Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

31997R2635[1]

A Tanács 2635/97/EK rendelete (1997. december 18.) a közös halászati politikára alkalmazandó ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló 2847/93/EK rendelet módosításáról

A Tanács 2635/97/EK rendelete

(1997. december 18.)

a közös halászati politikára alkalmazandó ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló 2847/93/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel a közös halászati politikára alkalmazandó ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló, 1993. október 12-i 2847/93/EGK tanácsi rendelet [4] számos intézkedést vezet be a halászati tevékenységek - beleértve a halászati erőkifejtést - folyamatos figyelemmel kísérésére;

mivel a Balti-tengeren folyó halászati erőkifejtés irányítására vonatkozó rendelkezések bevezetéséről szóló, 1997. április 24-i 779/97/EK tanácsi rendelet [5] rendelkezik a Balti-tengeren halászati erőkifejtést végző, a Közösséghez tartozó hajók tagállamok által végzett utólagos felügyeletéről;

mivel a 779/97/EK rendelet 6. cikkének (2) bekezdése értelmében - többek között a 2847/93/EGK rendelet IIa. címének a halászati erőkifejtés adatainak a hajónaplóba történő bejegyzésére és a névvel ellátott hajók jegyzékének a Bizottsághoz történő megküldésére vonatkozó eljárások, különösen a tagállamok által a halászati erőkifejtésre vonatkozó adatok gyűjtésére és az összegyűjtött adatok Bizottság felé történő továbbítására vonatkozó szabályok alkalmazásával - gondoskodni kell a Balti-tengeren folyó halászati erőkifejtés irányítására hozott intézkedéseknek való megfelelésről;

mivel ennek megfelelően módosítani kell a 2847/93/EGK rendeletet,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2847/93/EGK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 19a. cikk az első bekezdést követően a következő bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A 19e., 19f., 19g., 19h. és 19i. cikket a Közösségnek azokra a hajóira kell alkalmazni, amelyek számára - a Balti-tengeren folyó halászati erőkifejtés irányítására vonatkozó rendelkezések bevezetéséről szóló, 1997. április 24-i 779/97/EK tanácsi rendelet* 2. cikkével összhangban - a tagállamok az e rendelet mellékletében felsorolt halászati területeken engedélyezték a halászati tevékenységet. [6]

2. A 19a. cikk (2) bekezdésének utolsó mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"A megfelelő hossznál nagyobb hajók, amelyek nem rendelkeznek a tagállamok által a 685/95/EK rendelet 2. cikke, 3. cikkének (5) bekezdése és 9. cikke vagy a 779/97/EK rendelet 2. cikke értelmében kiállított engedéllyel, nem folytathatnak halászati tevékenységet az (1) bekezdésben és az (1a) bekezdésben említett területeken".

3. A 19f. cikk (1) bekezdése a következő rendelkezéssel egészül ki:

"és a 779/97/EK rendelet 2. cikke".

4. A 19i. cikk első francia bekezdését a következő francia bekezdés egészíti ki:

"- a 19a. cikk (1a) bekezdésében említett minden halászati terület vonatkozásában az előző negyedévben, a tengerfenéken élő fajok, a lazac, a tengeri pisztráng és az édesvízi halak tekintetében minden naptári negyedév első hónapjának vége előtt, valamint minden naptári év február 15. előtt az előző év havonta végzett halászati erőkifejtése vonatkozásában".

5. A 19i. cikkben az első francia bekezdés a "19a. cikk" után, az (1) bekezdés említését követően a következővel egészül ki: "(1)".

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösség Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 1998. július 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1997. december 18-án.

a Tanács részéről

az elnök

F. Boden

[1] HL C 267., 1997.9.3., 62. o.

[2] 1997. december 16-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[3] HL C 355., 1997.11.21.

[4] HL L 261., 1993.10.20., 1. o. A legutóbb a 2205/97/EK rendelettel (HL L 304., 1997.11.7., 1. o.) módosított rendelet.

[5] HL L 113., 1997.4.30., 1. o.

[6] HL L 113., 1997.4.30., 1. o."

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31997R2635 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31997R2635&locale=hu