32003R2244[1]

A Bizottság 2244/2003/EK rendelete (2003. december 18.) a műholdas hajómegfigyelési rendszerekre vonatkozó részletes rendelkezések megállapításáról

A Bizottság 2244/2003/EK rendelete

(2003. december 18.)

a műholdas hajómegfigyelési rendszerekre vonatkozó részletes rendelkezések megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendeletre [1] és különösen annak 22. cikke (3) bekezdésére és 23. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1) A 2371/2002/EK tanácsi rendelet 22. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében a halászhajóknak tilos a közös halászati politika hatálya alá tartozó tevékenységeket folytatni, amennyiben nem telepítenek egy olyan működő rendszert a halászhajóra, amely távellenőrzési rendszerek segítségével lehetővé teszi a hajó észlelését és azonosítását.

(2) Helyénvaló, hogy a 18 méter teljes hosszúságot meghaladó hajókra 2004. január 1-jétől, illetve a 15 méter teljes hosszúságot meghaladó hajókra 2005. január 1-jétől műholdas hajómegfigyelési rendszert (VMS) telepítését írják elő.

(3) A kizárólag a tagállamok alapvonalain belül tevékenykedő halászhajók mentesülnek e kötelezettség alól, mivel tevékenységüknek az erőforrásokra gyakorolt hatása elhanyagolható.

(4) A 2371/2002/EK rendelet 23. cikkének (3) bekezdése értelmében a tagállamok létrehozzák a hatékony ellenőrzés, felügyelet és végrehajtás biztosításához szükséges igazgatási és technikai struktúrákat, beleértve a műholdas megfigyelési rendszert is.

(5) A szigorúbb VMS-rendelkezések lehetővé teszik a megfigyelési, ellenőrzési és felügyeleti műveletek hatékonyságának és hatásfokának a javítását mind a tengeren, mind a szárazföldön.

(6) A halászhajók sebességének és útvonalának közlésére vonatkozó rendelkezések alkalmazása tekintetében - bizonyos feltételekhez kötötten - egy átmeneti időszakot kell megállapítani.

(7) VMS-rendszert hasonló módon kell alkalmazni a közösségi halászhajókra és harmadik országok közösségi vizeken halászó halászhajóira.

(8) Az említett új rendelkezések elfogadása miatt hatályon kívül kell helyezni a műholdas hajómegfigyelési rendszerek tekintetében a 2847/93/EGK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 1997. július 29-i 1489/97/EK bizottsági rendeletet [2].

(9) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Halászati és Akvakultúra-ágazati Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet megállapítja a műholdas hajómegfigyelési rendszer (VMS) tagállamok általi működtetésének részletes szabályait a 2371/2002/EK rendelet 22. cikke (1) bekezdésének b) pontjában és 23. cikkének (3) bekezdésében előírtak szerint.

2. cikk

Hatály

(1) Ezt a rendeletet a következő halászhajókra kell alkalmazni:

a) 2004. január 1-jétől a 18 méter teljes hosszúságot meghaladó halászhajókra; és

b) 2005. január 1-jétől a 15 méter teljes hosszúságot meghaladó halászhajókra.

(2) Ezt a rendeletet nem kell alkalmazni azokra a halászhajókra, amelyeket kizárólag az akvakultúra kiaknázása céljából használnak, és amelyek kizárólag a tagállamok alapvonalain belül tevékenykednek.

3. cikk

Halászati felügyelő központok

(1) A tagállamok halászati felügyelő központokat (FMC) működtetnek.

(2) A tagállamok halászati felügyelő központjai a következőket ellenőrzik:

a) az adott tagállam lobogója alatt hajózó halászhajókat, függetlenül attól, hogy milyen vizeken vagy melyik kikötőben tartózkodnak;

b) a más tagállamok lobogója alatt hajózó közösségi halászhajókat; és

c) a harmadik országok halászhajóit, amikor azok az adott tagállam felségterülete és joghatósága alá tartozó vizeken tartózkodnak.

(3) A tagállamok közös halászati felügyelő központot is működtethetnek.

II. FEJEZET

KÖZÖSSÉGI HALÁSZHAJÓK MŰHOLDAS MEGFIGYELÉSE

4. cikk

Műholdkövető eszközök telepítésének követelménye a közösségi halászhajókra

Azok a közösségi halászhajók, amelyek VMS telepítésére kötelesek, csak akkor hagyhatják el a kikötőt, ha fedélzetükre működőképes műholdkövető eszközt szereltek fel.

5. cikk

A műholdkövető eszközök jellemzői

(1) A közösségi halászhajókra telepített műholdkövető eszközök biztosítják a következő adatok mindenkori automatikus továbbítását a lobogó szerinti tagállam halászati felügyelő központjának:

a) a halászhajó azonosítója;

b) a halászhajó utolsó mért földrajzi helyzete 500 méternél kisebb megengedett eltéréssel, 99 %-os konfidencia-intervallummal;

c) az a nap és időpont (koordinált világidőben [UTC] kifejezve), amikor megállapították a halászhajó említett helyzetét; és

d) legkésőbb 2006. január 1-jétől a halászhajó sebessége és útvonala.

(2) A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a műholdkövető eszközök ne fogadhassanak és továbbíthassanak hamis helyzetmeghatározási adatokat, illetve hogy az eszközöket ne lehessen kézzel átállítani.

6. cikk

A műholdkövető eszközökkel kapcsolatos kötelezettségek

(1) A közösségi halászhajó parancsnoka biztosítja, hogy a műholdkövető eszközök mindig teljesen működőképesek legyenek, és továbbítsák az 5. cikk (1) bekezdésében említett adatokat.

(2) A közösségi halászhajó parancsnoka gondoskodik különösen arról, hogy:

a) az adatokat semmilyen módon se módosítsák;

b) a műholdkövető eszközök antennáját vagy antennáit semmi se zavarja;

c) a műholdkövető eszközök áramellátását semmi se szakítsa meg;

d) a műholdkövető eszközöket ne távolítsák el a halászhajóról.

(3) Tilos használhatatlanná tenni, megrongálni vagy üzemen kívül helyezni a műholdkövető eszközt, illetve bármilyen más módon zavarni annak működését.

7. cikk

A lobogó szerinti tagállamok ellenőrző intézkedései

A lobogó szerinti tagállamok biztosítják az 5. cikk (1) bekezdésében említett adatok pontosságának rendszeres ellenőrzését, és azonnal intézkednek, ha az adatok pontatlannak bizonyulnak.

8. cikk

Az adattovábbítás gyakorisága

(1) Minden tagállam biztosítja, hogy a saját halászati felügyelő központja legalább óránként egyszer megkapja a VMS-en keresztül az 5. cikk (1) bekezdésében említett információkat a lobogója alatt hajózó és a Közösségben lajstromozott halászhajók tekintetében. A halászati felügyelő központ határozhat úgy, hogy rövidebb időközönként kéri az információkat.

(2) Az (1) bekezdés ellenére az adatátvitel gyakorisága kétóránként legalább egy alkalom lehet, ha a halászati felügyelő központ le tudja kérdezni a halászhajó tényleges helyzetét.

(3) Amennyiben a halászhajó kikötőben tartózkodik, ki lehet kapcsolni a műholdkövető eszközöket, ha erről előzetesen értesítették a lobogó szerinti tagállam és a parti tagállam halászati felügyelő központját, a következő helyzetjelentés pedig igazolja, hogy a halászhajó nem változtatta meg helyzetét a korábbi jelentéshez képest.

9. cikk

Egyes területekre való belépés, illetve azok elhagyásának ellenőrzése

Minden tagállam biztosítja, hogy halászati felügyelő központja a lobogója alatt hajózó és a Közösségben lajstromozott halászhajók tekintetében a VMS-en keresztül ellenőrizze a következő területekre való belépésnek, illetve azok elhagyásának napját és idejét:

a) azok a tengeri területek, ahol a vizekhez és az erőforrásokhoz való hozzáférés tekintetében különleges szabályokat kell alkalmazni;

b) azoknak a regionális halászati szervezeteknek a szabályozási területei, amelyeknek a Közösség vagy egyes tagállamok szerződő felei;

c) harmadik országok vizei.

10. cikk

Az adatok továbbítása a parti tagállamoknak

(1) A tagállamok által telepített VMS-ek biztosítják, hogy automatikusan továbbítsák a parti tagállam halászati felügyelő központjának az 5. cikkben előírt, az adott tagállam lobogója alatt hajózó és a Közösségben lajstromozott halászhajókra vonatkozó adatokat, amíg azok a parti tagállam vizein tartózkodnak.

Az adatok továbbítása a lobogó szerinti tagállam halászati felügyelő központjának történő adatáttovábbítással egyidejűleg, az I. mellékletben meghatározott formátumnak megfelelően történik.

(2) Minden tagállam továbbítja a többi tagállamnak a kizárólagos gazdasági övezetét és a kizárólagos halászati övezetét kijelölő szélességi és hosszúsági koordináták átfogó jegyzékét.

(3) Egy adott területet közösen ellenőrző parti tagállamok közös fogadóállomást határozhatnak meg az 5. cikk szerinti adatok továbbításához. Erről értesítik a Bizottságot és a többi tagállamot.

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóságaik együttműködnek a parti tagállamok halászati felügyelő központjainak történő adatáttovábbításra vonatkozó eljárások megállapításában és alkalmazásában.

(5) Kérelemre a tagállamok továbbítják a többi tagállamnak a lobogójuk alatt hajózó, VMS telepítésére kötelezett hajók jegyzékét. A jegyzék tartalmazza a hajók belső flotta-nyilvántartási számát, külső azonosítóját, nevét és nemzetközi rádióhívójelét.

11. cikk

A műholdkövető eszköz meghibásodása vagy üzemképtelensége

(1) A közösségi halászhajóra telepített műholdkövető eszköz meghibásodása vagy üzemképtelensége esetén a hajó parancsnoka vagy tulajdonosa, illetve ezek képviselője az esemény észlelésétől vagy a (3) bekezdés, illetve a 12. cikk (1) bekezdése szerinti értesítéstől kezdve minden negyedik órában e-mailen, telexen, faxon, telefonon, illetve - az ilyen jelentések fogadására a közösségi jogszabályok alapján jóváhagyott rádióállomásokon keresztül - rádión tájékoztatja a lobogó szerinti tagállam és a parti tagállam halászati felügyelő központját a hajó pontos földrajzi helyzetéről.

(2) A közösségi halászhajó az említett meghibásodás vagy üzemképtelenség esetén nem hagyhatja el a kikötőt mindaddig, amíg a hajóra telepített eszköz a hatáskörrel rendelkező hatóságok elvárásainak megfelelően újra működőképes nem lesz, illetve amíg az említett hatóságok egyéb módon meg nem engedik a kikötő elhagyását.

(3) A tagállamok megpróbálják értesíteni a hajó parancsnokát vagy tulajdonosát, illetve ezek képviselőjét, ha a közösségi halászhajóra telepített műholdkövető eszköz hibásnak vagy üzemképtelennek tűnik.

(4) A lobogó szerinti tagállam engedélyezheti, hogy a műholdkövető eszközt kicseréljék egy, az 5. cikk követelményeinek megfelelő, működő eszközre.

12. cikk

Az adattovábbítás elmaradása

(1) Amennyiben a lobogó szerinti tagállam halászati felügyelő központjához 12 órán keresztül nem érkeznek meg a 8. és a 11. cikk szerinti adatok, a központ a lehető legrövidebb időn belül értesíti erről a hajó parancsnokát vagy tulajdonosát, illetve ezek képviselőjét. Amennyiben egy adott hajó esetében ez egy éven belül több mint háromszor bekövetkezik, a lobogó szerinti tagállam biztosítja, hogy a szóban forgó hajóra telepített műholdkövető eszközt ellenőrizzék. Az érintett tagállam kivizsgálja az ügyet annak megállapítása céljából, hogy nem próbálták-e átállítani a berendezést. A 6. cikk (2) bekezdésének d) pontjától eltérve a vizsgálat céljából eltávolíthatják a szóban forgó berendezést a hajóról.

(2) Amennyiben a lobogó szerinti tagállam halászati felügyelő központjához 12 órán keresztül nem érkeznek meg a 8. és a 11. cikk szerinti adatok, az utolsó helyzetjelentés pedig egy parti tagállam vizeiről érkezett, a központ a lehető legrövidebb időn belül értesíti erről az érintett parti tagállam halászati felügyelő központját.

(3) Amennyiben egy parti tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságai észlelik, hogy a vizeiken egy halászhajó tartózkodik, de a 10. cikk (1) bekezdésével és a 11. cikk (1) bekezdésével összhangban nem kaptak adatokat, értesítik erről a hajó parancsnokát és a hajó lobogó szerinti tagállamának halászati felügyelő központját.

13. cikk

A halászati tevékenységek felügyelete

(1) A tagállamok a hajók halászati tevékenységének hatékony felügyeletére használják a 8. cikk, a 10. cikk (1) bekezdése és a 11. cikk (1) bekezdése szerint kapott adatokat.

(2) A lobogó szerinti tagállamok biztosítják, hogy a lobogójuk alatt hajózó vagy az adott tagállamban lajstromozott halászhajók által küldött adatokat elektronikus formában három évig megőrizzék.

(3) A parti tagállamok biztosítják, hogy a többi tagállam lobogója alatt hajózó halászhajók által küldött adatokat elektronikus formában három évig megőrizzék.

III. FEJEZET

HOZZÁFÉRÉS AZ ADATOKHOZ ÉS JELENTÉSEKHEZ

14. cikk

Hozzáférés az adatokhoz

(1) A tagállamok egyedi kérésre on-line távoli hozzáférést biztosítanak a Bizottság részére a halászati felügyelő központjuk által rögzített adatokat tartalmazó számítógépes fájlokhoz.

(2) Az e rendelet keretében kapott adatokat bizalmasan kezelik.

15. cikk

A hatáskörrel hatóságokra vonatkozó információk

(1) A halászati felügyelő központért felelős, hatáskörrel rendelkező hatóság nevét, címét, telefonszámát, telexszámát, faxszámát, valamint az X.25. és más, elektronikus adatátvitelre használt címét a II. melléklet jegyzéke tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdésben említett információk bárminemű változásáról az adott változás időpontjától számított egy héten belül tájékoztatni kell a Bizottságot és a többi tagállamot.

16. cikk

A tagállamok féléves jelentései

(1) A tagállamok félévente - május 1-jéig és november 1-jéig - az előző félév tekintetében jelentést nyújtanak be a Bizottságnak a hajómegfigyelési rendszerük működéséről.

(2) A tagállamok különösen a következő adatokat közlik a Bizottsággal:

a) az előző félévben az érintett tagállam lobogója alatt hajózó vagy az abban a tagállamban lajstromozott, VMS telepítésére kötelezett halászhajók száma;

b) azon halászhajók listája, amelyek műholdkövető eszköze ismétlődően meghibásodott vagy üzemképtelenné vált az előző félév során;

c) a halászati felügyelő központ által fogadott helyzetjelentések száma az előző félév során, a lobogó szerinti állam szerinti bontásban; és

d) az érintett tagállam lobogója alatt hajózó vagy az abban a tagállamban lajstromozott, VMS telepítésére kötelezett halászhajók által a FAO-alterületként meghatározott tengeri övezetekben az előző félévben eltöltött idő összesítve.

(3) A (2) bekezdésben említett információk továbbításának formátumát a tagállamok és a Bizottság között folytatott konzultáció keretében is meg lehet állapítani.

IV. FEJEZET

HARMADIK ORSZÁGOK KÖZÖSSÉGI VIZEKEN TEVÉKENYKEDŐ HALÁSZHAJÓINAK MŰHOLDAS MEGFIGYELÉSE

17. cikk

Műholdkövető rendszer telepítésének követelménye

A harmadik országok VMS telepítésére kötelezett halászhajóinak a hajóra felszerelt, működőképes műholdkövető eszközzel kell rendelkezniük, amikor közösségi vizeken tartózkodnak.

18. cikk

A műholdkövető eszközök jellemzői

(1) A harmadik országok hajóira telepített műholdkövető eszközök mindenkor biztosítják a következő adatok automatikus továbbítását, amíg ezek a hajók közösségi vizeken tartózkodnak:

a) a halászhajó azonosítója;

b) a halászhajó utolsó mért földrajzi helyzete 500 méternél kisebb megengedett eltéréssel, 99 %-os konfidencia-intervallummal;

c) az a nap és időpont (koordinált világidőben [UTC] kifejezve), amikor megállapították a halászhajó említett helyzetét; és

d) legkésőbb 2006. január 1-jétől a halászhajó sebessége és útvonala.

(2) A műholdkövető eszközöket úgy alakítják ki, hogy azok ne fogadhassanak és továbbíthassanak hamis helyzetmeghatározási adatokat, illetve hogy az eszközöket ne lehessen kézzel átállítani.

19. cikk

A műholdkövető eszközökkel kapcsolatos kötelezettségek

(1) A harmadik országok VMS telepítésére kötelezett halászhajóinak parancsnokai biztosítják, hogy a műholdkövető eszközök mindig teljesen működőképesek legyenek, és továbbítsák a 18. cikk (1) bekezdésében említett adatokat.

(2) A harmadik országok halászhajóinak parancsnokai gondoskodnak különösen arról, hogy:

a) az adatokat semmilyen módon se módosítsák;

b) a műholdkövető eszközök antennáját vagy antennáit semmi se zavarja;

c) a műholdkövető eszközök áramellátását semmi se szakítsa meg;

d) a műholdkövető eszközöket ne távolítsák el a halászhajóról.

(3) Tilos használhatatlanná tenni, megrongálni vagy üzemen kívül helyezni a műholdkövető eszközt, illetve bármilyen más módon zavarni annak működését.

20. cikk

Az adattovábbítás gyakorisága

Az automatikus adattovábbításra óránként legalább egyszer kerül sor. Ez azonban történhet kétóránként is, ha a lobogó szerinti tagállam halászati felügyelő központja le tudja kérdezni a halászhajó tényleges helyzetét.

21. cikk

Az adatok továbbítása a parti tagállamnak

A 18. cikk (1) bekezdésében említett helyzetmegfigyelési adatokat az I. mellékletben megállapított formátumban továbbítják a parti tagállam halászati felügyelő központjának.

22. cikk

A tagállamok és a harmadik országok közötti együttműködés

(1) Minden tagállam továbbítja az érintett harmadik ország hatáskörrel rendelkező hatóságának a kizárólagos gazdasági övezetét és a kizárólagos halászati övezetét kijelölő szélességi és hosszúsági koordináták átfogó jegyzékét, amelynek formátuma összhangban van az 1984-es geodéziai világrendszerrel (WGS 84).

(2) A parti tagállamok biztosítják, hogy együttműködnek az érintett harmadik országok hatáskörrel rendelkező hatóságaival a halászati felügyelő központjaiknak történő automatikus adatáttovábbításra vonatkozó eljárások kialakításában és alkalmazásában.

23. cikk

A műholdkövető eszköz meghibásodása vagy üzemképtelensége

(1) Amennyiben a harmadik ország halászhajójára telepített műholdkövető eszköz meghibásodik vagy üzemképtelenné válik, azalatt az idő alatt, amíg a hajó a közösségi vizeken tartózkodik, a hajó parancsnoka vagy tulajdonosa, illetve ezek képviselője minden második órában, valamint amikor a hajó áthalad az egyik ICES-körzetből egy másikba, e-mailen, telexen, faxon, telefonon vagy rádión közli a hajó aktuális földrajzi helyzetét.

(2) Ezt az információt továbbítják a parti tagállam halászati felügyelő központjának.

(3) A harmadik országok közösségi vizeken tevékenykedő hajói meghibásodás vagy üzemképtelenség esetén nem hagyhatják el a tagállam kikötőjét, amíg a hajóra telepített műholdkövető eszköz a hatáskörrel rendelkező hatóságok elvárásainak megfelelően újra működőképes nem lesz, illetve amíg az említett hatóságok egyébként meg nem engedik a kikötő elhagyását.

(4) A parti tagállamok értesítik a hajó parancsnokát vagy tulajdonosát, illetve ezek képviselőjét, ha a halászhajóra telepített műholdkövető eszköz hibásnak vagy üzemképtelennek tűnik.

24. cikk

A halászati tevékenységek felügyelete és az azokra vonatkozó jelentések elkészítése

(1) A tagállamok a harmadik országok halászhajói által folytatott halászati tevékenységek hatékony felügyeletére használják a 18. cikk és a 23. cikk (1) bekezdése szerint kapott adatokat.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a harmadik országok halászhajói által küldött adatokat elektronikus formában három évig megőrizzék.

(3) A tagállamok haladéktalanul értesítik a Bizottságot, ha egy hajó nem tartja be az e fejezetben megállapított szabályokat.

V. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

25. cikk

Hatályon kívül helyezés

Az 1489/97/EK rendeletet 2004. január 1-jétől kezdődően hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre való hivatkozásokat az e rendeletre való hivatkozásként, a III. mellékletben szereplő megfelelési táblázat szerint kell értelmezni.

26. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2004. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2003. december 18-án.

a Bizottság részéről

Franz Fischler

a Bizottság tagja

[1] HL L 358., 2002.12.31., 59. o.

[2] HL L 202., 1997.7.30., 18. o. A legutóbb a 2445/1999/EK rendelettel (HL L 298., 1999.11.19., 5. o.) módosított rendelet.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

Az elektronikus adatcsere formátuma a parti tagállamoknak történő adattovábbításhoz

A. A helyzetjelentés tartalma

Adatelem | Mezőkód | Kötelező/ nem kötelező | Megjegyzések |

A jelentés kezdete | SR | K | Rendszeradat; a jelentés kezdetét jelzi |

Cím | AD | K | Az üzenetre vonatkozó adat; úti cél; a parti tagállam Alpha-3 ISO-országkódja |

Üzenet típusa | TM | K | Az üzenetre vonatkozó adat; üzenettípus, "POS" |

Rádióhívójel | RC | K | Hajólajstromozási adat |

Hajóút száma | TN | NK | A tevékenységre vonatkozó adat; a halászati út sorozatszáma a folyó évben |

Hajó neve | NA | NK | Hajólajstromozási adat |

Belső flotta-nyilvántartási szám | IR | NK | Hajólajstromozási adat. A hajóra vonatkozó egyedi szám: a lobogó szerinti állam Alpha-3 ISO országkódja, amelyet egy szám követ |

Külső lajstromszám | XR | NK | Hajólajstromozási adat; a hajó oldalán feltüntetett szám |

Földrajzi szélesség (tizedes pontosságig) | LT | K | A tevékenységre vonatkozó adat; a hajó helyzete az adattovábbításkor |

Földrajzi hosszúság (tizedes pontosságig) | LG | K | A tevékenységre vonatkozó adat; a hajó helyzete az adattovábbításkor |

Sebesség | SP | K | A hajó sebessége tízszeres csomóban kifejezve |

Útvonal | CO | K | A hajó útvonala 360o-os skálán |

Dátum | DA | K | Az üzenetre vonatkozó adat; az adattovábbítás dátuma |

Időpont | TI | K | Az üzenetre vonatkozó adat; az adattovábbítás időpontja |

A jelentés vége | ER | K | Rendszeradat; a jelentés végét jelzi |

Kategória | Adatelem | Mezőkód | Típus | Tartalom | Meghatározás |

Rendszeradatok | Üzenet kezdete | SR | | | A jelentés kezdetét jelzi |

Üzenet vége | ER | | | A jelentés végét jelzi |

Az üzenet adatai | Cím | AD | Char*3 | ISO-3166 cím | Az üzenetet fogadó fél címe |

Üzenet típusa | TM | Char*3 | Kód | Az üzenettípus első három betűje |

Dátum | DA | Num*8 | ÉÉÉÉHHNN | Év, hónap, nap |

Időpont | TI | Num*4 | ÓÓPP | Óra és perc UTC-ben kifejezve |

Hajó- lajstromozási adatok | Rádióhívójel | RC | Char*7 | IRCS-kód | A hajó nemzetközi rádióhívójele |

Hajó neve | NA | Char*30 | ISO 8859,1 | A hajó neve |

Külső lajstromszám | XR | Char*14 | ISO 8859,1 | A hajó oldalán feltüntetett szám |

Belső flotta-nyilvántartási szám | IR | Char*3 Char*9 | ISO-3166 + max. 9N | A hajó egyedi száma, amit a lajstromozás alapján a lobogó szerinti állam adott ki |

A tevékenységre vonatkozó adatok | Földrajzi szélesség (tizedes pontosságig) | LT | Char*7 | +/- DD.ddd | Az érték déli szélesség esetén negatí (WGS84) |

Földrajzi hosszúság (tizedes pontosságig) | LG | Char*8 | +/- DDD.ddd | Az érték nyugati hosszúság esetén negatív(WGS84) |

Sebesség | SP | Num*3 | Csomó*10 | pl.: //SP/105 = 10,5 csomó |

Útvonal | CO | Num*3 | 360o-os skálán | pl.: //CO/270 = 270o |

Hajóút száma | TN | Num*3 | 001-999 | A halászati út száma a folyó évben |

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

Hatáskörrel rendelkező hatóságok

BELGIË/BELGIQUE

Név: | Dienst voor de Zeevisserij Administratief Centrum |

Cím: | Vrijhavenstraat 5 B-8400 Oostende |

Telefon: | (32-59) 50 89 66 - 51 29 94 |

Fax: | (32-59) 51 45 57 - 51 45 57 |

Telex: | 81075 dzvost |

X.25: | 206 259 020 63 |

E-mail: | Dienst.Zeevisserij@ewbl.vlaanderen.be VMS.Oostende@wol.be |

DANMARK

Név: | Fiskeridirektoratet |

Cím: | Stormgade 2 DK-1470 København K |

Telefon: | (45) 33 96 36 09 |

Fax: | (45) 33 96 39 00 |

Telex: | 16144 fm dk |

X.25: | 238 201 023 8535 (til Fiskeridirektoratet) 238 201 023 853 (fra Fiskeridirektoratet) |

E-mail: | sat@fd.dk |

DEUTSCHLAND

Név: | Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung |

Cím: | Palmaille 9 D-22767 Hamburg |

Telefon: | (49-40) 38905-173/38905-180 |

Fax: | (49-40) 38905-128/38905-160 |

Telex: | 0214/763 |

X.25: | 0 262 45 4001 20221 |

E-mail: | bettina.gromke@ble.de |

ΕΛΛΑΣ

Név: | Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας/Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας Γ (Αλιείας) |

Cím: | Γρ. Λαμπράκη 150 EL-18518 Πειραιάς |

Telefon: | (30-210) 4519901 - 4191308 - 4513657 |

Fax: | (30-210) 4191561 - 4285466 |

Telex: | 212239 - 212273 |

X.25: | 02023 - 22100047 |

E-mail: | vms@mail.yen.gr, demos@yen.gr |

ESPAÑA

Név: | Secretaría General de Pesca Marítima |

Cím: | Paseo de la Castellana no 112 ES-28046 Madrid |

Telefon: | (34) 913 47 17 50 |

Fax: | (34) 913 47 15 44 |

X.25: | 21453150315802 |

E-mail: | csp@mapya.es |

FRANCE

Név: | Cross Atlantique |

Cím: | Château de la Garenne Avenue Louis Bougo F-56410 Etel |

Telefon: | (33) 297 55 35 35 |

Fax: | (33) 297 55 49 34 |

Telex: | 95 05 19 |

IRELAND

Név: | Fisheries Monitoring Centre Naval Base |

Cím: | Haulbowline Co. Cork Ireland |

Telefon: | (353-21) 486 48 30 - 486 48 31 - 486 49 66 - 486 49 70 - 437 87 52 (24 hr) |

Fax: | (353-21) 437 80 96 |

X.25: | 272 440 520 023 |

E-mail: | nscstaff@eircom.net vagy fmcvmsst@eircom.net |

ITALIA

Név: | Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera |

Cím: | Viale dell'Arte n. 16 I-00144 Roma |

Telefon: | (39) 06 59 23 569 - 59 24 145 - 59 08 45 27 |

Fax: | (39) 06 59 22 737 - 59 08 47 93 |

Telex: | (39) 06 61 41 56 - 61 41 03 - 61 11 72 |

E-mail: | cogecap3@flashnet.it |

NEDERLAND

Név: | Algemene Inspectiedienst |

Cím: | Poststraat 15 Postbus 234 6461 AW Kerkrade Nederland |

Telefon: | (31-45) 546 62 22 (31-45) 546 62 30 |

Fax: | (31-45) 546 10 11 |

X.25: | 0204 14444605 |

E-mail: | meldkamer@minLnv.nl |

PORTUGAL

Név: | Direcção-Geral das Pescas e Aquicultura |

Cím: | Av. de Brasília P-1400-038 Lisboa |

Telefon: | (351-21) 302 51 00/302 51 90 |

Fax: | (351-21) 302 51 01 |

X.25: | 268096110344 |

SUOMI/FINLAND

Név: | Maa- ja metsätalousministeriö, kala- ja riistaosasto |

Cím: | Mariankatu 23 FI-00170 Helsinki |

Telefon: | (358-9) 16001 |

Fax: | (358-9) 16052640 |

X.25: | (0) 244 20100131 |

E-mail: | ali.lindahl@mmm.fi markku.nousiainen@mmm.fi |

SVERIGE

Név: | Fiskeriverket |

Cím: | Box 423 S-401 26 Göteborg |

Telefon: | (46-31) 743 03 00 |

Fax: | (46-31) 743 04 44 |

X.25: | 2043 7 201034 |

E-mail: | fiskeriverket@fiskeriverket.se |

UNITED KINGDOM

Név: | Ministry of Agriculture, Fisheries and Food Fisheries IV Division |

Cím: | Nobel House, 17, Smith Square London SW1P 3JR United Kingdom |

Telefon: | (44-207) 270 8337 - Scotland: (44-131) 244 6078 |

Fax: | (44-207) 238 6566 |

Telex: | 21274 |

X.25: | 237 859 010 201 |

E-mail: | MAFF.OPS@defra.gsi.gov.uk |

--------------------------------------------------

III. MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

1489/97/EK rendelet | E rendelet |

1. cikk | 1. cikk |

- | 2. cikk |

- | 3. cikk |

2. cikk | - |

- | 4. cikk |

3. cikk (1) bekezdés | 5. cikk (1) bekezdés |

- | 5. cikk (2) bekezdés |

- | 6. cikk |

3. cikk (2) bekezdés | 7. cikk |

3. cikk (3) bekezdés | 8. cikk (1) bekezdés |

- | 8. cikk (2) bekezdés |

I. melléklet | 8. cikk (3) bekezdés |

3. cikk (4) bekezdés | 9. cikk |

4. cikk (1) bekezdés | 10. cikk (1) bekezdés |

4. cikk (2) bekezdés | 10. cikk (2) bekezdés |

4. cikk (3) bekezdés | 10. cikk (3) bekezdés |

4. cikk (4) bekezdés | 10. cikk (4) bekezdés |

- | 10. cikk (5) bekezdés |

5. cikk | - |

6. cikk (1) bekezdés | 11. cikk (1) bekezdés |

6. cikk (2) bekezdés | 11. cikk (2) és (4) bekezdés |

6. cikk (3) bekezdés | 11. cikk (3) bekezdés |

- | 12. cikk (1) bekezdés |

- | 12. cikk (2) bekezdés |

- | 12. cikk (3) bekezdés |

- | 13. cikk (1) bekezdés |

- | 13. cikk (2) bekezdés |

- | 13. cikk (3) bekezdés |

7. cikk | 14. cikk (1) bekezdés |

- | 14. cikk (2) bekezdés |

8. cikk | 15. cikk |

9. cikk | - |

10. cikk | 16. cikk |

- | 17. cikk |

- | 18. cikk |

- | 19. cikk |

- | 20. cikk |

- | 21. cikk |

- | 22. cikk |

- | 23. cikk |

- | 24. cikk |

- | 25. cikk |

11. cikk | 26. cikk |

I. melléklet | - |

II. melléklet | I. melléklet |

III. melléklet | II. melléklet |

- | III. melléklet |

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32003R2244 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32003R2244&locale=hu

Tartalomjegyzék