32018R1065[1]

A Bizottság (EU) 2018/1065 rendelete (2018. július 27.) az 1178/2011/EU rendeletnek az uniós hajózószemélyzeti szakszolgálati engedélyek automatikus érvényesítése, valamint a fel- és leszállással kapcsolatos képzés tekintetében történő módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1065 RENDELETE

(2018. július 27.)

az 1178/2011/EU rendeletnek az uniós hajózószemélyzeti szakszolgálati engedélyek automatikus érvényesítése, valamint a fel- és leszállással kapcsolatos képzés tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EGK tanácsi irányelv, az 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. február 20-i 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

(1) Az 1178/2011/EU bizottsági rendelet (2) megállapítja a repülésszimulációs oktatóeszközök tanúsítására, az egyes légi járművek üzemben tartásában részt vevő pilóták tanúsítására, valamint a pilóták képzésében, vizsgáztatásában és ellenőrzésében részt vevő személyek és szervezetek tanúsítására vonatkozó műszaki követelményeket.

(2) A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO), miután a tagállamok területén kívül végzett földi ellenőrzések során egyes esetekben azt tapasztalta, hogy a hajózószemélyzet tagjai a pilóta-szakszolgálati engedélyüket kiadó tagállamtól eltérő tagállamban lajstromozott légi járművet vezetnek, módosította a nemzetközi polgári repülésről szóló Chicagói egyezmény 1. mellékletét annak érdekében, hogy a regionális repülésbiztonsági felügyeleti szervezetek megállapodásai révén megkönnyítse az engedélyek automatikus érvényesítését.

(3) Az 1178/2011/EU rendeletnek tükröznie kell az említett módosítást, hogy lehetővé tegye az uniós hajózószemélyzeti szakszolgálati engedélyek harmadik országokban történő automatikus érvényesítését. Az ICAO-egyezmény 1. melléklete 1.2.2.3.2.1. pontjának 174. módosításával összhangban átmeneti időszakot kell biztosítani, amely lehetővé teszi a meglévő pilóta-szakszolgálati engedélyek szükséges módosítását.

(4) Amióta hatályba lépett az 1178/2011/EU rendelet I. melléklete (FCL rész) - amely a hajózószemélyzet szakszolgálati engedélyének kiadásáról szóló egységes légügyi előírásokban (JAR-FCL 1) meghatározott feltételek alapján került megfogalmazásra - az Unió fokozottabban kompetencia-alapú megközelítést alkalmaz a hajózószemélyzeti szakszolgálati engedélyekre vonatkozó arányos és teljesítményalapú követelmények végrehajtásának biztosítása érdekében. Ezért a többfős személyzet pilóta-szakszolgálati képzésének előrehaladott szakaszában végrehajtandó fel- és leszállási képzésre vonatkozó előírásokat módosítani kell annak érdekében, hogy azok összhangban legyenek az "Eljárások légi navigációs szolgáltatásokhoz - képzés" című 9868. sz. dokumentumban (PANS-TRG) szereplő ICAO-ajánlásokkal.

(5) Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 16/2016. sz. véleményével és 03/2017. sz. véleményével együtt benyújtotta a Bizottságnak a végrehajtási szabályok tervezetét.

(6) Az 1178/2011/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7) Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 65. cikke alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1178/2011/EU rendelet a következőképpen módosul:

1. a 4. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(9) A 2018. augusztus 19. előtt kiállított engedélyek esetében a tagállamoknak legkésőbb 2022. december 31-ig meg kell felelniük az (EU) 2018/1065 bizottsági rendelettel (*1) módosított ARA.FCL.200. a) pont második bekezdésében meghatározott követelményeknek.

(*1) A Bizottság (EU) 2018/1065 rendelete (2018. július 27.) az 1178/2011/EU rendeletnek az uniós hajózószemélyzeti szakszolgálati engedélyek automatikus érvényesítése, valamint a fel- és leszállással kapcsolatos képzés tekintetében történő módosításáról (HL L 192., 2018.7.30., 31. o.).""

2. Az I. melléklet (FCL rész) a következőképpen módosul:

a) Az FCL.045 pont a következő e) ponttal egészül ki:

"e) Az a pilóta, aki egy, a hajózószemélyzeti szakszolgálati engedélyét kiadó tagállamtól eltérő tagállamban lajstromozott légi járművön szándékozik az Unió területén kívül repülni, köteles nyomtatott vagy elektronikus formában magánál tartani az ICAO-függelék legfrissebb kiadását, amely tartalmazza az engedélyek automatikus érvényesítését elismerő megállapodás ICAO nyilvántartási számára való utalást, valamint a megállapodásban részes államok jegyzékét.";

b) Az 5. függelék 11. pontja helyébe a következő szöveg lép:

"11. A tanfolyamnak tartalmaznia kell legalább 12 felszállást és leszállást a kompetencia biztosítása érdekében. E fel- és leszállások számát legalább hatra lehet csökkenteni, feltéve, hogy a képzés elvégzését megelőzően az ATO és az üzemeltető biztosítja, hogy: Az említett fel- és leszállásokat oktató felügyelete mellett kell végrehajtani egy olyan repülőgéptípuson, amelyre a típusjogosítás kiadásra kerül.";

a) sor kerül egy olyan eljárásra, amely során felmérik a növendék pilóta előírt kompetencia szintjét; és

b) sor kerül egy olyan eljárásra, amely biztosítja, hogy korrekciós intézkedésre kerül sor, ha a képzés során végzett értékelés azt jelzi, hogy erre szükség van.

3. A VI. melléklet (ARA rész) a következőképpen módosul:

a) az ARA.GEN.105 pont a következőképpen módosul:

i) a szöveg a következő 3 a. és 3b. ponttal egészül ki:

"3a. »ARO.RAMP«: a légi üzemeltetés szabályozásáról szóló rendelet II. mellékletének RAMP alrésze;

3b. »Automatikus érvényesítés«: a Chicagói egyezmény I. mellékletével összhangban valamely állam által kiállított hajózószemélyzeti szakszolgálati engedélynek az ICAO-függelékben felsorolt szerződő állam általi, alaki követelmények nélküli elfogadása;";

ii. a 12. pont helyébe a következő szöveg lép:

"12. »ICAO-függelék«: a Chicagói egyezmény 1. mellékletével összhangban kiállított automatikusan érvényesített hajózószemélyzeti szakszolgálati engedélynek a hajózószemélyzeti szakszolgálati engedély XIII. pontjában említett függeléke;";

b) az ARA.FCL.200 pont a következőképpen módosul: az ARA.FCL.200 pont a) alpontja helyébe a következő szöveg lép:

"a) Szakszolgálati engedélyek és jogosítások kiadása. Az illetékes hatóságnak az e rész I. függelékében található nyomtatványt használva kell kiadnia a hajózószemélyzeti szakszolgálati engedélyeket és a hozzájuk kapcsolódó jogosításokat. Amennyiben a pilóta a hajózószemélyzeti szakszolgálati engedélyét kiadó tagállamtól eltérő tagállamban lajstromozott légi járművön szándékozik az Unió területén kívül repülni, az illetékes hatóság:

1. a következő megjegyzést illeszti be a hajózószemélyzeti szakszolgálati engedély XIII. pontja alatt: "ezt az engedélyt az ezen engedélyhez csatolt ICAO-függelék alapján automatikusan érvényesítették"; és

2. az ICAO-függeléket nyomtatott vagy elektronikus formátumban a pilóta rendelkezésére bocsátja.";

c) az I. függelék a) 2. (XIII) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

"(XIII) megjegyzések: például a korlátozásokkal kapcsolatos vagy a jogosultságokat igazoló bejegyzések, beleértve a nyelvismereti igazolást is, az engedély automatikus érvényesítésére vonatkozó megjegyzések és a II. mellékletben szereplő légi járművekhez kapcsolódó jogosítások, amennyiben azokat kereskedelmi célú légi fuvarozásban használják; és".

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet a Szerződéseknek megfelelően teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban.

Kelt Brüsszelben, 2018. július 27-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER

(1) HL L 79., 2008.3.19., 1. o.

(2) A Bizottság 1178/2011/EU rendelete (2011. november 3.) a polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről (HL L 311., 2011.11.25., 1. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32018R1065 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32018R1065&locale=hu