31978D0923[1]

A Tanács határozata (1978. június 19.) a tenyésztés céljából tartott állatok védelméről szóló európai egyezmény megkötéséről

A Tanács határozata

(1978. június 19.)

a tenyésztés céljából tartott állatok védelméről szóló európai egyezmény megkötéséről

(78/923/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. és 100. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére [1],

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

mivel a tenyésztés céljából tartott állatok védelméről szóló európai egyezményt (a továbbiakban: egyezmény) az Európa Tanács dolgozta ki a tenyésztés céljából, különösen a modern intenzív termelési rendszerekben tartott állatok védelme érdekében;

mivel a legutóbb a 76/372/EGK irányelvvel [3] módosított, a takarmányok hatósági ellenőrzésénél alkalmazandó közösségi mintavételi és elemzési módszerek bevezetéséről szóló, 1970. július 20-i 70/373/EGK tanácsi irányelv [4], a legutóbb a 78/117/EGK irányelvvel [5] módosított, a takarmány-adalékanyagokról szóló, 1970. november 23-i 70/524/EGK tanácsi irányelv [6], valamint a legutóbb a 76/934/EGK irányelvvel [7] módosított, a takarmányban előforduló nemkívánatos anyagok és termékek megengedett legmagasabb szintjének meghatározásáról szóló, 1973. december 17-i 74/63/EGK tanácsi irányelv [8] olyan közös szabályokat vezetett be, amelyekre az egyezmény - különösen egyes rendelkezéseinek végrehajtásával - hatással lehet;

mivel az egyezmény egyéb rendelkezései olyan területekre vonatkoznak, amelyek tekintetében a Közösség még nem vezetett be közös szabályokat;

mivel az állatok védelme önmagában nem közösségi célkitűzés; mivel azonban a tenyésztés céljából tartott állatok védelméről szóló meglévő nemzeti jogszabályok között olyan különbségek állnak fenn, amelyek egyenlőtlen versenyfeltételeket teremthetnek és amelyek következésképpen közvetett hatással lehetnek a közös piac megfelelő működésére;

mivel ezenkívül az egyezmény a közös agrárpolitika hatálya alá tartozó ügyekkel foglalkozik;

mivel ezért úgy tűnik, hogy a közösségi célkitűzések eléréséhez szükség van arra, hogy a Közösség az egyezményben részt vegyen;

mivel az állattenyésztés Grönlandon az általános körülmények és különösen az éghajlat, az alacsony népsűrűség és a sziget kivételes mérete miatt a Közösség más régióitól alapvetően eltérő feltételek között zajlik; mivel ezért az egyezményt Grönlandra nem kell alkalmazni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A tenyésztés céljából tartott állatok védelméről szóló európai egyezményt az Európai Gazdasági Közösség nevében a Tanács jóváhagyja.

Az egyezmény szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

A Tanács elnöke a jóváhagyó okiratot az egyezmény 14. cikkével összhangban [9] letétbe helyezi.

A jóváhagyó okirat letétbe helyezésekor a Tanács elnöke az egyezmény 16. cikkével összhangban kijelenti, hogy az Egyezményt Grönlandra nem kell alkalmazni.

Kelt Luxembourgban, 1978. június 19-én.

a Tanács részéről

az elnök

P. Dalsager

[1] HL C 83., 1977.4.4., 43. o.

[2] HL C 204., 1976.8.30., 26. o.

[3] HL L 102., 1976.4.15., 8. o.

[4] HL L 170., 1970.8.3., 2. o.

[5] HL L 40., 1978.2.10., 19. o.

[6] HL L 270., 1970.12.14., 1. o.

[7] HL l 64., 1976.12.31., 20. o.

[8] HL L 38., 1974.2.11., 31. o.

[9] Az egyezmény hatálybalépésének napját a Tanács Főtitkársága hirdeti ki az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31978D0923 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31978D0923&locale=hu