1260/2022. (V. 24.) Korm. határozat

a Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat módosításáról

1. A Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat) 2. pont (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A kormányzati döntéshozatal különös hatáskörű szakmai döntés-előkészítő fóruma

a) a Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság,

b) a Nemzetbiztonsági Munkacsoport,

c) a Honvédelmi és Rendészeti Munkacsoport."

2. A Határozat 2. pont (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A kormányzati döntéshozatal különös hatáskörű politikai döntéshozó fóruma

a) a Stratégiai és Családügyi Kabinet,

b) a Gazdasági Kabinet,

c) a Védelmi Tanács, valamint

d) a Nemzetpolitikai Kabinet."

3. A Határozat 16. pont e) pont eb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára a 15. pont szerinti döntés megalapozása céljából vizsgálja, hogy

az előterjesztés vagy a miniszteri rendelet tervezete)

"eb) az állam működésének észszerűsége tekintetében"

(megfelel-e a Kormány célkitűzéseinek.)

4. A Határozat 17. pont (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára)

"e) a Kormány általános politikájával való összhang tekintetében a miniszterelnök politikai igazgatója,"

(állásfoglalását kéri.)

5. A Határozat 17. pont (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(A Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára)

"f) a 16. pont e) pont eb) alpontja vonatkozásában a Miniszterelnöki Kabinetirodán keresztül az állam működésének észszerűsítéséért felelős kormánybiztos"

(állásfoglalását kéri.)

6. A Határozat 20. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"20. Az észrevételezési jogot

a) a minisztérium szervezeti és működési szabályzata szerint a miniszter, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár vagy az erre feljogosított helyettes államtitkár,

b) a miniszterelnök politikai igazgatója által kijelölt helyettes államtitkár,

c) a kormánybiztos vagy

d) a kormányhivatal vezetője, akadályoztatása esetén az erre kijelölt helyettese

gyakorolja."

7. A Határozat 26. pont (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Kormányhoz előterjesztést nyújthat be a Kormány tagja, a miniszterelnök politikai igazgatója, a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára, feladatkörében a kormánybiztos, továbbá a Kormány döntése alapján vagy a miniszterelnök hozzájárulásával más szervek és személyek."

8. A Határozat 44. pont c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Közigazgatási Államtitkári Értekezlet résztvevői:)

"c) a miniszterelnök politikai igazgatója által kijelölt helyettes államtitkár."

9. A Határozat 45. pont (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Közigazgatási Államtitkári Értekezleten

a) a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnöke,

b) a Központi Statisztikai Hivatal elnöke,

c) a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács elnöke,

d) a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 20. § (2) bekezdés b) pontja szerinti miniszter munkájának segítésére kijelölt valamely államtitkár vagy helyettes államtitkár

állandó meghívottként vesz részt."

10. A Határozat "A Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság" alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

"A Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság

51. A Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság (a továbbiakban: FKB) a Kormány - a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 10. § (1) bekezdése alapján létrehozott és működtetett - fejlesztéspolitikai javaslattevő, véleményező, döntés-előkészítő és koordináló szerve.

52. (1) Az FKB feladata az európai uniós forrásból megvalósuló fejlesztéspolitika végrehajtásának összehangolása, a fejlesztéspolitika területén hozandó kormányzati döntések előkészítése és az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter központi koordinációs tevékenységének elősegítése.

(2) Az FKB az (1) bekezdés szerinti feladata érdekében különösen

a) javaslatot dolgoz ki, állást foglal a Kormány számára a hosszú és középtávú fejlesztési és tervezési feladatokról, az Európai Unió pénzügyi támogatásainak igénybevételéhez szükséges tervekről, a programokról, azok végrehajtásáról, a támogatások felhasználásához szükséges intézményrendszer kialakításáról, valamint e témakörökben indokolt szabályozásról,

b) összehangolja az európai uniós források - ideértve az európai uniós agrár- és vidékfejlesztési alapokat is -eredményes felhasználásával kapcsolatos feladatokat,

c) megtárgyalja és véleményezi a Kormány döntését nem igénylő ágazati fejlesztési tervet, programot, stratégiát a fejlesztéspolitikával való összhang megteremtése és a központi koordináció biztosítása érdekében,

d) megtárgyalja a Kormány döntését igénylő fejlesztéspolitikai tárgyú, illetve azzal összefüggő fejlesztési, tervezési és végrehajtási dokumentumokat, és döntési javaslatot tesz azokra,

e) döntési javaslatot tesz a program, az azzal összefüggő stratégiai dokumentumok - így különösen az éves fejlesztési keret -, valamint az irányító hatóság munkatervének elfogadásáról és módosításáról szóló tervezetre vonatkozóan, ennek keretében véleményezi az éves fejlesztési keret és a munkaterv intézkedéseivel elérni kívánt célokat, azok mérhető indikátorait, a lehetséges kedvezményezettek körét, a támogatás formáját, mértékét, a támogatható tevékenységet, a támogatni tervezett projektek számát és a támogatási értéket, valamint ezek éves ütemezését,

f) megtárgyalja a kiemelt projektről szóló előterjesztést, és döntési javaslatot tesz arra,

g) megtárgyalja a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozásában a hárommilliárd forintot, a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet vonatkozásában pedig az ötmilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatokat - ideértve azt is, ha a projekt elszámolható összköltsége a költségnövekménnyel együtt a jelzett értékhatárt meghaladja -, és döntési javaslatot tesz azokra,

h) véleményezi a nagyprojektekre vonatkozóan az Európai Bizottság számára benyújtandó javaslatokat,

i) véleményezi a fejlesztéspolitikai szempontból kiemelt jelentőségű ügyeket, projekteket és a komplex programokat,

j) az FKB elnöke döntése alapján véleményezi a projektkiválasztás elbírálási szempontjait, az a) pontban meghatározottakon kívüli eljárásrendi szabályokról és utasításokról szóló dokumentumokat, és javaslatot tesz azokra,

k) nyomon követi az irányító hatóságok munkatervének megvalósulását, azok végrehajtásáról tájékoztatást kérhet,

l) részt vesz a fejlesztéspolitikai célok teljesülése érdekében a fejlesztéspolitikát érintő jogszabályok előkészítésében,

m) a fejlesztések végrehajtásáért felelős szervezetektől beszámolót kérhet, és intézkedést javasolhat,

n) az európai uniós fejlesztési forrásokból megvalósuló fejlesztések összehangolása érdekében adatot kérhet a hazai fejlesztési forrásokból megvalósuló fejlesztésekre vonatkozóan,

o) véleményezi a közreműködő szervezetek kialakításának, kiválasztásának módszerét, feltételrendszerét, nyomon követi tevékenységüket, e szervezetektől rendszeresen beszámolót, tájékoztatót kérhet.

53. Az 52. pontban meghatározott tárgykörbe tartozó előterjesztés és jelentés a Stratégiai és Családügyi Kabinet, illetve a Gazdasági Kabinet napirendjére csak akkor vehető fel, ha azt az FKB előzetesen megtárgyalta, vagy azt az előterjesztő az FKB-val előzetesen egyeztette. E szabály alkalmazása alól indokolt esetben és kizárólag akkor lehet eltérni, ha ahhoz a miniszterelnök, az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter vagy az FKB elnöke hozzájárul.

54. Ha az FKB a feladatkörébe tartozó előterjesztést megvitatta, és a Stratégiai és Családügyi Kabinet, illetve a Gazdasági Kabinet általi megtárgyalásra javasolta, az előterjesztés közvetlenül benyújtható a Stratégiai és Családügyi Kabinet, illetve a Gazdasági Kabinet ülésére.

55. (1) Az FKB elnökből és tagokból álló testület.

(2) Az FKB elnökét a miniszterelnök jelöli ki és menti fel.

(3) Az FKB tagja

a) az irányító hatóságok vezetői,

b) az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által kijelölt személyek,

c) a szakpolitikai felelős által kijelölt államtitkár vagy helyettes államtitkár,

d) a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára,

e) az államháztartásért felelős miniszter által kijelölt államtitkár vagy helyettes államtitkár,

f) a gazdaságfejlesztési miniszter által kijelölt államtitkár vagy helyettes államtitkár,

g) az igazoló hatóság vezetője,

h) a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatója.

(4) Az FKB ülésének állandó meghívottjai

a) az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter feladatainak ellátását segítő minisztérium

aa) állami támogatások uniós versenyjogi szempontú vizsgálatáért felelős helyettes államtitkára,

ab) fejlesztéspolitikai ellenőrzésekért felelős szervezeti egységének vezetője,

ac) európai uniós és hazai fejlesztéspolitikai szabályozásért felelős helyettes államtitkára,

ad) európai uniós projektek monitoringjáért és értékeléséért felelős helyettes államtitkára,

ae) közbeszerzésekért felelős helyettes államtitkára,

b) az FKB titkárságának vezetője.

(5) Az FKB ülésére az elnök a tagon és az állandó meghívotton kívül más személyt is meghívhat.

56. (1) Az FKB elnökét az FKB elnöke által kijelölt FKB-tag helyettesítheti.

(2) Az FKB elnöke a helyettesítéséről szóló intézkedésében a helyettes jogait korlátozhatja. Ilyen rendelkezés hiányában az FKB elnöke által kijelölt helyettes az FKB elnökének jogait gyakorolja és kötelezettségeit teljesíti.

(3) Ha az FKB elnöke helyettes kijelöléséről nem intézkedett, akkor az FKB elnökét az európai uniós fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkár helyettesítheti.

(4) Az FKB tagját az FKB tagja által kijelölt vezető jogállású - döntéshozatalra és állásfoglalásra feljogosított -személy helyettesítheti.

(5) A helyettesítés további szabályait az FKB ügyrendje állapítja meg.

57. (1) Az FKB elnöke állapítja meg az FKB ülésének napirendjét.

(2) Az FKB üléséről összefoglaló készül, amelynek összeállításáról az FKB titkársága gondoskodik. Az FKB ülésének összefoglalóját az FKB elnöke hagyja jóvá.

(3) Az FKB ügyrendjét a tagok véleményének kikérését követően az FKB elnöke állapítja meg.

(4) A FKB működésének feltételeiről, valamint titkársági és ügyviteli feladatainak ellátásáról az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter feladatainak ellátását segítő minisztérium szervezetén belül működő szervezeti egység gondoskodik."

11. A Határozat "A Nemzetbiztonsági Munkacsoport" alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

"A Nemzetbiztonsági Munkacsoport, valamint a Honvédelmi és Rendészeti Munkacsoport

58. (1) A Nemzetbiztonsági Munkacsoport, valamint a Honvédelmi és Rendészeti Munkacsoport a Védelmi Tanács döntés-előkészítő testülete.

(2) A Nemzetbiztonsági Munkacsoport

a) javaslatot tesz a Védelmi Tanácsnak a nemzetbiztonság védelme érdekében szükséges feladatokra és intézkedésekre, valamint figyelemmel kíséri azok végrehajtását,

b) biztosítja az összehangolt, késedelem nélküli és szükséges intézkedések és a végrehajtásért felelős szerv gyors megállapítását lehetővé tevő információcserét a nemzetbiztonság védelmével az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, az Információs Hivatal, a Nemzeti Információs Központ, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, valamint az érintett minisztériumok között,

c) javaslatot tesz a b) pontban meghatározott szervek tevékenységével kapcsolatos szakfeladatok ellátására, azok összehangolására, a felelősség rendjére,

d) biztosítja a b) pontban meghatározott szervek által feladat- és hatáskörükben szerzett, a nemzetbiztonság védelmével összefüggő műveleti, bűnmegelőzési, bűnüldözési, felderítési és elhárítási célból hasznosítható információk közvetlen, koordinált cseréjét és összegzését, az operatív együttműködést,

e) szükség esetén információs igényt fogalmaz meg a b) pontban meghatározott szervek felé, valamint együttműködésre kéri fel a Kormány irányítása alá nem tartozó állami szerveket,

f) összehangolja a b) pontban meghatározott szervek felderítő és műveleti, valamint hatósági intézkedéseit, továbbá a műveleti helyzetnek megfelelően javaslatot tesz a szükséges intézkedésekre.

(3) A Nemzetbiztonsági Munkacsoport tagja

a) a belügyminiszter vagy az általa delegált személy,

b) a honvédelmi miniszter vagy az általa delegált személy,

c) a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter vagy az általa delegált személy,

d) a nemzetbiztonsági főtanácsadó vagy az általa delegált személy,

e) a Magyar Honvédség parancsnoka vagy az általa delegált személy,

f) az Információs Hivatal főigazgatója vagy az általa delegált személy,

g) az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatója vagy az általa delegált személy,

h) a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatója vagy az általa delegált személy,

i) a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatója vagy az általa delegált személy,

j) a Terrorelhárítási Központ főigazgatója vagy az általa delegált személy,

k) a Nemzeti Információs Központ főigazgatója vagy az általa delegált személy.

(4) A Nemzetbiztonsági Munkacsoport vezetője a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter által kijelölt személy.

(5) A Honvédelmi és Rendészeti Munkacsoport

a) javaslatot tesz a Védelmi Tanácsnak a közbiztonság védelme, továbbá az élet- és vagyonvédelem érdekében szükséges feladatokra és intézkedésekre, valamint figyelemmel kíséri azok végrehajtását,

b) biztosítja az összehangolt, késedelem nélküli és szükséges intézkedések és a végrehajtásért felelős szerv gyors megállapítását lehetővé tevő információcserét a közbiztonság védelmével, valamint a haza védelmével és a szövetségi kötelezettségek teljesítésével összefüggésben az Országos Rendőr-főkapitányság, a Terrorelhárítási Központ, a Nemzeti Védelmi Szolgálat, a Nemzeti Információs Központ, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Magyar Honvédség Parancsnoksága, valamint az érintett minisztériumok között,

c) javaslatot tesz a b) pontban meghatározott szervek tevékenységével kapcsolatos szakfeladatok ellátására, azok összehangolására, a felelősség rendjére,

d) biztosítja a b) pontban meghatározott szervek által feladat- és hatáskörükben szerzett, a közbiztonság és a nemzetbiztonság védelmével, valamint az élet- és vagyonvédelemmel összefüggő műveleti, valamint műveleti, bűnmegelőzési, bűnüldözési, felderítési és elhárítási célból hasznosítható információk közvetlen, koordinált cseréjét és összegzését, az operatív együttműködést,

e) szükség esetén információs igényt fogalmaz meg a b) pontban meghatározott szervek felé, valamint együttműködésre kéri fel a Kormány irányítása alá nem tartozó állami szerveket,

f) összehangolja a b) pontban meghatározott szervek felderítő és műveleti, valamint hatósági intézkedéseit, továbbá a műveleti helyzetnek megfelelően javaslatot tesz a szükséges intézkedésekre.

(6) A Honvédelmi és Rendészeti Munkacsoport tagja

a) a belügyminiszter vagy az általa delegált személy,

b) a honvédelmi miniszter vagy az általa delegált személy,

c) a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter vagy az általa delegált személy,

d) a nemzetbiztonsági főtanácsadó vagy az általa delegált személy,

e) a Magyar Honvédség parancsnoka vagy az általa delegált személy,

f) az országos rendőrfőkapitány vagy az általa delegált személy,

g) a Terrorelhárítási Központ főigazgatója vagy az általa delegált személy,

h) a Nemzeti Védelmi Szolgálat főigazgatója vagy az általa delegált személy,

i) a Nemzeti Információs Központ főigazgatója vagy az általa delegált személy,

j) a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója vagy az általa delegált személy,

k) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetője vagy az általa delegált személy,

l) az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság főigazgatója vagy az általa delegált személy,

m) a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka vagy az általa delegált személy.

(7) A Munkacsoport vezetője a belügyminiszter által kijelölt személy."

12. A Határozat 62. pontja a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A miniszterelnök politikai igazgatója a Kormány ülésén akadályoztatása esetén nem helyettesíthető."

13. A Határozat 90/B. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"90/B. (1) A Stratégiai és Családügyi Kabinet feladatai a Kormány vagy a miniszterelnök által meghatározott, így különösen

1. az aktív Magyarországért,

2. az anyakönyvi ügyekért,

3. az áldozatsegítésért,

4. az általános politikai koordinációért,

5. a családpolitikáért,

6. az e-közigazgatásért,

7. az egészségügyért,

8. az európai uniós források felhasználásáért,

9. az európai uniós ügyek koordinációjáért,

10. az építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért,

11. a felsőoktatásért,

12. egyes kereskedelmi építmények vonatkozásában a fenntarthatósági szempontok érvényesítéséért,

13. a fogyasztóvédelemért,

14. a gyermek- és ifjúságpolitikáért,

15. a gyermekek és az ifjúság védelméért,

16. a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért,

17. a helyi önkormányzatokért,

18. az igazságügyért,

19. az ingatlan-nyilvántartásért,

20. a kárpótlásért,

21. a kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai események rendezéséért,

22. a kormányzati kommunikációért,

23. a kormányzati társadalmi kapcsolatok összehangolásáért,

24. a közbeszerzésekért,

25. a közigazgatás-fejlesztésért,

26. a közigazgatás-szervezésért,

27. a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért,

28. a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért,

29. a köziratok kezelésének szakmai irányításáért,

30. a köznevelésért,

31. a közszolgálati életpálya kidolgozásáért,

32. a kulturális diplomáciáért és a külföldi magyar kulturális intézetekért,

33. a kulturális örökség védelméért,

34. a kultúráért,

35. a külpolitikáért,

36. a mozgóképszakmáért,

37. az országmárkáért,

38. a rozsdaövezeti akcióterületekkel kapcsolatos ügyekért,

39. a sportpolitikáért,

40. a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért,

41. a szociálpolitikáért,

42. a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért,

43. a társadalmi felzárkózásért,

44. a társadalmi párbeszédért,

45. a társadalompolitika összehangolásáért,

46. a településfejlesztésért és településrendezésért,

47. a településkép védelméért,

48. a természetvédelemért,

49. a területfejlesztésért,

50. a területfejlesztés stratégiai tervezéséért,

51. a területrendezésért,

52. a térképészetért,

53. a választójogi és népszavazási szabályozásért,

54. a versenyképesség gazdasági és jogi feltételrendszerét,

55. a vízgazdálkodásért,

56. a víziközmű-szolgáltatásért,

57. a vízügyi igazgatási szervek irányításáért,

58. a vízvédelemért

való felelősségi körökbe tartozó előterjesztésekre és jelentésekre terjednek ki.

(2) A Stratégiai és Családügyi Kabinet elnöke a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

(3) A Stratégiai és Családügyi Kabinet tagja

a) a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter,

b) a belügyminiszter,

c) az igazságügyi miniszter,

d) az építési és beruházási miniszter,

e) a kultúráért és innovációért felelő miniszter,

f) a gazdaságfejlesztési miniszter,

g) a területfejlesztési miniszter és

h) a tárgyalt napirendi pont tekintetében az előterjesztő (jelentés esetén a benyújtó) miniszter vagy miniszterek.

(4) A Stratégiai és Családügyi Kabinet ülésén állandó meghívottként részt vesz a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára.

(5) A Stratégiai és Családügyi Kabinet ülésén - a (3) bekezdés szerinti minisztereken túl - bármely miniszter vagy az általa delegált személy részt vehet a hozzászólás jogával, amennyiben a részvételi szándékát előzetesen jelzi a Miniszterelnöki Kormányirodának.

(6) Ha a Stratégiai és Családügyi Kabinet döntésének előrelátható költségvetési hatásai szükségessé teszik, a pénzügyminiszter a Stratégiai és Családügyi Kabinet ülésétől számított öt munkanapon belül kifogással élhet a döntéssel szemben.

(7) A (6) bekezdés szerinti, határidőben tett kifogás esetén az előterjesztést a Kormány napirendjére tűzi. Kifogás hiányában a Stratégiai és Családügyi Kabinet döntése szerint kell eljárni."

14. A Határozat 90/C. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"90/C. (1) A Gazdasági Kabinet feladatai a Kormány vagy a miniszterelnök által meghatározott, így különösen

1. az adópolitikáért,

2. a vidékfejlesztésért,

3. az agrárpolitikáért,

4. az audiovizuális politikáért,

5. az államháztartásért,

6. az állami beruházásokért,

7. az állami vagyon felügyeletéért,

8. az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért,

9. a bányászati ügyekért,

10. a belgazdaságért,

11. az egészségbiztosításért,

12. az egészségbiztosítási járulékfizetés szabályozásáért,

13. az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért,

14. az elektronikus hírközlésért,

15. az energiapolitikáért,

16. az élelmiszeriparért,

17. az élelmiszerlánc-felügyeletért,

18. az építésgazdaságért,

19. az erdőgazdálkodásért,

20. a felnőttképzésért,

21. a foglalkoztatáspolitikáért,

22. a földügyért,

23. a gazdaságfejlesztésért,

24. a halgazdálkodásért,

25. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és szolgáltatási díj megállapításáért,

26. a hulladékgazdálkodásért,

27. a hulladékgazdálkodás felügyeletéért,

28. az informatikáért,

29. az iparügyekért,

30. a kereskedelemért,

31. a kormányzati tudománypolitikáért,

32. a költségvetés makrogazdasági megalapozásáért,

33. a környezetvédelemért,

34. a közfoglalkoztatásért,

35. a közlekedésért,

36. a külgazdasági ügyekért,

37. a lakáscélú állami támogatásokért,

38. a lakáspolitikáért,

39. a nemzeti közműszolgáltatásokért,

40. a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért,

41. a nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért,

42. a nyugdíjjárulék- és nyugdíjbiztosításijárulék-fizetés szabályozásáért,

43. a nyugdíjpolitikáért,

44. a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért,

45. a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért,

46. a postaügyért,

47. a sportlétesítmény-fejlesztésért és gazdálkodásért,

48. a szakképzésért,

49. a számviteli szabályozásért,

50. a szerencsejáték szabályozásért,

51. a településüzemeltetésért, kéményseprő-ipari tevékenységért,

52. a tudománypolitika koordinációjáért,

53. a turizmusért,

54. az űrkutatásért,

55. a vadgazdálkodásért,

56. a vállalkozásfejlesztésért,

57. a vendéglátásért

való felelősségi körökbe tartozó előterjesztésekre és jelentésekre terjednek ki.

(2) A Gazdasági Kabinet elnöke a pénzügyminiszter.

(3) A Gazdasági Kabinet állandó tagja

a) a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter,

b) a Miniszterelnökséget vezető miniszter,

d) a technológiai és ipari miniszter,

e) a gazdaságfejlesztési miniszter,

f) a tárgyalt napirendi pont tekintetében az előterjesztő (jelentés esetén a benyújtó) miniszter vagy miniszterek.

(4) A Gazdasági Kabinet ülésén állandó meghívottként részt vesz a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára.

(5) A Gazdasági Kabinet elnöke adott napirendi pont tárgyalásához a napirendi pont szerint érintett minisztert vagy minisztereket meghívhatja."

15. A Határozat "A Nemzetbiztonsági Kabinet feladat- és hatásköre, valamint a tagjai" alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

"A Védelmi Tanács feladat- és hatásköre, valamint a tagjai

90/D. (1) A Védelmi Tanács feladatai a Kormány vagy a miniszterelnök által meghatározott, így különösen

1. a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért,

2. a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért,

3. a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáért,

4. a bűncselekmények megelőzéséért,

5. a büntetés-végrehajtásért,

6. az élet- és vagyonbiztonság védelméért,

7. a határrendészetért,

8. a honvédelemért,

9. az idegenrendészetért és menekültügyért,

10. a katasztrófák elleni védekezésért,

11. a kábítószer-megelőzésért és kábítószerügyi koordinációs feladatokért,

12. a közbiztonságért,

13. a közlekedés-rendészetért,

14. a közterület-felügyelet szabályozásáért,

15. a külföldiek társadalmi beilleszkedésének elősegítéséért,

16. a külföldre utazás szabályozásáért,

17. a minősített adatok védelmének szakmai felügyeletéért,

18. az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáért,

19. a rendészetért,

20. a szabálysértési szabályozásért,

21. a terrorizmus elleni küzdelemért,

22. a védelmi és biztonsági feladatokhoz kapcsolódó központi beszerzésért,

23. a védelmi fejlesztésért

való felelősségi körökbe tartozó előterjesztésekre és jelentésekre terjednek ki.

(2) A Védelmi Tanács elnöke a miniszterelnök.

(3) A Védelmi Tanács titkára a nemzetbiztonsági főtanácsadó. A miniszterelnök távollétében a Védelmi Tanács ülését a Védelmi Tanács titkára vezeti.

(4) A Védelmi Tanács tagja

a) a belügyminiszter,

b) a honvédelmi miniszter,

c) a külgazdasági és külügyminiszter és

d) a miniszterelnök által kijelölt tagként a nemzetbiztonsági főtanácsadó.

(5) A Védelmi Tanács ülésén állandó meghívottként részt vesz a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára.

(6) A Védelmi Tanács - a 90/F. pont figyelembevételével - akkor határozatképes, ha a Védelmi Tanács

a) elnöke, valamint

b) négy tagja

közül az ülésen legalább négyen jelen vannak, vagy a (8) bekezdés szerinti esetben - személyes megjelenéstől függetlenül - legalább hárman szavaznak.

(7) A Védelmi Tanács szükség szerint, de legalább kéthetente ülésezik, ülését a Védelmi Tanács titkára hívja össze. Rendkívüli ülés összehívását bármely tag kezdeményezheti.

(8) A Védelmi Tanács úgy is hozhat döntést, illetve alakíthat ki véleményt, hogy az adott ügyben a tagok elektronikus úton vagy távbeszélő útján közlik szavazatukat. Ebben az esetben a Védelmi Tanács elnöke és tagja az ülésen személyes megjelenésre nem köteles.

(9) A (8) bekezdés szerinti esetben a Védelmi Tanács titkára a Védelmi Tanács döntéséről vagy véleményéről - ha részvétele a Védelmi Tanács ülésén nem volt biztosítható - öt napon belül tájékoztatja a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkárát."

16. A Határozat 90/E. pont (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Nemzetpolitikai Kabinet tagja

a) a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter,

b) a Miniszterelnökséget vezető miniszter,

c) a kultúráért és innovációért felelős miniszter,

d) a külgazdasági és külügyminiszter,

e) a tárgyalt napirendi pont tekintetében az előterjesztő (jelentés esetén benyújtó) miniszter vagy miniszterek."

17. A Határozat 90/F. pont (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A Védelmi Tanács ülésén a külgazdasági és külügyminisztert - a 90/D. pont (8) bekezdése szerinti esetben személyes megjelenés hiányában is - államtitkár helyettesítheti."

18. A Határozat 90/F. pontja a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A miniszterelnök politikai igazgatója tanácskozási joggal részt vesz - a Védelmi Tanács kivételével - valamennyi kabinet munkájában. A miniszterelnök politikai igazgatója a kabinet ülésén helyettesíthető. A miniszterelnök politikai igazgatóját az általa kijelölt helyettes államtitkár helyettesítheti."

19. A Határozat 90/G. pont (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kabinet ülésének napirendi javaslatát)

"c) a Védelmi Tanács esetében a Közigazgatási Államtitkári Értekezlet, valamint annak állandó vagy eseti munkabizottsága állásfoglalásainak figyelembevételével a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkárának javaslatára Védelmi Tanács elnöke, illetve annak akadályoztatása esetén a Védelmi Tanács titkára hagyja jóvá,"

(amelyet a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára küld ki legkésőbb az ülést megelőző második munkanapon az ülés résztvevőinek. A végleges napirendről a kabinet dönt.)

20. A Határozat 90/G. pont (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A kabinet napirendjén szereplő előterjesztést és jelentést - a Védelmi Tanács által tárgyalt előterjesztés és jelentés kivételével - valamennyi miniszter és a miniszterelnök politikai igazgatója részére szükséges eljuttatni."

21. A Határozat 90/I. pont (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A 90/D. pont (8) bekezdése szerinti esetben a Védelmi Tanács üléséről távolmaradó tag az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó támogató vagy elutasító szavazatát az ülést megelőzően a Védelmi Tanács elnökének megküldheti."

22. A Határozat 90/J. pont (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Védelmi Tanács

a) a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzési tervről, valamint

b) a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzésről szóló napirendi pontok kapcsán véleményt alakít ki."

23. A Határozat 90/L. pont (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ha a kabinet az előterjesztett javaslatot érdemben megváltoztatta, a szükséges utóegyeztetéseket)

"c) a Védelmi Tanács esetében a nemzetbiztonsági főtanácsadó,"

(koordinálja.)

24. A Határozat 90/L. pont (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kabinet döntései szövegének véglegesítéséről az ülés összefoglalója alapján a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára gondoskodik, és azt)

"c) a Védelmi Tanács esetében a nemzetbiztonsági főtanácsadó,"

(felterjesztésében a miniszterelnök írja alá.)

25. A Határozat 90/L. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Ha a miniszterelnök a kabinet aláírásra felterjesztett döntésével nem ért egyet, az előterjesztésnek a kabinet általi, a Kormány általi, illetve a Kabinetvezetői Értekezlet általi megtárgyalását rendelheti el."

26. A Határozat 90/M. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"90/M (1) A Kabinetvezetői Értekezlet áttekintheti a kabinet által hozott döntéseket.

(2) A Kabinetvezetői Értekezlet tagja

a) a miniszterelnök,

b) a Miniszterelnökséget vezető miniszter,

c) a pénzügyminiszter.

(3) A Kabinetvezetői Értekezlet ülésén - a miniszterelnök erre vonatkozó döntése esetén részt vehet

a) a társadalmi és kormányzati egyeztetetések koordinálásáért felelős miniszterelnöki biztos,

b) a gazdaságfejlesztési miniszter,

c) a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára,

d) a miniszterelnök politikai igazgatója."

27. A Határozat a következő 90/N. ponttal egészül ki:

"90/N. (1) A kabinet, a Kabinetvezetői Értekezlet dokumentumainak kezeléséről és őrzéséről, valamint a kabinet döntéseinek nyilvántartásáról a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára gondoskodik.

(2) A kabinet üléséről összefoglaló készül. Az összefoglaló elkészítéséről - az ülést követő három munkanapon belül - a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára gondoskodik.

(3) Az összefoglalót a kabinet elnöke írja alá.

(4) Az összefoglaló mellékleteként meg kell őrizni a kabinet ülésére megtárgyalás céljából megküldött előterjesztés, jelentés, valamint a kabinet döntése alapján kiadott kormányrendelet, kormányhatározat egy-egy példányát.

(5) Az összefoglaló egy-egy példányát a miniszterelnök politikai igazgatója és a közigazgatási államtitkárok kapják meg. A Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára az összefoglaló megküldését másnak is engedélyezheti."

28. A Határozat

a) 4. pontjában az "a kormánybiztosok" szövegrész helyébe az "a miniszterelnök politikai igazgatója, a kormánybiztosok" szöveg,

b) 12. pontjában az "a közigazgatási" szövegrész helyébe az "a miniszterelnök politikai igazgatójának, a közigazgatási" szöveg,

c) 59. pontjában a "Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság és" szövegrész helyébe a "Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság, a Honvédelmi és Rendészeti Munkacsoport, valamint" szöveg,

d) 62. pont (1) bekezdésében a "vesz részt" szövegrész helyébe a "vesz részt a miniszterelnök politikai igazgatója," szöveg,

e) 85. pontjában a "központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról" szövegrész helyébe a "kormányzati igazgatásról" szöveg,

f) 86. pontjában az "a közigazgatási" szövegrész helyébe az "a miniszterelnök politikai igazgatója és a közigazgatási" szöveg,

g) 87. pontjában a "tagjai és" szövegrész helyébe a "tagjai, a miniszterelnök politikai igazgatója és" szöveg, az "a kormányülés" szövegrész helyébe az "a miniszterelnök politikai igazgatójának és a kormányülés" szöveg,

h) 90/A. pont (1) bekezdésében a "központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 28. § (1) bekezdése" szövegrész helyébe a "kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 8. § (1) bekezdése" szöveg, a "Nemzetbiztonsági Kabinetet" szövegrész helyébe a "Védelmi Tanácsot" szöveg,

i) 90/F. pont (2) bekezdésében a "Nemzetbiztonsági Kabinet" szövegrész helyébe a "Védelmi Tanács" szöveg, a "vezető miniszter" szövegrész helyébe a "vezető kormánytag" szöveg,

j) 90/F. pont (3) bekezdésében a "Nemzetbiztonsági Kabinet" szövegrész helyébe a "Védelmi Tanács" szöveg

lép.

29. Hatályát veszti a Határozat

a) 11. pontjában az "együttesen vagy vele" szövegrész,

b) 31/A. pontja és

c) 90/F. pont (1a) bekezdése.

30. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök