Tippek

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

32021R1235[1]

A Bizottság (EU) 2021/1235 felhatalmazáson alapuló rendelete (2021. május 12.) az (EU) 2019/787 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szeszes italok földrajzi jelzéseinek bejegyzése, a termékleírások módosítása és a bejegyzések törlése iránti kérelmekre, valamint a nyilvántartásra vonatkozó szabályokkal történő kiegészítéséről

A BIZOTTSÁG (EU) 2021/1235 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2021. május 12.)

az (EU) 2019/787 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szeszes italok földrajzi jelzéseinek bejegyzése, a termékleírások módosítása és a bejegyzések törlése iránti kérelmekre, valamint a nyilvántartásra vonatkozó szabályokkal történő kiegészítéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a szeszes italok meghatározásáról, leírásáról, megjelenítéséről, jelöléséről, a szeszes italok elnevezésének használatáról az egyéb élelmiszerek megjelenítése és jelölése során, a szeszes italok földrajzi jelzéseinek oltalmáról, a mezőgazdasági eredetű etil-alkohol és desztillátumok használatáról az alkoholtartalmú italokban, valamint a 110/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. április 17-i (EU) 2019/787 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 33. cikke (1) és (2) bekezdésére és 41. cikkére,

mivel:

(1) Az (EU) 2019/787 rendelet hatályon kívül helyezte a 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet és annak helyébe lépett (2). Az (EU) 2019/787 rendelet III. fejezete meghatározza a szeszipar földrajzi jelzéseire vonatkozó szabályokat és felhatalmazza a Bizottságot arra, hogy e tekintetben felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat és végrehajtási jogi aktusokat fogadjon el. Annak érdekében, hogy az új jogi keretben biztosított legyen a szeszesital-piac zavartalan működése és különösen a szeszes italok földrajzi jelzései rendszerének egyszerűsítése és észszerűsítése, bizonyos szabályokat ilyen jogi aktusok révén kell elfogadni. Konkrétabban e rendeletnek és az (EU) 2021/1236 bizottsági végrehajtási rendeletnek (3) a 716/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet (4) egyes rendelkezéseinek a helyébe kell lépnie, és az említett bizottsági végrehajtási rendeletet hatályon kívül kell helyezni.

(2) A Bizottság általi vizsgálat megkönnyítése és a felszólalási eljárásban érintett felek teljeskörű tájékoztatása érdekében indokolt úgy rendelkezni, hogy ha a termékleírás a csomagolásra vonatkozó konkrét követelményeket tartalmaz, akkor a földrajzi jelzés bejegyzése iránti kérelemben szereplő egységes dokumentumnak tartalmaznia kell annak az indoklásnak az összefoglalását, amely bemutatja, hogy miért kell a csomagolást a meghatározott földrajzi területen elvégezni a minőség megőrzése, a szeszes ital származásának biztosítása vagy az ellenőrzés biztosítása érdekében.

(3) Az eljárás következetessége és a Bizottság általi vizsgálat megkönnyítése érdekében a tagállamoknak garantálniuk kell, hogy az egységes dokumentum a termékleírás pontos összefoglalója legyen, amelyre a Bizottság alapozhatja a kérelem értékelését, más tagállamok és érdekelt felek pedig a földrajzi jelzés érvényesítését. Ugyanezen okokból a tagállamok által a Bizottsághoz benyújtott kérelmezési dokumentációnak tartalmaznia kell a termékleírás közzétételére való elektronikus hivatkozást, melyet a tagállam közigazgatási rendszerének megfelelően tettek közzé.

(4) Az oltalom iránti kérelem, az uniós módosítás jóváhagyása iránti kérelem vagy a törlés iránti kérelem elfogadhatósága érdekében meg kell határozni az ilyen kérelmek kezelésének megkönnyítése és vizsgálatának felgyorsítása érdekében benyújtandó információkat.

(5) Az átmeneti nehézségek leküzdése és annak biztosítása érdekében, hogy minden termelő hosszú távon megfeleljen a termékleírásnak, a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy legfeljebb 10 éves átmeneti időszakot engedélyezzenek a termelők számára a termékleírás egyes szabályainak változásához való alkalmazkodásra.

(6) A termékleírás uniós módosításainak jóváhagyásáért a Bizottság felel, míg a standard módosításokat a tagállamok vagy valamely harmadik ország felelős személye vagy szerve hagyja jóvá. Az eljárás hatékonysága érdekében ha egy uniós módosítás jóváhagyására irányuló kérelem standard módosításokat is tartalmaz, a standard módosításokat nem létezőnek kell tekinteni, és azokat az uniós módosítással összefüggésben nem lehet jóváhagyottnak tekinteni.

(7) Meg kell állapítani a standard módosítások és az átmeneti módosítások jóváhagyására vonatkozó eljárást, hogy a tagállamok megfelelően elvégezhessék a kérelmek értékelését, és ennek során egységes megközelítést alkalmazzanak. A tagállami értékelésnek éppolyan pontosnak és teljeskörűnek kell lennie, mint amilyen pontos és teljeskörű a földrajzi jelzések bejegyzése iránti kérelmek értékelési eljárása.

(8) Meg kell állapítani a termékleírás módosítására irányuló eljárások összehangolására vonatkozó szabályokat azokra az esetekre, amikor az uniós módosításra és a standard módosításra vonatkozó kérelmek egyidejűleg vannak folyamatban a Bizottság, valamint a tagállam illetékes hatósága előtt. Mivel mindkét kérelem ugyanazt a termékleírást módosítja két különböző, eltérő időzítésű párhuzamos eljárásban, olyan szabályokat kell megállapítani, amelyek kiküszöbölik a következetlenségeket.

(9) A földrajzi jelzések nyilvántartásból való törlésére irányuló eljárás szabályait ki kell egészíteni annak egyértelművé tétele érdekében, hogy a tagállamok is azon jogi személyek közé tartoznak, amelyeknek jogos érdeke fűződhet az (EU) 2019/787 rendelet 32. cikke (1) bekezdésének első albekezdése szerinti törlés iránti kérelem benyújtásához, valamint, hogy pontos hivatkozásokat kell megadni az Európai Unió Hivatalos Lapjában történt közzétételre.

(10) Az átláthatóság és a tagállamok közötti egységesség biztosítása érdekében létre kell hozni a szeszes italok földrajzi jelzéseinek az (EU) 2019/787 rendelet 33. cikkében említett elektronikus nyilvántartását (a továbbiakban: nyilvántartás), és további szabályokat kell elfogadni a nyilvántartás tartalmára és formájára vonatkozóan. Különösen a dokumentumokra vonatkozó követelményeket kell kiigazítani, mivel a rendelkezésre álló és a rendelkezésre bocsátandó dokumentumok minden egyes bejegyzett elnevezés esetében eltérnek attól függően, hogy melyik jogalap alapján részesültek először oltalomban. Az egyéb szellemitulajdon-jogokkal kapcsolatos elsőbbségi időpontok meghatározásának lehetővé tétele érdekében a nyilvántartásban fel kell tüntetni a bejegyzés iránti kérelem időpontját, valamint a földrajzi jelzés oltalmára szolgáló eszköz dátumát és közzétételi hivatkozását. A nyilvántartásnak a Bizottság által rendelkezésre bocsátott digitális rendszerekben kezelt elektronikus adatbázisnak kell lennie, és hozzáférhetőnek kell lennie a nyilvánosság számára,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

Bevezető rendelkezések

1. cikk

Tárgy

E rendelet az (EU) 2019/787 rendeletet kiegészítő szabályokat állapít meg a szeszes italok földrajzi jelzései tekintetében, különös tekintettel a következőkre:

a) a bejegyzés iránti kérelem;

b) a termékleírás módosításai;

c) a bejegyzés törlése;

d) a földrajzi jelzések nyilvántartása.

II. FEJEZET

Különös rendelkezések

1. SZAKASZ

A BEJEGYZÉS IRÁNTI KÉRELEM

2. cikk

(Átruházott hatáskörök az (EU) 2019/787 rendelet 41. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerint) Az egységes dokumentumra vonatkozó további követelmények

Ha egy az (EU) 2019/787 rendelet 23. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett egységes dokumentum konkrét követelményeket tartalmaz a csomagolásra vonatkozóan, akkor mellékelni kell az említett rendelet 22. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében említett indokolás összefoglalását is.

3. cikk

(Átruházott hatáskörök az (EU) 2019/787 rendelet 41. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerint) A tagállami kérelmezési dokumentáció

Ha egy tagállam az (EU) 2019/787 rendelet 24. cikkének (7) bekezdésével összhangban kérelmezési dokumentációt nyújt be a Bizottsághoz, tanúsítania kell, hogy az (EU) 2019/787 rendelet 23. cikke (2) bekezdésének b) pontjában említett egységes dokumentum a termékleírás pontos összefoglalója. A tagállam felelős az egységes dokumentum és a termékleírás közötti lényegi eltérésekért. A kérelmezési dokumentációnak tartalmaznia kell a termékleírás közzétételére vonatkozó elektronikus hivatkozást.

4. cikk

(Átruházott hatáskörök az (EU) 2019/787 rendelet 41. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint) A kérelem elfogadhatósága

(1) Egy bejegyzés iránti kérelem akkor tekinthető elfogadhatónak, ha az (EU) 2019/787 rendelet 24. cikkének és az (EU) 2021/1236 végrehajtási rendelet 13. cikke (1) bekezdésének megfelelően nyújtották be a Bizottsághoz, tartalmazza említett végrehajtási rendelet 3. cikkének megfelelően elkészített egységes dokumentumot és hiánytalan.

Egy bejegyzés iránti kérelem akkor tekinthető hiánytalannak, ha megfelel az (EU) 2019/787 rendelet 22. és 23. cikkének, valamint e rendelet 2. és 3. cikkének.

(2) Ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy egy kérelem nem fogadható el, akkor tájékoztatja az érintett tagállam vagy harmadik ország hatóságait, vagy adott esetben a harmadik országban letelepedett kérelmezőt az elfogadhatatlanság okairól.

5. cikk

(Átruházott hatáskörök az (EU) 2019/787 rendelet 41. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint) Nemzeti átmeneti időszak

(1) Szem előtt tartva azt a hosszú távú célkitűzést, hogy biztosítani kell a termékleírásban foglaltak valamennyi termelő általi teljesítését az érintett területen, a tagállamok az átmeneti nehézségek leküzdése érdekében átmeneti időszakot biztosíthatnak, feltéve, hogy az érintett gazdasági szereplők a kérelemnek a tagállami hatóságokhoz történő benyújtását megelőző legalább 5 éven keresztül folyamatosan és jogszerűen forgalmazták a szóban forgó szeszes italt az érintett elnevezések alatt, és az (EU) 2019/787 rendelet 24. cikkének (6) bekezdésében említett nemzeti felszólalási eljárás során hivatkozás történt ezekre az átmeneti nehézségekre.

Az átmeneti időszak azon a napon kezdődik, amikor a kérelmezési dokumentáció benyújtásra került a Bizottsághoz, és a lehető legrövidebbnek kell lennie. Időtartama nem haladhatja meg a 10 évet.

(2) Az (1) bekezdés értelemszerűen alkalmazandó a harmadik országban található földrajzi területre utaló földrajzi jelzésekre - a nemzeti felszólalási eljárás kivételével.

(3) Az (1) bekezdésben említett átmeneti időszakot fel kell tüntetni a Bizottsághoz az (EU) 2019/787 rendelet 24. cikke (7) vagy (8) bekezdésének megfelelően benyújtott kérelmezési dokumentációban.

2. SZAKASZ

A TERMÉKLEÍRÁSOK MÓDOSÍTÁSAI

6. cikk

(Átruházott hatáskörök az (EU) 2019/787 rendelet 41. cikkének (2) bekezdése szerint) A termékleírások uniós módosításai iránti kérelmek

Az (EU) 2019/787 rendelet 31. cikkének alkalmazásában egy termékleírás uniós módosításának jóváhagyására irányuló kérelem csak uniós módosításokat tartalmazhat. Ha az uniós módosítás iránti kérelem standard vagy átmeneti módosításokat is tartalmaz, az uniós módosításra vonatkozó eljárás csak az uniós módosításra alkalmazandó. A kérelemben szereplő standard vagy átmeneti módosításokat be nem nyújtottnak kell tekinteni.

7. cikk

(Átruházott hatáskörök az (EU) 2019/787 rendelet 41. cikkének (2) bekezdése szerint) Az uniós módosítások jóváhagyása iránti kérelmek elfogadhatósága

(1) Egy termékleírás uniós módosításának jóváhagyására irányuló kérelem akkor tekinthető elfogadhatónak, ha az (EU) 2019/787 rendelet 31. cikkének és az (EU) 2021/1236 végrehajtási rendelet 13. cikke (1) bekezdésének megfelelően nyújtották be a Bizottsághoz, és megfelel az említett végrehajtási rendelet 7. cikkének.

Egy termékleírás uniós módosításának jóváhagyására irányuló kérelem Bizottság általi jóváhagyása csak a magában a kérelemben szereplő uniós módosításokra vonatkozik.

(2) Ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy egy kérelem nem fogadható el, akkor tájékoztatja az érintett tagállam vagy harmadik ország hatóságait, vagy adott esetben a harmadik országban letelepedett kérelmezőt az elfogadhatatlanság okairól.

8. cikk

(Átruházott hatáskörök az (EU) 2019/787 rendelet 41. cikkének (2) bekezdése szerint) A termékleírások standard módosításai

(1) Az (EU) 2019/787 rendelet 31. cikke (5) bekezdésének alkalmazásában egy termékleírás standard módosításának jóváhagyására irányuló kérelmet azon tagállam hatóságaihoz kell benyújtani, amelynek területén az érintett termék földrajzi területe található. A kérelmezőknek meg kell felelniük az (EU) 2019/787 rendelet 24. cikkének (1), (2) vagy (3) bekezdésében meghatározott feltételeknek. Ha a termékleírás standard módosításának jóváhagyása iránti kérelmet nem az a kérelmező nyújtotta be, amely a termékleírásban hivatkozott név vagy nevek oltalma iránti kérelmet benyújtotta, a tagállamnak az eredeti kérelmező számára - ha az még létezik - lehetőséget kell biztosítania arra, hogy a kérelemhez megjegyzéseket fűzzön.

Egy standard módosítás jóváhagyására irányuló kérelemnek ismertetnie kell a standard módosításokat, és igazolnia kell, hogy a javasolt módosítások az (EU) 2019/787 rendelet 31. cikkének értelmében standardnak minősülnek. Csatolni kell azon okok összefoglalását, amelyek miatt a módosításokra szükség van.

(2) Ha a tagállam úgy ítéli meg, hogy az (EU) 2019/787 rendelet és az annak alapján elfogadott rendelkezések követelményei teljesülnek, akkor jóváhagyhatja a standard módosítást. A jóváhagyó határozatnak tartalmaznia kell a módosított egységes szerkezetbe foglalt termékleírást és adott esetben a módosított egységes szerkezetbe foglalt egységes dokumentumot.

A jóváhagyó határozatot közzé kell tenni. Egy jóváhagyott standard módosítást attól a naptól kell alkalmazni az érintett tagállamban, amikor a jóváhagyásáról szóló határozatot közzétették. A tagállam a jóváhagyott standard módosításokról legkésőbb 1 hónappal a nemzeti jóváhagyó határozat közzétételének napját követően tájékoztatja a Bizottságot. A tagállam indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a Bizottságot a standard módosítást jóváhagyó határozatot megsemmisítő jogerős és meg nem támadható nemzeti ítéletekről.

(3) A harmadik országokból származó szeszes italokra vonatkozó standard módosítások jóváhagyásáról szóló határozatokról a jogos érdekkel rendelkező kérelmező csoportosulásnak vagy közvetlenül, vagy az érintett harmadik ország hatóságain keresztül legkésőbb a vonatkozó határozat közzétételét követő 1 hónapon belül tájékoztatnia kell a Bizottságot.

(4) A Bizottság tájékoztatása egy jóváhagyott standard módosításról akkor tekinthető szabályszerűnek, ha megfelel az (EU) 2021/1236 végrehajtási rendelet 8. cikkének.

(5) Ha egy standard módosítás az egységes dokumentum módosítását vonja maga után, a Bizottság a standard módosításról szóló közlemény kézhezvételétől számított 3 hónapon belül közzéteszi a standard módosítás leírását és a módosított egységes dokumentumot az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában.

Ha egy standard módosítás nem vonja maga után az egységes dokumentum módosítását, a Bizottság az (EU) 2021/1236 végrehajtási rendelet 13. cikke (1) bekezdése első albekezdésének a) pontjában említett digitális rendszereken keresztül az adott standard módosításról szóló közlemény kézhezvételétől számított 3 hónapon belül nyilvánosságra hozza a standard módosítás leírását.

Egy standard módosításról szóló közlemény küldője továbbra is felelős annak tartalmáért.

(6) Egy standard módosítást az Unió területén attól a naptól kell alkalmazni, amikor az (5) bekezdés első albekezdése szerint közzétették vagy az (5) bekezdés második albekezdése szerint nyilvánosságra hozták.

(7) Ha egy földrajzi terület egynél több tagállamra terjed ki, az érintett tagállamoknak a földrajzi terület saját területükhöz tartozó részére vonatkozóan külön-külön kell kezdeményezniük a standard módosításra vonatkozó eljárást. Egy standard módosítás csak az utolsó nemzeti jóváhagyó határozat hatálybalépését követően alkalmazandó az érintett tagállamok területén. A standard módosítást utolsóként jóváhagyó tagállam legkésőbb a jóváhagyó határozatának közzétételét követő 1 hónapon belül megküldi a Bizottságnak a vonatkozó közleményt.

Ha egy vagy több érintett tagállam nem fogadja el az első albekezdésben említett nemzeti jóváhagyó határozatot, akkor bármelyik érintett tagállam benyújthatja a kérelmet az uniós módosításokra vonatkozó eljárás keretében.

(8) A (7) bekezdést értelemszerűen alkalmazni kell, ha az érintett földrajzi terület egy része egy harmadik ország területén van.

9. cikk

(Átruházott hatáskörök az (EU) 2019/787 rendelet 41. cikkének (2) bekezdése szerint) Az uniós és a standard módosítások viszonya

(1) Ha egy az egységes dokumentum módosításával járó standard módosítást úgy hagynak jóvá, hogy az uniós módosítás jóváhagyására irányuló kérelem elbírálása még folyamatban van, akkor az érintett tagállamnak ennek megfelelően aktualizálnia kell az uniós módosítás jóváhagyására irányuló kérelemben szereplő egységes dokumentumot. Ha a függőben lévő uniós módosítást felszólalás céljából közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában, akkor az egységes dokumentum aktualizált változatát az uniós módosítást jóváhagyó végrehajtási rendelet mellékleteként közzé kell tenni az Európai Unió Hivatalos Lapjának L sorozatában.

(2) Ha egy egységes dokumentumnak a nemzeti szinten jóváhagyott standard módosítás iránti kérelemben foglalt módosított változata nem veszi figyelembe a legutóbb jóváhagyott uniós módosításokat, a standard módosítást nem lehet közzétenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában. A standard módosítást jóváhagyó tagállamnak meg kell küldenie a Bizottsághoz az egységes dokumentumnak az uniós és a standard módosítások által egyaránt módosított egységes szerkezetbe foglalt változatát az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzététel céljából.

10. cikk

(Átruházott hatáskörök az (EU) 2019/787 rendelet 41. cikkének (2) bekezdése szerint) A termékleírások ideiglenes módosításai

(1) Egy termékleírás ideiglenes módosításait az a tagállam hagyja jóvá és teszi közzé, amelynek területén az érintett termék földrajzi területe található. Az ideiglenes módosításokról és az azokat alátámasztó indokokról legkésőbb a nemzeti jóváhagyó határozat közzétételét követő 1 hónapon belül tájékoztatni kell a Bizottságot. Egy ideiglenes módosítást attól a naptól kell alkalmazni az érintett tagállamban, amikor a jóváhagyásáról szóló határozatot közzétették.

(2) Amennyiben egy földrajzi terület egynél több tagállamra terjed ki, az ideiglenes módosításra vonatkozó eljárás külön-külön alkalmazandó az érintett tagállamokban a földrajzi terület saját területükhöz tartozó részére vonatkozóan.

(3) A harmadik országokból származó szeszes italokat érintő ideiglenes módosításokról az azokat alátámasztó indokokkal együtt a jogos érdekkel rendelkező kérelmező csoportosulásnak vagy közvetlenül, vagy pedig az adott harmadik ország hatóságain keresztül legkésőbb 1 hónappal a jóváhagyásukat követően tájékoztatnia kell a Bizottságot.

(4) A Bizottság tájékoztatása egy jóváhagyott ideiglenes módosításról akkor tekinthető szabályszerűnek, ha megfelel az (EU) 2021/1236 végrehajtási rendelet 9. cikkének.

(5) A Bizottság az ideiglenes módosításról szóló közlemény kézhezvételétől számított 3 hónapon belül nyilvánosságra hozza azt az (EU) 2021/1236 végrehajtási rendelet 13. cikke (1) bekezdése első albekezdésének a) pontjában említett digitális rendszereken keresztül. Egy ideiglenes módosítást az Unió területén attól a naptól kell alkalmazni, amikor a Bizottság nyilvánosságra hozta.

Egy ideiglenes módosításról szóló közlemény küldője továbbra is felelős annak tartalmáért.

3. SZAKASZ

A FÖLDRAJZI JELZÉSEK TÖRLÉSE

11. cikk

(Átruházott hatáskörök az (EU) 2019/787 rendelet 41. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint) A törlési eljárás

(1) Az (EU) 2019/787 rendelet 32. cikke (1) bekezdése első albekezdésének alkalmazásában a tagállamok saját kezdeményezésükre kérelmet nyújthatnak be egy földrajzi jelzés bejegyzésének törlésére vonatkozóan.

(2) A Bizottság az (EU) 2019/787 rendelet 32. cikke (1) bekezdésének első albekezdése alapján benyújtott törlés iránti kérelmeket közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában.

12. cikk

(Átruházott hatáskörök az (EU) 2019/787 rendelet 41. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint) A törlés iránti kérelmek elfogadhatósága

(1) Az (EU) 2019/787 rendelet 32. cikke (1) és (2) bekezdésének alkalmazásában egy törlés iránti kérelem akkor tekinthető elfogadhatónak, ha:

a) megfelel az (EU) 2021/1236 végrehajtási rendelet 10. cikkében meghatározott követelményeknek; és

b) az (EU) 2019/787 rendelet 32. cikkének (1) bekezdése szerinti kérelmek esetében a kérelem az említett rendelkezés első albekezdésében említett indokokon alapul.

(2) Ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy egy törlési kérelem nem fogadható el, akkor tájékoztatja az érintett tagállam vagy harmadik ország hatóságait, vagy adott esetben a kérelmet benyújtó természetes vagy jogi személyt az elfogadhatatlanság okairól.

(3) A törléssel kapcsolatos indokolással ellátott felszólalási nyilatkozatok csak akkor fogadhatók el, ha bizonyítják a bejegyzett elnevezés érdekelt személy általi kereskedelmi használatát.

4. SZAKASZ

NYILVÁNTARTÁS

13. cikk

(Átruházott hatáskörök az (EU) 2019/787 rendelet 33. cikkének (1) és (2) bekezdése szerint) Nyilvántartás

(1) Létre kell hozni a szeszes italok földrajzi jelzéseinek az (EU) 2019/787 rendelet 33. cikkében említett elektronikus nyilvántartását (a továbbiakban: nyilvántartás). Ez a Bizottság által kezelt digitális rendszereken alapul és a nyilvánosság számára hozzáférhető.

(2) Egy földrajzi jelzés elnevezésének oltalmát biztosító jogi eszköz hatálybalépését követően a Bizottság a következő adatokat rögzíti a nyilvántartásban:

a) a földrajzi jelzésként oltalomban részesítendő elnevezés vagy elnevezések, beleértve adott esetben azok latin betűs átiratait vagy megfelelőit. Ha több elnevezés, átírás és megfelelő használandó alternatív névként, azokat szóközzel, ferde vonallal és második szóközzel kell elválasztani egymástól;

b) a szeszes ital kategóriája;

c) az ügyiratszám;

d) a "földrajzi árujelző" típusa;

e) a származási ország vagy országok neve;

f) az alkalmazás kezdőnapja és az elnevezést oltalmazó jogi eszközre való hivatkozás:

i. az (EU) 2019/787 rendelettel vagy a 110/2008/EK rendelettel összhangban bejegyzett földrajzi jelzések esetében - a 110/2008/EK rendelet 20. cikkében említett, már meglévő földrajzi árujelzők kivételével - az alkalmazás kezdőnapja és az elnevezést uniós szinten oltalmazó eszközökre való elektronikus hivatkozás;

ii. a 110/2008/EK rendelet 20. cikkében említett bevett földrajzi árujelzők esetében a földrajzi árujelző uniós szintű első oltalmát biztosító eszköz közzétételének időpontja és az eszközre való elektronikus hivatkozás;

g) az f) pontban említett jogi eszközöket követő, a földrajzi jelzésre vonatkozó jogi eszközre vagy jogi eszközökre történő elektronikus hivatkozás vagy hivatkozások;

h) hivatkozás az egységes dokumentumra, a műszaki dokumentáció fő előírásaira, a termékleírásra vagy a műszaki dokumentációra, amennyiben rendelkezésre állnak, az alábbiak szerint:

i. az (EU) 2019/787 rendeletnek megfelelően bejegyzett földrajzi jelzések esetében az egységes dokumentumra való elektronikus hivatkozás, beleértve a termékleírásra való elektronikus hivatkozást is. Ha a földrajzi terület harmadik ország területére esik, az egységes dokumentumra való elektronikus hivatkozás, beleértve a termékleírás közzétételére való hivatkozást is;

ii. a 110/2008/EK rendeletnek megfelelően bejegyzett földrajzi árujelzők esetében a műszaki dokumentáció főbb előírásaira való elektronikus hivatkozás;

iii. a 110/2008/EK rendelet 20. cikkében említett, bevett földrajzi árujelzők esetében a műszaki dokumentáció.

(3) Ha a Bizottság olyan, a termékleírásban végrehajtandó uniós módosítást hagy jóvá, vagy a termékleírás olyan jóváhagyott standard módosításáról szóló közleményt kap kézhez, amely a nyilvántartásba bejegyzett információk változását vonja maga után, akkor a módosítás Unión belüli alkalmazásának kezdőnapjától kezdődően rögzíti az új adatokat. Az ideiglenes módosításokra vonatkozó adatokat is rögzíteni kell.

(4) Egy földrajzi jelzés bejegyzésének törlése esetén a Bizottság az (EU) 2019/787 rendelet 32. cikke szerinti vonatkozó végrehajtási jogi aktus hatálybalépésének napjától törli az elnevezést a nyilvántartásból, és nyilvántartásba veszi a törlést.

(5) A 2019. június 8. és e rendelet alkalmazásának kezdőnapja között elfogadott végrehajtási rendeletek által oltalmat élvező földrajzi jelzéseket be kell jegyezni a nyilvántartásba.

(6) A Bizottság az egy földrajzi jelzés digitális vagy papíralapú bejegyzésével kapcsolatos dokumentumokat az adott földrajzi jelzés teljes érvényességi ideje alatt, valamint törlés esetén a törléstől számított 10 évig megőrzi.

III. FEJEZET

Záró rendelkezések

14. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 716/2013/EU végrehajtási rendelet hatályát veszti.

15. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. május 12-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN

(1) HL L 130., 2019.5.17., 1. o.

(2) Az Európai Parlament és a Tanács 110/2008/EK rendelete (2008. január 15.) a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról, valamint az 1576/89/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 39., 2008.2.13., 16. o.).

(3) A Bizottság (EU) 2021/1236 végrehajtási rendelete (2021. május 12.) az (EU) 2019/787 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szeszes italok földrajzi jelzéseinek bejegyzése iránti kérelem, a felszólalási eljárás, a termékleírások módosítása, a bejegyzés törlése, a szimbólum használata és az ellenőrzés vonatkozásában történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról (lásd e Hivatalos Lap 10. oldalát).

(4) A Bizottság 716/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. július 25.) a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak megállapításáról (HL L 201., 2013.7.26., 21. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32021R1235 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32021R1235&locale=hu