32008D0941[1]

2008/941/EK: A Bizottság határozata ( 2008. december 8. ) egyes hatóanyagoknak 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról, és az ilyen hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról (az értesítés a C(2008) 7803. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. december 8.)

egyes hatóanyagoknak 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról, és az ilyen hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról

(az értesítés a C(2008) 7803. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/941/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre ( 1 ) és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésének negyedik albekezdésére,

(1)

A 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy a tagállamok az irányelvről szóló értesítést követő 12 éves időszakon belül engedélyezhetik olyan növényvédő szerek forgalomba hozatalát, amelyek az irányelv I. mellékletében nem szereplő hatóanyagokat tartalmaznak, és amelyek az irányelvről szóló értesítés időpontja után két évvel már forgalomban voltak, miközben e hatóanyagokat munkaprogram keretében fokozatosan vizsgálják.

(2)

Az 1112/2002/EK ( 2 ) és a 2229/2004/EK ( 3 ) bizottsági rendelet megállapítja a 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram negyedik szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat, és létrehozza azon hatóanyagok jegyzékét, amelyeket a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő lehetséges felvétel céljából értékelni kell. Ez a jegyzék tartalmazza az e határozat mellékletében található anyagokat is.

(3)

A 2229/2004/EK rendelet 24e. cikkével összhangban az értékelési jelentéstervezet kézhezvételétől számított két hónapon belül az érintett bejelentők önként visszavonták a hatóanyagok felvételéhez biztosított támogatásukat.

(4)

A Bizottság megvizsgálta az értékelési jelentéstervezetet, a referens tagállamoktól érkezett ajánlásokat és a többi tagállam észrevételeit, és arra a következtetésre jutott, hogy a 24b. és a 24f. cikk nem alkalmazható. Következésképpen a 24e. cikket kell alkalmazni.

(5)

Az e határozat mellékletében felsorolt anyagok ezért nem vehetők fel a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe.

(6)

Mivel ezeknél az anyagoknál a felvétel megtagadása nem a 2229/2004/EK rendelet VII. mellékletében megállapított káros hatásokra utaló egyértelmű jelek meglétén alapul, a tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani, hogy a 2229/2004/EK rendelet 25. cikkének (3) bekezdésével összhangban 2010. december 31-ig fenntartsák az engedélyeket.

(7)

A felsorolt anyagokat tartalmazó növényvédő szerek meglévő készleteinek ártalmatlanítására, tárolására, forgalomba hozatalára és felhasználására a tagállamok által megszabható türelmi idő legfeljebb tizenkét hónap lehet, hogy a meglévő készleteket még egy vegetációs időszakban fel lehessen használni.

(8)

Ez a határozat nem korlátozza azt a jogot, hogy új kérelmet lehessen benyújtani a 91/414/EGK irányelv 6. cikke (2) bekezdése szerint és a 91/414/EGK tanácsi irányelv alkalmazására vonatkozó részletes szabályoknak az irányelv 8. cikke (2) bekezdésében említett munkaprogramban szereplő, de az irányelv I. mellékletébe fel nem vett hatóanyagok szokásos és gyorsított eljárással való értékelése tekintetében történő megállapításáról szóló, 2008. január 17-i 33/2008/EK bizottsági rendelet ( 4 ) szerint az e rendelet 13-22. cikkében megállapított gyorsított eljárással.

(9)

A 33/2008/EK rendelet 13-22. cikke az ilyen új kérelmek esetében gyorsított eljárásról rendelkezik. Ez az eljárás lehetővé teszi, hogy az a bejelentő, akinek az anyagát visszavonása alapján nem vették fel a mellékletbe, a 33/2008/EK rendeletben meghatározott gyorsított eljárással nyújtson be új kérelmet. Amennyiben egy bejelentő ennek az eljárásnak megfelelően nyújt be új kérelmet, csak azokat az egyedi kérdéseket pontosító, kiegészítő adatokat kell megadnia, amelyek tekintetében a kockázatértékelés során további információk iránti igény merült fel. A bejelentő megkapta az ezeket az adatokat meghatározó értékelési jelentéstervezetet.

(10)

Az ebben a határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az e határozat mellékletében felsorolt anyagok nem vehetők fel hatóanyagként a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe.

2. cikk

A mellékletben felsorolt anyagok közül legalább egyet tartalmazó növényvédő szerek engedélyét a tagállamok legkésőbb 2010. december 31-ével visszavonják.

Amennyiben azonban a kérelmet a 33/2008/EK rendelet 14-19. cikkében előírt gyorsított eljárás szerint nyújtották be, 2011. december 31. az a végső időpont, ameddig a tagállamok engedélyeiket visszavonhatják.

3. cikk

A tagállamok által a 91/414/EGK irányelv 4. cikkének (6) bekezdése értelmében biztosított türelmi idő legkésőbb 2011. december 31-én lejár.

Amennyiben azonban a kérelmet a 33/2008/EK rendelet 14-19. cikkében előírt gyorsított eljárás szerint nyújtották be, az ilyen türelmi idő legkésőbb 2012. december 31-én jár le.

4. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

MELLÉKLET

AZ 1. CIKKBEN EMLÍTETT HATÓANYAGOK JEGYZÉKE

HatóanyagAz értékelési jelentéstervezet közlése a bejelentővel
zsíralkoholok2008. április 3.
indolil-ecetsav2008. március 13.
kvasszia2008. március 17.

( 1 ) HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

( 2 ) HL L 168., 2002.6.27., 14. o.

( 3 ) HL L 379., 2004.12.24., 13. o.

( 4 ) HL L 15., 2008.1.18., 5. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32008D0941 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32008D0941&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02008D0941-20120101 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02008D0941-20120101&locale=hu

Tartalomjegyzék