31983R2807[1]

A Bizottság 2807/83/EGK rendelete (1983. szeptember 22.) a tagállami halfogásokra vonatkozó információk feljegyzésére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

A BIZOTTSÁG 2807/83/EGK RENDELETE

(1983. szeptember 22.)

a tagállami halfogásokra vonatkozó információk feljegyzésére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászati erőforrások megőrzésére és az azokkal való gazdálkodásra vonatkozó közösségi rendszer létrehozásáról szóló, 1983. január 25-i 170/83/EGK tanácsi rendeletre ( 1 ),

tekintettel a tagállamok halászhajóival végzett halászatra vonatkozó bizonyos ellenőrző intézkedések létrehozásáról szóló, 1982. július 29-i 2057/82/EGK tanácsi rendeletre ( 2 ) és különösen annak 13. cikkére,

mivel a 2057/82/EGK rendelet 3. cikke a halászati műveletekről napló vezetését írja elő azon halászhajók parancsnokainak, amelyek valamely tagállam lobogója alatt hajóznak, vagy ott tartják azokat nyilván;

mivel a szabványosított naplók biztosítják a Közösségben mindenütt az összhangot az elfogadott védelmi intézkedésekkel, és a jelenlegi szabályok hatékonyabb ellenőrzését, valamint a becsült halállomány tudományos elemzésének és kiaknázásának megkönnyítését szolgálják;

mivel biztosítani kell az egyes tagállamok számára kijelölt kvótáknak való megfelelést, és ezért a hajóparancsnoknak kirakodási, illetve átrakodási nyilatkozatot kell kitöltenie, megjelölve a ténylegesen ki- vagy átrakodott mennyiségeket;

mivel abban az esetben, ha a ki- vagy átrakodás időpontja a fogást követő 15. napon túl volt, az adatokat megfelelő módon rendszeresen továbbítani kell;

mivel a Halászatierőforrás-gazdálkodási Irányítóbizottság az elnöke által kitűzött határidőn belül nem nyilvánított véleményt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) Azoknak a közösségi halászhajóknak a parancsnokai, amely hajók teljes hossza meghaladja a 10 métert, a 2847/93/EGK rendelet 6. cikkében említett információkat az I. mellékletben bemutatott minta szerint jegyzik be a halászati naplóba az összes halászati övezet esetében, kivéve a NAFO 1. és az ICES Va. és XIV. övezeteket, amelyek esetében a II. mellékletben bemutatott mintát kell használni. A IIa. mellékletben bemutatott mintát a kizárólag a Földközi-tengeren végzett halászati műveletek esetében használhatják azoknak a közösségi hajóknak a parancsnokai, amely hajók teljes hossza nem haladja meg a 18 métert, és amelyek naponta halásznak egyetlen halászati övezetben.

(2) Az I., II. és IIa. mellékletben bemutatott halászati naplókat az (1) bekezdésben előírt módon kell vezetni akkor is, ha a hajók egy harmadik ország vizein tevékenykednek, kivéve, ha a kérdéses harmadik ország kifejezetten más típusú halászati napló vezetését követeli meg.

(3) A Földközi-tengeren végzett halászati műveletek esetében a bármely halfajból a hajón tartott 50 kg élősúlyt meghaladó minden fogást be kell jegyezni a halászati naplóba.

(4) A használt halászfelszereléseknek és a kifogott halfajoknak a halászati napló megfelelő fejléce alatt történő feltüntetésére a VI. mellékletben megadott kódokat és a FAO által a halfajokra vonatkozóan meghatározott 3-alfa kódokat kell használni.

1a. cikk

(1) A továbbiakban tevékenységi övezetként említett, a 685/95/EK tanácsi rendelet ( 3 ) és a 779/97/EK tanácsi rendelet ( 4 ) 1. cikkében meghatározott halászterületeken halászati tevékenység végzésére jogosult közösségi halászhajók parancsnokai az I. mellékletben található mintával összhangban feljegyzik a halászati naplóba a 2847/93/EGK tanácsi rendelet ( 5 ) 19e. cikkében említett információkat.

(2) Amennyiben a közösségi halászhajók parancsnokai halászati tevékenység végzése nélkül olyan tevékenységi övezeten haladnak át, amelyben jogosultak halászni, feljegyzik a halászati naplóba a tevékenységi övezetbe történt be- és az övezetből történt kilépés dátumát és időpontját.

(3) A feljegyzést a IVa. mellékletben meghatározott utasításokkal összhangban kell elvégezni.

2. cikk

(1) A 2057/82/EGK rendelet 6. cikkében meghatározott kirakodási nyilatkozatot az I. vagy a III. melléklet szerint kell kitölteni.

Ha azonban annak a tagállamnak a kikötőjében történik a kirakodás, amelynek lobogója alatt a hajó hajózik, vagy ahol nyilvántartásba vették, a tagállam előírhatja ettől eltérő formanyomtatvány kitöltését, amennyiben az legalább a III. mellékletben előírt információkat tartalmazza.

A IIa. mellékletben bemutatott mintát azonban az egyetlen halászati övezetben napi halászati tevékenységet végző, legfeljebb 18 méter teljes hosszúságú közösségi halászhajók parancsnokai akkor használhatják, ha a kirakodás egy másik, a Földközi-tenger partján fekvő tagállamban történik.

(2) A 2057/82/EGK rendelet 7. cikkében meghatározott átrakodási nyilatkozatot az I. melléklet szerint kell elkészíteni, kivéve a NAFO 1 és az ICES V. a) és XIV. körzetek vizei esetében. Ezeken a vizeken a III. mellékletnek megfelelő ki- vagy átrakodási nyilatkozatot kell használni.

(3) A nyilatkozatokat a IV., illetve V. mellékletben meghatározott utasításokkal összhangban kell elkészíteni.

3. cikk

Amennyiben a ki- vagy átrakodás a fogás időpontjától számított 15. nap után történik, a hajóparancsnok által a 2057/82/EGK rendelet 8. cikke értelmében azoknak a tagállami hatóságoknak szolgáltatott információknak, amely tagállam lobogója alatt hajózik, vagy ahol nyilvántartásba vették, a következőket kell tartalmazniuk:

- a utolsó közlés óta kihalászott, átrakodott vagy kirakodott minden egyes faj kilogrammban meghatározott mennyisége,

- az ICES/NAFO /COPACE-övezetek, ahol a fogás történt; külön kell jelezni azokat a fogásokat, amelyek harmadik országok vizein, illetve a tagállamok felségterületén vagy joghatóságán kívüli vizeken történtek.

Az információkat az első fogástól számított minden 15. napon kell átadni, a VIII. melléklet rendelkezéseivel összhangban.

3a. cikk

Amennyiben a 2847/93/EGK rendelet 19c. cikkének megfelelően egy halászhajó parancsnoka a halászati erőkifejtésre vonatkozóan rádióüzenetet továbbít, a rádióüzenetet a VIIIa. mellékletben felsorolt rádióállomások egyikén keresztül kell továbbítani.

A 19c. cikk (1) bekezdése második francia bekezdésében említett illetékes hatóságok neve, címe, telex-, telefon- és faxszámai a VIIIb. mellékletben találhatóak.

4. cikk

A 2057/82/EGK rendelet 1. cikkének (1) bekezdése értelmében az illetékes tagállam halászatot felügyelő tisztviselője ellenőrizheti a naplót, illetve a ki- vagy átrakodási nyilatkozatokat a védelmi és ellenőrző intézkedésekre vonatkozó rendelkezések betartásának biztosítása érdekében, beleértve e rendelet rendelkezéseit is.

5. cikk

(1) Ha a IV. mellékletben meghatározott utasítások szerint egy előírás alkalmazása nem kötelező, a tagállam, amelynek lobogója alatt a hajó hajózik, vagy ahol nyilvántartásba vették, előírhatja a hajó parancsnokának az adott előírás betartását.

(2) A hajón tartott hal kilogrammban megadott mennyiségének becslésénél a TAC-hoz tartozó fajok esetében a megengedett hibahatár 20 %.

Ha ezeket a halakat dobozokban, kosarakban vagy egyéb tartályokban tartják, a dobozok, kosarak vagy egyéb tartályok pontos számát kell feljegyezni.

6. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet a naplóknak a tagállamok részére történő átadását követő 90. naptól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

II. MELLÉKLET

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK NAFO-ALTERÜLETEKRE ÉS ICES V. a) ÉS XIV. KÖRZETEKRE VONATKOZÓ HALÁSZATI NAPLÓJA

IIa. MELLÉKLET

III. MELLÉKLET

IV. MELLÉKLET

UTASÍTÁSOK HAJÓPARANCSNOKOK RÉSZÉRE, AKIK AZ I. MELLÉKLET VAGY A IIa. MELLÉKLET SZERINTI NAPLÓ VEZETÉSÉRE ÉS AZ I. VAGY A IIa. MELLÉKLET VAGY III. MELLÉKLET SZERINTI KI- ÉS ÁTRAKODÁSI NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉRE KÖTELEZETTEK

1. ELŐZETES MEGJEGYZÉSEK

Ezek az utasítások azoknak a hajóparancsnokoknak szólnak, akiknek az Európai Gazdasági Közösség szabályai szerint naplót kell vezetniük halászútjuk során, és/vagy a kikötőbe visszatéréskor ki- és átrakodási nyilatkozatot kell kiadniuk.

2. UTASÍTÁSOK A HALÁSZATI NAPLÓ VEZETÉSÉHEZ

2.1. Általános szabály

2.1.1. Hajónapló vezetésére köteles hajók

A 10 méter teljes hosszúságú vagy annál hosszabb közösségi halászhajók kapitányainak hajónaplót kell vezetniük.

A 10 méternél kisebb teljes hosszúságú közösségi halászhajók kapitányainak is kell hajónaplót vezetniük, ha az a tagállam, amely lobogója alatt hajóznak vagy amelyikben a hajót bejegyezték, ezt előírja.

2.1.2. A napló kitöltése

- A naplót naponta legkésőbb 24 óráig és a kikötőbe érkezéskor kell kitölteni.

- Tengeri ellenőrzésekkor szintén ki kell tölteni a naplót.

- Minden kötelező adatot meg kell adni.

- A közösségi szinten nem kötelező szabályokat a tagállamok kötelezővé tehetik a tagállam lobogója alatt hajózó vagy ott nyilvántartott hajókra nézve. Ebben az esetben az illetékes hatóságok további utasításokat adnak ki.

2.1.3. Eljárás harmadik országok vizein történő hajózás esetére

- Amennyiben az adott harmadik országnak erre vonatkozólag nincsenek külön előírásai, a közösségi naplót kell használni.

- Amennyiben az adott harmadik ország eltérő napló vezetését írja elő, a közösségi napló helyett ezt kell használni.

- Amennyiben az adott harmadik ország nem ad meg egy meghatározott naplót, de a közösségi követelményektől eltérő bejegyzéseket ír elő, ilyen bejegyzéseket kell vezetni.

2.2. Információk a hajóról

A következő általános információt kell a körülményektől függően a hajóról vagy a hajókról megadni a napló minden egyes oldalának tetején (a számoknak megfelelő helyeken):

Napló (1) hivatkozási száma

:

a hajó neve és rádióhívójele, ha van,

Napló (2) hivatkozási száma

:

külső azonosító,

Napló (3) hivatkozási száma

:

a hajóparancsnok neve és címe,

Napló (4) hivatkozási száma

:

a kihajózás kikötője, hónapja, napja és órája,

Napló (5) hivatkozási száma

:

a visszatérés kikötője, hónapja, napja és órája,

Napló (6) hivatkozási száma

:

kirakodás helye és ideje, amennyiben az előbbitől (5) eltér,

Napló (7) hivatkozási száma

:

átrakodás esetén a dátum, az átvevő hajó neve, rádióhívójele, ha van, nemzetisége és külső azonosítója.

Páros halászat esetén a másodhajó nevét, hajóparancsnokának nevét és a hajó külső azonosítóját annak a hajónak az adatai alá kell bevezetni, amelyről a naplót vezetik.

A másik hajó(k) kapitánya(i) is vezet(nek) naplót, feltüntetve a halászott és a hajón tartott mennyiségeket olyan módon, hogy a fogásokat ne könyveljék duplán.

2.3. Információk a felszerelésről

Napló (8) hivatkozási száma : halászfelszerelés - a felszerelés típusát a VI. melléklet első oszlopában megadott kódokkal kell jelezni,

Napló (9) hivatkozási száma : háló szemmérete milliméterben,

Napló (10) hivatkozási szám:a : a felszerelés mérete a VI. melléklet második oszlopában megadott felsorolással összhangban (nem kötelező kitölteni).

2.4. Információk a halászati műveletekről

2.4.1. Az információ típusa

A következő információkat kell megadni a halászati műveletekről a naplóban a számoknak megfelelő helyeken:

Napló (11) hivatkozási száma

:

dátum - ennek meg kell felelnie a tengeren eltöltött minden egyes napnak,

Napló (12) hivatkozási száma

:

halászati műveletek száma, a VI. melléklet harmadik oszlopában megadott felsorolással összhangban (nem kötelező kitölteni),

Napló (13) hivatkozási száma

:

halászat időtartama (nem kötelező kitölteni) megegyezik a tengeren eltöltött órák számával, levonva ebből a hajó által a halászterület felé, a halászterületek között és a halászterületről visszafelé tartó úton, valamint a kitéréssel, tétlenséggel vagy javításra várással töltött időt, ugyanakkor beleszámítanak a halászat időtartamába a hal keresésével (például hanglokátor használatával) töltött órák.

Napló (14) hivatkozási száma

:

helyzet

Példák:

- "ICES-körzet vagy NAFO-alterület": ICES-körzetekre vonatkozik, ahogyan a naplóborító belsején található térképek mutatják, megjelölve minden egyes körzet kódját.

- Pl.: IV. a), VI. b), VII. g).

- "Statisztikai téglalap": azokra az ICES-statisztikai téglalapokra vonatkozik, amelyek a naplóborító belsején található ábrákon szerepelnek. Ezeket a téglalapokat egész fokoknak megfelelő hosszúsági és egész és fél fokoknak megfelelő szélességi fokok határolják. Számjegyek és betűk kombinációját használva megjelöli azt a statisztikai téglalapot, ahol a legtöbb fogás volt (pl.: az északi szélesség 56° és 56° 30' és a keleti hosszúság 6° és 7° közötti területnek megfelelő ICES-kód: 41/F6).

- Mindazon statisztikai téglalapra vonatkozóan bejegyzések tehetők, ahol a hajó napközben halászott (nem kötelező kitölteni).

- "Harmadik ország halászati övezete": adott esetben jelzi a harmadik országok halászati övezeteit vagy bármely tagállam felségterületén vagy joghatóságán kívüli vizeket, a naplóborító belsején található térképen meghatározott alábbi kódokat használva:

-

N

=

Norvégia

FR

=

Faroe

CDN

=

Kanada

IS

=

Izland

A

=

Nyílt tenger

2.4.2. A kifogott és hajón tartott mennyiség (Napló (15) hivatkozási száma)

Bármely halfajból a hajón tartott 50 kg élősúlyt meghaladó fogást be kell jegyezni a halászati naplóba. A Földközi-tengeren végzett halászati műveletek esetében azonban csak a VII. mellékletben található listán szereplő fajokat kell feljegyezni a halászati naplóba.

Ha az oszlopok száma nem elég, új oldalt kell kezdeni.

Meg kell adni a használt egységet (kosár, doboz stb.) és a használt egység nettó súlyát élősúlykilogrammban.

2.4.3. A visszaengedett halmennyiség nem kötelező becslése (Napló (16) hivatkozási száma)

A visszaengedett hal mennyiségét lehetőség szerint élősúlykilogrammban vagy a fent meghatározott (15) egységben kell megadni.

Ez az információ csak tudományos célokat szolgál, a kvóták számításánál ezeket nem veszik figyelembe.

2.5. A naplóbejegyzések tagolása

- Új sort kell kitölteni minden tengeren eltöltött nap után.

- Új sort kell kitölteni, ha ugyanazon a napon egy másik ICES-körzetben történt halászat.

- Új sort kell kitölteni, ha ugyanazon a napon egy másik halászati övezetben történt halászat.

- Új oldalt kell kitölteni:

- új halászfelszerelés vagy a korábbiakban használttól eltérő szemméretű háló használata esetén,

- minden, az átrakodást vagy közbenső kirakodást követő halászatnál.

3. UTASÍTÁSOK A KI-, ILLETVE ÁTRAKODÁSI NYILATKOZATHOZ

Általános szabály

Minden hajóutat követően a kikötőbe lépéskor a 10 méternél hosszabb, a tagállam lobogója alatt hajózó vagy ott nyilvántartott halászhajó parancsnoka vagy megbízottja átadja a kikötés szerinti hatóságoknak a kirakodási nyilatkozatot. Átrakodás esetén vagy a Közösség területén kívüli kirakodás esetében a hajóparancsnok rádión azonnal továbbítja a kirakodási vagy átrakodási nyilatkozatban megadott információkat annak a tagállamnak, amelynek lobogója alatt hajózik, vagy ahol nyilvántartják. Átrakodás esetén a hajó parancsnoka az átrakodási nyilatkozatban rögzíti az átadott mennyiségeket. Az átvevő hajó parancsnokának egy másodpéldányt kell adni az átrakodási nyilatkozatból. A halászhajó parancsnoka által kitöltött T2M vámokmány eredeti példányát is át kell adni az átvevő hajó parancsnokának.

Szükséges információk

A kirakodott tényleges mennyiséget vagy az átrakodott becsült mennyiséget fel kell tüntetni minden egyes fajra vonatkozóan, de csak a nyilatkozat utolsó kitöltött oldalán, az alábbiak szerint:

- A hal kiszerelése (Napló (17) hivatkozási száma)

- A "kiszerelés" a hal feldolgozottságát jelöli. A feldolgozottság mértékét jelezni kell: ZSIGERELT, ha zsigerelt, FEJ NÉLKÜLI, ha lefejezett, FILÉ, ha filézett stb. EGÉSZ jelöli az egész halat, ahol nem történt feldolgozás.

- A kirakodott mennyiség mérési egysége (Napló (18) hivatkozási száma)

- Meg kell adni a kirakodáshoz használt súlyegységeket (pl. kosár, doboz stb.) és kapacitásukat kilogrammban. Ez az egység eltérhet a naplóban használt tárolóegységtől.

- Fajonként a ki-, illetve átrakodott mennyiségek összsúlya (Napló (19) hivatkozási száma)

- Minden fajra meg kell adni a ténylegesen kirakodott vagy átrakodott súlyt, illetve mennyiségeket.

- Ez a súly a kirakodott hal súlyának felel meg, azaz a hajón történt bármilyen feldolgozást követően. Az átváltási együtthatót később alkalmazzák a tagállamok illetékes hatóságai az ennek megfelelő élősúly kiszámításánál.

- ICES-körzet/NAFO /COPACE /GFCM-alterület és harmadik országok halászati övezetei (Napló (22) hivatkozási száma)

- Ezt nem kötelező kitölteni a naplóvezetésre kötelezett hajóknak: jelzi az ICES-körzetet vagy NAFO /COPACE /GFCM-alterületet, ahol a fogás történt.

4. A NAPLÓRA ÉS A KI-, ILLETVE ÁTRAKODÁSI NYILATKOZATRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

4.1. Kitöltési eljárás

4.1.1. A naplóba és a ki-, illetve átrakodási nyilatkozatba írt bejegyzések olvashatóak és kitörölhetetlenek.

4.1.2. A napló és a ki-, illetve átrakodási nyilatkozat egyetlen bejegyzését sem lehet kitörölni vagy megmásítani. Amennyiben hibásan került bejegyzésre az adat, egyszerű vonallal kell áthúzni, és az ezt követő új bejegyzést a hajóparancsnok vagy megbízottja a kézjegyével látja el.

4.1.3. Hajónként legalább egy kirakodási nyilatkozatot kell kitölteni. Minden átrakodási műveletnél egy átrakodási nyilatkozatot kell kitölteni.

4.1.4. A hajóparancsnok a napló minden sorát a kézjegyével látja el. A hajóparancsnoknak a napló minden oldalát és adott esetben az átrakodási jegyzőkönyvet alá kell írnia. A kirakodási nyilatkozatot a hajóparancsnoknak vagy megbízottjának kell aláírnia.

4.2. Továbbítási eljárás

4.2.1. Abban az esetben, ha a kirakodás annak a tagállamnak a kikötőjében történik, amelynek lobogója alatt a hajó hajózik, vagy ahol nyilvántartásba vették, a napló és a kirakodási nyilatkozat eredeti példányát vagy példányait a kirakodás befejezésétől számított 48 órán belül át kell adni vagy el kell küldeni az adott tagállam hatóságaihoz.

4.2.2. Abban az esetben, ha a kirakodás nem abban a tagállamban történik, amelynek lobogója alatt a hajó hajózik, vagy ahol nyilvántartásba vették, a kirakodási nyilatkozat első másolatát a kirakodás befejezésétől számított 48 órán belül át kell adni vagy el kell küldeni a kirakodás helye szerinti tagállam hatóságainak. A napló és a kirakodási nyilatkozat eredeti példányát vagy példányait a kirakodás befejezésétől számított 48 órán belül át kell adni vagy el kell küldeni annak a tagállamnak a hatóságaihoz, amelynek lobogója alatt a hajó hajózik, vagy ahol nyilvántartásba vették.

4.2.3. Abban az esetben, ha a kirakodás harmadik országban történik, a napló és a kirakodási nyilatkozat eredeti példányát vagy példányait a kirakodás befejezésétől számított 48 órán belül el kell küldeni annak a tagállamnak a hatóságaihoz, amelynek lobogója alatt a hajó hajózik, vagy ahol nyilvántartásba vették.

4.2.4 Abban az esetben, ha az átrakodás útján szerzett mennyiségeket közösségi kikötőben rakják ki, a 3. pontnak megfelelően kitöltött átrakodási nyilatkozat másolatát át kell átadni vagy el kell küldeni az illetékes kikötői hatóságoknak.

4.2.5. Abban az esetben, ha olyan hajóra történik az átrakodás, amely valamely tagállam lobogója alatt hajózik, vagy tagállam nyilvántartásában szerepel, az átrakodási nyilatkozat első másolatát az átvevő hajó parancsnoka kapja meg. Az eredeti példányt a kirakodás befejezésétől számított 48 órán belül vagy a kikötőbe érkezéskor, a körülményektől függően, át kell adni vagy el kell küldeni annak a tagállamnak a hatóságaihoz, amelynek lobogója alatt a hajó hajózik, vagy ahol nyilvántartásba vették.

4.2.6. Abban az esetben, ha harmadik ország lobogója alatt hajózó hajóra rakodnak át, az eredeti iratot a körülményektől függően át kell adni vagy el kell küldeni a lehető legrövidebb idő alatt annak a tagállamnak a hatóságaihoz, amely tagállam lobogója alatt a halászhajó hajózik, vagy ahol nyilvántartásba vették.

4.2.7. Abban az esetben, ha a hajóparancsnok a meghatározott időn belül nem tudja a napló és a ki-, illetve átrakodási nyilatkozat eredeti példányát vagy példányait elküldeni annak a tagállamnak a hatóságaihoz, amely tagállam lobogója alatt hajózik, vagy ahol nyilvántartásba vették, akkor a kirakodási nyilatkozatra vonatkozóan az I. és a III. mellékletben előírt adatokat rádión keresztül vagy egyéb módon kell továbbítani az illetékes hatósághoz.

4.3. A hajóparancsnok felelőssége a naplóra, a kirakodási nyilatkozatra és az átrakodási nyilatkozatra vonatkozóan

4.3.1. A hajó parancsnoka kézjegyével és aláírásával igazolja, hogy a naplóba és az átrakodási nyilatkozatba bejegyzett becsült mennyiségek indokoltak.

4.3.2. A hajó parancsnoka kézjegyével és aláírásával igazolja, hogy a naplóba és az átrakodási nyilatkozatra feljegyzett nem mennyiségi adatok, a kirakodási nyilatkozat összes bejegyzésével együtt, a valóságnak megfelelnek.

4.4.

A napló másolatait egy évig kell megőrizni.

IVa. MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ UTASÍTÁSOK HAJÓPARANCSNOKOK RÉSZÉRE, AKIK AZ I. MELLÉKLET SZERINTI HALÁSZATI NAPLÓBA A HALÁSZATI ERŐKIFEJTÉS FELJEGYZÉSÉRE KÖTELEZETTEK

1. ELŐZETES MEGJEGYZÉS

Ezek az utasítások a IV. mellékletben található utasításokat egészítik ki, és azoknak a hajóparancsnokoknak szólnak, akik a Közösség szabályai szerint a végzett halászati erőkifejtés feljegyzésére kötelezettek.

2. A FELJEGYZÉSEKRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

2.1. Általános szabály

a) Az e mellékletben előírt összes információt fel kell jegyezni a halászati naplóba.

b) Az időpontot a világidő szerint kell feljegyezni (UTC)

c) A tevékenységi övezetet a VIa. mellékletben található kódok segítségével kell feljegyezni.

d) A célfajokat a VIa. mellékletben található kódok segítségével kell feljegyezni.

2.2. A halászati erőkifejtésre vonatkozó információk

a) Áthaladás egy tevékenységi övezeten

Amennyiben egy hajó olyan tevékenységi övezetbe lép, amelyben halászatra jogosult, de nem végez halászati tevékenységet, egy további sort kell kitölteni. Ebben a sorban a következő információkat kell feltüntetni:

"dátum; tevékenységi övezet; mindegyik be- és kilépés dátuma és időpontja; az »áthaladás« szó."

b) Belépés egy tevékenységi övezetbe

Amennyiben egy hajó olyan övezetbe lép, ahol valószínűleg halászati tevékenységet fog végezni, egy további sort kell kitölteni. Ebben a sorban a következő információkat kell feltüntetni:"dátum; a »belépés« szó; tevékenységi övezet; belépés időpontja és célfajok.";

c) Kilépés egy tevékenységi övezetből

- Amennyiben egy hajó olyan övezetből lép ki, ahol halászati tevékenységet végzett és egy másik tevékenységi övezetbe lép, ahol valószínűleg halászati tevékenységet fog végezni, egy további sort kell kitölteni. Ebben a sorban a következő információkat kell feltüntetni:

-

"dátum; a »belépés« szó; az új tevékenységi övezet; ki- és belépés időpontja és célfajok."

- Amennyiben egy hajó olyan tevékenységi övezetből lép ki, ahol halászati tevékenységet végzett és másik tevékenységi övezetben nem fog további halászati tevékenységet végezni, egy további sort kell kitölteni. Ebben a sorban a következő információkat kell feltüntetni:

-

"dátum; a »kilépés« szó; tevékenységi övezet; távozás időpontja és célfajok."

d) Több övezetet érintő halászat ( 6 )

Amennyiben a hajó több övezetet érintő halászati tevékenységet végez, egy további sort kell kitölteni. Ebben a sorban a következő információkat kell feltüntetni:

"dátum; a »több övezet érintése« szavak; az első kilépés időpontja és a tevékenységi övezet, az utolsó belépés időpontja és a tevékenységi övezet és a célfajok."

2.3. A hajó mozgására vonatkozó információk

Amennyiben a tengerfenéken élő fajokra irányuló halászati tevékenységet végző hajó köteles közölni mozgását az illetékes hatóságokkal, a 2.2. pont b), c) és d) alpontjaiban említett információkat a következő információkkal kell kiegészíteni:

- a közlés dátuma és időpontja,

- a hajó földrajzi helyzete,

- a közlés eszköze és adott esetben a használt rádióállomás, és

- a közlés címzettje vagy címzettjei.

2.4. A statikus felszereléssel végzett halászati tevékenységre vonatkozó információk

Amennyiben a hajó statikus vagy rögzített felszerelést használva végez halászati tevékenységet, a hajóparancsnoknak arra a tengeren töltött napra vonatkozóan egy további sort kell kitöltenie. Ebben a sorban a következő információkat kell feltüntetni:

"a felszerelés kivetésének dátuma és időpontja és a halászati művelet befejezésének dátuma és időpontja."

V. MELLÉKLET

UTASÍTÁSOK HAJÓPARANCSNOKOK RÉSZÉRE, AKIK A II. MELLÉKLET SZERINTI NAPLÓ VEZETÉSÉRE ÉS A III. MELLÉKLET SZERINTI KI- ÉS ÁTRAKODÁSI NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉRE KÖTELEZETTEK

1. ELŐZETES MEGJEGYZÉSEK

Ezek az utasítások azoknak a hajóparancsnokoknak szólnak, akiknek az Európai Gazdasági Közösség szabályai szerint naplót kell vezetniük halászútjuk során, és/vagy a kikötőbe visszatéréskor ki- és átrakodási nyilatkozatot kell kiadniuk.

2. UTASÍTÁSOK A HALÁSZATI NAPLÓ VEZETÉSÉHEZ

2.1. Általános szabály

2.1.1. Hajónapló vezetésére köteles hajók

A 10 méter teljes hosszúságú vagy annál hosszabb közösségi halászhajók kapitányainak hajónaplót kell vezetniük.

A 10 méternél kisebb teljes hosszúságú közösségi halászhajók kapitányainak is kell hajónaplót vezetniük, ha az a tagállam, amely lobogója alatt hajóznak vagy amelyikben a hajót bejegyezték, ezt előírja.

2.1.2. A napló kitöltése

- A naplót naponta legkésőbb 24 óráig és a kikötőbe érkezéskor kell kitölteni.

- Tengeri ellenőrzésekkor szintén ki kell tölteni a naplót.

- Minden kötelező adatot meg kell adni.

- A közösségi szinten nem kötelező szabályokat a tagállamok kötelezővé tehetik a tagállam lobogója alatt hajózó vagy ott nyilvántartott hajókra nézve. Ebben az esetben az illetékes hatóságok további utasításokat adnak ki.

2.2. Információk a hajóról

A körülményektől függően hajóról vagy hajókról szóló általános információt a napló minden egyes oldalának tetején ki kell tölteni.

Páros halászat esetén a másodhajó nevét, parancsnokának nevét és külső azonosítóját annak a hajónak az adatai alá kell bevezetni, amelyről a naplót vezetik.

A másik hajó kapitánya is vezet naplót, jelezve a halászott és a hajón tartott vagy átrakodott mennyiségeket olyan módon, hogy a fogásokat ne könyveljék duplán.

2.3. Információk a felszerelésről

- Halászfelszerelés - a felszerelés típusát a VI. melléklet első oszlopában megadott kódokkal kell jelezni.

- Háló szemmérete milliméterben.

2.4. Információk a halászati műveletekről

2.4.1. Az információ típusa

A halászati műveletekkel kapcsolatos, előírt adatokat a naplóban a számoknak megfelelő helyeken kell megadni minden fogás vagy kivetés esetében.

Az alábbiakat kell megjelölni:

- halászati művelet kezdete: időpont,

- halászati művelet befejezése: időpont,

- halászati művelet időtartama: a halászat kezdete és befejezése közötti különbség órákban,

- helyzet: szélességi és hosszúsági fok.

Példák:

- "ICES-körzet vagy NAFO-alterület": ICES-körzetekre vonatkozik, ahogyan a naplóborító belsején található térképek mutatják, megjelölve minden egyes körzet kódját.

- Pl. V. a) vagy NAFO 1

2.4.2. A kifogott és hajón tartott mennyiség

Bármely halfajból a hajón tartott, 50 kg élősúlyt meghaladó fogást be kell jegyezni a halászati naplóba. A Földközi-tengeren végzett halászati műveletek esetében azonban csak a VII. mellékletben található listán szereplő fajokat kell feljegyezni a halászati naplóban.

Ha az oszlopok száma nem elég, új oldalt kell kezdeni.

2.4.3. A visszaengedett halmennyiség becslése

A visszaengedett hal mennyiségét lehetőség szerint élősúlykilogrammban vagy egyéb egységben kell megadni. Ez az információ csak tudományos célokat szolgál, a kvóták számításánál nem veszik figyelembe.

2.5. A naplóbejegyzések tagolása

Új oldalt kell kitölteni minden napra, és minden egyes fogásnál vagy a felszerelés kivetésénél új sort kell használni.

3. UTASÍTÁSOK A KI-, ILLETVE ÁTRAKODÁSI NYILATKOZATHOZ

Általános szabály

Minden hajóutat követően a kikötőbe lépéskor a 10 méternél hosszabb, a tagállam lobogója alatt hajózó vagy ott nyilvántartott halászhajó parancsnoka vagy megbízottja átadja a kikötés szerinti hatóságoknak a kirakodási nyilatkozatot.

Átrakodás esetén vagy a Közösség területén kívüli kirakodás esetében a hajóparancsnok rádión azonnal továbbítja a kirakodási vagy átrakodási nyilatkozatban megadott információt annak a tagállamnak, amelynek lobogója alatt hajózik, vagy ahol nyilvántartják.

Átrakodás esetén a hajó parancsnoka az átrakodási nyilatkozatban rögzíti az átadott mennyiségeket. Az átvevő hajó parancsnokának egy másodpéldányt kell adni az átrakodási nyilatkozatból. A halászhajó parancsnoka által kitöltött T2M vámokmány eredeti példányát is át kell adni az átvevő hajó parancsnokának.

Szükséges információk

Nyilatkozat az átrakodott vagy kirakodott mennyiségekről. A következőket kell megjelölni minden egyes fajra vonatkozóan a nyilatkozatban, de csak az utoljára használt oldalon:

- ICES-körzet/NAFO-alterület és harmadik országok halászati övezetei

- Ezt nem kötelező kitölteni a naplóvezetésre kötelezett hajóknak: jelzi az ICES-körzetet vagy NAFO-alterületet, ahol a fogás történt.

- A hal kiszerelése

- "Kiszerelés" a hal feldolgozottságát jelöli. A feldolgozottság mértékét jelezni kell: ZSIGERELT, ha zsigerelt, FEJ NÉLKÜLI, ha lefejezett, FILÉ, ha filézett stb. EGÉSZ jelöli az egész halat, ahol nem történt feldolgozás.

- A kirakodott mennyiség mérési egysége

- Meg kell adni a kirakodáshoz használt súlyegységeket (pl. kosár, doboz stb.) és kapacitásukat kilogrammban. Ez az egység eltérhet a naplóban használt tárolóegységtől.

- Fajonként a ki-, illetve átrakodott mennyiségek összsúlya

- Minden fajra meg kell adni a ténylegesen kirakodott vagy átrakodott súlyt, illetve mennyiségeket.

- Ez a súly a kirakodott hal súlyának felel meg, azaz a hajón történt bármilyen feldolgozást követően.

- Az átváltási együtthatót később alkalmazzák a tagállamok illetékes hatóságai az ennek megfelelő élősúly kiszámításánál.

4. A NAPLÓRA ÉS A KI-, ILLETVE ÁTRAKODÁSI NYILATKOZATRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

4.1. Kitöltési eljárás

4.1.1. A naplóba és a ki-, illetve átrakodási nyilatkozatba írt bejegyzések olvashatóak és kitörölhetetlenek.

4.1.2. A napló és a ki-, illetve átrakodási nyilatkozat egyetlen bejegyzését sem lehet kitörölni vagy megmásítani. Amennyiben hibásan került bejegyzésre az adat, egyszerű vonallal kell áthúzni, és az ezt követő új bejegyzést a hajóparancsnok vagy megbízottja kézjegyével látja el.

4.1.3. Hajónként legalább egy kirakodási nyilatkozatot kell kitölteni. Minden átrakodási műveletnél egy átrakodási nyilatkozatot kell kitölteni.

4.1.4. A hajóparancsnok a napló minden oldalát aláírja. A kirakodási nyilatkozatot a hajóparancsnoknak vagy megbízottjának kell aláírnia.

4.2 Továbbítási eljárás

4.2.1. Abban az esetben, ha a kirakodás annak a tagállamnak a kikötőjében történik, amelynek lobogója alatt a hajó hajózik, vagy ahol nyilvántartásba vették, a napló és a kirakodási nyilatkozat eredeti példányát vagy példányait a kirakodás befejezésétől számított 48 órán belül kérésre át kell adni vagy el kell küldeni az adott tagállam hatóságaihoz.

4.2.2. Abban az esetben, ha a kirakodás nem abban a tagállamban történik, amelynek lobogója alatt a hajó hajózik, vagy ahol nyilvántartásba vették, a kirakodási nyilatkozat első másolatát a kirakodás befejezésétől számított 48 órán belül át kell adni vagy el kell küldeni a kirakodás helye szerinti tagállam hatóságainak. A napló és a kirakodási nyilatkozat eredeti példányát vagy példányait a kirakodás bejezésétől számított 48 órán belül át kell adni vagy el kell küldeni annak a tagállamnak a hatóságaihoz, amelynek lobogója alatt a hajó hajózik, vagy ahol nyilvántartásba vették.

4.2.3. Abban az esetben, ha a kirakodás harmadik országban történik, a napló és a kirakodási nyilatkozat eredeti példányát vagy példányait a kirakodás bejezésétől számított 48 órán belül el kell küldeni annak a tagállamnak a hatóságaihoz, amelynek lobogója alatt a hajó hajózik, vagy ahol nyilvántartásba vették.

4.2.4 Abban az esetben, ha az átrakodás útján szerzett mennyiségeket közösségi kikötőben rakják ki, a 3. pontnak megfelelően kitöltött átrakodási nyilatkozat másolatát át kell átadni vagy el kell küldeni az illetékes kikötői hatóságoknak.

4.2.5. Abban az esetben, ha olyan hajóra történik az átrakodás, amely valamely tagállam lobogója alatt hajózik, vagy valamely tagállam nyilvántartásában szerepel, az átrakodási nyilatkozat első másolatát az átvevő hajó parancsnoka kapja meg. Az eredeti példányt a kirakodás befejezésétől számított 48 órán belül a körülményektől függően át kell adni vagy el kell küldeni annak a tagállamnak a hatóságaihoz, amelynek lobogója alatt a hajó hajózik, vagy ahol nyilvántartásba vették.

4.2.6. Abban az esetben, ha harmadik ország lobogója alatt hajózó hajóra rakodnak át, az eredeti iratot a körülményektől függően át kell adni vagy el kell küldeni a lehető legrövidebb idő alatt annak a tagállamnak a hatóságaihoz, amely tagállam lobogója alatt a halászhajó hajózik, vagy ahol nyilvántartásba vették.

4.2.7. Abban az esetben, ha a hajóparancsnok a meghatározott időn belül nem tudja a napló és a ki-, illetve átrakodási nyilatkozat eredeti példányát vagy példányait elküldeni annak a tagállamnak a hatóságaihoz, amely tagállam lobogója alatt hajózik, vagy ahol nyilvántartásba vették, akkor a kirakodási nyilatkozatra vonatkozóan az I. és a III. mellékletben előírt adatokat rádión keresztül vagy egyéb módon kell továbbítani az illetékes hatósághoz.

4.3. A hajóparancsnok felelőssége a naplóra, a kirakodási nyilatkozatra és az átrakodási nyilatkozatra vonatkozóan

4.3.1. A hajó parancsnoka kézjegyével és aláírásával igazolja, hogy a naplóba és az átrakodási nyilatkozatba bejegyzett becsült mennyiségek indokoltak.

4.3.2. A hajó parancsnoka kézjegyével és aláírásával igazolja, hogy a naplóba és az átrakodási nyilatkozatra feljegyzett nem mennyiségi adatok, a kirakodási nyilatkozat összes bejegyzésével együtt, a valóságnak megfelelnek.

4.4.

A napló másolatait egy évig kell megőrizni.

VI. MELLÉKLET

FELSZERELÉSEK ÉS HALÁSZATI TEVÉKENYSÉGEK

A felszerelés típusa1. oszlop
Kód
2. oszlop
Méret/darab (méterben)
3. oszlop
Halászatok száma naponta
FenékvonóhálóOTBHálótípus (1)Hálóvetések száma
Feszítőrudas zsákhálóTBBRúd hossza x rudak száma
KotróhálóDRBSzélesség x kaparók száma
Páros fenékvonóhálóPTBHálótípus (1)
Dán kerítőháló (lehorgonyzott)SDNA hálózsinegek teljes hossza
Skót kerítőháló (horgony nélküli)SSCA hálózsinegek teljes hossza
Úszó vonóhálóOTMHálótípus (1)Hálóvetések száma
Úszó páros vonóhálóPTMHálótípus (1)
Zsákos kerítőhálóPSHosszúság, magasságHálóvetések száma
KopoltyúhálókGNHosszúság, magasságA nap folyamán kivetett hálók száma
Kopoltyúháló (rögzített)GNSHosszúság, magasság
Kopoltyúháló (lebegő)GNDHosszúság, magasság
Tükörháló (3 rétegű)GTRHosszúság, magasság
HorogsorLLA nap folyamán kivetett horgok száma
Horogsor (rögzített)LLS
Horogsor (lebegő)LLD
Kézihorog és horgászbotLHPA nap folyamán kivetett horgok és zsinegek száma (2)
RákvarsaFPOA nap folyamán kivetett varsák száma
Egyéb felszerelésMIS
(1) A gyártó által adott név segítségével adja meg a vonóháló típusát. Vagy megadható: a nyílás kerülete = hálószemek száma x szemméret, ha ez az adat ismert.
(2) Adja meg a horgok és zsinegek számát, gondolatjellel elválasztva.

VIa. MELLÉKLET

1. táblázat

HALÁSZATI ERŐKIFEJTÉS - NYUGATI VIZEK - 1954/2003/EK tanácsi rendelet

Halászat
CélfajokMegjegyzésekAz erőkifejtési övezetek kódjai
TengerfenékiTengerfenéki fajok a 2347/2002/EK rendeletben (1) szabályozott fajok kivételévelA: ICES V–VI.
B: ICES VII. (a biológiailag érzékeny terület kivételével)
C: ICES VIII.
FésűkagylóFésűkagylóD: ICES IX.
E: ICES X.
RákokNagy tarisznyarák és nagy tengeripókF: CECAF 34.1.1.
G: CECAF 34.1.2.
H: CECAF 34.2.0.
J: Az 1954/2003/EK rendelet 6. cikkének (1) bekezdésében meghatározott biológiailag érzékeny terület.
(1) A mélytengeri állományok halászatára vonatkozó különleges hozzáférési követelmények és kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló, 2002. december 16-i 2347/2002/EK tanácsi rendelet (HL L 351., 2002.12.28., 6. o.).

2. táblázat

HALÁSZATI ERŐKIFEJTÉS - BALTI-TENGER - 779/97/EK tanácsi rendelet

Halászat
CélfajokMegjegyzésekAz erőkifejtési övezetek kódjai
TengerfenékiT: 22–32. alkörzet
Nyílt tengeriHering, sprattU: 30–31. alkörzet
X: 22–29. és a 32. alkörzet
Anadrom és édesvíziLazac, tengeri pisztráng és édesvízi halakT: 22–32. alkörzet

VII. MELLÉKLET

TÁBLÁZAT

A kizárólag a Földközi-tengeren halászó hajók által a halászati naplóba és a kirakodási nyilatkozatba feljegyzendő fajok listája

NévLatin névFAO 3-alfa kód
Hosszú tonhal (1)Thunnus alalungaALB
SzardellaEngraulis encrasicholusANE
Nagyszemű tonhal (1)Thunnus obesusBET
Kék tőkehal (1)Micromesistius poutassouWHB
TonhalThunnus thynnusBFT
AranydurbincsSparus aurataSBG
Szürke tőkehalMerluccius merlucciusHKE
Fattyúmakrélák (1)Trachurus spp.JAX
Közönséges makrélaScomber scombrusMAC
Földközi-tengeri fattyúmakréla (1)Trachurus mediterraneusHMM
Ördöghal (1)Lophius piscatoriusANF
Csíkos tengeri márnaMullus surmuletusMUR
SzardíniaSardina pilchardusPIL
Tengeri sügérDicentrarchus labraxBSS
Közönséges tengeri márnaMullus barbatusMUT
KardhalXiphias gladiusSWO
(1) Csak a kirakodási nyilatkozatban.

VIII. MELLÉKLET

RÁDIÓN KERESZTÜLI TOVÁBBÍTÁS ELJÁRÁSA

1.

Abban az esetben, amikor a kirakodás vagy az átrakodás a fogást követő 15. nap után történik meg, a következő adatokat kell rádión továbbítani:

- a legutolsó adatszolgáltatás óta minden, a VII. mellékletben felsorolt faj kifogott, a hajón tartott, átrakodott vagy a Közösség halászati övezetén kívül kirakodott mennyisége kilogrammban,

- az ICES-körzetek vagy NAFO-alterületek vagy a COPACE-övezet, ahol a fogások történtek. Külön kell jelezni azokat a fogásokat, amelyek harmadik ország vagy bármely tagállam felségterületén vagy joghatóságán kívüli vizeken történtek.

2.

A hajó nevének, rádióhívójelének és külső azonosítójának, valamint a hajóparancsnok nevének közlése után az 1. pontban említett adatokat a rendszerint használt rádióállomásokon keresztül kell továbbítani.

Abban az esetben, ha a hajó nem tudja továbbítani az üzenetet, a nevében másik hajó is elküldheti az adatokat.

3.

A hajóparancsnok biztosítja, hogy a rádión továbbított információkat az illetékes hatóságok írásban is megkapják.

VIIIa. MELLÉKLET

A BIZOTTSÁG ÁLTAL JÓVÁHAGYOTT RÁDIÓÁLLOMÁSOK

NévRádió hívójel
TarifaEAC
Chipiona
FinistèreEAF
Corunña
Cabo PenñasEAS
Machichaco
Dublin
ValentiaEJK
Malin HeadEJM
PortsheadGKA
GKB
GKC
WickGKR
StonehavenGND
CullercoatsGCC
HumberGKZ
IlfracombeGIL
NitonGNI
Land's EndGLD
PortpatrickGPK
HebridesGHD
Lewis
Skye
Oban
Islay
Clyde
Morcombe Bay
AngleseyGLV
Cardigan Bay
Celtic
IlfracombeGIL
Pendennis
Start Point
Weymouth Bay
Hastings
North ForelandGNF
OostendeOST
OSU

VIIIb. MELLÉKLET

A TAGÁLLAMOK FELSÉGTERÜLETÉHEZ VAGY JOGHATÓSÁGA ALÁ TARTOZÓ TENGEREK ELLENŐRZÉSÉÉRT FELELŐS ILLETÉKES HATÓSÁGOK NEVE, CÍME ÉS TELEX SZÁMA

NÉMETORSZÁGBundesanstalt für Landwirtschaft und ErnährungPalmaille 9D–22767 HamburgTel.: (040) 38 90 51 80Fax: (040) 38 90 51 60Telex: 214763 BLE D
BELGIUMMinisterie van Middenstand en LandbouwDienst ZeevisserijAdministratief CentrumVrijhavenstraat 5B–8400 OostendeTel.: (32-59) 51 29 94Fax: (32-59) 51 45 57Telex: 81075 DZVOST
DÁNIAFiskeridirektoratetStormgade 2DK–1470 København KFax: (45) 33 96 39 00Telex: FM 16144 DK
FRANCIAORSZÁGCross AChâteau-La-GarenneF–56410 ÉtelTelex: Crossat 950519
ÍRORSZÁGNaval Supervisory CentreHaulbowlineCorkFax: (353) 021 379 108Telex: Cork 24924
EGYESÜLT KIRÁLYSÁGFor vessels operating in ICES AreaVIIMinistry of Agriculture, Fisheries and FoodNobel House17 Smith SquareLondon SW1P 3JRFax: (44) 171 990 673373Telex: (44) 171 922711
For vessels operating in ICES Areas Vb (EC zone) andVIScottish Office of Agriculture, Environment and Fisheries DepartmentPentland House47 Robb's LoanEdinburgh EH14 ITWFax: (44) 131 244 6471Telex: (44) 727 696
SPANYOLORSZÁGSecretario General de Pesca Marítima (Segepesca)c/o Ortega y Gasset, 57MadridTélex: 47457 SGPM E
HOLLANDIAAlgemene InspectiedienstKloosterraderstraat 25Postbus 234NL–6460 AE KerkradeFax: (045) 546 10 11
PORTUGÁLIADirecçao-Geral das PescasAvenida 24 de Julho no. 80LisboaTelex: 12696 SEPGC P

( 1 ) HL L 24., 1983.1.27., 1. o.

( 2 ) HL L 220., 1982.7.29., 1. o.

( 3 ) HL L 71., 1995.3.31., 5. o.

( 4 ) HL L 113., 1997.4.30., 1. o

( 5 ) HL L 261., 1993.10.20., 1. o.

( 6 ) Azoknak a hajóknak, amelyek egy halászati zónában két halászati zónát elválasztó határ legfeljebb 5 tengeri mérföldes körzetén belül maradnak a 24 órán belüli első belépés és utolsó kilépés időpontját kell feljegyezniük.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31983R2807 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31983R2807&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01983R2807-20100101 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01983R2807-20100101&locale=hu

Tartalomjegyzék