31996L0093[1]

A Tanács 96/93/EK irányelve (1996. december 17.) az állatok és állati eredetű termékek bizonyítványainak kiállításáról

A Tanács 96/93/EK irányelve

(1996. december 17.)

az állatok és állati eredetű termékek bizonyítványainak kiállításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

mivel a belső piac megvalósításának céljával a Közösségen belüli kereskedelemben alkalmazható állat-egészségügyi ellenőrzésekről szóló, 1989. december 11-i 89/662/EGK tanácsi irányelv [3] és az egyes élőállatok és állati termékek Közösségen belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával alkalmazandó állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai ellenőrzésekről szóló, 1990. június 26-i 90/425/EGK tanácsi irányelv [4] az előállító és a küldő tagállamot teszi felelőssé az állat-egészségügyi ellenőrzések biztosításáért és adott esetben a bizonyítványok megfelelő kiállításáért;

mivel szükséges, hogy a tagállamok az élő állatok és állati termékek belső piaca akadálymentes működésének biztosítása érdekében teljes mértékben megbízhassanak az előállítás és a feladás helyén végzett bizonyítvány-kiállítási eljárás egységességében;

mivel ezt a célt a tagállamok önállóan nem érhetik el; mivel ezért egységes szabályokat kell elfogadni az állatok és állati termékek bizonyítványainak közösségi jogszabályoknak megfelelően történő kiállítása, az illetékes hatóságok és a bizonyítványokat kiállító tisztségviselők kötelezettségei tekintetében;

mivel biztosítani kell, hogy a harmadik országok bizonyítványokat kiállító tisztségviselői által alkalmazott szabályok és elvek olyan garanciákat biztosítsanak, amelyek az ezen irányelvben meghatározottakkal egyenértékűek;

mivel hatékony intézkedéseket kell hozni a megtévesztő és csalárd bizonyítvány-kiállítás megakadályozására,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Ez az irányelv az állat-egészségügyi jogszabályok által megkövetelt bizonyítványok kiállításakor betartandó szabályokat határozza meg.

2. cikk

(1) Ezen irányelv alkalmazásában:

"állat-egészségügyi jogszabályok": a 89/662/EGK irányelv A. mellékletében és a 90/425/EGK irányelv A. és B. mellékletében felsorolt jogszabályok;

"bizonyítványokat kiállító tisztségviselő": a hatósági állatorvos vagy - az állat-egészségügyi jogszabályokban előírt esetekben - bármely más olyan személy, akit az arra hatáskörrel rendelkező hatóság felhatalmazott az adott jogszabály szerint szükséges bizonyítványok aláírására.

(2) Az (1) bekezdés meghatározásain túlmenően a 89/662/EGK és a 90/425/EGK irányelvek 2. cikkében adott meghatározások megfelelően alkalmazandók.

3. cikk

(1) A hatóságnak biztosítania kell, hogy a bizonyítványokat kiállító tisztségviselők megfelelő ismeretekkel rendelkezzenek a bizonyítványok tárgyát képező állatokra vagy termékekre vonatkozó állat-egészségügyi jogszabályokról, és általánosságban ismerjék a bizonyítványok kiállítása és kiadása során követendő szabályokat, továbbá - szükség szerint - a bizonyítványok kiállítása előtt elvégzendő vizsgálatok, tesztek és ellenőrzések mibenlétét és mértékét.

(2) A bizonyítványokat kiállító tisztségviselők nem igazolhatnak olyan adatokat, amelyekről nincs személyes ismeretük, vagy amelyekről nem áll módjukban meggyőződni.

(3) A bizonyítványokat kiállító tisztségviselők nem írhatnak alá üres vagy hiányosan kitöltött, vagy olyan állatokra és termékekre vonatkozó bizonyítványokat, amelyeket nem vizsgáltak meg vagy vizsgálatuk nem tartozik a hatáskörükbe. Ha valamely bizonyítványt egy másik bizonyítvány vagy tanúsítvány alapján írnak alá, a bizonyítványt kiállító tisztségviselőnek az aláírást megelőzően rendelkeznie kell ezzel a dokumentummal.

(4) E cikk egyik rendelkezése sem gátolja a hatósági állatorvost olyan adatok igazolásában,

a) amelyekről valamely, az illetékes hatóság által erre felhatalmazott és a hatósági állatorvos ellenőrzése alatt tevékenykedő személy e cikk (1)-(3) bekezdése alapján meggyőződött, feltéve, hogy ő igazolni tudja az adatok hitelességét, vagy

b) amelyeket monitoring programok keretében, hivatalosan elismert minőségbiztosítási rendszerekre hivatkozással vagy járványügyi megfigyelési rendszer révén nyertek,

amennyiben állat-egészségügyi jogszabályok ezt megengedik.

(5) Az e cikk végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat a 7. cikkben meghatározott eljárással összhangban lehet elfogadni.

4. cikk

(1) Az illetékes hatóságnak minden szükséges lépést meg kell tennie, hogy biztosítsa a bizonyítvány-kiállítási eljárás egységességét. Különösen arról kell gondoskodniuk, hogy az általuk kijelölt, bizonyítványokat kiállító tisztségviselők:

a) jogállása biztosítsa pártatlanságukat, és ne fűződjön közvetlen üzleti érdekük a tanúsított állatokhoz vagy termékekhez, vagy az azokat előállító gazdaságokhoz vagy cégekhez;

b) teljes mértékben tisztában legyenek valamennyi, általuk aláírt bizonyítvány tartalmának jelentőségével.

(2) A közösségi szabályok előírásai szerint a bizonyítványokat legalább egy, a bizonyítványt kiállító tisztségviselő által értett nyelven, továbbá a rendeltetési ország legalább egy hivatalos nyelvén kell kiállítani.

(3) Valamennyi illetékes hatóságnak képesnek kell lennie arra, hogy azonosítsa az adott bizonyítványt kiállító tisztviselőt, és biztosítani tudja, hogy minden kiállított bizonyítvány másolata rendelkezésre álljon az általa meghatározott időpontig.

5. cikk

(1) A tagállamok olyan felügyeletet vezetnek be és olyan ellenőrző intézkedéseket alkalmaznak, amelyek meggátolják a hamis vagy félrevezető bizonyítványok kiállítását illetve az állat-egészségügyi jogszabályok alapján kiállítandó bizonyítványok csalárd módon történő kiállítását vagy felhasználását.

(2) Az illetékes hatóság a bírósági eljárás és szankciók sérelme nélkül végez vizsgálatokat és ellenőrzéseket, és megfelelő intézkedéseket hoz azért, hogy szankcionáljon minden, a tudomására jutott hamis vagy félrevezető bizonyítvány-kiállítással kapcsolatos esetet. Ilyen intézkedés lehet a vizsgálat időtartamára a bizonyítványt kiállító tisztviselő feladatai ellátása alóli ideiglenes felfüggesztése.

Különösen akkor, ha az ellenőrzés során megállapítják, hogy:

a) a bizonyítványt kiállító tisztviselő a bizonyítványt tudatosan csalárd módon állította ki, az illetékes hatóságnak meg kell tennie minden szükséges lépést annak biztosítására, hogy lehetőség szerint az érintett személy ne tudja megismételni a jogsértést;

b) egy magánszemély vagy vállalkozás csalárdul használ fel vagy változtat meg egy hatósági bizonyítványt, az illetékes hatóságnak meg kell tennie minden szükséges lépést annak biztosítására, hogy lehetőség szerint a magánszemély vagy vállalkozás ne tudja megismételni a jogsértést. Ilyen intézkedés lehet a további bizonyítvány kiadásának megtagadása az érintett magánszemély vagy vállalkozás számára.

6. cikk

A közösségi állat-egészségügyi jogszabályokban előírt vizsgálatok illetve a Közösség és harmadik ország közötti ekvivalencia megállapodások alapján végzett ellenőrzések kapcsán a Bizottság biztosítja, hogy a harmadik ország bizonyítványokat kiállító tisztviselői által alkalmazott szabályok és alapelvek olyan garanciákat nyújtsanak, amelyek legalább egyenértékűek az ebben az irányelvben meghatározottakkal.

Ha ezen ellenőrzések és/vagy vizsgálatok, vagy a 90/675/EGK és a 91/496/EGK irányelvekben előírt ellenőrzések során megállapítható, hogy egy harmadik ország bizonyítványokat kiállító tisztviselői nem felelnek meg ezen elveknek, kiegészítő garanciák vagy rendkívüli követelmények határozhatók meg az ezen irányelv 7. cikkében megállapított eljárással összhangban.

7. cikk

Az e cikkben megállapított eljárásra utaláskor a 68/361/EGK tanácsi határozat [5] alapján felállított Állat-egészségügyi Állandó Bizottság a 89/662/EGK irányelv 18. cikkében meghatározott szabályokkal összhangban jár el.

8. cikk

A Bizottság 1998. december 31-e előtt jelentést nyújt be a Tanács számára az elektronikus adatátvitel és bizonyítvány-kiállítás megbízható módszereinek lehetséges felhasználására vonatkozó javaslatokkal együtt.

E javaslatokról a Tanács minősített többséggel határoz.

9. cikk

(1) A tagállamok 1998. január 1. előtt hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ezen irányelvnek 1998. január 1. előtt megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezen intézkedéseket, azokban hivatkozni kell ezen irányelvre vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

10. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1996. december 17-én.

a Tanács részéről

az elnök

I. Yates

[1] HL C 373., 1994.12.29., 16. o.

[2] HL C 56., 1995.3.6., 165. o.

[3] HL L 395., 1989.12.30., 13. o. A legutóbb a 92/118/EGK tanácsi irányelvvel (HL L 62., 1993.3.15., 49. o.) módosított irányelv.

[4] HL L 224., 1990.8.18., 29. o. A legutóbb a 92/118/EGK tanácsi irányelvvel módosított irányelv.

[5] HL L 255., 1968.10.18., 23. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31996L0093 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31996L0093&locale=hu