Tippek

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

32005R0647[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 647/2005/EK rendelete (2005. április 13.) a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendelet és az 1408/71/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 574/72/EGK tanácsi rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 647/2005/EK RENDELETE

(2005. április 13.)

a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendelet és az 1408/71/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 574/72/EGK tanácsi rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 42. és 308. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),

mivel:

(1) Az 1408/71/EGK (3) és az 574/72/EGK (4) tanácsi rendeletekhez egyes módosítások szükségesek az Európai Közösségek Bírósága ítélkezési gyakorlata közelmúltban történt fejleményeinek figyelembevétele, a rendeletek alkalmazásának elősegítése és a tagállamok szociális biztonsági rendszereivel kapcsolatos jogszabályaiban bekövetkezett változások tükrözése érdekében.

(2) Az ítélkezési gyakorlat közelmúltban történt fejleményeinek figyelembevétele érdekében az ítéletekből - különösen a Johann Franz Duchon kontra Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten (5) és az Office national de l'emploi kontra Calogero Spataro (6) ügyekben hozott ítéletekből - le kell vonni a megfelelő következtetéseket.

(3) A különleges, nem járulékalapú pénzbeli ellátások osztályozásával kapcsolatos Friedrich Jauch kontra Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter és a Ghislain Leclere, Alina Deaconescu kontra Caisse nationale des prestations familiales (7) ügyekben hozott ítéletek a jogbiztonság érdekében előírják, hogy a két, együttesen figyelembe veendő feltétel úgy kerüljön megállapításra, ahogyan az ilyen jellegű ellátásokat az 1408/71/EGK rendelet IIa. melléklete feltünteti. Ez alapján helyénvaló a melléklet felülvizsgálata, figyelembe véve a tagállamok jogalkotási módosításait is, melyek az ilyen jellegű, vegyes természetükből adódóan különleges összehangolást igénylő ellátásokat érintik. A kedvezményezettek jogainak védelme érdekében fontos a Jauch-ügyben az ítélet tárgyát képező ellátással kapcsolatos átmeneti rendelkezések meghatározása is.

(4) Az 1408/71/EGK rendelet és a szociális biztonságról szóló kétoldalú megállapodások rendelkezései közötti kapcsolatra vonatkozó ítélkezési gyakorlat alapján felül kell vizsgálni e rendelet III. mellékletét. A III. melléklet A. részének szövegrészei mindössze két esetben indokoltak: akkor, ha azok a migráns munkavállalókra kedvezőbb rendelkezéseket állapítanak meg (8), vagy ha - általában történelmi körülményekkel kapcsolatos - különleges és kivételes helyzetekre vonatkoznak. Ezenkívül nem helyénvaló a B. részben foglalt szövegrészek elfogadása sem, kivéve amennyiben a rendelet 3. cikkének (1) bekezdésétől és a Szerződés 12., 39. és 42. cikkétől való eltérést kivételes és objektív helyzet indokolja (9).

(5) Az 1408/71/EGK rendelet alkalmazásának elősegítése érdekében különös rendelkezéseket kell megállapítani egyrészt a köztisztviselőkre és a köztisztviselőnek minősülő egyéb személyekre vonatkozóan, másrészt pedig az olyan vállalkozás által alkalmazott hajózó személyzet tagjaira, amely a nemzetközi közlekedésben vasúti, közúti, légi vagy belvízi személyszállítási vagy árufuvarozási szolgáltatást végez, valamint az e rendelet 23. cikkének összefüggésében figyelembe veendő átlagos összeg meghatározásának módszereire vonatkozóan is.

(6) Az 1408/71/EGK rendelet IIa. mellékletének felülvizsgálata néhány hatályos szövegrész törlését, és - figyelemmel néhány tagállam jogszabályaiban bekövetkezett változásokra - egyes új szövegrészek beillesztését eredményezi. Az utóbbi esetben a tagállamok határoznak arról, hogy szükség van-e átmeneti szabályok elfogadására vagy kétoldalú megállapodásokra azon személyek helyzetének rendezése érdekében, akiknek szerzett jogosultságait ennek következtében a változások érinthetik,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1408/71/EGK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 3. cikk a következőképpen módosul:

a) Az (1) bekezdésben az "olyan" és az "akik egy tagállam területén lakóhellyel rendelkeznek" szövegrészeket el kell hagyni.

b) A (3) bekezdésben az "és a 8. cikk (1) bekezdése értelmében megkötött egyezmények rendelkezései" szövegrészt el kell hagyni.

2. A 4. cikk (2a) bekezdésének helyébe a következő bekezdés lép: "(2a) Ezt a cikket kell alkalmazni a különleges, nem járulékalapú pénzbeli ellátásokra is, amelyek olyan jogszabályokban kerülnek megállapításra, amelyek - személyi hatályuk, célkitűzéseik és/vagy a jogosultságra vonatkozó feltételeik miatt - az (1) bekezdésben említett szociális biztonsági jogszabályok, valamint a szociális segélyezés jellegzetességeit egyaránt magukban hordozzák. A »különleges, nem járulékalapú pénzbeli ellátás« az az ellátás:

a) amelynek célja, hogy:

i. az (1) bekezdésben említett szociális biztonsági ágak által fedezett kockázatok kiegészítő, helyettesítő vagy járulékos fedezetéül szolgáljon, és az érintett személyeknek minimum megélhetési jövedelmet biztosítson az érintett tagállam gazdasági és társadalmi helyzetére is figyelemmel;

illetve, hogy

ii. a fogyatékossággal élők részére kifejezetten különös védelmet biztosítson, szoros kapcsolatban az érintett személy szociális környezetével az érintett tagállamban;

és

b) amely esetében a finanszírozás kizárólag a kötelező, az általános közkiadások fedezésére szolgáló adóbevételből származik, valamint az ellátások nyújtásának és kiszámításának feltételei a kedvezményezett tekintetében nem függnek semmiféle járulékfizetéstől. A járulékalapú ellátások kiegészítésére szolgáló ellátások azonban egyedül ezen az alapon nem minősülnek járulékalapú ellátásnak;

és

c) amely szerepel a IIa. mellékletben."

3. A 7. cikk (2) bekezdésének c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"c) a tagállamok által az e rendelet alkalmazásának időpontját megelőzően megkötött szociális biztonsági egyezmények egyes rendelkezései - amennyiben ezeket a rendelkezéseket a III. melléklet tartalmazza - feltéve, hogy a jogosultakra kedvezőbb rendelkezéseket állapítanak meg, vagy, hogy sajátos történelmi helyzetből fakadnak és hatályuk időben korlátozott."

4. A 9a. cikk helyébe a következő lép:

"9a. cikk

A referencia-időszak meghosszabbítása

Amennyiben valamely tagállam jogszabálya az ellátásra való jogosultság elismerését egy, a biztosítási eseményt megelőző, meghatározott időtartamon keresztül tartó minimum biztosítási idő megszerzéséhez köti (referencia-időszak) és előírja, hogy a referencia-időszakot azon időszakokkal meg kell hosszabbítani, amelyek alatt az adott tagállam jogszabályai szerint az ellátásokat nyújtották vagy az adott tagállam területén gyermeknevelésre fordított időszakokkal, akkor ezt a referencia-időszakot azokkal az időszakokkal is meg kell hosszabbítani, amelyek alatt rokkantsági nyugdíjakat vagy öregségi nyugdíjakat, illetve betegbiztosítási ellátásokat, munkanélküli ellátásokat vagy üzemi baleseti ellátásokat vagy foglalkozási megbetegedés alapján kifizetett ellátásokat egy másik tagállam jogszabályai szerint nyújtottak, illetve meg kell hosszabbítani egy másik tagállam területén gyermeknevelésre fordított időszakokkal is."

5. A 10a. cikk (1) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:

"(1) A 10. cikk és a III. cím rendelkezéseit nem kell alkalmazni a 4. cikk (2a) bekezdésében említett különleges, nem járulékalapú pénzbeli ellátásokra. Az e rendelet hatálya alá tartozó személyek ezen ellátásokra kizárólag a lakóhelyük szerinti tagállamban és kizárólag ezen állam jogszabályainak megfelelően jogosultak feltéve, hogy ezen ellátásokat a IIa. melléklet tartalmazza. Az ellátásokat a lakóhely szerinti intézmény fizeti ki a saját költségére."

6. A 23. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Az (1) és (2) bekezdés rendelkezéseit akkor is alkalmazni kell, ha az illetékes intézmény által alkalmazott jogszabályok különleges referencia-időszakot írnak elő, és ez az időszak - adott esetben - részben vagy teljes egészében megfelel azon időszakoknak, amelyeket az érintett személy egy vagy több más tagállam jogszabályai szerint teljesített."

7. A 35. cikk (2) bekezdését el kell hagyni.

8. A 69. cikk (4) bekezdését el kell hagyni.

9. A rendelet a következő cikkekkel egészül ki:

"95f. cikk

A II. melléklet I. szakasza »D. NÉMETORSZÁG« és »R. AUSZTRIA« pontjára vonatkozó átmeneti rendelkezések

(1) A szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendelet és az 1408/71/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 574/72/EGK rendelet módosításáról szóló, 2005. április 13. 647/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (10) által módosított II. melléklet I. szakaszának »D. NÉMETORSZÁG« és »R. AUSZTRIA« pontja nem keletkeztet jogosultságokat a 2005. január 1-jét megelőző időszakra.

(2) A szerzett jogosultságoknak az e rendelettel összhangban történő megállapítása során figyelembe kell venni minden - valamely tagállamban 2005. január 1-jét megelőzően eltöltött - biztosítási időszakot és adott esetben a munkaviszonyban, illetve önálló vállalkozóként eltöltött időszakot vagy tartózkodási időt.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezésekre is figyelemmel e rendelet értelmében valamely jogosultság akkor is megszerzettnek minősül, ha olyan biztosítási eseményre vonatkozik, amelyre 2005. január 1-jét megelőzően került sor.

(4) Azt az ellátást, amelyet az érintett személy állampolgársága vagy lakóhelye miatt nem határoztak meg, vagy amelyet felfüggesztettek, az érintett személy kérelmére 2005. január 1-jétől meg kell határozni, illetve ismét folyósítani kell, feltéve hogy előzetesen nem került sor a jogosultságon alapuló ellátás átalányösszegben történő megtérítésére.

(5) Azon személy jogosultságait, akinek nyugdíját vagy járadékát 2005. január 1-jét megelőzően állapították meg, az érintett személy kérelmére, e rendelet rendelkezéseit figyelembe véve, felül kell vizsgálni. Ezt a rendelkezést a 78. cikknek megfelelő egyéb ellátásokra is alkalmazni kell.

(6) Ha a (4) és (5) bekezdésben említett kérelmet 2005. január 1-jétől számított két éven belül nyújtják be, akkor az e rendelet szerint szerzett jogosultságok ettől az időponttól kezdődően hatályosulnak, és más tagállamoknak az ezen jogosultság elveszítésére vagy elévülésére vonatkozó jogszabályait az érintett személlyel szemben nem lehet érvényesíteni.

(7) Ha a (4) és (5) bekezdésben említett kérelmet 2005. január 1-jétől számított két éven túl nyújtják be, az el nem veszített és el nem évült jogosultságok a kérelem benyújtásának napjától hatályosulnak, kivéve ha azokra más tagállam kedvezőbb jogszabályi rendelkezései vonatkoznak.

95g. cikk

A IIa. mellékletben az osztrák ápolási díjra (Pflegegeld) vonatkozó szövegrész törlésére vonatkozó átmeneti rendelkezések.

Az e rendelet 10a. cikkének (3) bekezdése alapján 2001. március 8-át megelőzően az osztrák szövetségi törvény (Bundespflegegeldgesetz) hatálya alá tartozó ápolási díj iránt benyújtott kérelmek esetében e rendelkezést továbbra is alkalmazni kell mindaddig, amíg az ápolási díj kedvezményezettjének lakóhelye 2001. március 8-át követően Ausztriában van.

10. A II., IIa., III., IV. és VI. mellékletet e rendelet I. mellékletének megfelelően módosítani kell.

2. cikk

Az 574/72/EGK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 4. cikk (11) bekezdését el kell hagyni.

2. A rendelet a következő cikkel egészül ki:

"10c. cikk

A rendelet 13. cikke (2) bekezdésének d) pontja a köztisztviselőkre és a köztisztviselőnek minősülő más személyekre történő alkalmazása esetére vonatkozó alaki követelmények

A 13. cikk (2) bekezdésének d) pontja alkalmazása során az azon tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága által kijelölt intézmény, amelynek jogszabályait alkalmazni kell, igazolást bocsát ki arról, hogy a köztisztviselő, vagy a köztisztviselőnek minősülő más személy a jogszabályai hatálya alá tartozik."

3. A 12a. cikk a következőképpen módosul:

a) A cikk címe helyébe a következő szöveg lép:

"A rendelet 14. cikke (2) és (3) bekezdésében, 14a. cikkének (2)-(4) bekezdésében és 14c. cikkében említett, általában két vagy több tagállam területén munkaviszonyban álló vagy önálló vállalkozói tevékenységet folytató személyek tekintetében alkalmazandó szabályok".

b) A bevezető mondat helyébe a következő szöveg lép:

"A rendelet 14. cikke (2) és (3) bekezdésének, 14a. cikke (2)-(4) bekezdésének és 14c. cikkének az alkalmazása során a következő szabályokat kell alkalmazni:".

c) A cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Amennyiben a rendelet 14. cikke (2) bekezdés a) pontjának megfelelően a nemzetközi közlekedési vállalkozás hajózó személyzetéhez tartozó személy az őt alkalmazó vállalkozás székhelye, fióktelepe vagy állandó telephelye szerinti, illetőleg lakóhelye és elsődleges munkaviszonya helye szerinti tagállam jogszabályainak hatálya alá tartozik, az ezen tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága által kijelölt intézmény az érintett személy részére igazolást bocsát ki arról, hogy az érintett személy a jogszabályai hatálya alá tartozik."

4. A 32a. cikket el kell hagyni.

5. A mellékleteket e rendelet II. mellékletének megfelelően módosítani kell.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Az 1. cikk (9) bekezdését az 1408/71/EK rendelet 95f. cikke tekintetében, az I. melléklet 1. a) pontját és 1. b) pontját, valamint a II. melléklet 2. és 4. pontját 2005. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2005. április 13-án.

Az Európai Parlament részéről

az elnök

J. P. BORRELL FONTELLES

a Tanács részéről

az elnök

N. SCHMIT

(1) HL C 80., 2004.3.30., 118. o.

(2) Az Európai Parlament 2004. március 11-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé), a Tanács 2004. november 15-i közös álláspontja (HL C 38. E, 2005.2.15., 21. o.) és az Európai Parlament 2005. március 8-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(3) HL L 149., 1971.7.5., 2. o. A 118/97/EK rendelettel (HL L 28.,1997.1.30., 1. o.) naprakésszé tett, a legutóbb a 631/2004//EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 100., 2004.4.6., 1. o.) módosított és a 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 166., 2004.4.30., 1. o.) a végrehajtási rendelet hatálybalépésének időpontjában hatályon kívül helyezett rendelet.

(4) HL L 74., 1972.3.27., 1. o. A legutóbb a 631/2004/EK rendelettel módosított rendelet.

(5) A C-290/00 sz. ügyben 2002. április 18-án hozott ítélet (EBHT 2002, I-3567. o.).

(6) A C-170/95 sz. ügyben 1996. június 13-án hozott ítélet (EBHT 1996, I-2921. o.).

(7) A C-215/99. sz. ügyben (EBHT 2001, I-1901. o.) 2001. március 8-án és a C-43/99. sz. ügyben (EBHT 2001, I-4265. o.) 2001. május 31-én hozott ítélet.

(8) A legkedvezőbb bánásmód elvére hivatkozott az EB a C-227/89. sz. ügyben 1991. február 7-én (EBHT 1991, I-323. o.), a C-475/93. sz. ügyben 1995. november 9-én (EBHT 1995, I-3813. o.), a C-75/99. sz. ügyben 2000. november 9-én (EBHT 2000, I-9399. o.), és a C-277/99. sz. ügyben 2002. február 5-én (EBHT 2002, I-1261. o.) hozott ítéleteiben.

(9) A C-214/94. sz. ügyben 1996. április 30-án hozott ítélet (EBHT 1996, I-2253. o.); a C-308/93. sz. ügyben 1996. április 30-án hozott ítélet (EBHT 1996, I-2097. o.); a C-55/00. sz. ügyben 2002. január 15-én hozott ítélet (EBHT 2002, I-413. o.).

(10) HL L 117., 2005.5.4., o. 1."

I. MELLÉKLET

Az 1408/71/EGK rendelet mellékletei a következőképpen módosulnak:

1. A II. melléklet a következőképpen módosul:

a) Az I. szakaszban, a "D. Németország" pont alatti szövegrész helyébe a következő szöveg lép: "Tárgytalan".

b) Az I. szakaszban, az "R. Ausztria" pont alatti szövegrész helyébe a következő szöveg lép: "Tárgytalan".

c) A II. szakasz a következőképpen módosul:

i. a "G. Spanyolország" pont alatti szövegben a "nincs ilyen" helyébe a következő szöveg lép:

"Szülési juttatások (egyszeri pénzbeli támogatás a harmadik gyermek, valamint további gyermekek születésekor, illetve egyszeri pénzbeli támogatás ikerszülés esetén)";

ii. a "H. Franciaország" pont alatti szöveg helyébe a következő szöveg lép:

"Szülési vagy örökbefogadási támogatás (kisgyermek után járó juttatás)";

iii. a "W. Finnország" pont alatti szöveg helyébe a következő szöveg lép:

"Anyasági csomag, átalányösszegű anyasági támogatás és átalányösszegű anyasági segély a nemzetközi örökbefogadás költségeinek megtérítéséhez, az anyasági támogatásról szóló törvénynek megfelelően."

d) A III. szakaszban, a "D. Németország" pont alatti b) pontot el kell hagyni.

2. A IIa. melléklet helyébe a következő, a 2003-as csatlakozási okmányban meghatározott, nem módosított szövegrészeket is magában foglaló szöveg lép: "IIa. MELLÉKLET Különleges, nem járulékalapú pénzbeli ellátások 10a. cikk A. BELGIUM a) Jövedelempótló támogatás (1987. február 27-i törvény). b) Garantált jövedelem időskorúak számára (2001. március 22-i törvény). B. CSEH KÖZTÁRSASÁG Szociális juttatás (Az állami szociális támogatásokról szóló (117/1995 Sb. törvény). C. DÁNIA Időskorúak számára biztosított lakhatási költségek (az 1995. március 29-i 204. számú törvény által egységes szerkezetbe foglalt, az egyéni lakhatási támogatásokról szóló törvény). D. NÉMETORSZÁG Nyugdíjasok és csökkent keresőképességűek alap megélhetési jövedelme a Szociális törvénykönyv XII. könyvének 4. fejezete értelmében. E. ÉSZTORSZÁG a) Fogyatékossággal élő felnőttek számára nyújtott juttatás (A fogyatékossággal élő személyek számára nyújtott szociális támogatásokról szóló, 1999. január 27-i törvény). b) Állami munkanélküli segély (A munkanélküliek szociális védelméről szóló 2000. október 1-jei törvény). F. GÖRÖGORSZÁG Különleges ellátások idősek számára (1296/82. számú törvény). G. SPANYOLORSZÁG a) Minimumjövedelemre vonatkozó garancia (1982. április 7-i, 13/82. számú törvény). b) Időskorúak és keresőképtelen rokkantak támogatása céljából nyújtott pénzbeli ellátások (1981. július 24-i 2620/81. számú királyi rendelet). c) Az 1994. június 20-i 1/1994. számú királyi törvényerejű rendelet által jóváhagyott, a szociális biztonságról szóló általános törvény egységes szerkezetbe foglalt szövegének 38. cikke (1) bekezdése szerint a nem járulékalapú rokkantsági és öregségi nyugdíjak. d) A mobilitás elősegítésére és a közlekedési költségek kompenzálására nyújtott támogatások (1982. április 7-i 13/1982. számú törvény). H. FRANCIAORSZÁG a) A Különleges Rokkantsági Alap és az Időskori Szolidaritási Alap kiegészítő juttatásai (A szociális biztonsági kódex VIII. könyvében kodifikált, 1956. június 30-i törvény). b) Juttatások a fogyatékossággal élő felnőttek számára (A szociális biztonsági kódex VIII. könyvében kodifikált, 1975. június 30-i törvény). c) Különleges juttatások (A szociális biztonsági kódex VIII. könyvében kodifikált, 1952. július 10-i törvény). I. ÍRORSZÁG a) Munkanélküli-segély (az 1993. évi, a társadalmi jólétről szóló (konszolidációs) törvény, III. rész, 2. fejezet). b) Öregségi (nem járulékalapú) nyugdíj (az 1993. évi, a társadalmi jóléti (konszolidációs) törvény, III. rész, 4. fejezet). c) Özvegyi (nem járulékalapú) nyugdíj (az 1997. évi társadalmi jóléti törvény V. fejezete által módosított 1993. évi, a társadalmi jólétről szóló (konszolidációs) törvény, III. rész, 6. fejezet). d) Fogyatékossággal élők számára nyújtandó juttatások (az 1996. évi, társadalmi jóléti törvény, IV. rész). e) Mobilitási juttatás (1970. évi egészségügyi törvény, 61. szakasz). f) Vakok nyugdíja (a társadalmi jólétről szóló, 1993. évi (konszolidációs) törvény, III. rész, 5. fejezet). J. OLASZORSZÁG a) Rászorult személyek szociális nyugdíja (1969. április 30-i, 153. számú törvény). b) Nyugdíjak és juttatások, fogyatékossággal élő vagy rokkant civil személyek számára (1974. március 30-i 118. számú törvény és 1980. február 11-i 18. számú törvény, valamint 1988. november 23-i 508. számú törvény). c) Siketnémák számára nyújtandó nyugdíjak és juttatások (1970. május 26-i 381. számú törvény és 1988. november 23-i 508. számú törvény). d) A vak civil személyek számára nyújtott nyugdíjak és juttatások (1970. május 27-i 382. számú törvény és 1988. november 23-i 508. számú törvény). e) A minimumnyugdíjakat kiegészítő ellátások (1952. április 4-i 218. számú törvény, 1983. november 11-i 638. számú törvény, valamint 1990. december 29-i 407. számú törvény). f) Fogyatékossági támogatásokat kiegészítő juttatások (1984. június 12-i 222. számú törvény). g) Szociális juttatások (1995. augusztus 8-i 335. számú törvény). h) Szociális kiegészítés (1988. december 29-i 544. számú törvény 1. cikkének (1) és (12) bekezdése, valamint módosításai). K. CIPRUS a) Szociális nyugdíj (A szociális nyugdíjról szóló 1995. évi, módosított 25(I)95. számú törvény). b) Súlyos mozgáskorlátozott személyeknek nyújtott juttatás (A miniszterek tanácsának 1992. október 16-i38 210. számú, 1994. augusztus 1-jei41 370. számú, valamint az 1997. június 11-i46 183. számú és a 2001. május 16-i53 675. számú döntése). c) Vak személyeknek nyújtott különleges támogatás (A különleges támogatásokról szóló, 1996. évi, módosított 77(I)/96. számú törvény). L. LETTORSZÁG a) Állami szociális biztonsági támogatás (A szociális segélyekről szóló, 1995. október 26-i törvény). b) Mozgáskorlátozott, fogyatékossággal élő személyek utazási költségtérítésére nyújtott segély (A szociális segélyről szóló, 1995. október 26-i törvény). M. LITVÁNIA a) Szociális nyugdíj (A szociális nyugdíjakról szóló 1994. évi törvény). b) Mozgásproblémákkal küzdő, fogyatékossággal élő személyek különleges utazási költségtérítése (Az utazási költségtérítésről szóló 2000. évi törvény 7. cikke). N. LUXEMBURG Jövedelem a súlyos fogyatékossággal élők számára (2003. szeptember 12-i törvény 1. cikkének (2) bekezdése), a fogyatékossággal élő olyan munkavállalóként elismert személyek kivételével, akik az általános munkaerőpiacon vagy védett környezetben rendelkeznek munkahellyel. O. MAGYARORSZÁG a) Rokkantsági járadék (a rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet). b) Időskorúak nem járulékalapú járadéka (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény). c) Közlekedési támogatás (a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet). P. MÁLTA a) Kiegészítő juttatás (A szociális biztonságról szóló 1987. évi törvény 73. szakasza (Cap. 318)). b) Kor alapján járó nyugdíj (A szociális biztonságról szóló 1987. évi törvény (Cap. 318)). Q. HOLLANDIA a) Fogyatékossággal élő fiatalok munkaképtelenségi juttatásáról szóló, 1997. április 24-i törvény (Wajong). b) A kiegészítő támogatásokról szóló, 1986. november 6-i törvény (TW). R. AUSZTRIA Kiegyenlítő juttatás (1955. szeptember 9-i szövetségi törvény az általános társadalombiztosításról - ASVG, 1978. október 11-i szövetségi törvény a kereskedelemben dolgozó személyek társadalombiztosításáról - GSVG és 1978. október 11-i szövetségi törvény a mezőgazdasági termelők társadalombiztosításáról - BSVG). S. LENGYELORSZÁG Szociális nyugdíj (A szociális segélyezésről szóló 1990. november 29-i törvény). T. PORTUGÁLIA a) Nem járulékalapú állami öregségi és rokkantsági nyugdíj (1980. október 13-i 464/80. számú törvényrendelet). b) Nem járulékalapú özvegyi nyugdíj (1981. november 11-i 52/81. számú rendelet). U. SZLOVÉNIA a) Állami nyugdíj (A nyugdíjakról és a fogyatékossággal élő személyek biztosításáról szóló, 1999. december 23-i törvény). b) Nyugdíjasok részére nyújtandó jövedelemtámogatás (A nyugdíjakról és a fogyatékossággal élő személyek biztosításáról szóló, 1999. december 23-i törvény). c) Létfenntartási juttatás (A nyugdíjakról és a fogyatékossággal élő személyek biztosításáról szóló, 1999. december 23-i törvény). V. SZLOVÁKIA Az egyedüli jövedelemként szolgáló nyugdíj kiegészítése (100/1988 Zb. törvény). W. FINNORSZÁG a) Támogatás fogyatékossággal élők számára (124/88. törvény a fogyatékosoknak nyújtott támogatásokról). b) Gyermekgondozási segély (444/69. törvény a gyermekgondozási segélyről). c) Nyugdíjasok lakhatási támogatása (591/78. törvény a nyugdíjasok lakhatási támogatásáról). d) Munkaerő-piaci támogatás (A munkanélküliek támogatásáról szóló, 1290/2002. számú törvény). e) Különleges segélyek bevándorlók részére (Bevándorlók különleges támogatásairól szóló, 1192/2002. számú törvény). X. SVÉDORSZÁG a) Nyugdíjasok lakhatási kiegészítő támogatása (2001: 761. számú törvény). b) Pénzbeli támogatások idősek részére (2001: 853. számú törvény). c) Fogyatékossági juttatások és gondozási juttatások fogyatékossággal elő gyermekek részére (1998: 703. számú törvény). Y. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG a) Állami nyugdíjjuttatás (Állami nyugdíjjuttatásról szóló, 2002. évi törvény). b) Munkakeresők számára nyújtott jövedelemalapú juttatások (A munkakeresőkről szóló, 1995. június 28-i törvény I. szakasza, (2) bekezdése d) pontjának ii. alpontja és 3. bekezdése, valamint az észak-írországi munkakeresőkről szóló, 1995. október 18-i rendelet 3. cikke (2) bekezdésének d) pontjának ii. alpontja és (5) bekezdése. c) Jövedelempótló támogatás (1986. július 25-i, a szociális biztonságról szóló, 1986. évi törvény 20-22. és 23. szakasza, valamint az észak-írországi szociális biztonságról szóló, 1986. évi 1986. november 5-i rendelet 21-24. cikke). d) Megélhetési támogatás fogyatékossággal élők számára (1991. június 27-i, a fogyatékossággal élők megélhetési támogatásáról és a fogyatékossággal élők foglalkoztatási támogatásáról szóló 1991. évi törvény 1. szakasz és 1991. július 24-i, 1991. évi, a fogyatékossággal élők megélhetési támogatásáról és a fogyatékossággal élők munkába állási támogatásáról szóló (észak-írországi) rendelet 3. cikk). e) Ápolási juttatás (Szociális biztonságról szóló, 1975. március 20-i törvény 35. szakasza és az 1975. március 20-i észak-írországi szociális biztonságról szóló törvény 35. szakasza). f) Gondozási támogatás (Szociális biztonságról szóló, 1975. évi 1975. március 20-i törvény 37. szakasza és az 1975. március 20-i észak-írországi szociális biztonságról szóló törvény 37. szakasza)."

3. A III. melléklet a következőképpen módosul:

a) A melléklet elejére a következő bekezdést kell beilleszteni "Általános megjegyzések" címmel:

"(3) Figyelembe véve ezen rendelet 6. cikkének rendelkezéseit, meg kell jegyezni, hogy azon kétoldalú egyezmények rendelkezései, amelyek nem tartoznak ezen rendelet hatálya alá és amelyek a tagállamok között hatályban maradnak, nincsenek felsorolva ezen mellékletben, így többek között a harmadik országban teljesített biztosítási időszakok összeszámítására vonatkozó rendelkezések sem."

b) Az A. részben a következő pontokat el kell hagyni:

A 2., 3.b), 5., 6., 7., 8., 9., 13., 16., 17., 19., 22, 23, 24., 48., 50., 51., 52., 53., 54., 58., 61., 62., 64, 69., 71. a) és c), 73. a) és b), 74., 75., 83. a), b), c), d), e), f), g), 85., 88., 89, 111., 112., 113., 114, 118., 121., 122., 124., 127., 128., 129., 130., 131., 132., 136., 139., 140., 145., 146., 147., 148., 149, 153., 156., 157., 159., 162., 163., 164., 165., 169., 172., 173., 175, 178., 179., 184., 188, 190., 193., 194., 195., 237., 238., 240., 243., 244, 245., 265., 270., 271., 272., 274., 277., 278., 279., 288., 289., 299., 300. pont.

c) Az A. rész 3. a) pontja (Belgium - Németország) helyébe a következő szöveg lép:

"Az 1957. december 7-i általános egyezmény ugyanazon a napon kelt záró jegyzőkönyve 3. és 4. cikke az 1960. november 10-i kiegészítő jegyzőkönyvben foglaltak szerint (némely határ menti régióban, a II. világháború előtt, alatt és után szerzett biztosítási idő kiszámítása)".

d) Az A. rész 67. pontja (Dánia - Finnország) helyébe a következő szöveg lép:

"A szociális biztonságról szóló, 1992. június 15-i skandináv egyezmény 10. cikke a lakóhely szerinti országba történő költségesebb visszautazást szükségessé tevő, más skandináv országban való tartózkodás alatt bekövetkezett betegség esetén felmerülő többlet utazási költségek megtérítéséről".

e) Az A. rész 68. pontja (Dánia - Svédország) helyébe a következő szöveg lép:

"A szociális biztonságról szóló 1992. június 15-i skandináv egyezmény 10. cikke a lakóhely szerinti országba történő költségesebb visszautazást szükségessé tevő, más skandináv országban való tartózkodás alatt bekövetkezett betegség esetén felmerülő többlet utazási költségek megtérítéséről".

f) Az A. rész 71. b) pontja (Németország - Görögország) helyébe a következő szöveg lép:

"Amennyiben ezen cikkekre vonatkoznak, az 1961. május 31-i munkanélküli-biztosítási egyezmény 8. cikke (1) bekezdése, (2) bekezdésének b) pontja és (3) bekezdése, valamint a 9-11. cikke, valamint I. és IV. fejezete, az 1980. június 14-i jegyzőkönyvben feltüntetett feljegyzéssel együtt (biztosítási időszakok számítása munkanélküli-ellátásokhoz az egyik állam területéről egy másik állam területére történő lakóhely áthelyezése esetén)".

g) Az A. rész 72. pontja (Németország - Spanyolország) helyébe a következő szöveg lép:

"Az 1973. december 4-i szociális biztonsági egyezmény 45. cikkének (2) bekezdése (diplomáciai és konzuli hatóság általi képviselet)".

h) Az A. rész 73. pontja (Németország - Franciaország) a c), d), e) és f) pont helyébe a következő szöveg lép:

"a) Az 1950. július 10-i általános egyezmény ugyanazon a napon kelt 4. kiegészítő megállapodása az 1955. június 18-i 2. kiegészítő megállapodásban foglaltak szerint (az 1940. július 1. és 1950. június 30-a között szerzett biztosítási időszak kiszámítása).

b) A fent említett 2. kiegészítő megállapodás I. címe (az 1945. május 8. előtt szerzett biztosítási időszakok kiszámítása).

c) Az 1950. július 10-i általános egyezmény ugyanazon a napon kelt általános jegyzőkönyvének 6., 7. és 8. pontja (közigazgatási szabályok).

d) Az 1963. december 20-i egyezmény II., III. és IV. címe (szociális biztonság a Saar-vidéken)."

i) Az A. rész 79. pontja (Németország - Luxemburg) helyébe a következő szöveg lép:

"Az 1959. július 11-i szerződés 4., 5., 6. és 7. cikke (az 1940. szeptember és 1946. június között szerzett biztosítási időszak számítása)".

j) Az A. rész 83. pontja (Németország - Ausztria) a h) és i) bekezdések helyébe a következő szöveg lép:

"Az 1978. július 19-i munkanélküli-biztosítási egyezmény 1. cikkének (5) bekezdése és 8. cikke, valamint ezen egyezmény 10. záró jegyzőkönyve (a határ menti ingázók számára az előző foglalkoztatás szerinti állam juttatja a munkanélküli járadékot) továbbra is alkalmazandó azon személyekre, akik 2005. január 1-jén vagy előtte határ menti ingázóként gyakoroltak egy tevékenységet és 2011. január 1-je előtt váltak munkanélkülivé."

k) Az A. rész 90. pontja (Németország - Egyesült Királyság) az a), b) és c) bekezdések helyébe a következő szöveg lép:

"a) Az 1960. április 20-i szociális biztonsági egyezmény 7. cikkének (5) és (6) bekezdése (katonai szolgálatot teljesítő civil személyekre vonatkozó jogszabály).

b) Az 1960. április 20-i munkanélküli-biztosítási egyezmény 5. cikkének (5) és (6) bekezdése (katonai szolgálatot teljesítő civil személyekre vonatkozó jogszabály)".

l) Az A. rész 142. pontja (Spanyolország - Portugália) helyébe a következő szöveg lép:

"Az 1969. június 11-i általános egyezmény 22. cikke (a munkanélküli-ellátások kivitele)".

m) Az A. rész 180. pontja (Írország - Egyesült Királyság) helyébe a következő szöveg lép:

"A szociális biztonságról szóló 1971. szeptember 14-i egyezmény 8. cikke (egyes fogyatékosságok után járó juttatások transzferéről és kiszámításáról)".

n) Az A. rész 267. pontja (Hollandia - Portugália) helyébe a következő szöveg lép:

"Az 1979. július 19-i egyezmény 31. cikke (a munkanélküli-ellátások kivitele)".

o) Az A. rész 298. pontja (Finnország - Svédország) helyébe a következő szöveg lép:

"A szociális biztonságról szóló, 1992. június 15-i skandináv egyezmény 10. cikke a lakóhely szerinti országba történő költségesebb visszautazást szükségessé tevő, más skandináv országban való tartózkodás alatt bekövetkezett betegség esetén felmerülő többlet utazási költségek megtérítéséről".

p) A B. részben a következő utalásokat el kell hagyni:

A 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 13., 16., 17., 19., 22., 23., 24., 48., 50., 51., 52., 53., 54., 58., 61., 62., 64., 67., 68., 69., 71., 72., 73., 74., 75., 79., 82., 83., 85., 88., 89., 90., 111., 112., 113., 114., 118., 121., 122., 124., 127., 128., 129., 130., 131., 132., 136., 139., 140., 142., 145., 146., 147., 148., 149., 153., 156., 157., 159., 162., 163., 164., 165., 169., 172., 173., 175., 178., 179., 180., 184., 187., 188., 190., 193., 194., 195., 237., 238., 240., 243., 244., 245., 265., 267., 270., 271., 272., 274., 277., 278., 279., 288., 289., 290., 298., 299., 300. pont.

4. A IV. melléklet B. szakasza a következőképpen módosul:

a) A "D. Németország" pont alatti szövegrész helyébe a következő szöveg lép:

"Mezőgazdasági munkások öregségi biztosítása (Alterssicherung der Landwirte)".

b) A "J. Olaszország" pont alatti szövegrész helyébe a következő szöveg lép: "Nyugdíj-biztosítási rendszer a következők számára (Assicurazione pensioni per):

- gyakorló általános orvosok (medici)

- gyógyszerészek (farmacisti)

- állatorvosok (veterinari)

- ápolók, orvosi kisegítő személyzet, gyermekgondozók (infermieri, assistenti sanitari, vigilatrici infanzia)

- pszichológusok (psicologi)

- mérnökök és építészek (ingegneri ed architetti)

- műszaki felmérők (geometri)

- ügyvédek (avvocati)

- közgazdászok (dottori commercialisti)

- könyvelők és üzleti szakemberek (ragionieri e periti commerciali)

- foglalkoztatási tanácsadók (consulenti del lavoro)

- közjegyzők (notai)

- vámtisztviselők (spedizionieri doganali)

- biológusok (biologi)

- mezőgazdasági technikusok és tudósok (agrotecnici e periti agrari)

- kereskedelmi ügynökök (agenti e rappresentanti di commercio)

- újságírók (giornalisti)

- ipari technikusok (periti industriali)

- biztosítási matematikusok, vegyészek, agronómusok, erdészek, geológusok (attuari, chimici, dottori agronomi, dottori forestali, geologi)".

c) Az "R. Ausztria" pont alatti szövegrész helyébe a következő szöveg lép:

"Szabadfoglalkozásúak szakmai szervezetei nyugdíjintézeteinek nyugdíjrendszerei (Kammern der Freien Berufe)".

5. A VI. melléklet a következőképpen módosul:

a) A "C. Dánia" pont alatti 6. b) pontot el kell hagyni.

b) A "C. DÁNIA" pont alatti szövegrész a következő szöveggel egészül ki:

"11. A »rugalmas munkák« rendszerében részt vevő munkanélküli személyek ideiglenes ellátására a munkanélküliek támogatásáról szóló, 1997. június 10-i 455. számú törvény III. címének 6. fejezete vonatkozik (Munkanélküliek ellátása). Azon munkanélküli személyekre, akik másik tagállamba mennek, e rendelet 69. és 71. cikke alkalmazandó, amennyiben az érintett tagállam hasonló foglalkoztatási rendszerrel rendelkezik ugyanezen személyek csoportjára vonatkozóan."

c) A "D. NÉMETORSZÁG" pont alatt a 3., 11. és 17., pontot el kell hagyni, és a szöveg a következő szövegrésszel egészül ki:

"24. A rendelet 46. cikkének (2) bekezdése a) pontjában említett elméleti összeg kiszámításánál a szabadfoglalkozásúak nyugdíjrendszerében illetékes intézet a tagsági idő alatti hozzájárulások fizetése révén az érintett intézet tagjaként szerzett éves nyugdíjjogosultságot veszi alapul úgy, hogy figyelembe vesz minden egyes, bármelyik tagállam jogszabályai alapján teljesített biztosítási évet.

25. E rendelet 79a. cikkét értelemszerűen alkalmazni kell a szabadfoglalkozásúak nyugdíjrendszeréhez tartozó gyermekeket érintő árvasági nyugdíj, valamint az emelkedések és kiegészítések kiszámítására."

d) A "H. Franciaország" pont alatti 7. pont helyébe a következő szöveg lép:

"Ezen rendelet 73. és 74. cikke ellenére, a lakhatási és a szülő választása szerinti gyermekgondozási kiegészítő támogatás (kisgyermek után járó ellátás) kizárólag olyan érintett személyeknek és családtagjaiknak nyújtható, akik francia területen élnek."

e) Az "I. ÍRORSZÁG" pont alatti 11. pontot el kell hagyni.

f) Az "R. AUSZTRIA" pont a következő szöveggel egészül ki:

"8. A rendelet 46 cikke (2) bekezdésének a) pontja szerint számítandó, kizárólag egy elkülönített rendszer szerint vagy egy nyugdíjszámlarendszer szerint finanszírozott, a szabadfoglalkozásúak szakmai szövetségeinek (Kammern der Freien Berufe) nyugdíjrendszerébe tartozó támogatások, illetve résztámogatások elméleti összegének kiszámításánál az illetékes intézmény figyelembe veszi - bármely tagállam jogszabályai szerint teljesített biztosítás minden egyes hónapjára tekintettel - a tőkének és az érintett nyugdíjrendszerben ténylegesen, illetve a nyugdíjszámlarendszerben vélhetően felhalmozott tőkének az arányát, továbbá az érintett nyugdíjrendszer biztosítási időtartama alatti hónapok számát.

9. E rendelet 79a. cikkét értelemszerűen alkalmazni kell a szabadfoglalkozásúak nyugdíjrendszeréhez tartozó gyermekeket érintő árvasági nyugdíj, valamint az emelkedések és kiegészítések kiszámítására."

g) Az "Y. Egyesült Királyság" alatti szöveg helyébe a következő lép:

i. A 2.b) pont alatt az i. és ii. pont helyébe a következő lép:

"i. házastárs vagy volt házastárs, amennyiben az igénylő: vagy

- férjezett asszony, vagy

- az a személy, akinek házassága nem a házastárs halála miatt szűnt meg;

ii. volt házastárs, amennyiben az igénylő:

- özvegyember, aki közvetlenül a nyugdíjkorhatár előtt nem jogosult a megözvegyült szülőt megillető támogatásra, vagy

- özvegyasszony, aki közvetlenül a nyugdíjkorhatár előtt nem jogosult a megözvegyült anyát megillető támogatásra, a megözvegyült szülőt illető támogatásra vagy az özvegyi nyugdíjra, illetve aki csak a rendelet 46. cikke (2) bekezdése szerint számított életkor alapján járó özvegyi nyugdíjra jogosult, és ezen alkalmazásban az »életkor alapján járó özvegyi nyugdíj« olyan özvegyi nyugdíjat jelent, amelyet a szociális biztonsági járulékokról és támogatásokról szóló, 1992. évi törvény 39(4) szakaszával összhangban csökkentett mértékben kell kifizetni.";

ii. a 22. pontot el kell hagyni.

II. MELLÉKLET

Az 574/72/EGK rendelet mellékletei a következőképpen módosulnak:

1. A 2. mellékletben, az "X. Svédország" pont alatti 2. pont helyébe a következő lép:

"2. Munkanélküli-ellátások tekintetében: Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (Svéd Munkanélkülieket Biztosító Tanács)".

2. A 4. mellékletben, a "D. NÉMETORSZÁG" pont a következő ponttal egészül ki:

"9. Szakmai szervezetek nyugdíjrendszerei:

Arbeitsgemeinschaft Berufsständischer Versorgungseinrichtungen, Köln".

3. A 10. mellékletben, a "C. Dánia" pont alatti 1. pont első francia bekezdése helyébe a következő lép:

"1. A végrehajtó rendelet 10c. cikke, 11. cikkének (1) bekezdése, 11a. cikkének (1) bekezdése, 12a. cikke, 13. cikkének (2) és (3) bekezdése, 14. cikkének (1), (2) és (3) bekezdése alkalmazásának céljából: Den Sociale Sikringsstyrelse, København".

4. A 10. mellékletben, az "R. AUSZTRIA" pont alatti 1. pont helyébe a következő szöveg lép:

"1. A rendelet 14. cikke (1) bekezdésének b) pontja, 14a. cikke (1) bekezdése b) pontja, valamint 17. cikke alkalmazásának céljából:

Bundesminister für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz (A szociális biztonság, a nemzedékek és a fogyasztóvédelem ügyeinek szövetségi minisztere), egyetértésben a vonatkozó közigazgatással a köztisztviselők tekintetében, illetve egyetértésben a vonatkozó nyugdíjintézetekkel a szabadfoglalkozásúak szakmai szervezeteinek (Kammern der Freien Berufe) nyugdíjrendszere tekintetében."

5. A 11. mellékletet el kell hagyni.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32005R0647 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32005R0647&locale=hu

Tartalomjegyzék