32004L0112[1]

A Bizottság 2004/112/EK irányelve (2004. december 13.) a veszélyes áruk közúti szállítása ellenőrzésének egységes eljárásáról szóló 95/50/EK tanácsi irányelv műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításárólEGT vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 2004/112/EK IRÁNYELVE

(2004. december 13.)

a veszélyes áruk közúti szállítása ellenőrzésének egységes eljárásáról szóló 95/50/EK tanácsi irányelv műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a veszélyes áruk közúti szállítása ellenőrzésének egységes eljárásáról szóló, 1995. október 6-i 95/50/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 9a. cikkére,

mivel:

(1) A veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1994. november 21-i 94/55/EK tanácsi irányelv (2) egységes szabályokat állapított meg a veszélyes áruk szállítására a Közösségben.

(2) A 95/50/EK tanácsi irányelv mellékletei kapcsolódnak a 94/55/EK irányelv mellékleteihez. A 94/55/EK irányelv mellékleteinek hozzáigazítása a tudományos és technikai fejlődéshez hatást gyakorolhat a 95/50/EK irányelv mellékleteire.

(3) Ahhoz, hogy figyelembe lehessen venni a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 94/55/EK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő negyedik hozzáigazításáról szóló, 2003. április 7-i 2003/28/EK bizottsági irányelvet, a 95/50/EK irányelv mellékleteit módosítani kell.

(4) Az ezen irányelv által előírt intézkedések összhangban vannak a 94/55/EK irányelv által felállított veszélyes áruk szállításával foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 95/50/EK irányelv a következőképpen módosul:

Az I., II. és III. mellékletet ezen irányelv I., II. és III. melléklete váltja föl.

2. cikk

(1) A Tagállamok legkésőbb egy éven belül hatályba léptetik azokat a rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, valamint az azok és ezen irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot haladéktalanul közlik a Bizottsággal.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 13-án.

a Bizottság részéről

Jacques BARROT

a Bizottság tagja

(1) HL L 249., 1995.10.17., 35. o. A legutóbb a 2001/26/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 168., 2001.6.23., 23. o.) módosított irányelv.

(2) HL L 319., 1994.12.12., 7. o. A legutóbb a 2003/28/EK bizottsági irányelvvel (HL L 90., 2003.4.8., 45. o.) módosított irányelv.

I. MELLÉKLET

II. MELLÉKLET

SZABÁLYTALANSÁGOK

Ezen irányelv értelmezésében a következő nem kimerítő jegyzék ad három veszélyességi kategóriába sorolva útmutatást arra vonatkozóan, hogy mi tekintendő szabálytalanságnak (az I. kategória a legsúlyosabb).

A megfelelő veszélyességi kategória meghatározásakor számításba kell venni az adott körülményeket, és a besorolást a közúti ellenőrzést végző hatóság/ellenőr belátására kell bízni.

A veszélyességi kategóriákban nem szereplő mulasztásokat a kategóriák leírása szerint kell besorolni.

Abban az esetben, ha több súlyos szabálytalanság áll fenn a szállítóegységnél, akkor csak a legsúlyosabb veszélyességi kategória (amint azt ezen irányelv I. mellékletének 39. rovata jelzi) alkalmazandó a jelentéshez (Ezen irányelv III. melléklete).

1. I. veszélyességi kategória

Ahol az ADR-rendelkezések betartásának elmulasztása halál, személyi sérülés vagy jelentős környezetkárosodás magas fokú kockázatát idézi elő, az ilyen mulasztás általában azonnali megfelelő helyesbítő intézkedésekhez vezet, mint például a jármű mozdulatlanságra kárhoztatásához.

A mulasztások a következők:

1. A szállított veszélyes áruk szállítása tilos.

2. Veszélyes anyagok szivárgása.

3. Tiltott módon vagy nem megfelelő szállítóeszközzel történő szállítás.

4. Ömlesztett fuvarozás olyan konténerben, amely szerkezetileg erre nem alkalmas.

5. Fuvarozás megfelelő jóváhagyási bizonyítvánnyal nem rendelkező járművön.

6. A jármű már nem felel meg a jóváhagyáshoz szükséges szintnek és azonnali veszélyt jelent (ha nem, akkor a II. veszélyességi kategóriába sorolandó).

7. Nem jóváhagyott csomagolást használnak.

8. A csomagolás nem felel meg a vonatkozó csomagolási előírásnak.

9. Az együvé rakás különleges rendelkezéseit nem tartották be.

10. A rakomány rögzítésének szabályait nem tartották be.

11. A küldeménydarabok együvé rakásának szabályait nem tartották be.

12. A küldeménydarabok vagy tartályok megengedhető feltöltöttségi fokát nem tartották be.

13. A szállítóegységenkénti mennyiségi korlátozó rendelkezéseket nem tartották be.

14. Veszélyes áruk fuvarozása jelenlétük mindennemű jelzése nélkül (pl. okmányok, a küldeménydarabok jelölése vagy bárcázása, a járművön elhelyezett figyelemfelhívás és jelzés stb.).

15. Fuvarozás a járművön lévő mindennemű figyelemfelhívás és jelzés nélkül.

16. Hiányzanak a szállított anyagra vonatkozó információk, amelyek lehetővé teszik az I. veszélyességi kategóriájú szabálysértés megállapítását (pl. UN-szám, megfelelő szállítmány név, csomagoló neve...).

17. A gépjárművezető nem rendelkezik érvényes oktatási bizonyítvánnyal.

18. Tüzet vagy nyílt lángot használnak.

19. A dohányzási tilalmat nem tartják be.

2. II. veszélyességi kategória

Ahol az ADR-rendelkezések betartásának elmulasztása személyi sérülés vagy környezetkárosodás veszélyét idézi elő, az ilyen mulasztás általában azonnali megfelelő helyesbítő intézkedésekhez vezet, mint például az ellenőrzés helyén történő kiigazításhoz, ha ez lehetséges és megfelelő, de legkésőbb a folyó szállítmány befejezésekor.

A mulasztások a következők:

1. A szállítóegységhez egynél több pótkocsi/félpótkocsi tartozik.

2. A jármű már nem felel meg a jóváhagyás követelményeinek, de nem jelent azonnali veszélyt.

3. A jármű nem viszi magával a kívánalom szerinti működőképes tűzoltó készülékeket; a tűzoltó készüléket még akkor is működőképesnek lehet tekinteni, ha az előírt plomba és/vagy a lejárat ideje hiányzik, azonban ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a tűzoltó készülék szemmel láthatóan nem működőképes, pl. a nyomásmérő 0-t mutat.

4. A jármű nem viszi magával az ADR-ben vagy az írásos utasításokban megkövetelt felszerelést.

5. A csomagolás, az IBC-k vagy a nagy csomagolóeszköz próbáinak és ellenőrzésének időpontját és használati időtartamát nem tartották be.

6. Sérült csomagolású küldeménydarabokat, IBC-ket vagy nagy csomagolóeszközöket vagy sérült tisztátalan üres csomagolásokat szállítanak.

7. Csomagolt árukat olyan konténerben szállítanak, amely erre szerkezetileg nem alkalmas.

8. A tartályokat/tartálykonténereket (az üreseket és tisztátalanokat is beleértve) nem zárták le megfelelően.

9. Kombinált csomagolás fuvarozása olyan külső csomagolással, amely nincs megfelelően lezárva.

10. Helytelen bárcázás, jelölés vagy figyelemfelhívás.

11. Nincsenek az ADR-nek megfelelő írásos utasítások, vagy az írásos utasítások nem a szállított árura vonatkoznak.

12. A jármű nincs megfelelő felügyelet alatt, vagy nem megfelelően parkol.

3. III. veszélyességi kategória

Ahol a vonatkozó rendelkezések betartásának elmulasztása alacsony kockázati fokú személyi sérülés vagy környezetkárosodás veszélyét idézi elő, és ahol a közúton nem kell foganatosítani a megfelelő helyesbítő intézkedéseket, hanem később is foglalkozni lehet velük a vállalkozásnál.

A mulasztások a következők:

1. A figyelemfelhívó hirdetmények vagy bárcák mérete vagy a betűk, számok jelképek mérete nem felel meg az előírásoknak.

2. A szállítási dokumentációban nem található más információ, csak az I. veszélyességi kategória (16) bekezdése szerinti.

3. Az oktatási bizonyítvány nincs a járművön, de bizonyíték van rá, hogy a járművezető rendelkezik vele.

III. MELLÉKLET

A BIZOTTSÁGNAK BENYÚJTANDÓ JELENTÉS MINTÁJA A SZABÁLYTALANSÁGOKRÓL ÉS A BÜNTETÉSEKRŐL

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32004L0112 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004L0112&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék