32003R1786[1]

A Tanács 1786/2003/EK rendelete (2003. szeptember 29.) a szárított takarmány piacának közös szervezéséről

A TANÁCS 1786/2003/EK RENDELETE

(2003. szeptember 29.)

a szárított takarmány piacának közös szervezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 36. cikkére, valamint 37. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 1 ),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 2 ),

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére ( 3 ),

(1)

A szárított takarmány piacának közös szervezéséről szóló, 1995. február 21-i 603/95/EK tanácsi rendelet ( 4 ) létrehozza a fenti piac közös szervezését, amelynek keretében kétféle átalánydíjtétellel nyújtanak támogatást, az egyiket a dehidratált takarmányra, a másikat a napon szárított takarmányra.

(2)

A 603/95/EK rendelet több alkalommal jelentősen módosult. A későbbi módosítások miatt az említett rendeletet hatályon kívül kell helyezni, és az egyértelműség érdekében annak helyébe új rendeletet kell léptetni.

(3)

A 603/95/EK rendelettel létrehozott rendszer alapján a takarmánytermelés túlnyomó része fosszilis tüzelőanyaggal végzett dehidratáláson és néhány tagállamban öntözés alkalmazásán alapul. A rendszert annak környezetre gyakorolt hatásaival kapcsolatos aggályok miatt módosítani kell.

(4)

A közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatási rendszer létrehozásáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rendelet ( 5 ) a közvetlen támogatási rendszerekre közös szabályokat állapít meg.

(5)

A fenti elemeknek megfelelően a 603/95/EK rendelettel meghatározott kétféle támogatási díjtételt a dehidratált és a napon szárított takarmányra egyaránt alkalmazandó egységes díjtételre kell csökkenteni.

(6)

Mivel a déli országokban a takarmánytermelés áprilisban kezdődik, ezért a támogatásra jogosult szárított takarmányra vonatkozó gazdasági év április 1-jétől március 31-ig tart.

(7)

Ahhoz, hogy a szárított takarmány esetében a költségvetési semlegesség biztosítható legyen, meg kell határozni a közösségi termelés mennyiségének felső határát. Ennek érdekében olyan maximális garantált mennyiséget kell megállapítani, amely a dehidratált és a napon szárított takarmányra egyaránt vonatkozik.

(8)

Ezt a mennyiséget a 603/95/EK rendelet alkalmazásában elismert történelmi mennyiségek alapján kell felosztani a tagállamok között.

(9)

A maximális garantált mennyiségnek a Közösség egész területén való tiszteletben tartása, valamint a túltermelés megelőzése érdekében csökkenteni kell a támogatást, ha a fenti mennyiséget a tagállamok túllépik. Ezt a csökkentést a nyilvántartott többlet arányában minden olyan tagállamban alkalmazni kell, amely saját nemzeti garantált mennyiségét túllépte.

(10)

A támogatás véglegesített összegét mindaddig nem lehet kifizetni, amíg nem válik ismertté, hogy a maximális garantált mennyiséget nem lépték-e túl. Ezért a támogatásra előleget kell fizetni, amint a szárított takarmány a feldolgozó üzemét elhagyta.

(11)

Meg kell határozni a támogatásra való jogosultság minimális minőségi követelményeit.

(12)

A feldolgozók zöldtakarmánnyal való folyamatos ellátásának elősegítése érdekében a támogatásra való jogosultsághoz egyes esetekben a termelők és a feldolgozó vállalkozások között szerződés megkötése szükséges.

(13)

A termelési lánc áttekinthetőségének előmozdítása és az alapvető ellenőrzések megkönnyítése céljából a szerződésekben szereplő egyes adatokat kötelezővé kell tenni.

(14)

Ezért annak érdekében, hogy a támogatásban részesülhessenek, a feldolgozókat kötelezni kell a jogosultság ellenőrzéséhez szükséges adatokat tartalmazó készletnyilvántartás vezetésére, és az egyéb szükséges igazoló okmányok rendelkezésre bocsátására.

(15)

Amennyiben a termelők és a feldolgozó vállalkozások nem kötöttek szerződést, az utóbbi köteles a jogosultság ellenőrzését lehetővé tevő egyéb adatokat rendelkezésre bocsátani.

(16)

A termelő által beszállított takarmány feldolgozására vonatkozó egyedi megbízási szerződés esetében biztosítani kell, hogy a támogatás visszajusson a termelőhöz.

(17)

A szárított takarmány egységes piacának megfelelő működését a nemzeti támogatások folyósítása veszélyeztetné. Ezért az e közös piacszervezés alá tartozó termékekre a Szerződésnek az állami támogatásra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

(18)

Az egyszerűsítésre való tekintettel a Bizottság munkáját segítő bizottság a Gabonapiaci Irányítóbizottság.

(19)

Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal ( 6 ) összhangban kell elfogadni.

(20)

A belső piac és a vámok olykor - kivételes körülmények közepette - elégtelennek bizonyulhatnak. Ez esetben, annak érdekében, hogy a közösségi piac ne maradjon védtelen az ebből adódó esetleges zavarokkal szemben, a Közösségnek képesnek kell lennie arra, hogy azonnal meghozzon minden szükséges intézkedést. Minden ilyen intézkedésnek összhangban kell lennie a Közösség nemzetközi kötelezettségeivel.

(21)

A szárított takarmány termelésének esetleges fejlődése figyelembevétele érdekében a Bizottságnak, a szárított takarmányok közös piacának szervezéséről készült értékelés alapján, jelentést kell küldenie a Tanácsnak az ágazatról, különös tekintettel a hüvelyesek és egyéb zöldtakarmányok termőterületeinek fejlődésére, a szárított takarmányok termelésére és a fosszilis tüzelőanyagokban elért megtakarításokra. A jelentéshez szükség esetén megfelelő javaslatokat kell csatolni.

(22)

Az e rendelet alkalmazásából eredő kötelezettségek következtében a tagállamoknál felmerülő költségeket a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 1999. május 17-i 1258/1999/EK tanácsi rendelettel ( 7 ) összhangban a Közösségnek kell finanszíroznia.

(23)

A 2005. január 1-jétől alkalmazandó egységes fizetési rendszer miatt ezt a rendszert 2005. április 1-jétől kell alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Létrejön a szárított takarmányok piacának közös szervezése, amely a következő termékekre terjed ki:

KN-kódMegnevezés
a) ex 1214 10 00Meleg levegővel mesterségesen szárított lucernaőrlemény és -labdacs (pellet)
Más módon szárított és őrölt lucernaőrlemény és -labdacs (pellet)
ex121490 90Meleg levegővel mesterségesen szárított lucerna, baltacím, lóhere, csillagfürt, bükköny és hasonló takarmánytermékek, a széna és a takarmánykáposzta, valamint a szénát tartalmazó termékek kivételével
Más módon szárított és őrölt lucerna, baltacím, lóhere, csillagfürt, bükköny, somkóró, csicseriborsó és madárlábfű
b) ex 2309 90 98A lucernanedvből és fűnedvből nyert fehérjekoncentrátumok
A kizárólag az első francia bekezdésben említett koncentrátumok előállítása során keletkező szilárd maradékokból és nedvekből készült dehidratált termékek

2. cikk

Az 1. cikkben felsorolt termékek esetében a gazdasági év április 1-jén kezdődik és a következő év március 31-én ér véget.

3. cikk

Ezt a rendeletet az 1782/2003/EK tanácsi rendeletben foglalt intézkedések sérelme nélkül kell alkalmazni.

II. FEJEZET

TÁMOGATÁS

4. cikk

(1) Támogatás az 1. cikkben felsorolt termékekre nyújtható.

(2) A 6. cikk sérelme nélkül a támogatás összege 33 EUR/t.

5. cikk

(1) A dehidratált és/vagy napon szárított takarmány maximális garantált mennyisége (MGM), amelyre a 4. cikk (2) bekezdésében meghatározott támogatás nyújtható, gazdasági évente 4 960 723 tonna.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott maximális garantált mennyiséget a következőképpen kell felosztani a tagállamok között:

Nemzeti garantált mennyiségek (tonna)

Belga-Luxemburgi Gazdasági Unió (BLEU)8 000
Cseh Köztársaság27 942
Dánia334 000
Németország421 000
Görögország37 500
Spanyolország1 325 000
Franciaország1 605 000
Írország5 000
Olaszország685 000
Litvánia650
Magyarország49 593
Hollandia285 000
Ausztria4 400
Lengyelország13 538
Portugália30 000
Szlovákia13 100
Finnország3 000
Svédország11 000
Egyesült Királyság102 000

6. cikk

Ha egy gazdasági évben annak a szárított takarmánynak a mennyisége, amelyre a 4. cikk (2) bekezdés értelmében támogatást igényeltek, meghaladja az 5. cikk (1) bekezdésében meghatározott maximális garantált mennyiséget, úgy azon egyes tagállamokban, ahol a termelés meghaladja a garantált nemzeti mennyiséget, a támogatást a kiadások olyan arányú csökkentésével kell csökkenteni, amelyet a túllépések összegében az adott tagállam túllépése képvisel.

A csökkentés mértékét a 18. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban olyan szintben kell megállapítani, amely biztosítja, hogy az euróban kifejezett költségvetési kiadás nem haladja meg azt az összeget, amelyet akkor kaptak volna, ha a maximális mennyiséget nem lépik túl.

7. cikk

(1) Azok a feldolgozó vállalkozások, amelyek e rendelet alapján támogatást igényelnek, tonnánként 19,80 EUR előlegre, illetve ha tonnánként 6,60 EUR biztosítékot nyújtanak, tonnánként 26,40 EUR előlegre jogosultak.

A tagállamok elvégzik a szükséges ellenőrzéseket a támogatásra való jogosultság igazolása érdekében. Amint a jogosultságot megállapítják, az előleget ki kell fizetni.

Az előleg azonban a jogosultság megállapítása előtt kifizethető, ha a feldolgozó az előleg és további 10 % összegének megfelelő biztosítékot nyújt. Ez a biztosíték az (1) bekezdés alkalmazásában vett biztosítékként is szolgál. A biztosíték mértéke az (1) bekezdésben meghatározott szintre csökken, amint a támogatásra való jogosultságot megállapítják, és azt teljes összegében fel kell szabadítani a támogatás fennmaradó részének kifizetésekor.

(2) Az előleg csak akkor fizethető ki, ha a szárított takarmány elhagyta a feldolgozó vállalkozás üzemét.

(3) Amennyiben előleget fizettek, az előleg és a feldolgozó vállalkozásnak járó teljes támogatás különbözetének megfelelő összegű hátralék a 6. cikk alkalmazására is figyelemmel fizethető ki.

(4) Ha az előleg összege meghaladja azt a végösszeget, amelyre a feldolgozó vállalkozás a 6. cikk alkalmazását követően jogosult, a feldolgozó a különbözetet kérelemre visszatéríti a tagállam illetékes hatóságának.

8. cikk

A tagállamok legkésőbb minden év május 31-ig értesítik a Bizottságot a szárított takarmány azon mennyiségéről, amelyre az előző gazdasági évben a 4. cikk (2) bekezdésének rendelkezése szerint támogatás volt nyújtható.

9. cikk

A 4. cikk (2) bekezdésében előírt támogatást az érintett fél kérelmére, arra a szárított takarmányra kell kifizetni, amely a feldolgozó üzemet elhagyta és megfelel a következő követelményeknek:

a) maximális nedvességtartalma 11 % és 14 % között van, amely a termék kiszerelésétől függően változhat;

b) a szárazanyagra számított minimális teljes nyersfehérje-tartalma legalább:

i. 15 % az 1. cikk a) pontjában és b) pontjának második francia bekezdésében említett termékek esetében;

ii. 45 % az 1. cikk b) pontjának első francia bekezdésében említett termékek esetében;

c) megbízható, kifogástalan kereskedelmi minőségű.

A 18. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban további követelmények fogadhatók el, különösen a karotin- és a rosttartalomra vonatkozóan.

10. cikk

A 4. cikk (2) bekezdésében meghatározott támogatás az 1. cikkben felsorolt termékeket feldolgozó vállalkozások közül csak azok számára nyújtható, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek:

a) készletnyilvántartást vezetnek, amely legalább a következő adatokat tartalmazza:

i. a feldolgozott zöldtakarmány és, adott esetben, a napon szárított takarmány mennyisége; ha azonban a vállalkozás sajátos körülményei úgy kívánják, a mennyiség a megművelt terület alapján felbecsülhető;

ii. a termelt szárított takarmány mennyisége és azon mennyiség - a minőség megjelölésével együtt -, amely elhagyja a feldolgozó üzemet;

b) minden egyéb, a támogatásra való jogosultság igazolásához szükséges igazoló dokumentumot rendelkezésre bocsátanak;

c) az alábbi kategóriák közül legalább egynek megfelelnek:

i. olyan feldolgozók, amelyek takarmányszárításra kötöttek szerződést a takarmányok termelőivel;

ii. olyan vállalkozások, amelyek saját terményüket, illetve csoport esetén tagjaik terményét dolgozták fel;

iii. olyan vállalkozások, amelyek készleteiket bizonyos, később meghatározandó biztosítékot nyújtó természetes vagy jogi személyektől szerezték be, akik takarmányszárításra kötöttek szerződést a takarmányok termelőivel; az ilyen felvásárlókat, a 18. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban meghatározott feltételek alapján, annak a tagállamnak az illetékes hatóságai ismerik el, ahol a takarmányt betakarítják.

11. cikk

A saját terményeiket vagy tagjaik terményeit feldolgozó vállalkozások minden évben, egy meghatározandó időpont előtt, nyilatkozatot nyújtanak be tagállamuk illetékes szerveihez azokról a területekről, ahonnan a feldolgozandó takarmánynövény származik.

12. cikk

(1) A 10. cikk c) pontjában említett szerződésben nem csak a zöldtakarmány vagy, adott esetben, a napon szárított takarmány termesztőjének fizetendő árat kell feltüntetni, hanem ezen kívül legalább a következőket:

a) az a terület, ahonnan a terményt a feldolgozó részére beszállítják;

b) a szállítási és fizetési feltételek.

(2) Ha a 10. cikk c) pontjának i. alpontjában említett szerződés a termelő által beszállított takarmány feldolgozására kötött egyedi megbízási szerződés, abban legalább azt a területet meg kell nevezni, ahonnan a terményt beszállítják, valamint tartalmaznia kell egy záradékot, amelyben a feldolgozó vállalkozás kötelezettséget vállal a 4. cikkben meghatározott és a szerződés alapján feldolgozott mennyiségre nyújtott támogatásnak a termelő részére történő kifizetésére.

13. cikk

(1) A tagállamok felügyeleti rendszert vezetnek be annak ellenőrzésére, hogy a feldolgozó vállalkozások teljesítették-e a következő feltételeket:

a) az 1-12. cikkben meghatározott feltételek;

b) a támogatási kérelemben szereplő mennyiségek megegyeznek a feldolgozó vállalkozások üzemét elhagyó, a minimális minőségi követelményeknek megfelelő szárított takarmány mennyiségével.

(2) Mielőtt az a feldolgozó üzemet elhagyná, a szárított takarmányt le kell mérni, és mintát kell venni belőle.

(3) Az (1) bekezdés alkalmazására vonatkozó rendelkezések elfogadása előtt a tagállamok e rendelkezésekről értesítik a Bizottságot.

III. FEJEZET

HARMADIK ORSZÁGOKKAL FOLYTATOTT KERESKEDELEM

14. cikk

Amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik, az 1. cikkben felsorolt termékekre a közös vámtarifa vámtételei alkalmazandók.

15. cikk

(1) Az 1. cikkben felsorolt termékek tarifális besorolására a Kombinált Nómenklatúra általános értelmezési szabályai és részletes alkalmazási szabályai alkalmazandók. Az e rendelet alkalmazásából adódó vámtarifa szerinti nómenklatúra beépül a közös vámtarifába.

(2) Amennyiben e rendelet vagy az e rendelet alapján elfogadott rendelkezések másként nem rendelkeznek, a harmadik országokkal folytatott kereskedelemben a következők nem engedélyezettek:

a) vámmal azonos hatású díjak kivetése;

b) bármilyen mennyiségi korlátozás vagy azzal azonos hatású intézkedés alkalmazása.

16. cikk

(1) Ha az 1. cikkben felsorolt egy vagy több termék behozatalából vagy kiviteléből eredően a közösségi piacot olyan súlyos zavarok érik vagy fenyegetik, amelyek előre láthatólag veszélyeztetnék a Szerződés 33. cikkében meghatározott célkitűzések megvalósítását, megfelelő intézkedéseket lehet alkalmazni a WTO-tagsággal nem rendelkező országokkal folytatott kereskedelemre mindaddig, amíg a zavar vagy annak veszélye meg nem szűnik.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben említett helyzet lép fel, a Bizottság valamely tagállam kérésére vagy saját kezdeményezésére határoz a szükséges intézkedésekről. A tagállamok értesítést kapnak ezen intézkedésekről, amelyek azonnali hatállyal alkalmazandók. Amennyiben a Bizottság egy tagállamtól megkeresést kap, arról a megkeresés kézhezvételétől számított három munkanapon belül határozatot hoz.

(3) A Bizottság által hozott intézkedéseket az értesítés kézhezvételének napjától számított három munkanapon belül bármely tagállam a Tanács elé terjesztheti. A Tanács késedelem nélkül összeül. A Tanács az előterjesztés napjától számított egy hónapon belül, minősített többséggel módosíthatja, vagy hatályon kívül helyezheti a szóban forgó intézkedést.

(4) Az e cikk alapján elfogadott rendelkezéseket a Szerződés 300. cikkének (2) bekezdésével összhangban kötött megállapodások szerinti kötelezettségekre való tekintettel kell alkalmazni.

IV. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

17. cikk

Amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik, a Szerződés 87., 88. és 89. cikkét kell alkalmazni az e rendelet 1. cikkében felsorolt termékek előállítására és kereskedelmére.

18. cikk

(1) A Bizottság munkáját a gabonapiac közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendelet ( 8 ) 25. cikkével létrehozott Gabonapiaci Irányítóbizottság (a továbbiakban: "a bizottság") segíti.

(2) E bekezdésre való hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított időszak egy hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

19. cikk

A bizottság az elnöke által felvetett bármely kérdést mérlegelhet, akár saját kezdeményezésére, akár valamely tagállam képviselőjének megkeresésére.

20. cikk

Az e rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat a 18. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni, különös tekintettel a következőkre:

a) a 4. cikkben meghatározott támogatás és a 7. cikkben meghatározott előleg odaítélése;

b) a támogatásra való jogosultság vizsgálata és megállapítása, beleértve minden olyan szükséges ellenőrzést, amely felhasználhatja az integrált rendszer bizonyos elemeit;

c) a 7. cikk (1) bekezdésében említett biztosítékok felszabadítása;

d) a 9. cikkben említett minőségi szabványok meghatározásának feltételei;

e) a vállalkozások által teljesítendő feltételek a 10. cikk c) pontjának ii. alpontjában és a 11. cikkben meghatározottak szerint;

f) a 13. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrző intézkedés végrehajtása;

g) a 10. cikkben említett szerződéskötéshez szükséges feltételek, és azok az adatok, amelyeknek a 12. cikkben meghatározott feltételek mellett szerepelniük kell a szerződésben;

h) az 5. cikk (1) bekezdésében említett maximális garantált mennyiség (MGM) alkalmazása.

21. cikk

A 18. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban átmeneti intézkedéseket lehet elfogadni.

22. cikk

A tagállamok értesítik a Bizottságot az e rendelet alkalmazása céljából meghozott intézkedéseikről.

23. cikk

A Bizottság 2008. szeptember 30. előtt a szárított takarmány közös piacának szervezéséről készült értékelés alapján jelentést nyújt be a Tanácsnak az ágazatról, amely különösen a hüvelyesek és egyéb zöldtakarmányok termőterületeinek fejlődésével, a szárított takarmányok termesztésével és a fosszilis tüzelőanyagokkal elért megtakarításokkal foglalkozik. A jelentéshez szükség esetén megfelelő javaslatokat kell csatolni.

24. cikk

Az e rendelet szerinti kötelezettségek teljesítése során a tagállamoknál felmerülő költségekre az 1258/1999/EK rendelet és az annak végrehajtása során elfogadott rendelkezések alkalmazandók.

25. cikk

A 603/95/EK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre való hivatkozásokat az e rendeletre való hivatkozásoknak kell tekinteni, és a mellékletben szereplő megfelelési táblázattal összhangban kell értelmezni.

26. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Rendelkezéseit 2005. április 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

603/95/EK rendeletE rendelet
1. cikk1. cikk
2. cikk2. cikk
3. cikk
3. cikk4. cikk
4. cikk5. cikk
5. cikk6. cikk
6. cikk7. cikk
7. cikk8. cikk
8. cikk9. cikk
9. cikk10. cikk
10. cikk11. cikk
11. cikk12. cikk
12. cikk13. cikk
13. cikk14. cikk
14. cikk15. cikk
15. cikk16. cikk
16. cikk17. cikk
17. cikk (1)–(4) bekezdése18. cikk
17. cikk (5) bekezdése19. cikk
18. cikk a) pontja20. cikk
18. cikk b) pontja21. cikk
19. cikk22. cikk
20. cikk24. cikk
21. cikk25. cikk

( 1 ) 2003. június 5-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

( 2 ) HL C 208., 2003.9.3., 41. o.

( 3 ) 2003. július 2-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

( 4 ) HL L 63., 1995.3.21., 1. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 1. o.) módosított rendelet.

( 5 ) HL L 270., 2003.10.21., 269. o.

( 6 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

( 7 ) HL L 160., 1999.6.26., 103. o.

( 8 ) HL L 270., 2003.10.21., 78. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32003R1786 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32003R1786&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02003R1786-20050401 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02003R1786-20050401&locale=hu

Tartalomjegyzék