32001R1965[1]

A Bizottság 1965/2001/EK rendelete (2001. október 8.) a tagállami halfogásokra vonatkozó információk feljegyzésére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2807/83/EGK rendelet módosításáról

A Bizottság 1965/2001/EK rendelete

(2001. október 8.)

a tagállami halfogásokra vonatkozó információk feljegyzésére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2807/83/EGK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 2846/98/EK rendelettel [1] módosított, a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozásáról szóló, 1993. október 12-i 2847/93/EGK tanácsi rendeletre [2] és különösen annak 6. cikke (8) bekezdésére,

mivel:

(1) A 2847/93/EGK tanácsi rendelet 6. cikke a 10 méter vagy annál hosszabb teljes hosszúságú közösségi halászhajók kapitányaitól hajónapló vezetését követeli meg. Emiatt a legutóbb a 2737/1999/EK rendelettel [3] módosított, a tagállami halfogásokra vonatkozó információk feljegyzésére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 1983. szeptember 22-i 2807/83/EGK rendelet [4] IV. és V. mellékletében világosan meg kell határozni azokat a halászhajókat, amelyekre ez a követelmény érvényes.

(2) A 2807/83/EGK rendelet VIIIa. melléklete felsorolja azokat a rádióállomásokat, amelyeken keresztül a közösségi halászhajók bizonyos üzeneteket továbbíthatnak. Az e mellékletben felsorolt, Németország és Franciaország területén lévő rádióállomások végleg beszüntették a működésüket. Az ezen állomásokra történő hivatkozásokat a kérdéses mellékletből emiatt el kell hagyni.

(3) Ennek tükrében a 2807/83/EGK rendeletet módosítani kell.

(4) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Halászati és Akvakultúrágazati Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2807/83/EGK rendelet a következőképpen módosul:

1. A IV. és V. mellékletek 2.1.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.1.1. Hajónapló vezetésére köteles hajók

A 10 méter teljes hosszúságú vagy annál hosszabb közösségi halászhajók kapitányainak hajónaplót kell vezetniük.

A 10 méternél kisebb teljes hosszúságú közösségi halászhajók kapitányainak is kell hajónaplót vezetniük, ha az a tagállam, amely lobogója alatt hajóznak vagy amelyikben a hajót bejegyezték, ezt előírja."

2. A VIIIa. mellékletből a következő sorokat el kell hagyni:

"Norddeich Radio | DAN |

Boulogne | FFB |

Bordeaux-Arcachon | FFC |

Saint-Nazaire | FFO |

Brest | FFU" |

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2001. október 8-án.

a Bizottság részéről

Franz Fischler

a Bizottság tagja

[1] HL L 358., 1998.12.31., 5. o.

[2] HL L 261., 1993.10.20., 1. o.

[3] HL L 328., 1999.12.22., 54. o.

[4] HL L 276., 1983.10.10., 1. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32001R1965 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32001R1965&locale=hu