32010L0058[1]

A Bizottság 2010/58/EU irányelve ( 2010. augusztus 23. ) a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletének az iprodion hatóanyag felvételének megújítása érdekében történő módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 2010/58/EU IRÁNYELVE

(2010. augusztus 23.)

a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletének az iprodion hatóanyag felvételének megújítása érdekében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdése második albekezdésének második francia bekezdésére,

mivel:

(1) A 2003/31/EK bizottsági irányelv (2) felvette az iprodion hatóanyagot a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe.

(2) Amikor a Bayer az iprodion egyedüli bejelentőjeként a hatóanyag felvételét kérelmezte, a hatóanyag gombaölő szerként való felhasználásaira vonatkozó adatokat nyújtott be, amelyek azt az általános következtetést támasztották alá, hogy az iprodiontartalmú növényvédő szerek várhatóan teljesíteni fogják a 91/414/EGK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott biztonsági követelményeket.

(3) Egy másik bejelentő, a DEVGEN az említett felhasználás mellett az iprodion fonálféregölő szerként való használatát kérelmezte. Annak érdekében, hogy alátámassza az iprodion felhasználásának kiterjesztését, a DEVGEN további információkat nyújtott be.

(4) Franciaország kiértékelte a benyújtott információkat, és 2010. január 12-én tájékoztatta a Bizottságot a következtetéseiről, miszerint a kérelem tárgyát képező felhasználás kiterjesztése nem jár olyan kockázatokkal, amelyek túlmennének az iprodionra vonatkozó, a 91/414/EGK irányelv I. mellékletében megadott különös rendelkezésekben és a Bizottság idevágó felülvizsgálati jelentésében figyelembe vett kockázatokon. Franciaország az értékelő jelentést a kockázatértékelés megfelelő területeit illetően számos függelékkel egészítette ki; az ezekben levont következtetések megerősítik, hogy a felhasználás kiterjesztése elfogadható.

(5) Az iprodionra vonatkozó különös rendelkezések módosítása tehát indokolt.

(6) A 91/414/EGK irányelvet ezért a fentieknek megfelelően módosítani kell.

(7) Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 91/414/EGK irányelv I. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A tagállamok legkésőbb 2010. december 24-én elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, valamint az e rendelkezések és az irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

Ezeket a rendelkezéseket 2010. december 25-étől alkalmazzák.

A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2010. augusztus 23-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

(1) HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

(2) HL L 101., 2003.4.23., 3. o.

MELLÉKLET

A 91/414/EGK irányelv I. mellékletében az 50. sor helyébe a következő szöveg lép:

SZÖVEG HIÁNYZIK

(1) A hatóanyagok azonosítására és meghatározására vonatkozó további információk a hatóanyagok felülvizsgálati jelentésében találhatók.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32010L0058 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32010L0058&locale=hu

Tartalomjegyzék