31979L0370[1]

A Bizottság irányelve (1979. január 30.) a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 67/548/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő második hozzáigazításáról

A Bizottság irányelve

(1979. január 30.)

a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 67/548/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő második hozzáigazításáról

(79/370/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 76/907/EGK bizottsági irányelvvel [1] módosított, a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1967. június 27-i 67/548/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 8a., 8b., és 8c. cikkére,

mivel a 67/548/EGK irányelv I. melléklete tartalmazza a veszélyes anyagok jegyzékét, az egyes anyagokra vonatkozó címkézési eljárások adataival együtt (veszélyszimbólum, a kockázatok jellege és biztonságos használatra vonatkozó útmutatások);

mivel a veszélyes anyagok jegyzékének felülvizsgálata azt mutatta, hogy e jegyzék a legújabb tudományos és műszaki ismeretek fényében kiigazításra szorul, pontosabban módosítani kell egyes anyagok osztályozását és címkézését, újabb anyagokat kell felvenni a jegyzékbe, és a jegyzéket további magyarázó megjegyzésekkel kell kiegészíteni;

mivel a 67/548/EGK irányelv III. és IV. melléklete tartalmazza a különleges kockázatok meghatározását (R-mondatok) és a biztonsági útmutatásokat (S-mondatok); mivel bizonyos különleges kockázatokat napjainkra pontosabban meghatároztak; mivel a biztonsági útmutató mondatai közül néhányat egyértelműbben kell megfogalmazni; mivel ilyen körülmények között módosítani kell a III. és a IV. mellékletet;

mivel az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a veszélyes anyagok és készítmények kereskedelme technikai akadályainak felszámolásáról szóló irányelveknek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításával foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 67/548/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. Az I. melléklet előszavában a C. megjegyzés után a szöveg a következő D. megjegyzéssel egészül ki:

"D. megjegyzés

Bizonyos anyagok, amelyek spontán polimerizációnak vagy lebomlásnak vannak kitéve, általában stabilizált formában kerülnek forgalomba. Az anyagok e formájukban vannak felsorolva ezen irányelv I. mellékletében. Ezen anyagok azonban néha stabilizálatlan formában kerülnek forgalomba.

Ebben az esetben a gyártónak, illetve az ilyen anyagok bármely más forgalmazójának, a címkén fel kell tüntetnie az anyag nevét és utána a "stabilizálatlan" szót.

Példa:

Metakrilsav (stabilizálatlan)."

2. Az I. mellékletben (Veszélyes anyagok jegyzéke) a következő helyesbítésekre kerül sor:

Oldal | Hivatkozási szám | Anyag | Hiba | Helyesbítés |

21 | 006-005-00-4 | tiram | Xi | Xn |

129 | 017-003-00-8 | bárium-klorát | Az "oxidáló" szimbólum helytelen | A használandó helyes szimbólum: láng egy kör felett |

129 | 017-004-00-3 | kálium-klorát |

130 | 017-005-00-9 | nátrium-klorát |

130 | 017-006-00-4 | perklórsav...% |

213 | 603-002-00-5 | etanol | C2H3OH | C2H5OH |

293 | 607-065-00-X | brómecetsav | S: 36/377-/39-44 | S: 36/37/39 |

307 | 609-001-00-6 | 1-nitropropán | Xi | Xn |

357 | 612-055-00-3 | N-metiltoluidin | A. megjegyzés | C. megjegyzés |

33 | 006-029-00-5 | dioxakarb | Hiányzik az S betű a 2-13-44 szám előtt | A szöveget a 2-13-44 szám előtt az S betűvel kell kiegészíteni |

| | fehér foszfor | | |

63 | 015-001-00-1 | demeton-O | S: 5-26/28-45 | S: 5-26-28-45 |

77 | 015-028-00-9 | demeton-S | S: 1-13-26/28-45 | S: 1-13-26-28-45 |

77 | 015-029-00-4 | ólom-azid | S: 1-13-26/28-45 | S: 1-13-26-28-45 |

165 | 082-003-00-7 | triklórecetsav | S: 33/34-35 | S: 33-34-35 |

262 | 607-004-00-7 | | S: 24/25/26 | S: 24/25-26 |

| | k-Sztrofantin | | |

383 | 614-026-00-0 | ciklohexanon- | R: 23/25/33 | R: 23/25-33 |

396 | 617-010-00-1 | peroxid | Hiányzik az S 34 | A szöveg az S 34 kifejezéssel egészül ki |

3. Az I. melléklet (Veszélyes anyagok jegyzéke) a következőképpen módosul:

(1) No 015-093-00-3: Leptofosz

A szöveg az R: 23/24/25 kifejezés után a -039 számmal egészül ki.

(2) No 616-001-00-X: Dimetil-formamid

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

A | | szimbólum helyébe a | | szimbólum lép. |

A különleges kockázatokra és a biztonságos használatra utaló mondatok helyébe a következők lépnek:

R: 20/21-36

S: 26-28-36

(3) No 607-032-00-X: Etil-akrilát

A szöveg az R: 20/22 különleges kockázatra utaló mondattal egészül ki.

Az S: 29 biztonságos használatra utaló mondatot el kell hagyni.

(4) No 607-034-00-0: Metil-akrilát

A szöveg az R: 20/22 különleges kockázatra utaló mondattal egészül ki.

Az S: 29 biztonságos használatra utaló mondatot el kell hagyni.

(5) No 607-061-00-8: Akrilsav

A szöveg az S: 36 biztonságos használatra utaló mondattal egészül ki.

(6) No 607-072-00-8: 2-Hidroxietil-akrilát

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

A | | szimbólum helyébe a | | szimbólum lép. |

A különleges kockázatokra és a biztonságos használatra utaló mondatok helyébe a következők lépnek:

R: 24-34-43

S: 26-36/39-44

(7) No 607-033-00-5: n-Butil-metakrilát

Megmarad a szentandráskereszt szimbólum, de az Xi jelzéssel kiegészülve. A különleges kockázatokra utaló mondat helyébe a következő lép:

R: 10-36/37/38

Az S: 24/25 biztonságos használatra utaló mondatot el kell hagyni.

(8) No 602-054-00-6: 3-Jódoprop-1-én (allil-jodid)

A szöveg az R: 10 különleges kockázatra utaló mondattal egészül ki.

A szöveg az S: 7 biztonságos használatra utaló mondattal egészül ki.

(9) No 603-009-00-3: Ciklohexanol

Az R: 10 különleges kockázatra utaló mondatot el kell hagyni.

A szöveg az R: 22 különleges kockázatra utaló mondattal egészül ki, az R: 20/22 összetett mondat kialakítása érdekében. A szöveg az R: 37/38 mondattal egészül ki.

(10) No 606-001-00-8: Aceton

A szöveg az S: 23 biztonságos használatra utaló mondattal egészül ki.

(11) No 606-002-00-3: Butanon (metil-etil-keton)

A szöveg az S: 23 biztonságos használatra utaló mondattal egészül ki.

(12) No 606-004-00-4: 4-Metilpentán-2-on (metil-izobutil-keton)

A szöveg az S: 23 biztonságos használatra utaló mondattal egészül ki.

(13) No 603-003-00-0: Az anyag megnevezése helyébe a következő megnevezés lép:

1-Propanol (Propylalkohol) [1] og 2-Propanol (Isopropylalkohol) [2]

1-Propanol (Propylalkohol) [1] und 2-Propanol (Isopropylalkohol) [2]

Propan-1-ol (Propyl alcohol) [1] and Propan-2-ol (Isopropyl alcohol) [2]

1-Propanol (Alcool propylique) [1] et 2-Propanol (Alcool isopropylique) [2]

1-Propanolo (Alcool propilico) [1] e 2-Propanolo (Alcool isopropilico) [2]

1-Propanol (Propylalcohol) [1] en 2-Propanol (Isopropylalcohol) [2]

(14) No 009-013-00-6: Az anyag megnevezése helyébe a következő megnevezés lép:

Hexafluorosilicater, undtagen de andetsteds i dette bilag nævnte

Hexafluorosilikate, mit Ausnahme der namentlich in dieser Anlage bezeichneten

Fluorosilicates, with the exception of those specified elsewhere in this Annex

Hexafluorosilicates (Fluosilicates), à l'exclusion de ceux nommément désignés dans cette annexe

Esafluosilicati, esclusi quelli espressamente indicati in questo allegato

Hexafluorsilikaten, met uitzondering van de in deze bijlage met name genoemde

(15) A szöveg a következő anyagoknál a "D. megjegyzéssel" egészül ki:

No 601-013-00-X: 1,3-Butadién

No 601-014-00-5: 2-Metil-1,3-butadién

No 601-026-00-0: Sztirol

No 602-023-00-7: Vinil-klorid

No 602-025-00-8: 1,1-Diklór-etilén

No 602-029-00-X: 3-Klóroprop-1-én

No 602-036-00-8: 2-Klór-1,3-butadién

No 603-021-00-9: Metil-vinil-éter

No 605-001-01-2: Formaldehid (konc. >30 %)

No 605-008-00-3: Akrolein

No 606-017-00-5: Diketén

No 607-023-00-0: Vinil-acetát

No 607-032-00-X: Etil-akrilát

No 607-033-00-5: n-Butil-metakrilát

No 607-034-00-0: Metil-akrilát

No 607-035-00-6: Metil-metakrilát

No 607-061-00-8: Akrilsav

No 607-062-00-3: n-Butil-akrilát

No 607-071-00-2: Etil-metakrilát

No 607-072-00-8: 2-Hidroxietil-akrilát

No 608-003-00-4: Akrilnitril

No 613-001-00-1: Etilén-imin

4. Az ezen irányelv mellékletében meghatározott anyagokat fel kell venni a fent említett I. mellékletbe (Veszélyes anyagok jegyzéke).

5. (1) A III. melléklet (A veszélyes anyagokhoz kapcsolódó különleges kockázatok jellege) a következő mondatokkal egészül ki:

R 42 Kan forårsage overfølsomhed ved indånding

Sensibilisierung durch Einatmen möglich

May cause sensitization by inhalation

Peut entraîner une sensibilisation par inhalation

Può provocare sensibilizzazione per inalazione

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing

R 43 Kan forårsage overfølsomhed ved berøring med huden

Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich

May cause sensitization by skin contact

Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid

(2) Az összetett R-mondatok a következő összetett mondatokkal egészülnek ki:

R 14/15 Reagerer voldsomt med vand under dannelse af yderst brandfarlige gasser

R 42/43 Kan forårsage overfølsomhed ved indånging og ved berøring med huden

R 14/15 Reagiert heftig mit Wasser unter Bildung leicht entzündlicher Gase

R 42/43 Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt möglich

R 14/15 Reacts violently with water, liberating highly flammable gases

R 42/43 May cause sensitization by inhalation and skin contact

R 14/15 Réagit violemment au contact de l'eau en dégageant des gaz très inflammables

R 42/43 Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et contact avec la peau

R 14/15 Reagisce violentemente con l'acqua liberando gas facilmente infiammabili

R 42/43 Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle

R 14/15 Reageert heftig met water en wormt daarbij licht ontvlambaar gas

R 42/43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of contact met de huid

(3) A III. melléklet (A veszélyes anyagokhoz kapcsolódó különleges kockázatok jellege) holland változatában az R 36, R 37 és R 38 mondatban, valamint az R 36/37, R 37/38, R 36/38 és R 36/37/38 összetett mondatban a "prikkelend" szó helyébe az "irriterend" szó lép.

6. A IV. melléklet (A veszélyes vegyi anyagok biztonságos használatára utaló mondatok) a következőképpen módosul:

(1) S 23: kiegészül (a megfelelő megszövegezést a gyártó határozza meg).

(2) S 42: kiegészül (a megfelelő megszövegezést a gyártó határozza meg).

(3) Az összetett S-mondatok az S 3/7/9 kifejezéssel egészülnek ki:

- Emballagen opbevares taet lukket på et køligt, godt ventileret sted.

- Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren.

- Keep container tightly closed in a cool, well-ventilated place.

- Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais bien ventilé.

- Tenere il recipiente ben chiuso in luogo fresco ben ventilato.

- Gesloten verpakking op een koele en goed geventileerde plaats bewaren.

(4) Az S 26 biztonságos használatra utaló mondat német változatában a "Spritzer in die Augen" szavak helyébe a "Bei Berührung mit den Augen..." szavak lépnek.

2. cikk

A tagállamok 1980. január 1-je előtt elfogadják és kihirdetik azokat a rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek, és erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot. Ezeket a rendelkezéseket 1980. július 1-jétől alkalmazzák.

3. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1979. január 30-án.

a Bizottság részéről

Étienne Davignon

a Bizottság tagja

[1] HL L 360., 1976.12.30., 1. o.

[2] HL L 196., 1967.8.16., 1. o.

--------------------------------------------------

ANLAGE - ANNEX - ANNEXE - ALLEGATO - BIJLAGE

Lásd: A Bizottság 93/72/EGK irányelve, HL L 258., 1993.10.16., 29. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31979L0370 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31979L0370&locale=hu