32002R1112[1]

A Bizottság 1112/2002/EK rendelete (2002. június 20.) a 94/414/EGK tanácsi irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram negyedik szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításárólEGT vonatkozású szöveg

A Bizottság 1112/2002/EK rendelete

(2002. június 20.)

a 94/414/EGK tanácsi irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram negyedik szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésére,

tekintettel a legutóbb a 2002/48/EK bizottsági irányelvvel [1] módosított, a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésének második albekezdésére,

mivel:

(1) A Bizottság munkaprogramot hajt végre a 91/414/EGK irányelvről szóló értesítést követő 2 éven belül a piacon lévő hatóanyagok fokozatos vizsgálatára. E program első szakaszát a legutóbb a 2266/2000/EK bizottsági rendelettel [3] módosított, a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK tanácsi irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram első szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1992. december 11-i 3600/92/EGK bizottsági rendelet [4] határozta meg. Az első szakasz folyamatban van. A munka második és harmadik szakaszát a 91/414/EGK tanácsi irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram második és harmadik szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2000. február 28-i 451/2000/EK bizottsági rendelet [5] határozta meg, és szintén folyamatban van.

(2) A munka negyedik szakasza van előirányozva a program első, második és harmadik szakaszában nem érintett összes hatóanyagra. A hatóanyagok bizonyos kategóriáinál szükséges feltüntetni, hogy mely egyedi hatóanyagok, vagy mely használati feltételek mellett kerülnek be a program negyedik szakaszába.

(3) Bejelentési eljárást kell biztosítani, amely révén az érdekelt termelők tájékoztatni tudják a Bizottságot arról, hogy érdekük fűződik egy hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételéhez, és hogy vállalják a hatóanyagnak az irányelv 5. cikkében a felvételre meghatározott kritériumok figyelembevételével történő megfelelő értékeléshez és döntéshez igényelt valamennyi információ benyújtását. Az ilyen információk lehetővé teszik a munkaprogram további prioritásainak meghatározását, valamint az arról szóló döntések meghozatalát, hogy maradjanak-e ezek a hatóanyagok 2003. július 25-e után a forgalomban, attól téve függővé az értékelés kimenetelét, hogy használatuk megfelel-e a 91/414/EGK irányelv 5. cikke követelményeinek.

(4) Meg kell határozni a bejelentők kötelezettségeit a benyújtandó információk alakisága, a határidők és a fogadó hatóságok tekintetében. Különböző kategóriájú hatóanyagokra a bejelentés különböző szintje vonatkozik. A hatóanyagok bizonyos kategóriái számára adatkövetelményeket és értékelési szempontokat dolgoztak ki. Ezért az érdekelt termelőktől meg kell követelni, hogy részletes információkat biztosítsanak dossziéjuk teljességének fokára és azok végpontjaira vonatkozóan, valamint azt, hogy vállalják egy teljes adatcsomag biztosítását meghatározott határidőn belül. A fennmaradó hatóanyagok esetében az érdekelt termelőknek alapvető információkat kell biztosítaniuk, hogy megfelelően azonosítani lehessen a hatóanyagot és felhasználását, valamint vállalniuk kell egy adatcsomag biztosítását meghatározott határidőn belül.

(5) A hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételét követően a bejelentés nem lehet előfeltétele annak, hogy az irányelv 13. cikkének rendelkezései szerint a növényvédő szereket forgalomba lehessen hozni.

(6) E rendelet rendelkezései nem érintik az egyéb közösségi jogszabályok keretében végzendő eljárásokat és intézkedéseket, különösen a legutóbb a 91/188/EGK bizottsági irányelvvel [6] módosított, egyes hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának tilalmáról szóló, 1978. december 21-i 79/117/EGK tanácsi irányelv [7] alapján, amennyiben a Bizottság számára hozzáférhetővé vált információ azt mutatja, hogy a követelmények teljesülhetnek.

(7) A Bizottság, 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett, az Európai Parlament és a Tanács számára készített időközi beszámoló következtetéseitől függően további részletes szabályozási rendelkezéseket fogad el ahhoz, hogy a lehető leghamarabb befejezze az azon hatóanyagokkal kapcsolatos értékelést és döntéshozatalt, amelyekre teljesítették e rendeletnek a teljes dossziék bejelentésére és benyújtására vonatkozó előírásait.

(8) A 91/414/EGK irányelv 8. cikke (2) bekezdésének negyedik albekezdése olyan bizottsági határozat meghozataláról rendelkezik, mely szerint a hatóanyagok nem kerülnek felvételre az I. mellékletbe olyan esetekben, amikor az irányelv 5. cikkének követelményei nem teljesültek, vagy a szükséges információt és adatokat nem terjesztették be az előírt határidőn belül, és amely alapján a tagállamok az ilyen hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek engedélyét visszavonják. Mindazonáltal, különleges esetekben és a tagállamok által benyújtott részletes írásbeli indoklás alapján indokolt lehet e visszavonást elhalasztani olyan felhasználások esetében, amelyek rendkívüli fontosságúak, és amennyiben nincs más lehetőség a növény vagy növényi termék hatékony védelmére, hogy lehetővé tegye a visszavont termékek használatát helyettesítő változatok kialakítását. A rendelkezések felülvizsgálatának szükségességét esetről esetre bizonyítani kell.

(9) Ha egy hatóanyag esetében a rendelet bejelentésre vonatkozó követelményeit nem teljesítik, az érintett felek nincsenek akadályozva abban, hogy egy későbbi időpontban az ilyen hatóanyagok felvételét igényeljék a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe, a 91/414/EGK irányelv 6. cikkének (2) bekezdésével összhangban lévő eljárásoknak megfelelően.

(10) A gyártók viselik az értékelés költségeit, ami ahhoz szükséges, hogy bizonyítsák termékeik piaci szempontból biztonságos voltát, és ezért a Bizottság által a hatóanyagokra vonatkozó bejelentések vizsgálatára kijelölt hatóságnak díjat fizetnek.

(11) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Tápláléklánc és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉS MEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

Hatály

(1) Ez a rendelet részletes szabályokat állapít meg a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK tanácsi irányelv, a továbbiakban "irányelv", 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram negyedik szakaszának kezdeti végrehajtására.

(2) A negyedik szakasz kezdeti végrehajtása az e rendelet I. és II. mellékletében említett hatóanyagok bejelentésére vonatkozik, melynek célja lehetséges felvételük egy későbbi időpontban a hatóanyagok későbbi prioritási listájára, aminek további célja lehetséges felvételük az irányelv I. mellékletébe. Az irányelv 6. cikkének (2), (3) bekezdése és (4) bekezdésének második albekezdése nem vonatkozik az I. és II. mellékletében felsorolt vagy említett anyagra, amíg az e rendeletben meghatározott eljárásokat az adott anyag tekintetében nem fejezték be.

(3) E rendelet alkalmazása nem érinti a következőket:

a) a tagállamok által végzett felülvizsgálatok, különösen az irányelv 4. cikkének (4) bekezdésével összhangban lévő engedélyezések megújítása;

b) a Bizottság által végzett felülvizsgálatok az irányelv 5. cikkének (5) bekezdése értelmében;

c) a 79/117/EGK irányelv szerint végzett értékelések.

2. cikk

Fogalommeghatározások

Az irányelv alkalmazásában:

a) A "termelő":

- a Közösségen belül gyártott hatóanyagok esetében a gyártó vagy a gyártó által az e rendeletnek való megfelelés céljából kizárólagos képviselőjeként megjelölt, a Közösségen belül letelepedett személy,

- a Közösségen kívül előállított hatóanyagok esetében a gyártó által az e rendeletnek való megfelelés céljából a Közösségen belül kizárólagos képviselőjeként megjelölt, a Közösségen belül letelepedett személy,

- olyan hatóanyagoknál, melyekre közös bejelentést vagy közös dossziét nyújtanak be, a termelőknek a Közösségen belül székhellyel rendelkező társasága, melyet az első és második franciabekezdésben említett termelők az e rendeletnek való megfelelés céljából jelöltek meg.

b) A "gyártó": az a személy, aki maga gyártja a hatóanyagot vagy aki mással szerződött, hogy az részére hatóanyagot gyártson.

c) A "bizottság": a 91/414/EGK irányelv 19. cikkében említett Tápláléklánc és Állategészségügyi Állandó Bizottság.

3. cikk

Tagállami hatóság

(1) A tagállamok az irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogramból adódó kötelezettségek végrehajtásáért viselt felelősséget egy vagy több hatóságnak adhatják át.

(2) Minden tagállamban egy, a VI. mellékletben említett hatóság koordinálja és biztosítja a termelőkkel, más tagállamokkal és a Bizottsággal az e rendelet értelmében szükséges valamennyi kapcsolattartást. Minden tagállam tájékoztatja a Bizottságot és minden más tagállam kijelölt koordináló hatóságát a kijelölt koordináló hatóságra vonatkozóan közölt adatok bármilyen változásáról.

2. FEJEZET A MUNKAPROGRAM NEGYEDIK SZAKASZA

4. cikk

Alapszintű bejelentés

(1) Bármely termelő, aki biztosítani kívánja az e rendelet I. mellékletében említett egyik hatóanyag felvételét az irányelv I. mellékletébe, bejelenti azt az V. mellékletében említett testületnek. A Bizottság az V. mellékletében említett feladatok rendszeres ellenőrzését az említett mellékletben megjelölt testületre bízza. Az irányelv 19. cikkében szabályozott eljárás szerint dönteni lehet egy másik testület kijelöléséről, ha úgy látszik, hogy a feladatokat nem megfelelően teljesítik.

(2) E rendelet hatálybalépését követő három hónapon belül minden hatóanyaggal kapcsolatban külön bejelentést kell benyújtani a III. melléklet 1. részében bemutatott bejelentési mintának megfelelően, a dosszié bemutatására vonatkozó írásbeli kötelezettségvállalással együtt.

(3) Minden olyan termelő, aki az (1) bekezdésben említett valamely hatóanyagot nem jelentett be a (2) bekezdésben említett határidőn belül, vagy melynek a bejelentését az 6. cikk rendelkezéseinek megfelelően elutasították, csak közösen vehet részt ebben a programban, a hatóanyag egy vagy több olyan bejelentőjével (ideértve az olyan tagállamot is, amely a 6. cikk (2) bekezdésével összhangban tett bejelentést) közös dosszié beterjesztésével, akiknek a bejelentését az 6. cikkel összhangban elfogadták.

5. cikk

Teljes bejelentés

(1) Bármely termelő, aki biztosítani kívánja az e rendelet II. mellékletében említett egyik hatóanyag felvételét az irányelv I. mellékletébe, bejelenti azt az V. mellékletében említett testületnek.

(2) Az egyes hatóanyagokra vonatkozó bejelentést külön nyújtják be, a következőképpen:

a) e rendelet hatályba lépését követő három hónapon belül egy első bejelentést, az alábbi III. melléklet 1. részében bemutatott bejelentési minta alapján;

b) e rendelet hatályba lépését hat hónapon belül egy második bejelentést, az alábbi III. melléklet 2. részében bemutatott bejelentési minta alapján, beleértve egy, a teljes dosszié beadására vonatkozó írásbeli kötelezettségvállalást is.

(3) Minden olyan termelő, aki az (1) bekezdésben említett valamely hatóanyagot nem jelentett be a (2) bekezdésben említett határidőn belül, vagy melynek a bejelentését az 6. cikk rendelkezéseinek megfelelően elutasították, csak közösen vehet részt ebben a programban, a hatóanyag egy vagy több olyan bejelentőjével, ideértve az olyan tagállamot is, amely a 6. cikk (2) bekezdésével összhangban tett bejelentést, közös dosszié beterjesztésével, akiknek a bejelentését az 6. cikkel összhangban elfogadták.

6. cikk

Az alapszintű és a teljes bejelentés vizsgálata

(1) A Bizottság a 4. cikk (2) bekezdésében és az 5. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett határidőt követő két hónapon belül tájékoztatja a bizottságot az időben megkapott bejelentésekről.

(2) Bármely olyan hatóanyaggal kapcsolatban, amelyre vonatkozóan egy termelő sem nyújtott be bejelentést, egy tagállam kinyilváníthatja, hogy érdekelt a hatóanyagnak az irányelv I. mellékletébe történő felvételében az V. mellékletben kijelölt testület értesítése útján a 4. és 5. cikkel összhangban. Az ilyen bejelentéseket mielőbb be kell nyújtani, legkésőbb három hónappal azután, hogy a Bizottság értesítette a tagállamokat arról, hogy az anyagra nem nyújtottak be bejelentést. A bejelentést benyújtó tagállamot ezt követően termelőként kezelik az érintett hatóanyagra vonatkozó értékelés során.

(3) A Bizottság a 4. cikk (2) bekezdésében és az 5. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett határidőt követő két hónapon belül tájékoztatja a bizottságot az időben megkapott bejelentések elfogadhatóságáról, figyelembe véve a IV. melléklet 1. és 2. részében említett szempontokat.

(4) Az ilyen dossziék benyújtására vonatkozó részletes rendelkezéseket, a benyújtás határidejét/határidőit és az olyan hatóanyagokhoz tartozó díjrendszert, amellyel kapcsolatban elfogadható bejelentés érkezett, a Bizottság állapítja meg egy rendeletben, melyet az irányelv 8. cikke (2) bekezdésének második albekezdése szerint kell elfogadni.

(5) A Bizottság az irányelv 8. cikke (2) bekezdésének negyedik albekezdésében előírtak szerint határoz arról, hogy az irányelv I. mellékletébe nem veszi fel azt a hatóanyagot, amellyel kapcsolatban a megállapított határidőn belül nem nyújtottak be elfogadható bejelentést. A határozatnak tartalmaznia kell a fel nem vétel indokait. A tagállamok a határozatban előírt határidőn belül visszavonják az ilyen hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerekre vonatkozó engedélyeket.

3. FEJEZET DÍJAK

7. cikk

A munkaprogram negyedik szakaszának bejelentési díjai

(1) Valamennyi termelő, mely a 4. cikkel összhangban bejelentést nyújt be, első bejelentésének benyújtásakor 750 EUR díjat fizet az egyes hatóanyagokért az V. mellékletben megjelölt testületnek. A díj kizárólag az V. mellékletben említett feladatokhoz felmerülő tényleges költségek finanszírozására használható fel.

(2) Valamennyi termelő, mely a 5. cikk (2) bekezdésének a) pontjával összhangban bejelentést nyújt be, első bejelentésének benyújtásakor 5000 EUR díjat fizet az egyes hatóanyagokért az V. mellékletben megjelölt testületnek.

4. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8. cikk

Átmeneti intézkedések

A 91/414/EGK irányelv 8. cikke (2) bekezdésének negyedik albekezdése alapján a Bizottság olyan hatóanyag kivonásáról hozott határozatában, amelyre vonatkozóan nem nyújtottak be elfogadható bejelentést, előírhat egy, a megfelelő megoldások kidolgozására megfelelő hosszúságú kivonási időszakot, amennyiben egy tagállam további technikai bizonyítékokat biztosít, rámutatva az anyag további alkalmazásának elengedhetetlenségére és a hatékony megoldás hiányára.

9. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet 2002. augusztus 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2002. június 20-án.

a Bizottság részéről

David Byrne

a Bizottság tagja

[1] HL L 148., 2002.6.6., 19. o.

[2] HL L 230., 1991.8.9., 1. o.

[3] HL L 259., 2000.10.13., 27. o.

[4] HL L 366., 1992.12.15., 10. o.

[5] HL L 55., 2000.2.29., 25. o.

[6] HL L 92., 1991.4.13., 42. o.

[7] HL L 33., 1979.2.8., 36. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

Az irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében meghatározott munkaprogram negyedik szakaszának alapszintű bejelentése alá eső hatóanyagok

Valamennyi hatóanyag (beleértve azok valamennyi származékát, mint pl. sók, észterek vagy aminok), amely 1993. július 25-e előtt forgalomban volt, kivéve, amelyek szerepelnek:

- a 3600/92/EGK rendeletben,

- a 451/2000/EK rendeletben,

- e rendelet II. mellékletében.

A fenti kivételek ellenére azok az anyagok, amelyeket korábban az Európai Parlament és a Tanács 98/8/EK irányelvébe [1] tartozónak tekintettek, de az irányelv hatályának tisztázása után most a 91/414/EGK irányelv hatálya alá tartozónak tekintenek, és felvettek a 451/2000/EK rendeletbe, bejelenthetők a 4. cikk alapján. Ez különösen a fertőtlenítőként engedélyezett, azaz közvetlenül alkalmazott anyagokra vonatkozik (például üres raktárhelyiségek vagy más épületek, és olyan tárgyak, mint üvegházak, melegházak, konténerek, dobozok, zsákok, hordók stb. fertőtlenítésére), amennyiben a használat célja a kizárólag és kifejezetten a növényekre és növényi termékekre ártalmas organizmusok elpusztítása, és amennyiben a kezelés után a kezelt épületekben csak növényeket és növényi termékeket termesztenek vagy tárolnak.

Valamennyi, a következő kategóriákba tartozó anyagot be kell jelenteni akkor is, ha nem szerepel az alábbi táblázatban:

- hatóanyagok, amelyeknek emberi táplálékokban és takarmányban való használatát az EU jogalkotással összhangban engedélyezték,

- növényi kivonatú hatóanyagok,

- állati termék hatóanyagok, vagy abból egyszerű feldolgozással nyert hatóanyagok,

- kizárólag vonzóként vagy riasztóként használt, vagy akként használandó hatóanyagok (beleértve a feromont). Kizárólag csapdákban és/vagy adagolókban, az ökológiai gazdálkodásról szóló 2092/91/EGK tanácsi rendelettel [2] összhangban használt vagy használandó hatóanyagok.

Különösen az alábbi táblázatban felsorolt, vagy valamely felsorolt kategóriába tartozó valamennyi anyagot be kell jelenteni az 5. cikknek megfelelően:

(4E-7Z)-4,7-tridekadién-1-il-acetát

(4Z-9Z)-7,9-dodekadién-1-ol

(7Z-11Z)-7,11-hexadién-1-il-acetát

(E)-10-dodekenil-acetát

(E)-11-tetradekenil-acetát

(E)7-(Z)9-dodekadienil-acetát

(E,E)-8,10-dodekadién-1-ol

(E/Z)-8-dodekenil-acetát

(Z)-11-hexadekanol

(Z)-11-tetradekén-1-il-acetát

(Z)-13-oktadekanol

(Z)-3-metil-6-izopropenil-3,4-dekadién-1-il

(Z)-3-metil-6-izopropenil-9-dekén-1-il-acetát

(Z)-5-dodekén-1-il-acetát

(Z)-7-tetradekanol

(Z)-7-tetradekanal

(Z)-8-dodekenol

(Z)-8-dodekenil-acetát

(Z)-9-dodekenil-acetát

(Z)-9-hexadekenal

(Z)-9-tetradekenil-acetát

(Z)-9-trikozén

(Z,E)-11-tetradekadién-1-il-acetát

(Z,Z)-oktadienil-acetát

1,7-dioxaspiro-5,5-undekán

1-dekanol

2-fenilfenol (beleértve a nátrium sóját)

2-propanol

3,7-dimetil-2,6-oktadién-1-ol

3,7-dimetil-2,6-oktadienal

4-klór-3-metilfenol

5-dekén-1-ol

5-dekén-1-il-acetát

6-benziladenin

7,8-epoxi-2-metil-oktadekán

7-metil-3-metilén-7-oktén-1-il-propionát

ecetsav

akridin bázis

alkildimetilbenzil-ammónium-klorid

alkildimetil-etil-benzil-ammónium-klorid

alumínium-ammónium-szulfát

alumínium-szulfát

aminosavak

ammónium-karbonát

ammónium-hidroxid

ammónium-szulfát

antrakinon

azadirachtin

bárium-nitrát

bifenil

csontolaj

bórsav

kalcium-karbid

kalcium-karbonát

kalcium-klorid

kalcium-hidroxid

kalcium-oxid

szén-dioxid

poli (imino-imido-biguanidin)-klórhidrát

klorofilin

kolin-klorid

cisz-7,transz-11-hexadekadienil-acetát

cisz-zeatin

citronelol

cisztein

denatonium-benzoát

didecil-dimetilammónium-klorid

dioktil-dimetilammónium-klorid

dodekil-alkohol

EDTA és sói

etanol

etoxikvin

farnezol

zsírsavak, beleértve az észtereket és sókat, úgymint [3]:

- dekánsav

- etilhexanoát

- etiloleát

- zsírsav káliumsó

- pelargonsav

zsíralkoholok

folsav

formaldehid

hangyasav

fokhagymakivonat

zselatin

gibberellinsav

gibberellin

glutáraldehid

enyv (szalagok gyümölcsfavédelemre)

hidrogén-peroxid

hidrolizált proteinek

indolil-ecetsav

indolil-vajsav

vas-szulfát

szilikagél (diatomaföld)

tejsav

lauril-dimetilbenzil-ammónium-bromid

lauril-dimetilbenzil-ammónium-klorid

lecitin

mészfoszfát

mészkén

metil-nonil-keton

metil-transz-6-nonenoát

naftalin

1-naftilacetamid

1-naftilecetsav

2-naftiloxiacetamid

2-naftiloxiecetsav

naftilecetsav-etilészter

nikotin

nitrogén

oktildecildimetil-ammónium-klorid

hagymakivonat

oxikinolin

papain

parafinolaj

p-krezil-acetát

bors

petróleumolaj

ferodium

foszforsav

foxim

növényi olajak, úgymint [4]:

- kókuszolaj

- boroszlánolaj

- illóolajok

- eukaliptuszolaj

- kukoricaolaj

- olívaolaj

- mogyoróolaj

- fenyőmagolaj

- réparepcemag-olaj

- szójaolaj

- napraforgómag-olaj

kálium-permanganát

kálium-szorbát

pronumon

propionsav

piretrinek

kvarchomok

kvasszia

kvaterner-ammónium-sók

kinolin származékok

állati vagy növény eredetű (szag által) riasztók

gyanták és polimerek

kőpor

rotenon

tengerialga kivonat

hínár

szebacinsav

serricornin

szilikátok (nátrium és kálium)

ezüst-jodid

nátrium-p-toluolszulfon-kloramid

nátrium-karbonát

nátrium-klorid

nátrium-hidrogén-karbonát

nátrium-hidroxid

nátrium-hipoklorit

nátrium-lauril-szulfát

nátrium-metabiszulfit

nátrium-o-benzil-p-klorfenoxid

nátrium-orto-fenilfenol

nátrium-propionát

nátrium-p-t-amilfenoxid

nátrium-tetraborát

szójabab kivonat

szójaolaj, epoxilezett

kén és kén-dioxid

kénsav

kátrányolajok

transz-6-nonén-1-ol

transz-9-dodecil-acetát

trimedlur

karbamid

viaszok

[1] HL L 123., 1998.4.24., 1. o.

[2] HL L 198., 1991.7.22., 1. o.

[3] Valamennyi zsírsavat külön-külön kell bejelenteni, azok származékait kivéve.

[4] Valamennyi növényi olajat külön-külön kell bejelenteni.

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

Az irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében meghatározott munkaprogram negyedik szakaszának teljes bejelentési kötelezettsége alá eső valamennyi hatóanyag (beleértve azok valamennyi származékát, mint pl. sók, észterek vagy aminok).

1993. július 25-e előtt forgalomban volt hatóanyagok (beleértve valamennyi származékukat), amelyek:

1. mikroorganizmusok, beleértve a vírusokat, a következőket beleértve:

Aschersonia aleyrodis

Agrotis segetum granulosis virus

Bacillus sphaericus

Bacillus thuringiensis és alfajai [1]:

- aizawai

- israelensis

- kurstaki

- tenebrionis

Beauveria bassiana

Baeuveria brongniartii (syn. B. tenella)

Cydia pomonella granulosis vírus

Mamestra brassica nuclear polyhedrosis vírus

Metarhizium anisopliae

Neodiprion sertifer nuclear polyhedrosis vírus

Phlebiopsis gigantea

Streptomyces griseoviridis

Paradicsom mozaikvírus

Thrichoderma harzianum

Thrichoderma polysporum

Thrichoderma viride

Verticillium dahliae Kleb.

Verticillium lecanii

2. rágcsálóirtóként használt szerek (növénytermesztő területeken - szántóföld, üvegház, erdő - használt termékek a növénytermesztő területeken átmenetileg szabadban, raktározás nélkül tárolt növények, növényi termékek védelmére), beleértve a következőket:

brodifakum

bromadiolon

brometalin

kalciferol

kalcium-foszfát

kloralóz

klorofacinon

cholekalciferol

kumaklór

kumafuril

kumatetralil

krimidin

p-diklórbenzén

difenakum

difetialon

difacinon

etánetiol

flocumafen

fluoroacetamid

isoval

papain

foszfin és foszfin-vegyületek, úgymint:

- alumínium-foszfid

- kálciumfoszfid

- magnézium-foszfid

- cinkfoszfid

piranokumarin

szcillirozid

nátrium-cianid

nátrium-dimetilarzinát

sztrichnin

szulfakinoxalin

tallium-szulfát

tiourea

trikalcium-foszfát

3. raktározott növények és növényi termékek esetében alkalmazott hatóanyagok, beleértve a következőket:

cianidok, úgymint

- kalcium-cianid

- hidrogén-cianid

- nátrium-cianid

foszfin és foszfin-vegyületek, úgymint:

- alumínium-foszfid

- magnézium-foszfid

[1] Valamennyi alfajt külön-külön kell bejelenteni.

--------------------------------------------------

III. MELLÉKLET

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

IV. MELLÉKLET

1. RÉSZ A 4. cikkben említett bejelentések elfogadásának kritériumai

A bejelentést csak abban az esetben fogadják el, ha a következők teljesülnek:

1. a 4. cikk (2) bekezdésében említett határidőn belül nyújtják be.

2. olyan bejelentő mutatja be, aki a 2. cikk a) pontjában meghatározottak szerinti termelője az irányelv által meghatározottak szerinti olyan hatóanyagnak, amelyet forgalomba hoznak, és növényvédelmi célokra használnak fel.

3. a III. melléklet 1. részében előírt formátumban nyújtják be.

4. a 7. cikk (1) bekezdésében említett díjat befizették.

2. RÉSZ Az 5. cikkben említett bejelentések elfogadásának kritériumai

A bejelentést csak abban az esetben fogadják el, ha a következők teljesülnek:

1. a 5. cikk (2) bekezdésében említett határidőn belül nyújtják be.

2. olyan bejelentő mutatja be, aki a 2. cikk a) pontjában meghatározottak szerinti termelője az irányelv által meghatározottak szerinti olyan hatóanyagnak, amelyet forgalomba hoznak, és növényvédelmi célokra használnak fel.

3. a III. melléklet 2. részében előírt formátumban nyújtják be.

4. a teljesség ellenőrzése alapján nyilvánvaló, hogy a jelenleg rendelkezésre álló dosszié teljes, vagy kiegészítésére ütemtervet javasolnak.

5. a végpontok jegyzéke kellően teljes.

6. a 7. cikk (2) bekezdésében említett díjat befizették.

--------------------------------------------------

V. MELLÉKLET

A 4. és 5. cikkben említett kijelölt testület

A következő testületet jelölik ki a 6. cikkben említett feladatok Bizottság nevében történő elvégzésére:

Biologische Bundesanstalt für Land und Forstwirtschaft (RENDER 4), Messeweg 11-12 D-38104 Braunschweig (weboldal: http://www.bba.de/english/render/htm, vagy e-mail cím: render@bba.de). A 7. cikkben említett díjat a következő helyre kell befizetni:

számlatulajdonos: Bundeskasse Halle

számlaszám: 8000 10 20

BLZ 800 000 00, Landeszentralbank Halle

IBAN: DE 588 00 00 00 00 8000 10 20

BIC: ZBNS DE 21 800

(hivatkozás "BBA-RENDER 4" feltüntetve a bejelentés hivatkozási számát).

A testület:

1. megvizsgálja a 4. és 5. cikkben említett bejelentéseket;

2. elkészíti és a bejelentők rendelkezésére bocsátja a 4. cikk (2) bekezdésben és az 5. cikk (2) bekezdésében említett bejelentési formátumokat;

3. megvizsgálja a bejelentéseket, és amennyiben szükséges, a IV. mellékletben említett elfogadhatósági kritériumok figyelembevételével más tagállamok szakértőivel konzultál;

4. a 4. cikk (2) bekezdésében és az 5. cikk (2) bekezdésében említett határidőtől számított legkésőbb három hónapon belül jelentést tesz a Bizottságnak a beérkezett bejelentések elfogadhatóságával kapcsolatban;

5. a Bizottság rendelkezésére bocsátja a beérkezett bejelentéseket;

6. részletes elszámolást bocsát a Bizottság rendelkezésére;

7. ha az összes bejelentő által befizetett díjak teljes összege meghaladja a vizsgálatok és az adminisztráció költségét, a többletet egyenlő arányban visszafizeti a bejelentőknek.

--------------------------------------------------

VI. MELLÉKLET

A TAGÁLLAMOK KOORDINÁLÓ HATÓSÁGAI

AUSZTRIA

Bundesamt und Forschungszentrum für Landwirtschaft

Spargelfeldstraße 191

A-1226

Vienna

BELGIUM

Ministère des classes moyennes et de l'agriculture

Service qualité des matières premières et analyses

WTC 3, 8e étage

Boulevard S. Bolivar 30

B-1000

Brussels

DÁNIA

Ministry of Environment

Danish Environmental Protection Agency

Pesticide Division

Strandgade 29

DK-1401

Copenhagen K

NÉMETORSZÁG

Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft (BBA)

Abteilung für Pflanzenschutzmittel und Anwendungstechnik (AP)

Messeweg 11-12

D-38104

Brunswick

GÖRÖGORSZÁG

Hellenic Republic

Ministry of Agriculture

General Directorate of Plant Produce

Directorate of Plant Produce Protection

Department of Pesticides

3-5 Hippokratous Street

GR-10164

Athens

SPANYOLORSZÁG

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Dirección General de Agricultura

Subdirección General de Medios de Producción Agrícolas

C/Ciudad de Barcelona, 118-120

E-28007

Madrid

FINNORSZÁG

Plant Production Inspection Centre

Pesticide Division

P.O. BOX 42

FIN-00501

Helsinki

FRANCIAORSZÁG

Ministère de l'agriculture et de la pêche

Direction générale de l'alimentation

Sous-direction de la qualité et de la protection des végétaux

251, rue de Vaugirard

F-75732

Paris

Cedex 15

ÍRORSZÁG

Pesticide Control Service

Department of Agriculture, Food and Rural Development

Abbotstown Laboratory Complex

Abbotstown, Castleknock

Dublin

15

Ireland

OLASZORSZÁG

Ministero della Sanità

Dipartimento degli Alimenti, Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria

Ufficio XIV

Piazza G. Marconi, 25

I-00144

Rome

LUXEMBURG

Administration des services techniques de l'agriculture

Service de la protection des végétaux

Boîte postale 1904

16, route d'Esch

L-1019

Luxembourg

HOLLANDIA

College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen

PO Box 217

6700 AE

Wageningen

The Netherlands

PORTUGÁLIA

Direcção-Geral de Protecção das Culturas,Quinta do Marquês

P-2780-155

Oeiras

SVÉDORSZÁG

National Chemicals Inspectorate

P.O. Box 1384

S-17127

Solna

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Pesticides Safety Directorate

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Mallard House,Kings Pool3 Peasholme Green,York, YO1 7PX

United Kingdom

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32002R1112 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32002R1112&locale=hu

Tartalomjegyzék