31989D0502[1]

A Bizottság határozata (1989. július 18.) a fajtatiszta tenyészsertések törzskönyvezésére vonatkozó követelmények megállapításáról

A Bizottság határozata

(1989. július 18.)

a fajtatiszta tenyészsertések törzskönyvezésére vonatkozó követelmények megállapításáról

(89/502/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tenyészsertésekre alkalmazandó állattenyésztés-technológiai előírásokról szóló, 1988. december 19-i 88/661/EGK tanácsi irányelvre [1] és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésének harmadik francia bekezdésére,

mivel a törzskönyveket valamennyi tagállamban tenyésztői szövetségek vagy szervezetek, illetve hatósági szolgálatok vezetik vagy alapítják;

mivel tehát meg kell állapítani a fajtatiszta tenyészsertések törzskönyvezésének kritériumait;

mivel a törzskönyvezés előtt teljesülniük kell a leszármazással és az azonosítással kapcsolatos, pontosan meghatározott feltételeknek;

mivel engedélyezni kell a törzskönyvek különböző szakaszokra való felosztását, hogy bizonyos típusú állatokat ne kelljen kizárni;

mivel az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Állattenyésztés-technikai Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Ahhoz, hogy egy fajtatiszta tenyészsertést a fajta törzskönyvének fő szakaszába bejegyezzenek:

- olyan szülőktől és nagyszülőktől kell származnia, amelyek ugyanannak a fajtának a törzskönyvébe vannak bejegyezve,

- születése után a törzskönyv szabályai szerint kell azonosítani,

- a törzskönyv szabályaival összhangban létesített származási lappal kell rendelkeznie.

2. cikk

A törzskönyv fő szakaszát az állatok jellemzői alapján számos további szakaszra lehet felosztani. Ezekbe a szakaszokba csak az 1. cikkben megállapított kritériumoknak megfelelő fajtatiszta tenyészsertéseket lehet bejegyezni.

3. cikk

(1) A törzskönyvet vezető tenyésztői szövetség vagy szervezet dönthet úgy, hogy a törzskönyv egy kiegészítő szakaszába bejegyezhetők azok a nőivarú állatok, amelyek nem felelnek meg az 1. cikkben megállapított kritériumoknak. A nőivarú állatnak az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:

- a törzskönyvi szabályokkal összhangban azonosították,

- minősítése alapján megfelel a fajtastandardnak,

- rendelkezik a törzskönyv szabályaiban megállapított minimumjellemzőkkel.

(2) Az (1) bekezdés második és harmadik francia bekezdésében említett követelmények között az alapján lehet különbséget tenni, hogy a nőivarú állat, bár származása ismeretlen, de a fajtához tartozik, vagy hogy a tenyésztői szövetség vagy szervezet által jóváhagyott keresztezési program eredményeként született.

4. cikk

Az olyan nőivarú állat, amelynek anyja és anyai nagyanyja a törzskönyvnek a 3. cikk (1) bekezdése szerinti kiegészítő szakaszába, apja és két nagyapja pedig az 1. cikkben megállapított kritériumokkal összhangban a törzskönyv fő szakaszába van bejegyezve, fajtatiszta nőivarú állatnak minősül, és a törzskönyv 1. cikk szerinti fő szakaszába kerül bejegyezésre.

5. cikk

Amennyiben egy törzskönyv több szakaszt tartalmaz, a más tagállamból származó és a rendeltetési tagállam azonos fajtájú populációjától megkülönböztethető különleges jellemzőkkel rendelkező fajtatiszta tenyészsertéseket a törzskönyv azon szakaszába kell bejegyezni, amely jellemzőinek az állat megfelel.

6. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1989. július 18-án.

a Bizottság részéről

Ray Mac Sharry

a Bizottság tagja

[1] HL L 382., 1988.12.31., 36. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31989D0502 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31989D0502&locale=hu