32006R0996[1]

A Bizottság 996/2006/EK rendelete ( 2006. június 29. ) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról

A BIZOTTSÁG 996/2006/EK RENDELETE

(2006. június 29.)

a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1) A cukorágazaton belül a piacok stabilizálása, valamint a mezőgazdasági népesség megfelelő életszínvonalának biztosítása érdekében a cukorágazat piaca közös szervezésének teljes felülvizsgálatára került sor.

(2) E fejleményekre tekintettel a cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló, 2001. június 19-i 1260/2001/EK rendeletet (2) a 318/2006/EK tanácsi rendelet (3) hatályon kívül helyezte és annak helyébe lépett.

(3) A 318/2006/EK rendelet szükségessé teszi a 2658/87/EGK rendelet I. mellékletében szereplő Kombinált Nómenklatúra 17. árucsoportjához tartozó Kiegészítő megjegyzések 2. pontjának felülvizsgálatát.

(4) A 2658/87/EGK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódex Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2658/87/EGK rendelet I. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. július 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. június 29-én.

a Bizottság részéről

László KOVÁCS

a Bizottság tagja

(1) HL L 256., 1987.9.7., 1. o. A legutóbb a 838/2006/EK rendelettel (HL L 154., 2006.6.8., 1. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 178., 2004.6.30., 1. o.

(3) HL L 58., 2006.2.28., 1. o.

MELLÉKLET

A 2658/87/EGK rendelet I. mellékletében szereplő 17. árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 2. pontja a következőképpen módosul:

"2. Az 1701 11 10 és az 1701 12 10 alszámok alá tartozó, olyan nyerscukorra alkalmazandó vámot, amelynek a 318/2006/EK tanácsi rendelet I. mellékletének III. pontja szerint megállapított hozama a 92 %-tól eltér, a következők szerint kell megállapítani:

a vonatkozó vámtételt meg kell szorozni azzal a korrekciós együtthatóval, amely a fenti rendelkezéseknek megfelelően megállapított hozamszázalék 92-vel való elosztásával keletkezik."

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006R0996 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006R0996&locale=hu

Tartalomjegyzék