32012R0429[1]

A Bizottság 429/2012/EU végrehajtási rendelete ( 2012. május 22. ) az 1014/2010/EU rendeletnek a személygépkocsi-gyártók által észlelt hibákra vonatkozó értesítések egységes formátumának megállapítása céljából történő módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 429/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. május 22.)

az 1014/2010/EU rendeletnek a személygépkocsi-gyártók által észlelt hibákra vonatkozó értesítések egységes formátumának megállapítása céljából történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a könnyű haszongépjárművek szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére irányuló közösségi integrált megközelítés keretében az új személygépkocsikra vonatkozó kibocsátási követelmények meghatározásáról szóló, 2009. április 23-i 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8. cikke (9) bekezdésének első albekezdésére,

mivel:

(1) A személygépkocsik CO2-kibocsátási adataiban észlelt hibákra vonatkozóan a 443/2009/EK rendelet 8. cikke (5) bekezdésének első albekezdése szerint adott gyártói értesítés fontos lépése a gyártók fajlagos kibocsátási célértékei, valamint az átlagos fajlagos kibocsátásai számításának alapját képező adatok ellenőrzésének, ezért helyénvaló a hibákra vonatkozó értesítéshez világos és átlátható eljárást megállapítani.

(2) Indokolt továbbá a szóban forgó értesítések tekintetében egységes formátum használatáról rendelkezni annak érdekében, hogy a gyártók által a Bizottságnak bejelentett információkat időben ellenőrizni lehessen és fel lehessen dolgozni.

(3) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Éghajlatváltozási Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1014/2010/EU bizottsági rendelet (2) 9. cikke a következő (3), (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az észlelt hibáknak a 443/2009/EK rendelet 8. cikke (5) bekezdésének első albekezdése szerinti értesítéséhez a gyártó a Bizottság által a 8. cikk (4) bekezdésének megfelelően a tudomására hozott előzetes számítási adategyütteseket köteles alapul venni.

A hibákra vonatkozó értesítésnek az adott gyártó felelőssége alá tartozó, az adott időszakban nyilvántartásba vett gépjárművekkel kapcsolatos összes adategyüttest tartalmaznia kell.

A hibát az adategyüttesen belül egy »Gyártó megjegyzései« rovatban, külön bejegyzésként kell feltüntetni minden egyes járműkivitel esetében, az alábbi kódok egyikét megadva:

a) »A« kód, ha a gyártó módosította az adatokat;

b) »B« kód, ha a gépjármű nem azonosítható;

c) »C« kód, ha a gépjármű nem tartozik a 443/2009/EK rendelet hatálya alá vagy gyártása megszűnt.

A harmadik albekezdés b) pontjának alkalmazásában a gépjárművet akkor kell nem azonosíthatónak tekinteni, ha a gyártó nem tudja beazonosítani vagy kiigazítani az adott gépjármű típusát, változatát és kivitelét megadó kódot vagy az előzetes adategyüttesben esetleg jelzett típus-jóváhagyási számot.

(4) Ha egy gyártó nem jelez hibákat a (3) bekezdésnek megfelelően a Bizottság felé, illetve ha a hibákra vonatkozó értesítést a 443/2009/EK rendelet 8. cikkének (5) bekezdésében meghatározott három hónapos határidőn túl nyújtja be, az említett rendelet 8. cikkének (4) bekezdése szerint a gyártó tudomására hozott előzetes értékek véglegesnek tekintendők.

(5) Az észlelt hibákra vonatkozóan a (3) bekezdésben említett értesítést törlésvédett elektronikus adathordozón kell benyújtani, amelyen szerepel a következő megjelölés: »Notification of error - CO2 from cars« (Hibajelzés - személygépkocsik CO2-kibocsátása); az adathordozót postai úton kell elküldeni az alábbi címre:

European Commission

Secretariat General

B-1049 Brussels

BELGIUM

Az értesítés elektronikus változatát tájékoztatás céljából egyúttal az alábbi elektronikus postafiókokba is továbbítani kell:

EC-CO2-LDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu

és

CO2-monitoring@eea.europa".

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. május 22-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

(1) HL L 140., 2009.6.5., 1. o.

(2) HL L 293., 2010.11.11., 15. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32012R0429 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32012R0429&locale=hu