32018L1695[1]

A Tanács (EU) 2018/1695 irányelve (2018. november 6.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek a bizonyos csalásra alkalmas termékek értékesítése és szolgáltatások nyújtása esetén alkalmazott válaszható fordított adózás, valamint a héacsalás elleni gyorsreagálási mechanizmus alkalmazási időszaka tekintetében történő módosításáról

A TANÁCS (EU) 2018/1695 IRÁNYELVE

(2018. november 6.)

a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek a bizonyos csalásra alkalmas termékek értékesítése és szolgáltatások nyújtása esetén alkalmazott válaszható fordított adózás, valamint a héacsalás elleni gyorsreagálási mechanizmus alkalmazási időszaka tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 113. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (2),

különleges jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1) A hozzáadottérték-adóval (héa) kapcsolatban elkövetett adócsalás számottevő költségvetési bevételkiesést okoz, és kihatással van a belső piac működésére.

(2) A 2006/112/EK tanácsi irányelv (3) 199a. cikke - a csalárd kereskedők által a Közösségen belüli kereskedelem során elkövetett csalás problémájának gyors kezelése érdekében - lehetővé teszi a tagállamok számára annak előírását, hogy az említett cikkben felsorolt termékek és szolgáltatások esetében a héa megfizetésére kötelezett személy az az adóalany legyen, akinek a részére azokat értékesítették (fordított adózás). A tagállamok ezt a mechanizmust 2018. december 31-ig, legalább kétéves időszakra alkalmazhatják.

(3) A gyorsreagálási mechanizmus, amely a 2006/112/EK irányelv 199b. cikkében foglalt különös intézkedés, a tagállamok számára gyorsabb eljárást kínál, amely lehetővé teszi a fordított adózás egyes termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások tekintetében történő bevezetését a csalás olyan hirtelen és súlyos esetei elleni fellépés céljából, amelyek számottevő és helyrehozhatatlan pénzügyi veszteségekhez vezetnek. A 2013/42/EU tanácsi irányelv (4) 3. cikkével összhangban a tagállamok a gyorsreagálási mechanizmus keretében megvalósuló különös intézkedést 2018. december 31-ig alkalmazhatják.

(4) 2018. március 8-án a Bizottság jelentést nyújtott be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 2006/112/EK irányelv 199a. és 199b. cikkének a csalás elleni küzdelemre gyakorolt hatásairól (a továbbiakban: a jelentés).

(5) A jelentés szerint a tagállamok és az érdekelt felek általában úgy vélik, hogy a 2006/112/EK irányelv 199a. cikkében foglalt fordított adózás eredményes és hatékony átmeneti eszköznek bizonyul az adott ágazatokban a héacsalás elleni küzdelemben, illetve a csalás megelőzésében. Az intézkedés legalább kétéves időszakra történő alkalmazására vonatkozó, a 2006/112/EK irányelv 199a. cikk (1) bekezdésében megállapított követelmény akadálynak bizonyult néhány olyan tagállam számára, amely be kívánta vezetni a fordított adózást, de nem felelt meg ennek a feltételnek. Következésképpen a legalább kétéves időszakra vonatkozó követelményt törölni kell az említett rendelkezésből.

(6) Bár a 2006/112/EK irányelv 199b. cikkében foglalt gyorsreagálási mechanizmus keretében megvalósuló különös intézkedés tényleges alkalmazására soha nem került sor, a tagállamok úgy ítélik meg, hogy azt a héacsalás rendkívüli eseteivel szembeni hasznos eszközként és elővigyázatossági intézkedésként meg kell tartani.

(7) A jelentés megállapításai és következtetései alapján úgy tűnik, hogy a 2006/112/EK irányelv 199a. és 199b. cikkében foglalt intézkedések hasznos átmeneti és célzott intézkedéseknek bizonyultak a héacsalás elleni küzdelemben. Ezek az intézkedések 2018. december 31-én hatályukat vesztik, és ez a tagállamokat a csalás elleni küzdelem egyik hatékony eszközétől fosztaná meg. Helyénvaló ezért ezen intézkedések alkalmazását egy korlátozott időtartamra, a végleges héarendszer tervezett hatálybalépéséig meghosszabbítani.

(8) A 2006/112/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2006/112/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 199a. cikk (1) bekezdésének bevezető szövegrésze helyébe a következő szöveg lép:

"2022. június 30-ig a tagállamok előírhatják, hogy az alábbiakban felsorolt termékek értékesítése és szolgáltatások nyújtása esetében a héa megfizetésére kötelezett személy az az adóalany, akinek a részére azokat teljesítették:".

2. A 199b. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"199b. cikk

(1) Rendkívüli sürgősségű esetekben, valamint a (2) és a (3) bekezdéssel összhangban az adott tagállam - az adócsalás hirtelen és súlyos, potenciálisan számottevő és helyreállíthatatlan pénzügyi veszteségekhez vezető esetei elleni fellépés céljából hozott, a gyorsreagálási mechanizmus keretében megvalósuló különös intézkedésként - a 193. cikktől eltérve az adóalany vevőre telepítheti az egyes termékekértékesítések és szolgáltatásnyújtások utáni héa fizetési kötelezettséget.

A tagállam megfelelő ellenőrző intézkedéseket hoz a gyorsreagálási mechanizmus keretében megvalósuló különös intézkedést alkalmazó, terméket értékesítő vagy szolgáltatást nyújtó adóalanyokat illetően, amely gyorsreagálási mechanizmus keretében megvalósuló különös intézkedés kilenc hónapot meg nem haladó időtartamra szól.

(2) Az (1) bekezdés szerinti, gyorsreagálási mechanizmus keretében megvalósuló különös intézkedést bevezetni kívánó tagállam a (4) bekezdéssel összhangban elkészített egységes formanyomtatvány felhasználásával értesíti erről a Bizottságot, és ezzel egy időben a többi tagállamot is. Értesítésében a tagállam tájékoztatja a Bizottságot az érintett ágazatra, a csalás típusára és jellemzőire, a rendkívüli sürgősség tényére, a csalás hirtelen és súlyos jellegére, valamint a csalás által okozott számottevő és helyreállíthatatlan pénzügyi veszteségekre vonatkozó információkról. Ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy nem rendelkezik minden szükséges információval, az értesítés beérkezésétől számított két héten belül felveszi a kapcsolatot az érintett tagállammal, és meghatározza, hogy milyen kiegészítő információkra van szüksége. Az érintett tagállam által a Bizottságnak nyújtott minden kiegészítő információt egyidejűleg a többi tagállamnak is meg kell küldeni. Amennyiben a közölt kiegészítő információk nem bizonyulnak elégségesnek, a Bizottság erről egy héten belül tájékoztatja az érintett tagállamot.

Az e cikk (1) bekezdése szerinti, gyorsreagálási mechanizmus keretében megvalósuló különös intézkedést bevezetni kívánó tagállam a 395. cikk (2) és (3) bekezdésében megállapított eljárással összhangban egyúttal kérelmet küld a Bizottsághoz.

Az e cikk (1) bekezdésében foglalt rendkívüli sürgősségű esetekben a 395. cikk (2) és (3) bekezdésében megállapított eljárást a kérelemnek a Bizottsághoz való beérkezésétől számított hat hónapon belül be kell fejezni.

(3) Amint a Bizottság rendelkezésére áll a (2) bekezdés első albekezdésében említett értesítés értékeléséhez általa szükségesnek ítélt valamennyi információ, a Bizottság értesíti erről a tagállamokat. Amennyiben a Bizottság kifogást emel a gyorsreagálási mechanizmus keretében megvalósuló különös intézkedéssel szemben, az említett értesítéstől számított egy hónapon belül negatív véleményt ad ki, és erről értesíti az érintett tagállamot és a héabizottságot. Amennyiben a Bizottság nem emel kifogást, erről, ugyanezen határidőn belül, írásos megerősítést küld az érintett tagállamnak és a héabizottságnak. A tagállam ezen megerősítés beérkezésének időpontjától kezdődően fogadhatja el a gyorsreagálási mechanizmus keretében megvalósuló különös intézkedést. A Bizottság az értesítés értékelése során figyelembe veszi más tagállamok írásban beküldött véleményét.

(4) A Bizottság végrehajtási jogi aktust fogad el a (2) bekezdésben említett gyorsreagálási mechanizmus keretében megvalósuló különös intézkedésről való értesítés benyújtása és a (2) bekezdés első albekezdésében említett információk közlése céljára szolgáló egységes formanyomtatvány elkészítése céljából. Ezt a végrehajtási jogi aktust az (5) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

(5) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (*1) 5. cikkét kell alkalmazni, és ennek alkalmazásában a bizottság a 904/2010/EU tanácsi rendelet (*2) 58. cikkével létrehozott bizottság.

(6) Az (1) bekezdés szerinti, gyorsreagálási mechanizmus keretében megvalósuló különös intézkedést 2022. június 30-ig kell alkalmazni.

(*1) Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.)."

(*2) A Tanács 904/2010/EU rendelete (2010. október 7.) a hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási együttműködésről és csalás elleni küzdelemről (HL L 268., 2010.10.12., 1. o.).""

3. A 395. cikk (5) bekezdését el kell hagyni.

2. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

3. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2018. november 6-án.

a Tanács részéről

az elnök

H. LÖGER

(1) 2018. október 3-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem jelent meg).

(2) 2018. július 11-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem jelent meg).

(3) A Tanács 2006/112/EK irányelve (2006. november 28.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről (HL L 347., 2006.12.11., 1. o.).

(4) A Tanács 2013/42/EU irányelve (2013. július 22.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek a héacsalás elleni gyorsreagálási mechanizmus tekintetében történő módosításáról (HL L 201., 2013.7.26., 1. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32018L1695 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32018L1695&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére