32011R0183[1]

A Bizottság 183/2011/EU rendelete ( 2011. február 22. ) a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (keretirányelv) IV. és VI. mellékletének módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 183/2011/EU RENDELETE

(2011. február 22.)

a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (keretirányelv) IV. és VI. mellékletének módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló, 2007. szeptember 5-i 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (keretirányelv) (1) és különösen annak 39. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1) A 2007/46/EK irányelv valamennyi új járműre, rendszerre, alkatrészre és önálló műszaki egységre vonatkozó közigazgatási rendelkezéseket és általános műszaki követelményeket tartalmazó harmonizált keretet hoz létre. Különösen mindazon szabályozási aktusok listáját foglalja magában, amelyek azokat a műszaki követelményeket rögzítik, amelyeknek a járműveknek meg kell felelniük ahhoz, hogy megkapják a járművek EK-típusjóváhagyását. Ezenkívül a típusbizonyítványok különböző mintáit is tartalmazza.

(2) A járműipari ágazat globalizációjának hatására az Unión kívül gyártott járművek iránti kereslet egyre nő. A tagállamok a nemzeti törvények alapján közigazgatási eljárásokat és műszaki követelményeket léptettek életbe a harmadik országokból importált járművek jóváhagyására. Mivel az eljárások és a követelmények tagállamonként eltérőek, ez a helyzet torzítja a belső piac működését. Ezért megfelelő harmonizált intézkedéseket kell hozni.

(3) Első lépésként az egyedi jóváhagyásokra vonatkozó harmonizált közigazgatási és műszaki előírásokat kell meghatározni a harmadik országokban vagy harmadik országok számára nagy sorozatban gyártott járművekkel kapcsolatban.

(4) A 2007/46/EK irányelv 24. cikke lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy egyedi járművek jóváhagyása céljából mentességet biztosítsanak az irányelv, valamint annak IV. mellékletében felsorolt szabályozási aktusok egyes rendelkezései alól. A belső piac megfelelő működése érdekében azonban szükség van arra, hogy az egész Unióban hasonló műszaki és közigazgatási követelményeket alkalmazzanak. Ezért meg kell határozni, hogy az európai jog mely előírásaitól lehet eltekinteni.

(5) A 24. cikk azt is megengedi a tagállamoknak, hogy alternatív követelményeket határozzanak meg az európai jog mellett azzal a céllal, hogy a közlekedésbiztonság és a környezetvédelem olyan szintjét biztosítsák, amely a lehető legteljesebb megvalósítható mértékben megegyezik az irányelv IV. és VI. mellékletében előírt szinttel. Feltételezve, hogy a harmadik országok számára belső piacokon való forgalomba hozatal céljából sorozatban gyártott járműveket a vonatkozó származási vagy rendeltetési országokban érvényes műszaki jogszabályoknak megfelelően állítják elő, indokolt figyelembe venni az említett követelményeket, valamint a Genfben, a "Járműelőírások Harmonizálása Világfórum (WP.29)" keretében, az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának égisze alatt folyó munkát. A megfelelő információk és a szükséges szakértelem rendelkezésre áll annak bemutatásához, hogy az említett követelmények a közlekedésbiztonság és a környezetvédelem olyan szintjét biztosítják, amely legalább megegyezik a közlekedésbiztonság és a környezetvédelem Unióban előírt szintjével. Ezért egyedi jóváhagyás céljából indokolt egyenértékűnek tekinteni számos, a harmadik országokban érvényben lévő követelményt.

(6) A jóváhagyó hatóságok által kibocsátott bizonyítványok mintáit a 2007/46/EK irányelv VI. melléklete ismerteti. Ezek azonban járműtípusokra megadott jóváhagyások, nem pedig egyedi járművekhez adott jóváhagyások esetében alkalmazandók. Az említett irányelv 24. cikke alapján adott egyedi jóváhagyások kölcsönös elismerésének elősegítése érdekében indokolt megadni az egyedi jármű-jóváhagyási bizonyítványra vonatkozóan használandó mintát.

(7) E rendelet elfogadásának időpontjában a nagy sorozatban gyártott, eredetileg harmadik országokban történő nyilvántartásba vételre szánt járművek tekintetében a tagállamok nemzeti egyedi jóváhagyási rendszereket alkalmaznak. E rendszerek továbbra is érvényben maradhatnak. Érvényességük a 2007/46/EK irányelv 24. cikkének (6) bekezdése szerint a jóváhagyást megadó tagállam területére korlátozódik; az ilyen jóváhagyásokat a többi tagállam elutasíthatja.

(8) A jóváhagyási rendszer megfelelő működésének biztosítása érdekében indokolt a 2007/46/EK irányelv mellékleteit aktualizálni az egyedi jóváhagyási eljárással jóváhagyandó járművekre vonatkozó műszaki követelmények meghatározása céljából.

(9) A 2007/46/EK irányelv IV. és VI. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(10) Az ezen rendeletben meghatározott intézkedések összhangban vannak a Műszaki Bizottság - Gépjárművek elnevezésű bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2007/46/EK irányelv IV. és VI. melléklete e rendelet melléklete szerint módosul.

2. cikk

E rendelet követelményei a 2007/46/EK irányelv 24. cikkében meghatározott, az egyedi jóváhagyásokra vonatkozó követelményeket nem érintik, különösen annak a lehetőségét nem, hogy a tagállamok alternatív követelmények támasztása mellett egyedi jóváhagyásokat adhassanak.

3. cikk

Ez a rendelet 2012. február 26-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. február 22-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

(1) HL L 263., 2007.10.9., 1. o.

MELLÉKLET

1. A IV. melléklet I. része a következőképpen módosul:

a) a "Függelék" cím helyére az "1. függelék" cím kerül;

b) a melléklet a következő 2. függelékkel egészül ki: "2. függelék A nagy sorozatban harmadik országokban vagy harmadik országok számára gyártott M1 és N1 járműkategóriába tartozó teljes járművek jóváhagyásának a 24. cikk alapján teljesítendő követelményei 0. CÉL Egy jármű újnak minősül, ha: a) még nem helyezték forgalomba; vagy b) az egyedi jóváhagyás iránti kérelem benyújtásának időpontjától számítva kevesebb mint hat hónappal korábban helyezték forgalomba. Egy jármű akkor minősül forgalomba helyezettnek, ha állandó, ideiglenes vagy rövid távú közigazgatási engedélyt kapott a közúti forgalomban való részvételre, beleértve az azonosítását és a rendszám kibocsátását (1). 1. KÖZIGAZGATÁSI RENDELKEZÉSEK 1.1. A jármű kategorizálása A járműveket a II. mellékletben meghatározott kritériumok szerint kell kategorizálni. Ebből a célból: a) az ülőhelyek tényleges számát kell figyelembe venni; és b) a legnagyobb műszakilag megengedett terhelt tömeg a származási országbeli gyártó által meghatározott és a hivatalos dokumentációban szereplő legnagyobb tömeg. Ha a karosszéria kialakítása miatt a járműkategória nem határozható meg egyszerűen, akkor a II. mellékletben előírt feltételek érvényesek. 1.2. Egyedi jóváhagyás iránti kérelem a) A kérelmezőnek kérelmet kell benyújtania a jóváhagyási hatósághoz, és ehhez csatolnia kell a jóváhagyási folyamathoz szükséges minden lényeges dokumentumot. Ha a benyújtott dokumentáció hiányos vagy hamisított, a jóváhagyás iránti kérelmet el kell utasítani. b) Egy adott járműre egy országban csak egyetlen kérelem nyújtható be. Egy adott járművön olyan valós jármű értendő, amelynek a járműazonosító száma egyértelműen meg van határozva. E pont alkalmazásával kapcsolatban a jóváhagyó hatóság előírhatja, hogy a kérelmező írásos kötelezettséget vállaljon arra vonatkozóan, hogy csak egy kérelmet nyújt be egy tagállamban. Ugyanakkor bármely kérelmező kérelmezhet egyedi jóváhagyást más tagállamokban olyan járműre, amelynek műszaki jellemzői azonosak vagy hasonlóak ahhoz a járműéhez, amelyre egyedi jóváhagyást adtak. c) Az igénylőlap mintáját és a fájl elrendezését a jóváhagyó hatóság határozza meg. A megadott adatok csak az I. mellékletben szereplő információk megfelelő köréből állhatnak. d) A teljesítendő műszaki követelményeket e függelék 4. szakasza tartalmazza. Ezek a követelmények a kérelem benyújtásának időpontjában gyártott járműtípushoz tartozó új járművekre vonatkozó műszaki követelmények. e) Az ebben a mellékletében felsorolt egyes szabályozási aktusok által előírt bizonyos vizsgálatok tekintetében a kérelmezőnek nyilatkozatot kell benyújtania az elismert nemzetközi szabványok vagy szabályok betartásáról. A szóban forgó nyilatkozatot kizárólag a járműgyártó állíthatja ki. A "megfelelőségi nyilatkozat" a gyártó szervezetén belüli olyan hivatal vagy osztály által kiállított nyilatkozat, amelyet a vezetőség jogszerűen felhatalmazott arra, hogy a gyártó teljes jogi felelősségét átvállalja egy jármű tervezésének és szerkezetének vonatkozásában. Azokat a szabályozási aktusokat, amelyek tekintetében az említett nyilatkozatot be kell nyújtani, e függelék 4. szakasza tartalmazza. Ha egy nyilatkozat bizonytalanságra ad okot, előírhatják, hogy a kérelmező meggyőző bizonyítékot - többek között vizsgálati jegyzőkönyvet - szerezzen be a gyártótól, hogy alátámassza a gyártó nyilatkozatát. 1.3. Egyedi jóváhagyásokkal megbízott műszaki szolgálatok a) Egyedi jóváhagyásokkal a 41. cikk (3) bekezdésében említett A kategóriájú műszaki szolgálatok bízhatók meg. b) A 41. cikk (4) bekezdésének második albekezdésétől eltérve a műszaki szolgálatoknak az alábbi szabványokat kell követniük: i. EN ISO/IEC 17025:2005, amennyiben a vizsgálatokat saját maguk végzik el; ii. EN ISO/IEC 17020:2004, amennyiben azt vizsgálják, hogy a jármű teljesíti-e az ezen függelékben szereplő követelményeket. c) Ha a kérelmező kérésére különleges szakértelmet igénylő különleges vizsgálatokat kell végezni, akkor ezeket egy, a kérelmező által kiválasztott, a Bizottságnak bejelentett műszaki szolgálatnak kell elvégeznie. Ha például az "A" tagállamban lévő kérelmezővel egyetértésben egy frontális ütközéses vizsgálatot kell elvégezni, akkor a "B" tagállamban kijelölt műszaki szolgálat is elvégezheti a vizsgálatot. 1.4. Vizsgálati jegyzőkönyvek a) A vizsgálati jegyzőkönyveket az EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány 5.10.2. pontjával összhangban kell megszövegezni. b) A vizsgálati jegyzőkönyveket az Uniónak a jóváhagyó hatóság által meghatározott valamelyik nyelvén kell megfogalmazni. Ha az 1.3. pont (c) bekezdése alapján a vizsgálati jegyzőkönyvet más tagállamban készítik el, mint amelyet az egyedi jóváhagyással megbíztak, akkor a jóváhagyó hatóság előírhatja, hogy a kérelmező nyújtsa be a vizsgálati jegyzőkönyv pontos fordítását. c) A vizsgálati jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a vizsgált jármű leírását, beleértve annak egyértelmű azonosítását is. A vizsgálatok eredményei szempontjából jelentős szerepet játszó alkatrészeket ismertetni, azonosító számukat pedig jelenteni kell. Ilyen alkatrészek lehetnek például a hangtompítók zajméréseknél vagy a motorvezérlő rendszer a kipufogócsőből származó kibocsátások mérésénél. d) A kérelmező kérésére egy adott járművel kapcsolatos rendszerhez kiadott vizsgálati jegyzőkönyvet akár ugyanazon, akár más kérelmező ismételten benyújthatja egy másik jármű egyedi jóváhagyása céljából. Ebben az esetben a jóváhagyó hatóságnak biztosítania kell, hogy a jármű műszaki jellemzőit megfelelően megvizsgálják a vizsgálati jegyzőkönyv alapján. A jármű és a vizsgálati jegyzőkönyvet kísérő dokumentáció vizsgálatának ahhoz a következtetéshez kell vezetnie, hogy az a jármű, amelyhez egyedi jóváhagyást kérelmeznek, a jegyzőkönyvben leírt járművel azonos jellemzőkkel bír. e) A vizsgálati jegyzőkönyvről csak hitelesített másolatok nyújthatók be. f) Az 1.4. pont (d) bekezdésében említett vizsgálati jegyzőkönyvek nem tartalmazzák azokat a jegyzőkönyveket, amelyeket a jármű egyedi jóváhagyásának megadása céljából készítettek el. 1.5. Az egyedi jóváhagyási folyamat lényege, hogy a műszaki szolgálat minden egyes járművet fizikailag megvizsgál. Ez alól az elv alól nem adható mentesség. 1.6. Ha a jóváhagyó hatóság meggyőződik arról, hogy a jármű eleget tesz az ebben a függelékben meghatározott műszaki követelményeknek, és megfelel a kérelmezésben szereplő leírásnak, akkor a 24. cikknek megfelelően meg kell adnia a jóváhagyást. 1.7. A jóváhagyási bizonyítványt a VI. mellékletben szereplő D mintának megfelelően kell elkészíteni. 1.8. A jóváhagyó hatóságnak nyilvántartást kell vezetnie a 24. cikk alapján megadott valamennyi jóváhagyásról. 2. MENTESSÉGEK 2.1. Az egyedi eljárás különleges jellegéből adódóan ezen irányelv alábbi cikkei, valamint a kapcsolódó mellékletek megfelelő rendelkezései alól felmentést kell adni: a) a 12. cikk a gyártás megfelelőségével kapcsolatos intézkedések vonatkozásában; b) a 8., 9., 13., 14. és 18. cikk a jármű típus-jóváhagyási eljárása vonatkozásában. 2.2. A járműtípus azonosítása a) Amilyen mértékben lehetséges, a típusbizonyítványban meg kell nevezni a származási országban megadott típust, változatot és verziót. b) Ahol megfelelő adatok hiányában nincs lehetőség a típus, a változat és a verzió megnevezésére, megadható a jármű szokásos kereskedelmi neve is. 3. A MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK FELÜLVIZSGÁLATA A műszaki követelményeknek a 4. szakaszban szereplő jegyzékét rendszeresen felül kell vizsgálni a Genfben, a Járműelőírások Harmonizálása Világfórumon (WP.29) folyó harmonizációs munka eredményeinek és a harmadik országokban zajló jogszabály-alkotási fejleményeknek a figyelembevétele céljából. 4. MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK A 2. függelékre vonatkozó magyarázó megjegyzések: 1. Az ezen függelékben alkalmazott rövidítések: "OEM": a gyártó által rendelkezésre bocsátott eredeti berendezés "FMVSS": az USA Közlekedési Minisztériumának szövetségi gépjármű-biztonsági szabványa (Federal Motor Vehicle Safety Standard) "JSRRV": a közúti járművekre vonatkozó japán biztonsági szabályozások (Japan Safety Regulations for Road Vehicles) "SAE": Autóipari Mérnökök Társasága (Society of Automotive Engineers) "CISPR": Comité international spécial des perturbations radioélectriques (Rádióinterferencia Nemzetközi Különleges Bizottság). 2. Megjegyzések: a) A teljes PB- vagy sűrítettföldgáz-szerelvényt értelemszerűen a 67., 110. vagy 115. sz. ENSZ-EGB előírásnak megfelelően kell megvizsgálni. b) A CO2-kibocsátások felbecsülésére alkalmazott képlet a következő: Benzinmotor és kézi sebességváltó: CO2 = 0,047 m + 0,561 p + 56,621 Benzinmotor és automata sebességváltó: CO2 = 0,102 m + 0,328 p + 9,481 Benzinmotor és hibrid elektromos: CO2 = 0,116 m - 57,147 Dízelmotor és manuális sebességváltó: CO2 = 0,108 m - 11,371 Dízelmotor és automata sebességváltó: CO2 = 0,116 m - 6,432 Ahol: a CO2 jelentése a CO2-kibocsátások összesített tömege g/km-ben, "m" a menetkész jármű tömege kg-ban és "p" a motor legnagyobb teljesítménye kW-ban. A CO2 egyesített tömegét egy tizedesjeggyel, a legközelebbi egész számra kerekítve kell kiszámítani a következő módon: a) ha a tizedesvesszőt követő szám kisebb mint 5, akkor az összeget lefelé kell kerekíteni; b) ha a tizedesvesszőt követő szám 5 vagy nagyobb mint 5, akkor az összeget felfelé kell kerekíteni. c) A tüzelőanyag-fogyasztás felbecsülésére alkalmazott képlet a következő: CFC = CO2 x k-1 Ahol: a CFC az összesített tüzelőanyag-fogyasztás l/100 km-ben, CO2 a CO2-kibocsátások összesített tömege g/km-ben a (2 b) megjegyzésben említett szabálynak megfelelően, "k" pedig a következő együttható: 23,81 benzinmotorok esetében; 26,49 dízelmotorok esetében. Az összesített tüzelőanyag-fogyasztást két tizedesjeggyel kell kiszámítani. Ezután a következőképpen kerekíteni: a) ha az első tizedesjegyet követő szám kisebb mint 5, akkor az összeget lefelé kell kerekíteni; b) ha az első tizedesjegyet követő szám 5 vagy nagyobb mint 5, akkor az összeget felfelé kell kerekíteni. d) A 74/297/EGK irányelv azokra a járművekre vonatkozik, amelyek nem tartoznak a 96/79/EK irányelv hatálya alá. e) A 96/79/EK irányelvnek való megfelelés mentesíti a járműveket a 74/297/EGK irányelvnek való megfelelés alól. f) A 74/297/EGK irányelv olyan N1 járművekre vonatkozik, amelyek műszakilag megengedhető legnagyobb terhelt tömege nem haladja meg az 1,5 tonnát. I. rész: Az M1 kategóriába tartozó járművek Tétel Hivatkozott szabályozási aktus Alternatív követelmények 1 70/157/EGK irányelv (Megengedhető zajszint) Menet közbeni vizsgálat a) A vizsgálatot az 51. sz. ENSZ EGB előírás 3. mellékletében említett "A módszer" alapján kell elvégezni. A határértékek megfelelnek a 70/157/EGK irányelv I. mellékletének 2.1. szakaszában leírtaknak. A megengedett határértékeken felül egy decibel engedélyezett. b) A próbapályának eleget kell tennie az 51. sz. ENSZ-EGB előírás 8. mellékletének. Ettől eltérő specifikációjú próbapálya azzal a feltétellel alkalmazható, hogy a műszaki szolgálat korrelációs vizsgálatokat végez. Szükség esetén korrekciós tényezőt kell alkalmazni. c) A szálas anyagokat tartalmazó kipufogórendszereket nem szükséges szabályozni, amint azt az 51. sz. ENSZ-EGB előírás 5. melléklete előírja. Álló járművön végzett vizsgálat A vizsgálatot az 51. sz. ENSZ-EGB előírás 3. mellékletének 3.2. szakasza szerint kell elvégezni. 2 70/220/EGK irányelv (Kibocsátások) Kipufogócsőből származó kibocsátások a) A 70/220/EGK irányelv III. mellékletének megfelelően I. típusú vizsgálatot kell végezni az 5.3.6.2. pontban említett romlási tényezők alkalmazásával. Az alkalmazandó határértékeknek meg kell felelniük a 70/220/EGK irányelv I. mellékletének 5.3.1.4. pontjában leírtaknak. b) A járműnek nem kell 3 000 kilométer megtételét felmutatnia, amint azt a 70/220/EGK irányelv III. mellékletének 3.1.1. szakasza előírja. c) A vizsgálathoz a 70/220/EGK irányelv IX. mellékletében előírt referencia-tüzelőanyagot kell használni. d) A próbapadot a 70/220/EGK III. melléklete 2. függelékének 3.2. szakaszában meghatározott műszaki követelményeknek megfelelően kell beállítani. e) Az a) pontban említett vizsgálatot nem kell elvégezni, ha kimutatható, hogy a jármű eleget tesz a 70/220/EGK irányelv I. melléklete 5. szakaszának bevezető megjegyzésében említett valamelyik kaliforniai előírásnak. Párolgási kibocsátások A benzinüzemű motorral felszerelt járműveket a párolgási kibocsátást korlátozó rendszerrel (pl. aktívszéntartállyal) kell ellátni. Forgattyúházból származó kibocsátások A kartergázok visszavezetésére szolgáló berendezés meglétét elő kell írni. Fedélzeti diagnosztikai rendszerek (OBD) A járművet fedélzeti diagnosztikai rendszerrel (OBD) kell ellátni. A fedélzeti diagnosztikai rendszer felületének képesnek kell lennie az időszakos műszaki vizsgálatokhoz alkalmazott szokásos diagnosztikai eszközökkel való kommunikálásra. 2a 715/2007/EK rendelet Kibocsátások (Euro 5 és 6) könnyű gépjárművek/információhoz való hozzáférés Kipufogócsőből származó kibocsátások a) A 692/2008/EK rendelet III. mellékletének megfelelően I. típusú vizsgálatot kell végezni a 692/2008/EK rendelet VII. mellékletének 1.4. pontjában említett romlási tényezők alkalmazásával. Az alkalmazandó határértékek a 715/2007/EK rendelet I. mellékletének I. és II. táblázatában meghatározott határértékeknek felelnek meg. b) A járműnek nem kell 3 000 kilométer megtételét felmutatnia, amint azt a 83. sz. ENSZ-EGB előírás 4. mellékletének 3.1.1. szakasza előírja. c) A vizsgálathoz a 692/2008/EK irányelv IX. mellékletében előírt referencia-tüzelőanyagot kell használni. d) A próbapadot a 83. sz. ENSZ-EGB előírás 4. mellékletének 3.2. szakaszában meghatározott műszaki követelményeknek megfelelően kell beállítani. e) Az a) pontban említett vizsgálatot nem kell elvégezni, ha kimutatható, hogy a jármű eleget tesz a 692/2008/EK rendelet I. mellékletének 2. szakaszában említett kaliforniai előírásoknak. Párolgási kibocsátások A benzinüzemű motorokat a párolgási kibocsátásokat korlátozó rendszerrel (pl. aktívszéntartállyal) kell ellátni. Forgattyúházból származó kibocsátások A kartergázok visszavezetésére szolgáló berendezés meglétét elő kell írni. Fedélzeti diagnosztikai rendszerek (OBD) a) A járművet fedélzeti diagnosztikai rendszerrel (OBD) kell ellátni. b) A fedélzeti diagnosztikai rendszer felületének képesnek kell lennie az időszakos műszaki vizsgálatokhoz alkalmazott szokásos diagnosztikai eszközökkel való kommunikálásra. Füstopacitás a) A dízelüzemű motorral felszerelt járművek vizsgálatát a 692/2008/EK rendelet IV. mellékletének 2. függelékében említett módszerek alapján kell elvégezni. b) Az abszorpciós együttható helyesbített értékét szembetűnő és könnyen elérhető helyen kell feltüntetni. CO2-kibocsátás és tüzelőanyag-fogyasztás a) A vizsgálatot a 692/2008/EK rendelet XII. melléklete alapján kell elvégezni. b) A járműnek nem kell 3 000 kilométer megtételét felmutatnia, amint azt a 83. sz. ENSZ-EGB előírás IV. mellékletének 3.1.1. szakasza előírja. c) Ha a jármű eleget tesz a Bizottság 692/2008/EK rendelete I. mellékletének 2. szakaszában említett kaliforniai előírásoknak, és ennélfogva nem kell elvégezni a kipufogócsőből származó kibocsátások vizsgálatát, akkor a tagállamoknak a CO2-kibocsátást és a tüzelőanyag-fogyasztást a (b) és (c) magyarázó megjegyzésekben szereplő képletek alapján kell kiszámítani. Információkhoz való hozzáférés Az információkhoz való hozzáférésre vonatkozó előírások nem alkalmazandók. 3 70/221/EGK irányelv (Tüzelőanyag-tartályok - hátsó aláfutásgátlók) Tüzelőanyag-tartályok a) A tüzelőanyag-tartályoknak az 5.1., 5.2. és 5.12. pontok kivételével meg kell felelniük a 70/221/EGK irányelv I. melléklete 5. szakaszának. Különösen az 5.9. és 5.9.1. pontnak kell eleget tenniük, de csepptesztet nem kell végezni. b) A PB- vagy sűrítettföldgáz-tartályoknak rendelkezniük kell a 67. számú ENSZ-EGB előírás 01. módosítássorozata vagy a 110. sz. előírás (a) szerinti típusjóváhagyással. A műanyagból készült tüzelőanyag-tartályokra vonatkozó különleges rendelkezések A kérelmezőnek be kell nyújtania a gyártó nyilatkozatát, miszerint az adott jármű [amelynek a járműazonosító számát meg kell adni] tüzelőanyag-tartálya az alábbiak közül legalább az egyiknek megfelel: - a 70/221/EGK irányelv 6.3. szakasza, - FMVSS 301 (A tüzelőanyag-rendszer épsége), - a 34. sz. ENSZ-EGB előírás 5. melléklete. Hátsó aláfutásgátló a) A jármű hátsó részét a 70/221/EGK irányelv II. mellékletének 5. szakasza szerint kell kialakítani. b) E célból elég, ha az 5.2. pont második albekezdésében szereplő követelmények teljesülnek. 4 70/222/EGK irányelv (Hátsó rendszámtábla helye) A rendszámtábla helyének, hajlásszögének, láthatósági szögeinek és helyzetének meg kell felelnie a 70/222/EGK irányelvnek. 5 70/311/EGK irányelv (Kormányzási erőkifejtés) Mechanikai rendszerek a) A kormányberendezést önbeállónak kell kialakítani. E rendelkezés betartásának ellenőrzésére vizsgálatot kell végezni a 70/311/EGK irányelv I. melléklete 5. szakaszának 5.1.2. és 5.2.1. pontja szerint. b) A szervokormány-berendezés meghibásodása nem vezethet a jármű feletti uralom teljes elvesztéséhez. Összetett elektronikus járművezérlő rendszer ("drive-by-wire" eszközök) Összetett elektronikus vezérlőrendszer csak akkor engedélyezett, ha az megfelel a 79. sz. ENSZ-EGB előírás 6. mellékletének. 6 70/387/EGK irányelv (Zárszerkezetek és csuklópántok) a) A záraknak és csuklópántoknak meg kell felelniük a 70/387/EGK irányelv I. melléklete 3.2.1., 3.3.2. és 3.4.1. pontjának. b) A 3.4.1. pontban meghatározott előírások nem alkalmazandók, ha igazolható a 11. sz. ENSZ-EGB előírás 1. felülvizsgálata 2. módosítása 6.1.5.4. pontjának való megfelelés. 7 70/388/EGK irányelv (Hangjelzés) Alkotóelemek A 70/388/EGK irányelv értelmében a hangjelző berendezéseket nem szükséges típusjóváhagyásnak alávetni. A 70/388/EGK irányelv I. melléklete 1.1. pontjában előírtak szerint a hangjelző berendezéseknek azonban folyamatos hangjelzést kell kiadniuk. Beépítés a járműbe a) El kell végezni a 70/388/EGK irányelv I. mellékletének 2. szakasza szerinti vizsgálatot. b) A legnagyobb hangnyomásszintnek meg kell felelnie az említett melléklet 2.1.4. pontjának. 8 2003/97/EK irányelv (Közvetett látást biztosító eszközök) Alkotóelemek a) A járművet el kell látni a 2003/97/EK irányelv III. mellékletének 2. szakaszában előírt visszapillantó tükrökkel. b) Ezeknek a 2003/97/EK irányelv értelmében nem szükséges típusjóváhagyással rendelkezniük. c) A tükrök görbületi sugara nem okozhat jelentős képtorzítást. A műszaki szolgálat döntésének megfelelően a görbületi sugarakat a 2003/97/EK irányelv II. mellékletének 1. függelékében leírt módon kell ellenőrizni. A görbületi sugarak nem lehetnek kisebbek a 2003/97/EK irányelv II. mellékletének 3.4. szakaszában előírtaknál. Felszerelés a járműre Mérést kell végezni annak érdekében, hogy a látóterek megfeleljenek a 2003/97/EK irányelv III. melléklete 5. szakaszának vagy a 71/127/EGK irányelv III. melléklete 5. szakaszának. 9 71/320/EGK irányelv (Fékezés) Általános rendelkezések a) A fékrendszert a 71/320/EGK irányelv I. mellékletének 2. szakasza szerint kell kialakítani. b) A járműveket az összes kerékre ható elektronikus blokkolásgátló fékrendszerrel kell ellátni. c) A fékrendszer teljesítményének meg kell felelnie a 71/320/EGK irányelv II. mellékletének 2. szakaszában előírtaknak. d) E célból közúti vizsgálatokat kell végezni olyan útpályán, amelynek a felülete nagy tapadást mutat. A kézifék vizsgálatát 18 %-os lejtésű útszakaszon (lejtő és emelkedő) kell elvégezni. Csak az alább említett vizsgálatokat kell elvégezni. A járműnek minden esetben teljesen terhelt állapotban kell lennie. e) A c) pontban említett közúti vizsgálatot nem kell elvégezni, ha a kérelmező be tudja nyújtani a gyártó nyilatkozatát, amely szerint a jármű megfelel a 13-H sz. ENSZ-EGB előírásnak, beleértve az 5. kiegészítést is, vagy az FMVSS 135 szabványnak. Üzemi fékrendszer a) A 71/320/EGK irányelv II. mellékletének 1.2.2. és 1.2.3. pontjában előírt "0. típusú" vizsgálatot el kell végezni. b) Ezenkívül a 71/320/EGK irányelv II. mellékletének 1.3. pontjában előírt "I. típusú" vizsgálatot is le kell folytatni. Rögzítőfék A vizsgálatot a 71/320/EGK irányelv II. mellékletének 2.1.3. pontja szerint kell elvégezni. 10 72/245/EGK irányelv (Rádiózavar (elektromágneses összeférhetőség)) Alkotóelemek a) A 72/245/EGK irányelv értelmében az elektromos/elektronikus részegységeket nem szükséges típusjóváhagyásnak alávetni. b) Az utólag beépített elektromos/elektronikus eszközöknek azonban meg kell felelniük a 72/245/EGK irányelvnek. Kibocsátott elektromágneses sugárzások A kérelmezőnek be kell nyújtania a gyártó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a jármű eleget tesz a 72/245/EGK irányelvnek vagy az alábbi alternatív szabványoknak: - széles sávú elektromágneses zavarsugárzás: CISPR 12 vagy SAE J551-2, - keskeny sávú elektromágneses zavarsugárzás: CISPR 12 (külső) vagy 25 (fedélzeti) vagy SAE J551-4 és SAE J1113-41. Zavartűrési (védettségi) vizsgálatok A zavartűrési vizsgálatok alól felmentést kell adni. 11 72/306/EGK irányelv (Dízelfüst) a) A vizsgálatot a 72/306/EGK irányelv III. és IV. mellékletében leírt módszerek alapján kell elvégezni. Az alkalmazandó határértékeket a 72/306/EGK irányelv V. melléklete tartalmazza. b) A 72/306/EGK irányelv I. mellékletének 4. szakaszában említett abszorpciós együttható helyesbített értékét szembetűnő és könnyen elérhető helyen kell feltüntetni 12 74/60/EGK irányelv (Belső berendezések) Belső elrendezés a) Az energiaelnyelési követelmények tekintetében a jármű akkor tesz eleget a 74/60/EGK irányelvnek, ha legalább két elülső légzsákkal rendelkezik, amelyek közül az első a kormánykerékben, a másik pedig a műszerfalban van elhelyezve. b) Ha a jármű csak egy, a kormánykerékben elhelyezett elülső légzsákkal van felszerelve, akkor a műszerfalnak energiaelnyelő anyagból kell készülnie. c) A műszaki szolgálat feladata megvizsgálni, hogy a 74/60/EGK irányelv I. mellékletének 5.1-5.7. szakaszában meghatározott zónákban nincsenek-e éles peremek. Elektromos kezelőszervek a) Az elektromos ablakemelőket, a tetőablakrendszereket és térelválasztó rendszereket a 74/60/EGK irányelv I. mellékletének 5.8. pontja szerint kell megvizsgálni. Az említett melléklet 5.8.3. pontjában említett automatikus irányváltó rendszerek eltérhetnek az 5.8.3.1.1. pontban meghatározott követelményektől. b) Azok az elektromos ablakok, amelyek nem zárhatók be, ha a gyújtás ki van kapcsolva, mentesítést kapnak az automatikus irányváltó rendszerekre vonatkozó követelmények alól. 13 74/61/EGK irányelv (Lopásgátló berendezés és indításgátló) a) Az illetéktelen használat megakadályozása céljából a járművet el kell látni a következőkkel: - a 74/61/EGK irányelv IV. mellékletének 2.2. szakaszában meghatározott reteszelőberendezés, és - a 74/61/EGK irányelv V. melléklete 3. szakaszának és a 4. szakasz, azon belül pedig különösen a 4.1.1. pont lényeges követelményeit teljesítő indításgátló. b) Amennyiben a fenti a) pont alkalmazásában egy indításgátlót utólagosan építenek be, akkor ennek a 74/61/EKG irányelv vagy a 97. sz. vagy 116. sz. ENSZ-EGB előírás szerint jóváhagyott típusúnak kell lennie. 14 74/297/EGK (d) irányelv (A kormányberendezés viselkedése ütközésnél) a) A kérelmezőnek be kell nyújtania a gyártó nyilatkozatát, miszerint az adott jármű [amelynek járműazonosító számát meg kell adni] az alábbiak közül legalább az egyiknek megfelel: - 74/297/EGK irányelv, - FMVSS 203 (A vezető ütközés elleni védelme a kormányzásirányítási rendszertől), beleértve az FMVSS 204 szabványt is (A kormánykar hátramozdulása), - a JSRRV 11. cikke. b) A kérelmező kérésére a 74/297/EKG irányelv II. melléklete szerinti vizsgálat végezhető gyári járművön is. A vizsgálatot egy bejelentett és megfelelő hatáskörrel rendelkező európai műszaki szolgálatnak kell elvégeznie. A kérelmező számára részletes jelentést kell kiállítani. 15 74/408/EGK irányelv (Ülések szilárdsága - fejtámlák) Ülések, ülésrögzítések és beállítási rendszerek A kérelmezőnek be kell nyújtania a gyártó nyilatkozatát, miszerint az adott jármű [amelynek járműazonosító számát meg kell adni] az alábbiak közül legalább az egyiknek megfelel: - 74/408/EGK irányelv, - FMVSS 207 (Ülésrendszerek). Fejtámlák a) Ha a fenti nyilatkozat az FMVSS 207 szabványon alapul, akkor a fejtámláknak teljesíteniük kell a 74/408/EGK irányelv II. melléklete 3. szakaszának, valamint ugyanazon melléklet I. függeléke 5. szakaszának lényeges követelményeit is. b) Csak a 74/408/EGK irányelv II. mellékletének 3.10. pontjában, valamint az 5., 6. és 7. szakaszában leírt vizsgálatokat kell elvégezni. c) Egyéb esetben a kérelmezőnek be kell nyújtania a gyártó nyilatkozatát, miszerint az adott jármű [amelynek járműazonosító számát meg kell adni] megfelel az FMVSS 202a szabvány (Fejtámlák) előírásainak. 16 74/483/EGK irányelv (Kiálló részek) a) A karosszéria külső felszínének meg kell felelnie a 74/483/EGK irányelv I. mellékletének 5. szakaszában leírt általános követelményeknek. b) A műszaki szolgálat döntésének megfelelően a 74/483/EGK irányelv I. mellékletének 6.1., 6.5., 6.6., 6.7., 6.8. és 6.11. pontjában említett előírásokat kell ellenőrizni. 17 75/443/EGK irányelv (Sebességmérő - hátrameneti fokozat) Sebességmérő berendezés a) A skálának meg kell felelnie a 75/443/EGK irányelv II. melléklete 4.1-4.2.3. pontjának. b) Ha a műszaki szolgálatnak alapos oka van azt feltételezni, hogy a sebességmérő nincs megfelelő pontossággal kalibrálva, akkor kérheti a 4.3. szakaszban előírt vizsgálatok lefolytatását. Hátrameneti fokozat A sebességváltó mechanizmusnak hátrameneti fokozatot is tartalmaznia kell. 18 76/114/EGK irányelv (Hatóságilag előírt táblák) Járműazonosító szám a) A járművet egy legalább 8 és legfeljebb 17 karakterből álló járműazonosító számmal kell ellátni. A 17 karakterből álló járműazonosító számnak teljesítenie kell az ISO 3779:1983 és 3780:1983 szabványokban előírt követelményeket. b) A járműazonosító számot jól látható és könnyen elérhető helyen kell feltüntetni olyan módon, hogy az ne legyen kitörölhető, és ne károsodjon. c) Ha nincs járműazonosító szám beütve az alvázba vagy a karosszériába, akkor a tagállam előírhatja annak utólagos elhelyezését a nemzeti törvények alapján. Ebben az esetben az illető tagállam illetékes hatósága felügyeli a műveletet. Hatóságilag előírt tábla A járművet el kell látni egy azonosító táblával, amelyet a járműgyártó szerel fel. A jóváhagyás megadása után további tábla nem igényelhető. 19 76/115/EGK irányelv (Biztonsági övek rögzítői) A kérelmezőnek be kell nyújtania a gyártó nyilatkozatát, miszerint az adott jármű [amelynek járműazonosító számát meg kell adni] az alábbiak közül legalább az egyiknek megfelel: - 76/115/EGK irányelv, - FMVSS 210 (Biztonságiöv-szerelvények rögzítői), - JSRRV 22-3. cikke. 20 76/756/EGK irányelv (Világító- és fényjelző berendezések beszerelése) a) A világítóberendezésnek eleget kell tennie a 48. sz. ENSZ-EGB előírás 03. módosítássorozatának, kivéve a 48. sz. előírás 5. és 6. mellékletét. b) Nem engedélyezhető mentesség a 21-26. és 28-30. bejegyzésekben említett lámpák és jelzőberendezések száma, lényeges konstrukciós jellemzői, az elektromos csatlakozásai és az általuk kibocsátott vagy visszavert fény színe vonatkozásában. c) Azoknak a lámpáknak és jelzőberendezéseknek, amelyeket a fentiek alapján utólag szerelnek fel, EK-típus-jóváhagyási jelet kell viselniük. d) Gázkisülő fényforrással ellátott lámpák csak fényszórótisztító berendezés felszerelésével és fényszórómagasság-állító eszközzel együtt engedélyezettek, ahol ez alkalmazható. e) A fényszóró tompított fényét azon ország törvényileg meghatározott forgalmi irányához kell hozzáigazítani, amelyben a jármű jóváhagyását megadták. 21 76/757/EGK irányelv (Fényvisszaverők) Ahol szükséges, két további, "EK-jóváhagyási jelet" viselő, fényviszszaverőt kell felszerelni a jármű hátsó részére, összhangban a 48. sz. ENSZ-EGB előírással. 22 76/758/EGK irányelv (Hátsó méretjelző lámpák, első (oldalsó) helyzetjelző lámpák, hátsó (oldalsó) helyzetjelző lámpák, féklámpák, oldalsó jelző- és nappali menetlámpák) A 76/758/EGK irányelvben szereplő követelmények nem alkalmazandók. A lámpák helyes működését azonban a műszaki szolgálatnak meg kell vizsgálnia. 23 76/759/EGK irányelv (Irányjelző lámpák) A 76/759/EGK irányelvben szereplő követelmények nem alkalmazandók. A lámpák helyes működését azonban a műszaki szolgálatnak meg kell vizsgálnia. 24 76/760/EGK irányelv (Hátsó rendszámtáblát megvilágító lámpák) A 76/760/EGK irányelvben szereplő követelmények nem alkalmazandók. A lámpák helyes működését azonban a műszaki szolgálatnak meg kell vizsgálnia. 25 76/761/EGK irányelv (Fényszórók (izzókkal)) a) A járműre felszerelt fényszórók fénysugara által keltett világítást a 112. sz. ENSZ-EGB előírás 6. szakasza alapján az aszimmetrikus fényt kibocsátó fényszórók vonatkozásában meg kell vizsgálni. Ebből a célból hivatkozni lehet az említett előírás 5. mellékletében megnevezett tűrésekre. b) Ugyanez a döntés érvényes értelemszerűen a 98. sz. vagy 123. sz. ENSZ-EGB előírásban megnevezett fényszórók által keltett fényre is. 26 76/762/EGK irányelv (Első ködfényszórók) A 76/762/EGK irányelvben szereplő követelmények nem alkalmazandók. A lámpák helyes működését (ha fel vannak szerelve) azonban a műszaki szolgálatnak meg kell vizsgálnia. 27 77/389/EGK irányelv (Vonóhorgok) A 77/389/EGK irányelvben szereplő követelmények nem alkalmazandók. 28 77/538/EGK irányelv (Hátsó ködlámpák) A 77/389/EGK irányelvben szereplő követelmények nem alkalmazandók. A lámpák helyes működését azonban a műszaki szolgálatnak meg kell vizsgálnia. 29 77/539/EGK irányelv (Tolatólámpák) A 77/539/EGK irányelvben szereplő követelmények nem alkalmazandók. A lámpák helyes működését (ha fel vannak szerelve) azonban a műszaki szolgálatnak meg kell vizsgálnia. 30 77/540/EGK irányelv (Várakozást jelző lámpák) A 77/540/EGK irányelvben szereplő követelmények nem alkalmazandók. A lámpák helyes működését (ha fel vannak szerelve) azonban a műszaki szolgálatnak meg kell vizsgálnia. 31 77/541/EGK irányelv (Biztonsági övek és utasbiztonsági rendszerek) Alkotóelemek a) A 77/541/EGK irányelv értelmében a biztonsági öveknél nem szükséges típusjóváhagyást végezni. b) Ugyanakkor minden biztonsági övnek azonosító címkét kell viselnie. c) A címkén szereplő jelzéseknek összhangban kell lenniük a biztonsági övek rögzítőivel kapcsolatos döntéssel (19. bejegyzés). Beszerelési előírások a) A járműbe a 77/541/EK irányelv XV. mellékletében meghatározott követelményeknek megfelelően kell biztonsági öveket szerelni. b) Amennyiben a fenti a) pontnak megfelelően a biztonsági öveket pótlólagosan kell felszerelni, akkor ezeknek jóváhagyott típusúaknak kell lenniük, összhangban a 77/541/EKG irányelvvel vagy a 16. sz. ENSZ-EGB előírással. 32 77/649/EGK irányelv (Menetirányú látótér) a) A vezetőnek a 77/649/EGK irányelv I. melléklete 5.1.3. pontjában meghatározott 180°-os menetirányú látóterében semmilyen akadály nem engedélyezett. b) A fenti a) ponttól eltérve, az A oszlopok és a 77/649/EGK irányelv I. mellékletének 5.1.3. pontjában felsorolt felszerelések nem minősülnek akadálynak. c) Az "A oszlopok" száma nem haladhatja meg a kettőt. 33 78/316/EGK irányelv (A kezelőszervek, ellenőrző lámpák és kijelzők jelölése) a) Mindazon szimbólumoknak, beleértve a megfelelő ellenőrző lámpák színét is, amelyeknek a megléte a 78/316/EGK irányelv II. melléklete alapján kötelező, eleget kell tenniük a 78/316/EGK irányelvnek. b) Amennyiben nem ez a helyzet, a műszaki szolgálat ellenőrzi, hogy a járműre felszerelt szimbólumok, ellenőrző lámpák és kijelzők érthető tájékoztatást adnak-e a vezetőnek a szóban forgó kezelőszervek működéséről. 34 78/317/EGK irányelv (Jég- és páramentesítő) A járművet megfelelő szélvédő-jégmentesítő és -páramentesítő eszközökkel kell felszerelni. Bármely szélvédő-jégmentesítő eszköz "megfelelőnek" minősül, amely legalább eleget tesz a 78/317/EGK irányelv I. melléklete 5.1.1. pontjában leírt feltételeknek. Bármely szélvédőüveg-páramentesítő eszköz "megfelelőnek" minősül, amely legalább eleget tesz a 78/317/EGK irányelv I. melléklete 5.2.1. pontjában leírt feltételeknek. 35 78/318/EGK irányelv (Szélvédőmosó/-törlő berendezés) A járművet megfelelő szélvédőmosó/-törlő eszközökkel kell felszerelni. Bármely szélvédőmosó és -törlő eszköz "megfelelőnek" minősül, amely legalább eleget tesz a 78/318/EGK irányelv I. melléklete 5.1.3. pontjában leírt feltételeknek. 36 2001/56/EK irányelv (Fűtésrendszerek) a) Az utasteret fűtésrendszerrel kell ellátni. b) Az égéshő felhasználásával működő fűtőberendezéseknek és felszerelésüknek meg kell felelnie a 2001/56/EK irányelv VII. mellékletének. Ezenfelül az égéshő felhasználásával működő PB-fűtőberendezéseknek és a PB-fűtőrendszereknek meg kell felelniük a 2001/56/EK irányelv VIII. függelékében előírt

követelményeknek. c) Az utólag felszerelt további fűtőrendszereknek eleget kell tenniük a 2001/56/EK irányelvben meghatározott követelményeknek. 37 78/549/EGK irányelv (Kerékdobok) a) A járművet úgy kell kialakítani, hogy a többi közlekedőt megvédje a felvetett kövektől, sártól, jégtől, hótól és víztől, és csökkentse a mozgó kerekekkel való érintkezésből adódó veszélyeket. b) A műszaki szolgálat ellenőrizheti, hogy a 78/549/EGK irányelv I. mellékletében meghatározott lényeges műszaki követelmények teljesülnek-e. c) A 78/549/EGK irányelv I. mellékletének 3. szakaszában szereplő előírások nem alkalmazandók. 38 78/932/EGK irányelv (Fejtámlák) A 78/932/EGK irányelv előírásai nem alkalmazandók. 39 80/1268/EGK irányelv (CO2-kibocsátás/tüzelőanyag-fogyasztás) a) El kell végezni a 80/1268/EGK irányelv I. mellékletének 5. szakasza szerinti vizsgálatot. b) Az említett melléklet 5.1.1. pontjában meghatározott követelmények nem alkalmazandók. c) Amennyiben a kipufogócsőből származó kibocsátásokkal kapcsolatban nem végeznek vizsgálatot a 2. bejegyzésben említett előírások alapján, akkor a CO2-kibocsátásokat és a tüzelőanyag-fogyasztást a (b) és (c) magyarázó megjegyzésekben meghatározott képlet alapján kell kiszámítani. 40 80/1269/EGK irányelv (Motorteljesítmény) a) A kérelmezőnek be kell nyújtania a gyártó nyilatkozatát, amely tartalmazza a legnagyobb motorteljesítményt kW-ban, valamint az ennek megfelelő percenkénti fordulatszámot. b) Másik lehetőségként az ugyanezen információt tartalmazó kimeneti teljesítménygörbére is lehet hivatkozni. 41 2005/55/EK irányelv (Kibocsátások (Euro 4 és 5) nehéz gépjárművek - fedélzeti diagnosztikai rendszerek (OBD-k) - füstopacitás) Kipufogócsőből származó kibocsátások a) A 2005/55/EK irányelv I. melléklete 6.2. szakaszának megfelelő vizsgálatot kell végezni a 2005/78/EK irányelv II. mellékletének 3.6. pontjában meghatározott romlási tényezők alkalmazásával. b) A határértékeket a 2005/55/EK irányelv I. mellékletének 1. vagy 2. táblázata tartalmazza. Fedélzeti diagnosztikai rendszerek (OBD) a) A járművet fedélzeti diagnosztikai rendszerrel (OBD) kell ellátni. b) A fedélzeti diagnosztikai rendszer felületének képesnek kell lennie az időszakos műszaki vizsgálatokhoz alkalmazott szokásos diagnosztikai eszközökkel való kommunikálásra. Füstopacitás a) A dízelüzemű motorral felszerelt járművek vizsgálatát a 2005/55/EK irányelv VI. mellékletében leírt vizsgálati módszerek alapján kell elvégezni. b) Az abszorpciós együttható helyesbített értékét szembetűnő és könnyen elérhető helyen kell feltüntetni. 44 92/21/EGK irányelv (Tömegek és méretek) a) A 92/21/EGK irányelv II. mellékletének 3. szakaszában foglalt követelményeket teljesíteni kell. b) Az a) pontban említett előírások alkalmazása során a figyelembe veendő tömegek a következők: - a 2007/46/EK irányelv I. mellékletének 2.6. pontjában meghatározott tömeg menetkész állapotban a műszaki szolgálat által mért módon, és - terhelt tömegek a jármű gyártója által megadott vagy az adattáblán feltüntetett módon, beleértve a matricákat vagy a kezelési utasításban lévő információkat is. Ezek a tömegek a műszakilag megengedhető legnagyobb terhelt tömegeknek minősülnek. c) A legfeljebb megengedhető méretek vonatkozásában semmilyen mentesség nem engedélyezhető. 45 92/22/EGK irányelv (Biztonsági üveg) Alkotóelemek a) Az üvegeknek edzett vagy rétegelt biztonsági üvegből kell készülnie. b) Műanyag üvegezés csak a "B" oszlop mögötti helyeken engedélyezett. c) A 92/22/EGK irányelv értelmében az üvegezést nem szükséges jóváhagyni. Beszerelés a) A 43. sz. ENSZ-EGB előírás 21. mellékletében meghatározott beszerelési előírások érvényesek. b) A szélvédőn és a "B oszlop" előtti üvegeken nem engedélyezettek olyan színezett fóliák, amelyek a rendes fényáteresztést az előírt minimum alá csökkentenék. 46 92/23/EGK irányelv (Gumiabroncsok) Alkotóelemek A gumiabroncsoknak EK-típus-jóváhagyási jelet kell viselniük, beleértve az "s" (sound = zaj) szimbólumot is. Felszerelés a) A gumiabroncsok méreteinek, terhelhetőségi jelzőszámának és sebességkategóriájának meg kell felelnie a 92/23/EGK irányelv IV. mellékletében foglalt követelményeknek. b) A gumiabroncs sebességkategória-jelének összhangban kell lennie a jármű legnagyobb tervezett sebességével. Sebességkorlátozó esetleges megléte nem mentesít e követelmény alkalmazása alól. c) A b) pont rendelkezéseinek alkalmazása szempontjából a jármű legnagyobb tervezett sebességét a járműgyártó határozza meg. A műszaki szolgálat ugyanakkor felbecsülheti a jármű legnagyobb tervezett sebességét, figyelembe véve a motor legnagyobb leadott teljesítményét, a legnagyobb percenkénti fordulatszámot és a kinematikus lánccal kapcsolatos adatokat. 50 94/20/EK irányelv (Vonószerkezetek) Önálló műszaki egységek a) Az 1 500 kg legnagyobb tömeget meg nem haladó pótkocsik vontatására szolgáló OEM-vonószerkezetekhez a 94/20/EK irányelv értelmében nem szükséges típusjóváhagyás. A vonószerkezetek akkor minősülnek OEM-berendezésnek, ha a tulajdonosi kézikönyv vagy egy ennek megfelelő, a járműgyártó által a vevő rendelkezésére bocsátott kísérő dokumentum leírja őket. Ha egy ilyen vonószerkezetet a járművel együtt hagynak jóvá, a típusbizonyítványban megfelelő szöveget kell szerepeltetni, amelynek értelmében a tulajdonos felelős a vontatóra felszerelt vonószerkezet kompatibilitásának biztosításáért. b) Az a) pontban említettől eltérő, valamint az utólag felszerelt vonószerkezeteknél a 94/20/EK irányelv értelmében típusjóváhagyás szükséges. Felszerelés a járműre A műszaki szolgálat megvizsgálja, hogy a vonószerkezetek felszerelése megfelel-e a 94/20/EK irányelv VII. mellékletének. 53 96/79/EK irányelv (Frontális ütközés) (e) a) A kérelmezőnek be kell nyújtania a gyártó nyilatkozatát, miszerint az adott jármű [amelynek járműazonosító számát meg kell adni] az alábbiak közül legalább az egyiknek megfelel: - 96/79/EK irányelv, - FMVSS 208 (Az utasok ütközés elleni védelme), - a JSRRV 18. cikke. b) A kérelmező kérésére a 96/79/EK irányelv II. melléklete szerinti vizsgálat végezhető gyári járművön is. A vizsgálatot egy bejelentett és megfelelő hatáskörrel rendelkező európai műszaki szolgálatnak kell elvégeznie. A kérelmező számára részletes jelentést kell kiállítani. 54 96/27/EK irányelv (Oldalsó ütközés) a) A kérelmezőnek be kell nyújtania a gyártó nyilatkozatát, miszerint az adott jármű [amelynek járműazonosító számát meg kell adni] az alábbiak közül legalább az egyiknek megfelel: - 96/27/EK irányelv, - FMVSS 214 (Oldalsó ütközés elleni védelem), - a JSRRV 18. cikke. b) A kérelmező kérésére a 96/27/EK irányelv II. mellékletének 3. szakasza szerinti vizsgálat végezhető gyári járművön is. A vizsgálatot egy bejelentett és megfelelő hatáskörrel rendelkező európai műszaki szolgálatnak kell elvégeznie. A kérelmező számára részletes jelentést kell kiállítani. 58 78/2009/EK rendelet (Gyalogosvédelem) Fékasszisztens A járműveket az összes kerékre ható elektronikus blokkolásgátló fékrendszerrel kell ellátni. Gyalogosvédelem A 78/2009/EK rendelet követelményei 2013. január 1-jéig nem alkalmazandók. Elülső védelmi rendszerek A járműre felszerelt elülső védelmi rendszereknek azonban a 78/2009/EK rendelet szerinti típusjóváhagyással kell rendelkezniük, és beépítésüknek meg kell felelnie a 78/2009/EK rendelet I. mellékletének 6. szakaszában meghatározott lényegi követelményeknek. 59 2005/64/EK irányelv (Újrafeldolgozhatóság) A 2005/64/EK irányelv követelményei nem alkalmazandók. 61 2006/40/EK irányelv (Légkondicionáló rendszer) A 2006/40/EK irányelv követelményei 2011. január 1-jétől alkalmazandók. II. rész: Az N1 kategóriába tartozó járművek Tétel Hivatkozott szabályozási aktus Alternatív követelmények 1 70/157/EGK irányelv (Megengedhető zajszint) Menet közbeni vizsgálat a) A vizsgálatot az 51. sz. ENSZ-EGB előírás 3. mellékletében említett "A módszer" alapján kell elvégezni. A határértékek megfelelnek a 70/157/EGK irányelv I. mellékletének 2.1. szakaszában leírtaknak. A megengedett határértékeken felül egy decibel engedélyezett. b) A próbapályának eleget kell tennie az 51. sz. ENSZ-EGB előírás 8. mellékletének. Ettől eltérő specifikációjú próbapálya azzal a feltétellel alkalmazható, hogy a műszaki szolgálat korrelációs vizsgálatokat végez. Szükség esetén korrekciós tényezőt kell alkalmazni. c) A szálas anyagokat tartalmazó kipufogórendszereket nem szükséges szabályozni, amint azt az 51. sz. ENSZ-EGB előírás 5. melléklete előírja. Álló járművön végzett vizsgálat A vizsgálatot az 51. sz. ENSZ-EGB előírás 3. mellékletének 3.2. szakasza szerint kell elvégezni. 2 70/220/EGK irányelv (Kibocsátások) Kipufogócsőből származó kibocsátások a) A 70/220/EGK irányelv III. mellékletének megfelelően I. típusú vizsgálatot kell végezni az 5.3.6.2. pontban említett romlási tényezők alkalmazásával. Az alkalmazandó határértékeknek meg kell felelniük a 70/220/EGK irányelv I. mellékletének 5.3.1.4. pontjában leírtaknak. b) A járműnek nem kell 3 000 kilométer megtételét felmutatnia, amint azt a 70/220/EGK irányelv III. mellékletének 3.1.1. szakasza előírja. c) A vizsgálathoz a 70/220/EGK irányelv IX. mellékletében előírt referencia-tüzelőanyagot kell használni. d) A próbapadot a 70/220/EGK irányelv III. melléklete 2. függelékének 3.2. szakaszában meghatározott műszaki követelményeknek megfelelően kell beállítani. e) Az a) pontban említett vizsgálatot nem kell elvégezni, ha kimutatható, hogy a jármű eleget tesz a 70/220/EGK irányelv I. melléklete 5. pontjának bevezető megjegyzésében említett valamelyik kaliforniai előírásnak. Párolgási kibocsátások A benzinüzemű motorral felszerelt járműveket a párolgási kibocsátást korlátozó rendszerrel (pl. aktívszéntartállyal) kell ellátni. Forgattyúházból származó kibocsátások A kartergázok visszavezetésére szolgáló berendezés meglétét elő kell írni. Fedélzeti diagnosztikai rendszerek (OBD) a) A járművet fedélzeti diagnosztikai rendszerrel (OBD) kell ellátni. b) A fedélzeti diagnosztikai rendszer felületének képesnek kell lennie az időszakos műszaki vizsgálatokhoz alkalmazott szokásos diagnosztikai eszközökkel való kommunikálásra. 2a 715/2007/EK rendelet Kibocsátások (Euro 5 és 6) könnyű gépjárművek/információhoz való hozzáférés Kipufogócsőből származó kibocsátások a) A 692/2008/EK rendelet III. mellékletének megfelelően I. típusú vizsgálatot kell végezni a 692/2008/EK rendelet VII. mellékletének 1.4. pontjában említett romlási tényezők alkalmazásával. Az alkalmazandó határértékek a 715/2007/EK rendelet I. mellékletének I. és II. táblázatában leírtaknak felelnek meg. b) A járműnek nem kell 3 000 kilométer megtételét felmutatnia, amint azt a 83. sz. ENSZ-EGB előírás 4. mellékletének 3.1.1. szakasza előírja. c) A vizsgálathoz a 692/2008/EK irányelv IX. mellékletében előírt referencia-tüzelőanyagot kell használni. d) A próbapadot a 83. sz. ENSZ-EGB előírás 4. mellékletének 3.2. szakaszában meghatározott műszaki követelményeknek megfelelően kell beállítani. e) Az a) pontban említett vizsgálatot nem kell elvégezni, ha kimutatható, hogy a jármű eleget tesz a 692/2008/EK rendelet I. mellékletének 2. szakaszában említett kaliforniai előírásoknak. Párolgási kibocsátások A benzinüzemű motorokat a párolgási kibocsátásokat korlátozó rendszerrel (pl. aktívszéntartállyal) kell ellátni. Forgattyúházból származó kibocsátások A kartergázok visszavezetésére szolgáló berendezés meglétét elő kell írni. Fedélzeti diagnosztikai rendszerek (OBD) A járművet fedélzeti diagnosztikai rendszerrel (OBD) kell ellátni. A fedélzeti diagnosztikai rendszer felületének képesnek kell lennie az időszakos műszaki vizsgálatokhoz alkalmazott szokásos diagnosztikai eszközökkel való kommunikálásra. Füstopacitás a) A dízelüzemű motorral felszerelt járművek vizsgálatát a 692/2008/EK rendelet 4. mellékletének 2. függelékében említett módszerek alapján kell elvégezni. b) Az abszorpciós együttható helyesbített értékét szembetűnő és könnyen elérhető helyen kell feltüntetni. CO2-kibocsátás és tüzelőanyag-fogyasztás a) A vizsgálatot a 692/2008/EK rendelet XII. melléklete alapján kell elvégezni. b) A járműnek nem kell 3 000 kilométer megtételét felmutatnia, amint azt a 83. sz. ENSZ-EGB előírás 4. mellékletének 3.1.1. szakasza előírja. c) Ha a jármű eleget tesz a 692/2008/EK rendelet I. mellékletének 2. szakaszában említett kaliforniai előírásoknak, és ennélfogva nem kell elvégezni a kipufogócsőből származó kibocsátások vizsgálatát, akkor a tagállamoknak a CO2-kibocsátást és a tüzelőanyag-fogyasztást a (b) és (c) magyarázó megjegyzésekben szereplő képletek alapján kell kiszámítani. Információkhoz való hozzáférés Az információkhoz való hozzáférésre vonatkozó előírások nem alkalmazandók. 3 70/221/EGK irányelv (Tüzelőanyag-tartályok - hátsó aláfutásgátlók) Tüzelőanyag-tartályok a) A tüzelőanyag-tartályoknak az 5.1., 5.2. és 5.12. pontok kivételével meg kell felelniük a 70/221/EGK irányelv I. melléklete 5. szakaszának. Különösen az 5.9. és 5.9.1. pontnak kell eleget tenniük, de csepptesztet nem kell végezni. b) A PB- vagy sűrítettföldgáz-tartályoknak rendelkezniük kell a 67. számú ENSZ-EGB előírás 01. módosítássorozata vagy a 110 (a) sz. előírás szerinti típusjóváhagyással. A műanyagból készült tüzelőanyag-tartályokra vonatkozó különleges rendelkezések A kérelmezőnek be kell nyújtania a gyártó nyilatkozatát, miszerint az adott jármű [amelynek a járműazonosító számát meg kell adni] tüzelőanyag-tartálya az alábbiak közül legalább az egyiknek megfelel: - a 70/221/EGK irányelv 6.3. szakasza, - FMVSS 301 (A tüzelőanyag-rendszer épsége), - a 34. sz. ENSZ-EGB előírás 5. melléklete. Hátsó aláfutásgátló a) A jármű hátsó részét a 70/221/EGK irányelv II. mellékletének 5. szakasza szerint kell kialakítani. b) E célból elégséges, ha az 5.2. pont második albekezdésében szereplő követelmények teljesülnek. c) Amennyiben a fentieket alkalmazva a hátsó aláfutásgátlót utólag kell felszerelni, akkor annak meg kell felelnie a 70/221/EGK irányelv II. melléklete 5.3. és 5.4. pontjának. 4 70/222/EGK irányelv (Hátsó rendszámtábla helye) A rendszámtábla helyének, hajlásszögének, láthatósági szögeinek és helyzetének meg kell felelnie a 70/222/EGK irányelvnek. 5 70/311/EGK irányelv (Kormányzási erőkifejtés) Mechanikai rendszerek a) A kormányberendezést önbeállónak kell kialakítani. E rendelkezés betartásának ellenőrzésére vizsgálatot kell végezni a 70/311/EGK irányelv I. melléklete 5.1.2. és 5.2.1. pontja szerint. b) A szervokormány-berendezés meghibásodása nem vezethet a jármű feletti uralom teljes elvesztéséhez. Összetett elektronikus járművezérlő rendszer ("drive-by-wire" eszközök) Összetett elektronikus vezérlőrendszer csak akkor engedélyezett, ha az megfelel a 79. sz. ENSZ-EGB előírás 6. mellékletének. 6 70/387/EGK irányelv (Zárszerkezetek és csuklópántok) a) A záraknak és csuklópántoknak meg kell felelniük a 70/387/EGK irányelv I. melléklete 3.2.1., 3.3.2. és 3.4.1. pontjának. b) A 3.4.1. pontban meghatározott előírások nem alkalmazandók, ha igazolható a 11. sz. ENSZ-EGB előírás 1. felülvizsgálata 2. módosítása 6.1.5.4. pontjának való megfelelés. 7 70/388/EGK irányelv (Hangjelzés) Alkotóelemek A 70/388/EGK irányelv értelmében a hangjelző berendezéseket nem szükséges típusjóváhagyásnak alávetni. A 70/388/EGK irányelv I. melléklete 1.1. pontjában előírtak szerint a hangjelző berendezéseknek azonban folyamatos hangjelzést kell kiadniuk. Beépítés a járműbe a) El kell végezni a 70/388/EGK irányelv I. mellékletének 2. része szerinti vizsgálatot. b) A legnagyobb hangnyomásszintnek meg kell felelnie az említett melléklet 2. szakasza 2.1.4. pontjának. 8 2003/97/EK irányelv (Közvetett látást biztosító eszközök) Alkotóelemek a) A járművet el kell látni a 2003/97/EK irányelv III. mellékletének 2. szakaszában előírt visszapillantó tükrökkel. b) Ezeknek a 2003/97/EK irányelv értelmében nem szükséges típusjóváhagyással rendelkezniük. c) A tükrök görbületi sugara nem okozhat jelentős képtorzítást. A műszaki szolgálat döntésének megfelelően a görbületi sugarakat a 2003/97/EK irányelv II. mellékletének 1. függelékében leírt módon kell ellenőrizni. A görbületi sugarak nem lehetnek kisebbek a 2003/97/EK irányelv II. mellékletének 3.4. szakaszában előírtaknál. Felszerelés a járműre Mérést kell végezni annak érdekében, hogy a látóterek megfeleljenek a 2003/97/EK irányelv III. melléklete 5. szakaszának vagy a 71/127/EGK irányelv III. melléklete 5. szakaszának. 9 71/320/EGK irányelv (Fékezés) Általános rendelkezések a) A fékrendszert a 71/320/EGK irányelv I. mellékletének 2. szakasza szerint kell kialakítani. b) A járműveket az összes kerékre ható elektronikus blokkolásgátló fékrendszerrel kell ellátni. c) A fékrendszer teljesítményének meg kell felelnie a 71/320/EGK irányelv II. mellékletének 2. szakaszában előírtaknak. d) E célból közúti vizsgálatokat kell végezni olyan útpályán, amelynek a felülete nagy tapadást mutat. A kézifék vizsgálatát 18 %-os lejtésű útszakaszon (lejtő és emelkedő) kell elvégezni. Csak az alább említett vizsgálatokat kell elvégezni. A járműnek minden esetben teljesen terhelt állapotban kell lennie. e) A c) pontban említett közúti vizsgálatot nem kell elvégezni, ha a kérelmező be tudja nyújtani a gyártó nyilatkozatát, amely szerint a jármű megfelel a 13-H sz. ENSZ-EGB előírásnak, beleértve az 5. kiegészítést is, vagy az FMVSS 135 szabványnak. Üzemi fékrendszer a) A 71/320/EGK irányelv II. mellékletének 1.2.2. és 1.2.3. pontjában előírt "0. típusú" vizsgálatot el kell végezni. b) Ezenkívül a 71/320/EGK irányelv II. mellékletének 1.3. pontjában előírt "I. típusú" vizsgálatot is le kell folytatni. Rögzítőfék A vizsgálatot a 71/320/EGK irányelv II. mellékletének 2.1.3. pontja szerint kell elvégezni. 10 72/245/EGK irányelv (Rádiózavar (elektromágneses összeférhetőség)) Alkotóelemek a) A 72/245/EGK irányelv értelmében az elektromos/elektronikus részegységeket nem szükséges típusjóváhagyásnak alávetni. b) Az utólag beépített elektromos/elektronikus eszközöknek azonban meg kell felelniük a 72/245/EGK irányelvnek. Kibocsátott elektromágneses sugárzások A kérelmezőnek be kell nyújtania a gyártó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a jármű eleget tesz a 72/245/EGK irányelvnek vagy az alábbi alternatív szabványoknak: - széles sávú elektromágneses zavarsugárzás: CISPR 12 vagy SAE J551-2, - keskeny sávú elektromágneses zavarsugárzás: CISPR 12 (külső) vagy 25 (fedélzeti) vagy SAE J551-4 és SAE J1113-41. Zavartűrési (védettségi) vizsgálatok A zavartűrési (védettségi) vizsgálatok alól felmentést kell adni. 11 72/306/EGK irányelv (Dízelfüst) a) A vizsgálatot a 72/306/EGK irányelv III. és IV. mellékletében leírt módszerek alapján kell elvégezni. Az alkalmazandó határértékeket a 72/306/EGK irányelv V. melléklete tartalmazza. b) A 72/306/EGK irányelv I. mellékletének 4. szakaszában említett abszorpciós együttható helyesbített értékét szembetűnő és könnyen elérhető helyen kell feltüntetni. 13 74/61/EGK irányelv (Lopásgátló berendezés és indításgátló) a) Az illetéktelen használat megakadályozására a járművet el kell látni a 74/61/EGK irányelv IV. mellékletének 2.2. szakaszában előírt reteszelőberendezéssel. b) Ha indításgátló be van szerelve, annak meg kell felelnie a 74/61/EGK irányelv V. mellékletének 3. szakaszában szereplő műszaki követelményeknek és a 4. szakasz, azon belül pedig különösen a 4.1.1. pont lényeges követelményeinek. 14 74/297/EGK (f) irányelv (A kormányberendezés viselkedése ütközésnél) a) A kérelmezőnek be kell nyújtania a gyártó nyilatkozatát, miszerint az adott jármű [amelynek járműazonosító számát meg kell adni] az alábbiak közül legalább az egyiknek megfelel: - 74/297/EGK irányelv, - FMVSS 203 (A vezető ütközés elleni védelme a kormányzásirányítási rendszertől), beleértve az FMVSS 204 szabványt is (A kormánykar hátramozdulása), - a JSRRV 11. cikke. b) A kérelmező kérésére a 74/297/EKG irányelv II. melléklete szerinti vizsgálat végezhető gyári járművön is. A vizsgálatot egy bejelentett és megfelelő hatáskörrel rendelkező európai műszaki szolgálatnak kell elvégeznie. A kérelmező számára részletes jelentést kell kiállítani. 15 74/408/EGK irányelv Ülések szilárdsága - fejtámlák Ülések, ülésrögzítések és beállítási rendszerek Az üléseknek és beállítható rendszereiknek meg kell felelniük a 74/408/EGK irányelv IV. mellékletének. Fejtámlák a) A fejtámláknak teljesíteniük kell a 74/408/EGK irányelv II. melléklete 3. szakaszának, valamint ugyanazon melléklet I. függeléke 5. szakaszának lényeges követelményeit. b) Csak a 74/408/EGK irányelv II. mellékletének 3.10. pontjában és 5., 6. és 7. szakaszában leírt vizsgálatokat kell elvégezni. 17 75/443/EGK irányelv (Sebességmérő - hátrameneti fokozat) Sebességmérő berendezés a) A skálának meg kell felelnie a 75/443/EGK irányelv II. melléklete 4.1-4.2.3. pontjainak. b) Ha a műszaki szolgálatnak alapos oka van azt feltételezni, hogy a sebességmérő nincs megfelelő pontossággal beállítva, akkor kérheti a 4.3. szakaszban előírt vizsgálatok lefolytatását. Hátrameneti fokozat A sebességváltó mechanizmusnak hátrameneti fokozatot is tartalmaznia kell. 18 76/114/EGK irányelv (Hatóságilag előírt táblák) Járműazonosító szám a) A járművet egy legalább 8 és legfeljebb 17 karakterből álló járműazonosító számmal kell ellátni. A 17 karakterből álló járműazonosító számnak teljesítenie kell az ISO 3779:1983 és 3780:1983 szabványokban előírt követelményeket. b) A járműazonosító számot jól látható és könnyen elérhető helyen kell feltüntetni olyan módon, hogy az ne legyen kitörölhető, és ne károsodjon. c) Ha nincs járműazonosító szám beütve az alvázba vagy a karosszériába, akkor a tagállam előírhatja annak utólagos elhelyezését a nemzeti törvények alapján. Ebben az esetben az illető tagállam illetékes hatósága felügyeli a műveletet. Hatóságilag előírt tábla A járművet el kell látni egy azonosító táblával, amelyet a járműgyártó szerel fel. A jóváhagyás megadása után további tábla nem igényelhető. 19 76/115/EGK irányelv (Biztonsági övek rögzítői) A kérelmezőnek be kell nyújtania a gyártó nyilatkozatát, miszerint az adott jármű [amelynek járműazonosító számát meg kell adni] az alábbiak közül legalább az egyiknek megfelel: - 76/115/EGK irányelv, - FMVSS 210 (Biztonságiöv-szerelvények rögzítői), - a JSRRV 22-3. cikke. 20 76/756/EGK irányelv (Világító- és fényjelző berendezések beszerelése) a) A világítóberendezésnek eleget kell tennie a 48. sz. ENSZ-EGB előírás 03. módosítássorozatának, kivéve a 48. sz. előírás 5. és 6. mellékletét. b) Nem engedélyezhető mentesség a 21-26. és 28-30. bejegyzésekben említett lámpák és jelzőberendezések száma, lényeges konstrukciós jellemzői, az elektromos csatlakozásai és az általuk kibocsátott vagy visszavert fény színe vonatkozásában. c) Azoknak a lámpáknak és jelzőberendezéseknek, amelyeket a fentiek alapján utólag szerelnek fel, "EK-típus-jóváhagyási jelet" kell viselniük. d) Gázkisülő fényforrással ellátott lámpák csak fényszórótisztító berendezés felszerelésével és fényszórómagasság-állító eszközzel együtt engedélyezettek, ahol ez alkalmazható. e) A fényszóró tompított fényét azon ország törvényileg meghatározott forgalmi irányához kell hozzáigazítani, amelyben a jármű jóváhagyását megadták. 21 76/757/EGK irányelv (Fényvisszaverők) Ahol szükséges, két további, "EK-jóváhagyási jelet" viselő fényviszszaverőt kell felszerelni a jármű hátsó részére, összhangban a 48. sz. ENSZ-EGB előírással. 22 72/758/EGK irányelv (Hátsó méretjelző lámpák, első (oldalsó) helyzetjelző lámpák, hátsó (oldalsó) helyzetjelző lámpák, féklámpák, oldalsó jelző- és nappali menetlámpák) Az ebben az irányelvben szereplő követelmények nem alkalmazandók. A lámpák helyes működését azonban a műszaki szolgálatnak meg kell vizsgálnia. 23 76/759/EGK irányelv (Irányjelző lámpák) A 76/759/EGK irányelvben szereplő követelmények nem alkalmazandók. A lámpák helyes működését azonban a műszaki szolgálatnak meg kell vizsgálnia. 24 76/760/EGK irányelv (Hátsó rendszámtáblát megvilágító lámpák) A 76/760/EGK irányelvben szereplő követelmények nem alkalmazandók. A lámpák helyes működését azonban a műszaki szolgálatnak meg kell vizsgálnia. 25 76/761/EGK irányelv (Fényszórók (izzókkal)) a) A járműre felszerelt fényszórók fénysugara által keltett világítást a 112. sz. ENSZ-EGB előírás 6. szakasza alapján az aszimmetrikus fényt kibocsátó fényszórók vonatkozásában meg kell vizsgálni. Ebből a célból hivatkozni lehet az említett előírás 5. mellékletében megnevezett tűrésekre. b) Ugyanez a döntés érvényes értelemszerűen a 98. sz. vagy 123. sz. ENSZ-EGB előírásban megnevezett fényszórók által keltett fényre is. 26 76/762/EGK irányelv (Első ködfényszórók) A 76/762/EGK irányelvben szereplő követelmények nem alkalmazandók. A lámpák helyes működését (ha fel vannak szerelve) azonban a műszaki szolgálatnak meg kell vizsgálnia. 27 77/389/EGK irányelv (Vonóhorgok) A 77/389/EGK irányelvben szereplő követelmények nem alkalmazandók. 28 77/538/EGK irányelv (Hátsó ködlámpák) A 77/538/EGK irányelvben szereplő követelmények nem alkalmazandók. A lámpák helyes működését azonban a műszaki szolgálatnak meg kell vizsgálnia. 29 77/539/EGK irányelv (Tolatólámpák) A 77/539/EGK irányelvben szereplő követelmények nem alkalmazandók. A lámpák helyes működését (ha fel vannak szerelve) azonban a műszaki szolgálatnak meg kell vizsgálnia. 30 77/540/EGK irányelv (Várakozást jelző lámpák) A 77/540/EGK irányelvben szereplő követelmények nem alkalmazandók. A lámpák helyes működését (ha fel vannak szerelve) azonban a műszaki szolgálatnak meg kell vizsgálnia. 31 77/541/EGK irányelv (Biztonsági övek és utasbiztonsági rendszerek) Alkotóelemek a) A 77/541/EGK irányelv értelmében a biztonsági öveknél nem szükséges típusjóváhagyást végezni. b) Ugyanakkor minden biztonsági övnek azonosító címkét kell viselnie. c) A címkén szereplő jelzéseknek összhangban kell lenniük a biztonsági övek rögzítőivel kapcsolatos döntéssel (19. bejegyzés). Beszerelési előírások a) A járműbe a 77/541/EK irányelv XV. mellékletében meghatározott követelményeknek megfelelően kell biztonsági öveket szerelni. b) Amennyiben a fenti a) pontnak megfelelően a biztonsági öveket pótlólagosan kell felszerelni, akkor ezeknek jóváhagyott típusúaknak kell lenniük, összhangban a 77/541/EKG irányelvvel vagy a 16. sz. ENSZ-EGB előírással. 33 78/316/EGK irányelv (A kezelőszervek, ellenőrző lámpák és kijelzők jelölése) a) Mindazon szimbólumoknak, beleértve a megfelelő ellenőrző lámpák színét is, amelyeknek a megléte a 78/316/EGK irányelv II. melléklete alapján kötelező, eleget kell tenniük a 78/316/EGK irányelvnek. b) Amennyiben nem ez a helyzet, a műszaki szolgálat ellenőrzi, hogy a járműre felszerelt szimbólumok, ellenőrző lámpák és kijelzők érthető tájékoztatást adnak-e a vezetőnek a szóban forgó kezelőszervek működéséről. 34 78/317/EGK irányelv Jég- és páramentesítő A járművet megfelelő szélvédő-jégmentesítő és -páramentesítő eszközökkel kell felszerelni. 35 78/318/EGK irányelv Szélvédőmosó/-törlő berendezés A járművet megfelelő szélvédőmosó/-törlő eszközökkel kell felszerelni. 36 2001/56/EK irányelv (Fűtés) a) Az utasteret fűtési rendszerrel kell ellátni. b) Az égéshő felhasználásával működő fűtőberendezéseknek és felszerelésüknek meg kell felelnie a 2001/56/EK irányelv VII. mellékletének. Ezenfelül az égéshő felhasználásával működő PB-fűtőberendezéseknek és a PB-fűtőrendszereknek meg kell felelniük a 2001/56/EK irányelv VIII. mellékletében előírt követelményeknek. c) Az utólag felszerelt további fűtőrendszereknek eleget kell tenniük a 2001/56/EK irányelvben meghatározott követelményeknek. 39 80/1268/EGK irányelv (CO2-kibocsátás/tüzelőanyag-fogyasztás) a) El kell végezni a 80/1268/EGK irányelv I. mellékletének 5. szakasza szerinti vizsgálatot. b) Az említett melléklet 5.1.1. pontjában meghatározott követelmények nem alkalmazandók. c) Amennyiben a kipufogócsőből származó kibocsátásokkal kapcsolatban nem végeznek vizsgálatot a 2. bejegyzésben említett előírások alapján, akkor a CO2-kibocsátásokat és a tüzelőanyag-fogyasztást a (b) és (c) magyarázó megjegyzésekben meghatározott képlet alapján kell kiszámítani. 40 80/1269/EGK irányelv (Motorteljesítmény) a) A kérelmezőnek be kell nyújtania a gyártó nyilatkozatát, amely tartalmazza a legnagyobb motorteljesítményt kW-ban, valamint az ennek megfelelő percenkénti fordulatszámot. b) Másik lehetőségként az ugyanezen információt tartalmazó kimeneti teljesítménygörbére is lehet hivatkozni. 41 2005/55/EK irányelv (Kibocsátások (Euro 4 és 5) nehéz gépjárművek - fedélzeti diagnosztikai rendszerek (OBD-k) - füstopacitás) Kipufogócsőből származó kibocsátások a) A 2005/55/EK irányelv I. melléklete 6.2. szakaszának megfelelő vizsgálatot kell végezni a 2005/78/EK irányelv II. mellékletének 3.6. pontjában meghatározott romlási tényezők alkalmazásával. b) A határértékeket a 2005/55/EK irányelv I. mellékletének 1. vagy 2. táblázata tartalmazza. Fedélzeti diagnosztikai rendszerek (OBD) a) A járművet fedélzeti diagnosztikai rendszerrel (OBD) kell ellátni. b) A fedélzeti diagnosztikai rendszer felületének képesnek kell lennie az időszakos műszaki vizsgálatokhoz alkalmazott szokásos diagnosztikai eszközökkel való kommunikálásra. Füstopacitás a) A dízelüzemű motorral felszerelt járművek vizsgálatát a 2005/55/EK irányelv VI. mellékletében leírt vizsgálati módszerek alapján kell elvégezni. b) Az abszorpciós együttható helyesbített értékét szembetűnő és könnyen elérhető helyen kell feltüntetni. 45 92/22/EGK irányelv (Biztonsági üveg) Alkotóelemek a) Az üvegeknek edzett vagy rétegelt biztonsági üvegből kell készülnie. b) Műanyag üvegezés csak a "B" oszlop mögötti helyeken engedélyezett. c) A 92/22/EGK irányelv értelmében az üvegezést nem szükséges jóváhagyni. Beszerelés a) A 43. sz. ENSZ-EGB előírás 21. mellékletében meghatározott beszerelési előírások érvényesek. b) A szélvédőn és a "B" oszlop előtti üvegeken nem engedélyezettek olyan színezett fóliák, amelyek a rendes fényáteresztést az előírt minimum alá csökkentenék. 46 92/23/EGK irányelv (Gumiabroncsok) Alkotóelemek A gumiabroncsoknak "EK-típus-jóváhagyási" jelet kell viselniük, beleértve az "s" (sound = zaj) szimbólumot is. Felszerelés a) A gumiabroncsok méreteinek, terhelhetőségi jelzőszámának és sebességkategóriájának meg kell felelnie a 92/23/EGK irányelv IV. mellékletében foglalt követelményeknek. b) A gumiabroncs sebességkategória-jelének összhangban kell lennie a jármű legnagyobb tervezett sebességével. c) Sebességkorlátozó esetleges megléte nem mentesít e követelmény alkalmazása alól. d) A b) pont rendelkezéseinek alkalmazása szempontjából a jármű legnagyobb tervezett sebességét a járműgyártó határozza meg. A műszaki szolgálat ugyanakkor felbecsülheti a jármű legnagyobb tervezett sebességét, figyelembe véve a motor legnagyobb leadott teljesítményét, a legnagyobb percenkénti fordulatszámot és a kinematikus lánccal kapcsolatos adatokat. 48 97/27/EK irányelv (Tömegek és méretek) a) A 97/27/EK irányelv I. mellékletének lényeges követelményeit teljesíteni kell. Az említett melléklet 7.8.3., 7.9. és 7.10. pontjában meghatározott követelmények ugyanakkor nem alkalmazandók. b) A fenti a) pontban említett előírások alkalmazása szempontjából a figyelembe veendő tömegek a következők: - a 2007/46/EK irányelv I. mellékletének 2.6. pontjában meghatározott tömeg menetkész állapotban a műszaki szolgálat által mért módon, és - a legnagyobb terhelt tömegek a jármű gyártója által megadott vagy az adattáblán feltüntetett módon, beleértve a matricákat vagy a kezelési utasításban lévő információkat is. Ezek a tömegek a műszakilag megengedhető legnagyobb terhelt tömegeknek minősülnek. c) Nem megengedettek a kérelmező által végzett olyan műszaki változtatások - például a gumiabroncsok alacsonyabb terhelhetőségi jelzőszámú gumiabroncsokra való lecserélése -, amelyeket a jármű legnagyobb megengedett terhelt tömegének 3,5 tonnára vagy kevesebbre csökkentése érdekében azért hajtanak végre, hogy a jármű egyedi jóváhagyást kapjon. d) A legfeljebb megengedhető méretek vonatkozásában semmilyen mentesség nem engedélyezhető. 49 92/114/EGK irányelv (Vezetőfülke kiálló részei) a) A 92/114/EGK irányelv I. mellékletének 6. szakasza értelmében teljesíteni kell a 74/483/EGK irányelv I. mellékletének 5. szakaszában foglalt általános követelményeket. b) A műszaki szolgálat döntésének megfelelően a 74/483/EGK irányelv I. mellékletének 6.1., 6.5., 6.6., 6.7., 6.8. és 6.11. pontjában szereplő előírásokat teljesíteni kell. 50 94/20/EK irányelv (Vonószerkezetek) Önálló műszaki egységek a) Az 1 500 kg legnagyobb tömeget meg nem haladó pótkocsik vontatására szolgáló OEM-vonószerkezetekhez a 94/20/EK irányelv értelmében nem szükséges típusjóváhagyás. b) A vonószerkezetek akkor minősülnek OEM-berendezésnek, ha a tulajdonosi kézikönyv vagy egy ennek megfelelő, a jármű gyártója által a vevő rendelkezésére bocsátott kísérő dokumentum leírja őket. c) Ha egy ilyen vonószerkezetet a járművel együtt hagynak jóvá, a típusbizonyí

tványban megfelelő szöveget kell szerepeltetni, amelynek értelmében a tulajdonos felelős a vontatóra felszerelt vonószerkezet kompatibilitásának biztosításáért. d) Az a) pontban említettől eltérő, valamint az utólag felszerelt vonószerkezeteknél a 94/20/EGK irányelv értelmében típusjóváhagyás szükséges. Felszerelés a járműre A műszaki szolgálat megvizsgálja, hogy a vonószerkezetek felszerelése megfelel-e a 94/20/EK irányelv VII. mellékletének. 54 96/27/EK irányelv (Oldalsó ütközés) a) A kérelmezőnek be kell nyújtania a gyártó nyilatkozatát, miszerint az adott jármű [amelynek járműazonosító számát meg kell adni] az alábbiak közül legalább az egyiknek megfelel: - 96/27/EK irányelv, - FMVSS 214 (Oldalsó ütközés elleni védelem), - a JSRRV 18. cikke. b) A kérelmező kérésére a 96/27/EK irányelv II. mellékletének 3. szakasza szerinti vizsgálat végezhető gyári járművön is. c) A vizsgálatot egy bejelentett és megfelelő hatáskörrel rendelkező európai műszaki szolgálatnak kell elvégeznie. A kérelmező számára részletes jelentést kell kiállítani. 56 98/91/EK irányelv Veszélyes áruk közúti szállítására szolgáló járművek A veszélyes áruk közúti szállítására szolgáló járműveknek meg kell felelniük a 94/55/EK irányelvnek. 58 78/2009/EK rendelet (Gyalogosvédelem) Fékasszisztens A járműveket az összes kerékre ható elektronikus blokkolásgátló fékrendszerrel kell ellátni. Gyalogosvédelem 2018. február 24-ig a 78/2009/EK rendelet követelményei a 2 500 kg-ot meg nem haladó legnagyobb tömegű járművekre nem vonatkoznak, 2019. augusztus 24-ig pedig a 2 500 kg-ot meghaladó legnagyobb tömegű járművekre nem vonatkoznak. Elülső védelmi rendszerek A járműre felszerelt elülső védelmi rendszerek típusjóváhagyását azonban a 78/2009/EK rendelet szerint kell végezni; felszerelésüknek meg kell felelnie a 78/2009/EK rendelet I. mellékletének 6. szakaszában meghatározott alapvető követelményeknek. 59 2005/64/EK irányelv (Újrafeldolgozhatóság) A 2005/64/EK irányelv követelményei nem alkalmazandók. 61 2006/40/EK irányelv (Légkondicionáló rendszer) A 2006/40/EK irányelv követelményeit alkalmazni kell.

2. A VI. melléklet a következőképpen módosul:

a) A B minta fejlécének első mondatát az alábbi váltja fel:

"B MINTA

(Járművek egy rendszer tekintetében történő típusjóváhagyására alkalmazandó)"

b) a következő D minta kerül beiktatásra: "D MINTA (járművek 24. cikk szerinti harmonizált egyedi jóváhagyásához alkalmazandó) Legnagyobb megengedett formátum: A4 (210 × 297 mm) EK EGYEDI JÁRMŰ-JÓVÁHAGYÁSI BIZONYÍTVÁNY Az egyedi járműjóváhagyásra vonatkozó közlemény a 2007/46/EK irányelv 24. cikke alapján 1. szakasz Alulírott [... név és beosztás] ezennel tanúsítom, hogy az alábbi jármű: 0.1. Gyártmány (a gyártó kereskedelmi neve): ... 0.2.1. Kereskedelmi név: ... 0.4. Járműkategória (2): ... 0.5. Gyártó neve és címe: ... 0.6. A hatóságilag előírt táblák helye és rögzítésük módja: ... Járműazonosító szám helye: ... 0.9. A gyártó képviselőjének (ha van ilyen) neve és címe: 0.10. Járműazonosító szám jóváhagyást kapott a 2007/46/EK irányelv 24. cikkének rendelkezései alapján. A fentiek hiteléül az alábbi jóváhagyási szám került kiadásra: ... A jármű megfelel 2007/46/EK irányelv IV. melléklete 2. függelékének. Állandó nyilvántartásba vehető további jóváhagyás nélkül a jobb/bal oldali közlekedési rendű (3) és metrikus/angolszász (3) mértékegységekkel mérő sebességmérőt használó tagállamokban. Csatolmányok A járműről készült két fénykép (5) (minimális felbontás 640 x 480 pixel, ~7 x 10 cm) 2. szakasz Általános felépítésre vonatkozó jellemzők 1. Tengelyek száma: ...és kerekek száma: ... 1.1. Az ikerkerekekkel rendelkező tengelyek száma és helyzete: ... 3. Hajtott tengelyek (szám, helyzet, összekapcsolás): ... Főbb méretek 4. Tengelytáv (6): ... mm 4.1. Tengelytávolság: 1-2: ... mm 2-3: ... mm 3-4: ... mm 5. Hosszúság: ... mm 6. Szélesség: ... mm 7. Magasság: ... mm Tömegek 13. A menetkész jármű tömege: ...kg (7) 16. Műszakilag megengedett legnagyobb össztömegek 16.1. Műszakilag megengedett legnagyobb terhelt össztömeg ... kg 16.2. A tengelyekre jutó, műszakilag megengedett legnagyobb tömeg: 1. ... kg 2. ... kg 3. ... kg stb. 16.4. A járműszerelvény műszakilag megengedett legnagyobb össztömege: ... kg 18. Műszakilag megengedett legnagyobb vontatható tömeg a következők esetében: 18.1. Vonórudas pótkocsi: ... kg 18.2. Félpótkocsi: ...kg 18.3. Középtengelyes pótkocsi: ...kg 18.4. Fékezetlen pótkocsi: ...kg 19. Az összekapcsolási pontra eső, műszakilag megengedett legnagyobb statikus, függőleges tömeg: ... kg Motor 20. Motor gyártója: ... 21. Motorkód a motoron feltüntetett jelölés szerint: ... 22. Működési elv: ... 23. Tisztán elektromos: igen/nem (8) 23.1. Hibrid [elektromos] jármű: igen/nem (8) 24. Hengerek száma és elrendezése: ... 25. A motor űrtartalma: ...cm3 26. Tüzelőanyag: Gázolaj/benzin/PB-gáz/földgáz - biometán/etanol/biodízel/hidrogén (8) 26.1. Egyféle tüzelőanyag/kétféle tüzelőanyag/vegyes tüzelőanyag (8) 27. Legnagyobb nettó teljesítmény (9): ... kW ... min-1 mellett vagy legnagyobb tartós névleges teljesítmény (elektromos motor) ... kW (8) Legnagyobb sebesség 29. Legnagyobb sebesség: ... km/h Tengelyek és felfüggesztés 30. Nyomtávok: 1. ... mm 2. ... mm 3. ... mm 35. Gumiabroncs/kerék kombináció: ... Karosszéria 38. Karosszéria kódja (10): ... 40. Jármű színe (11): ... 41. Ajtók száma és kialakítása: ... 42. Ülések száma (beleértve a gépkocsivezetőt is) (12): ... 42.1. Kizárólag a jármű álló helyzetében használható ülés(ek): ... 42.3. Kerekes széket használó személyek által megközelíthető ülőhelyek száma: ... Vonószerkezet 44. Vonószerkezet (ha van) jóváhagyási száma vagy jóváhagyási jele: ... Környezetvédelmi tulajdonságok 46. Zajszint Álló helyzetben: ... dB(A) ... min-1 motorfordulatszám mellett Elhaladási zaj: ... dB(A) 47. Kipufogógáz-kibocsátási szint (13): Euro ... Egyéb jogszabály: ... 49. CO2-kibocsátás/tüzelőanyag-fogyasztás/villamosenergia-fogyasztás (14): 52. Megjegyzések 53. További információk (kilométer-teljesítmény (15), ...) A VI. mellékletben található D mintára vonatkozó magyarázó megjegyzések:

Az egyedi jóváhagyást adó hatóság neve, címe, telefonszáma és e-mail címe
Típus:Változat:Verzió:

jóváhagyásra benyújtva [...... a kérelem dátuma]

benyújtó [...... kérelmező neve és címe]

(Hely) (Dátum)(Aláírás (4))(A jóváhagyó hatóság bélyegzője)
[…][…][…]

1. minden meghajtás, kivéve a tisztán elektromos járműveket

CO2-kibocsátásTüzelőanyag-fogyasztás
Vegyes:… g/km… g/km … l/100 km/m3/100 km (1)
Súlyozott, vegyes… g/km… l/100 km

2. tisztán elektromos járművek és külső feltöltésű hibrid elektromos járművek

Villamosenergia-fogyasztás (súlyozott, vegyes (8)) ... Wh/km

(1) Az illetékes hatóság forgalomba helyezési dokumentum hiányában a gyártás időpontjára vagy az első vételt bizonyító dokumentumokra is hagyatkozhat."

(2) A II.A melléklet meghatározásának megfelelően.

(3) A nem kívánt rész törlendő.

(4) Vagy egy "fokozott biztonságú elektronikus aláírás" vizuális megjelenítése az 1999/93/EK irányelv alapján, beleértve az ellenőrzésre szolgáló adatokat is.

(5) Egy ¾ elöl, egy ¾ hátul.

(6) Ezt a rovatot csak akkor kell kitölteni, ha a jármű kéttengelyes.

(7) Ez a tömeg a jármű tényleges tömege az I. melléklet 2.6. pontjában hivatkozott feltételek mellett.

(8) A nem kívánt rész törlendő

(9) Hibrid elektromos járművek esetében mindkét energiateljesítményt meg kell adni.

(10) A II. melléklet C szakaszában leírt kódok alkalmazandók.

(11) Csak a következő alapszín(ek) adható(k) meg: fehér, sárga, narancs, piros, lila, kék, zöld, szürke, barna vagy fekete.

(12) Kivéve a jármű álló helyzetében való használatra szánt üléseket és a kerekes székek helyének számát.

(13) Hozzá kell adni az Euro-szint számát és a típusjóváhagyáshoz alkalmazott rendelkezéseknek megfelelő karaktert.

(14) A különböző használható tüzelőanyagok esetében ismételni kell."

(15) Nem kötelező.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32011R0183 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32011R0183&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére