Málinec] [Poltár járás - Poltár], Tornagörgő [Hrhov] [Rozsnyói járás - Rožňava], Nagyrépény [Veľké Ripňany] [Nagytapolcsányi járás - Topoľčany], Kázmér [Kazimír], Legenye [Luhyňa], Kisgéres [Malý Horeš], Szentes [Svätuše] és Zétény [Zatín] [Tőketerebesi járás - Trebišov] kivételével), FI, UK (a Man-sziget és a Csatorna-szigetek)"

vi. a 24.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

SZÖVEG HIÁNYZIK

vii. a 24.2. pont helyébe a következő szöveg lép:

SZÖVEG HIÁNYZIK

viii. a 24.3. pont helyébe a következő szöveg lép:

SZÖVEG HIÁNYZIK

ix. a 31. pont helyébe a következő szöveg lép:

SZÖVEG HIÁNYZIK

5. Az V. melléklet a következőképpen módosul:

a) Az A. rész a következőképpen módosul:

i. Az I. szakasz a következőképpen módosul:

- az 1.7. a) pont helyébe a következő szöveg lép: "a) egészben vagy részben a JuglansL.-ből, a Platanus L.-ből és a Pterocarya L.-ből származik, beleértve azt a fát is, amely nem tartotta meg természetes hengeres felszínét;"

- a 2.1. pont helyébe a következő szöveg lép: "2.1. A következő nemzetségekhez tartozó, ültetésre szánt növények, a vetőmag kivételével: Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Asparagus officinalis L., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. és hibridjei, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., Impatiens L. minden új-guineai hibridfajtája, Juglans L., Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Pterocarya L., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., Ulmus L., Verbena L. és a Gramineae családba tartozóktól eltérő lágyszárú fajok ültetésre szánt növényei a hagymák, hagymagumók, rizómák, vetőmagok és gumók kivételével."

ii. A II. szakasz a következőképpen módosul:

- az 1.2. pont helyébe a következő szöveg lép: "1.2. A Beta vulgaris L., a CedrusTrew, a Platanus L., a Populus L., a Prunus L. és a Quercus spp. - a Quercus suber L.kivételével - és az Ulmus L. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével."

b) A B. rész a következőképpen módosul:

i. Az I. szakasz a következőképpen módosul:

- a 2. pont a következőképpen módosul:

- a kilencedik franciabekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"- a Fraxinus L., a Juglans L., az Ulmus davidiana Planch. és a Pterocarya L. Kanadából, Kínából, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságból, Japánból, Mongóliából, a Koreai Köztársaságból, Oroszországból, Tajvanról és az USA-ból származó lombos vagy lomb nélküli levágott ágai,"

- a szöveg az alábbi franciabekezdéssel egészül ki:

"- Ausztráliából, Amerikából és Új-Zélandról származó Convolvulus L., Ipomoea L. (a gumók kivételével), Micromeria Benth és Solanaceae"

- a 3. pont a következőképpen módosul:

- az első franciabekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"- Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. és hibridjeik, Momordica L. és Solanaceae"

- a második franciabekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"- Actinidia Lindl., Annona L., Carica papaya L., Cydonia Mill., Diospyros L., Fragaria L., Malus L., Mangifera L; Passiflora L., Persea americana Mill., Prunus L., Psidium L; Pyrus L., Ribes L., Rubus L., Syzygium Gaertn., Vaccinium L. és Vitis L."

- a harmadik francia bekezdést el kell hagyni.

- az 5. pont a következőképpen módosul:

- a harmadik francia bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"- Kanadából, Kínából, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságból, Japánból, Mongóliából, a Koreai Köztársaságból, Oroszországból, Tajvanról és az USA-ból származó Fraxinus L., Juglans L., Ulmus davidiana Planch. és Pterocarya L."

- a 6. pont a) alpontja a következőképpen módosul:

- a második franciabekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"- Albániából, Örményországból, Svájcból, Törökországból vagy az USA-ból származó Platanus L., beleértve azt a fát is, amely nem tartotta meg természetes hengeres felszínét,"

- a hatodik franciabekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"- Kanadából, Kínából, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságból, Japánból, Mongóliából, a Koreai Köztársaságból, Oroszországból, Tajvanról és az USA-ból származó Fraxinus L., Juglans L., Ulmus davidiana Planch. és Pterocarya L., beleértve azt a fát is, amely nem tartotta meg természetes hengeres felszínét;"

- A nyolcadik franciabekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"- Kanadából vagy az USA-ból származó Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. és Sorbus L., beleértve azt a fát is, amely nem tartotta meg természetes hengeres felszínét, a fűrészpor és a forgács kivételével,"

- a szöveg egy kilencedik franciabekezdéssel egészül ki:

"- Kanadából, Kínából, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságból, Mongóliából, Japánból, a Koreai Köztársaságból, az USA-ból és Vietnamból származó Prunus L., beleértve azt a fát is, amely nem tartotta meg természetes hengeres felszínét."

- a 7. pont helyébe a következő szöveg lép: "7. A növény életképességének fenntartását célzó, a növényhez tapadó vagy kapcsolódó termesztőközeg, amely valamely Svájctól eltérő harmadik országból származik."

- a szöveg a 7. pont után a következő ponttal egészül ki: "7.1. A mezőgazdasági vagy erdészeti célból üzemeltetett gépek és járművek, amelyek megfelelnek a 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének II. részében a Svájctól eltérő harmadik országokból behozott alábbi árumegnevezések egyikének: "KN-kód Leírás ex 8432 Mezőgazdasági, kertgazdasági vagy erdőgazdasági talaj-előkészítésre vagy -megmunkálásra szolgáló gép; gyep- vagy sportpályahenger ex 8433 53 Gyökeres- vagy gumósnövény-betakarító gép ex 8436 80 10 Erdészeti gép ex 8701 20 90 Vontató (a 8709 vtsz. alá tartozó vontató kivételével): közúti vontató félpótkocsi-vontatásra, használt ex 8701 91 10 Mezőgazdasági vontató és erdei vontató, kerekes, legfeljebb 18 kW teljesítménnyel"

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32019L0523 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32019L0523&locale=hu

Tartalomjegyzék