32018L0100[1]

A Bizottság (EU) 2018/100 végrehajtási irányelve (2018. január 22.) a 2002/53/EK tanácsi irányelv 7. cikkéhez és a 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkéhez végrehajtási intézkedéseket megállapító 2003/90/EK és 2003/91/EK irányelvnek az egyes mezőgazdasági növényfajok és zöldségfajok fajtáinak vizsgálata keretében minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg. )

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/100 VÉGREHAJTÁSI IRÁNYELVE

(2018. január 22.)

a 2002/53/EK tanácsi irányelv 7. cikkéhez és a 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkéhez végrehajtási intézkedéseket megállapító 2003/90/EK és 2003/91/EK irányelvnek az egyes mezőgazdasági növényfajok és zöldségfajok fajtáinak vizsgálata keretében minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági növényfajok közös fajtajegyzékéről szóló, 2002. június 13-i 2002/53/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontjára,

tekintettel a zöldségvetőmagok forgalmazásáról szóló, 2002. június 13-i 2002/55/EK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontjára,

mivel:

(1) A Bizottság a 2003/90/EK (3) és a 2003/91/EK (4) irányelvek elfogadásával kívánta biztosítani, hogy a tagállamok által nemzeti fajtajegyzékükbe felvett fajták a minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei vonatkozásában megfeleljenek a Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO) által megállapított előírásoknak, amennyiben ilyen előírások léteznek. Azon fajták esetében, amelyekre nem vonatkoznak CPVO-előírások, a szóban forgó irányelvek úgy rendelkeznek, hogy az Új Növényfajták Oltalmára Létesült Nemzetközi Szövetség (UPOV) iránymutatásait kell alkalmazni.

(2) A 2003/90/EK és a 2003/91/EK irányelv legutóbbi, az (EU) 2016/1914 bizottsági végrehajtási irányelv (5) általi módosítása óta a CPVO és az UPOV további előírásokat és iránymutatásokat állapított meg, illetve már létezőket naprakésszé tett.

(3) A 2003/90/EK és a 2003/91/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4) Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2003/90/EK irányelv I. és II. melléklete helyébe az ezen irányelv mellékletének A. részében foglalt szöveg lép.

2. cikk

A 2003/91/EK irányelv mellékleteinek helyébe az ezen irányelv mellékletének B. részében foglalt szöveg lép.

3. cikk

A 2018. szeptember 1. előtt megkezdett vizsgálatok esetében a tagállamok alkalmazhatják a 2003/90/EK és a 2003/91/EK irányelvnek az ezen irányelv által történő módosítás előtt hatályos szövegét.

4. cikk

A tagállamok legkésőbb 2018. augusztus 31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

A tagállamok ezeket a rendelkezéseket 2018. szeptember 1-jétől alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

5. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

6. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2018. január 22-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER

(1) HL L 193., 2002.7.20., 1. o.

(2) HL L 193., 2002.7.20., 33. o.

(3) A Bizottság 2003/90/EK irányelve (2003. október 6.) a 2002/53/EK tanácsi irányelv 7. cikkének alkalmazásában egyes mezőgazdasági növényfajok fajtái esetében minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei vonatkozásában a végrehajtási intézkedések meghatározásáról (HL L 254., 2003.10.8., 7. o.).

(4) A Bizottság 2003/91/EK irányelve (2003. október 6.) a 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkének alkalmazásában a zöldségfajok egyes fajtáinak a vizsgálatakor minimálisan figyelembe vett jellemzők és a vizsgálat elvégzésének minimumkövetelményei tekintetében történő végrehajtási intézkedések meghatározásáról (HL L 254., 2003.10.8., 11. o.).

(5) A Bizottság (EU) 2016/1914 végrehajtási irányelve (2016. október 31.) a 2002/53/EK tanácsi irányelv 7. cikkéhez és a 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkéhez végrehajtási intézkedéseket megállapító 2003/90/EK és 2003/91/EK irányelvnek az egyes mezőgazdasági növényfajok és zöldségfajok fajtáinak vizsgálata keretében minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei tekintetében történő módosításáról (HL L 296., 2016.11.1., 7. o.)

MELLÉKLET

A. RÉSZ

I. MELLÉKLET

Az 1. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett azon fajok jegyzéke, amelyeknek meg kell felelniük a Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO) által meghatározott technikai előírásoknak (1)

Tudományos névKözönséges névCPVO-előírás
Festuca arundinacea Schreb.Nádképű csenkeszTP 39/1, 2015.10.1.
Festuca filiformis Pourr.Finomlevelű juhcsenkeszTP 67/1, 2011.6.23.
Festuca ovina L.JuhcsenkeszTP 67/1, 2011.6.23.
Festuca pratensis Huds.Réti csenkeszTP 39/1, 2015.10.1.
Festuca rubra L.Vörös csenkeszTP 67/1, 2011.6.23.
Festuca trachyphylla (Hack.) KrajinaKeménylevelű csenkeszTP 67/1, 2011.6.23.
Lolium multiflorum Lam.Olasz perjeTP 4/1, 2011.6.23.
Lolium perenne L.Évelő perjeTP 4/1, 2011.6.23.
Lolium × hybridum Hausskn.Hibrid perjeTP 4/1, 2011.6.23.
Pisum sativum L.TakarmányborsóTP 7/2 Rev. 2., 2017.3.15.
Poa pratensis L.Réti perjeTP 33/1, 2017.3.15.
Vicia sativa L.TakarmánybükkönyTP 32/1, 2016.4.19.
Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.KarórépaTP 89/1, 2015.3.11.
Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.OlajretekTP 178/1, 2017.3.15.
Brassica napus L.KáposztarepceTP 36/2, 2011.11.16.
Cannabis sativa L.KenderTP 276/1, 2012.11.28.
Glycine max (L.) Merr.SzójababTP 80/1, 2017.3.15.
Gossypium spp.PamutTP 88/1, 2016.4.19.
Helianthus annuus L.NapraforgóTP 81/1, 2002.10.31.
Linum usitatissimum L.Len/olajlenTP 57/2, 2014.3.19.
Sinapis alba L.Fehér mustárTP 179/1, 2017.3.15.
Avena nuda L.Csupasz zabTP 20/2, 2015.10.1.
Avena sativa L. (ideértve a következőt: A. byzantina K. Koch)Zab és bizánci zabTP 20/2, 2015.10.1.
Hordeum vulgare L.ÁrpaTP 19/4, 2015.10.1.
Oryza sativa L.RizsTP 16/3, 2015.10.1.
Secale cereale L.RozsTP 58/1, 2002.10.31.
xTriticosecale Wittm. ex A. CamusA Triticum nemzetség valamely fajának és a Secale nemzetség valamely fajának keresztezéséből származó hibridekTP 121/2 rev. 1., 2011.2.16.
Triticum aestivum L.BúzaTP 3/4 rev. 2., 2011.2.16.
Triticum durum Desf.DurumbúzaTP 120/3, 2014.3.19.
Zea mays L.KukoricaTP 2/3, 2010.3.11.
Solanum tuberosum L.BurgonyaTP 23/3, 2017.3.15.

II. MELLÉKLET

Az 1. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett azon fajok jegyzéke, amelyeknek meg kell felelniük az Új Növényfajták Oltalmára Létesült Nemzetközi Szövetség (UPOV) által meghatározott vizsgálati iránymutatásoknak (2)

Tudományos névKözönséges névUPOV-iránymutatás
Beta vulgaris L.TakarmányrépaTG/150/3, 1994.11.4.
Agrostis canina L.EbtippanTG/30/6, 1990.10.12.
Agrostis gigantea Roth.Óriás tippanTG/30/6, 1990.10.12.
Agrostis stolonifera L.Tarackos tippanTG/30/6, 1990.10.12.
Agrostis capillaris L.CérnatippanTG/30/6, 1990.10.12.
Bromus catharticus VahlPrérifűTG/180/3, 2001.4.4.
Bromus sitchensis Trin.Alaszkai rozsnokTG/180/3, 2001.4.4.
Dactylis glomerata L.Csomós ebírTG/31/8, 2002.4.17.
xFestulolium Asch. et Graebn.A Festuca nemzetség valamely fajának és a Lolium nemzetség valamely fajának keresztezéséből származó hibridekTG/243/1, 2008.4.9.
Phleum nodosum L.Kis komócsinTG/34/6, 1984.11.7.
Phleum pratense L.Gumós komócsinTG/34/6, 1984.11.7.
Lotus corniculatus L.SzarvaskerepTG/193/1, 2008.4.9.
Lupinus albus L.Fehérvirágú csillagfürtTG/66/4, 2004.3.31.
Lupinus angustifolius L.Keskenylevelű csillagfürtTG/66/4, 2004.3.31.
Lupinus luteus L.Sárgavirágú csillagfürtTG/66/4, 2004.3.31.
Medicago doliata Carmign.Egyenestövisű lucernaTG 228/1, 2006.4.5.
Medicago italica (Mill.) FioriOlaszlucernaTG 228/1, 2006.4.5.
Medicago littoralis Rohde ex Loisel.Parti lucernaTG 228/1, 2006.4.5.
Medicago lupulina L.Komlós lucernaTG 228/1, 2006.4.5.
Medicago murex Willd.Gömböstermésű lucernaTG 228/1, 2006.4.5.
Medicago polymorpha L.Szúrós lucernaTG 228/1, 2006.4.5.
Medicago rugosa Desr.Ráncos lucernaTG 228/1, 2006.4.5.
Medicago sativa L.Kékvirágú lucernaTG/6/5, 2005.4.6.
Medicago scutellata (L.) Mill.CsigaborsóTG 228/1, 2006.4.5.
Medicago truncatula Gaertn.Mediterrán lucernaTG 228/1, 2006.4.5.
Medicago × varia T. MartynTarkavirágú lucernaTG/6/5, 2005.4.6.
Trifolium pratense L.Vörös hereTG/5/7, 2001.4.4.
Trifolium repens L.Fehér hereTG/38/7, 2003.4.9.
Vicia faba L.LóbabTG/8/6, 2002.4.17.
Arachis hypogaea L.FöldimogyoróTG/93/4, 2014.4.9.
Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) BriggsRéparepceTG/185/3, 2002.4.17.
Carthamus tinctorius L.Sáfrányos szekliceTG/134/3, 1990.10.12.
Papaver somniferum L.MákTG/166/4, 2014.4.9.
Sorghum bicolor (L.) MoenchCirokTG/122/4, 2015.3.25.
Sorghum sudanense (Piper) Stapf.SzudánifűTG 122/4, 2015.3.25.
Sorghum bicolor (L.) Moench × Sorghum sudanense (Piper) StapfA Sorghum bicolor és a Sorghum sudanense keresztezéséből származó hibridekTG/122/4, 2015.3.25.

B. RÉSZ

I. MELLÉKLET

Az 1. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett azon fajok jegyzéke, amelyeknek meg kell felelniük a Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO) által meghatározott vizsgálati előírásoknak (3)

Tudományos névKözönséges névCPVO-előírás
Allium cepa L. (Cepa csoport)VöröshagymaTP 46/2, 2009.4.1.
Allium cepa L. (Aggregatum csoport)SalottahagymaTP 46/2, 2009.4.1.
Allium fistulosum L.Téli sarjadékhagymaTP 161/1, 2010.3.11.
Allium porrum L.PóréhagymaTP 85/2, 2009.4.1.
Allium sativum L.FokhagymaTP 162/1, 2004.3.25.
Allium schoenoprasum L.MetélőhagymaTP 198/2, 2015.3.11.
Apium graveolens L.ZellerTP 82/1, 2008.3.13.
Apium graveolens L.Gumós zellerTP 74/1, 2008.3.13.
Asparagus officinalis L.SpárgaTP 130/2, 2011.2.16.
Beta vulgaris L.Cékla, beleértve a cheltenham répát isTP 60/1, 2009.4.1.
Beta vulgaris L.MángoldTP 106/1, 2015.3.11.
Brassica oleracea L.Leveles kelTP 90/1, 2011.2.16.
Brassica oleracea L.KarfiolTP 45/2 Rev., 2017.3.15.
Brassica oleracea L.Brokkoli vagy calabrese brokkoliTP 151/2 Rev., 2017.3.15.
Brassica oleracea L.KelbimbóTP 54/2 Rev., 2017.3.15.
Brassica oleracea L.KaralábéTP 65/1 Rev., 2017.3.15.
Brassica oleracea L.Kelkáposzta, fejes káposzta és vörös káposztaTP 48/3 Rev., 2017.3.15.
Brassica rapa L.Kínai kelTP 105/1, 2008.3.13.
Capsicum annuum L.Csili vagy paprikaTP 76/2 Rev., 2017.3.15.
Cichorium endivia L.Borzaslevelű és széleslevelű endíviaTP 118/3, 2014.3.19.
Cichorium intybus L.Ipari cikóriaTP 172/2, 2005.12.1.
Cichorium intybus L.CikóriasalátaTP 173/1, 2004.3.25.
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et NakaiGörögdinnyeTP 142/2, 2014.3.19.
Cucumis melo L.SárgadinnyeTP 104/2, 2007.3.21.
Cucumis sativus L.Salátauborka és fürtös uborkaTP 61/2, 2008.3.13.
Cucurbita maxima DuchesneSütőtökTP 155/1, 2015.3.11.
Cucurbita pepo L.CukkiniTP 119/1 rev., 2014.3.19.
Cynara cardunculus L.Articsóka és kardiTP 184/2, 2013.2.27.
Daucus carota L.Sárgarépa és takarmány sárgarépaTP 49/3, 2008.3.13.
Foeniculum vulgare Mill.ÁnizskaporTP 183/1, 2004.3.25.
Lactuca sativa L.SalátaTP 13/5 Rev. 2., 2017.3.15.
Solanum lycopersicum L.ParadicsomTP 44/4 Rev. 2., 2016.4.19.
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. HillPetrezselyemlevél/metélőpetrezselyemTP 136/1, 2007.3.21.
Phaseolus coccineus L.FutóbabTP 9/1, 2007.3.21.
Phaseolus vulgaris L.Zöldbab (bokorbab és futóbab)TP 12/4, 2013.2.27.
Pisum sativum L. (partim)Kifejtőborsó, velőborsó és cukorborsóTP 7/2 Rev. 2., 2017.3.15.
Raphanus sativus L.Retek, fekete retekTP 64/2 Rev., 2015.3.11.
Rheum rhabarbarum LRebarbaraTP 62/1, 2016.4.19.
Scorzonera hispanica L.FeketegyökérTP 116/1, 2015.3.11.
Solanum melongena L.Padlizsán vagy tojásgyümölcsTP 117/1, 2008.3.13.
Spinacia oleracea L.SpenótTP 55/5 Rev. 2., 2017.3.15.
Valerianella locusta (L.) Laterr.GalambbegysalátaTP 75/2, 2007.3.21.
Vicia faba L. (partim)LóbabTP Broadbean/1, 2004.3.25.
Zea mays L. (partim)Csemegekukorica és pattogatni való kukoricaTP 2/3, 2010.3.11.
Solanum lycopersicum L. × Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. × Solanum peruvianum (L.) Mill.; Solanum lycopersicum L. × Solanum cheesmaniae (L. Ridley) FosbergParadicsom-alanyvesszőkTP 294/1 Rev. 2., 2017.3.15.
Cucurbita maxima × Cucurbita moschataA Cucurbita maxima Duch. × Cucurbita moschata Duch. tőként történő felhasználásra szánt interspecifikus hibridjeiTP 311/1, 2017.3.15.

II. MELLÉKLET

Az 1. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett azon fajok jegyzéke, amelyeknek meg kell felelniük az Új Növényfajták Oltalmára Létesült Nemzetközi Szövetség (UPOV) által meghatározott vizsgálati iránymutatásoknak (4)

Tudományos névKözönséges névUPOV-iránymutatás
Brassica rapa L.TarlórépaTG/37/10, 2001.4.4.
Cichorium intybus L.Leveles cikória vagy olasz cikóriaTG 154/4, 2017.4.5.

(1) Az előírások szövege megtalálható a Közösségi Növényfajta-hivatal honlapján (www.cpvo.europa.eu).

(2) Ezen iránymutatások szövege megtalálható az UPOV honlapján (www.upov.int).

(3) Az előírások szövege megtalálható a Közösségi Növényfajta-hivatal honlapján (www.cpvo.europa.eu).

(4) Ezen iránymutatások szövege megtalálható az UPOV honlapján (www.upov.int).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32018L0100 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32018L0100&locale=hu

Tartalomjegyzék