32010R0904[1]

A Tanács 904/2010/EU rendelete ( 2010. október 7. ) a hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási együttműködésről és csalás elleni küzdelemről (átdolgozás)

A TANÁCS 904/2010/EU RENDELETE

(2010. október 7.)

a hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási együttműködésről és csalás elleni küzdelemről

(átdolgozás)

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

E célból a rendelet megállapítja azon szabályokat és eljárásokat, amelyek szerint a tagállamok illetékes hatóságai együttműködnek és átadják egymásnak a héa helyes megállapításához, a héa - különösen a Közösségen belüli ügyletek esetében történő - helyes alkalmazásának ellenőrzéséhez és a héacsalás elleni küzdelemhez szükséges információkat. E rendelet meghatározza különösen azokat a szabályokat és eljárásokat, amelyek szerint a tagállamok elektronikus úton összegyűjtik és kölcsönösen átadják az említett információkat.

2. cikk

E rendelet alkalmazásában a következő fogalommeghatározások alkalmazandók:

a)

"központi kapcsolattartó iroda" : a 4. cikk (1) bekezdése szerint kijelölt hivatal, amely a közigazgatási együttműködés területén a tagállamokkal történő kapcsolattartás fő felelőse;

b)

"kapcsolattartó szerv" : a központi kapcsolattartó irodán kívüli bármely más szerv, amelyet az illetékes hatóság a 4. cikk (2) bekezdése szerint ekként kijelölt az e rendelet alapján megvalósuló közvetlen információcsere lefolytatására;

c)

"illetékes tisztviselő" : minden olyan tisztviselő, akit az illetékes hatóság a 4. cikk (3) bekezdése szerint felhatalmazott az e rendelet alapján megvalósuló közvetlen információcsere lefolytatására;

d)

"megkereső hatóság" : a központi kapcsolattartó iroda, egy kapcsolattartó szerv vagy bármely olyan illetékes tagállami tisztviselő, aki az illetékes hatóság nevében segítségnyújtás iránti megkeresést küld;

e)

"megkeresett hatóság" : a központi kapcsolattartó iroda, egy kapcsolattartó szerv vagy bármely olyan illetékes tagállami tisztviselő, aki az illetékes hatóság nevében a segítségnyújtás iránti megkeresést fogadja;

f)

"Közösségen belüli ügylet" : Közösségen belüli termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás;

g)

"Közösségen belüli termékértékesítés" : bármely olyan termékértékesítés, amelyet a 2006/112/EK irányelv 262. cikkében meghatározott összesítő nyilatkozat keretében be kell jelenteni;

h)

"Közösségen belüli szolgáltatásnyújtás" : bármely olyan szolgáltatásnyújtás, amelyet a 2006/112/EK irányelv 262. cikkében meghatározott összesítő nyilatkozat keretében be kell jelenteni;

i)

"Közösségen belüli termékbeszerzés" : ingó vagyon feletti tulajdonosi rendelkezési jog megszerzése a 2006/112/EK irányelv 20. cikke szerint;

j)

"héaazonosító szám" : a 2006/112/EK irányelv 214., 215. és 216. cikkében előírt azonosító szám;

k)

"közigazgatási vizsgálat" : feladataik ellátása során a tagállamok által végzett minden olyan ellenőrzés, vizsgálat és egyéb cselekvés, amelynek célja a héára vonatkozó szabályozás megfelelő alkalmazásának biztosítása;

l)

"automatikus csere" : előre meghatározott információ előzetes megkeresés nélküli szisztematikus közlése egy másik tagállammal;

m)

"önkéntes csere" : információ előzetes megkeresés nélküli, nem szisztematikus közlése egy másik tagállammal bármely időpontban;

n)

"személy" : i.

természetes személy; ii.

jogi személy; vagy iii.

a tagállam hatályos jogszabályai alapján a jogi személyiség nélküli jogképes személyegyesülés (társulás); vagy iv.

bármilyen jellegű vagy formájú, jogi személyiséggel rendelkező vagy jogi személyiség nélküli egyéb jogi konstrukció, amely héaköteles ügyleteket folytat;

o)

"automatikus hozzáférés" : egy elektronikus rendszernek az abban foglalt bizonyos információkhoz való hozzáférés céljából történő késedelem nélküli igénybevételi lehetősége;

p)

"elektronikus úton" : adatok elektronikus berendezések segítségével történő feldolgozása, a digitális tömörítést is beleértve, és tárolása vezetékes vagy rádión történő továbbítás, optikai technológiák vagy más elektromágneses megoldás alkalmazásával;

q)

"CCN/CSI-hálózat" : a közös kommunikációs hálózaton (a továbbiakban: CCN) és a közös rendszerinterfészen (a továbbiakban: CSI) alapuló, az illetékes hatóságok között a vám- és adóügy területén megvalósuló teljes körű elektronikus információtovábbítás biztosítása érdekében az Unió által kifejlesztett közös felület;

r)

"egyidejű ellenőrzés" : egy vagy több, egymással kapcsolatban álló adóalany adóügyi helyzetének összehangolt ellenőrzése legalább két olyan részt vevő tagállam szervezésében, amelyek közös vagy egymást kiegészítő érdekekkel rendelkeznek.

3. cikk

Az illetékes hatóságok azok, amelyek nevében e rendeletet akár közvetlenül, akár átruházott hatáskörben alkalmazni kell.

2010. december 1-jéig minden tagállam megnevezi a Bizottságnak az e rendelet alkalmazása céljából illetékes hatóságát, és ezt követően annak bármely változásáról késedelem nélkül tájékoztatja a Bizottságot.

Horvátország 2013. július 1-jéig értesíti a Bizottságot az e rendelet alkalmazása céljából illetékes hatóságáról, és a második bekezdésben említetteknek megfelelően ezt követően annak bármely változásáról tájékoztatja a Bizottságot.

A Bizottság a tagállamok illetékes hatóságainak jegyzékét hozzáférhetővé teszi a tagállamok számára és ezt az információt közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

4. cikk

5. cikk

A kapcsolattartó szerv vagy illetékes tisztviselő a segítségnyújtásra vonatkozó megkeresés vagy az ilyen megkeresésre adott válasz küldéséről vagy átvételéről, az erre vonatkozó szabályok alapján értesíti tagállama központi kapcsolattartó irodáját.

6. cikk

A kapcsolattartó szerv vagy illetékes tisztviselő a területi vagy működési illetékességén túlmenő cselekvést igénylő segítségnyújtási megkeresés átvétele után a megkeresést haladéktalanul továbbítja tagállamának központi kapcsolattartó irodájához, és erről értesíti a megkereső hatóságot. Ilyen esetben a 10. cikkben megállapított határidő a kérelemnek a központi kapcsolattartó iroda részére történő továbbítását követő napon veszi kezdetét.

II. FEJEZET

INFORMÁCIÓCSERE MEGKERESÉSRE

1. SZAKASZ

Információ és közigazgatási vizsgálat iránti megkeresés

7. cikk

Az első albekezdés ellenére, azoknak az összegeknek a vizsgálata, amelyeket a megkeresett hatóság tagállamában letelepedett valamely adóalany bevallott vagy be kellett volna vallania, és amelyek az ezen adóalany által teljesített, a megkereső hatóság tagállamában adóztatandó termékértékesítéshez vagy szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódnak, kizárólag a következő indokok valamelyike alapján tagadható meg:

a) az 54. cikk (1) bekezdésében foglalt indokkal, amelyet a megkeresett hatóság az e bekezdés és az 54. cikk (1) bekezdése közötti kölcsönhatással kapcsolatos, az 58. cikk (2) bekezdésében előírt eljárással összhangban elfogadandó legjobb gyakorlatok nyilatkozatával összhangban bírált el;

b) az 54. cikk (2), (3) vagy (4) bekezdésében foglalt indokkal;

c) azzal az indokkal, hogy a megkeresett hatóság a megkereső hatóság részére ugyanarról az adóalanyról már szolgáltatott két évnél nem régebben lefolytatott közigazgatási vizsgálatból származó információkat.

Amennyiben a megkeresett hatóság a második albekezdésben említett közigazgatási vizsgálat elvégzését az a) vagy a b) pontban foglalt indokkal utasítja el, a megkereső hatóságot ennek ellenére is tájékoztatnia kell az adóalany által az előző két év során a megkereső hatóság szerinti tagállamban teljesített valamennyi vonatkozó termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás időpontjáról és értékéről.

A megkeresett tagállam erre irányuló kérésére a megkereső hatóságok által felhatalmazott tisztviselők is részt vesznek a közigazgatási vizsgálatban. Ebben az esetben a közigazgatási vizsgálatot közösen kell elvégezni, a megkeresett tagállam irányításával és jogszabályaival összhangban. A megkereső hatóságok tisztviselői beléphetnek ugyanazokba a helyiségekbe, amelyekbe a megkeresett hatóság tisztviselői beléphetnek, és hozzáférhetnek ugyanazokhoz a dokumentumokhoz, amelyekhez a megkeresett hatóság tisztviselői hozzáférhetnek, továbbá - amennyiben ezt a megkeresett tagállam jogszabályai a saját tisztviselői számára engedélyezik - adóalanyokat kérdezhetnek ki. A megkereső hatóságok tisztviselői kizárólag a közigazgatási vizsgálat végzése céljából gyakorolhatják vizsgálati hatáskörüket.

Ha a megkeresett tagállam nem kérte a megkereső tagállam tisztviselőinek részvételét a vizsgálatban, bármely megkereső tagállam tisztviselői számára biztosítani kell annak a lehetőségét, hogy jelen legyenek a közigazgatási vizsgálatnál és gyakorolják a 28. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogkörüket, amennyiben teljesülnek a megkeresett tagállam nemzeti joga szerinti feltételek. Az említett megkereső tagállamok tisztviselői számára a jelenlétet konzultációs jelleggel minden esetben biztosítani kell.

Amennyiben a megkereső tagállamok tisztviselőinek részt kell venniük a közigazgatási vizsgálatban vagy annál jelen kell lenniük, a közigazgatási vizsgálatot csak akkor lehet lefolytatni, ha a közigazgatási vizsgálat céljából való részvételük, illetve jelenlétük biztosított.

8. cikk

A 7. cikkben említett, információ és közigazgatási vizsgálat iránti megkereséseket az 58. cikk (2) bekezdésében előírt eljárással összhangban elfogadott formanyomtatvány felhasználásával küldik meg, kivéve az 50. cikkben említett esetekben vagy kivételes esetben, ha a megkereséshez magyarázatot is mellékelnek arról, hogy a megkereső hatóság miért nem tartja megfelelőnek a formanyomtatványt.

9. cikk

2. SZAKASZ

Az információszolgáltatás határideje

10. cikk

A megkeresett hatóság a 7. és a 9. cikkben említett információt a lehető leggyorsabban, de legkésőbb a megkeresés kézhezvételétől számított három hónapon belül átadja.

Amennyiben azonban a kért információ már a megkeresett hatóság rendelkezésére áll, az említett határidő egy hónap.

11. cikk

Bizonyos különleges kategóriákba tartozó esetekben a megkeresett és a megkereső hatóság a 10. cikkben megállapított határidőktől eltérő határidőkben is megállapodhat.

12. cikk

Amennyiben a megkeresett hatóság a megkeresésre a határidő végéig nem tud választ adni, a megkereső hatósággal haladéktalanul közli írásban ennek okát és a válasz várható időpontját.

III. FEJEZET

INFORMÁCIÓCSERE ELŐZETES MEGKERESÉS NÉLKÜL

13. cikk

Az 1. cikkben említett információt minden tagállam illetékes hatósága előzetes megkeresés nélkül továbbítja a többi érintett tagállam illetékes hatóságának, a következő esetekben:

a) az adóztatásra a rendeltetési tagállamban kerül sor, és a rendeltetési tagállam ellenőrzési rendszerének hatékony működéséhez szükség van a származási tagállam által szolgáltatott információra;

b) valamely tagállam okkal feltételezi, hogy a másik tagállamban a héára vonatkozó szabályozást megsértették vagy feltehetőleg megsértették;

c) a másik tagállamban az adóbevétel-kiesés veszélye áll fenn.

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján elfogadja a formanyomtatványokat. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat az 58. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

14. cikk

Az 58. cikk (2) bekezdésében előírt eljárással összhangban meg kell határozni az alábbiakat:

a) az automatikusan kicserélendő információ pontos kategóriáit;

b) az automatikusan kicserélendő minden egyes információkategória esetében az információcsere gyakoriságát; és

c) az automatikus információcserével kapcsolatos gyakorlati intézkedéseket.

A tagállamok dönthetnek úgy, hogy egy vagy több információkategória vonatkozásában nem vesznek részt az automatikus információcserében, amennyiben az információcsere érdekében folytatandó adatgyűjtés ez a hozzáadottértékadó-köteles személyekre nézve új kötelezettségek előírását tenné szükségessé, vagy a tagállamra aránytalanul nagy adminisztratív terhet róna.

Az 58. cikk (1) bekezdésében említett bizottságnak minden egyes kategória esetében évente egyszer át kell tekintenie az automatikus információcsere eredményeit annak biztosítása érdekében, hogy az adott típusú információcsere csak abban az esetben történjen meg, amikor ez jelenti az információcsere leghatékonyabb módját.

15. cikk

A tagállamok illetékes hatóságai a többi tagállam illetékes hatóságának önkéntes csere útján átadják azokat a 13. cikk (1) bekezdésében említett, a 14. cikk szerinti automatikus csere keretében nem továbbított információkat, amelyek tudomásukra jutnak, és amelyek véleményük szerint ez utóbbi hatóságok számára hasznosak lehetnek.

IV. FEJEZET

VISSZAJELZÉS

16. cikk

Amennyiben valamely illetékes hatóság a 7. vagy a 15. cikk alapján információt ad át, felkérheti az információt kapó illetékes hatóságot, hogy arról adjon visszajelzést. Ilyen felkérés esetén az információt kapó illetékes hatóság - a tagállamában alkalmazandó, az adótitokra és az adatvédelemre vonatkozó szabályok sérelme nélkül - a lehető leghamarabb megküldi a visszajelzést, amennyiben ez nem jelent számára aránytalanul nagy adminisztratív terhet. A gyakorlati szabályokat az 58. cikk (2) bekezdésében előírt eljárásnak megfelelően kell meghatározni.

V. FEJEZET

MEGHATÁROZOTT INFORMÁCIÓK CSERÉJE ÉS TÁROLÁSA

17. cikk

Mindegyik tagállam elektronikus rendszerben tárolja a következő információkat:

a) a 2006/112/EK irányelv XI. címének 6. fejezetével összhangban általa összegyűjtött információk;

b) az általa héaazonosító számmal ellátott személyek azonosítására, tevékenységére szervezeti formájára és címére vonatkozó, a 2006/112/EK irányelv 213. cikkének alkalmazásában összegyűjtött adatok, valamint a héaazonosító szám kiadásának dátuma;

c) az általa kiadott, érvénytelenné vált héaazonosító számokra és az azok érvénytelenné válásának dátumára vonatkozó adatok; és

d) a 2006/112/EK irányelv 360., 361., 364., 365., 369c., 369f., 369 g., 369o., 369p., 369s. és 369t. cikke értelmében általa összegyűjtött adatok;

f) azok az információk, amelyeket a 2006/112/EK irányelv 143. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontja alapján gyűjt, valamint a származási ország, a rendeltetési ország, az árukód, a pénznem, a teljes összeg, az árfolyam, az egységár és a nettó tömeg;

e) Az általa kiadott, a 2006/112/EK irányelv 369q. cikkében említett héaazonosító számokra vonatkozó adatok, és az egyes tagállamok által kiadott héaazonosító számokra lebontva az egyes hónapokban a 143. cikk (1) bekezdésének ca) pontja alapján adómentes termékimport teljes értéke.

18. cikk

Annak érdekében, hogy a 17. cikkben említett információkat az e rendeletben előírt eljárásokban fel lehessen használni, a szóban forgó információknak legalább öt évig hozzáférhetőeknek kell lenniük annak az első naptári évnek a végétől számítva, amelyben az információt rendelkezésre kell bocsátani.

19. cikk

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 17. cikkben említett elektronikus rendszerben szereplő információk naprakészek, teljesek és pontosak legyenek.

Az 58. cikk (2) bekezdésében előírt eljárással összhangban kritériumokat állapítanak meg annak meghatározására, hogy mely változtatások nem érdemlegesek, lényegesek vagy hasznosak és ezért nem kötelezően végrehajtandók.

20. cikk

21. cikk

A 17. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett információk vonatkozásában legalább a következő adatoknak hozzáférhetőknek kell lenniük:

a) az információt átvevő tagállam által kiadott héaazonosító számok;

b) mindazon Közösségen belüli termékértékesítések és mindazon Közösségen belüli szolgáltatásnyújtások összértéke, amelyeket az információt adó tagállamban a héa tekintetében nyilvántartásba vett piaci szereplők teljesítettek az a) pont szerinti héaazonosító számmal rendelkező személyeknek;

c) azoknak a személyeknek a héaazonosító száma, akik a b) pontban említett termékértékesítéseket és szolgáltatásnyújtásokat teljesítették, valamint azoknak a személyeknek a héaazonosító száma, akik a 2006/112/EK irányelv 262. cikkének (2) bekezdésével összhangban információt nyújtottak be az a) pontban említett, héaazonosító számmal rendelkező személyekkel kapcsolatban;

d) a c) pontban említett egyes személyek által az a) pont szerinti héaazonosító számmal ellátott egyes személyek javára teljesített - a b) pontban említett - termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások összértéke;

e) a c) pontban említett minden egyes személy által a más tagállamban héaazonosító számmal rendelkező minden egyes személy részére teljesített, a b) pontban említett termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások összértéke, valamint a 2006/112/EK irányelv 262. cikkének (2) bekezdésével összhangban információt benyújtott minden egyes személy tekintetében, az említett személy héaazonosító száma és a más tagállamban héaazonosító számmal rendelkező személyekkel kapcsolatban általa benyújtott információk, az alábbi feltételek mellett: i. a hozzáférés csalással kapcsolatos gyanú kivizsgálásához kapcsolódik vagy csalás felderítésére szolgál; ii. a hozzáférés a 36. cikk (1) bekezdésében említett Eurofisc-kapcsolattartó révén jön létre, aki az említett információkhoz való hozzáférést lehetővé tevő elektronikus rendszerben személyes felhasználói azonosítóval rendelkezik.

A b), d) és e) pontban említett értékeket az információt adó tagállam pénznemében fejezik ki, és azok az összesítő nyilatkozatok benyújtására az adott adóalany esetében alkalmazandó, a 2006/112/EK irányelv 263. cikkének megfelelően meghatározott időszakokra vonatkoznak.

A 17. cikk (1) bekezdésének f) pontjában említett információk vonatkozásában a következő adatoknak kell hozzáférhetőknek lenniük:

a) az információt átvevő tagállam által kiadott héaazonosító számok;

b) azon importőrnek vagy adóügyi képviselőjének a héaazonosító száma, aki/amely a termékeket értékesíti az e bekezdés a) pontjában említett héaazonosító számmal rendelkező személyeknek;

c) a származási ország, a rendeltetési ország, az árukód, a teljes összeg és a nettó tömeg azon termékek importja tekintetében, amelyet az e bekezdés b) pontjában említett minden egyes személy által az e bekezdés a) pontjában említett héaazonosító számmal rendelkező minden egyes személy részére teljesített Közösségen belüli termékértékesítés követ;

d) a származási ország, a rendeltetési ország, az árukód, a pénznem, a teljes összeg, az árfolyam, az egységár és a nettó tömeg azon termékek importja tekintetében, amelyet az e bekezdés b) pontjában említett minden egyes személy által egy másik tagállam által kiadott héaazonosító számmal rendelkező minden egyes személy részére teljesített Közösségen belüli termékértékesítés követ, a következő feltételekkel: i. a hozzáférés csalással kapcsolatos gyanú kivizsgálásához kapcsolódik vagy csalás felderítésére szolgál; ii. a hozzáférés a rendelet 36. cikkének (1) bekezdésében említett Eurofisc-kapcsolattartó révén jön létre, aki az említett információkhoz való hozzáférést lehetővé tevő elektronikus rendszerben személyes felhasználói azonosítóval rendelkezik.

Az első albekezdés c) és d) pontjában említett értékeket az információt szolgáltató tagállam pénznemében kell megadni, a benyújtott vám-árunyilatkozat minden egyes árutételéhez kapcsolódóan.

21a. cikk

Valamennyi tagállam bármely más tagállam illetékes hatóságának automatikus hozzáférést biztosít a nemzeti gépjármű-nyilvántartásokkal kapcsolatban a következő információkhoz:

a) a járművekre vonatkozó azonosító adatok;

b) a jármű azon tulajdonosaira és üzemben tartóira vonatkozó azonosító adatok, akiknek a nevén a járművet - a nyilvántartásba vétel helye szerinti tagállam jogában meghatározottak szerint - nyilvántartásba vették.

Az (1) bekezdésben említett információkhoz a következő feltételek mellett biztosítható hozzáférés:

a) a hozzáférés héacsalással kapcsolatos gyanú kivizsgálásához kapcsolódik vagy héacsalás felderítésére szolgál;

b) a hozzáférés a rendelet 36. cikkének (1) bekezdésében említett Eurofisc-kapcsolattartó révén jön létre, aki az említett információkhoz való hozzáférést lehetővé tevő elektronikus rendszerben személyes felhasználói azonosítóval rendelkezik.

22. cikk

A tagállamok ezen adatoknak az általuk végzett kockázati értékelések eredményei alapján szükséges ellenőrzésére eljárásokat vezetnek be. Az ellenőrzésekre elsősorban héa szempontjából történő nyilvántartásba vétel előtt, illetve, amennyiben a nyilvántartásba vétel előtt csak előzetes ellenőrzéseket végeznek, az ilyen nyilvántartásba vételt követő legfeljebb hat hónapon belül kerül sor.

23. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy a 2006/112/EK irányelv 214. cikkében említett héaazonosító szám az e rendelet 17. cikkében említett elektronikus rendszerben érvénytelenként jelenjen meg, legalább az alábbi helyzetekben:

a) ha a héa szempontjából nyilvántartott személyek bejelentették, hogy beszüntették a 2006/112/EK irányelv 9. cikkében meghatározott gazdasági tevékenységüket, vagy ha az illetékes adóhatóság a gazdasági tevékenységét megszűntnek tekinti. Az adóhatóság különösen akkor feltételezheti, hogy valamely személy megszüntette gazdasági tevékenységét, ha annak ellenére, hogy erre kötelezve van, nem nyújt be héabevallást és összesítő nyilatkozatot az első be nem nyújtott bevallás, illetve nyilatkozat határidejének lejártát követő egyéves időszakban. A szóban forgó személynek joga van más módon igazolni a gazdasági tevékenység folytatását;

b) ha valamely személy a héa szempontjából történő nyilvántartásba vétel céljából valótlan adatokat közölt, vagy elmulasztotta közölni ezen adatok megváltozását, és, ha erről az adóhatóság tudott volna, akkor az adott személy héa szempontjából történő nyilvántartásba vételét megtagadta volna, vagy héa azonosító számát törölte volna.

24. cikk

Amennyiben a 17-21a. cikk alkalmazásában a tagállamok illetékes hatóságai az információt elektronikus úton cserélik ki, megtesznek minden olyan intézkedést, amely az 55. cikknek való megfeleléshez szükséges.

A tagállamok felelősek azért, hogy rendszereiken minden szükséges fejlesztést elvégezzenek annak érdekében, hogy az említett információknak a CCN/CSI-hálózaton vagy a 21a. cikkben említett információk elektronikus úton történő cseréjéhez használt egyéb hasonló, biztonságos hálózaton keresztüli cseréje megvalósulhasson.

VI. FEJEZET

KÖZIGAZGATÁSI KÉZBESÍTÉS IRÁNTI MEGKERESÉS

25. cikk

A megkereső hatóság kérelmére és a megkeresett hatóság székhelye szerinti tagállam hasonló okiratokkal kapcsolatos kézbesítésre vonatkozó szabályaival összhangban, a megkeresett hatóság kézbesíti a címzettnek az illetékes hatóságoktól származó és a megkereső hatóság székhelye szerinti tagállam területén a héaszabályok alkalmazásával összefüggő valamennyi okiratot és határozatot.

26. cikk

A kézbesítés iránti megkeresés tartalmazza a kézbesítendő okirat vagy határozat tárgyát, a név és cím megjelölését, valamint bármilyen egyéb, a címzett azonosítására vonatkozó releváns adatot.

27. cikk

A megkeresett hatóság a kézbesítés eredményéről haladéktalanul tájékoztatja a megkereső hatóságot, különösen arról az időpontról, amikor a címzett részére a határozatot vagy okiratot kézbesítette.

VII. FEJEZET

JELENLÉT A KÖZIGAZGATÁSI HIVATALOKBAN ÉS A KÖZIGAZGATÁSI VIZSGÁLATOK SORÁN, VALAMINT KÖZÖSEN VÉGZETT KÖZIGAZGATÁSI VIZSGÁLATOK

28. cikk

Amennyiben azt a megkeresett tagállam jogszabályai lehetővé teszik, a megkereső tagállamok tisztviselőinek ugyanolyan vizsgálati hatáskört kell gyakorolniuk, mint amilyennel a megkeresett tagállam tisztviselői fel vannak ruházva.

A megkereső hatóságok tisztviselői kizárólag a közigazgatási vizsgálat végzése céljából gyakorolhatják vizsgálati hatáskörüket.

A megkereső és a megkeresett hatóság közötti megállapodás alapján és a megkeresett hatóság által megállapított feltételekkel összhangban a részt vevő hatóságok közös vizsgálati jelentést készíthetnek.

VIII. FEJEZET

EGYIDEJŰ ELLENŐRZÉSEK

29. cikk

A tagállamok hozzájárulhatnak ahhoz, hogy egyidejű ellenőrzéseket végezzenek minden olyan esetben, amikor véleményük szerint az ilyen ellenőrzés hatékonyabb, mintha csak egyetlen tagállamban kerülne sor ellenőrzésre.

30. cikk

IX. FEJEZET

AZ ADÓALANYOK TÁJÉKOZTATÁSA

31. cikk

32. cikk

X. FEJEZET

EUROFISC

33. cikk

Az Eurofisc keretein belül a tagállamok

a) héacsalás elleni küzdelmet szolgáló, többoldalú korai riasztórendszert hoznak létre;

b) megvalósítják és koordinálják a határokon átnyúló csalásokkal kapcsolatos célzott információk gyors többoldalú cseréjét, valamint közös kezelését és elemzését azokon a területeken, amelyen az Eurofisc működik (a továbbiakban: az Eurofisc tevékenységi területei);

c) koordinálják a részt vevő tagállamok 36. cikk (1) bekezdésében említett Eurofisc-kapcsolattartóinak munkáját a kapott figyelmeztetésekre és információkra való reagálás során;

d) koordinálják a részt vevő tagállamok azon közigazgatási vizsgálatait, amelyek a 36. cikk (1) bekezdésében említett Eurofisc-kapcsolattartók által feltárt csalásokra irányulnak, ugyanakkor nem rendelkeznek hatáskörrel arra, hogy a tagállamokat közigazgatási vizsgálatok lefolytatására kötelezzék.

34. cikk

35. cikk

A Bizottság technikai és logisztikai segítséget nyújt az Eurofisc számára. A Bizottság nem fér hozzá az 1. cikkben említett azon információkhoz, amelyek cseréjére az Eurofisc útján sor kerülhet, kivéve az 55. cikk (2) bekezdésében előírt körülmények fennállása esetén.

36. cikk

A tagállamok kapcsolattartó tisztviselői:

a) megállapodnak az Eurofisc tevékenységi területeinek létrehozásáról és megszüntetéséről;

b) megvizsgálják az Eurofisc operatív működésével kapcsolatos esetleges problémákat;

c) legalább évente értékelik az Eurofisc tevékenységeinek hatékonyságát és eredményességét;

d) jóváhagyják a 37. cikkben említett éves jelentést.

Az Eurofisc tevékenységi területi koordinátorok:

a) a tevékenységi terület résztvevői általi megállapodásnak megfelelően összegyűjtik a részt vevő Eurofisc-kapcsolattartóktól kapott információt és az összes információt hozzáférhetővé teszik a többi részt vevő Eurofisc-kapcsolattartó számára; ezeket az információkat elektronikus úton kell kicserélni;

b) biztosítják, hogy a részt vevő Eurofisc-kapcsolattartóktól kapott információk az e rendelet alapján közölt vagy összegyűjtött releváns, határokon átnyúló csalással kapcsolatos célzott információkkal együtt kezelésre és elemzésre kerüljenek a tevékenységi terület résztvevői általi megállapodásnak megfelelően, és az eredményt elérhetővé teszik az összes részt vevő Eurofisc-kapcsolattartó számára;

c) visszajelzést adnak az összes részt vevő Eurofisc-kapcsolattartónak;

d) éves jelentést nyújtanak be a tevékenységi területet érintő tevékenységekről a tagállamok kapcsolattartóinak.

37. cikk

Az Eurofisc elnöke éves jelentést nyújt be valamennyi tevékenységi területen elvégzett tevékenységről az 58. cikk (1) bekezdésében említett bizottságnak.

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján elfogadja az Eurofisc-re vonatkozó eljárási szabályokat. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat az 58. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

XI. FEJEZET

A 2006/112/EK IRÁNYELV XII. CÍMÉNEK 6. FEJEZETE SZERINTI KÜLÖNÖS SZABÁLYOZÁSOKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

1. SZAKASZ

2014. december 31-ig alkalmazandó rendelkezések

38. cikk

A következő rendelkezéseket a 2006/112/EK irányelv XII. címének 6. fejezetében meghatározott különös szabályozásra kell alkalmazni. Az említett irányelv 358. cikkében található meghatározásokat e fejezet céljaira is alkalmazni kell.

39. cikk

40. cikk

41. cikk

42. cikk

A tagállamok elektronikus úton közlik a többi tagállam illetékes hatóságával azon bankszámlák számait, amelyekre a 41. cikk szerinti befizetések teljesítendők.

A tagállamok elektronikus úton haladéktalanul értesítik a többi tagállam illetékes hatóságait és a Bizottságot a hozzáadottérték-adó normál kulcsának minden változásáról.

2. SZAKASZ

2015. január 1-jétől 2021. június 30-ig alkalmazandó rendelkezések

43. cikk

A következő rendelkezéseket a 2006/112/EK irányelv XII. címének 6. fejezetében előírt különös szabályozásra kell alkalmazni.

44. cikk

A technikai részleteket, beleértve az egységes elektronikus üzenetet is, amelynek révén ezen információt továbbítják, az e rendelet 58. cikkének (2) bekezdésében előírt eljárással összhangban kell meghatározni.

45. cikk

46. cikk

A fogyasztás szerinti tagállamba a 2006/112/EK irányelv XII. címe 6. fejezetének 3. szakaszában előírt különös szabályozással összhangban továbbítandó kifizetéseket illetően az azonosítót kiadó tagállam e cikk (1) és (2) bekezdésében említett összegek meghatározott százalékát a következők szerint tartja meg:

a) 2015. január 1-jétől2016. december 31-ig: 30 %;

b) 2017. január 1-jétől2018. december 31-ig: 15 %;

c) 2019. január 1-jétől: 0 %.

47. cikk

A tagállamok elektronikus úton közlik a többi tagállam illetékes hatóságával azon bankszámlák számait, amelyekre a 46. cikk szerinti befizetések teljesítendők.

A tagállamok elektronikus úton haladéktalanul értesítik a többi tagállam illetékes hatóságait és a Bizottságot a hozzáadottérték-adó távközlési szolgáltatásokra, műsorszolgáltatásokra és elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó kulcsának minden változásáról.

3. SZAKASZ

2021. július 1-jétől alkalmazandó rendelkezések

1. Alszakasz

Általános rendelkezés

47a. cikk

E szakasz rendelkezéseit 2021. július 1-jétől kell alkalmazni.

2. Alszakasz

Adatcsere

47b. cikk

47c. cikk

47d. cikk

Az azonosítót kiadó tagállam a 2006/112/EK irányelv 369 g. cikkének (2) bekezdésében meghatározott információkat is továbbítja az összes többi olyan tagállam illetékes hatóságának, amelyből terméket adtak fel vagy fuvaroztak el, továbbá a 2006/112/EK irányelv 369 g. cikkének (3) bekezdésében meghatározott információkat is továbbítja az összes érintett letelepedés szerinti tagállam illetékes hatósága részére.

Azon tagállamok, amelyek a héabevallás elkészítését az eurótól eltérő nemzeti pénznemben írják elő, az összegeket az adómegállapítási időszak utolsó napján érvényes átváltási árfolyamon váltják át euróra. Az átváltás az Európai Központi Bank által az adott napra vonatkozóan közzétett átváltási árfolyam szerint történik, vagy ha azon a napon ilyet nem tettek közzé, akkor a következő közzétételi napon kiadott szerint.

47e. cikk

Az azonosítót kiadó tagállam haladéktalanul, elektronikus úton továbbítja a fogyasztás szerinti tagállamnak azon adatokat, amelyek az egyes befizetett összegeknek az adóbevalláshoz való hozzárendeléséhez szükségesek.

47f. cikk

Azon tagállamok, amelyek a héabevallás elkészítését az eurótól eltérő nemzeti pénznemben írták elő, az összegeket az adómegállapítási időszak utolsó napján érvényes átváltási árfolyamon váltják át euróra. Az átváltás az Európai Központi Bank által az adott napra vonatkozóan közzétett átváltási árfolyam szerint történik, vagy ha azon a napon ilyet nem tettek közzé, akkor a következő közzétételi napon kiadott szerint.

Az átutalást legkésőbb a befizetés beérkezése hónapjának utolsó napjától számított huszadik napon kell teljesíteni.

47 g. cikk

A tagállamok elektronikus úton értesítik a többi tagállam illetékes hatóságait azon bankszámlaszámokról, amelyekre a 47f. cikk szerinti befizetések teljesítendők.

A tagállamok elektronikus úton haladéktalanul értesítik a többi tagállam illetékes hatóságait és a Bizottságot a különös szabályozások hatálya alá tartozó termékértékesítésekre és szolgáltatásnyújtásokra alkalmazandó adómértékek változásairól.

3. Alszakasz

Ügyletek és adóalanyok ellenőrzése

47h. cikk

A tagállamok azon termékimport esetében, amelyek tekintetében a héa bevallása a 2006/112/EK irányelv XII. címe 6. fejezetének 4. szakaszában foglalt különös szabályozás szerint történik, elektronikus úton ellenőrzik az említett irányelv 369q. cikke alapján kiadott és legkésőbb a vámárunyilatkozat benyújtásakor közölt egyedi héaazonosító szám érvényességét.

47i. cikk

47j. cikk

Az első albekezdés csak a különös szabályozásokat érintő közigazgatási vizsgálatokra alkalmazandó.

Olyan esetekben, ha megállapodnak a közigazgatási vizsgálat szükségességéről, az azonosítót kiadó tagállam tájékoztatja a többi tagállamot.

Ez nem akadályozza meg a tagállamokat abban, hogy nemzeti jogszabályaikkal összhangban intézkedéseket hozzanak.

4. Alszakasz

Statisztikai adatok

47k. cikk

A tagállamok lehetővé teszik, hogy a Bizottság az 53. cikkben említett számítógépes rendszer által generált üzenetekből közvetlenül a 17. cikk (1) bekezdésének d) és e) pontja szerinti információkat nyerjen ki összesített statisztikai és diagnosztikai célokra. Ezek az adatok nem tartalmazhatnak egyedi adóalanyokra vonatkozó adatokat.

5. Alszakasz

Végrehajtási hatáskörök átruházása

47 l. cikk

A Bizottság e rendelet egységes alkalmazása céljából az 58. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően felhatalmazást kap az alábbi intézkedések elfogadására:

a) a technikai részletek, többek között a 47b. cikk (1) bekezdésében, a 47c. cikk (1) bekezdésében és a 47d. cikk (1) bekezdésében említett adatok megadására szolgáló egységes elektronikus üzenet, valamint a 47i. cikk (3) bekezdésében említett formanyomtatvány;

b) a technikai részletek, többek között a 47b. cikk (2) és (3) bekezdésében, a 47c. cikk (2) és (3) bekezdésében, a 47d. cikk (2) bekezdésében, a 47e. cikkben, a 47f. cikk (2) bekezdésében, a 47i. cikk (1), (2) és (4) bekezdésében, valamint a 47j. cikk (1), (2) és (3) bekezdésében említett adatok megadására szolgáló egységes elektronikus üzenet, valamint az ezen adatok benyújtásának technikai eszköze;

c) a 47 g. cikkben említett adatok tagállamok közötti továbbításának technikai részletei;

d) az adatoknak az import szerinti tagállam általi, a 47h. cikk szerinti ellenőrzésére vonatkozó technikai részletek;

e) a Bizottság által a 47k. cikk szerint kinyerendő összesített statisztikai és diagnosztikai adatok, valamint az ezen adatok kinyerésének technikai eszköze.

XII. FEJEZET

A NEM A VISSZATÉRÍTÉS HELYE SZERINTI TAGÁLLAMBAN, HANEM EGY MÁSIK TAGÁLLAMBAN LETELEPEDETT ADÓALANYOK RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ HÉA-VISSZATÉRÍTÉSI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓCSERE ÉS INFORMÁCIÓMEGŐRZÉS

48. cikk

Amennyiben a letelepedés helye szerinti tagállamnak tudomására jut, hogy a 2008/9/EK irányelv 5. cikkével összhangban héa-visszatérítést kérelmező adóalanynak adókötelezettsége áll fenn a letelepedés helye szerinti említett tagállamban, az adóalany beleegyezését kérheti ahhoz, hogy a héa-visszatérítés - a fennálló adókötelezettségek teljesítése céljából - közvetlenül e tagállam számára kerüljön továbbításra. Amennyiben az adóalany beleegyezik ebbe a továbbításba, a letelepedés helye szerinti tagállam tájékoztatja a visszatérítés helye szerinti tagállamot arról az összegről, amelyre vonatkozóan a beleegyezést megkapta, a visszatérítés helye szerinti tagállam pedig az adóalany nevében továbbítja az adott összeget a letelepedés helye szerinti tagállamnak. A letelepedés helye szerinti tagállam tájékoztatja az adóalanyt arról, hogy a továbbított összeg nemzeti jogával és közigazgatási gyakorlatával összhangban az adókötelezettség teljes vagy részleges teljesítésének felel-e meg. A héa-visszatérítésnek a letelepedés helye szerinti tagállamnak történő továbbítása ugyanakkor nem érinti a visszatérítés helye szerinti tagállam azon jogát, hogy behajtsa az adóalanytól ez utóbbi tagállamban fennálló kötelezettségeit.

Ha a letelepedés helye szerinti tagállamban fennálló adókötelezettségek vitatottak, - az adóalany hozzájárulásával - a letelepedés helye szerinti tagállam a visszatérítés továbbított összegére visszatartási intézkedést alkalmazhat, amennyiben az adott tagállamban biztosított a hatékony bírósági felülvizsgálat.

Az első albekezdésben említett harmonizált kódok az e rendelet 58. cikkének (2) bekezdése szerinti eljárással összhangban, a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben ( 1 ) megállapított NACE osztályozási rendszer alapján kerülnek meghatározásra.

XIII. FEJEZET

KAPCSOLAT A BIZOTTSÁGGAL ÉS AZ UNIÓ MÁS INTÉZMÉNYEIVEL, SZERVEIVEL, HIVATALAIVAL ÉS ÜGYNÖKSÉGEIVEL

49. cikk

XIV. FEJEZET

KAPCSOLAT HARMADIK ORSZÁGOKKAL

50. cikk

Az illetékes hatóságok - a személyes adatok harmadik országok felé történő kiadására vonatkozó hazai rendelkezéseikkel összhangban - közölhetik az e rendelet alapján gyűjtött adatokat harmadik országokkal, amennyiben az alábbi feltételek teljesülnek:

a) azon tagállam illetékes hatósága, amelytől az információ származik, beleegyezett ebbe az adatközlésbe;

b) az érintett harmadik ország vállalta, hogy biztosítja a hozzáadottértékadó-előírásokkal feltehetően ütköző ügyletek szabálytalan jellegének bizonyításához szükséges együttműködést.

XV. FEJEZET

AZ INFORMÁCIÓCSERÉT SZABÁLYOZÓ FELTÉTELEK

51. cikk

Amennyiben valamely hatóság olyan megkeresést vagy információt kap, amelynek nem ő a címzettje, elektronikus úton haladéktalanul, de legkésőbb a kézhezvételt követő öt munkanapon belül üzenetet küld a megkeresés, illetve az információ küldőjének.

52. cikk

A segítségnyújtási megkeresések, a kézbesítési megkereséseket is beleértve, és az azokhoz csatolt dokumentumok a megkereső és a megkeresett hatóság között egyeztetett nyelven készülhetnek. E megkereséseket csak olyan különleges esetekben kíséri a megkeresett hatóság székhelye szerinti tagállam hivatalos nyelvén vagy hivatalos nyelveinek valamelyikén készült fordítás, ha a megkeresett hatóság az ilyen fordítás kérését megindokolja.

53. cikk

A Bizottság és a tagállamok biztosítják, hogy az információcseréhez az e rendelet szerint szükséges, meglévő vagy új kommunikációs és információcsere-rendszerek működőképesek legyenek. A Bizottság és a tagállamok által az e kommunikációs és információcsere-rendszerek működtetése érdekében nyújtandó szolgáltatások műszaki minőségét és mennyiségét garantáló szolgáltatói megállapodást az 58. cikk (2) bekezdésében előírt eljárásnak megfelelően kell létrehozni. A Bizottság felelős a CCN/CSI hálózat bármilyen fejlesztéséért, ha ez szükséges a tagállamok közötti információcseréhez. A tagállamok felelősek a saját rendszereik bármilyen fejlesztéséért, ha ez szükséges az információ CCN/CSI hálózat segítségével történő cseréjéhez.

A tagállamok lemondanak az e rendelet alkalmazásából eredő költségek visszatérítésével kapcsolatos minden igényükről, kivéve az adott esetben igénybe vett szakértőknek fizetett díjakat.

54. cikk

Az egyik tagállam megkeresett hatósága a másik tagállam megkereső hatóságának az 1. cikkben említett információt a következő feltétellel szolgáltatja:

a) a megkereső hatóság megkereséseinek száma és jellege egy adott időszakon belül nem ró aránytalanul nagy adminisztratív terhet a megkeresett hatóságra;

b) a megkereső hatóság már kimerítette azon szokásos információforrásokat, amelyeket a kívánt cél elérésének veszélyeztetése nélkül, az adott körülmények között a kért információ megszerzéséhez felhasználhatott volna.

55. cikk

Ezt az információt fel lehet használni az adóalap megállapításához, illetve az adóalap megállapítása céljából az adó beszedéséhez vagy annak közigazgatási ellenőrzéséhez.

Az információt fel lehet használni egyéb olyan lefölözések, vámok és adók megállapításához is, amelyek az egyes lefölözésekből, vámokból, adókból és egyéb intézkedésekből eredő követelések behajtására irányuló kölcsönös segítségnyújtásról szóló, 2008. május 26-i 2008/55/EK tanácsi irányelv ( 2 ) 2. cikke alá tartoznak.

Továbbá fel lehet használni az adóüggyel kapcsolatos olyan bírósági és közigazgatási eljárások során is, amelyek az adójogszabályok megsértésének következményeként szankciókat vonhatnak maguk után, az ilyen eljárásokban az eljárások résztvevőinek jogait szabályozó általános szabályok és jogi rendelkezések sérelme nélkül.

Az ebben a rendeletben említett információk tárolására, kezelésére és cseréjére az (EU) 2016/679 ( 3 ) és a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet ( 4 ) kell alkalmazni. A tagállamok e rendelet helyes alkalmazásának érdekében azonban korlátozzák az (EU) 2016/679 rendelet 12-15., 17., 21. és 22. cikkében meghatározott kötelezettségek és jogok alkalmazási körét. E korlátozásokat csak az említett rendelet 23. cikke (1) bekezdésének e) pontjában említett érdekek védelme és különösen az alábbiak céljából feltétlenül szükséges mértékben lehet alkalmazni:

a) annak lehetővé tétele a tagállamok illetékes hatóságai számára, hogy e rendelet alkalmazásában megfelelőképpen elláthassák feladataikat; vagy

b) az e rendelet alkalmazásában végzett hivatalos vagy jogi vizsgálatok, elemzések, kivizsgálások vagy eljárások akadályozásának elkerülése, és annak biztosítása, hogy az adókijátszás és az adócsalás megelőzése, feltárása vagy az azzal kapcsolatos kivizsgálás ne kerüljön veszélybe.

Az e rendeletben említett információkat csak az e rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében említett célokból lehet kezelni és tárolni, és az információkat nem lehet olyan módon tovább kezelni, amely összeegyeztethetetlen e célokkal. Tilos e rendelet alapján a személyes adatok bármely más, például kereskedelemi célból történő kezelése. Az említett információk megőrzési idejét az említett célok eléréséhez szükséges időtartamra kell korlátozni. Az e rendelet 17. cikkében említett információk megőrzési idejét az érintett tagállam jogszabályaiban meghatározott elévülési időnek megfelelően, de legfeljebb tíz évben kell meghatározni.

56. cikk

Azon jelentéseket, nyilatkozatokat és egyéb dokumentumokat vagy ezek hitelesített másolatait vagy kivonatait, amelyeket a megkeresett hatóság munkatársai szereztek meg és az e rendeletben meghatározott segítségnyújtás során közöltek a megkereső hatósággal, a megkereső hatóság tagállamának illetékes szervei ugyanúgy bizonyítékként használhatják fel, mint a megkereső ország hatóságai által kiállított hasonló dokumentumokat.

57. cikk

E rendelet alkalmazásában a tagállamok megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy

a) az illetékes hatóságok között hatékony belső koordinációt biztosítsanak;

b) az ilyen koordináció céljára általuk felhatalmazott hatóságok között közvetlen együttműködés jöjjön létre;

c) biztosítsák az e rendeletben meghatározott információcserére vonatkozó rendelkezések zavartalan működését.

XVI. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

58. cikk

59. cikk

60. cikk

61. cikk

Az 1798/2003/EK rendelet 2012. január 1-jétől hatályát veszti. Érvényben marad ugyanakkor az említett rendelet 2. cikkének (1) bekezdése mindaddig, amíg a Bizottság közzé nem teszi az e rendelet 3. cikkében említett illetékes hatóságok jegyzékét.

Az említett rendelet V. fejezete a 27. cikk (4) bekezdésének kivételével, 2012. december 31-ig továbbra is alkalmazandó.

A hatályát vesztett rendeletre való hivatkozásokat erre a rendeletre történő hivatkozásként kell értelmezni.

62. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2012. január 1-jétől kell alkalmazni.

Mindazonáltal, a 33-37. cikket 2010. november 1-jétől kell alkalmazni;

az V. fejezetet a 22. cikk és a 23. cikk kivételével 2013. január 1-jétől kell alkalmazni;

- a 38-42. cikket 2012. január 1-jétől2014. december 31-ig kell alkalmazni;

- a 43-47. cikket 2015. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

II. MELLÉKLET

A hatályon kívül helyezett rendelet és annak módosításai

A Tanács 1798/2003/EK rendeleteHL L 264., 2003.10.15., 1. o.
A Tanács 885/2004/EK rendeleteHL L 168., 2004.5.1., 1. o.
A Tanács 1791/2006/EK rendeleteHL L 363., 2006.12.20., 1. o.
A Tanács 143/2008/EK rendeleteHL L 44., 2008.2.20., 1. o.
A Tanács 37/2009/EK rendeleteHL L 14., 2009.1.20., 1. o.

III. MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

A Tanács 1798/2003/EK rendeleteE rendelet
1. cikk, (1) bekezdés, első és második albekezdés1. cikk, (1) bekezdés, első és második albekezdés
1. cikk, (1) bekezdés, harmadik albekezdés
1. cikk, (1) bekezdés, negyedik albekezdés1. cikk, (4) bekezdés
1. cikk, (2) bekezdés1. cikk, (3) bekezdés
2. cikk, (1) bekezdés, 1. pont3. cikk
2. cikk, (1) bekezdés, 2. pont2. cikk, (1) bekezdés, a) pont
2. cikk, (1) bekezdés, 3. pont2. cikk, (1) bekezdés, b) pont
2. cikk, (1) bekezdés, 4. pont2. cikk, (1) bekezdés, c) pont
2. cikk, (1) bekezdés, 5. pont2. cikk, (1) bekezdés, d) pont
2. cikk, (1) bekezdés, 6. pont2. cikk, (1) bekezdés, e) pont
2. cikk, (1) bekezdés, 7. pont2. cikk, (1) bekezdés, f) pont
2. cikk, (1) bekezdés, 8. pont2. cikk, (1) bekezdés, g) pont
2. cikk, (1) bekezdés, 9. pont2. cikk, (1) bekezdés, h) pont
2. cikk, (1) bekezdés, 10. pont2. cikk, (1) bekezdés, i) pont
2. cikk, (1) bekezdés, 11. pont2. cikk, (1) bekezdés, j) pont
2. cikk, (1) bekezdés, 12. pont2. cikk, (1) bekezdés, k) pont
2. cikk, (1) bekezdés, 13. pont2. cikk, (1) bekezdés, l) pont
2. cikk, (1) bekezdés, 14. pont
2. cikk, (1) bekezdés, 15. pont2. cikk, (1) bekezdés, m) pont
2. cikk, (1) bekezdés, 16. pont2. cikk, (1) bekezdés, n) pont
2. cikk, (1) bekezdés, 17. pont
2. cikk, (1) bekezdés, 18. pont2. cikk, (1) bekezdés, p) pont
2. cikk, (1) bekezdés, 19. pont2. cikk, (1) bekezdés, q) pont
2. cikk, (2) bekezdés2. cikk, (2) bekezdés
3. cikk, (1) bekezdés
3. cikk, (2) bekezdés4. cikk, (1) bekezdés
3. cikk, (3) bekezdés4. cikk, (2) bekezdés
3. cikk, (4) bekezdés4. cikk, (3) bekezdés
3. cikk, (5) bekezdés4. cikk, (4) bekezdés
3. cikk, (6) bekezdés5. cikk
3. cikk, (7) bekezdés6. cikk
4. cikk
5. cikk, (1) bekezdés7. cikk, (1) bekezdés
5. cikk, (2) bekezdés7. cikk, (2) bekezdés
5. cikk, (3) bekezdés2014. december 31-ig: 7. cikk, (3) bekezdés,
2015. január 1-jétől: 7. cikk, (4) bekezdés
5. cikk, (4) bekezdés7. cikk, (5) bekezdés
6. cikk8. cikk
7. cikk9. cikk
8. cikk10. cikk
9. cikk11. cikk
10. cikk12. cikk
11. cikk28. cikk
12. cikk29. cikk
13. cikk30. cikk
14. cikk25. cikk
15. cikk26. cikk
16. cikk27. cikk
17. cikk, első albekezdés13. cikk, (1) bekezdés
17. cikk, második albekezdés14. cikk, (2) bekezdés
18. cikk14. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés
19. cikk
20. cikk
21. cikk14. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés
22. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés17. cikk, (1) bekezdés, a) pont
22. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés18. cikk
22. cikk, (2) bekezdés19. cikk
23. cikk, első bekezdés21. cikk, (2) bekezdés, a) és b) pont
23. cikk, második bekezdés21. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés
24. cikk, első bekezdés, 1. pont22. cikk, (2) bekezdés, c) pont
24. cikk, első bekezdés, 2. pont21. cikk, (2) bekezdés, d) pont
24. cikk, második bekezdés21. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés
25. cikk, (1) bekezdés20. cikk, (1) bekezdés
25. cikk, (2) bekezdés20. cikk, (2) bekezdés
25. cikk, (3) bekezdés
26. cikk24. cikk, első albekezdés
27. cikk, (1) bekezdés17. cikk, (1) bekezdés, b) pont
27. cikk, (2) bekezdés17. cikk, (1) bekezdés, b) pont és 21. cikk, (1) bekezdés
27. cikk, (3) bekezdés17. cikk, (1) bekezdés, b) pont és 21. cikk, (1) bekezdés
27. cikk, (4) bekezdés31. cikk
27. cikk, (5) bekezdés24. cikk
28. cikk2014. december 31-ig a 38. cikk,
2015. január 1-jétől a 43. cikk
29. cikk2014. december 31-ig a 39. cikk,
2015. január 1-jétől a 44. cikk
30. cikk2014. december 31-ig a 40. cikk,
2015. január 1-jétől a 45. cikk
31. cikk17. cikk, (1) bekezdés, d) pont
32. cikk2014. december 31-ig a 41. cikk,
2015. január 1-jétől a 46. cikk
33. cikk2014. december 31-ig a 42. cikk,
2015. január 1-jétől a 47. cikk
34. cikk
34a. cikk48. cikk
35. cikk49. cikk
36. cikk50. cikk
37. cikk51. cikk, (1) bekezdés
38. cikk52. cikk
39. cikk53. cikk
40. cikk54. cikk
41. cikk55. cikk
42. cikk56. cikk
43. cikk57. cikk
44. cikk58. cikk
45. cikk59. cikk
46. cikk60. cikk
47. cikk61. cikk
48. cikk62. cikk

( 1 ) HL L 393., 2006.12.30., 1. o.

( 2 ) HL L 150., 2008.6.10., 28. o.

( 3 ) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

( 4 ) Az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete (2000. december 18.) a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).

( 5 ) Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32010R0904 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32010R0904&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02010R0904-20210701 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02010R0904-20210701&locale=hu

Tartalomjegyzék