31992L0118[1]

A Tanács 92/118/EGK irányelve (1992. december 17.) a 89/662/EGK irányelv, illetve a kórokozók tekintetében a 90/425/EGK irányelv A. mellékletének I. pontjában felsorolt külön közösségi szabályokban megállapított állat-egészségügyi és közegészségügyi követelmények hatálya alá nem tartozó termékek Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi és közegészségügyi követelmények megállapításáról

A TANÁCS 92/118/EGK IRÁNYELVE

(1992. december 17.)

a 89/662/EGK irányelv, illetve a kórokozók tekintetében a 90/425/EGK irányelv A. mellékletének I. pontjában felsorolt külön közösségi szabályokban megállapított állat-egészségügyi és közegészségügyi követelmények hatálya alá nem tartozó termékek Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi és közegészségügyi követelmények megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslataira ( 1 ),

tekintettel az Európa Parlament véleményeire ( 2 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményeire ( 3 ),

mivel az állati eredetű termékek szerepelnek a Szerződés II. mellékletében található terméklistán; mivel az ilyen termékek forgalomba hozatala fontos jövedelemforrása a mezőgazdasággal foglalkozó lakosság egy részének;

mivel az ágazat ésszerű fejlesztésének biztosítása és a termelékenység fokozása érdekében a szóban forgó termékekre vonatkozóan közösségi szinten állat-egészségügyi és közegészségügyi szabályokat kell meghatározni;

mivel a Közösségnek el kell fogadnia azokat az intézkedéseket, amelyeknek célja, hogy az 1992. december 31-ig terjedő időszakban fokozatosan létrehozzák a belső határok nélküli belső piacot;

mivel - tekintettel a fent említett célokra - a Tanács állat-egészségügyi szabályokat hozott létre a friss húsra, baromfihúsra, hústermékekre, vadhúsra, nyúlhúsra és tejtermékekre vonatkozóan;

mivel - egyéb rendelkezés hiányában - az állati eredetű termékek kereskedelmét - bizonyos védőintézkedések alkalmazásának sérelme nélkül - liberalizálni kell;

mivel az állatbetegségek terjedésének kockázata jelentős, bizonyos állati eredetű termékekre vonatkozóan különleges előírásokat kell hozni, amelyeket a kereskedelmi célból történő forgalomba hozatal során kell foganatosítani, különösen abban az esetben, ha a termékeket magas egészségügyi állapotú területekre szánják;

mivel a 92/65/EGK irányelv elfogadásakor a Bizottság beleegyezett abba, hogy az állatokra, illetve a termékekre vonatkozó állat-egészségügyi szempontokat kettéválasztja;

mivel a tagállamok közötti, határokon történő ellenőrzések 1993. január 1-jei megszüntetésének lehetővé tétele céljából minden, ilyen ellenőrzés tárgyát képező termékre vonatkozóan állat-egészségügyi és közegészségügyi szabályokat kell meghatározni, amennyiben ezek kereskedelmének és behozatalának harmonizálására közösségi szinten még nem került sor;

mivel e cél elérése érdekében egyes meglévő szabályokat át kell dolgozni a fent említett intézkedések foganatosításához;

mivel egy engedélyezési rendszert kell bevezetni az ezen irányelv követelményeinek megfelelő harmadik országok és létesítmények számára, és egy közösségi vizsgálati eljárást, amely biztosítja az engedélyezés feltételeinek betartását;

mivel a termékeket kísérő okmány a legjobb eszköz arra, hogy biztosítsa a rendeltetési hely illetékes hatóságát arról, hogy a szállítmány megfelel ezen irányelv előírásainak; mivel a közegészségügyi vagy állat-egészségügyi bizonyítványt fenn kell tartani egyes behozatali termékek rendeltetési helyének ellen- őrzése céljából;

mivel a harmadik országokból a Közösségbe behozott termékek állat-egészségügyi ellenőrzésére irányadó elvek megállapításáról szóló, 1990. december 10-i 90/675/EGK tanácsi irányelv ( 4 ) által meghatározott szabályokat, elveket és biztonsági intézkedéseket alkalmazni kell;

mivel a Közösségen belüli kereskedelmet illetően a 89/662/EGK irányelvben meghatározott szabályokat is alkalmazni kell;

mivel a Bizottságot meg kell bízni azzal a feladattal, hogy ezen irányelv végrehajtása érdekében bizonyos intézkedéseket fogadjon el; mivel e célból eljárási szabályokat kell meghatározni, amelyek szoros és hatékony együttműködést hoznak létre az Állat-egészségügyi Állandó Bizottságon belül a Bizottság és a tagállamok között;

mivel a Görög Köztársaság számára - tekintettel a földrajzi helyzetéből adódó ellátási nehézségekre - különleges eltéréseket kell engedélyezni;

mivel az ezen irányelv hatálya alá tartozó termékekre vonatkozó különös szabályok elfogadása nem érinti az általános élelmiszer-higiéniai és -biztonsági szabályok elfogadását, amelyek tekintetében a Bizottság egy keretirányelv-javaslatot terjesztett elő,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

I. FEJEZET

Általános rendelkezések

1. cikk

Ezen irányelv a 89/662/EGK irányelv ( 5 ), illetve a kórokozók tekintetében a 90/425/EGK irányelv A. mellékletének I. pontjában említett külön közösségi szabályokban megállapított állat-egészségügyi és közegészségügyi követelmények hatálya alá nem tartozó termékek - beleértve az ilyen termékekből vett termékmintákat is - Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi és közegészségügyi követelményeket határozza meg.

Ezen irányelv sem az említett külön szabályok keretében hozott részletesebb állat-egészségügyi szabályok elfogadását, sem a közegészségügy szabályain alapuló, az első albekezdésben említett külön szabályok hatálya alá eső termékek kereskedelmére vagy behozatalára vonatkozó korlátozások fenntartását nem érinti.

2. cikk

(1) Ezen irányelv alkalmazásában:

a) kereskedelem: a 89/662/EGK irányelv 2. cikkének (2) bekezdése által meghatározott kereskedelem;

b) termékminta: olyan kereskedelmi értékkel nem rendelkező termékminta, amelyet a tulajdonos vagy egy létesítményért felelős személy nevében vettek, és amely ezen létesítmény által előállított állati eredetű termékre vonatkozóan reprezentatív, vagy egy olyan állati eredetű termék mintája, amelynek előállítását tervezik, és amelyen - a későbbi vizsgálat céljából - fel kell tüntetni a termék típusát, összetételét és azon állatfaj nevét, amelyből készült;

c) súlyos fertőző betegség: valamennyi, a 82/894/EGK irányelvben ( 6 ) említett betegség;

d) kórokozók: olyan élő szervezetek és származékaik gyűjteménye vagy tenyészete, amelyek - az ember kivételével - bármely élőlényt képesek önmagukban vagy előállított kombinációjuk valamely formájában megbetegíteni, valamint az ilyen élő szervezetek bármilyen módosított szárma- zéka, amely állati kórokozót hordozhat vagy terjeszthet, vagy az olyan szövet, sejttenyészet, váladék vagy kiválasztott anyag, amely által vagy amely útján egy állati kórokozó hordozható vagy terjeszthető; e meghatározás nem vonatkozik a 90/677/EGK irányelv ( 7 ) értelmében engedélyezett immunológiai állatgyógyászati készítményekre;

f) emberi fogyasztásra szánt feldolgozott állati fehérje: a 77/99/EGK irányelv ( 8 ) 2. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett töpörtyű, húsliszt és szalonnabőrpor.

(2) Ezen túlmenően a 89/662/EGK, a 90/425/EGK és a 90/675/EGK irányelv 2. cikkében található fogalommeghatározások értelemszerűen érvényesek.

3. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy:

- az 1. cikkben említett állati eredetű termékek, -----kereskedelmét és behozatalát kizárólag olyan állat-egészségügyi vagy közegészségügyi okokból tiltják vagy korlátozzák, amelyek ezen irányelv vagy a Közösség más jogszabályai - különösen bizonyos védőintézkedései - alkalmazásából adódnak,

- olyan új, emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termék, amelynek egy tagállamon belüli forgalomba hozatalát a 20. cikkben meghatározott időpont után engedélyezték, nem képezheti kereskedelem vagy behozatal tárgyát mindaddig, amíg a 15. cikk (1) bekezdésével összhangban határozat nem születik, és akkor is csak azon értékelés - és adott esetben a 81/651/EGK határozat által felállított Állat-egészségügyi Tudományos Bizottság véleménye - után, amely tartalmazza a - termék forgalomba hozatala eredményeként esetlegesen létrejövő - súlyos fertőző betegségek terjedésének valós kockázatát nemcsak arra a fajra nézve, amelyből a termék származik, hanem olyan egyéb fajokra nézve is, amelyek hordozhatják a betegségeket, a betegség gócává válhatnak, vagy amelyek az emberi egészségre nézve veszélyt jelenthetnek,

- a 77/99/EGK irányelv 2. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett egyéb állati eredetű termékek csak abban az esetben képezhetik kereskedelem vagy harmadik országokból történő behozatal tárgyát, amennyiben megfelelnek az említett irányelvnek és ezen irányelv vonatkozó követelményeinek.

II. FEJEZET

Kereskedelmi rendelkezések

4. cikk

A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a 89/662/EGK irányelv 4. cikkének (1) bekezdése valamint a 90/425/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének a) pontja alkalmazásában az ezen irányelv I. mellékletében, illetve a 3. cikk második és harmadik francia bekezdésében említett állati eredetű termékek - a 10. cikk (3) bekezdése és a 11. cikk végrehajtása során meghozandó külön rendelkezések sérelme nélkül - csak akkor képezhetik kereskedelem tárgyát, amennyiben az alábbi követelményeknek megfelelnek:

1. meg kell felelniük az 5. cikk követelményeinek és az I. mellékletben meghatározott, állat-egészségügyi szempontokra, illetve ----- különös követelményeknek;

2. olyan létesítményekből kell származniuk, amelyek:

a) a létesítményben előállított termékekre vonatkozó, az I. mellékletben meghatározott különös követelményekre való tekintettel kötelezettséget vállalnak arra, hogy:

- teljesítik az ezen irányelvben meghatározott különös termelési követelményeket,

- az alkalmazott eljárások alapján a kritikus pontok ellenőrzésére és vizsgálatára módszereket dolgoznak ki és hajtanak végre,

- a termékektől függően mintákat vesznek egy, az illetékes hatóság által elismert laboratóriumban történő elemzés céljából, hogy ellenőrizzék az ezen irányelvben meghatározott normák teljesítését,

- az illetékes hatóság részére történő bemutatás céljából írásban vagy egyéb módon rögzítik az előző francia bekezdésekben említett adatokat. A különböző ellenőrzések és vizsgálatok eredményeit legalább két évig meg kell őrizni,

- biztosítják a jelölés, illetve a címkézés szabályszerű kezelését,

- tájékoztatják az illetékes hatóságot, amennyiben a laboratóriumi vizsgálat eredménye vagy bármely más rendelkezésükre álló információ alapján súlyos állat-egészségügyi vagy közegészségügyi veszély áll fenn,

- kereskedelmi céllal csak kereskedelmi okmánnyal rendelkező termékeket küldenek, amely feltünteti a termék jellegét, nevét és adott esetben a termelő létesítmény állat-egészségügyi engedélyezési számát;

b) az illetékes hatóság felügyelete alatt állnak annak biztosítása érdekében, hogy az intézmény üzemeltetője vagy vezetője teljesíti ezen irányelv követelményeit;

c) az illetékes hatóság által, az intézmény által adott olyan biztosítékok alapján kerültek nyilvántartásba vételre, amelyek ezen irányelv követelményeinek teljesítését biztosítják.

5. cikk

A tagállamok biztosítják valamennyi szükséges intézkedés meghozatalát annak érdekében, hogy az I. mellékletben említett állati eredetű termékeket ne szállítsák el kereskedelmi célból egyik olyan létesítményből sem, amely olyan betegségek előfordulása miatti korlátozások alatt álló területen található, amelyekre a szállítandó állatfaj fogékony, sem olyan létesítményből vagy területről, amelyről történő szállítás vagy kereskedelem a tagállamok egészségügyi helyzetét tekintve kockázatot jelentene, kivéve ha a terméket a közösségi jogszabályoknak megfelelően hőkezelésnek vetik alá.

A védőintézkedések keretein belül bizonyos termékek szállítását engedélyező külön biztosítékokat - az első bekezdésben foglaltaktól eltérően, a 18. cikkben meghatározott eljárás szerint - el lehet fogadni.

6. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy a kórokozók kereskedelme a 18. cikkben megállapított eljárás szerint meghatározott szigorú szabályok hatálya alá tartozik.

7. cikk

(1) A 89/662/EGK irányelvben, illetve a kórokozókra vonatkozóan a 90/425/EGK irányelvben meghatározott ellenőrzések szabályai az ezen irányelv hatálya alá tartozó termékekre - különösen az elvégzendő ellenőrzések végrehajtására és nyomon követésére - érvényesek.

(2) A 90/425/EGK irányelv 10. cikkét kell alkalmazni az ezen irányelv hatálya alá tartozó termékekre.

(3) A 90/425/EGK irányelv 12. cikkének rendelkezéseit ki kell terjeszteni kereskedelmi célokból az ezen irányelv hatálya alá tartozó állati eredetű termékeket szállító létesítményekre.

(4) Ezen irányelv különös rendelkezéseinek sérelme nélkül az illetékes hatóság végrehajtja az általa szükségesnek tartott valamennyi ellenőrzést, amennyiben gyanú merül fel ezen irányelv megsértésére vonatkozóan.

(5) A tagállamok meghozzák a megfelelő közigazgatási és büntető intézkedéseket ezen irányelv valamennyi megsértésének szankcionálására, különösen abban az esetben, ha kiderül, hogy a kiállított bizonyítványok vagy okmányok az I. mellékletben említett termékek tényleges állapotával nincsenek összhangban, vagy az érintett termékek nem felelnek meg ezen irányelv követelményeinek, vagy nem végezték el az abban meghatározott ellenőrzéseket.

8. cikk

A 92/46/EGK irányelv ( 9 ) A. melléklet I. fejezetének (1) bekezdése az alábbi albekezdéssel egészül ki:

"A tej és a tejalapú termék nem származhat a 85/511/EGK irányelvvel összhangban meghatározott elkülönített megfigyelési körzetből, kivéve ha a tejet az illetékes hatóság ellenőrzése mellett - 71,7 °C-on 15 másodpercen keresztül - pasztőrözésnek vetették alá."

.

III. FEJEZET

A Közösségbe történő behozatalra vonatkozó rendelkezések

9. cikk

Az ezen irányelv hatálya alá tartozó termékek behozatalára vonatkozó követelményeknek legalább a II. fejezetben - beleértve a 6. cikk végrehajtása során és a 3. cikk második és harmadik francia bekezdésében - meghatározott biztosítékokat kell nyújtaniuk.

10. cikk

(1) A 9. cikk egységes alkalmazása érdekében az alábbi rendelkezéseket kell alkalmazni.

(2) Az I. mellékletben, illetve a 3. cikk második és harmadik francia bekezdésében említett termékek csak akkor hozhatók be a Közösségbe, ha azok az alábbi követelményeknek megfelelnek:

a) amennyiben az I. melléklet másképpen nem rendelkezik, olyan harmadik országból vagy egy harmadik ország olyan részéből kell származniuk, amely a 18. cikkben meghatározott eljárás szerint összeállítandó és frissítendő listán szerepel;

b) amennyiben a I. melléklet másképpen nem rendelkezik, a termékeknek olyan létesítményből kell származniuk, amely a 18. cikkben meghatározott eljárás szerint összeállítandó közösségi listán szerepel;

c) az I. mellékletben és a 3. cikk második és harmadik francia bekezdésében meghatározott különleges esetekben a termékekhez - a 18. cikkben megállapított eljárással meghatározott mintának megfelelő - állat-egészségügyi vagy közegészségügyi bizonyítványt kell csatolni, amely igazolja, hogy az érintett termékek a kiegészítő feltételeknek megfelelnek, vagy a (3) bekezdés a) pontjában említett egyenértékű biztosítékokat nyújtják, és ilyen biztosítékokat nyújtó létesítményekből származnak, illetve e bizonyítványt egy hatósági állatorvos vagy adott esetben más, ugyanazon eljárással elismert illetékes hatóság írta alá.

(3) A 18. cikkben meghatározott eljárás szerint:

a) különösen annak érdekében, hogy a Közösséget bizonyos egzotikus vagy az emberre nézve is fertőző betegségektől megvédjék, különös követelményeket vagy e követelményekkel egyenértékű biztosítékokat állapítanak meg.

A harmadik országok számára megállapított különös követelmények és egyenértékű biztosítékok nem lehetnek kedvezőbbek az I. mellékletben, illetve a 3. cikk második és harmadik francia bekezdésében meghatározottaknál.

Amíg a II. melléklet 2. fejezetének negyedik és ötödik francia bekezdésében előírt részletes végrehajtási szabályokat meg nem állapítják, a tagállamok biztosítják, hogy az abban említett termékek behozatala során az említett francia bekezdésekben meghatározott minimális biztosítékok nyújtásának eleget tesznek;

c) meghatározzák a tisztított állati belek, tojások és tojásalapú termékek újrafertőződésének elkerülése céljából végzendő bármely kezelés vagy intézkedés természetét.

(4) A (2) és (3) bekezdésben meghatározott határozatokat egy - adott esetben az Állat-egészségügyi Tudományos Bizottság állásfoglalása alapján végzett - olyan értékelés szerint kell meghozni, amely tartalmazza a termék forgalomba hozatalából esetlegesen adódó, súlyos fertőző betegségek és az emberre átvihető betegségek terjedésének valós kockázatát nemcsak arra a fajra nézve, amelyből a termék származik, hanem egyéb fajokra nézve is, amelyek hordozhatják a betegségeket, a betegség gócpontjává válhatnak, vagy az emberi egészségre nézve veszélyt jelenthetnek.

(5) A Bizottság és a tagállamok szakértői helyszíni vizsgálatokat végeznek annak ellenőrzésére, hogy a harmadik ország által nyújtott, a termelés és a forgalomba hozatal feltételeire vonatkozó biztosítékok egyenértékűnek tekinthetők-e a Közösségben alkalmazottakkal.

A tagállamok vizsgálatokért felelős szakértőit a tagállamok javaslatai alapján a Bizottság jelöli ki.

E vizsgálatokat a Közösség nevében végzik, amely minden felmerülő költséget fedez.

Az első albekezdésben említett vizsgálatok megtörténtéig a harmadik országokban elvégzett vizsgálatokra vonatkozó nemzeti szabályokat továbbra is alkalmazni kell, azzal a feltétellel, hogy a vizsgálatok során megállapított, a (3) bekezdéssel összhangban nyújtott biztosítékok teljesítésének megsértését be kell jelenteni az Állat-egészségügyi Állandó Bizottságon keresztül.

(6) A (2) bekezdés a) és b) pontjának második francia bekezdésében meghatározott listák összeállításáig a tagállamok jogosultak a 90/675/EGK irányelv 12. cikkének (2) bekezdésében meghatározott ellenőrzések, illetve a hatályos nemzeti szabályok keretén belül behozott termékek esetében előírt nemzeti bizonyítvány fenntartásához.

11. cikk

A 18. cikkben meghatározott eljárás szerint határozzák meg a Közösségbe történő behozatalra vonatkozó különleges állat-egészségügyi követelményeket, illetve az I. mellékletben említett, kísérleti laboratóriumok számára szánt termékeket kísérő okmányok jellegét és tartalmát.

12. cikk

(1) A 90/675/EGK, illetve a 91/496/EGK irányelvben ( 10 ) meghatározott elveket és szabályokat kell alkalmazni, különös tekintettel a tagállamok által végzendő vizsgálatok végrehajtására, nyomon követésére, valamint a végrehajtandó védőintézkedésekre.

Azonban a 18. cikkben meghatározott eljárással összhangban a 97/78/EK irányelv 4. cikke (4) bekezdésének b) pontja meghatározott fizikai ellenőrzések tekintetében bizonyos típusú állati eredetű termékekre vonatkozóan eltéréseket lehet elfogadni.

13. cikk

(1) A tagállamok az I. mellékletben említett állati eredetű termékek harmadik országokból termékminták formájában történő behozatalát egy megfelelő engedély kibocsátásával engedélyezhetik.

(2) Az (1) bekezdésben említett engedélynek a szállítmányt kell kísérnie, és teljes részletességében tartalmaznia kell a szállítmány behozatalára vonatkozó különleges feltételeket, beleértve a 90/675/EGK irányelvben meghatározott ellenőrzésektől való bármely eltérést is.

(3) Amennyiben a szállítmányt egy másik tagállamba való továbbítás céljából beléptetik az egyik tagállam területére, az első tagállam biztosítja, hogy a szállítmányhoz csatolják a megfelelő engedélyt. A beléptetés a 90/675/EGK irányelv 11. cikk (2) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban történik. Az engedélyt kibocsátó tagállam felelőssége annak biztosítása, hogy a szállítmány megfelel az engedély feltételeinek, és annak elbírálása, hogy a területére történő beléptetést engedélyezi.

IV. FEJEZET

Közös záró rendelkezések

14. cikk

(1) A 72/461/EGK irányelv ( 11 ) 3. cikkének d) pontját el kell hagyni.

A 92/183/EGK ( 12 ) és a 92/187/EG ( 13 ) bizottsági határozatokat ezen irányelv követelményeire vonatkozóan - a 18. cikkben meghatározott eljárás szerint végzendő bármely módosítás sérelme nélkül - a továbbiakban is alkalmazni kell.

(2) A 90/667/EGK irányelv a következőképpen módosul:

a) a 13. cikk az alábbi bekezdéssel egészül ki:

(2)"(2) Az (1) bekezdésben meghatározott ellenőrzések nyomon követésének biztosítása céljából:

a) a kevésbé veszélyeztető és a veszélyes anyagokból nyert feldolgozott termékeknek meg kell felelniük a 92/118/EGK irányelv ( 14 ) I. melléklete 6. fejezetében meghatározott követelményeknek;

b) a 4. cikk (1) bekezdésének második mondatával összhangban egy másik tagállamban kijelölt létesítményben feldolgozásra szánt kevésbé veszélyeztető és veszélyes anyagokhoz, valamint a kevésbé veszélyeztető és a veszélyes anyagokból nyert feldolgozott termékekhez csatolni kell:

- amennyiben a 4. vagy 5. cikkekkel összhangban jóváhagyott létesítményből származnak, egy kereskedelmi okmányt, amely feltünteti:

- adott esetben a kezelés jellegét,

- hogy a termék tartalmaz-e kérődzőkből származó fehérjéket,

- amennyiben egy másik létesítményből érkeznek, egy - hatósági állatorvos által kiállított és aláírt - bizonyítványt, amely feltünteti:

- a szállítmányon alkalmazott kezelési módszereket,

- a szalmonella-vizsgálatok eredményét,

- hogy a termék tartalmaz-e kérődzőkből származó fehérjéket.

b) a 6. cikkben a "19. cikkben meghatározott eljárás szerint alakítják ki" rész helyébe "a 92/118/EGK irányelv I. mellékletének 10. fejezete szerint határozzák meg" rész lép;

c) a 14. cikk első albekezdését el kell hagyni.

15. cikk

A Tanács a Bizottság javaslatára minősített többséggel fogad el új mellékleteket, amelyek meghatározzák a súlyos fertőző betegségek terjedésének valós kockázatát vagy az emberi egészség károsításának valós kockázatát hordozó egyéb termékekre vonatkozó különleges követelményeket.

A mellékletek - amennyiben szükséges - a 18. cikkben meghatározott eljárás szerint, a 3. cikk második francia bekezdésében előírt általános elvek betartásával módosulnak.

16. cikk

(1) A tagállamok előírhatják, hogy területükre csak olyan, az I. mellékletben valamint a 3. cikk második és harmadik francia bekezdésében említett - tagállam területén előállított, de harmadik ország területén áthaladt - állati eredetű termékeket lehet beléptetni, amelyekhez egy állat-egészségügyi vagy közegészségügyi bizonyítványt csatoltak, amely igazolja ezen irányelv követelményeinek teljesítését.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott lehetőséget igénybe vevő tagállamok tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot a 68/361/EGK határozat ( 15 ) által felállított Állat-egészségügyi Állandó Bizottságon belül.

17. cikk

(1) A 89/662/EGK és a 90/425/EGK irányelv A. és B. melléklete helyébe ezen irányelv III. mellékletében meghatározott szöveg lép.

(2) A 77/99/EGK irányelv a következőképpen módosul:

- a 2. cikk b) pontjának iv. alpontját el kell hagyni, és a v. és vi. alpont ennek megfelelően iv. és v. alpontra változik,

- a 6. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

-

"(2) A 20. cikkben meghatározott eljárás szerint - a közegészségügy védelmének biztosítása érdekében - kiegészítő feltételek állapíthatók meg az egyéb állati eredetű termékekre vonatkozóan."

18. cikk

Az e cikkben meghatározott eljárásra történő hivatkozás esetén az Állat-egészségügyi Állandó Bizottság a 89/662/EGK irányelv 17. cikkében meghatározott szabályokkal összhangban dönt.

19. cikk

A 18. cikkben meghatározott eljárás szerint - 1993. július 1-jével kezdődően legfeljebb három éves időszakra - átmeneti intézkedéseket lehet hozni ezen irányelv által meghatározott új intézkedésekre történő áttérés elősegítése érdekében.

20. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a 12. cikk (2) bekezdésének és a 17. cikknek 1993. január 1-jétől, az irányelv többi rendelkezésének pedig 1994. január 1-je előtt megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkoznak erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával csatolnak ilyen hivatkozást. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

(3) A nemzeti jogba történő átvétel határidejének 1994. január 1-jére történő kitűzése nem érinti a 89/662/EGK és 90/425/EGK irányelvben meghatározott, a határokon történő állat-egészségügyi ellenőrzéseket.

21. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

I. MELLÉKLET

RÉSZLETES ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI KÖVETELMÉNYEK

2. FEJEZET

Emberi fogyasztásra szánt tisztított állati belek

A. Kereskedelem

A tisztított állati belek kereskedelme olyan okmány bemutatásához kötött, amely feltünteti a létesítményt, ahonnan a termék származik, amelynek

- az illetékes hatóság által engedélyezett létesítménynek kell lennie, amennyiben a beleket származási helyükön sózzák és szárítják, és amennyiben azokat azt követően egyéb célból kezelik,

- egyéb esetekben a 64/433/EGK irányelvvel ( 16 ) összhangban engedélyezett létesítménynek kell lennie, feltéve hogy a beleket oly módon szállítják, hogy a fertőződésüket elkerüljék.

B. Harmadik országokból történő behozatalok

A bármely harmadik országból történő tisztított állati bél behozatala olyan bizonyítvány bemutatásához kötött, amelyre a 10. cikk (2) bekezdésének c) pontja hivatkozik, és amelyet a kiviteli harmadik ország hatósági állatorvosa állít ki és ír alá, és amely tanúsítja, hogy:

i. a bél a kiviteli ország illetékes hatósága által engedélyezett létesítményből származik;

ii. a belet megtisztították, lekaparták és azt követően vagy sózták vagy kifehérítették (vagy ezek alternatívájaként, lekaparás után szárították);

iii. a ii. alpont szerinti kezelés után hatékony intézkedéseket hoztak a bél újrafertőződésének megelőzése céljából.

5. FEJEZET

Csontok és csonttermékek (a csontliszt kivételével), szaru és szarutermékek (a szaruliszt kivételével), illetve a köröm és körömtermékek (a körömliszt kivételével) emberi fogyasztásra szánt

Az érintett termékek kereskedelmére és behozatalára az alábbi feltételek vonatkoznak:

1. a kereskedelem vonatkozásában a csont, a szaru és a köröm a 72/461/EGK irányelvben meghatározott állat-egészségügyi előírások hatálya alá tartozik;

2. a kereskedelem vonatkozásában a csonttermékek, a szarutermékek és a körömtermékek a 80/215/EGK irányelvben ( 17 ) meghatározott állat-egészségügyi előírások hatálya alá tartoznak;

3. a behozatal vonatkozásában a csont és a csonttermékek, a szaru és a szarutermékek, valamint a köröm és körömtermékek a 72/462/EGK irányelvben ( 18 ) meghatározott előírások hatálya alá tartoznak.

6. FEJEZET

Feldolgozott állati fehérje emberi fogyasztásra szánt

I. A feldolgozott állati fehérje kereskedelmére és behozatalára - a BSE-vel kapcsolatban bevezetett vagy a kérődzők kérődzőből származó fehérjével történő etetésére vonatkozó korlátozások sérelme nélkül - az alábbi szabályok érvényesek:

A. a kereskedelemre vonatkozóan a 77/99/EGK irányelv szerinti okmány vagy bizonyítvány bemutatásához kötött, amelyben tanúsítják, hogy az említett irányelv követelményeit teljesítették;

B. a behozatalra vonatkozóan:

1. a behozatal a 10. cikk (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott egészségügyi bizonyítvány bemutatásához kötött, amelyet a származási ország hatósági állatorvosa írt alá, és amely tanúsítja, hogy:

a) a termék megfelel a 80/215/EGK irányelv követelményeinek;

b) a kezelés után minden intézkedést megtettek a kezelt termék fertőződésének megelőzésére;

c) szalmonellára megvizsgált mintákat vettek, amikor a szállítmány elhagyta a származási országot;

d) e vizsgálatok eredményei negatívok;

2. az 1. pontban említett bizonyítvány okmányellenőrzéseit követően az illetékes hatóság - a ii. alpont sérelme nélkül - mintát vesz az állat-egészségügyi határállomáson:

i. minden ömlesztett termék szállítmányából;

ii. szúrópróbaszerűen az előállító üzemben csomagolt termékszállítmányok esetében;

3. a feldolgozott állatifehérje-szállítmányok Közösség területén belüli szabad mozgásának engedélyezéséhez igazolni kell, hogy - szükség esetén az újrafeldolgozást követően - a B. 1. c) alpontja értelmében végzett mintavétel eredményei negatívnak bizonyultak;

C. az ezen irányelv kihirdetésének időpontjában hatályos - a BSE és a súrlókór vonatkozásában megállapított - állati fehérjére vonatkozó nemzeti szabályok fenntarthatók a felelős kórokozó elpusztítására alkalmas hőkezelés típusának meghatározásáig.

A húsliszt és csontliszt kereskedelme és behozatala továbbra is a 89/662/EGK irányelv 5. cikkének (2) bekezdése, illetve a 90/675/EGK irányelv 11. cikkének (2) bekezdése hatálya alá tartozik.

II. A tagállamok szúrópróbaszerű mintavételt végezhetnek olyan harmadik országokból származó ömlesztett szállítmányok esetében, amelyeknél az utolsó hat, egymást követő vizsgálat eredménye negatív volt. Amennyiben az egyik ilyen ellenőrzés pozitív eredményre vezetett, arról a származási ország illetékes hatóságát tájékoztatni kell, hogy az megtehesse a szükséges intézkedéseket a helyzet orvoslása érdekében. Ezen intézkedéseket a behozatal ellenőrzéséért felelős illetékes hatóság tudomására kell hozni. Az ugyanazon forrásból származó ismételten pozitív eredmények esetében további vizsgálatokat kell végezni valamennyi, ugyanazon forrásból származó szállítmányon, amíg az első mondatban meghatározott követelmények ismét nem teljesülnek.

III. A tagállamok minden mintavételen átesett szállítmányon végzett mintavétel eredményét rögzítik.

IV. A szállítmányok átrakodása - a 89/662/EGK irányelv 3. cikkének (3) bekezdésével összhangban - csak a 18. cikkben meghatározott eljárás szerint engedélyezett kikötőkön keresztül megengedett, feltéve hogy a tagállamok között kétoldalú megállapodás jött létre, mely engedélyezi szállítmányok ellenőrzésének halasztását addig, amíg el nem érik a végső rendeltetési hely szerinti tagállam állat-egészségügyi határállomását.

V. Ha egy szállítmány szalmonellára pozitívnak bizonyul, akkor azt vagy:

a) újra kiviszik a Közösségből;

b) az állati takarmányozáson kívüli egyéb célokra használják. Ez esetben a szállítmány csak azzal a feltétellel hagyhatja el a kikötőt vagy a raktárt, ha nem kerül bele állati takarmányba;

c) újra feldolgozzák egy, a 90/667/EGK irányelv értelmében engedélyezett kezelő üzemben vagy bármilyen egyéb, fertőzés-mentesítésre engedélyezett létesítményben. A kikötőből vagy a raktárból történő elszállítást az illetékes hatóság engedélye által kell ellenőrizni, és nem szabad elengedni a szállítmányt addig, amíg az illetékes hatóság - a 90/667/EGK irányelv II. mellékletének III. fejezetével összhangban - nem kezelte és vizsgálta szalmonellára, és az eredmény negatív nem lett.

7. FEJEZET

Patás emlősökből és baromfiból nyert vér és vérkészítmények

(a lófélékből kinyert szérum kivételével)

I. Emberi fogyasztásra szánt friss vér és vérkészítmények

A. Kereskedelem

1.

A patás emlősök és a baromfi emberi fogyasztásra szánt friss vérének kereskedelmére - a 72/461/EGK ( 19 ), a 91/494/EGK ( 20 ) vagy a 91/495/EGK ( 21 ) tanácsi irányelvnek megfelelően - a friss hús kereskedelmére alkalmazandó állat-egészségügyi feltételek vonatkoznak.

2.

Az emberi fogyasztásra szánt vérkészítmények kereskedelmére ezen irányelv 11. fejezetében meghatározott állat-egészségügyi feltételek vonatkoznak.

B. Behozatal

1.

A háziasított patás emlősök emberi fogyasztásra szánt friss vérének behozatala tilos a 72/462/EGK tanácsi irányelv ( 22 ) értelmében.

A háziasított baromfi emberi fogyasztásra szánt friss vérének behozatalára a 91/494/EGK irányelvben meghatározott állat-egészségügyi feltételek vonatkoznak.

A tenyésztett vadak emberi fogyasztásra szánt friss vérének behozatalára ezen irányelv 11. fejezetében meghatározott állat-egészségügyi feltételek vonatkoznak.

2.

Az emberi fogyasztásra szánt vérkészítmények behozatala - beleértve a 77/99/EGK tanácsi irányelvben ( 23 ) tárgyalt készítményeket - a friss húsra alkalmazandó állat-egészségügyi feltételekre figyelemmel történhet a 72/462/EGK tanácsi irányelv és ezen irányelv értelmében, anélkül, hogy ez érintené az e melléklet 6. fejezetében tárgyalt, a vérből előállított feldolgozott állati fehérje-készítményekre vonatkozó szabályokat.

III. Általános rendelkezések

E fejezet részletes végrehajtási szabályait - amennyiben szükséges - a 18. cikkben szabályozott eljárással összhangban kell meghatározni.

9. FEJEZET

Emberi fogyasztásra szánt sertészsír és kiolvasztott zsiradékok

1. A tagállamok engedélyezik a sertészsír és a kiolvasztott zsiradékok Közösségbe történő behozatalát azokból a harmadik országokból, amelyek a 79/542/EGK határozat melléklete szerinti listán szerepelnek, és amely országból az érintett állatfaj friss húsának behozatala engedélyezett.

2. Amennyiben az 1. pontban említett országok valamelyikében a kivitelt megelőző 12 hónapban súlyos fertőző betegség jelentkezett, minden egyes sertészsír- vagy kiolvasztott zsiradékszállítmányhoz csatolni kell ezen irányelv 10. cikkének (2) bekezdésében említett bizonyítványt, amely tanúsítja, hogy:

A. a sertészsírt vagy a kiolvasztott zsiradékot az alábbi hőkezelési folyamatok egyikének alávetették:

i. legalább 70 °C-on tartották legalább 30 percen keresztül; vagy

ii. legalább 90 °C-on tartották legalább 15 percen keresztül; vagy

iii. legalább 80 °C-on tartották egy folyamatosan olvasztó rendszerben;

B. csomagolt sertészsír vagy kiolvasztott zsiradék esetében azt új tárolóedényekbe rakták és minden intézkedést megtettek az újrafertőződés elkerülése érdekében;

C. a termék ömlesztett szállítása esetében a csöveket, a szivattyúkat, a tartályokat és bármilyen egyéb ömlesztett szállításra alkalmas tartályt vagy tartálykocsit, amelyeket a termékek - előállító üzemből vagy közvetlenül a hajóra vagy tengerparti tartályokba vagy közvetlenül a létesítményekbe történő - szállítása során használnak, használat előtt megvizsgálták és tisztának találták.

11. FEJEZET

Emberi fogyasztásra szánt nyúlhús és tenyésztettvad-hús

A tagállamok biztosítják, hogy a nyúlhús és a tenyésztettvad-hús behozatalára csak abban az esetben kerül sor, ha azok:

a) olyan harmadik országból származnak, amelyek

i. a tenyésztett prémes vadakra nézve azon országok listáján szerepelnek, amelyekből a 72/462/EGK irányelv értelmében az érintett állatfaj friss húsát be lehet hozni;

ii. a tenyésztett szárnyasvadakra nézve azon országok listáján szerepelnek, amelyekből a 91/494/EGK irányelv ( 24 ) értelmében friss baromfihúst be lehet hozni;

iii. a nyúlhúsra nézve a 18. cikkben leírt eljárás szerint összeállítandó listán szerepelnek;

b) legalább a 91/495/EGK irányelv ( 25 ) II. és III. fejezetében meghatározott követelményeknek megfelelnek;

c) olyan létesítményekből származnak, amelyek a b) pontban meghatározott biztosítékokat nyújtják és amelyeket a 18. cikkben meghatározott eljárás szerint fogadtak el, vagy az a) pont iii. alpontjában említett lista összeállításáig az illetékes hatóságok által engedélyezett létesítményekből;

d) valamennyi hússzállítmányhoz a 10. cikk (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott egészségügyi bizonyítványt csatolják.

III. MELLÉKLET

I

A 89/662/EGK IRÁNYELV A. ÉS B. MELLÉKLETÉNEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA

"A. MELLÉKLET

ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI JOGSZABÁLYOK

I. FEJEZET

- a friss hús előállítására és forgalmazására vonatkozó egészségügyi feltételekről szóló, 1964. június 26-i 64/433/EGK tanácsi irányelv (HL 121., 1964.7.29., 2012/64. o.),

- a friss hús baromfihús előállítását és forgalomba hozatalát érintő egészségügyi problémákról szóló, 1971. február 15-i 71/118/EGK tanácsi irányelv (HL L 55., 1971.3.8., 23. o.),

- a friss hús Közösségen belüli kereskedelmét érintő egészségügyi problémákról szóló, 1972. december 12-i 72/461/EGK tanácsi irányelv (HL L 302., 1972.12.31., 24. o.),

- a hústermékek Közösségen belüli kereskedelmét érintő egészségügyi problémákról szóló, 1976. december 21-i 77/99/EGK tanácsi irányelv (HL L 26., 1977.1.31., 85. o.),

- a húsipari termékek Közösségen belüli kereskedelmét érintő állat-egészségügyi problémákról szóló, 1980. január 22-i 80/215/EGK tanácsi irányelv (HL L 47., 1980.2.21., 4. o.),

- a darált hús, a 100 grammot meg nem haladó darabokban forgalomba hozott hús valamint a húskészítmények előállítására és kereskedelmére vonatkozó követelmények megállapításáról szóló, 1988. december 14-i 88/657/EGK tanácsi irányelv (HL L 382., 1988.12.31., 3. o.),

- a tojástermékek előállítását és forgalomba hozatalát érintő higiéniai és egészségügyi problémákról szóló, 1989. június 20-i 89/437/EGK tanácsi irányelv (HL L 212., 1989.7.22., 87. o.),

- a tenyésztett víziállatok és az akvakultúratermékek forgalomba hozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételekről szóló, 1991. január 28-i 91/67/EGK tanácsi irányelv (HL 46., 1991.2.19., 1. o.),

- az élő kéthéjú kagylók előállítására és forgalomba hozatalára vonatkozó állat-egészségügyi feltételek megállapításáról szóló, 1991. július 15-i 91/492/EGK tanácsi irányelv (HL L 268., 1991.9.24., 1. o.),

- a halászati termékek előállítására és forgalomba hozatalára vonatkozó egészségügyi feltételek megállapításáról szóló, 1991. július 22-i 91/493/EGK tanácsi irányelv (HL L 268., 1991.9.24., 15. o.),

- a friss baromfihús Közösségen belüli kereskedelmét és harmadik országokból történő behozatalát szabályozó állat-egészségügyi feltételekről szóló, 1991. június 26-i 91/494/EGK tanácsi irányelv (HL L 268., 1991.9.24., 35. o.),

- a nyúlhús és a tenyésztettvadhús előállítását és forgalomba hozatalát érintő közegészségügyi és állat-egészségügyi problémákról szóló, 1991. november 27-i 91/495/EGK tanácsi irányelv (HL L 268., 1991.9.24., 41. o.),

- a vadak elejtésével és a vadhús forgalomba hozatalával kapcsolatos közegészségügyi és állat-egészségügyi problémákról szóló, 1992. június 16-i 92/45/EGK tanácsi irányelv (HL L 268., 1992.9.14., 35. o.),

- a nyerstej, a hőkezelt tej és a tejalapú termékek előállítására és forgalomba hozatalára vonatkozó egészségügyi előírások megállapításáról szóló, 1992. június 16-i 92/46/EGK tanácsi irányelv (HL L 268., 1992.9.14., 1. o.).

II. FEJEZET

A 89/662/EGK irányelv, illetve a kórokozók tekintetében a 90/425/EGK irányelv A. mellékletének I. pontjában felsorolt külön közösségi szabályokban megállapított állat-egészségügyi és közegészségügyi követelmények hatálya alá nem tartozó termékek Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi és közegészségügyi követelmények megállapításáról szóló, 1992. december 17-i 92/118/EGK tanácsi irányelv.

B. MELLÉKLET

A KÖZÖSSÉGI HARMONIZÁCIÓ HATÁLYA ALÁ NEM TARTOZÓ TERMÉKEK, AMELYEK KERESKEDELMI FORGALMÁRA AZ EZEN IRÁNYELVBEN MEGHATÁROZOTT ELLENŐRZÉSEKET KELL MAJD ALKALMAZNI

Egyéb állati eredetű termékek, melyek nem szerepelnek sem ezen irányelv B mellékletében, sem pedig a 90/425/EGK irányelv mellékletében: e termékeket a 18. cikkben meghatározott eljárás szerint fogják meghatározni."

II

A 90/425/EGK IRÁNYELV A. ÉS B. MELLÉKLETÉNEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA

"A. MELLÉKLET

I. FEJEZET

ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI JOGSZABÁLYOK

1. szakasz

- a szarvasmarhafélék és a sertések Közösségen belüli kereskedelmét érintő állat-egészségügyi problémákról szóló, 1964. június 26-i 64/432/EGK tanácsi irányelv (HL 121., 1964.7.29., 1977/64. o.),

- a szarvasmarhafajba tartozó háziállatok mélyhűtött spermájának Közösségen belüli kereskedelmére és behozatalára alkalmazandó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról szóló, 1988. június 14-i 88/407/EGK tanácsi irányelv (HL L 194., 1988.7.22., 10. o.),

- a szarvasmarhaféle háziállatok embrióinak Közösségen belüli kereskedelmét és harmadik országokból történő behozatalát szabályozó állat-egészségügyi feltételekről szóló, 1989. szeptember 25-i 89/556/EGK tanácsi irányelv (HL L 302., 1989.10.19., 1. o.),

- a lófélék mozgására és harmadik országból történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételekről szóló, 1990. június 26-i 90/426/EGK tanácsi irányelv (HL L 224., 1990.8.18., 42. o.),

- a sertéssperma Közösségen belüli kereskedelmére és behozatalára alkalmazandó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról szóló, 1990. június 26-i 90/429/EGK tanácsi irányelv (HL L 224., 1990.8.18., 62. o.),

- a baromfi és a keltetőtojás Közösségen belüli kereskedelmére és harmadik országból történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételekről szóló, 1990. október 15-i 90/539/EGK tanácsi irányelv (HL L 303., 1990.10.31., 6. o.),

- az állati hulladékok ártalmatlanítására és forgalomba hozatalára, továbbá az állati eredetű, illetve halból készült takarmányok kórokozókkal szembeni védelmére vonatkozó állat-egészségügyi előírásokról valamint a 90/425/EGK irányelv módosításáról szóló, 1990. november 27-i 90/667/EGK tanácsi irányelv (HL L 363., 1990.12.27., 51. o.),

- a tenyésztett víziállatok és az akvakultúratermékek forgalomba hozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételekről szóló, 1991. január 28-i 91/67/EGK tanácsi irányelv (HL L 46., 1991.2.19., 1. o.),

- a juh- és kecskefélék Közösségen belüli kereskedelmére irányadó állat-egészségügyi feltételekről szóló, 1991. január 28-i 91/68/EGK tanácsi irányelv (HL L 46., 1991.2.19., 19. o.),

- az állatok szállítás közbeni védelméről valamint a 90/425/EGK és a 91/496/EGK irányelv módosításáról szóló, 1991. november 19-i 91/628/EGK irányelv (HL L 340., 1991.12.11., 17. o.).

2. szakasz

A 90/425/EGK irányelv A. mellékletének I. pontjában felsorolt külön közösségi szabályokban megállapított állat-egészségügyi követelmények hatálya alá nem tartozó állatok, spermák, petesejtek és embriók Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról szóló, 1992. július 13-i 92/65/EGK tanácsi irányelv (HL L 268., 1992.9.14., 54. o.).

- A kórokozókra vonatkozóan:

a 89/662/EGK irányelv, illetve a kórokozók tekintetében a 90/425/EGK irányelv A. mellékletének I. pontjában felsorolt külön közösségi szabályokban megállapított állat-egészségügyi és közegészségügyi követelmények hatálya alá nem tartozó termékek Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi és közegészségügyi követelmények megállapításáról szóló, 1992. december 17-i 92/118/EGK tanácsi irányelv.

II. FEJEZET

ÁLLATTENYÉSZTÉSI JOGSZABÁLYOK

- a szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatairól szóló, 1977. július 25-i 77/504/EGK tanácsi irányelv (HL L 206., 1977.8.12., 8. o.),

- a tenyészsertésekre alkalmazandó állattenyésztés-technológiai előírásokról szóló, 1988. december 19-i 88/661/EGK tanácsi irányelv (HL L 382., 1988.12.31., 36. o.),

- a fajtatiszta tenyészjuhokról és tenyészkecskékről szóló, 1989. május 30-i 89/361/EGK tanácsi irányelv (HL L 153., 1989.6.8., 30. o.),

- a lófélék Közösségen belüli kereskedelmét szabályozó tenyésztéstechnikai és származástani feltételekről szóló, 1990. június 26-i 90/427/EGK tanácsi irányelv (HL L 224., 1990.8.18., 55. o.),

- a fajtatiszta állatok forgalmazására vonatkozó tenyésztéstechnikai és származási követelmények megállapításáról szóló, 1991. március 25-i 91/174/EGK tanácsi irányelv (HL L 85., 1991.4.5., 37. o.).

B. MELLÉKLET

A KÖZÖSSÉGI HARMONIZÁCIÓ HATÁLYA ALÁ NEM TARTOZÓ ÁLLATOK ÉS TERMÉKEK, AMELYEK KERESKEDELMI FORGALMÁRA AZ EZEN IRÁNYELVBEN MEGHATÁROZOTT ELLENŐRZÉSEKET KELL MAJD ALKALMAZNI

I. FEJEZET

Állat-egészségügyi jogszabályok - az A. melléklet I. fejezetében nem szereplő egyéb élő állatok.

II. FEJEZET

Állat-egészségügyi jogszabályok - az A. melléklet I. fejezetében nem szereplő sperma, peték és embriók."

( 1 ) HL C 327., 1989.12.30., 29. o. és HL C 84., 1990.4.2., 102. o.

( 2 ) HL C 113., 1990.5.7., 205. o. és HL C 149., 1990.6.18., 259. o.

( 3 ) HL C 124., 1990.5.21., 15. o. és HL C 182., 1990.7.23., 250. o.

( 4 ) HL L 373., 1990.12.31., 1. o.

( 5 ) HL L 395., 1989.12.30., 13. o. A legutóbb a 91/496/EGK irányelvvel (HL L 268., 1991.9.24., 56. o.) módosított irányelv.

( 6 ) HL L 378., 1982.12.31., 58. o. Az irányelvet legutóbb a 90/134/EGK határozat (HL L 76., 1990.3.22., 23. o.) módosította.

( 7 ) HL L 373., 1990.12.31., 26. o.

( 8 ) HL L 26., 1977.1.31., 85. o. A 92/5/EGK irányelvvel (HL L 57., 1992.3.2., 1. o.) frissített és legutóbb a 92/45/EGK irányelvvel (HL L 268., 1992.9.14., 35. o.) módosított irányelv.

( 9 ) HL L 268., 1992.9.14., 1. o.

( 10 ) HL L 268., 1991.9.24., 56. o.

( 11 ) HL L 302., 1972.12.31., 24. o. A legutóbb a 91/687/EGK irányelvvel (HL L 377., 1991.12.31., 16. o.) módosított irányelv.

( 12 ) HL L 84., 1992.3.31., 33. o.

( 13 ) HL L 87., 1992.4.2., 20. o.

( 14 ) HL L 62., 1993.3.15., 49. o."

( 15 ) HL L 255., 1968.10.18., 23. o.

( 16 ) HL 121., 1964.7.29., 2012/64. o. A legutóbb a 91/497/EGK irányelvvel (HL L 268., 1991.9.24., 69. o.) módosított irányelv.

( 17 ) HL L 47., 1980.2.21., 4. o. A legutóbb a 91/687/EGK irányelvvel (HL L 377., 1991.12.31., 16. o.) módosított irányelv.

( 18 ) HL L 302., 1972.12.31., 28. o. A legutóbb a 91/688/EGK irányelvvel (HL L 377., 1991.12.31., 18. o.) módosított irányelv.

( 19 ) HL L 302., 1972.12.31., 24. o.

( 20 ) HL L 268., 1991.9.24., 35. o.

( 21 ) HL L 268., 1991.9.24., 41. o.

( 22 ) HL L 302., 1972.12.31., 28. o.

( 23 ) HL L 26., 1977.1.31., 85. o.

( 24 ) HL L 268., 1991.9.24., 25. o.

( 25 ) HL L 268., 1991.9.24., 41. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31992L0118 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31992L0118&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01992L0118-20060101 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01992L0118-20060101&locale=hu

Tartalomjegyzék