32013D0480[1]

2013/480/EU: A Bizottság határozata ( 2013. szeptember 20. ) az interkalibrációs eljárás eredményeképpen a tagállami megfigyelőrendszerek osztályozási értékeinek a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében történő megállapításáról és a 2008/915/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (az értesítés a C(2013) 5915. számú dokumentummal történt) EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2013. szeptember 20.)

az interkalibrációs eljárás eredményeképpen a tagállami megfigyelőrendszerek osztályozási értékeinek a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében történő megállapításáról és a 2008/915/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

(az értesítés a C(2013) 5915. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2013/480/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre ( 1 ), és különösen annak V. melléklete 1.4.1. pontjának ix. alpontjára,

(1)

A 2000/60/EK irányelv 4. cikke (1) bekezdése a) pontjának ii. alpontja előírja a tagállamok számára az összes felszíni víztest védelmét, javítását és helyreállítását azzal a céllal, hogy - bizonyos eltérések figyelembevétele mellett - legkésőbb az irányelv hatálybalépését követő 15 éven belül elérjék a felszíni vizek jó állapotát, az irányelv V. mellékletében foglalt erre vonatkozó előírásoknak megfelelően. A 2000/60/EK irányelv 4. cikke (1) bekezdése a) pontjának iii. alpontja előírja a tagállamok számára az összes mesterséges és jelentősen módosított víztest védelmét, javítását és helyreállítását azzal a céllal, hogy - bizonyos eltérések figyelembevétele mellett - legkésőbb az irányelv hatálybalépését követő 15 éven belül elérjék a jó ökológiai potenciált és a jó kémiai állapotot, az irányelv V. mellékletében foglalt erre vonatkozó előírásoknak megfelelően. A 2000/60/EK irányelv V. melléklete 1.4.1. pontjának i. alpontjával összhangban a mesterséges vagy jelentősen módosított felszíni víztestek tekintetében az ökológiai állapotra történő hivatkozást az ökológiai potenciálra történő hivatkozásként kell értelmezni.

(2)

Az interkalibrációs eljárás a 2000/60/EK irányelv egyik fő környezetvédelmi célkitűzésének, a jó ökológiai állapotnak a meghatározására irányuló összehangolt megközelítésmód alkalmazására törekszik.

(3)

A 2000/60/EK irányelv V. mellékletének 1.4.1. pontja olyan eljárást ír el, amellyel biztosítható a tagállamok által működtetett biológiai megfigyelőrendszerek eredményeinek összehasonlíthatósága, amely az ökológiai állapot osztályozásának központi eleme. Ehhez a tagállamok biológiai megfigyelés során kapott eredményeinek és megfigyelőrendszerei osztályozásának olyan interkalibrációs hálózaton keresztül történő összehasonlíthatósága szükséges, amely valamennyi tagállamra és az Unió minden egyes ökorégiójára kiterjedően meghatározott megfigyelési helyekből áll. A 2000/60/EK irányelv előírja a tagállamok számára az interkalibrációs hálózat részét képező helyekkel kapcsolatos szükséges információk megfelelő összegyűjtését annak érdekében, hogy a nemzeti megfigyelőrendszerek osztályozásának a 2000/60/EK irányelv V. mellékletének 1.2. pontjában foglalt normatív meghatározásokkal való konzisztenciáját és a megfigyelőrendszerek osztályozási eredményeinek tagállamok közötti összehasonlíthatóságát értékelni lehessen.

(4)

Az interkalibrációs eljárás végrehajtása érdekében a tagállamokat meghatározott felszíni víztesttípusokon osztozó tagállamok csoportjaiból álló, az interkalibrációs hálózatot alkotó helyek nyilvántartásának létrehozásáról szóló, 2005. augusztus 17-i 2005/646/EK bizottsági határozat ( 2 ) mellékletének 2. pontjában meghatározott földrajzi interkalibrációs csoportokba tömörítik.

(5)

A 2000/60/EK irányelv V. mellékletének 1.4.1. pontja meghatározza, hogy az interkalibrációs eljárást a biológiai elemek szintjén kell elvégezni: az eljárás során az egyazon földrajzi interkalibrációs csoportba tartozó tagállamok egymás között összehasonlítják a nemzeti megfigyelőrendszerek osztályozási eredményeit minden egyes biológiai elem és minden egyes közös felszínivíztest-típus tekintetében, valamint értékelik az eredményeknek a 2000/60/EK irányelv V. mellékletének 1.2. pontjában szereplő normatív meghatározásokkal való konzisztenciáját.

(6)

A Bizottság a Közös Kutatóközpont Környezeti és Fenntarthatósági Intézetének bevonásával elősegítette az interkalibrációs eljárás két szakaszának megvalósítását.

(7)

A víz-keretirányelv közös végrehajtási stratégiája alapján kidolgozásra került három, az interkalibrációs eljárást megkönnyítő (6. sz ( 3 ). és 14. sz (két verzió) ( 4 )) útmutató. Az említett dokumentumok áttekintik az interkalibrációs eljárás fő elveit és gyakorlati megvalósításának lehetőségeit, többek között az ütemezésre és a beszámolásra vonatkozó előírások tekintetében.

(8)

2007-ig a Bizottsághoz több biológiai minőségi elemmel kapcsolatos interkalibrációs eredmény is érkezett. Ezek bekerültek az interkalibrációs eljárás eredményeképpen a tagállamok megfigyelőrendszerei osztályozási értékeinek a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében történő megállapításáról szóló, 2008. október 30-i 2008/915/EK bizottsági határozatba ( 5 ), amely meghatározza a fokozatok közötti határértékek tekintetében a tagállamok által a nemzeti megfigyelőrendszereik osztályozásánál alkalmazandó értékeket. Az interkalibrációs eljárás első szakaszának eredményei hiányosak voltak abban az értelemben, hogy nem terjedtek ki valamennyi biológiai minőségi elemre. Az interkalibrációs eljárás során kapott eredményeket azonban el kellett fogadni azért, hogy azokat a 2000/60/EK irányelv 11. és 13. cikkével összhangban fel lehessen használni az első vízgyűjtő-gazdálkodási tervek és intézkedési programok kidolgozása során.

(9)

Az interkalibrációs eljárás első szakaszának eredményei a 2008/915/EK határozat által kerültek elfogadásra. A szóban forgó eredmények felhasználása átmeneti jelleggel és annak tudatában történt, hogy a további eredmények új határozat tárgyát fogják képezni azt követően, hogy a 2000/60/EK irányelv V. mellékletének 1.4.1. pontjával összhangban a vonatkozó adatokat a tagállamok rendelkezésre bocsátották.

(10)

Annak érdekében, hogy a hiányosságok orvoslása és az interkalibrációs eredmények összehasonlíthatóságának javítása a 2015-re esedékes második vízgyűjtő-gazdálkodási tervek tekintetében időben megtörténjen, a Bizottság elindította az interkalibrációs eljárás második szakaszát.

(11)

E határozat I. melléklete ismerteti az interkalibrációs eljárás azon eredményeit, amelyek esetében az interkalibráció - a jelenlegi műszaki megvalósíthatóság keretein belül - sikeresen lezárult.

(12)

E határozat II. melléklete az interkalibrációs eljárás azon eredményeit tartalmazza, amelyek esetében az interkalibráció csak részben valósult meg. Az interkalibrációs eljárás során szükséges valamennyi lépést végre kell hajtani annak érdekében, hogy az eredmények szerepelhessenek az új határozatban. Ennek megfelelően az említett eredmények nem véglegesek.

(13)

A tagállamoknak 2016. december 22-ig le kell zárniuk az interkalibrációs eljárást, hogy a Bizottság az e határozat I. és II. mellékletében szereplő eredményeket az új határozat egyetlen mellékletében tudja összesíteni. Ezáltal a szóban forgó eredmények hasznosíthatóvá válnak a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés harmadik ciklusa során.

(14)

Az interkalibrációs eljárás során szükséges valamennyi lépést azon földrajzi interkalibrációs csoportok és biológiai minőségi elemek tekintetében is el kell végezni 2016. december 22-ig, amelyekre vonatkozóan nincs még e határozatban interkalibrációs eredmény. Ezáltal ezek az eredmények is szerepelhetnek az új határozatban és felhasználhatóak lesznek a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés harmadik ciklusa során.

(15)

A 2000/60/EK irányelv értelmében az interkalibrációt a biológiai minőségi elemek szintjén kell elvégezni, ugyanakkor egyes paraméterek (például a klorofill-a koncentráció vagy a makroalgák és zárvatermők mélységi korlátai) bizonyos esetekben a biológiai minőségi elemek összessége tekintetében reprezentatívnak tekinthetők. Ilyen esetekben az interkalibrációs eljárás eredményeit az I. melléklet tartalmazza.

(16)

Előfordul, hogy a tagállamok olyan független módszert fejlesztettek ki, amely csak a biológiai minőségi elemek egy részére terjednek ki (például a makrofitákkal és a fitobentosszal kapcsolatos független módszert a "makrofiták és fitobentosz" minőségi elem vonatkozásában). Azokban az esetekben, ahol az ilyen biológiai minőségi alelemekre vonatkozó interkalibráció sikeresen megvalósult, az interkalibrációs eljárás eredményei biológiai minőségi alelemként feltüntetve szerepelnek a mellékletben.

(17)

Az interkalibrációs eljárás eredményeinek a víztestek ökológiai állapotára kell utalnia. Ha az interkalibrált típusoknak megfelelő víztestek a 2000/60/EK irányelv 4. cikkének (3) bekezdésével összhangban jelentősen módosított víztestnek minősülnek, az e határozat I. és II. mellékletében feltüntetett eredmények felhasználhatók a szóban forgó víztestek jó ökológiai potenciáljának levezetésére, figyelembe véve fizikai módosulásaikat és a hozzájuk kapcsolódó vízhasználatot, összhangban a 2000/60/EK irányelv V. mellékletének 1.2.5. pontjában foglalt normatív meghatározásokkal.

(18)

Nemzeti osztályozási rendszerükben a tagállamoknak alkalmazniuk kell az interkalibrációs eljárás eredményeit abból a célból, hogy meghatározzák a kiváló és jó állapot, valamint a jó és mérsékelt állapot közötti határértékeket valamennyi nemzeti típusuk tekintetében.

(19)

A 2000/60/EK irányelv 8. cikkében előírt megfigyelési programok kidolgozása révén rendelkezésre bocsátott információk, valamint a vízgyűjtő kerületek jellemzőinek a 2000/60/EK irányelv 5. cikkében előírt felülvizsgálata és naprakészen tartása olyan új bizonyítékokat szolgáltathatnak, amelyek nyomán a tagállamok megfigyelő- és osztályozási rendszereiket a tudományos és műszaki fejlődéshez igazíthatják, és adott esetben felülvizsgálhatják az interkalibrációs eljárás eredményeit azok minőségének javítása érdekében.

(20)

Ezért a 2008/915/EK határozatot ennek megfelelően hatályon kívül kell helyezni és helyébe új határozatot kell léptetni.

(21)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 2000/60/EK irányelv 21. cikkének (1) bekezdésében említett bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1) A 2000/60/EK irányelv V. melléklete 1.4.1 pontjának iii. alpontja alkalmazásában a tagállamok megfigyelőrendszereik osztályozása során a fokozatok közötti határértékek tekintetében az e határozat I. és II. mellékletében meghatározott értékeket alkalmazzák.

(2) 2016. december 22-ig a tagállamok az interkalibrációs eljárás során szükséges összes lépést megteszik az e határozat II. mellékletében szereplő eredmények tekintetében.

2. cikk

A 2008/915/EK határozat hatályát veszti.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

I. MELLÉKLET

VÍZKATEGÓRIA: vízfolyások

FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT: alpesi

Az interkalibráció általános típusainak leírása

TípusA vízfolyás jellemzéseVízgyűjtő (km2)Magasság és geomorfológiaLúgosságVízhozam
R-A1Elő-alpesi, kicsi/közepes, nagy magasságú, meszes10–1 000800–2 500 m (vízgyűjtő), kavicsos/görgetegesNagyon (de nem rendkívül) lúgos
R-A2Kicsi/közepes, nagy magasságú, szilikátos10–1 000500–1 000 m (a vízgyűjtő legnagyobb magassága 3 000 m, átlagos magassága 1 500 m), görgetegesNem meszes (gránit, metamorf), közepesen–kevéssé lúgoshavas-jeges vízhozam

Az interkalibrált típusok a következő országokban vannak jelen:

R-A1 típus

:

Ausztria, Franciaország, Németország, Olaszország, Szlovénia

R-A2 típus

:

Ausztria, Franciaország, Olaszország, Spanyolország

AZ "ALPESI VÍZFOLYÁSOK" FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem: bentikus gerinctelen fauna

Az interkalibrált nemzeti osztályozási rendszerek ökológiai minőségi arányai

Típus és országInterkalibrált nemzeti osztályozási rendszerÖkológiai minőségi arány
Kiváló/jó közötti határértékJó/közepes közötti határérték
R-A1 típus
AusztriaBiológiai minőségi elemek értékelése – bentikus gerinctelenek (Erhebung der biologischen Qualitätselemente - Teil Makrozoobenthos [Detaillierte MZB-Methode])0,800,60
FranciaországClassification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF-T-90-350 és arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface0,930,79
NémetországPERLODES – Bewertungsverfahren von Fließgewässern auf Basis des Makrozoobenthos0,800,60
OlaszországMacrOper, a STAR Intercalibration Common Metric Index (STAR_ICMi) alapján0,970,73
SzlovéniaMetodologija vrednotenja ekološkega stanja rek z bentoškimi nevretenčarji v Sloveniji (Szlovén rendszer a vízfolyások ökológiai állapotának értékelésére [bentikus gerinctelenek felhasználásával])0,800,60
R-A2 típus
AusztriaBiológiai minőségi elemek értékelése – bentikus gerinctelenek (Erhebung der biologischen Qualitätselemente - Teil Makrozoobenthos [Detaillierte MZB-Methode])0,800,60
Franciaország (Alpok)Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF-T-90-350 és arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface0,930,71
Franciaország (Pireneusok)Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF-T-90-350 és arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface0,940,81
OlaszországMacrOper, a STAR Intercalibration Common Metric Index (STAR_ICMi) alapján0,950,71
SpanyolországIberian BMWP (IBMWP)0,830,53

AZ "ALPESI VÍZFOLYÁSOK" FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem: makrofiták és fitobentosz

Biológiai minőségi részelem: fitobentosz

Az interkalibrált nemzeti osztályozási rendszerek ökológiai minőségi arányai

Típus és országInterkalibrált nemzeti osztályozási rendszerÖkológiai minőségi arány
Kiváló/jó közötti határértékJó/közepes közötti határérték
R-A1 típus
AusztriaBiológiai minőségi elemek értékelése – fitobentosz (Leitfaden zur Erhebung der biologischen Qualitätselemente, Teil A3 - Fließgewässer/Phytobenthos)0,880,56
FranciaországIBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, December 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface0,940,78
NémetországVerfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Fließgewässern zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (Phylib), Modul Diatomeen0,7350,54
OlaszországICMi (Intercalibration Common Metric) Index (Mancini & Sollazzo, 2009, Phytobenthos Intercalibration Common Metric [pICM: Kelly et al., 2009])0,870,70
SzlovéniaMetodologija vrednotenja ekološkega stanja rek s fitobentosom in makrofiti v Sloveniji; fitobentos (Szlovén rendszer a vízfolyások ökológiai állapotának értékelésére [fitobentosz és makrofiták felhasználásával] – fitobentosz)0,800,60
R-A2 típus
AusztriaBiológiai minőségi elemek értékelése – fitobentosz (Leitfaden zur Erhebung der biologischen Qualitätselemente, Teil A3 - Fließgewässer/Phytobenthos)0,880,56
FranciaországIBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, December 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface0,940,78
SpanyolországIPS (Coste in Cemagref, 1982)0,940,74
OlaszországICMi (Intercalibration Common Metric) Index (Mancini & Sollazzo, 2009, Phytobenthos Intercalibration Common Metric [pICM: Kelly et al., 2009])0,850,64

AZ "ALPESI VÍZFOLYÁSOK" FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem: makrofiták és fitobentosz

Biológiai minőségi részelem: makrofiták

NEM ALKALMAZHATÓ

VÍZKATEGÓRIA: vízfolyások

FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT: központi/balti

Az interkalibráció általános típusainak leírása

TípusA vízfolyás jellemzéseVízgyűjtő (km2)Magasság és geomorfológiaLúgosság (meq/l)
R-C1Kicsi, alacsony fekvésű, szilikátos, homok10–100alacsony fekvésű, elsősorban homokos szubsztrátum (apró szemcsés), 3–8 m széles (parttal színelő vízállásnál)> 0,4
R-C2Kicsi, alacsony fekvésű, szilikátos, sziklás10–100alacsony fekvésű, sziklás kőzet
3–8 m széles (parttal színelő vízállásnál)
< 0,4
R-C3Kicsi, közepes magasságú, szilikátos10–100közepes magasságú, sziklás (gránit)/kavicsos szubsztrátum, 2–10 m széles (parttal színelő vízállásnál)< 0,4
R-C4Közepes, alacsony fekvésű, vegyes100–1 000alacsony fekvésű, homokos/kavicsos szubsztrátum, 8-25 m széles (parttal színelő vízállásnál)> 0,4
R-C5Nagy, alacsony fekvésű, vegyes1 000 –10 000alacsony fekvésű, márnazóna, változó sebesség, a vízgyűjtő magassága legfeljebb 800 m, > 25 m széles (parttal színelő vízállásnál)> 0,4
R-C6Kicsi, alacsony fekvésű, meszes10–300alacsony fekvésű, kavicsos szubsztrátum (mészkő), 3–10 m széles (parttal színelő vízállásnál)> 2

Az interkalibrált típusok a következő országokban vannak jelen:

R-C1 típus

:

Belgium (Flandria), Belgium (Vallónia), Dánia, Egyesült Királyság, Franciaország, Hollandia, Litvánia, Lengyelország, Németország, Olaszország, Svédország

R-C2 típus

:

Egyesült Királyság, Franciaország, Írország, Portugália, Spanyolország, Svédország

R-C3 típus

:

Ausztria, Belgium (Vallónia), Cseh Köztársaság, Egyesült Királyság, Franciaország, Lengyelország, Lettország, Luxemburg, Németország, Portugália, Spanyolország, Svédország

R-C4 típus

:

Belgium (Flandria), Belgium (Vallónia), Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Franciaország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Litvánia, Luxemburg, Németország, Olaszország, Spanyolország, Svédország

R-C5 típus

:

Belgium (Vallónia), Cseh Köztársaság, Egyesült Királyság, Észtország, Franciaország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Németország, Olaszország, Spanyolország, Svédország

R-C6 típus

:

Belgium (Vallónia), Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Franciaország, Írország, Lengyelország, Litvánia, Luxemburg, Olaszország, Spanyolország, Svédország

A "KÖZPONTI/BALTI VÍZFOLYÁSOK" FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem: bentikus gerinctelen fauna

Az interkalibrált nemzeti osztályozási rendszerek ökológiai minőségi arányai

A következő eredmények az alább leírtak szerint minden típusra érvényesek.

OrszágInterkalibrált nemzeti osztályozási rendszerÖkológiai minőségi arány
Kiváló/jó közötti határértékJó/közepes közötti határérték
AusztriaBiológiai minőségi elemek értékelése – bentikus gerinctelenek0,800,60
Belgium (Flandria)Multimetric Macroinvertebrate Index Flanders (MMIF)0,900,70
Belgium (Vallónia)Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) (Norme AFNOR NF T 90 350, 1992) és Arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012 relatif à l’identification, à la caractérisation et à la fixation des seuils d’état écologique applicables aux masses d’eau de surface et modifiant le Livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau. Moniteur belge 12.10.20120,97 (R-C3, R-C5, R-C6 típusok)
0,94 (R-C1 típus)
0,74 (R-C3, R-C5, R-C6 típusok)
0,75 (R-C1 típus)
Cseh KöztársaságCseh rendszer a vízfolyások ökológiai állapotának értékelésére (bentikus makrogerinctelenek felhasználásával)0,800,60
DániaDanish Stream Fauna Index (DSFI)1,000,71
ÉsztországÉszt rendszer a felszíni vizek ökológiai minőségének értékelésére – vízfolyásokban élő makrogerinctelenek0,900,70
NémetországPERLODES – Bewertungsverfahren von Fließgewässern auf Basis des Makrozoobenthos0,800,60
FranciaországClassification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF-T-90-350 és arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface0,940,80
ÍrországQuality Rating System (Q-value)0,850,75
OlaszországMacrOper, a STAR_ICM index számítása alapján0,960,72
LuxemburgClassification luxembourgeoise DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) 1992, AFNOR NF-T-90-350 és circulaire DCE 2007/22 MEDD/DE/MAGE/BEMA 07/no 4 du 11 avril 20070,960,72
HollandiaKRW-maatlat0,800,60
LengyelországRIVECOmacro a vízfolyások ökológiai állapotának értékelésére (bentikus makrogerinctelenek felhasználásával)
(Makrogerinctelenek multimetrikus indexe, a STAR_ICM alapján)
0,91 (RC1 típus)0,72 (RC1 típus)
SpanyolországMETI0,930,70
SvédországDJ-index (Dahl & Johnson 2004)0,800,60
Egyesült KirályságRiver Invertebrate Classification Tool (RICT) – WHPT0,970,86

A "KÖZPONTI/BALTI VÍZFOLYÁSOK" FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem: makrofiták és fitobentosz

Biológiai minőségi részelem: makrofiták

Az interkalibrált nemzeti osztályozási rendszerek ökológiai minőségi arányai

OrszágInterkalibrált nemzeti osztályozási rendszerTípusÖkológiai minőségi arány
Kiváló/jó közötti határértékJó/közepes közötti határérték
AusztriaAIM – vízfolyások (Osztrák index makrofiták vonatkozásában, vízfolyások esetében)RC-30,8750,625
Belgium (Flandria)MAFWAT (Flamand értékelési rendszer makrofiták vonatkozásában)R-C10,800,60
Belgium (Vallónia)IBMR-WL – Makrofitákra vonatkozó biológiai index vízfolyások esetében (Arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012 relatif à l’identification, à la caractérisation et à la fixation des seuils d’état écologique applicables aux masses d’eau de surface et modifiant le Livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau. Moniteur belge 12.10.2012)R-C30,9250,607
DániaDSPI - Danish Stream Plant IndexR-C10,700,50
R-C40,700,50
NémetországVerfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Fließgewässern zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (Phylib), Modul MakrophytenR-C10,7450,495
R-C30,800,55
R-C40,5750,395
FranciaországNF T90-395. sz. francia szabvány (2003-10-01). Qualité de l'eau - Détermination de l'indice biologique macrophytique en rivière (IBMR)R-C30,930,79
R-C40,9050,79
ÍrországMTR–IE – Mean Trophic RankingR-C40,740,62
OlaszországIBMR-IT – Makrofitákra vonatkozó biológiai index vízfolyások esetébenR-C10,900,80
R-C40,900,80
LuxemburgIBMR-LU – Makrofitákra vonatkozó biológiai index vízfolyások esetébenR-C30,890,79
R-C40,890,79
LengyelországMIR - Makrofitákra vonatkozó index vízfolyások esetébenR-C10,900,65
R-C30,910,684
R-C40,900,65
Egyesült KirályságLEAFPACS – Vízfolyások ökológiai besorolása makrofiták felhasználásávalR-C10,800,60
R-C30,800,60
R-C40,800,60

A "KÖZPONTI/BALTI VÍZFOLYÁSOK" FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem: makrofiták és fitobentosz

Biológiai minőségi részelem: fitobentosz

Az interkalibrált nemzeti osztályozási rendszerek ökológiai minőségi arányai

OrszágInterkalibrált nemzeti osztályozási rendszerTípusÖkológiai minőségi arány
Kiváló/jó közötti határértékJó/közepes közötti határérték
AusztriaBiológiai minőségi elemek értékelése – fitobentosz (Leitfaden zur Erhebung der biologischen Qualitätselemente, Teil A3 - Fließgewässer/Phytobenthos)Minden típus, magasság: < 500 m0,700,42
Minden típus, magasság: > 500 m0,710,43
Belgium (Flandria)Proportions of Impact-Sensitive and Impact-Associated Diatoms (PISIAD)Minden típus0,800,60
Belgium (Vallónia)IPS (Coste, in CEMAGREF, 1982; Lenoir & Coste, 1996 and Arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012 relatif à l’identification, à la caractérisation et à la fixation des seuils d’état écologique applicables aux masses d’eau de surface et modifiant le Livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau. Moniteur belge 12.10.2012)Minden típus0,980,73
ÉsztországIndice de Polluosensibilité Spécifique (IPS)Minden típus0,850,70
FranciaországIBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, December 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surfaceMinden típus0,940,78
NémetországVerfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Fließgewässern zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (Phylib), Modul DiatomeenR-C10,670,43
R-C30,670,43
R-C40,610,43
R-C50,730,55
ÍrországA Trophic Diatom Index (TDI) felülvizsgált változataMinden típus0,930,78
OlaszországICMi (Intercalibration Common Metric) Index (Mancini & Sollazzo, 2009, Phytobenthos Intercalibration Common Metric [pICM: Kelly et al., 2009])Minden típus0,840,65
LuxemburgIndice de Polluosensibilité Spécifique (IPS)Minden típus0,900,70
HollandiaKRW MaatlatMinden típus0,800,60
LengyelországIndeks Okrzemkowy IO dla rzek (Vízfolyásokra vonatkozó diatómaindex)Minden típus0,800,58
SpanyolországDiatom multimetric (MDIAT)R-C2, R-C3, R-C40,930,70
SvédországAz Indice de Polluosensibilité Spécifique-en (IPS) alapuló svéd értékelési módszerek és svéd EPA-előírások (NFS 2008:1)Minden típus0,890,74
Egyesült KirályságDiatom Assessment for River Ecological Status (DARLEQ2)Minden típus1,000,75

VÍZKATEGÓRIA: vízfolyások

FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT: Keleti kontinentális

Az interkalibráció általános típusainak leírása

TípusA vízfolyás jellemzéseÖkorégióVízgyűjtő (km2)Tengerszint feletti magasság (m)GeológiaSzubsztrátum
R-E1aKárpáti: kicsi/közepes, közepes magasságú1010–1 000500–800vegyes
R-E1bKárpáti: kicsi/közepes, közepes magasságú1010–1 000200–500vegyes
R-E2Síkvidéki: közepes, alacsony fekvésű11 and 12100–1 000< 200vegyeshomok és iszap
R-E3Síkvidéki: nagyméretű, alacsony fekvésű11 and 12> 1 000< 200vegyeshomok, iszap és kavics
R-E4Síkvidéki: közepes, közepes magasságú11 and 12100–1 000200–500vegyeshomok és kavics
R-EX4Nagyméretű, közepes magasságú10, 11 and 12> 1 000200–500vegyeskavics és kő
R-EX5Síkvidéki: kicsi, alacsony fekvésű11 and 1210–100< 200vegyeshomok és iszap
R-EX6Síkvidéki: kicsi, közepes magasságú11 and 1210–100200–500vegyeskavics
R-EX7Balkáni: kicsi, meszes, közepes magasságú510–100200–500meszeskavics
R-EX8Balkáni: kicsi/közepes, meszes karsztforrás510–1 000meszeskavics, homok és iszap

Az interkalibrált típusok a következő országokban vannak jelen:

R-E1a típus

:

Bulgária, Cseh Köztársaság, Románia, Szlovákia

R-E1b típus

:

Bulgária, Cseh Köztársaság, Magyarország, Románia, Szlovákia

R-E2 típus

:

Bulgária, Cseh Köztársaság, Magyarország, Románia, Szlovákia

R-E3 típus

:

Bulgária, Cseh Köztársaság, Magyarország, Románia, Szlovákia

R-E4 típus

:

Ausztria, Bulgária, Magyarország, Románia, Szlovákia, Szlovénia

R-EX4 típus

:

Bulgária, Cseh Köztársaság, Románia, Szlovákia

R-EX5 típus

:

Bulgária, Magyarország, Románia, Szlovákia, Szlovénia

R-EX6 típus

:

Bulgária, Magyarország, Románia, Szlovénia

R-EX7 típus

:

Szlovénia

R-EX8 típus

:

Bulgária, Szlovénia

A "KELETI KONTINENTÁLIS VÍZFOLYÁSOK" FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem: bentikus gerinctelen fauna

Az interkalibrált nemzeti osztályozási rendszerek ökológiai minőségi arányai

OrszágInterkalibrált nemzeti osztályozási rendszerTípusÖkológiai minőségi arány
Kiváló/jó közötti határértékJó/közepes közötti határérték
AusztriaBiológiai minőségi elemek értékelése – bentikus gerinctelenekR-E40,800,60
BulgáriaÍr biotikus indexR-E1a, R-E1b0,860,67
Cseh KöztársaságCseh rendszer a vízfolyások ökológiai állapotának értékelésére (bentikus makrogerinctelenek felhasználásával)R-E1a, R-E1b, R-E2, R-E30,800,60
MagyarországMakrogerinctelenekre vonatkozó multimetrikus indexR-E1b, R-E3, R-E4, R-EX5, R-EX60,800,60
RomániaVíztestek ökológiai állapotának makrogerincteleneken alapuló értékelési módszereR-E1a, R-E1b, R-E3, R-EX40,740,58
SzlovéniaMetodologija vrednotenja ekološkega stanja rek z bentoškimi nevretenčarji v SlovenijiR-E4, R-EX5, R-EX60,800,60
SzlovákiaSzlovák rendszer a vízfolyásokban élő bentikus gerinctelenek értékeléséreR-E1a, R-E1b, R-E2, R-E3, R-E4, R-EX40,800,60

A "KELETI KONTINENTÁLIS VÍZFOLYÁSOK" FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem: makrofiták és fitobentosz

Biológiai minőségi részelem: makrofiták

Az interkalibrált nemzeti osztályozási rendszerek ökológiai minőségi arányai

OrszágInterkalibrált nemzeti osztályozási rendszerTípusÖkológiai minőségi arány
Kiváló/jó közötti határértékJó/közepes közötti határérték
AusztriaAIM – vízfolyások (Osztrák index makrofiták vonatkozásában, vízfolyások esetében)R-E40,8750,625
BulgáriaReferenciaindexR-E2, R-E30,5700,370
BulgáriaReferenciaindexR-E40,5100,270
MagyarországReferenciaindexR-E2, R-E30,7000,370
SzlovéniaVízfolyásokban élő makrofitákra vonatkozó indexR-E2, R-E3, R-E40,8000,600
SzlovákiaMakrofitákra vonatkozó biológiai index vízfolyások esetébenR-E2, R-E3, R-E40,8000,600

A "KELETI KONTINENTÁLIS VÍZFOLYÁSOK" FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem: makrofiták és fitobentosz

Biológiai minőségi részelem: fitobentosz

Az interkalibrált nemzeti osztályozási rendszerek ökológiai minőségi arányai

OrszágInterkalibrált nemzeti osztályozási rendszerTípusÖkológiai minőségi arány
Kiváló/jó közötti határértékJó/közepes közötti határérték
AusztriaBiológiai minőségi elemek értékelése – fitobentoszR-E40,700,42
BulgáriaVízfolyások ökológiai állapotának értékelése Bulgáriában, az IPS diatómaindex alapjánR-E1a, R-E1b, R-E30,87 (R2, R4 nemzeti típus)
0,85 (R7, R8 nemzeti típus)
0,66 (R2, R4 nemzeti típus)
0,64 (R7, R8 nemzeti típus)
Cseh KöztársaságVízfolyások értékelési rendszere fitobentosz felhasználásávalR-E1a, R-E1b, R-E2, R-E3, R-EX40,800,60
MagyarországVízfolyások ökológiai állapotának értékelése kovaalgák alapjánR-E2, R-E3, R-EX50,800,60
SzlovéniaMetodologija vrednotenja ekološkega stanja rek s fitobentosom in makrofiti v Sloveniji; fitobentos (Szlovén rendszer a vízfolyások ökológiai állapotának értékelésére [fitobentosz és makrofiták felhasználásával] – fitobentosz)R-E4, R-EX5, R-EX6, R-EX7, R-EX80,800,60
SzlovákiaVízfolyások ökológiai állapotának értékelési rendszere fitobentosz felhasználásávalR-E1a, R-E1b, R-E2, R-E3, R-E4, R-EX40,900,70

VÍZKATEGÓRIA: vízfolyások

FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT: mediterrán

Az interkalibráció általános típusainak leírása

TípusA vízfolyás jellemzéseVízgyűjtő (km2)GeológiaVízhozam
R-M1Kicsi mediterrán patakok< 100Vegyes (kivéve szilikátos)Nagy mértékben szezonális
R-M2Közepes mediterrán patakok100–1 000Vegyes (kivéve szilikátos)Nagy mértékben szezonális
R-M4Mediterrán hegyi patakokNem szilikátosNagy mértékben szezonális
R-M5Időszakos patakokIdőszakos

Az interkalibrált típusok a következő országokban vannak jelen:

R-M1 típus

:

Franciaország, Görögország, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Szlovénia

R-M2 típus

:

Franciaország, Görögország, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Szlovénia

R-M4 típus

:

Ciprus, Franciaország, Görögország, Olaszország, Spanyolország

R-M5 típus

:

Ciprus, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Szlovénia

A "MEDITERRÁN VÍZFOLYÁSOK" FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem: bentikus gerinctelen fauna

Eredmények: Az interkalibrált nemzeti osztályozási rendszerek ökológiai minőségi arányai

Típus és országInterkalibrált nemzeti osztályozási rendszerÖkológiai minőségi arány
Kiváló/jó közötti határértékJó/közepes közötti határérték
R-M1
FranciaországClassification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF-T-90-350 and arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface0,9400,700
OlaszországMacrOper (a STAR Intercalibration Common Metric Index [ICMi] alapján)0,9700,720
PortugáliaVízfolyások biológiai minőségének értékelési módszere – bentikus gerinctelenek (IPtIN, IPtIS)0,870 (1. típus)
0,850 (3. típus)
0,678 (1. típus)
0,686 (3. típus)
SzlovéniaMetodologija vrednotenja ekološkega stanja rek z bentoškimi nevretenčarji v Sloveniji (Szlovén rendszer a vízfolyások ökológiai állapotának értékelésére [bentikus gerinctelenek felhasználásával])0,8000,600
SpanyolországIberian Biological Monitoring Working Party (IBMWP)0,8450,698
SpanyolországIberian Mediterranean Multimetric Index (IMMi-T) – mennyiségi adatok alapján0,8110,707
R-M2
FranciaországClassification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF-T-90-350 és arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface0,9400,700
OlaszországMacrOper (a STAR Intercalibration Common Metric Index [ICMi] alapján)0,9400,700
PortugáliaVízfolyások biológiai minőségének értékelési módszere – bentikus gerinctelenek (IPtIN, IPtIS)0,830 (2. típus)
0,880 (4. típus)
0,693 (2. típus)
0,676 (4. típus)
SzlovéniaMetodologija vrednotenja ekološkega stanja rek z bentoškimi nevretenčarji v Sloveniji (Szlovén rendszer a vízfolyások ökológiai állapotának értékelésére [bentikus gerinctelenek felhasználásával])0,8000,600
SpanyolországIberian Biological Monitoring Working Party (IBMWP)0,8450,698
SpanyolországIberian Mediterranean Multimetric Index (IMMi-T) – mennyiségi adatok alapján0,8110,707
R-M4
FranciaországClassification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF-T-90-350 és arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface0,9400,700
CiprusSTAR Intercalibration Common Metric Index (STAR_ICMi)0,9720,729
OlaszországMacrOper (a STAR Intercalibration Common Metric Index [ICMi] alapján)0,9400,700
SpanyolországIberian Biological Monitoring Working Party (IBMWP)0,8400,700
SpanyolországIberian Mediterranean Multimetric Index (IMMi-T) – mennyiségi adatok alapján0,8500,694
R-M5
CiprusSTAR Intercalibration Common Metric Index (STAR_ICMi)0,9820,737
OlaszországMacrOper (a STAR Intercalibration Common Metric Index [ICMi] alapján)0,9700,730
PortugáliaVízfolyások biológiai minőségének értékelési módszere – bentikus gerinctelenek (IPtIN, IPtIS)0,973 (5. típus)
0,961 (6. típus)
0,705 (5. típus)
0,708 (6. típus)
SzlovéniaMetodologija vrednotenja ekološkega stanja rek z bentoškimi nevretenčarji v Sloveniji (Szlovén rendszer a vízfolyások ökológiai állapotának értékelésére [bentikus gerinctelenek felhasználásával])0,8000,600
SpanyolországIberian Biological Monitoring Working Party (IBMWP)0,8300,630
SpanyolországIberian Mediterranean Multimetric Index (IMMi-T) – mennyiségi adatok alapján0,8300,620

A "MEDITERRÁN VÍZFOLYÁSOK" FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem: makrofiták és fitobentosz

Biológiai minőségi részelem: makrofiták

Eredmények: az interkalibrált nemzeti osztályozási rendszerek ökológiai minőségi arányai

Típus és országInterkalibrált nemzeti osztályozási rendszerÖkológiai minőségi arány
Kiváló/jó közötti határértékJó/közepes közötti határérték
R-M1, 2, 4
CiprusIBMR – Makrofitákra vonatkozó biológiai index vízfolyások esetében0,7950,596
FranciaországNF T90-395. sz. francia szabvány (2003-10-01) Qualité de l'eau - Détermination de l'indice biologique macrophytique en rivière (IBMR)0,9300,745
GörögországIBMR – Makrofitákra vonatkozó biológiai index vízfolyások esetében0,7500,560
OlaszországIBMR – Makrofitákra vonatkozó biológiai index vízfolyások esetében0,9000,800
PortugáliaIBMR – Makrofitákra vonatkozó biológiai index vízfolyások esetében0,9200,690
SzlovéniaRMI – Vízfolyásokban élő makrofitákra vonatkozó index0,8000,600
SpanyolországIBMR – Makrofitákra vonatkozó biológiai index vízfolyások esetében0,9500,740

A "MEDITERRÁN VÍZFOLYÁSOK" FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem: makrofiták és fitobentosz

Biológiai minőségi részelem: fitobentosz

Eredmények: az interkalibrált nemzeti osztályozási rendszerek ökológiai minőségi arányai

Típus és országInterkalibrált nemzeti osztályozási rendszerÖkológiai minőségi arány
Kiváló/jó közötti határértékJó/közepes közötti határérték
R-M1
FranciaországIBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, December 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface0,9400,780
OlaszországICMi (Intercalibration Common Metric) Index (Mancini & Sollazzo, 2009)0,8000,610
PortugáliaIPS (Coste in Cemagref, 1982)0,970 (1. típus)
0,910 (3. típus)
0,730 (1. típus)
0,680 (3. típus)
SzlovéniaMetodologija vrednotenja ekološkega stanja rek s fitobentosom in makrofiti v Sloveniji; fitobentos (Szlovén rendszer a vízfolyások ökológiai állapotának értékelésére [fitobentosz és makrofiták felhasználásával] – fitobentosz)0,8000,600
SpanyolországIPS (Coste in Cemagref, 1982)0,9370,727
R-M2
FranciaországIBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, December 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface0,9400,780
OlaszországICMi (Intercalibration Common Metric) Index (Mancini & Sollazzo, 2009)0,8000,610
PortugáliaIPS (Coste in Cemagref, 1982)0,910 (2. típus)
0,970 (4. típus)
0,680 (2. típus)
0,730 (4. típus)
SzlovéniaMetodologija vrednotenja ekološkega stanja rek s fitobentosom in makrofiti v Sloveniji; fitobentos (Szlovén rendszer a vízfolyások ökológiai állapotának értékelésére [fitobentosz és makrofiták felhasználásával] – fitobentosz)0,8000,600
SpanyolországIPS (Coste in Cemagref, 1982)0,9380,727
R-M4
CiprusIPS (Coste in Cemagref, 1982)0,9100,683
FranciaországIBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009).
AFNOR NF-T-90-354, 2007. december.
Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface
0,9400,780
OlaszországICMi (Intercalibration Common Metric) Index (Mancini & Sollazzo, 2009)0,8000,610
SpanyolországIPS (Coste in Cemagref, 1982)0,9350,727
R-M5
CiprusIPS (Coste in Cemagref, 1982)0,9580,718
OlaszországICMi (Intercalibration Common Metric) Index (Mancini & Sollazzo, 2009)0,8800,650
PortugáliaIPS (Coste in Cemagref, 1982)0,940 (5. típus)
0,800 (6. típus)
0,700 (5. típus)
0,651 (6. típus)
SzlovéniaMetodologija vrednotenja ekološkega stanja rek s fitobentosom in makrofiti v Sloveniji; fitobentos (Szlovén rendszer a vízfolyások ökológiai állapotának értékelésére [fitobentosz és makrofiták felhasználásával] – fitobentosz)0,8000,600
SpanyolországIPS (Coste in Cemagref, 1982)0,9350,700

VÍZKATEGÓRIA: vízfolyások

FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT: északi

Az interkalibráció általános típusainak leírása

TípusA vízfolyás jellemzéseVízgyűjtő terület (a szakaszé)Magasság és geomorfológiaLúgosság (meq/l)Szerves anyag (mg Pt/l)
R-N1Kicsi, alacsony fekvésű, szilikátos, mérsékelten lúgos10–100 km2< 200 m vagy a legmagasabb tengerpartszakasz alatt0,2–1< 30
(< 150 Írországban)
R-N3Kicsi/közepes, alacsony fekvésű, szerves, kevéssé lúgos10–1 000 km2< 0,2> 30
R-N4Közepes, alacsony fekvésű, szilikátos, mérsékelten lúgos100–1 000 km20,2–1< 30
R-N5Kicsi, közepes magasságú, szilikátos, kevéssé lúgos10–100 km2Az alacsony és magas fekvésű területek között< 0,2< 30

Az interkalibrált típusok a következő országokban vannak jelen:

R-N1 típus

:

Egyesült Királyság, Finnország, Írország, Norvégia, Svédország

R-N3 típus

:

Egyesült Királyság, Finnország, Írország, Norvégia, Svédország

R-N4 típus

:

Egyesült Királyság, Finnország, Norvégia, Svédország

R-N5 típus

:

Egyesült Királyság, Finnország, Norvégia, Svédország

AZ "ÉSZAKI VÍZFOLYÁSOK" FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem: bentikus gerinctelen fauna (a szerves anyagok feldúsulására és az általános degradációra érzékeny módszerek)

Eredmények: az interkalibrált nemzeti osztályozási rendszerek ökológiai minőségi arányai

A következő eredmények az alább leírtak szerint minden típusra érvényesek.

OrszágInterkalibrált nemzeti osztályozási rendszerÖkológiai minőségi arány
Kiváló/jó közötti határértékJó/közepes közötti határérték
FinnországMultimetrikus rendszer, az első bevezetett változat0,800,60
ÍrországQuality Rating System (Q-value)0,850,75
NorvégiaASPT0,990,87
SvédországDJ-index (Dahl & Johnson 2004)0,800,60
Egyesült KirályságRiver Invertebrate Classification Tool (RICT) – WHPT0,970,86

AZ "ÉSZAKI VÍZFOLYÁSOK" FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem: bentikus gerinctelen fauna (a savasodásra érzékeny módszerek)

Eredmények: az interkalibrált nemzeti osztályozási rendszerek ökológiai minőségi arányai

A következő eredmények tiszta, kevéssé lúgos típusú vízfolyásokra vonatkoznak

OrszágInterkalibrált nemzeti osztályozási rendszerÖkológiai minőségi arány
Kiváló/jó közötti határértékJó/közepes közötti határérték
NorvégiaAcidIndex2 (Módosított Raddum index2) (vízfolyások savasodása)0,6750,515
Egyesült Királyság - SkóciaWFD-AWICsp: WFD Acid Water Indicator Community species0,9100,830
Egyesült Királyság – Anglia és WalesWFD-AWICsp: WFD Acid Water Indicator Community species0,9800,890

Eredmények: az interkalibrált nemzeti osztályozási rendszerek ökológiai minőségi arányai

A következő eredmények humuszos, kevéssé lúgos típusú vízfolyásokra vonatkoznak

OrszágInterkalibrált nemzeti osztályozási rendszerÖkológiai minőségi arány
Kiváló/jó közötti határértékJó/közepes közötti határérték
SvédországMISA: Multimetric Invertebrate Stream Acidification index0,5500,400
Egyesült KirályságWFD-AWICsp: WFD Acid Water Indicator Community species0,9300,830

AZ "ÉSZAKI VÍZFOLYÁSOK" FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem: makrofiták és fitobentosz

Biológiai minőségi részelem: fitobentosz

Eredmények: az interkalibrált nemzeti osztályozási rendszerek ökológiai minőségi arányai

A következő eredmények az alább leírtak szerint minden típusra érvényesek.

OrszágInterkalibrált nemzeti osztályozási rendszerÖkológiai minőségi arány
Kiváló/jó közötti határértékJó/közepes közötti határérték
FinnországIndice de Polluosensibilité Spécifique (IPS)0,910,80
SvédországIndice de Polluosensibilité Spécifique (IPS)0,890,74
ÍrországA Trophic Diatom Index (TDI) felülvizsgált változata0,930,78
Egyesült KirályságDARLEQ 21,000,75
NorvégiaPeriphyton Index of Trophic Status (PIT)0,99 (Ca ≤ 1 mg/L)
0,95 (Ca > 1 mg/L)
0,83

AZ "ÉSZAKI VÍZFOLYÁSOK" FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem: makrofiták és fitobentosz

Biológiai minőségi részelem: makrofiták

AZ INTERKALIBRÁCIÓ NEM TÖRTÉNT MEG.

VÍZKATEGÓRIA: vízfolyások

FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORTOK: mind

BIOLÓGIAI MINŐSÉGI ELEM: halfauna

A vízfolyásokban élő halak interkalibrációjára létrehozott regionális csoportok áttekintése

Alacsony fekvésű és belterületek csoport - Belgium (Flandria), Belgium (Vallónia), Dánia, Egyesült Királyság (Anglia és Wales), Észtország, Franciaország, Hollandia, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Németország

Északi csoport - Egyesült Királyság (Skócia és Észak-Írország), Finnország, Írország, Norvégia, Svédország

Alpesi hegyek csoport - Ausztria, Franciaország, Németország, Szlovénia

Mediterrán / dél-atlanti csoport - Görögország, Portugália, Spanyolország, Olaszország

Duna-vidéki csoport - Bulgária, Cseh Köztársaság, Románia, Szlovákia

Eredmények: az interkalibrált nemzeti osztályozási rendszerek ökológiai minőségi arányai

Alacsony fekvésű és belterületek csoport

OrszágInterkalibrált nemzeti osztályozási rendszerÖkológiai minőségi arány
Kiváló/jó közötti határértékJó/közepes közötti határérték
Belgium (Flandria)Felvízi és alacsony fekvésű IBI0,8500,650
Belgium (Vallónia)IBIP (Arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012 relatif à l’identification, à la caractérisation et à la fixation des seuils d’état écologique applicables aux masses d’eau de surface et modifiant le Livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau. Moniteur belge 12.10.2012)0,9580,792
FranciaországClassification française DCE Indice Poissons Rivière (IPR). AFNOR NF-T-90-344. Arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface1,1310,835
NémetországFIBS – fischbasiertes Bewertungssystem für Fließgewässer zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland1,0860,592
LuxemburgClassification française DCE Indice Poissons Rivière (IPR). AFNOR NF-T-90-344. Arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface1,1310,835
HollandiaNLFISR0,8000,600
LitvániaLZI0,9400,720

Északi csoport

OrszágInterkalibrált nemzeti osztályozási rendszerÖkológiai minőségi arány
Kiváló/jó közötti határértékJó/közepes közötti határérték
FinnországFinnish Fish Index (FiFi) – L2 típus0,6650,499
FinnországFinnish Fish Index (FiFi) – L3 típus0,6580,493
FinnországFinnish Fish Index (FiFi) – M1 típus0,7090,532
FinnországFinnish Fish Index (FiFi) – M2 típus0,7340,550
FinnországFinnish Fish Index (FiFi) – M3 típus0,7230,542
ÍrországFCS2 IRELAND0,8450,540
SvédországVIX svéd módszer0,7390,467
Egyesült Királyság (Észak-Írország)IR_FCS20,8450,540
Egyesült Királyság (Skócia)FCS2 Scotland0,8500,600

Mediterrán csoport

OrszágInterkalibrált nemzeti osztályozási rendszerÖkológiai minőségi arány
Kiváló/jó közötti határértékJó/közepes közötti határérték
PortugáliaF_IBIP0,8500,675
SpanyolországIBIMED – T2 típus0,8160,705
SpanyolországIBIMED – T3 típus0,9290,733
SpanyolországIBIMED – T4 típus0,8640,758
SpanyolországIBIMED – T5 típus0,8660,650
SpanyolországIBIMED – T6 típus0,9160,764

Duna-vidéki csoport

OrszágInterkalibrált nemzeti osztályozási rendszerÖkológiai minőségi arány
Kiváló/jó közötti határértékJó/közepes közötti határérték
Cseh KöztársaságCZI cseh multimetrikus módszer0,7800,585
RomániaEFI+ European Fish index (pontyfélék és mocsári típusok)0,9390,700
RomániaEFI+ European Fish index (lazacfélék)0,9110,755
SzlovákiaFish Index of Slovakia
FIS
0,7100,570

Alpesi csoport

OrszágInterkalibrált nemzeti osztályozási rendszerÖkológiai minőségi arány
Kiváló/jóJó/közepes
AusztriaFIA0,8750,625
FranciaországFBI1,1310,876
NémetországFIBS – fischbasiertes Bewertungssystem für Fließgewässer zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland1,0860,592
SzlovéniaSIFAIR0,8000,600

VÍZKATEGÓRIA: vízfolyások

FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORTOK: mind - nagy folyók

Az interkalibráció általános típusainak leírása

TípusA vízfolyás jellemzéseVízgyűjtő terület (a szakaszé)Lúgosság (meq/l)
R-L1Nagy, kevéssé lúgos folyók> 10 000 km2< 0,5
R-L2Nagy, közepesen vagy erősen lúgos folyók> 10 000 km2> 0,5

Az interkalibrált típusok a következő országokban vannak jelen:

R-L1 típus

:

Finnország, Norvégia, Svédország

R-L2 típus

:

Ausztria, Belgium (Flandria), Bulgária, Cseh Köztársaság, Észtország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Magyarország, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia

A "NAGY FOLYÓK" FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem: makrofiták és fitobentosz

Biológiai minőségi részelem: fitobentosz

Eredmények: az interkalibrált nemzeti osztályozási rendszerek ökológiai minőségi arányai

A következő eredmények kevéssé lúgos, nagy folyókra vonatkoznak (R-L1 típus)

OrszágInterkalibrált nemzeti osztályozási rendszerÖkológiai minőségi arány
Kiváló/jó közötti határértékJó/közepes közötti határérték
FinnországIndice de Polluosensibilité Spécifique (Specifikus szennyezettség-érzékenységi index, SPI)0,800,60
SvédországBevonatlakó algák folyóvizekben – kovaalgák vizsgálata0,890,74

A következő eredmények közepesen vagy erősen lúgos, nagy folyókra vonatkoznak (R-L2 típus)

OrszágInterkalibrált nemzeti osztályozási rendszerÖkológiai minőségi arány
Kiváló/jó közötti határértékJó/közepes közötti határérték
AusztriaBiológiai minőségi elemek értékelése – fitobentosz0,850,57
Cseh KöztársaságVízfolyások értékelési rendszere fitobentosz felhasználásával0,800,60
ÉsztországÉsztországi felszíni vizek ökológiai minőségének értékelése – vízfolyásokban élő fitobentosz0,830,64
NémetországVerfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Fließgewässern zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (Phylib), Modul Diatomeen0,7250,545
MagyarországVízfolyások ökológiai állapotának értékelése kovaalgák alapján0,7620,60
HollandiaA víz-keretirányelven alapuló mérési rendszer természetes víztípusokhoz0,800,60
SzlovákiaVízfolyások ökológiai állapotának értékelési rendszere fitobentosz felhasználásával0,900,70
SzlovéniaMetodologija vrednotenja ekološkega stanja rek s fitobentosom in makrofiti v Sloveniji; fitobentos (Szlovén rendszer a vízfolyások ökológiai állapotának értékelésére [fitobentosz és makrofiták felhasználásával] – fitobentosz)0,800,60

VÍZKATEGÓRIA: vízfolyások

FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT: mind - nagy folyók

BIOLÓGIAI MINŐSÉGI ELEMEK: makrofiták, fitoplankton, halak, bentikus gerinctelenek

AZ INTERKALIBRÁCIÓ NEM TÖRTÉNT MEG.

VÍZKATEGÓRIA: tavak

FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT: alpesi

Az interkalibráció általános típusainak leírása

TípusA tó jellemzéseTengerszint feletti magasság (m)Átlagos mélység (m)Lúgosság (meq/l)A tó területe (km2)
L-AL3Alacsony vagy középmagas fekvésű, mély, mérsékelten vagy erősen lúgos (alpesi hatás), nagy kiterjedésű50–800> 15> 1> 0,5
L-AL4Középmagas fekvésű, sekély, mérsékelten vagy erősen lúgos (alpesi hatás), nagy kiterjedésű200–8003–15> 1> 0,5

Az interkalibrált típusok a következő országokban vannak jelen:

L-AL3 típusok

:

Ausztria, Franciaország, Németország, Olaszország és Szlovénia

L-AL4 típusok

:

Ausztria, Franciaország, Németország, Olaszország

AZ "ALPESI TAVAK" FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem: fitoplankton

TagállamInterkalibrált nemzeti osztályozási rendszerÖkológiai minőségi arány
Kiváló/jó közötti határértékJó/közepes közötti határérték
AusztriaBiológiai minőségi elemek értékelése, B2 rész – fitoplankton0,800,60
NémetországPSI (Phyto-Seen-Index) – Bewertungsverfahren für Seen mittels Phytoplankton zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland0,800,60
OlaszországItalian Phytoplankton Assessment Method (IPAM)0,800,60
SzlovéniaMetodologija vrednotenja ekološkega stanja jezer s fitoplanktonom v Sloveniji (Szlovén rendszer a tavak ökológiai állapotának értékelésére [fitoplankton felhasználásával])0,800,60

AZ "ALPESI TAVAK" FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem: makrofiták és fitobentosz

Biológiai minőségi részelem: makrofiták

TagállamInterkalibrált nemzeti osztályozási rendszerÖkológiai minőségi arány
Kiváló/jó közötti határértékJó/közepes közötti határérték
AusztriaAIM – tavak (Osztrák index makrofiták vonatkozásában, tavak esetében)L-AL3+L-AL40,800,60
FranciaországIBML (Francia index makrofiták vonatkozásában, tavak esetében)L-AL3+L-AL40,920,72
NémetországPHYLIB – tavak (Tavakban élő makrofiták és fitobentosz német értékelési rendszere, a víz-keretirányelv végrehajtása céljából): MakrofitákL-AL3+L-AL40,760,51
NémetországPHYLIB – tavak (Tavakban élő makrofiták és fitobentosz német értékelési rendszere, a víz-keretirányelv végrehajtása céljából): Makrofiták és fitobentoszLAL40,740,47
OlaszországMacroIMMI (Makrofitaindex az olasz tavak ökológiai minőségének értékelésére)L-AL3+L-AL40,800,60
SzlovéniaSMILE (Tavi ökoszisztémákra vonatkozó, makrofitákon alapuló szlovén index)L-AL30,800,60

AZ "ALPESI TAVAK" FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem: bentikus gerinctelenek

TagállamInterkalibrált nemzeti osztályozási rendszerÖkológiai minőségi arány
Kiváló/jó közötti határértékJó/közepes közötti határérték
SzlovéniaMetodologija vrednotenja ekološkega stanja rek z bentoškimi nevretenčarji v Sloveniji (Szlovén rendszer a tavak ökológiai állapotának értékelésére [bentikus gerinctelenek felhasználásával])0,800,60
NémetországAESHNA – Bewertungsverfahren für das eulitorale Makrozoobenthos in Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland0,800,60

AZ "ALPESI TAVAK" FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem: halfauna

Eredmények: az interkalibrált nemzeti osztályozási rendszerek ökológiai minőségi arányai

TagállamInterkalibrált nemzeti osztályozási rendszerÖkológiai minőségi arány
Kiváló/jó közötti határértékJó/közepes közötti határérték
AusztriaALFI (Tavi halakra vonatkozó osztrák index): Multimetrikus index az alpesi tavak ökológiai állapotának a halfaunán alapuló értékelésére0,800,60
NémetországDELAFI_SITE – Deutsches probennahmestandort-spezifisches Bewertungsverfahren für Fische in Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie0,850,69
OlaszországLake Fish Index (LFI)0,820,64

VÍZKATEGÓRIA: tavak

FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT: központi/balti

Az interkalibráció általános típusainak leírása

TípusA tó jellemzéseTengerszint feletti magasság (m)Átlagos mélység (m)Lúgosság (meq/l)Tartózkodási idő (év)
L-CB1Alacsony fekvésű, sekély, meszes< 2003–15> 11–10
L-CB2Alacsony fekvésű, nagyon sekély, meszes< 200< 3> 10,1–1

Az interkalibrált típusok a következő országokban vannak jelen:

L-CB1 típusok

:

Belgium, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Németország

L-CB2 típusok

:

Belgium, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Németország

A "KÖZPONTI/BALTI TAVAK" FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem: fitoplankton

Eredmények: az interkalibrált nemzeti osztályozási rendszerek ökológiai minőségi arányai

Interkalibrált nemzeti osztályozási rendszerÖkológiai minőségi arány
Kiváló/jó közötti határértékJó/közepes közötti határérték
Belgium (Flandria)Flamand módszer tavakban élő fitoplankton értékelésére0,800,60
NémetországPSI (Phyto-See-Index) – Bewertungsverfahren für Seen mittels Phytoplankton zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland (német tavi fitoindex)0,800,60
DániaDán fitoplanktonindex0,800,60
ÉsztországÉszt rendszer a felszíni vizek ökológiai minőségének értékelésére – tavakban élő fitoplankton0,800,60
ÍrországÍr tavi fitoplankton index0,800,60
HollandiaA víz-keretirányelven alapuló mérési rendszer természetes víztípusokhoz0,800,60
LengyelországLengyel tavakra vonatkozó fitoplankton módszer (PMPL)0,800,60
Egyesült KirályságPhytoplankton Lakes Assessment Tool (PLUTO)0,800,60

A "KÖZPONTI/BALTI TAVAK" FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem: makrofiták és fitobentosz

Biológiai minőségi részelem: makrofiták

Eredmények: az interkalibrált nemzeti osztályozási rendszerek ökológiai minőségi arányai

TagállamInterkalibrált nemzeti osztályozási rendszerInterkalibráció típusaÖkológiai minőségi arány
Kiváló/jó közötti határértékJó/közepes közötti határérték
Belgium (Flandria)Flamand makrofita-értékelési rendszerMinden típus0,800,60
DániaTavi makrofitákra vonatkozó dán indexMinden típus0,800,60
ÉsztországÉszt rendszer a felszíni vizek ökológiai minőségének értékelésére – tavakban élő makrofitákLCB10,780,52
LCB20,760,50
NémetországVerfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (Phylib), Modul MakrophytenMinden típus0,800,60
LitvániaLitván módszer makrofiták értékeléséreMinden típus0,750,50
LettországLett módszer makrofiták értékeléséreMinden típus0,800,60
HollandiaA víz-keretirányelven alapuló mérési rendszer természetes víztípusokhozMinden típus0,800,60
LengyelországMakrofitákon alapuló jelzési módszer tavak vonatkozásában – Ecological Status Macrophyte Index, ESMI (multimetrikus)Minden típus0,680,41
Egyesült KirályságLEAFPACS, tavakban élő makrofiták osztályozásának eszköze (1)Minden típus0,800,66
(1) Alkalmazási helyek: Anglia, Wales és Skócia.

A "KÖZPONTI/BALTI TAVAK" FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem: bentikus gerinctelenek

Eredmények: az interkalibrált nemzeti osztályozási rendszerek ökológiai minőségi arányai

TagállamInterkalibrált nemzeti osztályozási rendszerÖkológiai minőségi arány
Kiváló/jó közötti határértékJó/közepes
Belgium (Flandria)Multimetric Macroinvertebrate Index Flanders (MMIF)0,900,70
NémetországAESHNA – Bewertungsverfahren für das eulitorale Makrozoobenthos in Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland0,800,60
ÉsztországÉszt rendszer a felszíni vizek ökológiai minőségének értékelésére – tavakban élő makrogerinctelenek0,860,70
LitvániaTavakban élő makrogerinctelenekre vonatkozó litván index0,740,50
HollandiaA víz-keretirányelv végrehajtásához (WFDi) kapcsolódó metrika természetes víztípusokhoz0,800,60
Egyesült KirályságChironomid Pupal Exuvial Technique (CPET)0,770,64

A "KÖZPONTI/BALTI TAVAK" FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem: halfauna

AZ INTERKALIBRÁCIÓ NEM TÖRTÉNT MEG.

A "KELETI/KONTINENTÁLIS TAVAK" FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem: fitoplankton

AZ INTERKALIBRÁCIÓ NEM TÖRTÉNT MEG.

A "KELETI/KONTINENTÁLIS TAVAK" FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem: makrofiták és fitobentosz

Biológiai minőségi részelem: makrofiták

AZ INTERKALIBRÁCIÓ NEM TÖRTÉNT MEG.

A "KELETI/KONTINENTÁLIS TAVAK" FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem: bentikus gerinctelenek

AZ INTERKALIBRÁCIÓ NEM TÖRTÉNT MEG.

A "KELETI/KONTINENTÁLIS TAVAK" FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem: halfauna

AZ INTERKALIBRÁCIÓ NEM TÖRTÉNT MEG.

VÍZKATEGÓRIA: tavak

FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT: mediterrán

Az interkalibráció általános típusainak leírása

TípusA tó jellemzéseTengerszint feletti magasság (m)Átlag éves csapadék (mm) és hőmérséklet (°C)Átlagos mélység (m)Terület (km2)Vízgyűjtő (km2)Lúgosság (meq/l)
L-M5/7Víztározók, mély, nagy kiterjedésű, szilikátos, „vizes” területek< 1 000> 800 és/vagy < 15> 150,5–50< 20 000< 1
L-M8Víztározók, mély, nagy kiterjedésű, meszes< 1 000> 150,5–50< 20 000> 1

Az interkalibrált típusok a következő országokban vannak jelen:

L-M5/7 típusok

:

Franciaország, Görögország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország

L-M8 típusok

:

Ciprus, Franciaország, Olaszország, Románia, Spanyolország

A "MEDITERRÁN TAVAK" FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem: fitoplankton

Eredmények: az interkalibrált nemzeti osztályozási rendszerek ökológiai minőségi arányai

TagállamInterkalibrált nemzeti osztályozási módszerekÖkológiai minőségi arány
Kiváló/jóJó/közepes
LM 5/7
SpanyolországMediterranean Assessment System for Reservoirs Phytoplankton (MASRP).n.a. (1)0,58
PortugáliaVíztározók biológiai minőségének értékelési módszere – fitoplankton (New Mediterranean Assessment System for Reservoirs Phytoplankton, NMASRP).n.a.0,60
OlaszországNew Italian Method (NITMET)n.a.0,60
L-M8
SpanyolországMediterranean Assessment System for Reservoirs Phytoplankton (MASRP).n.a.0,60
CiprusNew Mediterranean Assessment System for Reservoirs Phytoplankton (NMASRP).n.a.0,60
OlaszországNew Italian Method (NITMET)n.a.0,60
(1) A kiváló/jó közötti határérték víztározók esetében nincs meghatározva (az LM5/7 és az LM8 típusba egyaránt víztározók tartoznak).

A "MEDITERRÁN TAVAK" FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem: makrofiták és fitobentosz

Biológiai minőségi részelem: makrofiták

AZ INTERKALIBRÁCIÓ NEM TÖRTÉNT MEG.

A "MEDITERRÁN TAVAK" FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem: bentikus gerinctelenek

AZ INTERKALIBRÁCIÓ NEM TÖRTÉNT MEG.

A "MEDITERRÁN TAVAK" FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem: halfauna

AZ INTERKALIBRÁCIÓ NEM TÖRTÉNT MEG.

VÍZKATEGÓRIA: tavak

FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT: északi

AZ "ÉSZAKI TAVAK" FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem: fitoplankton

Az interkalibráció általános típusainak leírása

TípusA tó jellemzéseTengerszint feletti magasság (m)Átlagos mélység (m)Lúgosság (meq/l)Szín (mg Pt/l)
L-N1Alacsony fekvésű, sekély, mérsékelten lúgos, tiszta< 2003–150,2–1< 30
L-N2aAlacsony fekvésű, sekély, kevéssé lúgos, tiszta< 2003–15< 0,2< 30
L-N2bAlacsony fekvésű, mély, kevéssé lúgos, tiszta< 200> 15< 0,2< 30
L-N3aAlacsony fekvésű, sekély, kevéssé lúgos, közepesen humuszos< 2003–15< 0,230–90
L-N5Középmagas, sekély, kevéssé lúgos, tiszta200–8003–15< 0,2< 30
L-N6aKözépmagas, sekély, kevéssé lúgos, közepesen humuszos200–8003–15< 0,230–90
L-N8aAlacsony fekvésű, sekély, mérsékelten lúgos, közepesen humuszos< 2003–150,2–130–90

Az interkalibrált típusok a következő országokban vannak jelen

L-N1, L-N2a, L-N3a, LN-8a típusok

:

Egyesült Királyság, Finnország, Írország, Norvégia, Svédország.

LN-2b típusok

:

Egyesült Királyság, Norvégia, Svédország

LN-5, LN-6a típusok

:

Norvégia, Svédország

Eredmények: az interkalibrált nemzeti osztályozási rendszerek ökológiai minőségi arányai

TagállamInterkalibrált nemzeti osztályozási módszerekÖkológiai minőségi arány
Kiváló/jóJó/közepes
FinnországFinn módszer tavakban élő fitoplankton értékelésére0,800,60
ÍrországÍr tavi fitoplankton index0,800,60
NorvégiaTavakban élő fitoplankton ökológiai állapotának osztályozási módszere0,800,60
SvédországTavak ökológiai értékelésének módszerei, minőségi tényező: fitoplankton0,800,60
Egyesült KirályságPhytoplankton Lakes Assessment Tool (PLUTO)0,800,60

AZ "ÉSZAKI TAVAK" FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem: makrofiták és fitobentosz

Biológiai minőségi részelem: makrofiták

Az interkalibráció általános típusainak leírása

TípusA tó jellemzéseLúgosság (meq/l)Szín (mg Pt/l)
L-N-M 101Kevéssé lúgos, tiszta0,05–0,2< 30
L-N-M 102Kevéssé lúgos, humuszos0,05–0,2> 30
L-N-M 201Mérsékelten lúgos, tiszta0,2–1,0< 30
L-N-M 202Mérsékelten lúgos, humuszos0,2–1,0> 30
L-N-M 301aErősen lúgos, tiszta, atlanti altípus> 1,0< 30
L-N-M 302aErősen lúgos, humuszos, atlanti altípus> 1,0> 30

Az interkalibrált típusok a következő országokban vannak jelen

101., 102., 201. és 202. típus

:

Egyesült Királyság, Finnország, Írország, Norvégia, Svédország.

301a típus

:

Egyesült Királyság, Írország.

302a típus

:

Írország, Egyesült Királyság

Eredmények: az interkalibrált nemzeti osztályozási rendszerek ökológiai minőségi arányai

TagállamInterkalibrált nemzeti osztályozási módszerekÖkológiai minőségi arány
Kiváló/jó közötti határértékJó/közepes
FinnországFinnish macrophyte classification system (Finnmac)0,8 (minden típus)0,6 (minden típus)
ÍrországFree Macrophyte Index0,9 (minden típus)0,68 (minden típus)
NorvégiaNemzeti makrofitaindex (trofikus index – TIc)101. típus: 0,98
102. típus: 0,96
201. típus: 0,95
202. típus: 0,99
101. típus: 0,87
102. típus: 0,87
201. típus: 0,75
202. típus: 0,77
SvédországTrophic Macrophyte Index (TMI)101. típus: 0,93
102. típus: 0,93
201. típus: 0,89
202. típus: 0,91
101. típus: 0,80
102. típus: 0,83
201. típus: 0,78
202. típus: 0,78
Egyesült KirályságLEAFPACS, tavakban élő makrofiták osztályozásának eszköze (1)0,8 (minden típus)0,66 (minden típus)
Egyesült KirályságFree Macrophyte Index (2)0,9 (minden típus)0,68 (minden típus)
(1) Alkalmazási helyek: Anglia, Wales és Skócia.
(2) Alkalmazására az Egyesült Királyságban (Észak-Írország) is sor kerül.

AZ "ÉSZAKI TAVAK" FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem: bentikus gerinctelenek

Az interkalibráció általános típusainak leírása

TípusA tó jellemzéseÖkorégióTengerszint feletti magasság
(m [abszolút])
Lúgosság (meq/l)Szín (mg Pt/l)
Tavak part menti savasodása
L-N-BF1Alacsony/közepes magasságú, kevéssé lúgos, tisztan.a.< 8000,05–0,2< 30
Tavak mélyvízi eutrofizációja
L-N-BF222. ökorégió, kevéssé lúgos, tiszta és humuszos22Terület > 1 km2, max. mélység > 6 m< 0,2n.a.

Az interkalibrált típusok a következő országokban vannak jelen

L-N-BF1 típusok

:

Egyesült Királyság, Finnország, Írország, Norvégia, Svédország

L-N-BF2 típusok

:

Finnország, Svédország

Eredmények: az interkalibrált nemzeti osztályozási rendszerek ökológiai minőségi arányai

TagállamInterkalibrált nemzeti osztályozási módszerekÖkológiai minőségi arány
Kiváló/jóJó/közepes
Tavak part menti savasodása
SvédországMILA: Multimetric Invertebrate Lake Acidification index0,850,60
Egyesült KirályságLAMM (Lake Acidification Macroinvertebrate Metric)0,860,70
NorvégiaMultiClear: Multimetric Invertebrate Index for Clear Lakes0,950,74
Tavak mélyvízi eutrofizációja
SvédországBQI (Benthic Quality Index)0,840,67
FinnországBQI (Benthic Quality Index)0,750,63

AZ "ÉSZAKI TAVAK" FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem: halfauna

Az interkalibráció általános típusainak leírása

TípusA tó jellemzéseA tó területe (km2)Lúgosság (meq/l)Szín (mg Pt/l)
L-N-F1Rétegzett, tiszta vizű tavak< 40< 0,2< 30
L-N-F2Rétegzett, humuszos tavak< 5< 0,230–90

Az interkalibrált típusok a következő országokban vannak jelen

L-N-F1 típusok

:

Egyesült Királyság, Finnország, Írország, Norvégia, Svédország

L-N-F2 típusok

:

Egyesült Királyság, Finnország, Írország, Norvégia, Svédország

Eredmények: az interkalibrált nemzeti osztályozási rendszerek ökológiai minőségi arányai

TagállamInterkalibrált nemzeti osztályozási módszerekÖkológiai minőségi arány
Kiváló/jó közötti határértékJó/közepes közötti határérték
FinnországEQR40,800,60
ÍrországFIL20,760,53
Egyesült Királyság (Észak-Írország)FIL20,760,53

VÍZKATEGÓRIA: tavak

FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT: fitobentosz több földrajzi interkalibrációs csoport vonatkozásában

Az interkalibráció általános típusainak leírása

TípusA tó jellemzéseLúgosság (meq/l)Ökorégiók
HAErősen lúgos tavak> 1Közép-balti, mediterrán
MAMérsékelten lúgos tavak0,2–1Közép-balti, északi
LAKevéssé lúgos tavak< 0,2Északi

Az interkalibrált típusok a következő országokban vannak jelen

HA típusok

:

Belgium, Egyesült Királyság, Írország, Lengyelország, Magyarország, Németország, Olaszország, Svédország, Szlovénia

MA típusok

:

Belgium, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Írország, Svédország

LA típusok

:

Egyesült Királyság, Finnország, Írország, Svédország

A "TÖBB FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORTRA KITERJEDŐ TAVAK" INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem: makrofiták és fitobentosz

Biológiai minőségi részelem: fitobentosz

Eredmények: az interkalibrált nemzeti osztályozási rendszerek ökológiai minőségi arányai

TagállamInterkalibrált nemzeti osztályozási módszerekÖkológiai minőségi arány
Kiváló/jó közötti határértékJó/közepes közötti határérték
HA típus
Belgium (Flandria)Proportions of Impact-Sensitive and Impact-Associated Diatoms (PISIAD)0,800,60
NémetországVerfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (Phylib), Modul Phytobenthos0,800,55
MagyarországMIL – Tavakra vonatkozó multimetrikus index0,800,69
ÍrországLake Trophic Diatom Index (IE)0,900,63
LengyelországPL IOJ (Multimetryczny Indeks Okrzemkowy dla Jezior; multimetrikus diatómaindex – tavak)0,910,76
SvédországIPS0,890,74
SzlovéniaTrophic Index (TI)0,800,60
Egyesült KirályságDARLEQ 20,920,70
MA típus
Belgium (Flandria)Proportions of Impact-Sensitive and Impact-Associated Diatoms (PISIAD)0,800,60
FinnországIPS0,800,64
ÍrországLake Trophic Diatom Index (IE)0,900,63
SvédországIPS0,890,74
Egyesült KirályságDARLEQ 20,930,66
LA típus
ÍrországLake Trophic Diatom Index (IE)0,900,66
Egyesült KirályságDARLEQ 20,920,70

VÍZKATEGÓRIA: parti tengervizek és átmeneti vizek

FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT: "Balti-tenger" földrajzi interkalibrációs csoport

Az interkalibráció általános típusainak leírása

TípusFelszíni sótartalom
(psu)
Vízfenéki sótartalomKitettségJeges napok számaEgyéb jellemzők
BT 10–8
Oligohalin
0–8Nagyon védettLengyel Visztula-öböl, litván Kur-öböl
BC10,5 - 6
Oligohalin
1–6Kitett90–150Kvarken és Botten-Hafvet vidéke, egészen az Archipelago-tengerig (fitoplankton szempontjából az utóbbi nem ide, hanem a BC9 típusba tartozik)
Humuszos anyagok hatása
BC33–6
Oligohalin
3–6Védett90–150A Finn-öböl finnországi és észtországi partjai
BC45–8
Alsó mezohalin
5–8Védett< 90Észtországi és lettországi területek a Rigai-öbölben
BC56–8
Alsó mezohalin
6–12Kitett< 90A Balti-tenger délkeleti részén fekvő területek, a lett, litván és lengyel partok mentén
BC68–12
Középső mezohalin
8–12Védett< 90A Balti-tenger nyugati részén fekvő területek, Svédország déli és Dánia délkeleti partjainál
BC76–8
Középső mezohalin
8–11Kitett< 90Lengyelország nyugati és Németország keleti partjai
BC813–18
Felső mezohalin
18–23Védett< 90Dániai és németországi partszakaszok a Balti-tenger nyugati részén
BC93–6
Alsó mezohalin
3–6Mérsékelten kitett/ kitett90–150A Finn-öböl nyugati része, Archipelago-tenger, az asköi szigetvilág (csak fitoplankton szempontjából)

Az interkalibrált típusok a következő országokban vannak jelen:

Tengerparti vizek

BC1 típus

:

Finnország, Svédország

BC3 típus

:

Észtország, Finnország

BC4 típus

:

Észtország, Lettország

BC5 típus

:

Lengyelország, Lettország, Litvánia

BC6 típus

:

Dánia, Svédország

BC7 típus

:

Lengyelország, Németország

BC8 típus

:

Dánia, Németország

BC9 típus

:

Észtország, Finnország, Svédország (csak fitoplankton szempontjából releváns típus)

Átmeneti vizek

BT1 típus

:

Lengyelország, Litvánia.

A "BALTI-TENGER" FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem: bentikus gerinctelen fauna

Eredmények: az interkalibrált nemzeti osztályozási rendszerek ökológiai minőségi arányai

Tengerparti vizek

TagállamInterkalibrált nemzeti osztályozási módszerekÖkológiai minőségi arány
Kiváló/jó közötti határértékJó/közepes közötti határérték
BC1
FinnországFinn sósvízi bentikus index (Brackish water Benthic Index, BBI)0,960,56
SvédországSvéd multimetrikus biológiaiminőség-index (lágy üledékben élő infauna) (BQI)0,770,31
BC3
ÉsztországZKI – Észtországi parti tengervizek makrozoobentosz-közösségének indexe0,390,24
FinnországFinn sósvízi bentikus index (Brackish water Benthic Index, BBI)0,940,56
BC6
DániaDKI ver2 – Dán minőségindex, 2. verzió0,840,68
SvédországSvéd multimetrikus biológiaiminőség-index (lágy üledékben élő infauna) (BQI)0,760,27
BC8
DániaDKI ver2 – Dán minőségindex, 2. verzió0,860,72
NémetországMarBIT – Marine Biotic Index Tool0,80,6

Átmeneti vizek:

AZ INTERKALIBRÁCIÓ NEM TÖRTÉNT MEG.

A "BALTI-TENGER" FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem: fitoplankton

Eredmények: az interkalibrált nemzeti osztályozási rendszerek ökológiai minőségi arányai

Tengerparti vizek

TagállamInterkalibrált nemzeti osztályozási módszerÖkológiai minőségi arány a nemzeti osztályozási rendszerekben
Kiváló/jó közötti határértékJó/közepes közötti határérték
BC7
NémetországTengerparti vizekben élő fitoplanktonokra vonatkozó német módszer0,80,6
LengyelországTengerparti vizekben élő fitoplanktonokra vonatkozó lengyel módszer0,80,6
BC8
DániaTengerparti vizekben élő fitoplanktonokra vonatkozó dán módszer0,80,6
NémetországTengerparti vizekben élő fitoplanktonokra vonatkozó német módszer0,80,6

A biomassza szempontjából indikatív paraméter eredményei (klorofill-a): LÁSD A II. MELLÉKLETET.

Átmeneti vizek:

AZ INTERKALIBRÁCIÓ NEM TÖRTÉNT MEG.

A "BALTI-TENGER" FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem: makroalgák és zárvatermők

Tengerparti vizek

az interkalibrált nemzeti osztályozási rendszerek ökológiai minőségi arányai

TagállamInterkalibrált nemzeti osztályozási módszerekÖkológiai minőségi arány
Kiváló/jó közötti határértékJó/közepes közötti határérték
BC3
ÉsztországEPI – Észtországi tengerparti vizek fitobentosz-indexe (makroalgák és zárvatermők)0,980,86
FinnországFucus mélységi határértéke (makroalgák)0,920,79

Ökológiai minőségi arányok és paraméterértékek az abundancia szempontjából indikatív paraméter tekintetében (a tengerifű [Zostera marina] mélységi korlátja): ökológiai minőségi arányok és a paraméterek értékei

Típus és országA nemzeti osztályozási rendszerek ökológiai minőségi arányaiParaméterek értékei és értéktartományai
Mélységi korlát (m)
Tengerifű (Zostera marina)
Kiváló/jó közötti határértékJó/közepes közötti határértékKiváló/jó közötti határértékJó/közepes közötti határérték
BC8
Dánia és Németország
Nyílt partszakasz
0,900,748,57

Átmeneti vizek:

AZ INTERKALIBRÁCIÓ NEM TÖRTÉNT MEG.

VÍZKATEGÓRIA: tengerparti vizek és átmeneti vizek

FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT: északkelet-atlanti

Az interkalibráció általános típusainak leírása

TípusJellemzésSótartalom (psu)
Árapálytartomány (m)
Mélység(m)
Áramlási sebesség (csomó)
Kitettség
Keveredési jellemzők
Tartózkodási idő
Tág tűrőképességű virágzó makroalgák, tengerifüvek, sós mocsarak és bentikus gerinctelen fauna esetében alkalmazott típus
NEA1/26Nyílt óceáni vagy zárt tengeri, kitett vagy védett, euhalin, sekély> 30
Közepes árapály-tartományú 1–5
< 30
Közepes 1–3
Kitett vagy védett
Teljesen kevert
Napok (vagy a Wadden-tenger esetében hetek)
Altípusok árapályzónára jellemző makroalgák esetében
NEA1/26 A2Nyílt óceáni, kitett vagy védett, euhalin, sekély
Mérsékelt vizek (főként, 13 °C felett) és magas sugárzás (főként, PAR 29 mol/m2/nap felett)
> 30
Közepes árapály-tartományú 1-5
< 30
Közepes 1–3
Kitett vagy védett
Teljesen kevert Napok
NEA1/26 B21Nyílt óceáni vagy zárt tengeri, kitett vagy védett, euhalin, sekély
Hűvös vizek (főként, 13 °C alatt) és közepes sugárzás (főként, PAR 29 mol/m2/nap alatt)
> 30
Főként közepes árapály-tartományú 1–5
< 30
Közepes 1–3
Kitett vagy védett
Teljesen kevert
Napok
Altípusok fitoplankton esetében
NEA1/26aNyílt óceáni, kitett vagy védett, euhalin, sekély> 30
Közepes árapály-tartományú 1–5
< 30
Közepes 1–3
Kitett vagy védett
Teljesen kevert
Napok
NEA1/26bZárt tengerek, kitett vagy védett, euhalin, sekély> 30
Közepes árapály-tartományú 1–5
< 30
Közepes 1–3
Kitett vagy védett
Teljesen kevert
Napok
NEA1/26cZárt tengerek, kitett vagy védett, részben rétegzett> 30
Kis/közepes árapály-tartományú < 1–5
< 30
Közepes 1–3
Kitett vagy védett
Részben rétegzett
Napok/hetek
NEA1/26dSkandináv partvidék, kitett vagy védett, sekély> 30
Kis árapály-tartományú < 1
< 30
Alacsony < 1
Kitett vagy mérsékelten kitett
Részben rétegzett
Napok/hetek
NEA1/26eVízfeltörési területek, kitett vagy védett, euhalin, sekély> 30
Közepes árapály-tartományú 1–5
< 30
Közepes 1–3
Kitett vagy védett
Teljesen kevert
Napok
Fitoplankton, makroalgák, tengerifüvek, sós mocsarak, bentikus gerinctelen fauna és halak (átmeneti vizek) esetében alkalmazott típusok
NEA3/4Polihalin, kitett vagy mérsékelten kitett (Wadden-tenger típusú)Polihalin 18–30
Közepes árapály-tartományú 1–5
< 30
Közepes 1–3
Kitett vagy mérsékelten kitett
Teljesen kevert
Napok
NEA7Mély fjord- és tengeröböl- (loch) rendszerek> 30
Közepes árapály-tartományú 1–5
> 30
Alacsony < 1
Védett
Teljesen kevert
Napok
NEA8aSkagerraki belső ív típus, polihalin, kis árapály-tartományú, mérsékelten kitett, sekélyPolihalin 25–30
Kis árapály-tartományú < 1
> 30
Alacsony < 1
Mérsékelten kitett
Teljesen kevert
Napok/hetek
NEA8bSkagerraki belső ív típus, polihalin, kis árapály-tartományú, mérsékelten védett, sekélyPolihalin 10–30
Kis árapály-tartományú < 1
< 30
Alacsony < 1
Védett / mérsékelten kitett
Részben rétegzett
Napok/hetek
NEA9Fjord, a szájánál sekély küszöbbel, a központi medencében igen nagy maximális mélység, a mély részeken kevés vízcserePolihalin 25–30
Kis árapály-tartományú < 1
> 30
Alacsony < 1
Védett
Részben rétegzett
Hetek
NEA10Skagerraki külső ív típus, polihalin, kis árapály-tartományú, kitett, mélyPolihalin 25–30
Kis árapály-tartományú < 1
> 30
Alacsony < 1
Kitett
Részben rétegzett
Napok
NEA11Átmeneti vizekOligohalin 0–35
Kis/nagy árapály-tartományú
< 30
Változó
Védett vagy mérsékelten kitett
Részben tartósan rétegzett
Napok/hetek

Az interkalibrált típusok a következő országokban vannak jelen:

Tengerparti vizek

NEA1/26 típus - tág tűrőképességű virágzó makroalgák, tengerifüvek, sós mocsarak

:

Belgium, Egyesült Királyság, Franciaország, Hollandia, Írország, Németország, Portugália, Spanyolország

NEA1/26 A2 típus - árapályzónára jellemző makroalgák

:

Franciaország, Portugália, Spanyolország

NEA1/26 B21 típus - árapályzónára jellemző makroalgák

:

Egyesült Királyság, Franciaország, Írország, Norvégia

NEA1/26a típus - fitoplankton

:

Egyesült Királyság, Franciaország, Írország, Norvégia, Spanyolország

NEA1/26b típus - fitoplankton

:

Belgium, Egyesült Királyság, Franciaország, Hollandia

NEA1/26c típus - fitoplankton

:

Dánia, Németország

NEA1/26d típus - fitoplankton

:

Dánia

NEA1/26e típus - fitoplankton

:

Portugália, Spanyolország

NEA3/4 típus

:

Hollandia, Németország

NEA7 típus

:

Egyesült Királyság, Norvégia

NEA8a típus

:

Norvégia, Svédország

NEA8b típus

:

Dánia, Svédország

NEA9 típus

:

Norvégia, Svédország

NEA10 típus

:

Norvégia, Svédország

Átmeneti vizek

NEA11 típus

:

Belgium, Egyesült Királyság, Franciaország, Hollandia, Írország, Németország, Portugália, Spanyolország

AZ "ÉSZAKKELET-ATLANTI" FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem: bentikus gerinctelen fauna

Eredmények: az interkalibrált nemzeti osztályozási rendszerek ökológiai minőségi arányai

Az eredmények csak lágy üledékben (szubtidális iszap/ homok) lévő élőhelyekre érvényesek.

Tengerparti vizek

TagállamInterkalibrált nemzeti osztályozási módszerekÖkológiai minőségi arány
Kiváló/jó közötti határértékJó/közepes közötti határérték
NEA8b típus
DániaDKI0,840,68
SvédországBQI0,710,54
NEA8a/9/10 típusok
NorvégiaNQI0,820,63
SvédországBQI0,710,54

Tengerparti vizek eredményei, NEA 1/26 ÉS NEA7 TÍPUSOK: LÁSD A II. MELLÉKLETET.

Átmeneti vizek:

AZ INTERKALIBRÁCIÓ NEM TÖRTÉNT MEG.

AZ "ÉSZAKKELET-ATLANTI" FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem: fitoplankton

Tengerparti vizek

Fitoplankton: a biomassza szempontjából indikatív paraméter (klorofill-a)

Eredmények: ökológiai minőségi arányok és a paraméterek értékei

A paraméterek értékeit μg/l-ben, egy hatéves időszakon keresztül egy meghatározott növekedési időszakban számított 90 százalékpontos értékként fejezik ki. Az eredmények a típusokon belül a technikai jelentésben meghatározott földrajzi területekre vonatkoznak.

TagállamÖkológiai minőségi arányÉrték (μg/l, 90 százalékpont)
Kiváló/jóJó/közepesKiváló/jóJó/közepes
NEA1/26c
Dánia0,670,4457,5
Németország0,670,4457,5

Tengerparti vizek eredményei, NEA 1/26a, NEA 1/26b, NEA1/26e, NEA 3/4, NEA9, NEA10 TÍPUSOK: LÁSD A II. MELLÉKLETET.

Átmeneti vizek:

AZ INTERKALIBRÁCIÓ NEM TÖRTÉNT MEG.

AZ "ÉSZAKKELET-ATLANTI" FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem: makroalgák és zárvatermők

Tengerparti vizek

Eredmények: Makroalgák - paraméter: intertidális vagy szubtidális makroalgák, sziklás vízfenék

Tengerparti vizek

TagállamInterkalibrált nemzeti osztályozási módszerekÖkológiai minőségi arány
Kiváló/jó közötti határértékJó/közepes közötti határérték
NEA1/26 A2 típus – intertidális makroalgák
FranciaországCCO – Növénytakaró, jellemző fajok, opportunista fajok intertidális sziklás vízfenéken0,800,60
PortugáliaPMarMAT – Marine Macroalgae Assessment Tool0,800,61
SpanyolországCFR – Sziklás vízfenék minősége0,810,60
SpanyolországRICQI – Rocky Intertidal Community Quality Index0,820,60
SpanyolországRSL – Reduced Species List0,750,48
NEA1/26 B21 típus – intertidális makroalgák
ÍrországRSL – Rocky Shore Reduced Species List0,800,60
NorvégiaRSLA – Rocky Shore Reduced Species List0,800,60
Egyesült KirályságRSL – Rocky Shore Reduced Species List0,800,60
NEA7 típus – intertidális makroalgák
NorvégiaRSLA – Rocky Shore Reduced Species List with Abundance0,800,60
Egyesült KirályságRSL – Rocky Shore Reduced Species List0,800,60
NEA8a/9/10 típus – szubtidális makroalgák
NorvégiaMSMDI – Multi Species Maximum Depth Index0,800,60
SvédországMSMDI – Multi Species Maximum Depth Index0,800,60

Makroalgák eredményei - paraméter: intertidális virágzó makroalgák, NEA1/26 típus: LÁSD A II. MELLÉKLETET.

Átmeneti vizek:

Makroalgák eredményei - paraméter: intertidális virágzó makroalgák - NEA11: LÁSD A II. MELLÉKLETET.

Eredmények: Zárvatermők - a tengerifüvek szempontjából indikatív biológiai minőségi részelem

Eredmények: az interkalibrált nemzeti osztályozási rendszerek ökológiai minőségi arányai

Tengerparti vizek

TagállamInterkalibrált nemzeti osztályozási módszerekÖkológiai minőségi arány
Kiváló/jó közötti határértékJó/közepes közötti határérték
NEA3/4 típus
NémetországSG – Bewertungssystem für Makroalgen und Seegräser der Küsten- und Übergangsgewässer zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland0,800,60
HollandiaTengerifű-ágyak megfigyelése víztestenként légi felvételek, terepi adatgyűjtés és a felszín / sűrűség fajonkénti meghatározása segítségével0,800,60

Zárvatermők eredményei (a tengerifüvek szempontjából indikatív biológiai minőségi részelem), 1/26 típus: LÁSD A II. MELLÉKLETET.

Átmeneti vizek:

Zárvatermők eredményei (a tengerifüvek szempontjából indikatív biológiai minőségi részelem), NEA11: LÁSD A II. MELLÉKLETET.

AZ "ÉSZAKKELET-ATLANTI" FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem: halak (átmeneti vizek)

Eredmények: az interkalibrált nemzeti osztályozási rendszerek ökológiai minőségi arányai

TagállamInterkalibrált nemzeti osztályozási módszerekÖkológiai minőségi arány
Kiváló/jó közötti határértékJó/közepes közötti határérték
BelgiumEBI – Zeeschelde Estuarine Biotic Index0,850,615
FranciaországELFI – Estuarine and Lagoon Fish Index0,910,675
NémetországFAT – TW – Fischbasiertes Bewertungswerkzeug für Übergangsgewässer der norddeutschen Ästuare0,840,62
ÍrországTFCI – Transitional Fish Classification Index0,810,58
HollandiaFAT – TW – a víz-keretirányelven alapuló halindex átmeneti vizekhez, O2 típus0,800,60
PortugáliaEFAI – Estuarine Fish Assessment Index0,8650,70
SpanyolországAFI – AZTI’s Fish Index0,780,55
SpanyolországTFCI – Transitional Fish Classification Index0,900,65
Egyesült Királyság (Észak-Írország)TFCI – Transitional Fish Classification Index0,810,58

VÍZKATEGÓRIA: parti tengervizek és átmeneti vizek

FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT: földközi-tenger

A regionális közös interkalibrációs típusok meghatározása kizárólag fitoplanktonra vonatkozik (lásd alább).

A bentikus gerinctelen fauna, a makroalgák és a tengerifüvek esetében az interkalibrációs eredmények a Földközi-tengernek a tagállamokhoz tartozó teljes területére vonatkoznak.

A "FÖLDKÖZI-TENGER" FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem: bentikus gerinctelen fauna

Eredmények: a nemzeti osztályozási rendszerek ökológiai minőségi arányai

Tengerparti vizek

A következő eredmények csak lágy üledékre érvényesek.

TagállamInterkalibrált nemzeti osztályozási módszerekÖkológiai minőségi arány
Kiváló/jó közötti határértékJó/közepes közötti határérték
A diverzitás paraméterét tartalmazó módszerek
OlaszországM-AMBI0,810,61
SzlovéniaM-AMBI0,830,62
A diverzitás paraméterét nem tartalmazó módszerek
CiprusBentix0,750,58
FranciaországAMBI0,830,58
GörögországBentix0,750,58
SpanyolországBOPA0,950,54
SpanyolországMEDOCC0,730,47

Átmeneti vizek:

AZ INTERKALIBRÁCIÓ NEM TÖRTÉNT MEG.

A "FÖLDKÖZI-TENGER" FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem: fitoplankton

A tengerparti vizek interkalibrált típusainak leírása (csak fitoplanktonra érvényes)

TípusLeírásSűrűség (kg/m3)Évi átlag sótartalom (psu)
I. típusErősen befolyásolja a frissvíz-beáramlás< 25< 34,5
Típus: IIA,
IIA Adriatic
Mérsékelten befolyásolja a frissvíz-beáramlás (kontinentális hatás)25–2734,5–37,5
IIIW típusKontinentális partszakasz, nem befolyásolja frissvíz-beáramlás (nyugati medence)> 27> 37,5
IIIE típusNem befolyásolja frissvíz-beáramlás (keleti medence)> 27> 37,5
Island-W típusSziget partvidéke (Nyugati-medence)Teljes tartományTeljes tartomány

Az interkalibrált típusok a következő országokban vannak jelen:

I. típus

:

Franciaország, Olaszország

IIA típus

:

Franciaország, Olaszország, Spanyolország

IIA Adriatic típus

:

Olaszország, Szlovénia

Island-W típus

:

Franciaország, Olaszország, Spanyolország

IIIW típus

:

Franciaország, Olaszország, Spanyolország

IIIE típus

:

Ciprus, Görögország

Parti tengervizek

A biomassza szempontjából indikatív paraméter eredményei (klorofill-a): LÁSD A II. MELLÉKLETET.

Átmeneti vizek:

AZ INTERKALIBRÁCIÓ NEM TÖRTÉNT MEG.

A "FÖLDKÖZI-TENGER" FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem: makroalgák és zárvatermők

Parti tengervizek

Makroalgák: makroalgák és zárvatermők szempontjából indikatív biológiai minőségi részelem

Eredmények: az interkalibrált nemzeti osztályozási rendszerek ökológiai minőségi arányai

A következő eredmények a sziklás partszakaszok felső infralittorális övére (3,5-0,2 m mélység) érvényesek.

TagállamInterkalibrált nemzeti osztályozási módszerekÖkológiai minőségi arány
Kiváló/jó közötti határértékJó/közepes közötti határérték
CiprusEEI-c – Ecological Evaluation Index0,760,48
FranciaországCARLIT – Cartography of littoral and upper-sublittoral rocky-shore communities0,750,60
GörögországEEI-c – Ecological Evaluation Index0,760,48
OlaszországCARLIT – Cartography of littoral and upper-sublittoral rocky-shore communities0,750,60
SzlovéniaEEI-c – Ecological Evaluation Index0,760,48
SpanyolországCARLIT – Cartography of littoral and upper-sublittoral rocky-shore communities0,750,60

Tengerifüvek: makroalgák és zárvatermők szempontjából indikatív biológiai minőségi részelem

Eredmények: az interkalibrált nemzeti osztályozási rendszerek ökológiai minőségi arányai

TagállamInterkalibrált nemzeti osztályozási módszerekÖkológiai minőségi arány
Kiváló/jó közötti határértékJó/közepes közötti határérték
CiprusPREI – Posidonia oceanica Rapid Easy Index0,7750,55
FranciaországPREI – Posidonia oceanica Rapid Easy Index0,7750,55
OlaszországPREI – Posidonia oceanica Rapid Easy Index0,7750,55
SpanyolországPOMI – Posidonia oceanica Multivariate Index0,7750,55
SpanyolországValencian-CS0,7750,55

Makroalgák és zárvatermők

Átmeneti vizek:

Eredmények: az interkalibrált nemzeti osztályozási rendszerek ökológiai minőségi arányai

TagállamInterkalibrált nemzeti osztályozási módszerekÖkológiai minőségi arány
Kiváló/jó közötti határértékJó/közepes közötti határérték
FranciaországExclame0,800,60
GörögországEEI-c – Ecological Evaluation Index0,700,40
OlaszországMaQI – Macrophyte Quality Index0,800,60

VÍZKATEGÓRIA: parti tengervizek és átmeneti vizek

FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT: Fekete-tenger

Az interkalibráció általános típusainak leírása

TípusLeírás
CW-BL1Tengerparti vizek
Mezohalin, kis árapály-tartományú (< 1 m), sekély (< 30 m), mérsékelten kitett, vegyes szubsztrátum

Az interkalibrált típusok a következő országokban vannak jelen:

Bulgária és Románia

A "FEKETE-TENGER" FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem: fitoplankton

Tengerparti vizek

Eredmények: az interkalibrált nemzeti osztályozási rendszerek ökológiai minőségi arányai

OrszágInterkalibrált nemzeti osztályozási rendszerÖkológiai minőségi arány
Kiváló/jó közötti határértékJó/közepes közötti határérték
BulgáriaIBI0,800,63
RomániaIBI0,800,63

II. MELLÉKLET

VÍZKATEGÓRIA: parti tengervizek és átmeneti vizek

FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT: "Balti-tenger" földrajzi interkalibrációs csoport

A "BALTI-TENGER" FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem: fitoplankton

A biomassza szempontjából indikatív paraméter eredményei (klorofill-a): ökológiai minőségi arányok és a paraméterek értékei

A következő eredmények a május-júniustól szeptemberig mért nyári átlagértékekre vonatkoznak.

Tengerparti vizek

TagállamA nemzeti osztályozási rendszerek ökológiai minőségi arányaiParaméterek értékei és értéktartományai
Klorofill-a (μg/l)
Kiváló/jó közötti határértékJó/közepes közötti határértékKiváló/jó közötti határértékJó/közepes közötti határérték
BC1
Finnország0,760,591,72,2
Svédország0,870,651,52,0
BC9
Észtország0,820,672,22,7
Finnország0,790,651,92,3
Svédország0,800,671,51,8

VÍZKATEGÓRIA: parti tengervizek és átmeneti vizek

FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT: északkelet-atlanti

AZ "ÉSZAKKELET-ATLANTI" FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem: bentikus gerinctelen fauna

Eredmények: az interkalibrált nemzeti osztályozási rendszerek ökológiai minőségi arányai

Az eredmények csak lágy üledékben (szubtidális iszap/ homok) lévő élőhelyekre érvényesek.

Tengerparti vizek

NEA 1/26 és NEA7 típusok

OrszágInterkalibrált nemzeti osztályozási rendszerÖkológiai minőségi arány
Kiváló/jó közötti határértékJó/közepes közötti határérték
NEA1/26 és NEA 7 típusok (az indexek elsősorban a szerves anyagok feldúsulása és a toxikus szennyezésből adódó terhelésre érzékenyek a lágy üledékben található élőhelyeken)
DániaDKI0,670,53
FranciaországM-AMBI0,770,53
NémetországM-AMBI0,850,70
ÍrországIQI0,750,64
HollandiaBEQI20,780,58
NorvégiaNQI0,920,81
PortugáliaP-BAT0,790,58
SpanyolországM-AMBI0,770,53
SpanyolországBO2A0,780,44
Egyesült KirályságIQI0,750,64
NEA1/26 típusok (az index többféle terhelésre érzékeny többféle élőhelyen)
BelgiumBEQI0,800,60

AZ "ÉSZAKKELET-ATLANTI" FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem: fitoplankton

Tengerparti vizek

Fitoplankton: a biomassza szempontjából indikatív paraméter (klorofill-a)

Eredmények: ökológiai minőségi arányok és a paraméterek értékei

A paraméterek értékeit μg/l-ben, egy hatéves időszakon keresztül egy meghatározott növekedési időszakban számított 90 százalékpontos értékként fejezik ki. Az eredmények a típusokon belül a technikai jelentésben meghatározott földrajzi területekre vonatkoznak.

TípusÖkológiai minőségi arányÉrték (μg/l, 90 százalékpont)
Kiváló/jóJó/közepesKiváló/jóJó/közepes
NEA 1/26a
Franciaország0,670,33510
Írország0,670,33510
Norvégia0,670,332,55
Spanyolország (déli rész)0,670,33510
Spanyolország (északi rész) Kelet-Kantábria0,670,331,53
Spanyolország – Észak/Közép-Kantábria0,670,3336
Egyesült Királyság0,670,33510
NEA1/26b
Belgium0,670,441015
Franciaország0,670,441015
Hollandia0,670,441015
Egyesült Királyság0,670,441015
NEA3/4
Németország0,660,447–1011–15
Hollandia0,660,4410–1415–21
NEA1/26e
Portugália0,670,446–89–12
Spanyolország0,670,446–89–12
NEA9
Norvégia0,670,332,55
Svédország0,670,332,55
NEA10
Norvégia0,670,3336
Svédország0,670,3336

AZ "ÉSZAKKELET-ATLANTI" FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem: makroalgák és zárvatermők

Makroalgák: paraméter: intertidális virágzó makroalgák, lágy vízfenék, az abundancia szempontjából indikatív

Eredmények: az interkalibrált nemzeti paraméterek ökológiai minőségi arányai

Tengerparti vizek

OrszágInterkalibrált nemzeti osztályozási rendszerÖkológiai minőségi arány
Kiváló/jó határértékJó/közepes határérték
NEA1/26 típus
NémetországBewertungssystem für opportunistische Makroalgen auf eulitoralen Weichböden der Küstengewässer0,800,60
ÍrországOGA Tool – Opportunistic Green Macroalgal Abundance0,800,60
Egyesült KirályságOpportunistic Macroalgae Blooming Tool (OMBT)0,800,60

Átmeneti vizek

OrszágInterkalibrált nemzeti osztályozási rendszerÖkológiai minőségi arány
Kiváló/jó határértékJó/közepes határérték
NEA11 típus
ÍrországOGA Tool – Opportunistic Green Macroalgal Abundance0,800,60
PortugáliaBMI – Blooming Macroalgal Index (virágzó makroalgák értékelése)0,800,60
Egyesült KirályságOpportunistic Macroalgae Blooming Tool (OMBT)0,800,60

Eredmények: zárvatermők - makroalgák és zárvatermők szempontjából indikatív biológiai minőségi részelem

Tengerparti vizek:

Eredmények: az interkalibrált nemzeti osztályozási rendszerek ökológiai minőségi arányai

OrszágInterkalibrált nemzeti osztályozási rendszerÖkológiai minőségi arány
Kiváló/jó határértékJó/közepes határérték
NEA1/26 típus
FranciaországSBQ – Tengerifű-ágyak minősége parti és átmeneti víztestekben0,800,60
NémetországSG – Bewertungssystem für Makroalgen und Seegräser der Küsten- und Übergangsgewässer zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland0,800,60
ÍrországIntertidális tengerifű-abundancia és fajösszetétel0,800,63

Átmeneti vizek:

Eredmények: az interkalibrált nemzeti osztályozási rendszerek ökológiai minőségi arányai

Típus és országInterkalibrált nemzeti paraméterÖkológiai minőségi arány
Kiváló/jó határértékJó/közepes határérték
NEA11 típus
FranciaországSBQ – Tengerifű-ágyak minősége parti és átmeneti víztestekben0,800,60
NémetországSG – Bewertungssystem für Makroalgen und Seegräser der Küsten- und Übergangsgewässer zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland0,800,60
ÍrországIntertidális tengerifű-abundancia és fajösszetétel0,830,70
HollandiaTengerifű-ágyak megfigyelése víztestenként légi felvételek, terepi adatgyűjtés és a felszín / sűrűség fajonkénti meghatározása segítségével0,800,60
PortugáliaSQI – Tengerifű minőségindexe intertidális átmeneti vizek esetében0,800,60

VÍZKATEGÓRIA: parti tengervizek és átmeneti vizek

FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT: mediterrán

Biológiai minőségi elem: fitoplankton

Fitoplankton: a biomassza szempontjából indikatív paraméter (klorofill-a)

Tengerparti vizek

Eredmények: ökológiai minőségi arányok és a paraméterek értékei

A paraméterek értékeit klorofill-a μg/l-ben, egy legalább ötéves időszakon keresztül egy évre számított, 90 százalékpontra vetített értékben fejezik ki. Az eredmények a típusokon belül a technikai jelentésben meghatározott földrajzi területekre vonatkoznak.

TípusÖkológiai minőségi arányÉrték (μg/l, 90 százalékpont)
Kiváló/jóJó/közepesKiváló/jóJó/közepes
II-A típus
Franciaország0,800,532,383,58
Spanyolország0,800,532,383,58
Olaszország (Tirrén-tenger)0,760,591,062,19
II-A Adriatic típus
Olaszország0,750,581,583,81
Szlovénia0,750,581,583,81
Island-W típus
Franciaország0,800,500,751,20
Spanyolország0,800,500,751,20
III-W típus
Franciaország0,800,501,131,80
Spanyolország0,800,501,131,80
III-E típus
Ciprus0,800,200,100,40
Görögország0,800,200,100,40

( 1 ) HL L 327., 2000.12.22., 1. o.

( 2 ) HL L 243., 2005.9.19., 1. o.

( 3 ) A víz-keretirányelv (2000/60/EK) közös végrehajtási stratégiája, 6. sz. útmutató, "Towards a Guidance on Establishment of the Intercalibration Network and the Process on the Intercalibration Exercise", European Communities, 2003. ISBN 92-894-5126-2

( 4 ) A víz-keretirányelv (2000/60/EK) közös végrehajtási stratégiája, 14. sz. útmutató. "Guidance document on the Intercalibration Process 2004-2006", ISBN 92-894-9471-9

A víz-keretirányelv (2000/60/EK) közös végrehajtási stratégiája, 14. sz. útmutató. "Guidance document on the Intercalibration Process 2008-2011", ISBN 978-92-79-18997

( 5 ) HL L 332., 2008.12.10., 20. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32013D0480 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32013D0480&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02013D0480-20131008 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02013D0480-20131008&locale=hu

Tartalomjegyzék