32007R1315[1]

A Bizottság 1315/2007/EK rendelete ( 2007. november 8. ) a légi forgalom szervezésében ellátandó repülésbiztonsági felügyeletről és a 2096/2005/EK rendelet módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 1315/2007/EK RENDELETE

(2007. november 8.)

a légi forgalom szervezésében ellátandó repülésbiztonsági felügyeletről és a 2096/2005/EK rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a léginavigációs szolgálatoknak az egységes európai égbolt keretében történő ellátásáról szóló, 2004. március 10-i 550/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) (a léginavigációs szolgálati rendelet) és különösen annak 4. cikkére,

mivel:

(1) Az 550/2004/EK rendelet alapján a Bizottság a létező közösségi jogszabályok figyelembevételével köteles meghatározni és elfogadni az Eurocontrol repülésbiztonsági szabályozó követelmények ("ESARR-ok") vonatkozó rendelkezéseit. Az ESARR 1 a légi forgalom szervezésére ("ATM") vonatkozó repülésbiztonsági felügyeleti funkció végrehajtása érdekében több repülésbiztonsági szabályozó követelményt tartalmaz.

(2) A nemzeti felügyeleti hatóság szerepét és annak funkcióit az egységes európai égbolt létrehozására vonatkozó keret megállapításáról szóló, 2004. március 10-i 549/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) (keretrendelet), az 550/2004/EK rendelet, az Európai Légiforgalmi Szolgáltatási Hálózat átjárhatóságáról szóló, 2004. március 10-i 552/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) (átjárhatósági rendelet), valamint a léginavigációs szolgálatok ellátására vonatkozó közös követelmények megállapításáról szóló, 2005. december 20-i 2096/2005/EK bizottsági rendelet (4) állapította meg. Ezek a rendeletek a léginavigációs szolgálatok biztonságára vonatkozó követelményeket tartalmaznak. Míg a szolgálat biztonságos ellátásáért a szolgáltató felelős, a tagállamoknak a nemzeti felügyeleti hatóságokon keresztül hatékony felügyeletet kell biztosítaniuk.

(3) E rendelet hatálya nem terjed ki az 549/2004/EK rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében említett katonai műveletekre és kiképzésre.

(4) A nemzeti felügyeleti hatóságoknak e rendelettel összhangban, az 550/2004/EK rendeletben előírt megfelelő ellenőrzések és vizsgálatok részeként repülésbiztonsági szabályozó ellenőrzéseket és vizsgálatokat kell végezniük.

(5) A nemzeti felügyeleti hatóságoknak mérlegelniük kell, hogy a hatékony és következetes felügyelet kidolgozása érdekében adott esetben a felügyelet más területein is alkalmazzák az e rendeletnek a repülésbiztonsági felügyeletre vonatkozó megközelítését.

(6) A nemzetközi polgári repülésről szóló egyezmény 11. mellékletének 2.26. pontjával összhangban az ESARR 1 előírja az elért biztonsági szinteknek az egyes légtérblokkokra meghatározott megengedett repülésbiztonsági szintekhez viszonyított rendszeres figyelemmel kísérését és értékelését. Szükség van még azonban e megengedett szinteknek a közösségi szinten történő teljes körű meghatározására, ezért ezeket e rendeletben a későbbiekben figyelembe kell venni.

(7) Valamennyi léginavigációs szolgálat, valamint a légiforgalmiáramlás-szervezés és a légtérgazdálkodás olyan funkcionális rendszereket alkalmaz, amelyek lehetővé teszik a légi forgalom szervezését. Ezért a funkcionális rendszereket érintő bármely változtatást biztonsági felügyelet alá kell vetni.

(8) Az 552/2004/EK rendelet 7. cikke előírja, hogy a nemzeti felügyeleti hatóság megteszi a szükséges intézkedéseket, ha egy rendszer vagy rendszerelem nem felel meg a vonatkozó követelményeknek. Ebben az összefüggésben és különösen, ha repülésbiztonsági irányelvet kell kibocsátani, a nemzeti felügyeleti hatóságnak mérlegelnie kell, hogy utasítsa az EK-nyilatkozatok kibocsátásával kapcsolatban érintett bejelentett szervezeteket a szóban forgó műszaki rendszerrel összefüggő külön vizsgálatok elvégzésére.

(9) A nemzeti felügyeleti hatóságok részére elegendő időt kell biztosítani a változtatások repülésbiztonsági felügyeletére való felkészülésre, különösen a célok és szabványok meghatározása tekintetében. Ezek meghatározását megfelelő közösségi műszaki előírásokkal és egyéb útmutatókkal kell támogatni.

(10) A nemzeti felügyeleti hatóságok éves repülésbiztonsági felügyeleti jelentésének hozzá kell járulnia a repülésbiztonsági felügyelet átláthatóságához és elszámoltathatóságához. A jelentéseket a hatóságot kijelölő vagy létrehozó tagállamnak kell címezni. Továbbá a jelentéseket a regionális együttműködés és a repülésbiztonsági felügyelet nemzetközi figyelemmel kísérése keretében kell felhasználni. A jelentés az alábbi intézkedésekkel kapcsolatban tartalmaz releváns információkat: a repülésbiztonsági teljesítmény figyelemmel követése, a felügyelt szervezeteknek az alkalmazandó repülésbiztonsági szabályozó követelményekkel való megfelelése, a repülésbiztonsági szabályozó ellenőrzések programja, a repülésbiztonsági érvek felülvizsgálata, szervezetek által a hatóság által elfogadott eljárásokkal összhangban végrehajtott, a funkcionális rendszereket érintő változtatások, valamint a nemzeti felügyeleti hatóságok által kibocsátott repülésbiztonsági irányelvek.

(11) Az 550/2004/EK rendelet 2. cikkének (4) bekezdése alapján a nemzeti felügyeleti hatóságoknak meg kell hozniuk az egymás közötti szoros együttműködéshez szükséges megfelelő intézkedéseket azon léginavigációs szolgáltatók megfelelő felügyeletének biztosítása érdekében, amelyek a tanúsítványt kibocsátó tagállamtól eltérő tagállam felelősségi körébe tartozó légtérrel kapcsolatban is nyújtanak szolgáltatásokat. A hatóságoknak különösen a szervezetek repülésbiztonsági felügyeletével kapcsolatos megfelelő információkat kell kicserélniük.

(12) A 2096/2005/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell annak érdekében, hogy biztosítsák a következetességet az egységes európai égbolt megvalósításában.

(13) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az egységes égbolttal foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy és hatály

(1) E rendelet a légi forgalom szervezésében ellátandó repülésbiztonsági felügyeletről szóló, 2004. november 5-én kibocsátott Eurocontrol repülésbiztonsági szabályozó követelmények (ESARR 1) kötelező releváns rendelkezéseinek meghatározásával és elfogadásával repülésbiztonsági felügyeleti funkciót állapít meg az általános légi forgalomhoz kapcsolódó léginavigációs szolgálatokra, légiforgalmiáramlás-szervezésre (ATFM) és légtérgazdálkodásra (ASM) vonatkozóan.

(2) E rendeletet a nemzeti felügyeleti hatóságok és a nevükben eljáró elismert szervezetek tevékenységére kell alkalmazni a léginavigációs szolgálatok, az ATFM és az ASM repülésbiztonsági felügyelete tekintetében.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában az 549/2004/EK rendeletben megállapított fogalommeghatározások érvényesek.

A következő fogalommeghatározások szintén alkalmazandók:

1. "helyreállító intézkedés": az észlelt meg nem felelés okának megszüntetésére szolgáló intézkedés;

2. "funkcionális rendszer": rendszereknek, eljárásoknak és emberi erőforrásoknak valamely funkció ATM keretében történő ellátása érdekében szervezett kombinációja;

3. "szervezet": léginavigációs szolgáltató vagy ATFM- vagy ASM-szolgáltató vállalkozás;

4. "eljárás": kölcsönösen összefüggő vagy egymásra kölcsönösen ható tevékenységek összessége, amely a bemenetet kimenetté alakítja;

5. "repülésbiztonsági érv": annak igazolása vagy arra vonatkozó bizonyíték, hogy a valamely funkcionális rendszerre vonatkozóan javasolt változtatást végre lehet hajtani a repülésbiztonsági szabályozó követelményekkel összhangban fennálló szabályozási kerettel létrehozott célokon vagy szabványokon belül;

6. "biztonsági irányelv": a nemzeti felügyeleti hatóság által kibocsátott vagy elfogadott dokumentum, amely a biztonság visszaállítása érdekében valamely funkcionális rendszeren intézkedések megvalósítására ad felhatalmazást, ha bizonyíték áll rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy egyébként a repülésbiztonság veszélybe kerülne;

7. "repülésbiztonsági célkitűzés": a veszély bekövetkeztének legnagyobb gyakoriságát vagy valószínűségét meghatározó minőségi vagy mennyiségi nyilatkozat;

8. "repülésbiztonsági szabályozó ellenőrzés": a nemzeti felügyeleti szerv által vagy annak nevében végrehajtott szisztematikus és független vizsgálat, amelynek célja annak megállapítása, hogy az eljárásokkal és azok eredményeivel, illetve a termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos, a repülésbiztonsággal összefüggő teljes körű szabályozások vagy azok elemei megfelelnek-e a repülésbiztonságra vonatkozóan előírt rendelkezéseknek, végrehajtásuk hatékonyan valósult-e meg, és alkalmasak-e a várt eredmények elérésére;

9. "repülésbiztonsági szabályozó követelmények": uniós vagy nemzeti rendelkezésekben a léginavigációs szolgálatok vagy az ATFM- és ASM-funkciók ellátására vonatkozóan meghatározott követelmények, amelyek az e szolgálatok és funkciók ellátásával kapcsolatos műszaki és működési képességre és alkalmasságra, azok biztonságának kezelésére, valamint a rendszerekre, annak elemeire és a kapcsolódó eljárásokra vonatkoznak;

10. "repülésbiztonsági követelmény": a kockázatkezelési stratégia alapján meghatározott kockázatcsökkentési eszköz, amely valamely konkrét repülésbiztonsági célkitűzést valósít meg, beleértve a szervezeti, működési, eljárási, funkcionális, teljesítmény- és átjárhatósági követelményeket vagy környezeti jellemzőket;

11. "ellenőrzés": meghatározott követelmények teljesítésének objektív bizonyíték nyújtása útján történő megerősítése.

3. cikk

Repülésbiztonsági felügyeleti funkció

(1) A léginavigációs szolgálatokra, valamint az ATFM-re és ASM-re alkalmazandó követelmények felügyeletének részeként a nemzeti felügyeleti hatóságoknak repülésbiztonsági felügyeletet gyakorolnak e tevékenységek biztonságos ellátásának figyelemmel kísérése érdekében, valamint annak ellenőrzése céljából, hogy betartották-e az alkalmazandó repülésbiztonsági szabályozó követelményeket és azok végrehajtási rendelkezéseit.

(2) A több tagállam felelősségi körébe tartozó légtérre kiterjedő funkcionális légtérblokkokban tevékenykedő szervezetek felügyeletéről szóló megállapodás megkötésekor az érintett tagállamok oly módon határozzák meg és osztják el a repülésbiztonsági felügyelet tekintetében gyakorolt felelősséget, amely biztosítja, hogy:

a) egyértelmű az e rendelet valamennyi rendelkezése végrehajtásának felelőse;

b) a tagállamok rálátással rendelkeznek a repülésbiztonsági felügyelet mechanizmusaira és eredményeire.

A tagállamok rendszeresen felülvizsgálják a megállapodást és annak gyakorlati végrehajtását, különösen az elért repülésbiztonsági teljesítmény szempontjából.

4. cikk

A repülésbiztonsági teljesítmény figyelemmel kísérése

(1) A nemzeti felügyeleti hatóságok gondoskodnak az elért biztonsági szintek rendszeres figyelemmel kíséréséről és értékeléséről annak megállapítása érdekében, hogy azok teljesítik-e a felelősségi körükbe tartozó légtérblokkokban alkalmazandó repülésbiztonsági szabályozó követelményeket.

(2) A nemzeti felügyeleti hatóságok a biztonság figyelemmel kíséréséből származó eredményeket különösen azon területek meghatározására használják fel, ahol a repülésbiztonsági szabályozó követelményeknek való megfelelés ellenőrzése elsődleges fontosságú.

5. cikk

A repülésbiztonsági szabályozó követelményeknek való megfelelés ellenőrzése

(1) A nemzeti felügyeleti hatóságok eljárást állapítanak meg az alábbiak ellenőrzése céljából:

a) az alkalmazandó repülésbiztonsági szabályozó követelményeknek való megfelelés a léginavigációs szolgálat ellátásához szükséges tanúsítvány - ideértve az ahhoz kapcsolt, a repülésbiztonsággal összefüggő feltételeket is - kibocsátását vagy megújítását megelőzően;

b) az 550/2004/EK rendelet 8. cikkével összhangban kibocsátott kijelölési aktusban meghatározott, a biztonsággal összefüggő kötelezettségeknek való megfelelés;

c) a szervezeteknek az alkalmazandó repülésbiztonsági szabályozó követelményeknek való folyamatos megfelelése;

d) az alábbiak valamelyikében meghatározott repülésbiztonsági célkitűzések, repülésbiztonsági követelmények és a biztonsággal összefüggő egyéb feltételek végrehajtása:

i. a rendszerek ellenőrzésére vonatkozó EK-nyilatkozatok, ideértve minden lényeges, a rendszerelemek megfelelésére vagy alkalmazhatóságára vonatkozó EK-nyilatkozatot; és

ii. a léginavigációs szolgálatokra, ATFM-re és ASM-re alkalmazandó repülésbiztonsági szabályozó követelményekben előírt kockázatelemzések és kockázatcsökkentő eljárások;

e) a repülésbiztonsági irányelvek végrehajtása.

(2) Az (1) bekezdésben említett eljárás:

a) dokumentált eljárásokon alapul;

b) kifejezetten a repülésbiztonsági felügyelet személyzetének szánt, a személyzet feladatának ellátására vonatkozó iránymutatást tartalmazó dokumentációval van alátámasztva;

c) jelzi az érintett szervezet számára a repülésbiztonsági felügyeleti tevékenység eredményeit;

d) a 6. 8. és 9. cikkel összhangban elvégzett repülésbiztonsági ellenőrzéseken és vizsgálatokon alapul;

e) a nemzeti felügyeleti hatóságot ellátja az 549/2004/EK rendelet 9. cikkében és az 550/2004/EK rendelet 7. cikkének (7) bekezdésében előírt intézkedéseket is tartalmazó további cselekvések támogatásához szükséges bizonyítékkal olyan helyzetekben, amikor a repülésbiztonsági szabályozó követelményeket nem tartják tiszteletben.

6. cikk

Repülésbiztonsági szabályozó ellenőrzések

(1) A nemzeti felügyeleti hatóságok vagy az általuk megbízott elismert szervezetek repülésbiztonsági szabályozó ellenőrzéseket végeznek.

(2) Az (1) bekezdésben említett repülésbiztonsági szabályozó ellenőrzések:

a) bizonyítékkal látják el a nemzeti felügyeleti hatóságokat az alkalmazandó repülésbiztonsági szabályozó követelményeknek és a végrehajtási rendelkezéseknek való megfelelésről a kijavítás vagy a helyreállító intézkedések szükségességének értékelése útján;

b) függetlenek az érintett szervezet által a biztonságkezelési vagy minőségbiztosítási rendszerei részeként elvégzett belső ellenőrzési tevékenységektől;

c) elvégzése a 11. cikkben foglalt követelményekkel összhangban képesített ellenőrök által történik;

d) valamennyi végrehajtási rendelkezésre vagy azok elemeire, valamint eljárásokra, termékekre vagy szolgáltatásokra alkalmazandók;

e) meghatározzák, hogy:

i. a végrehajtási rendelkezések megfelelnek-e vagy sem a repülésbiztonsági szabályozó követelményeknek;

ii. a megtett intézkedések megfelelnek-e vagy sem a végrehajtási rendelkezéseknek;

iii. a megtett intézkedések eredményei megfelelnek-e vagy sem a végrehajtási rendelkezésektől várt eredményeknek;

f) a 7. cikkel összhangban a megállapított meg nem felelések korrekciójához vezetnek.

(3) A 2096/2005/EK rendelet 7. cikkében előírt ellenőrző programon belül a nemzeti felügyeleti hatóságok megállapítják, és legalább évente naprakésszé teszik a repülésbiztonsági szabályozó ellenőrzések programját annak érdekében, hogy:

a) a program kiterjedjen valamennyi, potenciális biztonsági aggályokat felvető területre, és elsősorban azokra a területekre, amelyeken problémákat állapítottak meg;

b) a program kiterjedjen valamennyi, a nemzeti felügyeleti hatóság felügyelete alatt működő szervezetre és szolgálatra;

c) biztosítsa, hogy az ellenőrzéseket a szervezetek tevékenységéből eredő kockázat szintjével arányos módon hajtják végre;

d) biztosítsa, hogy kétéves időszakon keresztül megfelelő ellenőrzéseket végeznek annak vizsgálata céljából, hogy ezek a szervezetek a funkcionális rendszer valamennyi területén megfelelnek-e az alkalmazandó repülésbiztonsági szabályozó követelményeknek;

e) figyelemmel kísérjék a helyreállító intézkedések végrehajtását.

(4) A nemzeti felügyeleti hatóságok dönthetnek úgy, hogy módosítják az előzetesen megtervezett ellenőrzések terjedelmét, és amennyiben szükséges, további ellenőrzésekről is határozhatnak.

(5) A nemzeti felügyeleti hatóságok eldöntik, hogy mely rendelkezések, elemek, szolgáltatások, termékek, fizikai helyszínek és tevékenységek tekintetében kell ellenőrzést végezni a meghatározott időszakon belül.

(6) Az ellenőrzés során tett megállapításokat és a megállapított meg nem feleléseket dokumentálni kell. A meg nem feleléseket bizonyítékkal kell alátámasztani, és azoknak az alkalmazandó repülésbiztonsági szabályozó követelményeknek, valamint végrehajtási rendelkezéseknek a szempontjából kell meghatározni, amelyek alapján az ellenőrzést végezték.

Ellenőrzési jelentést kell készíteni, amely tartalmazza a meg nem felelés részleteit.

7. cikk

Helyreállító intézkedések

(1) A nemzeti felügyeleti hatóság közli az ellenőrzés megállapításait az ellenőrzött szervezettel, és ezzel egyidejűleg az alkalmazandó repülésbiztonsági szabályozó követelményekben előírt bármely kiegészítő intézkedés sérelme nélkül a megállapított meg nem felelésekre vonatkozóan helyreállító intézkedéseket kér.

(2) Az ellenőrzött szervezet meghatározza a meg nem felelés korrigálásához szükségesnek vélt helyreállító intézkedéseket, valamint a végrehajtásukhoz szükséges időkeretet.

(3) A nemzeti felügyeleti hatóság értékeli az ellenőrzött szervezet által meghatározott helyreállító intézkedéseket és végrehajtásukat, és elfogadja azokat, amennyiben az értékelés arra a következtetésre jut, hogy elegendőek a meg nem felelések kezelésére.

(4) Az ellenőrzött szervezet hozzákezd a nemzeti felügyeleti hatóság által elfogadott helyreállító intézkedések meghozatalához. A helyreállító intézkedéseket és az azokra vonatkozó nyomonkövetési eljárást a nemzeti felügyeleti hatóság által elfogadott határidőn belül be kell fejezni.

8. cikk

A funkcionális rendszereket érintő változtatások repülésbiztonsági felügyelete

(1) A szervezetek csak a nemzeti felügyeleti hatóság által elfogadott eljárásokat alkalmaznak annak eldöntése során, hogy eszközölnek-e vagy sem repülésbiztonsággal összefüggő változtatásokat a funkcionális rendszereikben. A légiforgalmi szolgáltatók és a kommunikációs, navigációs vagy felügyeleti szolgáltatások nyújtói esetében a nemzeti felügyeleti hatóság a 2096/2005/EK rendelet keretében fogadja el ezeket az eljárásokat.

(2) A szervezetek bejelentik a nemzeti felügyeleti hatóságuknál a repülésbiztonsággal összefüggésben tervezett valamennyi változtatást. E célból a nemzeti felügyeleti hatóságok a nemzeti joggal összhangban megfelelő igazgatási eljárásokat határoznak meg.

(3) A szervezetek az e cikk (1) bekezdésében említett eljárásokat követve végrehajthatják a bejelentett változtatásokat, kivéve, ha a 9. cikk alkalmazandó.

9. cikk

A tervezett változtatásokra vonatkozó felülvizsgálati eljárás

(1) A nemzeti felügyeleti hatóság az új funkcionális rendszerekre vagy a valamely szervezet által javasolt, már meglévő funkcionális rendszereket érintő változtatásokra vonatkozó repülésbiztonsági érveket abban az esetben vizsgálja meg:

a) ha a 2096/2005/EK rendelet II. mellékletének 3.2.4. részével összhangban elvégzett súlyosságértékelés 1. vagy 2. súlyossági osztályúnak sorolja be az azonosított veszélyek potenciális hatásait; vagy

b) ha a változtatás végrehajtása új repülési szabványok bevezetését teszi szükségessé.

Ha az a) és b) pontba tartozó eseteken kívüli esetekben a nemzeti felügyeleti hatóság szükségesnek tartja a vizsgálatot, értesíti a szervezetet, hogy biztonsági vizsgálatot tart a bejelentett változtatásról.

(2) A vizsgálatot az új funkcionális rendszer vagy a meglévő funkcionális rendszert érintő változtatás által okozott kockázat szintjével arányos módon kell elvégezni.

A vizsgálat:

a) dokumentált eljárásokat alkalmaz;

b) kifejezetten a repülésbiztonsági felügyelet személyzetének szánt, a személyzet feladatának ellátására vonatkozó iránymutatást tartalmazó dokumentációval van alátámasztva;

c) mérlegeli azokat a repülésbiztonsági célkitűzéseket, repülésbiztonsági követelményeket és egyéb, a repülésbiztonsággal összefüggő feltételeket, amelyek összefüggésben állnak a vizsgálat tárgyául szolgáló változtatással, amelyet a következőkben állapítottak meg:

i. a rendszerek ellenőrzésére vonatkozó EK-nyilatkozatokban;

ii. a rendszerek rendszerelemeinek megfelelőségére vagy alkalmazhatóságára vonatkozó EK-nyilatkozatokban; vagy

iii. az alkalmazandó repülésbiztonsági szabályozó követelményekkel összhangban meghatározott kockázatelemzési és kockázatcsökkentési dokumentációban;

d) amennyiben szükséges, meghatározza a változtatás végrehajtásához kapcsolódó további, a repülésbiztonsággal összefüggő körülményeket;

e) értékeli a benyújtott repülésbiztonsági érvek elfogadhatóságát, figyelemmel:

i. a veszélyek megállapítására;

ii. a súlyossági osztályok kijelölésének következetességére;

iii. a repülésbiztonsági célkitűzések érvényességére;

iv. a repülésbiztonsági követelmények és a repülésbiztonsággal összefüggő egyéb meghatározott feltételek érvényességére, hatékonyságára és kivitelezhetőségére;

v. annak bizonyítására, hogy a repülésbiztonsági célkitűzések, repülésbiztonsági követelmények és a repülésbiztonsággal összefüggő egyéb feltételek folyamatosan teljesülnek;

vi. annak bizonyítására, hogy a repülésbiztonsági érvek kidolgozásához alkalmazott eljárás eleget tesz az alkalmazandó repülésbiztonsági szabályozó követelményeknek;

f) ellenőrzi azokat az eljárásokat, amelyeket a szervezetek a vizsgálat tárgyául szolgáló új funkcionális rendszerekkel vagy meglévő funkcionális rendszerek változtatásaival kapcsolatos repülésbiztonsági érvek kidolgozásához alkalmaznak;

g) meghatározza, hogy szükség van-e a folyamatos megfelelés ellenőrzésére;

h) tartalmazza a légialkalmasság és járatüzemeltetés repülésbiztonsági felügyeletéért felelős hatóságokkal való szükséges koordinációs tevékenységeket;

i) értesít a vizsgálat tárgyául szolgáló változtatás - adott esetben feltételes - elfogadásáról vagy indokolással ellátott el nem fogadásáról.

(3) A vizsgálat tárgyául szolgáló változtatás bevezetése a nemzeti felügyeleti hatóság elfogadásától függ.

10. cikk

Elismert szervezetek

(1) Ha valamely nemzeti felügyeleti hatóság úgy határoz, hogy a 9. cikk (2) bekezdésével összhangban elismert szervezetet bíz meg a repülésbiztonsági szabályozó ellenőrzések vagy vizsgálatok elvégzésével, biztosítja, hogy az 550/2004/EK rendelet 3. cikkével összhangban a szervezet elismert szervezetek közül történő kiválasztása során alkalmazott kritériumok tartalmazzák a következőket:

a) az elismert szervezet gyakorlattal rendelkezik a repülési vállalkozások repülésbiztonságának értékelésében;

b) az elismert szervezet egyidejűleg nem működik közre az érintett szervezet biztonságkezelési vagy minőségbiztosítási rendszerein belüli belső tevékenységekben;

c) a repülésbiztonsági szabályozó ellenőrzések, illetve vizsgálatok elvégzésében érintett teljes személyzet megfelelő képzéssel és képesítéssel rendelkezik, és megfelel e rendelet 11. cikke (3) bekezdésében foglalt alkalmassági követelményeknek.

(2) Az elismert szervezet hozzájárul ahhoz, hogy a nemzeti felügyeleti hatóság vagy valamely, annak nevében eljáró szerv ellenőrizhesse.

(3) A nemzeti felügyeleti hatóságok nyilvántartást vezetnek a repülésbiztonsági szabályozó ellenőrzések, illetve vizsgálatok nevükben történő elvégzésével megbízott elismert szervezetekről. A nyilvántartásban dokumentálni kell az (1) bekezdésben foglalt követelményeknek való megfelelést.

11. cikk

Repülésbiztonsági felügyeleti képesség

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti felügyeleti hatóságok képesek a felügyeletük alatt működő valamennyi szervezet repülésbiztonsági felügyeletére, ideértve az e rendeletben meghatározott intézkedések végrehajtását szolgáló megfelelő erőforrásokat.

(2) A nemzeti felügyeleti hatóságok minden második évben értékelést készítenek - és azt naprakésszé teszik - a repülésbiztonsági felügyeleti funkcióik teljesítéséhez szükséges emberi erőforrásaikról, amely értékelés az e rendeletben előírt eljárások és az eljárások alkalmazásának elemzésén alapul.

(3) A nemzeti felügyeleti hatóságok biztosítják, hogy a repülésbiztonsági felügyeleti tevékenységekben érintett valamennyi személy alkalmas az előírt feladat ellátására. Ebben a tekintetben:

a) meghatározzák és dokumentálják a rendszerükön belül a repülésbiztonsági felügyeleti tevékenységekbe tartozó valamennyi munkakörhöz kapcsolódóan a feladatok szempontjából releváns iskolai tanulmányokat, szakképzést, műszaki és/vagy operatív ismereteket, gyakorlatot és képzettséget;

b) külön képzést biztosítanak azok számára, akik a hatósági szervezeten belül a repülésbiztonsági felügyeleti tevékenységekben érintettek;

c) biztosítják, hogy a repülésbiztonsági szabályozó ellenőrzések elvégzésére kijelölt személyzet, ideértve az elismert szervezetektől érkező ellenőrző személyzetet is, megfelel a nemzeti felügyeleti hatóság által meghatározott egyedi minősítő feltételeknek. A feltételek a következőkre vonatkoznak:

i. azon, a léginavigációs szolgálatokkal, az ATFM-mel és az ASM-mel összefüggő követelmények ismeretére és megértésére, amelyek alapján a repülésbiztonsági szabályozó ellenőrzések elvégezhetők;

ii. az értékelési módszerek alkalmazására;

iii. valamely ellenőrzés lefolytatásához szükséges képességekre;

iv. az ellenőrök hozzáértésének értékelés útján vagy egyéb elfogadható módon történő bizonyítására.

12. cikk

Repülésbiztonsági irányelvek

(1) A nemzeti felügyeleti hatóság repülésbiztonsági irányelvet bocsát ki, ha olyan, nem biztonságos feltétel fennállását állapítja meg egy funkcionális rendszerben, amely azonnali intézkedést tesz szükségessé.

(2) A repülésbiztonsági irányelv, amelyet eljuttatnak az érintett szervezetekhez, legalább tartalmazza:

a) a nem biztonságos feltétel meghatározását;

b) az érintett funkcionális rendszer meghatározását;

c) szükséges intézkedéseket és indokolásukat;

d) azt a határidőt, amelyen belül a szükséges intézkedéseknek meg kell felelniük a repülésbiztonsági irányelvben foglaltaknak;

e) a hatálybalépésének időpontját.

(3) A nemzeti felügyeleti hatóság megküldi a repülésbiztonsági irányelv másolatát a többi érintett nemzeti felügyeleti hatóságnak, különösen azoknak, amelyek a funkcionális rendszer repülésbiztonsági felügyeletében érintettek, valamint szükség szerint a Bizottságnak, az Európai Repülésbiztonsági Ügynökségnek (EASA) és az Eurocontrolnak.

(4) A nemzeti felügyeleti hatóság ellenőrzi az alkalmazandó repülésbiztonsági irányelveknek való megfelelést.

13. cikk

A repülésbiztonsági felügyelet dokumentumai

A nemzeti felügyeleti hatóságok nyilvántartják a repülésbiztonsági felügyeleti eljárásaikra vonatkozó megfelelő dokumentumaikat és hozzáférést biztosítanak azokhoz, ideértve a repülésbiztonsági felügyeleti ellenőrzésre vonatkozó valamennyi jelentést, valamint a repülésbiztonsággal összefüggő egyéb, a tanúsítványokra, kijelölésekre, a változtatások repülésbiztonsági felügyeletére, a repülésbiztonsági irányelvekre és az elismert szervezetek alkalmazására vonatkozó dokumentumokat.

14. cikk

Jelentés a repülésbiztonsági felügyeletről

(1) A nemzeti felügyeleti hatóságok éves repülésbiztonsági felügyeleti jelentést készítenek az e rendelet alapján megtett intézkedésekről. A jelentés emellett tájékoztatást nyújt:

a) a nemzeti felügyeleti hatóság szervezeti felépítéséről és eljárásairól;

b) a nemzeti felügyeleti hatóságot létrehozó vagy kijelölő tagállam felelősségi körébe tartozó légtérről és a nemzeti felügyeleti hatóság felügyelete alá tartozó szervezetekről;

c) a repülésbiztonsági szabályozó ellenőrzések elvégzésével megbízott elismert szervezetekről;

d) a hatóság erőforrásainak meglévő szintjéről;

e) a nemzeti felügyeleti hatóság által működtetett repülésbiztonsági felügyeleti eljárások során meghatározott bármely repülésbiztonsági kérdésről.

(2) A tagállamok az 549/2004/EK rendelet 12. cikkében előírt, a Bizottság számára készített éves jelentéseikhez felhasználják a nemzeti felügyeleti hatóságaik által készített jelentéseket.

(3) Az éves repülésbiztonsági felügyeleti jelentést hozzáférhetővé kell tenni a funkcionális légtérblokkok esetében az érintett tagállamok számára, továbbá a nemzetközi megállapodások alapján végzett, a léginavigációs szolgálatok, az ATFM és az ASM repülésbiztonsági felügyelete végrehajtásának figyelemmel kísérését vagy ellenőrzését célzó programok vagy tevékenységek számára.

15. cikk

Információcsere a nemzeti felügyeleti hatóságok között

A nemzeti felügyeleti hatóságok az 550/2004/EK rendelet 2. cikkének (4) bekezdésével összhangban meghozzák a szoros együttműködéshez szükséges intézkedéseket, és kicserélnek egymással minden szükséges információt a határokon átnyúló szolgálatokat vagy funkciókat ellátó valamennyi szervezet repülésbiztonsági felügyeletének biztosítása érdekében.

16. cikk

A 2096/2005/EK rendelet módosítása

A 2096/2005/EK rendelet 5. cikkének (3) bekezdését el kell hagyni.

17. cikk

Átmeneti rendelkezések

A tagállamok 2008. november 1-jéig elhalaszthatják a 9. cikk (3) bekezdésének alkalmazását. Erről haladéktalanul értesítik a Bizottságot.

18. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. november 8-án.

a Bizottság részéről

Jacques BARROT

alelnök

(1) HL L 96., 2004.3.31., 10. o.

(2) HL L 96., 2004.3.31., 1. o.

(3) HL L 96., 2004.3.31., 26. o.

(4) HL L 335., 2005.12.21., 13. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32007R1315 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32007R1315&locale=hu