Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

32003R0807[1]

A Tanács 807/2003/EK rendelete (2003. április 14.) a Bizottságot a konzultációs eljárással összhangban (egyhangúság) elfogadott tanácsi jogi aktusokban megállapított végrehajtási hatásköreinek gyakorlása során segítő bizottságokkal kapcsolatos rendelkezéseknek az 1999/468/EK határozathoz történő hozzáigazításáról

A Tanács 807/2003/EK rendelete

(2003. április 14.)

a Bizottságot a konzultációs eljárással összhangban (egyhangúság) elfogadott tanácsi jogi aktusokban megállapított végrehajtási hatásköreinek gyakorlása során segítő bizottságokkal kapcsolatos rendelkezéseknek az 1999/468/EK határozathoz történő hozzáigazításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 93., 94., 269., 279. és 308. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

a Számvevőszékkel a hozzáadottérték-adóból származó saját források beszedésének végleges egységes rendszeréről szóló, 1989. május 29-i 1553/89/EGK, Euratom tanácsi rendelet [4] vonatkozásában folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1) A Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozat [5] a 87/373/EGK határozat [6] helyébe lépett.

(2) A Tanácsnak és a Bizottságnak az 1999/468/EK határozatról szóló nyilatkozatával [7] összhangban, a Bizottságot végrehajtási hatásköreinek gyakorlása során segítő bizottságokkal kapcsolatos, a 87/373/EGK határozatban meghatározott rendelkezéseket ki kell igazítani az 1999/468/EK határozat 3., 4. és 5. cikkének rendelkezéseivel történő összehangolásuk érdekében.

(3) Az említett nyilatkozat megadja a bizottsági eljárások kiigazítására vonatkozó módszereket, amelyre - feltéve, hogy az nem érinti a bizottságnak az alap-jogiaktusban meghatározott jellegét - automatikusan sor kerül.

(4) A kiigazítandó rendelkezésekben meghatározott határidőknek hatályban kell maradniuk. Ahol nem szerepel konkrét határidő a végrehajtási intézkedések elfogadására, a határidőt három hónapban kell meghatározni.

(5) A 87/373/EGK határozatban megállapított I. típusú bizottsági eljárásra hivatkozó jogi aktusok helyébe ezért az 1999/468/EK határozat 3. cikkében megállapított tanácsadó bizottsági eljárásra hivatkozó rendelkezéseknek kell lépniük.

(6) A 87/373/EGK határozatban megállapított IIa. és IIb. típusú bizottsági eljárásra hivatkozó jogi aktusok helyébe ezért az 1999/468/EK határozat 4. cikkében megállapított irányítóbizottsági eljárásra hivatkozó rendelkezéseknek kell lépniük.

(7) A 87/373/EGK határozatban megállapított IIIa. és IIIb. típusú bizottsági eljárásra hivatkozó jogi aktusok helyébe ezért az 1999/468/EK határozat 5. cikkében megállapított szabályozási bizottsági eljárásra hivatkozó rendelkezéseknek kell lépniük.

(8) E rendelet célja kizárólag az, hogy összehangolja a bizottsági eljárásokat. Az ezen eljárásokkal kapcsolatos bizottságok nevét adott esetben módosították,

ELGFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tekintettel a tanácsadó bizottsági eljárásra, az I. mellékletben felsorolt jogi aktusokat az abban szereplő módon hozzá kell igazítani az 1999/468/EK határozat megfelelő rendelkezéseihez.

2. cikk

Tekintettel az irányítóbizottsági eljárásra, a II. mellékletben felsorolt jogi aktusokat az abban szereplő módon hozzá kell igazítani az 1999/468/EK határozat megfelelő rendelkezéseihez.

3. cikk

Tekintettel a szabályozási bizottsági eljárásra, a III. mellékletben felsorolt jogi aktusokat az abban szereplő módon hozzá kell igazítani az 1999/468/EK határozat megfelelő rendelkezéseihez.

4. cikk

Az I., II. és III. mellékletben szereplő jogi aktusok rendelkezésire vonatkozó hivatkozásokat az e rendelet által kiigazítottak szerinti rendelkezésekre vonatkozó hivatkozásokként kell értelmezni.

Az e rendeletben szereplő, a bizottságok korábbi elnevezéseire vonatkozó hivatkozásokat az új elnevezésekre vonatkozó hivatkozásokként kell értelmezni.

5. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2003. április 14-én.

a Tanács részéről

az elnök

A. Giannitsis

[1] HL C 75. (E), 2002.3.26., 448. o.

[2] 2003. március 11-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[3] HL C 241., 2002.10.7., 128. o.

[4] HL L 155., 1989.6.7., 9. o.

[5] HL 184., 1999.7.17., 23. o.

[6] HL L 197., 1987.7.18., 33. o.

[7] HL C 203., 1999.7.17., 1. .o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

TANÁCSADÓ BIZOTTSÁGI ELJÁRÁS

A tanácsadó bizottsági eljárás alá tartozó és az 1999/468/EK határozat megfelelő rendelkezéseihez a következő módosítások szerint hozzáigazított jogi aktusok listája:

1. A Tanács 1986. december 22-i 87/95/EGK határozata az információtechnológia és a távközlés terén történő szabványosításról [1].

A 7. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. a) Az e határozatban megállapított célkitűzések megvalósítása, illetve tevékenységek irányítása során a Bizottságot a "vezető tisztségviselők információtechnológia-szabványosítási csoportja" elnevezésű bizottság segíti.

Távközlési kérdésekben a Bizottságot a 86/361/EGK irányelv 5. cikkében említett "Vezető Tisztviselők Távközlési Csoportja" nevű bizottság segíti.

b) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [2] 3. és 7. cikkét kell alkalmazni."

2. A Tanács 1989. május 29-i 1553/89/EGK, Euratom rendelete a hozzáadottérték-adóból származó saját források beszedésének végleges egységes rendszeréről [3].

A 13. cikk (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [4] 3. és 7. cikkét kell alkalmazni."

A fenti cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(6) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

[1] HL L 36., 1987.2.7., 31. o.

[2] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[3] HL L 155., 1989.6.7., 9. o. A legutóbb az 1026/1999/EK, Euratom rendelettel (HL L 126., 1999.5.20., 1. o.) módosított rendelet.

[4] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

IRÁNYÍTÓBIZOTTSÁGI ELJÁRÁS

Az irányítóbizottsági eljárás alá tartozó és az 1999/468/EK határozat megfelelő rendelkezéseihez a következő módosítások szerint hozzáigazított jogi aktusok listája:

1. A Tanács 1989. december 18-i 3906/89/EGK rendelete az egyes közép- és kelet-európai országoknak nyújtott gazdasági támogatásról [1].

A 9. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. cikk

(1) A Bizottságot egy bizottság, nevezetesen az 1. cikkben említett országok gazdasági szerkezetátalakításához nyújtott segítséggel foglalkozó bizottság segíti. Az Európai Beruházási Bank egy megfigyelője részt vesz a bizottságnak a Bankot érintő kérdésekkel kapcsolatos eljárásában.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [2] 4. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított időtartam hat hét.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

2. A Tanács 1998. december 14-i 1999/21/EK, Euratom határozata az energiaágazatban több évre szóló cselekvési keretprogram (1998-2002) és a kapcsolódó intézkedések elfogadásáról [3].

A 4. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) a) A Bizottságot e keretprogram irányítása során egy bizottság segíti.

b) E bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [4] 4. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

c) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

[1] HL L 375., 1989.12.23., 11. o. A legutóbb a 2500/2001/EK rendelettel (HL L 342., 2001.12.27., 1. o.) módosított rendelet.

[2] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[3] HL L 7., 1999.1.13, 16. o.

[4] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

--------------------------------------------------

III. MELLÉKLET

SZABÁLYOZÁSI BIZOTTSÁGI ELJÁRÁS

A szabályozási bizottsági eljárás alá tartozó és az 1999/468/EK határozat megfelelő rendelkezéseihez a következő módosítások szerint hozzáigazított jogi aktusok listája:

1. A Tanács 1967. június 27-i 67/548/EGK irányelve a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről [1].

A 27. cikk (2) bekezdésében a "(4) bekezdés a) pontja" kifejezést el kell hagyni.

A 29. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"29. cikk

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [2] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

2. A Tanács 1970. február 6-i 70/156/EGK irányelve a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről [3].

A 13. cikk a következőképpen módosul:

a) Az (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Bizottságot egy bizottság, nevezetesen a "műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítással foglalkozó bizottság" segíti."

b) A (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [4] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap."

c) A fenti cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(6) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

3. A Tanács 1970. július 20-i 70/373/EGK irányelve a takarmányok hatósági ellenőrzésénél alkalmazandó közösségi mintavételi és elemzési módszerek bevezetéséről [5].

A 3. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet [6] 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [7] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

4. A Tanács 1971. február 15-i 71/118/EGK irányelve a friss baromfihús kereskedelmét érintő egészségügyi problémákról [8].

A 21. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"21. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet [9] 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [10] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

5. A Tanács 1971. július 26-i 71/316/EGK irányelve a mérőműszerekkel és a metrológiai ellenőrzés módszereivel kapcsolatos közös rendelkezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről [11].

A 17. cikk (2) bekezdését el kell hagyni.

A 18. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"18. cikk

(1) A Bizottságot a 16. cikkben említett irányelveknek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításával foglalkozó bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [12] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

6. A Tanács 1972. december 12-i 72/461/EGK irányelve a friss hús Közösségen belüli kereskedelmét érintő egészségügyi problémákról [13].

A 9. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet [14] 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [15] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam 15 nap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

7. A Tanács 1972. december 12-i 72/462/EGK irányelve a szarvasmarhafélék, a sertések, a friss hús harmadik országból történő behozatalára vonatkozó egészségügyi és állat-egészségügyi vizsgálatok problémáiról [16].

A 29. és 30. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"29. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet [17] 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [18] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

30. cikk

(1) A Bizottságot az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam 15 nap."

8. A Tanács 1973. november 19-i 73/361/EGK irányelve a drótkötelek, láncok és horgok tanúsítására és jelölésére vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről [19].

A 4. cikk (2) bekezdését el kell hagyni.

Az 5. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. cikk

(1) A Bizottságot az emelőszerkezetek és -berendezések kereskedelme technikai akadályainak felszámolásáról szóló irányelveknek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításával foglalkozó bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [20] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

9. A Tanács 1973. november 22-i 73/404/EGK irányelve a tisztítószerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről [21].

A 7a. cikk (2) bekezdését el kell hagyni.

A 7b. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"7b. cikk

(1) A Bizottságot a mosó- és tisztítószer-ágazat kereskedelme technikai akadályainak felszámolásáról szóló irányelveknek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításával foglalkozó bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [22] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

10. A Tanács 1973. december 11-i 73/437/EGK irányelve az emberi fogyasztásra szánt egyes cukorfajtákra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről [23].

A 12. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet [24] 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [25] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

11. A Tanács 1974. március 4-i 74/150/EGK irányelve a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről [26].

A 12. cikk (2) bekezdését el kell hagyni.

A 13. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. cikk

(1) A Bizottságot a mezőgazdasági és erdészeti traktorok ágazatában a kereskedelem technikai akadályainak felszámolásáról szóló irányelveknek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításával foglalkozó bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [27] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

12. A Tanács 1974. július 22-i 74/409/EGK irányelve a mézre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről [28].

A 10. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet [29] 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [30] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

13. A Tanács 1975. május 20-i 75/324/EGK irányelve az aeroszoladagolókra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről [31].

A 6. cikk (2) bekezdését el kell hagyni.

A 7. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. cikk

(1) A Bizottságot az aeroszoladagolókról szóló irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításával foglalkozó bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [32] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

14. A Tanács 1976. november 23-i 76/895/EGK irányelve a gyümölcsökben és zöldségekben, illetve azok felszínén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról [33].

A 7., 8. és 8a. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet [34] 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [35] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

8. cikk

(1) A Bizottságot az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam 15 nap.

8a. cikk

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

15. A Tanács 1975. december 8-i 76/160/EGK irányelve a fürdővizek minőségéről [36].

A 10. cikk (2) bekezdését el kell hagyni.

A 11. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. cikk

(1) A Bizottságot a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítással foglalkozó bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [37] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

16. A Tanács 1975. december 18-i 76/116/EGK irányelve a műtrágyákra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről [38].

A 10. cikk (2) bekezdését el kell hagyni.

A 11. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. cikk

(1) A Bizottságot a műtrágyák kereskedelme technikai akadályainak felszámolásáról szóló irányelveknek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításával foglalkozó bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [39] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

17. A Tanács 1975. december 18-i 76/117/EGK irányelve a robbanásveszélyes környezetben használt villamos berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről [40].

A 6. cikk (2) bekezdését el kell hagyni.

A 7. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. cikk

(1) A Bizottságot a robbanásveszélyes környezetben használt villamos berendezések kereskedelme technikai akadályainak felszámolásáról szóló irányelveknek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításával foglalkozó bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [41] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

18. A Tanács 1975. december 18-i 76/118/EGK irányelve az emberi fogyasztásra szánt, részben vagy teljesen dehidratált tartós tejtermékekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről [42].

A 12. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet [43] 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [44] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

19. A Tanács 1976. július 20-i 76/621/EGK irányelve a közvetlenül emberi fogyasztásra szánt olajok (étolajok) és zsírok (étkezési zsírok), valamint a hozzáadott olajokat és zsírokat tartalmazó élelmiszerek erukasav-tartalma legmagasabb szintjének rögzítéséről [45].

Az 5. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet [46] 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [47] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

20. A Tanács 1976. július 27-i 76/767/EGK irányelve a nyomástartó edényekre vonatkozó közös rendelkezésekre és vizsgálati módszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről [48].

A 19. cikk (2) bekezdését el kell hagyni.

A 20. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"20. cikk

(1) A Bizottságot nyomástartó edények kereskedelme technikai akadályainak felszámolásáról szóló irányelveknek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításával foglalkozó bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [49] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

21. A Tanács 1976. december 21-i 77/96/EGK irányelve a harmadik országból behozott friss sertéshús trichinellavizsgálatáról [50].

A 9. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet [51] 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [52] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

22. A Tanács 1976. december 21-i 77/99/EGK irányelve a húsipari termékek Közösségen belüli kereskedelmét érintő egészségügyi problémákról [53].

A 20. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"20. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet [54] 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [55] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

23. A Tanács 1977. július 25-i 77/504/EGK irányelve a szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatairól [56].

A 8. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. cikk

(1) A Bizottságot a 77/505/EGK határozattal [57] létrehozott Állattenyésztés-technikai Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [58] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

24. A Tanács 1977. december 12-i 77/795/EGK határozata a Közösségben található felszíni édesvíz minőségére vonatkozó közös információcsere-eljárás létrehozásáról [59].

A 7. cikk (2) bekezdését el kell hagyni.

A 8. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. cikk

(1) A Bizottságot az e határozatnak a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításával foglalkozó bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [60] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

25. A Tanács 1977. december 12-i 78/25/EGK irányelve a gyógyszerekhez hozzáadható színezőanyagokra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről [61].

A 5. cikk (2) bekezdését el kell hagyni.

A 6. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. cikk

(1) A Bizottságot a gyógyszerekhez hozzáadható színezőanyagok ágazatában folytatott kereskedelem technikai akadályainak felszámolásáról szóló irányelveknek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításával foglalkozó bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [62] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

26. A Tanács 1978. július 18-i 78/659/EGK irányelve a halak életének megóvása érdekében védelmet vagy javítást igénylő édesvizek minőségéről [63].

A 13. cikk (2) bekezdését el kell hagyni.

A 14. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"14. cikk

(1) A Bizottságot a műszaki és tudományos fejlődéshez történő hozzáigazítással foglalkozó bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [64] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

27. A Tanács 1978. december 21-i 79/117/EGK irányelve a meghatározott hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek forgalomba hozatalának és használatának tilalmáról [65].

A 8. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet [66] 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [67] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

28. A Tanács 1979. április 2-i 79/373/EGK irányelve az összetett takarmány forgalmazásáról [68].

A 13. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet [69] 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [70] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

29. A Tanács 1979. április 2-i 79/409/EGK irányelve a vadon élő madarak védelméről [71].

A 16. cikk (2) bekezdését el kell hagyni.

A 17. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"17. cikk

(1) A Bizottságot a műszaki és tudományos fejlődéshez történő hozzáigazítással foglalkozó bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [72] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

30. A Tanács 1979. október 9-i 79/869/EGK irányelve a tagállamokban az ivóvízkivételre szánt felszíni víz mérésének módszereiről, valamint mintavételek és elemzések gyakoriságáról [73].

A 10. cikk (2) bekezdését el kell hagyni.

A 11. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. cikk

(1) A Bizottságot a műszaki és tudományos fejlődéshez történő hozzáigazítással foglalkozó bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [74] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

31. A Tanács 1980. január 22-i 80/215/EGK irányelve a húsipari termékek Közösségen belüli kereskedelmét érintő állat-egészségügyi problémákról [75].

A 8. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet [76] 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [77] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam 15 nap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

32. A Tanács 1980. január 22-i 80/217/EGK irányelve a klasszikus sertéspestis elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedések bevezetéséről [78].

A 16. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"16. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet [79] 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [80] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

33. A Tanács 1982. február 15-i 82/130/EGK irányelve a sújtólégveszélyes bányákban a robbanásveszélyes környezetben használt villamos berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről [81].

A 6. cikk (2) bekezdését el kell hagyni.

A 7. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. cikk

(1) A Bizottságot kőszénbányák és egyéb nyersanyagkitermelő iparágak biztonsági és egészségügyi állandó bizottságának korlátozott létszámban tevékenykedő bizottsága segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [82] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

34. A Tanács 1982. december 3-i 82/883/EGK irányelve a titándioxid-iparból származó hulladék által érintett környezeti elemek felügyeletére és ellenőrzésére vonatkozó eljárásról [83].

A 10. cikk (2) bekezdését el kell hagyni.

A 11. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. cikk

(1) A Bizottságot a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítással foglalkozó bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [84] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

35. A Tanács 1982. december 21-i 82/894/EGK irányelve az állatbetegségek Közösségen belüli bejelentéséről [85].

A 6. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet [86] 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [87] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

36. A Tanács 1983. július 25-i 83/417/EGK irányelve az emberi fogyasztásra szánt egyes tejfehérjékre (kazeinekre és kazeinátokra) vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről [88].

A 10. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet [89] 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [90] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

37. A Tanács 1984. szeptember 17-i 84/539/EGK irányelve a humán- vagy állatorvos-tudományban használt elektromos orvosi készülékekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről [91].

Az 5. cikk (2) bekezdését el kell hagyni.

A 6. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. cikk

(1) A Bizottságot az elektromos orvosi készülékek kereskedelme technikai akadályainak felszámolásáról szóló irányelveknek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításával foglalkozó bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [92] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

38. A Tanács 1985. november 18-i 85/511/EGK irányelve a száj- és körömfájás elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedések bevezetéséről [93].

A 16. és 17. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"16. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet [94] 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [95] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam 15 nap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

17. cikk

(1) A Bizottságot az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap."

39. A Tanács 1986. június 12-i 86/278/EGK irányelve a szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználása során a környezet, és különösen a talaj védelméről [96].

A 14. cikk (2) bekezdését el kell hagyni.

A 15. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"15. cikk

(1) A Bizottságot az ezen irányelvnek a műszaki és tudományos fejlődéshez történő hozzáigazításával foglalkozó bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [97] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

40. A Tanács 1986. július 24-i 86/362/EGK irányelve a gabonafélékben, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról [98].

A 11a., 11b. és 12. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"11a. cikk

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [99] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

11b. cikk

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam 15 nap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

12. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet [100] 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

41. A Tanács 1986. július 24-i 86/363/EGK irányelve az állati eredetű élelmiszerekben, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról [101].

A 11a., 11b. és 12. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"11a. cikk

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [102] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

11b. cikk

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam 15 nap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

12. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet [103] 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [104] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

42. A Tanács 1986. december 1-jei 86/594/EGK irányelve a háztartási készülékek zajkibocsátásáról [105].

A 9. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A 8. cikk (2) bekezdésében említett nemzeti szabványok és műszaki előírások tekintetében az 1999/468/EK határozat [106] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

43. A Tanács 1987. március 19-i 87/217/EGK irányelve az azbeszt által okozott környezetszennyezés megelőzéséről és csökkentéséről [107].

A 11. cikkben a második bekezdést el kell hagyni.

A 12. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. cikk

(1) A Bizottságot az ezen irányelvnek a műszaki és tudományos fejlődéshez történő hozzáigazításával foglalkozó bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [108] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

44. A Tanács 1991. december 11-i 91/666/EGK határozata a ragadós száj- és körömfájás elleni vakcina közösségi tartalékainak létrehozásáról [109].

A 10. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet [110] 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [111] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam 15 nap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

45. A Tanács 1992. február 25-i 92/12/EGK irányelve a jövedékiadó-köteles termékekre vonatkozó általános rendelkezésekről, valamint e termékek tartásáról, szállításáról és ellenőrzéséről [112].

A 24. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"24. cikk

(1) A Bizottságot a jövedékiadó-bizottság segíti.

(2) Az 5., 7., 15b., 18., 19. és 23. cikk elfogadásához szükséges intézkedéseket a (3) bekezdésben megállapított eljárással összhangban fogadják el.

(3) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [113] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(4) Az (2) bekezdésben említett intézkedések mellett a bizottság - saját kezdeményezésére vagy egy tagállam képviselőjének kérelmére - megvizsgálja az elnöke által felvetett, a jövedéki adóról szóló közösségi rendelkezések alkalmazására vonatkozó kérdéseket.

(5) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

46. A Tanács 1992. február 25-i 443/92/EGK rendelete az ázsiai és latin-amerikai fejlődő országoknak nyújtott pénzügyi és műszaki segítségről, valamint a velük folytatott gazdasági együttműködésről [114].

A 15. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"15. cikk

(1) A Bizottság végzi a pénzügyi és műszaki segítség, illetve a gazdasági együttműködés adminisztrációját.

(2) A Bizottságot egy bizottság segíti.

(3) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [115] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam egy hónap.

(4) A Bizottság rendszeresen, de legalább évente egyszer minden, az e rendelet alapján támogatható ágazatokkal, projektekkel és műveletekkel kapcsolatos információt megküld a tagállamoknak.

(5) Emellett a közösségi együttműködési programok, illetve a tagállamok által vállalt kétoldalú programok koordinálását e bizottság információcsere útján végzi.

(6) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

47. A Bizottság 1993. július 22-i 2309/93/EGK rendelete az emberi, illetve állat-gyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerkészítmények engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és a Európai Gyógyszerértékelő Ügynökség létrehozásáról [116]

A 72. és 73. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"72. cikk

(1) A Bizottságot a következők segítik:

- az emberi felhasználásra szánt gyógyszerekkel kapcsolatos kérdésekben az emberi felhasználásra szánt gyógyszerekkel foglalkozó állandó bizottság,

- az állatgyógyászati készítményekkel kapcsolatos kérdésekben pedig az állatgyógyászati készítmények állandó bizottsága.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [117] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

73. cikk

(1) A Bizottságot a következők segítik:

- az emberi felhasználásra szánt gyógyszerekkel kapcsolatos kérdésekben az emberi felhasználásra szánt gyógyszerekkel foglalkozó állandó bizottság,

- az állatgyógyászati készítményekkel kapcsolatos kérdésekben pedig az állatgyógyászati készítmények állandó bizottsága.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap."

48. A Tanács 1993. december 20-i 40/94/EK rendelete a közösségi védjegyről [118].

A 141. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"141. cikk

Bizottságok létrehozása és a végrehajtási rendeletek elfogadására vonatkozó eljárás

(1) A Bizottságot egy bizottság, nevezetesen a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) fellebbezési tanácsainak díjaival, végrehajtási szabályaival és eljárásaival foglalkozó bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [119] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap."

49 A Tanács 1994. július 27-i 2100/94/EK rendelete a közösségi növényfajta-oltalomról [120].

A 115. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"115. cikk

Eljárás

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

50. A Tanács 1996. november 22-i 2271/96/EK rendelete harmadik ország által elfogadott jogszabályoknak az ország területén kívüli alkalmazásának hatása és az ilyen jogszabályon alapuló vagy abból eredő intézkedések elleni védelemről [].

A 8. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. cikk

(1) A 7. cikk b) és c) pontjának alkalmazása során a Bizottságot egy bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam két hét.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

51. A Tanács 1997. március 13-i 515/97/EK rendelete a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint a vám- és mezőgazdasági szabályozás helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e hatóságok és a Bizottság együttműködéséről [].

A 43. cikk (1) és (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Bizottságot egy bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap."

A fenti cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(7) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

52. A Tanács 1998. március 30-i 98/253/EK határozata az európai információs társadalom kialakulását ösztönző több évre szóló közösségi program (Információs társadalom) elfogadásáról [].

Az 5. cikk a következő rendelkezéssel egészül ki:

"(5) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

A 6. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. cikk

(1) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap."

53. A Tanács 1999. április 29-i 976/1999/EK rendelete a közösségi együttműködési politika keretében a demokrácia fejlesztése és megszilárdítása, valamint a jogállamiság, továbbá az emberi jogok és az alapvető szabadságok tiszteletben tartásának általános célját harmadik országokban elősegítő, a fejlesztési együttműködésen kívüli közösségi tevékenységek végrehajtására vonatkozó követelmények megállapításáról [].

A 14. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"14. cikk

(1) A Bizottságot egy bizottság, nevezetesen a 975/1999/EK rendelettel létrehozott, emberi jogokkal és demokráciával foglalkozó bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat [] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát."

[1] HL 196., 1967.8.16., 1. o. A legutóbb a 2001/59/EK bizottsági irányelvvel (HL L 225., 2001.8.21., 1. o.) módosított irányelv.

[2] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[3] HL L 42., 1970.2.23., 1. o. A legutóbb a 2001/116/EK bizottsági irányelvvel (HL L 18., 2001.1.21., 1. o.) módosított irányelv.

[4] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[5] HL L 170., 1970.8.3., 2. o. A legutóbb az 1994. évi csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

[6] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[7] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[8] HL L 55., 1971.3.8., 23. o. A legutóbb 97/79/EK irányelvvel ( HL L 24., 1998.1.30., 31. o.) módosított irányelv.

[9] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[10] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[11] HL L 202., 1971.9.6., 1. o. A legutóbb az 1994. évi csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

[12] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[13] HL L 302., 1972.12.31., 24. o. A legutóbb az 1994. évi csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

[14] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[15] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[16] HL L 302., 1972.12.31., 28. o. A legutóbb az 1452/2001/EK rendelettel (HL L 198., 2001.7.21., 11. o.) módosított irányelv.

[17] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[18] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[19] HL L 335., 1973.12.5., 51. o. A legutóbb a 91/368/EGK irányelvvel (HL L 198., 1991.7.22., 16. o.) módosított irányelv.

[20] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[21] HL L 347., 1973.12.17., 51. o. A legutóbb a 86/94/EGK irányelvvel (HL L 80., 1986.3.25., 51. o.) módosított irányelv.

[22] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[23] HL L 356., 1973.12.27., 71. o. A 2001/111/EK irányelvvel (HL L 10., 2002.1.12., 53. o.) 2003. július 12-i hatállyal hatályon kívül helyezett irányelv.

[24] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[25] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[26] HL L 84., 1974.3.28., 10. o. A legutóbb a 2001/3/EK irányelvvel (HL L 28., 2001.1.30., 1. o.) módosított irányelv.

[27] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[28] HL L 221., 1974.8.12., 10. o. A 2001/110/EK irányelvvel (HL L 10., 2002.1.12., 47. o.) 2003. július 1-jei hatállyal hatályon kívül helyezett irányelv.

[29] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[30] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[31] HL L 147., 1975.6.9., 40. o.

[32] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[33] HL L 340., 1976.12.9., 26. o. A legutóbb a 2002/79/EK irányelvvel (HL L 291., 2002.10.28., 1. o.) módosított irányelv.

[34] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[35] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[36] HL L 31., 1976.2.5., 1. o. A legutóbb az 1994. évi csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

[37] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[38] HL L 24., 1976.1.30., 21. o. A legutóbb a 98/97/EK irányelvvel (HL L 18., 1999.1.23., 60. o.) módosított irányelv.

[39] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[40] HL L 24., 1976.1.30., 45. o. A 94/9/EK irányelvvel (HL L 100., 1994.4.19., 1. o.) 2003. július 1-jei hatállyal hatályon kívül helyezett irányelv.

[41] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[42] HL L 24., 1976.1.30., 49. o. A 2001/114/EK irányelvvel (HL L 15., 2002.1.17., 19. o.) 2003. július 1-jei hatállyal hatályon kívül helyezett irányelv.

[43] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[44] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[45] HL L 202., 1976.7.28., 35. o. A legutóbb az 1994. évi csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

[46] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[47] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[48] HL L 262., 1976.9.27., 153. o. A legutóbb az 1994. évi csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

[49] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[50] HL L 26., 1977.1.31., 67. o. A legutóbb a 94/59/EK irányelvvel (HL L 315., 1994.12.8., 18. o.) módosított irányelv.

[51] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[52] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[53] HL L 26., 1977.1.31., 85. o. A legutóbb a 97/76/EK irányelvvel (HL L 10., 1998.1.16., 25. o.) módosított irányelv.

[54] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[55] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[56] HL L 206., 1977.8.12., 8. o. A legutóbb a 94/28/EK irányelvvel (HL L 178., 1994.7.12., 66. o.) módosított irányelv.

[57] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[58] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[59] HL L 334., 1977.12.24., 29. o. Az Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelvével (HL L 327., 2002.12.22., 1. o.) 2007. október 23-i hatállyal hatályon kívül helyezett határozat.

[60] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[61] HL L 11., 1978.1.14., 18. o. A legutóbb az 1985. évi csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

[62] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[63] HL L 222., 1978.8.14., 1. o. Az Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelvével (HL L 327., 2000.12.22., 1. o.) 2007. október 23-i hatállyal hatályon kívül helyezett irányelv.

[64] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[65] HL L 33., 1979.2.8., 36. o. A legutóbb az 1994. évi csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

[66] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[67] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[68] HL L 86., 1979.4.6., 30. o. A legutóbb a 2002/2/EK irányelvvel (HL L 63., 2002.3.6., 23. o.) módosított irányelv.

[69] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[70] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[71] HL L 103., 1979.4.25., 1. o. A legutóbb a 97/49/EK bizottsági irányelvvel (HL L 223., 1997.8.13., 9. o.) módosított irányelv.

[72] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[73] HL L 271., 1979.10.29., 44. o. A legutóbb az 1994. évi csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

[74] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[75] HL L 47., 1980.2.21., 4. o. A legutóbb az 1994. évi csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

[76] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[77] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[78] HL L 47., 1980.2.21., 11. o. A legutóbb a 2002/106/EK bizottsági határozattal (HL L 39., 2002.2.9., 71. o.) módosított irányelv.

[79] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[80] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[81] HL L 59., 1982.3.2., 10. o. A legutóbb a 98/65/EK bizottsági irányelvvel (HL L 257., 1998.9.19., 29. o.) módosított irányelv.

[82] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[83] HL L 378., 1982.12.31., 1. o. A legutóbb az 1994. évi csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

[84] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[85] HL L 378., 1982.12.31., 58. o. A legutóbb a 2002/778/EK bizottsági határozattal (HL L 274., 2002.10.11., 33. o.) módosított irányelv.

[86] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[87] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[88] HL L 237., 1983.8.26., 25. o. A legutóbb az 1985. évi csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

[89] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[90] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[91] HL L 300., 1984.11.19., 179. o. A legutóbb a 93/42/EGK irányelvvel (HL L 169., 1993.7.12., 1. o.) módosított irányelv..

[92] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[93] HL L 315., 1985.11.26., 11. o. A legutóbb az 1994. évi csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

[94] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[95] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[96] HL L 181., 1986.7.4., 6. o. A legutóbb az 1994. évi csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

[97] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[98] HL L 221., 1986.8.7., 37. o. A legutóbb a 2002/79/EK bizottsági irányelvvel (HL L 291., 2002.10.28., 1. o.) módosított irányelv.

[99] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[100] HL 31., 2002.2.1., 1. o.

[101] HL L 221., 1986.7.8., 43. o. A legutóbb a 2002/79/EK irányelvvel (HL L 291., 2002.10.28., 1. o.) módosított irányelv.

[102] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[103] HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

[104] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[105] HL L 344., 1986.12.6., 24. o.

[106] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[107] HL L 85., 1987.3.28., 40. o. A legutóbb az 1994. évi csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

[108] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[109] HL L 368., 1991.12.31., 21. o. A legutóbb a 2001/181/EK bizottsági határozattal (HL L 66., 2001.3.8., 39. o.) módosított határozat.

[110] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[111] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[112] HL L 76., 1992.3.23., 1. o. A legutóbb a 2000/47/EK irányelvvel (HL L 193., 2000.7.29., 73. o.) módosított irányelv.

[113] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[114] HL L 52., 1992.2.27., 1. o.

[115] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[116] HL L 214., 1993.8.24., 1. o. A legutóbb a 649/98/EK bizottsági rendelettel (HL L 88., 1998.3.24., 7. o) módosított rendelet.

[117] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[118] HL L 11., 1994.1.14., 1. o. A legutóbb a 3288/94/EGK rendelettel (HL L 349., 1994.12.31., 83. o.) módosított rendelet.

[119] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[120] HL L 227., 1994.9.1., 1. o. A legutóbb a 2506/95/EK rendelettel (HL L 258., 1995.10.28., 3. o.) módosított rendelet.

[] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[] HL L 309., 1996.11.29., 1. o.

[] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[] HL L 82., 1997.3.22., 1. o.

[] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[] HL L 107., 1998.4.7., 10. o.

[] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[] HL L 120., 1999.5.8., 8. o.

[] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32003R0807 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32003R0807&locale=hu

Tartalomjegyzék