Tippek

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

32004R0552[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 552/2004/EK rendelete (2004. március 10.) az Európai Légiforgalmi Szolgáltatási Hálózat átjárhatóságáról (átjárhatósági rendelet)EGT vonatkozású szöveg.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 552/2004/EK RENDELETE

(2004. március 10.)

az Európai Légiforgalmi Szolgáltatási Hálózat átjárhatóságáról

("átjárhatósági rendelet")

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 80. cikkének (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 2 ),

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére ( 3 ),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak ( 4 ) megfelelően az egyeztetőbizottság által 2003. december 11-én jóváhagyott közös szövegtervezet figyelembevételével,

(1)

Az egységes európai égbolt létrehozása érdekében olyan intézkedéseket kell elfogadni a rendszerekre, rendszerelemekre és az azokhoz kapcsolódó eljárásokra vonatkozóan, amelyek célkitűzése az Európai Légiforgalmi Szolgáltatási Hálózat (EATMN) átjárhatóságának biztosítása, és amelyek összhangban vannak a léginavigációs szolgálatoknak az egységes európai égbolt keretében történő ellátásáról szóló, 2004. március 10-i 550/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben ("léginavigációs-szolgálati rendelet") ( 5 ) előírtak szerint a léginavigációs szolgálatok ellátásával, valamint a légtérnek az egységes európai égbolt keretében történő szervezéséről és használatáról szóló, 2004. március 10-i 551/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben ("légtérrendelet") ( 6 ) előírtak szerint a légtér szervezésével és használatával.

(2)

Az egységes európai égbolttal foglalkozó magas szintű csoport jelentése megerősítette annak szükségességét, hogy létrehozzák a műszaki harmonizáció és a szabványosítás új megközelítési módjáról szóló, 1985. május 7-i tanácsi állásfoglalás ( 7 ) szerinti "új megközelítésen" alapuló műszaki szabályozást, amelyben az alapvető követelmények, szabályok és szabványok összhangban vannak és kiegészítik egymást.

(3)

A 2004. március 10-i 549/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ("keretrendelet") ( 8 ) megállapítja az egységes európai égbolt létrehozására vonatkozó keretet.

(4)

A magas szintű csoport jelentése megerősítette, hogy jóllehet az utóbbi pár évben történt előrelépés az EATMN folytonos működése terén, a nemzeti légiforgalmi szolgáltatási rendszerek alacsony fokú integrációja, valamint a szükséges kiegészítő kapacitás kiépítéséhez elengedhetetlen új működési és technológiai elvek lassú bevezetése miatt a helyzet továbbra sem kielégítő.

(5)

Az integráció közösségi szinten történő megerősítése nagyobb hatékonyságot, a rendszerek beszerzését és karbantartását illetően alacsonyabb költségeket, valamint összehangoltabb működést eredményezne.

(6)

A beszerzések során alkalmazott nemzeti műszaki előírások túlsúlya a rendszerek piacának széthullásához vezetett, és megnehezíti a közösségi szintű ipari együttműködést; ez különösen az ipart érinti, mivel a termékeit jelentős mértékben az egyes nemzeti piacokhoz kell igazítania; e gyakorlatok szükségtelenül megnehezítik az új technológiák kifejlesztését és megvalósítását, és lassítják a kapacitásbővítéshez szükséges új működési elvek bevezetését.

(7)

Ezért a légiforgalmi szolgáltatásban érintett összes fél érdeke, hogy egy új, partnerségen alapuló megközelítést alakítsanak ki, amely lehetővé teszi az összes fél kiegyensúlyozott részvételét, továbbá elősegíti a kreativitást, az ismeretek és tapasztalatok cseréjét, a kockázatok megosztását; ennek a partnerségi viszonynak a célkitűzése az, hogy az iparral együttműködve olyan egységes közösségi műszaki előírásokat határozzon meg, amelyek a legkülönbözőbb szükségletek kielégítésére is alkalmasak.

(8)

A belső piac kialakítása közösségi célkitűzés, ezért az e rendelet értelmében hozott intézkedéseknek a belső piac ezen ágazatban történő fokozatos megvalósulásához kell hozzájárulniuk.

(9)

Ezért helyénvaló meghatározni azokat az alapvető követelményeket, amelyeket az európai légiforgalmi szolgáltatási hálózatra, annak rendszereire, rendszerelemeire és az azokkal kapcsolatos eljárásokra kell alkalmazni.

(10)

Ha az alapvető követelmények kiegészítése és további pontosítása érdekében szükséges, a rendszerekkel kapcsolatban ki kell dolgozni az átjárhatóságra vonatkozó végrehajtási szabályokat; szükség esetén az érvényesített és jóváhagyott új működési és technológiai elvek koordinált bevezetésének elősegítése érdekében is ki kell dolgozni ezeket a szabályokat; folyamatosan biztosítani kell az említett szabályok betartását; ezeket a szabályokat a nemzetközi szervezetek, mint például az Eurocontrol vagy az ICAO (Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet) által kialakított szabályok és szabványok alapján kell meghatározni.

(11)

Az EATMN-re, annak rendszereire, rendszerelemeire és az azokkal kapcsolatos eljárásokra vonatkozó közösségi műszaki előírások kialakítása és elfogadása megfelelő eszköz azoknak a műszaki és működtetési feltételeknek a meghatározásához, amelyek az alapvető követelmények és az átjárhatóságra vonatkozó végrehajtási szabályok teljesítéséhez szükségesek; a közzétett közösségi műszaki előírások - továbbra is önkéntes - betartása azt a vélelmet keletkezteti, hogy az alapvető követelmények és az átjárhatóságra vonatkozó végrehajtási szabályok teljesülnek.

(12)

A közösségi műszaki előírásokat az európai szabványügyi testületeknek a Polgári Repülési Berendezésekkel Foglalkozó Európai Szervezettel (Eurocae) és az Eurocontrollal együttműködve az általános közösségi szabványügyi eljárásokkal összhangban kell elfogadniuk.

(13)

A rendszerelemek megfelelőségének vagy alkalmazhatóságának értékelését szabályozó eljárásokat a megfelelőségértékelési eljárások különböző szakaszainak moduljairól, és a CE megfelelőségi jelölés feltüntetését és használatát rögzítő, a műszaki harmonizációs irányelvekben használni kívánt szabályokról szóló, 1993. július 22-i 93/465/EGK tanácsi határozat ( 9 ) alapján kell meghatározni; az érintett iparágak különleges követelményeinek figyelembevétele érdekében a szükséges mértékben ki kell terjeszteni ezeket a modulokat.

(14)

Az érintett piac kicsi, továbbá olyan rendszerekből és rendszerelemekből áll, amelyeket szinte kizárólag légiforgalmi szolgáltatási célra használnak, és nem a nyilvánosság számára szánják azokat; ezért a CE-jelölés rendszerelemeken való feltüntetése túlzott követelmény lenne, mivel a megfelelőségi és/vagy használatra való alkalmassági értékelés alapján a gyártó megfelelőségi nyilatkozata is elegendő; ez nem érinti a gyártónak azt a kötelezettségét, hogy egyes rendszerelemeken fel kell tüntetnie a CE-jelölést annak igazolása érdekében, hogy azok megfelelnek a rájuk vonatkozó egyéb közösségi jogszabályoknak.

(15)

A légiforgalmi szolgáltatási rendszerek annak ellenőrzését követően helyezhetők üzembe, hogy az alapvető követelményeknek és az átjárhatóságra vonatkozó végrehajtási szabályoknak megfelelnek-e; a közösségi műszaki előírások alkalmazása azt a vélelmet keletkezteti, hogy az alapvető követelmények és az átjárhatóságra vonatkozó végrehajtási szabályok teljesülnek.

(16)

E rendelet teljes körű alkalmazásának olyan átmeneti stratégia szerint kell történnie, amelynek szem előtt kell tartania e rendelet célkitűzéseit, azonban a költség-haszon szempontjából nem akadályozhatja indokolatlanul a meglévő infrastruktúra fenntartását.

(17)

A kapcsolódó közösségi jogszabályok keretében megfelelő módon figyelembe kell venni azt, hogy biztosítani kell

- az egységes európai égbolt megvalósításához szükséges rádiófrekvenciás spektrum rendelkezésre állásával és hatékony használatával kapcsolatos harmonizált feltételeket, ideértve az elektromágneses kompatibilitás szempontjait is,

- az életbiztonságot szolgáló alkalmazások védelmét a káros zavarásokkal szemben,

- a légiforgalmi ágazat számára kiosztott és kizárólag általa kezelt frekvenciák hatékony és megfelelő felhasználását.

(18)

A légiforgalom-irányítási berendezések és rendszerek beszerzéséhez szükséges kompatibilis műszaki előírások meghatározásáról és használatáról szóló, 1993. július 19-i 93/65/EGK tanácsi irányelv ( 10 ) kizárólag az ajánlatkérők kötelezettségeire vonatkozik; e rendelet jóval átfogóbb, mivel az összes szereplő kötelezettségeit érinti, ideértve a léginavigációs szolgáltatókat, a légtérhasználókat, az ipart és a repülőtereket is, és előírja egyrészt az összes szereplőre vonatkozó szabályok elfogadását, másrészt azoknak a közösségi műszaki előírásoknak az elfogadását, amelyek - bár önkéntes jellegűek -az alapvető követelményeknek való megfelelés vélelmét keletkeztetik. Ezért a 93/65/EGK irányelvet, az Eurocontrol-szabványok elfogadásáról és a légiforgalom-irányítási berendezések és rendszerek beszerzéséhez szükséges kompatibilis műszaki előírások meghatározásáról és használatáról szóló 93/65/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 1997. március 25-i 97/15/EK bizottsági irányelvet ( 11 ), az Eurocontrol-szabványok elfogadásáról és a 97/15/EK irányelv módosításáról szóló, 2000. szeptember 6-i 2082/2000/EK bizottsági rendeletet ( 12 ), valamint a 2082/2000/EK rendelet módosításáról szóló, 2002. június 4-i 980/2002/EK bizottsági rendeletet egy átmeneti időszakot követően hatályon kívül kell helyezni.

(19)

A jogbiztonság érdekében biztosítani kell, hogy a 93/65/EGK irányelv alapján elfogadott közösségi jogszabályok egyes rendelkezéseinek lényege változatlanul hatályban maradjon. Az ilyen rendelkezésekhez kapcsolódó végrehajtási szabályok e rendelet alapján történő elfogadásához bizonyos idő szükséges,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Célkitűzés és hatály

(1) A keretrendelet hatályán belül ez a rendelet az EATMN átjárhatóságára vonatkozik.

(2) Ezt a rendeletet az I. mellékletben meghatározott rendszerekre, rendszerelemekre és az azokkal kapcsolatos eljárásokra kell alkalmazni.

(3) E rendelet célkitűzése, hogy megvalósítsa az EATMN különböző rendszerei, rendszerelemei és az azokkal kapcsolatos eljárások közötti átjárhatóságot, miközben kellőképpen figyelembe veszi a kapcsolódó nemzetközi szabályokat. E rendelet további célja, hogy a légiforgalmi szolgáltatás keretében biztosítsa az érvényesített és jóváhagyott új működési és technológiai elvek gyors és összehangolt bevezetését.

II. FEJEZET

ALAPVETŐ KÖVETELMÉNYEK, AZ ÁTJÁRHATÓSÁGRA VONATKOZÓ VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYOK ÉS A KÖZÖSSÉGI MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

2. cikk

Alapvető követelmények

Az EATMN-nek, rendszereinek, rendszerelemeinek és az azokkal kapcsolatos eljárásoknak teljesíteniük kell az alapvető követelményeket. E követelményeket a II. melléklet határozza meg.

3. cikk

Az átjárhatóságra vonatkozó végrehajtási szabályok

(1) Ha e rendelet célkitűzéseinek egységes megvalósítása érdekében szükséges, ki kell dolgozni az átjárhatóságra vonatkozó végrehajtási szabályokat.

(2) A rendszereknek, rendszerelemeknek és az azokkal kapcsolatos eljárásoknak az életciklusuk teljes időtartama alatt meg kell felelniük az átjárhatóságra vonatkozó végrehajtási szabályoknak.

(3) Az átjárhatóságra vonatkozó végrehajtási szabályok különösen

a) meghatározzák az alapvető követelmények kiegészítésére és további pontosítására szolgáló különleges követelményeket, különösen a biztonság, a folytonos működés és teljesítmény szempontjából; és/vagy

b) adott esetben ismertetik az alapvető követelmények kiegészítésére és további pontosítására szolgáló különleges követelményeket, különösen az érvényesített és jóváhagyott új működési és technológiai elvek összehangolt bevezetésével kapcsolatban; és/vagy

c) meghatározzák a rendszerekkel kapcsolatos rendszerelemeket; és/vagy

d) meghatározzák a különleges megfelelőségértékelési eljárásokat, amelyekbe adott esetben be kell vonni a 8. cikk szerinti bejelentett szervezeteket is, mégpedig a rendszerelemek megfelelőségének vagy alkalmazhatóságának értékelése és a rendszerek ellenőrzése során alkalmazandó, a 93/465/EGK határozatban meghatározott modulok alapján; és/vagy

e) meghatározzák a végrehajtás feltételeit, ideértve adott esetben azt az időpontot is, amelytől kezdve az érintetteknek teljesíteniük kell azokat.

(4) Az átjárhatóságra vonatkozó végrehajtási szabályok kidolgozása, elfogadása és felülvizsgálata során a legjobban megvalósítható megoldás kiválasztása céljából mérlegelni kell azoknak a műszaki megoldásoknak a becsült költségeit és várható hasznát, amelyek segítségével a szabályok teljesíthetők, miközben kellőképpen figyelembe kell venni az érvényesített magas szintű biztonsági követelményeket. Az átjárhatóságra vonatkozó végrehajtási szabályok tervezeteihez minden esetben csatolni kell e megoldások valamennyi érintett félre vonatkozó költségeinek és hasznának értékelését.

(5) Az átjárhatóságra vonatkozó végrehajtási szabályokat a keretrendelet 8. cikke szerinti eljárásnak megfelelően kell megállapítani.

4. cikk

Közösségi műszaki előírások

(1) E rendelet célkitűzéseinek megvalósítása érdekében közösségi műszaki előírások határozhatók meg. Ezek a műszaki előírások lehetnek:

a) a rendszerekre, rendszerelemekre, továbbá az azokhoz kapcsolódó eljárásokra vonatkozó európai szabványok, amelyeket a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 13 ) 6. cikkének (4) bekezdésével összhangban kiadott bizottsági megbízás alapján, valamint a Bizottság és a szabványügyi testületek közötti együttműködésről szóló, 1984. november 13-án aláírt általános iránymutatás értelmében az európai szabványügyi testületek az Eurocae-vel együttműködve dolgoznak ki;

vagy

b) a léginavigációs szolgáltatók közötti operatív összehangolással kapcsolatos ügyekben az Eurocontrol által a Bizottságnak a keretrendelet 5. cikkének (2) bekezdésében említett eljárással összhangban benyújtott felkérésére kidolgozott műszaki előírások.

(2) Azok a rendszerek és az azokhoz kapcsolódó eljárások, vagy rendszerelemek, amelyek megfelelnek a vonatkozó közösségi műszaki előírásoknak, és amelyek hivatkozási számát közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjában, úgy tekinthetők, mint amelyek megfelelnek az alapvető követelményeknek és/vagy az átjárhatóságra vonatkozó végrehajtási szabályoknak.

(3) A Bizottság az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteszi az (1) bekezdés a) pontjában említett európai szabványokra történő hivatkozásokat.

(4) A Bizottság a keretrendelet 5. cikkének (2) bekezdésében említett eljárással összhangban közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjában az Eurocontrol (1) bekezdés b) pontjában említett műszaki előírásaira történő hivatkozásokat.

(5) Ha egy tagállam vagy a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a közzétett közösségi műszaki előírások betartása nem biztosítja azoknak az alapvető követelményeknek és/vagy átjárhatóságra vonatkozó végrehajtási szabályoknak a teljesítését, amelyeket az említett közösségi műszaki előírás szabályozni szándékozik, a keretrendelet 5. cikkének (2) bekezdésében említett eljárást kell alkalmazni.

(6) Ha a közzétett európai szabványok hiányosak, a keretrendelet 5. cikkének (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően a 98/34/EK irányelv 5. cikkével létrehozott bizottsággal folytatott konzultációt követően határozhatnak úgy, hogy az érintett szabványokat módosítják, illetve részben vagy teljesen törlik az azokat tartalmazó kiadványokból.

(7) Ha az Eurocontrol közzétett műszaki előírásai hiányosak, a keretrendelet 5. cikkének (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően határozhatnak úgy, hogy az érintett műszaki előírásokat módosítják, illetve részben vagy teljesen törlik az azokat tartalmazó kiadványokból.

III. FEJEZET

A SZABÁLYOK BETARTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE

5. cikk

A rendszerelemekre vonatkozó EK-megfelelőségi vagy -alkalmazhatósági nyilatkozat

(1) A rendszerelemekhez EK-megfelelőségi vagy -alkalmazhatósági nyilatkozatot kell mellékelni. E nyilatkozat egyes elemeit a III. melléklet határozza meg.

(2) A gyártó, illetve a Közösségben székhellyel rendelkező meghatalmazott képviselője az EK-megfelelőségi vagy -alkalmazhatósági nyilatkozattal biztosítja és igazolja, hogy alkalmazta az alapvető követelményekben és az átjárhatóságra vonatkozó végrehajtási szabályokban meghatározott rendelkezéseket.

(3) Azok a rendszerelemek, amelyekhez EK-megfelelőségi vagy -alkalmazhatósági nyilatkozatot mellékeltek, úgy tekinthetők, mint amelyek megfelelnek az alapvető követelményeknek és az átjárhatóságra vonatkozó végrehajtási szabályoknak.

(4) Az átjárhatóságra vonatkozó végrehajtási szabályok adott esetben meghatározzák azokat a feladatokat, amelyeket a 8. cikkben említett bejelentett szervezeteknek a rendszerelemek megfelelőségének vagy alkalmazhatóságának értékelésével kapcsolatban el kell végezniük.

6. cikk

A rendszerekre vonatkozó EK-ellenőrzési nyilatkozat

(1) Az átjárhatóságra vonatkozó végrehajtási szabályokkal összhangban a léginavigációs szolgáltatók elvégzik a rendszerek EK-ellenőrzését annak biztosítása érdekében, hogy azok teljesítsék e rendelet alapvető követelményeit, valamint azoknak az EATMN-be történő integrálásakor az átjárhatóságra vonatkozó végrehajtási szabályokat.

(2) Egy rendszer üzembe helyezése előtt az érintett léginavigációs szolgáltató kiállítja a szabályok betartását igazoló EK-ellenőrzési nyilatkozatot, és a műszaki dokumentációval együtt benyújtja azt a nemzeti felügyeleti hatóságnak. E nyilatkozat és a műszaki dokumentáció alkotóelemeit a IV. melléklet határozza meg. A nemzeti felügyeleti hatóság a szabályok betartásának ellenőrzéséhez szükséges további információkat is kérhet.

(3) Az átjárhatóságra vonatkozó végrehajtási szabályok adott esetben meghatározzák azokat a feladatokat, amelyeket a 8. cikkben említett bejelentett szervezeteknek a rendszerek ellenőrzésével kapcsolatban el kell végezniük.

(4) Az EK-ellenőrzési nyilatkozatot azoknak az értékeléseknek a sérelme nélkül állítják ki, amelyeket a nemzeti felügyeleti hatóságoknak az átjárhatóságtól eltérő okok miatt adott esetben el kell végezniük.

6a. cikk

A megfelelés ellenőrzésének alternatív módjai

A rendszerelemekre vagy rendszerekre vonatkozóan a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló, 2008. február 20-i 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel ( 14 ) összhangban kiadott bizonyítványok e rendelet 5. és 6. cikkének alkalmazásában EK-megfelelőségi vagy -alkalmazhatósági nyilatkozatnak, illetve amennyiben igazolható e rendelet alapvető követelményeinek és az átjárhatóságra vonatkozó végrehajtási szabályoknak való megfelelésük, EK-ellenőrzési nyilatkozatnak tekintendők.

7. cikk

Védintézkedések

(1) Ha a nemzeti felügyeleti hatóság megállapítja, hogy

a) az a rendszerelem, amelyhez EK-megfelelőségi vagy -alkalmazhatósági nyilatkozatot mellékeltek, vagy

b) az a rendszer, amelyhez EK-ellenőrzési nyilatkozatot mellékeltek,

nem felel meg az alapvető követelményeknek és/vagy az átjárhatóságra vonatkozó végrehajtási szabályoknak, a biztonságos és folyamatos működés szükségességét kellőképpen figyelembe véve meghozza az érintett rendszerelem vagy rendszer alkalmazási területének korlátozásához szükséges intézkedéseket, illetve megtiltja azoknak a hatáskörébe tartozó intézményekben való felhasználását.

(2) Az érintett tagállam megfelelő indokolással ellátva haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot ezekről az intézkedésekről, és különösen azt ismerteti, hogy az alapvető követelmények nem teljesítése véleménye szerint a következők okokra vezethető vissza:

a) az alapvető követelmények teljesítésének elmulasztása;

b) az átjárhatóságra vonatkozó végrehajtási szabályok vagy a közösségi műszaki előírások helytelen alkalmazása;

c) az átjárhatóságra vonatkozó végrehajtási szabályok vagy a közösségi műszaki előírások hiányosságai.

(3) A Bizottság a lehető leghamarabb konzultál az érintett felekkel. A konzultációt követően a Bizottság tájékoztatja a tagállamot a megállapításairól, valamint arról, hogy a nemzeti felügyeleti hatóság intézkedéseit indokoltnak tartja-e.

(4) Ha a Bizottság azt állapítja meg, hogy a nemzeti felügyeleti hatóság intézkedései nem indokoltak, akkor felszólítja az érintett tagállamot, hogy gondoskodjon az intézkedések azonnali visszavonásáról. Erről haladéktalanul tájékoztatja a gyártót, illetve annak a Közösségben székhellyel rendelkező meghatalmazott képviselőjét.

(5) Ha a Bizottság azt állapítja meg, hogy az alapvető követelmények nem teljesítése az átjárhatóságra vonatkozó végrehajtási szabályok vagy a közösségi műszaki előírások helytelen alkalmazására vezethető vissza, az érintett tagállam meghozza a szükséges intézkedéseket a megfelelőségi vagy alkalmazhatósági nyilatkozat vagy az EK-ellenőrzési nyilatkozat kiállítójával szemben, és erről tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot.

(6) Ha a Bizottság azt állapítja meg, hogy az alapvető követelmények nem teljesítése a közösségi műszaki előírások hiányosságaira vezethető vissza, a 4. cikk (6) vagy (7) bekezdésében említett eljárást kell alkalmazni.

8. cikk

A bejelentett szervezetek

(1) A tagállamok értesítik a Bizottságot és a többi tagállamot azokról a szervezetekről, amelyeket az 5. cikkben említett megfelelőségi és alkalmazhatósági értékeléssel, illetve a 6. cikkben említett ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok elvégzésére jelöltek ki, és megadják az egyes szervezetek hatásköreit és Bizottságtól kapott azonosító számát. A Bizottság az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteszi a szervezetek, azok azonosító számai és a kijelölt hatásköreik jegyzékét, és folyamatosan frissíti ezt a jegyzéket.

(2) A bejelentendő szervezetek értékelésére a tagállamoknak az V. mellékletben előírt kritériumokat kell alkalmazniuk. Ezek a kritériumok teljesítettnek tekinthetők, ha a szervezet megfelel a vonatkozó európai szabványok értékelési kritériumainak.

(3) A tagállamoknak vissza kell vonniuk azoknak a bejelentett szervezeteknek a kinevezését, amelyek már nem teljesítik az V. mellékletben előírt kritériumokat. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot.

(4) Az (1), (2) és (3) bekezdésben említett követelmények sérelme nélkül a tagállamok határozhatnak úgy, hogy a léginavigásiós-szolgálati rendelet 3. cikkével összhangban elismert szervezetet jelölnek ki bejelentett szervezetnek.

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9. cikk

A mellékletek felülvizsgálata

A mellékletek nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló, a műszaki vagy üzemeltetési fejlemények figyelembevételét szolgáló intézkedéseket a keretrendelet 5. cikke (4) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási eljárással összhangban kell elfogadni.

10. cikk

Átmeneti rendelkezések

(1) Az átjárhatóságra vonatkozó végrehajtási szabályok eltérő rendelkezése hiányában 2005. október 20-tól az EATMN rendszereinek és rendszerelemeinek üzembe helyezésére az alapvető követelményeket kell alkalmazni.

(2) Az átjárhatóságra vonatkozó végrehajtási szabályok eltérő rendelkezése hiányában, 2011. április 20-ig az EATMN jelenleg üzemben lévő valamennyi rendszerének és rendszerelemének teljesítenie kell az alapvető követelményeket.

(2a) E cikk (2) bekezdésének alkalmazásában a tagállamok az EATMN egyes rendszereit vagy alkotóelemeit az alapvető követelményeknek megfelelőnek nyilváníthatják, és mentesíthetik azokat az 5. és 6. cikk rendelkezései alól.

(3) Ha az EATMN rendszereit

- e rendelet hatálybalépése előtt, illetve adott esetben

- egy vagy több, átjárhatóságra vonatkozó végrehajtási szabály hatálybalépése előtt

rendelték meg, vagy ilyen jellegű kötelező érvényű szerződéseket írtak alá azokkal kapcsolatban, és így az alapvető követelmények és/vagy az átjárhatóságra vonatkozó végrehajtási szabályok az (1) bekezdésben említett határidőn belül nem teljesíthetők, az érintett tagállam továbbítja az azon alapvető követelményekkel és/vagy az átjárhatóságra vonatkozó végrehajtási szabályokkal kapcsolatos részletes információkat, amelyeknél a szabályok betartása tekintetében bizonytalanságot állapítottak meg.

A Bizottság konzultációt kezdeményez az érintett felekkel, ezt követően pedig a keretrendelet 5. cikkének (3) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően határozatot hoz.

11. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 93/65/EGK és a 97/15/EK irányelv, valamint a 2082/2000/EK és a 980/2002/EK rendelet 2005. október 20-án hatályát veszti.

12. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

A LÉGINAVIGÁCIÓS SZOLGÁLATOK RENDSZEREINEK JEGYZÉKE

E rendelet alkalmazásában az EATMN nyolc rendszerre oszlik.

1. Légtérgazdálkodási rendszerek és eljárások.

2. A légiforgalmi áramlás szervezésének rendszerei és eljárásai.

3. A légiforgalmi szolgálatok rendszerei és eljárásai, különösen a repülési adatokat feldolgozó rendszerek, a légtérellenőrzési adatokat feldolgozó rendszerek és az ember-gép interfészrendszerek.

4. Távközlési rendszerek és eljárások a földi, a fedélzet és a földi irányítás közötti, valamint a fedélzetek közötti kommunikációhoz.

5. Navigációs rendszerek és eljárások.

6. Légtérellenőrző rendszerek és eljárások.

7. A légiforgalmi tájékoztató szolgálatok rendszerei és eljárásai.

8. A meteorológiai adatok felhasználására szolgáló rendszerek és eljárások.

II. MELLÉKLET

ALAPVETŐ KÖVETELMÉNYEK

A. rész: Általános követelmények

Ezek a követelmények a teljes hálózatra vonatkoznak, és általában az I. mellékletben felsorolt valamennyi rendszerre alkalmazni kell azokat.

1. Folytonos működés

A légiforgalmi szolgáltatási rendszereket és azok rendszerelemeit megfelelő és jóváhagyott eljárások alkalmazásával úgy kell megtervezni és megépíteni, továbbá olyan módon kell karbantartani és működtetni, hogy azok az EATMN folytonos működését mindenkor és a repülés bármely szakaszában biztosítsák. A folytonos működés különösen a következő formákban valósulhat meg: az információk megosztása, ideértve az üzemmódra vonatkozó információkat is, az információk egységes értelmezése, összehasonlítható feldolgozási teljesítmény és az ahhoz kapcsolódó eljárások, amelyek lehetővé teszik az EATMN egészére, illetve annak egyes részeire megállapított, egységes működési teljesítményeket.

2. Új működési elvek támogatása

Az EATMN-nek, valamint rendszereinek és rendszerelemeinek összehangolt módon támogatniuk kell az érvényesített és jóváhagyott új működési elveket, amelyek különösen javítják a biztonság és a kapacitás tekintetében a léginavigációs szolgálatok minőségét, fenntarthatóságát és hatékonyságát.

Meg kell vizsgálni az új elképzelések - mint például az együttműködésen alapuló döntéshozatal, a fokozott automatizálás, valamint az elkülönítési felelősség átruházásának új módszerei - potenciálját, amely során a jóváhagyást követően kellőképpen figyelembe kell venni a technológiai változásokat, illetve az elképzelések biztonságos megvalósítását.

3. Biztonság

Az EATMN rendszereinek és működési módjának meg kell felelniük az érvényesített magas szintű biztonsági követelményeknek. Ennek elérése érdekében ki kell dolgozni az érvényesített biztonságkezelési rendszerre és a biztonsági jelentésekre vonatkozó módszereket.

A megfelelő földi rendszerek, illetve azok részei tekintetében ezeket a magas szintű biztonsági követelményeket olyan biztonsági hálókkal kell tovább javítani, amelyekre egységesen megállapított teljesítményjellemzők vonatkoznak.

A repülés valamennyi szakasza és az egész EATMN tekintetében az érvényesített biztonsági szint elérése céljából mind rendes, mind pedig korlátozott leromlott működési feltételek mellett a rendszerek és azok rendszerelemeinek tervezésére, megvalósítására, karbantartására és működésére vonatkozóan harmonizált biztonsági követelményeket kell meghatározni.

A rendszereket a megfelelő és jóváhagyott eljárások alkalmazásával úgy kell megtervezni és megépíteni, továbbá olyan módon kell karbantartani és működtetni, hogy az ellenőrző személyzetre ruházott feladatok mind rendes, mind pedig leromlott működési feltételek mellett az emberi teljesítőképességgel és a megkövetelt biztonsági szinttel összeegyeztethetőek legyenek.

A rendszereket a megfelelő és jóváhagyott eljárások alkalmazásával úgy kell megtervezni és megépíteni, továbbá olyan módon kell karbantartani és működtetni, hogy szokásos üzemi környezetükben a káros zavarásokkal szemben védve legyenek.

4. A katonai és polgári szolgálatok közötti koordináció

Az EATMN-nek, rendszereinek és rendszerelemeinek a rugalmas légtérhasználatra vonatkozó elképzelés alkalmazásán keresztül támogatnia kell a katonai és polgári szolgálatok közötti koordináció fokozatos megvalósítását, mégpedig olyan mértékben, amely a légtér és a légiforgalmi áramlás hatékony szervezéséhez, valamint az összes érintett szereplő biztonságos és hatékony légtérhasználatához szükséges.

E célkitűzések megvalósítása érdekében az EATMN-nek, rendszereinek és rendszerelemeinek hozzá kell járulniuk ahhoz, hogy a civil és katonai szolgálatok a repülés valamennyi szakasza tekintetében a megfelelő időben megosszák egymással a pontos és egységes információkat.

Figyelembe kell venni a nemzeti biztonsági követelményeket.

5. Környezetvédelmi szempontok

Az EATMN rendszereinek és működésének figyelembe kell venniük a környezeti hatásoknak a közösségi jogszabályok szerint szükséges minimalizálását.

6. A rendszerek logikai felépítésére vonatkozó alapelvek

A rendszertervezésnek és a fokozatos rendszerintegrációnak az a célkitűzése, hogy egységes és egyre harmonizáltabb, fejleszthető és jóváhagyott logikai felépítést valósítsanak meg az EATMN-en belül.

7. A rendszerek kialakítására vonatkozó alapelvek

A rendszereket szakszerű műszaki alapelvek szerint kell megtervezni, megépíteni és karbantartani, különös tekintettel a modularitásra, a rendszerelemek felcserélhetőségére, a magas szintű hozzáférhetőségre, valamint a kritikus rendszerelemek redundanciájára és hibatűrésére.

B. rész: Különleges követelmények

Ezek a követelmények kifejezetten az egyes rendszerekre vonatkoznak, és kiegészítik, illetve tovább pontosítják az alapvető követelményeket.

1. A légtérgazdálkodásra vonatkozó rendszerek és eljárások

1.1. Folytonos működés

A légtér rendelkezésre állásával kapcsolatos előtaktikai és taktikai szempontokra vonatkozó pontos információkat a légtér valamennyi használója részére történő hatékony felosztásának és használatának biztosítása érdekében megfelelő időben valamennyi érintett fél rendelkezésére kell bocsátani. Ennek során figyelembe kell venni a nemzeti biztonsági követelményeket.

2. A légiforgalmi áramlás szervezésére vonatkozó rendszerek és eljárások

2.1. Folytonos működés

A légiforgalmi áramlás szervezésére vonatkozó rendszereknek és eljárásoknak támogatniuk kell a repülés valamennyi szakaszára kiterjedő, pontos, egységes és lényeges stratégiai, előtaktikai, illetve taktikai repülési információk megosztását, valamint párbeszédet kell lehetővé tenniük a légtér optimális kihasználása céljából.

3. A légiforgalmi szolgálatokra vonatkozó rendszerek és eljárások

3.1. A repülési adatokat feldolgozó rendszerek

3.1.1. Folytonos működés

A repülési adatokat feldolgozó rendszereknek a pontos és egységes információk megfelelő időben történő megosztása és egységes operatív értelmezése érdekében átjárhatónak kell lenniük, hogy a repülés valamennyi szakaszában az egész EATMN-en belül egységes és következetes tervezési eljárást, valamint az erőforrások hatékony kihasználására irányuló taktikai koordinációt biztosítsanak.

Az adatok biztonságos, gördülékeny és gyors feldolgozásának az egész EATMN-en belül történő biztosítása érdekében a repülési adatokat feldolgozó rendszerek teljesítményeinek egy adott környezet [repülőtér, repülőtéri közelkörzet (TMA), útvonal] tekintetében ismert forgalmi jellemzők mellett egyenértékűnek és megfelelőnek kell lenniük, és azokat egy érvényesített és jóváhagyott működési elv szerint kell kihasználni, különösen a feldolgozás eredményének pontossága és hibatűrése tekintetében.

3.1.2. Új működési elvek támogatása

A repülési adatokat feldolgozó rendszereknek a repülés valamennyi szakaszában - különösen az ATM-főtervben meghatározott módon - támogatniuk kell a fejlett, érvényesített és jóváhagyott működési elvek fokozatos megvalósítását.

A magas fokon automatizált eszközöknek olyan jellemzőkkel kell rendelkezniük, amelyek az EATMN részeiben lehetővé teszik a repülési adatok egységes és hatékony előtaktikai és taktikai feldolgozását.

Az érvényesített és jóváhagyott új működési elvek támogató fedélzeti és földi rendszereket, valamint azok alkotóelemeit a megfelelő és jóváhagyott eljárások alkalmazásával úgy kell megtervezni, megépíteni, karbantartani és működtetni, hogy azok a pontos információk következetes és megfelelő időben történő megosztása, valamint a jelenlegi és előre látható operatív helyzetek egységes értelmezése érdekében átjárhatóak legyenek.

3.2. A légtérellenőrzési adatokat feldolgozó rendszerek

3.2.1. Folytonos működés

A légtérellenőrzési adatokat feldolgozó rendszereket a megfelelő és jóváhagyott eljárások alkalmazásával úgy kell megtervezni, megépíteni, karbantartani és működtetni, hogy azok az adott környezetben (repülőtér, TMA, útvonal) ismert forgalmi jellemzők mellett biztosítsák a szolgáltatások szükséges teljesítményét és minőségét, különösen a kiszámított eredmények pontossága és megbízhatósága, valamint a légiforgalmi irányítói munkahelyen megjelenített információk pontossága, integritása, rendelkezésre állása, folyamatossága és aktualitása tekintetében.

A légtérellenőrzési adatokat feldolgozó rendszereknek támogatniuk kell a lényeges, pontos, összefüggő és következetes információk e rendszerek közötti, megfelelő időben történő megosztását, hogy az EATMN különböző részein belül az optimális működést biztosítsák.

3.2.2. Új működési elvek támogatása

A légtér-ellenőrzési adatokat feldolgozó rendszereknek olyan módon kell támogatniuk a légtér-ellenőrzési adatok új forrásaihoz való hozzáférés fokozatos lehetővé tételét, hogy különösen az ATM-főtervben meghatározott módon javítsák a szolgáltatások általános minőségét.

3.3. Ember-gép interfészrendszerek

3.3.1. Folytonos működés

A földi légiforgalmi szolgáltatási rendszerek ember-gép interfészeit a megfelelő és jóváhagyott eljárások alkalmazásával úgy kell megtervezni, megépíteni, karbantartani és működtetni, hogy azok a teljes légiforgalmi irányító személyzet részére fokozatosan harmonizált munkakörnyezetet biztosítsanak - ideértve a funkciókat és az ergonómiát is -, miközben egy adott környezetben (repülőtér, TMA, útvonal) ismert forgalmi jellemzők mellett a szükséges teljesítményt is biztosítják.

3.3.2. Új működési elvek támogatása

Az ember-gép interfészrendszereknek támogatniuk kell az érvényesített és jóváhagyott új működési elvek és a magasabb fokú automatizálás fokozatos bevezetését, mégpedig úgy, hogy a légiforgalmi irányító személyzetre ruházott feladatok mind rendes, mind pedig leromlott működési feltételek mellett az emberi teljesítőképességgel összeegyeztethetők maradjanak.

4. Távközlési rendszerek és eljárások a földi, a fedélzet és a földi irányítás közötti, valamint a fedélzetek közötti kommunikációhoz

4.1. Folytonos működés

A távközlési rendszereket a megfelelő és jóváhagyott eljárások alkalmazásával úgy kell megtervezni, megépíteni, karbantartani és működtetni, hogy egy adott méretű légtérben vagy egy adott alkalmazással kapcsolatban elérjék a szükséges teljesítményt, különösen a kommunikáció feldolgozási ideje, az integritás, a rendelkezésre állás és a funkciók folyamatossága tekintetében.

Az EATMN-en belüli távközlési hálózatnak teljesítenie kell a szolgáltatások minőségére, a lefedettségre és a redundanciára vonatkozó követelményeket.

4.2. Új működési elvek támogatása

A kommunikációs rendszereknek a repülés valamennyi szakaszában - különösen az ATM-főtervben meghatározott módon - támogatniuk kell a fejlett, érvényesített és jóváhagyott működési elvek fokozatos megvalósítását.

5. Navigációs rendszerek és eljárások

5.1. Folytonos működés

A navigációs rendszereket a megfelelő és jóváhagyott eljárások alkalmazásával úgy kell megtervezni, megépíteni, karbantartani és működtetni, hogy egy adott környezetben (repülőtér, TMA, útvonal) ismert forgalmi jellemzők, továbbá egy érvényesített és jóváhagyott működési elv szerinti üzem mellett biztosítsák - különösen a pontosság és a funkcionalitás tekintetében - a szükséges horizontális és vertikális navigációs teljesítmény elérését.

6. Légtérellenőrzési rendszerek és eljárások

6.1. Folytonos működés

A légtérellenőrzési rendszereket a megfelelő és jóváhagyott eljárások alkalmazásával úgy kell megtervezni, megépíteni, karbantartani és működtetni, hogy az érvényesített és jóváhagyott működési elvek alkalmazásával egy adott környezetben (repülőtér, TMA, útvonal) ismert forgalmi jellemzők, továbbá egy érvényesített és jóváhagyott működési elvek szerinti üzem mellett biztosítsák - különösen a szolgáltatások pontossága, lefedettsége, hatótávolsága és minősége tekintetében - a szükséges teljesítményt.

Az EATMN légtérellenőrzési hálózatának teljesítenie kell a pontosságra, aktualitásra, lefedettségre és redundanciára vonatkozó követelményeket. A légtérellenőrzési hálózatnak lehetővé kell tennie, hogy az EATMN egészét tekintve a hatékonyabb működés érdekében a légtérellenőrzési adatokat közösen használják.

7. A légiforgalmi tájékoztató szolgálatok rendszerei és eljárásai

7.1. Folytonos működés

Közösen megállapított, szabványosított adatállomány alapján fokozatosan elektronikus formában kell rendelkezésre bocsátani a pontos, aktuális és következetes légiforgalmi adatokat.

Megfelelő időben kell rendelkezésre bocsátani a pontos és következetes légiforgalmi adatokat, különösen a fedélzeti és földi rendszerelemekkel és rendszerekkel kapcsolatban.

7.2. Új működési elvek támogatása

A légtér- és repülőtér-kihasználtság hatékonyságának folyamatos javítása érdekében megfelelő időben kell rendelkezésre bocsátani és alkalmazni az egyre pontosabb, teljesebb és aktuálisabb légiforgalmi adatokat.

8. A meteorológiai adatok felhasználására szolgáló rendszerek és eljárások

8.1. Folytonos működése

A meteorológiai adatok felhasználására szolgáló rendszereknek és eljárásoknak egy egyeztetett adatállomány felhasználásával kell javítaniuk az adatszolgáltatás következetességét és aktualitását, valamint a megjelenítési forma minőségét.

8.2. Új működési elvek támogatása

A légtér- és repülőtér-kihasználtság hatékonyságának folyamatos javítása érdekében a meteorológiai adatok felhasználására szolgáló rendszereknek és eljárásoknak gyorsítaniuk kell az adatok elérhetőségét és felhasználását.

III. MELLÉKLET

RENDSZERELEMEK

EK-nyilatkozatok:

- megfelelőségi nyilatkozat

- alkalmazhatósági nyilatkozat

1. Rendszerelemek

A rendszerelemeket e rendelet 3. cikkének megfelelően az átjárhatóságra vonatkozó végrehajtási szabályokban határozzák meg.

2. Hatály

Az EK-nyilatkozat a következőkre vonatkozik:

- vagy önmagában egy rendszerelem belső megfelelőségének értékelése a teljesítendő közösségi műszaki előírásokhoz viszonyítva, vagy

- a rendszerelem alkalmazhatóságának értékelése/megítélése a légiforgalmi szolgáltatási környezetben.

A bejelentett szervezet által a tervezési és gyártási szakaszban elvégzett értékelési eljárások az átjárhatóságra vonatkozó végrehajtási szabályokban megállapított feltételekkel összhangban a 93/465/EGK határozatban meghatározott modulokat fogják alkalmazni.

3. Az EK-nyilatkozat tartalma

Az EK-megfelelőségi vagy -alkalmazhatósági nyilatkozatot és annak kísérő okmányait alá kell írni, és dátumozni kell.

A nyilatkozatot az útmutatások nyelvével megegyező nyelven kell kiállítani, és annak a következőket kell tartalmaznia:

- a rendeletre való hivatkozás,

- a gyártónak, illetve a Közösségben székhellyel rendelkező meghatalmazott képviselőjének a neve és címe (a kereskedelmi nevet és a teljes címet kell megadni, a meghatalmazott képviselő esetében a gyártó kereskedelmi nevét is),

- a rendszerelem leírása,

- a megfelelőségi és alkalmazhatósági nyilatkozat érdekében elvégzett eljárás leírása (e rendelet 5. cikke),

- az összes olyan vonatkozó rendelkezés, amelyet a rendszerelem teljesített, különösen a rendszerelem felhasználási feltételei,

- adott esetben annak a bejelentett szervezetnek vagy szervezeteknek a neve és címe, amely, illetve amelyek részt vettek a megfelelőséggel vagy alkalmazhatósággal kapcsolatban elvégzett eljárásban, továbbá a vizsgálati tanúsítvány dátuma, adott esetben a tanúsítvány érvényességi idejével és feltételeivel együtt,

- adott esetben a teljesített közösségi műszaki előírásokra való hivatkozás,

- a gyártó vagy a Közösségben székhellyel rendelkező meghatalmazott képviselője nevében a kötelezettségvállalásokkal kapcsolatban aláírásra jogosult személy neve.

IV. MELLÉKLET

RENDSZEREK

A rendszerekre vonatkozó EK-ellenőrzési nyilatkozat

A rendszerekre vonatkozó ellenőrzési eljárás

1. A rendszerekre vonatkozó EK-ellenőrzési nyilatkozat tartalma

Az EK-ellenőrzési nyilatkozatot és annak kísérő okmányait alá kell írni, és dátumozni kell. A nyilatkozatot a műszaki dokumentáció nyelvével megegyező nyelven kell kiállítani, és annak a következőket kell tartalmaznia:

- a rendeletre való hivatkozás,

- a léginavigációs szolgáltató neve és címe (kereskedelmi név és teljes cím),

- a rendszer rövid leírása,

- a rendszer megfelelőségének megállapítása érdekében elvégzett eljárás leírása (e rendelet 6. cikke),

- adott esetben annak a bejelentett szervezetnek a neve és címe, amely az ellenőrzési eljárással kapcsolatos feladatokat elvégezte,

- hivatkozás a műszaki dokumentáció okmányaira,

- adott esetben hivatkozás a vonatkozó közösségi műszaki előírásokra,

- az összes olyan vonatkozó ideiglenes vagy végleges rendelkezés, amelyet a rendszereknek teljesíteniük kell, különösen az esetleges üzemi korlátozások vagy feltételek,

- ha a nyilatkozat ideiglenes: az EK-nyilatkozat érvényességi ideje,

- az aláírásra jogosult személy neve.

2. A rendszerekre vonatkozó ellenőrzési eljárás

A rendszerekre vonatkozó ellenőrzési eljárás során a léginavigációs szolgáltató ellenőrzi és tanúsítja, hogy a rendszer teljesíti-e e rendelet követelményeit, és hogy e rendelet alapján üzembe helyezhető-e.

A rendszert a következő szempontok szerint ellenőrzik:

- az egész kialakítás,

- a rendszer fejlesztése és a rendszerintegráció, ideértve különösen a rendszerelemek összeszerelését és az átfogó módosításokat,

- operatív rendszerintegráció,

- adott esetben a rendszer karbantartására vonatkozó különleges rendelkezések.

Ha az átjárhatóságra vonatkozó végrehajtási szabályok egy bejelentett szervezet részvételét írják elő, a bejelentett szervezet a szabály szerint rá háruló feladatok elvégzését követően elkészíti az elvégzett feladatokra vonatkozó megfelelőségi igazolást. Az igazolás a léginavigációs szolgáltató részére készül. Ezt követően a szolgáltató a nemzeti felügyeleti hatóság részére elkészíti az EK-ellenőrzési nyilatkozatot.

3. Műszaki dokumentáció

Az EK-ellenőrzési nyilatkozatot kísérő műszaki dokumentációnak tartalmaznia kell a rendszerjellemzőkre vonatkozó szükséges okmányokat, ideértve a felhasználás korlátozását és feltételeit is, valamint adott esetben a rendszerelemek megfelelőségét igazoló okmányokat is.

A dokumentációnak legalább a következő okmányokat kell tartalmaznia:

- a műszaki előírások azon részeinek megjelölése, amelyek a beszerzések alapjául szolgáltak, hogy biztosítsák az átjárhatóságra vonatkozóan alkalmazandó végrehajtási szabályok és adott esetben a közösségi műszaki előírások teljesítését,

- az e rendelet 3. cikkében említett rendszerelemek jegyzéke,

- az EK-megfelelőségi vagy -alkalmazhatósági nyilatkozat másolata, amellyel e rendelet 5. cikke szerint el kell látni a fent említett rendszerelemeket, adott esetben a bejelentett szervezetek által elvégzett tesztek és vizsgálatok eredményeinek másolatával együtt,

- ha egy bejelentett szervezet részt vett a rendszer(ek) ellenőrzésében, a szervezet által ellenjegyzett igazolás, amely igazolja, hogy a rendszer megfelel e rendeletnek, és felsorolja azokat a fenntartásokat, amelyeket a tevékenységek végrehajtása során jegyeztek fel, és nem vontak vissza,

- ha a bejelentett szervezet nem vett részt a rendszer(ek) ellenőrzésében, az alapvető követelmények és különösen az átjárhatóságra vonatkozó végrehajtási szabályok követelményeinek teljesítése céljából elvégzett tesztek eredményei és a telepítési konfiguráció leírása.

4. Benyújtás

A műszaki dokumentációt csatolni kell a léginavigációs szolgáltató által a nemzeti felügyeleti hatósághoz benyújtandó EK-ellenőrzési nyilatkozathoz.

A műszaki dokumentáció egy másolatát a szolgáltatónak a rendszer élettartama végéig meg kell őriznie. Kérésre azt meg kell küldenie a többi tagállamnak.

V. MELLÉKLET

BEJELENTETT SZERVEZETEK

1. A szervezet, annak igazgatója és az ellenőrzések elvégzéséért felelős személyzet sem közvetlenül, sem meghatalmazott képviselőként nem vehet részt a rendszerelemek vagy rendszerek tervezésében, gyártásában, forgalmazásában, karbantartásában, illetve felhasználásában. Ez nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a gyártó vagy tervező, illetve a szervezet egymással műszaki információkat osszon meg.

2. A szervezetnek és az ellenőrzések elvégzéséért felelős személyzetnek a lehető legnagyobb szakmai integritással és műszaki hozzáértéssel kell elvégeznie az ellenőrzést, és nem lehet kitéve semmilyen, különösen pénzügyi jellegű nyomásnak vagy ösztönzésnek, amely az ítéletét vagy az ellenőrzés eredményeit befolyásolhatná, különösen olyan személyek vagy csoportok részéről, akiket, illetve amelyeket az ellenőrzés eredményei érintenek.

3. A szervezetnek az ellenőrzésekhez kapcsolódó műszaki és adminisztratív feladatok megfelelő ellátásához szükséges személyzetet, illetve eszközöket kell alkalmaznia; mindemellett a rendkívüli ellenőrzésekhez szükséges berendezésekhez is hozzáféréssel kell rendelkeznie.

4. Az ellenőrzések elvégzéséért felelős személyzetnek:

- átfogó műszaki és szakmai képesítéssel kell rendelkeznie,

- az elvégzendő ellenőrzések követelményeivel kapcsolatban kielégítő ismeretekkel, az ilyen jellegű tevékenységekkel kapcsolatban pedig megfelelő tapasztalatokkal kell rendelkeznie,

- képesnek kell lennie az ellenőrzések elvégzését igazoló nyilatkozatok, dokumentációk és jelentések elkészítésére.

5. Biztosítani kell az ellenőrzést végző személyzet pártatlanságát. A személyzet díjazásának függetlennek kell lennie az elvégzett ellenőrzések számától, illetve az ellenőrzések eredményétől.

6. A szervezetnek felelősségbiztosítást kell kötnie, kivéve, ha a nemzeti jog szerint a tagállam felelős a szervezetért, illetve maga a tagállam közvetlenül felelős az ellenőrzésekért.

7. A személyzetnek szakmai titokként kell kezelnie az e rendelet szerinti feladatok elvégzése során szerzett valamennyi információt.

( 1 ) HL C 103. E, 2002.4.30., 41. o.

( 2 ) HL C 241., 2002.10.7., 24. o.

( 3 ) HL C 278., 2002.11.14., 13. o.

( 4 ) Az Európai Parlament 2002. szeptember 3-i véleménye (HL C 272. E, 2003.11.13., 325. o.), a Tanács 2003. március 18-i közös álláspontja (HL C 129. E, 2003.6.3., 26. o.) és az Európai Parlament 2003. július 3-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé). Az Európai Parlament 2004. január 29-i jogalkotási állásfoglalása és a Tanács 2004. február 2-i határozata.

( 5 ) HL L 96., 2004.3.31., 10. o.

( 6 ) HL L 96., 2004.3.31., 20. o.

( 7 ) HL C 136., 1985.6.4., 1. o.

( 8 ) HL L 96., 2004.3.31., 1. o.

( 9 ) HL L 220., 1993.8.30., 23. o.

( 10 ) HL L 187., 1993.7.29., 52. o. A legutóbb az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.

( 11 ) HL L 95., 1997.4.10., 16. o. A legutóbb a 2082/2000/EK rendelettel (HL L 254., 2000.10.9., 1. o.) módosított irányelv.

( 12 ) HL L 254., 2000.10.9., 1. o. A legutóbb a 980/2002/EK rendelettel (HL L 150., 2002.6.8., 38. o.) módosított rendelet.

( 13 ) HL L 204., 1998.7.21., 37. o. A legutóbb a 98/48/EK irányelvvel (HL L 217., 1998.8.5., 18. o.) módosított irányelv.

( 14 ) HL L 79., 2008.3.19., 1. o..

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32004R0552 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004R0552&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02004R0552-20091204 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02004R0552-20091204&locale=hu

Tartalomjegyzék