32010R1014[1]

A Bizottság 1014/2010/EU rendelete ( 2010. november 10. ) az új személygépkocsik nyilvántartásba vett adatainak a 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti nyomon követéséről és bejelentéséről EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 1014/2010/EU RENDELETE

(2010. november 10.)

az új személygépkocsik nyilvántartásba vett adatainak a 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti nyomon követéséről és bejelentéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

1. cikk

Fogalommeghatározások

A 443/2009/EK rendelet 2. és 3. cikkében található meghatározásokon felül a következők alkalmazandók:

1. "típus-jóváhagyási dokumentáció" az egyebek mellett az e rendelet I. mellékletében lévő táblázat harmadik oszlopában meghatározott adatokat tartalmazó dokumentáció;

2. "a nyilvántartás összesített adatai" a 443/2009/EK rendelet II. mellékletének C. részében található első táblázatban meghatározott összesített adatok;

3. "a nyilvántartás tételes adatai" a gyártó és a járműszéria részletes adatai típus, változat és kivitel szerinti bontásban, a 443/2009/EK rendelet II. mellékletének C. részében található második táblázatban meghatározottaknak megfelelően;

4. "alapjármű" a 2007/46/EK irányelv 3. cikkének (18) bekezdése szerinti jármű;

5. "kétfajta üzemanyaggal működő gázüzemű jármű" és "rugalmas üzemanyag-felhasználású etanolmotoros jármű" a 692/2008/EK bizottsági rendelet ( 1 ) 2. cikkében meghatározott jármű.

2. cikk

Az adatok továbbítása

A nyilvántartás összesített és tételes adatait a tagállamok elektronikus adatátvitel révén juttatják el az Európai Környezetvédelmi Ügynökség központi adattárába. A tagállamok értesítik a Bizottságot az adatátvitel tényéről.

3. cikk

Adatforrások

(1) Függetlenül attól, hogy az egyes tagállamok milyen adatforrásokból nyerték a nyilvántartás összesített és tételes adatait, az adatoknak az érintett személygépkocsik megfelelőségi nyilatkozataiban és típus-jóváhagyási dokumentációiban szereplő információkon, köztük a 2007/46/EK irányelv III. és VIII. mellékletében meghatározott és e rendelet I. mellékletének táblázatában felsorolt információkon kell alapulniuk.

(2) A nyilvántartás tételes adatai közül az "új nyilvántartásba vételek száma" paraméter az egyes gépjárművekkel kapcsolatban a nyilvántartásba felvett bejegyzések összes száma.

(3) Amennyiben több gyártónév is szerepel a megfelelőségi nyilatkozatban vagy a típus-jóváhagyási dokumentációban, az alapjármű gyártóját kell a tagállamnak megneveznie jelentésében.

(4) A nyilvántartás bejelentendő tételes adatai közül a "fajlagos CO2-kibocsátás (g/km)" paraméter a megfelelőségi nyilatkozat vagy típus-jóváhagyási dokumentáció "vegyes" rovatában szereplő CO2-kibocsátási értékkel azonos, kivéve, ha a "súlyozott vegyes" besorolás alkalmazandó.

(5) Az alternatív üzemanyaggal működő gépjárművekről szóló jelentésekben az illetékes hatóságnak az e rendelet I. mellékletében foglaltak szerint meg kell határoznia az üzemanyag típusát és az üzemanyag-ellátás elvét.

(6) A kétfajta üzemanyaggal működő gázüzemű járművek vagy a rugalmas üzemanyag-felhasználású etanolmotoros járművek esetében az illetékes hatóságnak a "fajlagos CO2-kibocsátás (g/km)" vonatkozásában az alábbi adatokról kell tételesen beszámolnia jelentésében:

a) a benzinnel és gáz-halmazállapotú üzemanyaggal egyaránt működő gázüzemű járműveknél a cseppfolyós propángáz (LPG) vagy a földgáz CO2-kibocsátási értékeit kell feltüntetni, összhangban a 443/2009/EK rendelet II. melléklete A. részének 2. pontjával;

b) a 443/2009/EK rendelet 6. cikkében említett, benzin és etanol keverékével (E85) működő, rugalmas üzemanyag-felhasználású etanolmotoros járműveknél a benzinre meghatározott CO2-kibocsátási értéket kell feltüntetni.

A b) pont esetében a tagállamok akkor is kötelesek jelenteni a benzinre vonatkozó értéket, ha nem teljesülnek a 443/2009/EK rendelet 6. cikkében foglalt csökkentési feltételek. A tagállamok ugyanúgy az E85-re vonatkozó értéket is feltüntethetik a jelentésben.

(7) Ha a gépjármű tengelyeinek más-más a nyomtávja, a tagállamnak a maximális tengelytávot kell feltüntetnie a tételes nyomonkövetési adatok "Kormányzott tengelyek nyomtávja" vagy "Egyéb tengelyek nyomtávja" rovatában.

(8) Ha a nyilvántartás összesített és tételes adatai a típus-jóváhagyási dokumentációból származnak és értéktartományokat is tartalmaznak, a tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a jelentésben szereplő adatok pontosak legyenek, és összhangban legyenek a megfelelőségi nyilatkozatban foglalt adatokkal.

4. cikk

Az adatállomány karbantartása és ellenőrzése

A nyilvántartás összesített és tételes adatállományának karbantartásáért, összegyűjtéséért, ellenőrzéséért, hitelesítéséért és továbbításáért a tagállamok tartoznak felelősséggel.

5. cikk

A tagállami adatok összeállítása

A tételes adatok között szerepelniük kell az alábbiaknak:

a) az 50 g/km-nél kisebb fajlagos CO2-kibocsátású gépjárművek vonatkozásában a 443/2009/EK rendelet 5. cikkében meghatározott szorzótényező alkalmazása nélkül nyilvántartásba vett gépjárművek száma;

b) valamennyi gépjármű vonatkozásában az (EU) 2017/1153 bizottsági végrehajtási rendelet ( 2 ) I. mellékletének 3.2.8. pontjával összhangban meghatározott "De" eltérési tényező és ellenőrzési tényező;

c) az innovatív technológiai megoldásokkal működő gépjárművek vonatkozásában a fajlagos CO2-kibocsátás értéke, figyelmen kívül hagyva az ilyen technológiákkal kapcsolatban a 443/2009/EK rendelet 12. cikkének megfelelően megállapított CO2-kibocsátáscsökkentést.

A nyilvántartás tételes adatait az e rendelet II. mellékletének táblázatában meghatározott pontossággal kell megadni a jelentésben.

A 443/2009/EK rendelet II. mellékletében említett részletes adatok ellenére a tagállamoknak a 2017. december 31-ig nyomon követett adatok tekintetében, a már előírt paramétereken kívül csak a "De" eltérési tényezőt és az ellenőrzési tényezőt kell jelenteniük. 2018. január 1-jétől a II. mellékletben meghatározott összes részletes nyomonkövetési adatot nyomon kell követni, és jelenteni kell.

7. cikk

Az EK-típus-jóváhagyási eljárás hatálya alá nem tartozó gépjárművek

(1) A tagállamok a 443/2009/EK rendelet II. mellékletének C. részében szereplő táblázatban meghatározottak szerint tájékoztatják a Bizottságot a területükön nyilvántartásba vett mindazon gépjárművek számáról, amelyekre a 2007/46/EK irányelv 23. cikke szerint a kis sorozatban gyártott járművek nemzeti típusjóváhagyása, illetőleg 24. cikke szerint egyedi jóváhagyás vonatkozik.

(2) A tagállamok tételes adatokkal is szolgálhatnak az (1) bekezdésben említett gépjárművekről: ebben az esetben a gyártó neve helyett az alábbi kódokat kell alkalmazniuk:

a) "AA-IVA" az egyedileg jóváhagyott gépjárműtípusok esetében;

b) "AA-NSS" a kis sorozatban gyártott, nemzeti szinten jóváhagyott gépjárműtípusok esetében.

8. cikk

A gyártói jegyzék

(1) A gyártók kötelesek a Bizottságot 2010. december 15-ig tájékoztatni az alábbiakról:

a) a megfelelőségi nyilatkozatban feltüntetett vagy feltüntetni kívánt megnevezések;

b) a 76/114/EGK irányelvben meghatározottak szerint a járműazonosítási számnak a megfelelőségi nyilatkozatban feltüntetett vagy feltüntetni kívánt első szakasza.

A gyártók haladéktalanul értesítik a Bizottságot az a) és a b) pontban említett adatokban bekövetkező bárminemű változásról. A piacra újonnan belépő gyártók szintén kötelesek haladéktalanul értesíteni a Bizottságot az első albekezdésben meghatározott információkról.

(2) A nyilvántartás összesített és tételes adatainak összeállításakor az illetékes hatóságnak azt a jegyzéket kell alapul vennie, amelyet a Bizottság állít össze a gyártóktól az (1) bekezdésnek megfelelően kapott megnevezések alapján. A jegyzéket a Bizottság először 2010. december 31-én teszi közzé az interneten, majd rendszeres időközönként frissíti.

(3) Ha egy gyártó neve nem szerepel a jegyzékben, az illetékes hatóság a megfelelőségi nyilatkozatban vagy a típus-jóváhagyási dokumentációban szereplő nevet tünteti fel a nyilvántartás összesített és tételes adatainak összeállításakor.

9. cikk

További gyártói információk

(1) A célból, hogy a Bizottság a 443/2009/EK rendelet 8. cikke (4) bekezdésének második albekezdése szerint értesítse a gyártókat, azoknak minden évben legkésőbb május 31-ig tájékoztatniuk kell a Bizottságot az értesítést fogadó kapcsolattartó személy nevéről és címéről.

A gyártó a kapcsolattartó személy adatainak bárminemű változásáról haladéktalanul köteles tájékoztatni a Bizottságot. A piacra újonnan belépő gyártók szintén kötelesek haladéktalanul értesíteni a Bizottságot a kapcsolattartó személy elérhetőségi adatairól.

(2) Ha kapcsolt vállalkozások egy csoportja egységbe tömörül, a 443/2009/EK rendelet 7. cikkének (6) bekezdése alkalmazhatóságának megállapításához igazolnia kell a Bizottság felé a csoport tagjai között fennálló viszonyt az említett rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott kritériumok alapján.

(3) Az észlelt hibáknak a 443/2009/EK rendelet 8. cikke (5) bekezdésének első albekezdése szerinti értesítéséhez a gyártó a Bizottság által a 8. cikk (4) bekezdésének megfelelően a tudomására hozott előzetes számítási adategyütteseket köteles alapul venni.

A hibákra vonatkozó értesítésnek az adott gyártó felelőssége alá tartozó, az adott időszakban nyilvántartásba vett gépjárművekkel kapcsolatos összes adategyüttest tartalmaznia kell.

A hibát az adategyüttesen belül egy "Gyártó megjegyzései" rovatban, külön bejegyzésként kell feltüntetni minden egyes járműkivitel esetében, az alábbi kódok egyikét megadva:

a) "A" kód, ha a gyártó módosította az adatokat;

b) "B" kód, ha a gépjármű nem azonosítható;

c) "C" kód, ha a gépjármű nem tartozik a 443/2009/EK rendelet hatálya alá vagy gyártása megszűnt.

A harmadik albekezdés b) pontjának alkalmazásában a gépjárművet akkor kell nem azonosíthatónak tekinteni, ha a gyártó nem tudja beazonosítani vagy kiigazítani az adott gépjármű típusát, változatát és kivitelét megadó kódot vagy az előzetes adategyüttesben esetleg jelzett típus-jóváhagyási számot.

(4) Ha egy gyártó nem jelez hibákat a (3) bekezdésnek megfelelően a Bizottság felé, illetve ha a hibákra vonatkozó értesítést a 443/2009/EK rendelet 8. cikkének (5) bekezdésében meghatározott három hónapos határidőn túl nyújtja be, az említett rendelet 8. cikkének (4) bekezdése szerint a gyártó tudomására hozott előzetes értékek véglegesnek tekintendők.

(5) Az észlelt hibákra vonatkozóan a (3) bekezdésben említett értesítést törlésvédett elektronikus adathordozón kell benyújtani, amelyen szerepel a következő megjelölés: "Notification of error - CO2 from cars" (Hibajelzés - személygépkocsik CO2-kibocsátása); az adathordozót postai úton kell elküldeni az alábbi címre:

European Commission

Secretariat General

B-1049 Brussels

BELGIUM

Az értesítés elektronikus változatát tájékoztatás céljából egyúttal az alábbi elektronikus postafiókokba is továbbítani kell:

EC-CO2-LDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu

és

CO2-monitoring@eea.europa

9a. cikk

Az előzetes adategyüttes elkészítése

(1) A gyártónak a 443/2009/EK rendelet 8. cikke (4) bekezdésének második albekezdésével összhangban megküldendő ideiglenes adategyüttesnek tartalmaznia kell mindazon rekordokat, amelyek a gyártó neve és 2018. január 1-jétől a jármű-azonosító szám alapján a gyártónak tulajdoníthatók.

A 443/2009/EK rendelet 8. cikke (4) bekezdésének első albekezdésében említett központi adatnyilvántartás nem tartalmazhat adatot jármű-azonosító számokra vonatkozóan.

(2) A jármű-azonosító számok feldolgozása nem foglalhatja magában a jármű-azonosító számokkal összekapcsolható személyes adatok és a jármű-azonosító számok személyes adatokkal való összekapcsolására alkalmas más adatok feldolgozását.

10. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

Adatforrások

ParaméterMegfelelőségi nyilatkozat (a 2007/46/EK irányelv IX. mellékletének 1. részében szereplő B. minta)Típusjóváhagyási dokumentáció (2007/46/EK irányelv)
Gyártó0.5. pontA III. melléklet I. részének 0.5. pontja
Típusjóváhagyási szám és a kiterjesztése0.10. pontA VI. melléklet szerinti típusbizonyítvány
Típus0.2. pontA III. melléklet I. részének 0.2. pontja (adott esetben)
Változat0.2. pontA VIII. melléklet 3. pontja (adott esetben)
Kivitel0.2. pontA VIII. melléklet 3. pontja (adott esetben)
Gyártmány0.1. pontA III. melléklet I. részének 0.1. pontja
Kereskedelmi név0.2.1. pontA III. melléklet I. részének 0.2.1. pontja
A típusjóváhagyással rendelkező jármű kategóriája0.4. pontA III. melléklet I. részének 0.4. pontja
A nyilvántartásba vett jármű kategóriájan.a.n.a.
A jármű menetkész tömege (kg)13. pontA III. melléklet I. részének 2.6. pontja (1)
Alapterület – tengelytáv (mm)4. pontA III. melléklet I. részének 2.1. pontja (2)
Alapterület – nyomtáv (mm)30. pontA III. melléklet I. részének 2.3.1. és 2.3.2. pontja (3)
Fajlagos, NEDC szerinti szén-dioxid-kibocsátás (g/km) (4)49.1. pontA VIII. melléklet 3. pontja
Fajlagos, WLTP szerinti szén-dioxid-kibocsátás (g/km) (4)49.4. pontn.a.
Tüzelőanyag-típus26. pontA III. melléklet I. részének 3.2.2.1. pontja
A tüzelőanyag-ellátás elve26.1. pontA III. melléklet I. részének 3.2.2.4. pontja
Motortérfogat (cm3)25. pontA III. melléklet I. részének 3.2.1.3. pontja
Villamosenergia-fogyasztás (Wh/km)49.2. pontA VIII. melléklet 3. pontja
Az ökoinnovációs technológia (technológiák) kódja49.3.1. pontA VIII. melléklet 4. pontja
Az ökoinnovációs technológia (technológiák) révén elért, NEDC szerinti CO2-kibocsátáscsökkentés összesen49.3.2.1. pontA VIII. melléklet 4. pontja
Az ökoinnovációs technológia (technológiák) révén elért, WLTP szerinti CO2-kibocsátáscsökkentés összesen49.3.2.2. pont
Jármű-azonosító szám0.10. pontA III. melléklet I. részének 9.17. pontja
Vizsgálati tömeg [WLTP]47.1.1. pontn.a.
„De” eltérési tényező49.1. pontAz (EU) 2017/1151 rendelet I. mellékletének 4. függelékében megállapított típusbizonyítvány kiegészítésének függeléke
Ellenőrzési tényező („1” vagy „0”)49.1. pontAz (EU) 2017/1151 rendelet I. mellékletének 4. függelékében megállapított típusbizonyítvány kiegészítésének függeléke
Járműcsalád-azonosító számAz (EU) 2017/1151 bizottsági rendelet (5) XXI. mellékletének 5.0. pontja.
(1) E rendelet 3. cikkének (8) bekezdésével összhangban.
(2) E rendelet 3. cikkének (8) bekezdésével összhangban.
(3) E rendelet 3. cikkének (7) és (8) bekezdésével összhangban.
(4) Az (EU) 2017/1152 végrehajtási rendelet (megfeleltetési módszertan) 3. és 4. cikkével összhangban
(5) A Bizottság (EU) 2017/1151 rendelete (2017. június 1.) a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről, a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 692/2008/EK bizottsági rendelet és az 1230/2012/EU bizottsági rendelet módosításáról, valamint a 692/2008/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 175., 2017.7.7., 1. o.).

II. MELLÉKLET

Adatpontossági táblázat

A nyilvántartás tételes adataival kapcsolatban előírt pontosság a 2. cikk szerinti jelentéstétellel összefüggésben:

CO2 (g/km)Egész szám
Tömeg (kg)Egész szám
Tengelytáv (mm)Egész szám
Kormányzott tengelyek nyomtávja – egyéb tengelyek nyomtávja (mm)Egész szám
Kibocsátáscsökkentés innovatív technológiák alkalmazása révén (g/km)A legközelebbi tizedre (tizedes pontosságúra) kerekítve

( 1 ) HL L 199., 2008.7.28., 1. o.

( 2 ) A Bizottság (EU) 2017/1153 végrehajtási rendelete (2017. június 2.) a szabályozási vizsgálati eljárás változását tükröző megfeleltetési paraméterek meghatározására szolgáló módszertan megállapításáról és az 1014/2010/EU rendelet módosításáról (HL L 175, 7.7.2017, 679 o).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32010R1014 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32010R1014&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02010R1014-20170728 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02010R1014-20170728&locale=hu

Tartalomjegyzék