31978R1562[1]

A Tanács 1562/78/EGK rendelete (1978. június 29.) az olaj- és zsírpiac közös szervezésének létrehozásáról szóló 136/66/EGK rendelet módosításáról

A TANÁCS 1562/78/EGK RENDELETE

(1978. június 29.)

az olaj- és zsírpiac közös szervezésének létrehozásáról szóló 136/66/EGK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 42. és 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 1 ),

mivel a tapasztalat azt mutatja, hogy a termelés jelenlegi rendszere nem áll összhangban a fent említett célkitűzésekkel; mivel számos olyan ellenőrző intézkedést ír elő, amelyek bonyolultságuk és az érintett termelők tekintélyes létszáma következtében nehezen alkalmazhatók, valamint a támogatás kifizetésének jelentős késedelméhez vezetnek;

mivel az utóbbi években a Közösségen belül az olívaolaj fogyasztása az olívaolaj és a versengő egyéb olajok árának alakulása között megfigyelhető különbség eredményeként jelentős mértékben visszaesett; mivel a támogatás jelenlegi rendszere a jelek szerint nem alkalmas az olívaolaj fogyasztásának ösztönzésére; mivel ezen túlmenően további problémákat okozhat a termelési szakaszban is;

mivel ennélfogva új rendszer bevezetésére van szükség, amely fogyasztási támogatás nyújtását írja elő annak biztosítása érdekében, hogy az olívaolajat olyan áron lehessen értékesíteni, amely versenyképes az egyéb magvakból származó olajokkal;

mivel a fogyasztási támogatás rendszerének hatékony működtetése érdekében elő kell írni, hogy a támogatási rendszer igazgatását az érintett tagállam ellenőrzése alatt álló valamely szakmai szervezet végezhesse; mivel e szervezet megfelelő működésének biztosítása érdekében, elő kell írni a támogatás kedvezményezettjeit terhelő hozzájárulás bevezetését;

mivel tekintettel arra, hogy a fent említett támogatás csak a Közösség piacain eladott mennyiségekre korlátozódik, elő kell írni, hogy átalányjellegű termelési támogatást kell nyújtani az említett mennyiségekre korlátozódó fogyasztási támogatás ellensúlyozására; mivel a strukturális felesleg elkerülésére ezt a termelési támogatást csak olyan területekre vonatkozóan kell nyújtani, amelyek az új rendszer hatálybalépésekor olajfákkal már be vannak telepítve;

mivel a kereslet és kínálat közötti egyensúly eléréséhez célszerű lehet olyan intézkedéseket tenni, amelyek javítják a termelés minőségét és mind az értékesítést, mind a fogyasztást ösztönzik; mivel elő kell írni, hogy az ilyen intézkedések következtében felmerülő költségeket a termelőknek és az említett intézkedések egyéb kedvezményezettjeinek kell viselniük;

mivel a termelői irányár és a termelési támogatás rendszere csak akkor érheti el célját, ha az ár, amelyen a termelő a piacon értékesíti az olajat, a lehető legjobban megközelíti a termelői irányár, és a fent említett támogatás különbségét; mivel ezért a Közösségen belül stabilizációs mechanizmusokról kell gondoskodni;

mivel a kívánt stabilitást akkor lehet elérni, ha a termelőknek vagy termelői csoportoknak lehetőségük van arra, hogy az olívaolajat a tagállamok hatáskörrel rendelkező szerveinek felajánlják; mivel az ilyen lehetőséget ezekre a kategóriákra kell korlátozni a behozott olaj, illetve fogyasztási támogatásban részesített olaj intervencióra történő felajánlásának megakadályozása érdekében;

mivel a közösségi termelés rendes forgalmazásának elősegítése érdekében a havi emelések rendszerének rugalmasabbá tételére van szükség; mivel ugyanebből az okból elő kell írni, hogy a gazdasági év végén különleges intervenciós intézkedéseket fogadjanak el;

mivel a legutóbb az 1419/78/EGK rendelettel ( 2 ) módosított, az olaj- és zsírpiac közös szervezésének létrehozásáról szóló, 1966. szeptember 22-i 136/66/EGK tanácsi rendelet ( 3 ) előírta, hogy a kezeletlen olívaolajon kívül minden olívaolaj behozatalára lefölözést kell kiszabni, amelynek változó összetevőjét az előállításához szükséges kezeletlen olívaolaj mennyisége után fizetendő lefölözésből kell származtatni; mivel a tapasztalat azt mutatja, hogy a kezeletlen olajoktól eltérő olajok világpiaci tendenciája nem áll összhangban a kezeletlen olajok esetében megfigyelhető piaci tendenciákkal; mivel ez az eltérés zavart idézhet elő a Közösség piacán; mivel e helyzet orvoslása érdekében rendelkezni kell olyan lefölözés rögzítésének lehetőségéről, amely figyelembe veszi a kezeletlen olajoktól eltérő olajok piacán kialakult helyzetet;

mivel a kezeletlen olajoktól eltérő olajokra kiszabott különleges lefölözés rögzítésének lehetősége az ilyen olajokkal kapcsolatban a kompenzációs összegek rendszerét a továbbiakban szükségtelenné teszi;

mivel a harmadik országokkal folytatott kereskedelemmel kapcsolatban a különösen a világpiaci olívaolaj-kínálat meghatározására vonatkozó különös intézkedések megállapításáról szóló, 1976. november 23-i 2843/76/EGK tanácsi rendelet ( 4 ) eltért a cif-ár alapján rögzített lefölözés rendszerétől, előírva hogy a lefölözés megállapítására pályázati eljárás útján kerüljön sor;

mivel a valós piaci helyzet értékelésének nehézségei - amelyek okot adtak e különleges rendszer elfogadására - valószínűsíthetően a jövőben is felmerülhetnek; mivel, ennélfogva, elő kell írni annak lehetőségét, hogy ismét vissza lehessen térni e rendszerhez, miután a lefölözések rögzítésére szolgáló eredeti rendszer alkalmazását felfüggesztették;

mivel az olajbogyó, olajpogácsa és egyéb maradékok kereskedelmének volumene az olívaolaj kereskedelméhez képest nem jelentős; mivel az ügyvitel egyszerűsítése érdekében a lefölözés pályáztatásának rendszerét az olívaolaj behozatalára kell korlátozni;

mivel ugyanezen okból elő kell írni, hogy lehetőség legyen a fent említett rendszer alkalmazása alóli mentességre olyan olívaolaj behozatala esetében, amely a termék nemzetközi kereskedelmére nincs hatással;

mivel a termelői csoportok megalakulása az olívaolaj-ágazatban hozzájárulhat a termelési támogatás rendszerének megfelelő működéséhez, különösen azáltal, hogy a termelőket bevonja a szóban forgó rendszer igazgatásának egyes vonatkozásaiba; mivel annak érdekében, hogy az elismert csoportok számára e célkitűzés elérése lehetővé váljon, az elismerés egyik feltételéül kell szabni, hogy a csoport vállalja a rendszer alkalmazásával kapcsolatos egyes feladatok elvégzését; mivel tekintettel a termelői csoportokról és azok társulásairól szóló, 1978. június 19-i 1360/78/EGK tanácsi rendelet ( 5 ) alapján az elismert csoportokra bízott feladatokra, tagjaiknak a támogatást a ténylegesen előállított olaj mennyiségének arányában kell nyújtani;

mivel tekintettel az olívaolaj piacának jellegzetességeire és a csoportokra bízott különleges feladatokra, további intézkedéseket kell megállapítani az ilyen csoportok megalakulásának és működésének elősegítésére;

mivel a nagyobb piaci stabilitás biztosítása érdekében elő kell írni, hogy a termelői csoportok bizonyos feltételek mellett tárolási szerződéseket köthessenek;

mivel a fent említett támogatási rendszer megfelelő működésének biztosítása érdekében a tagállamokat kötelezni kell jogsértés esetén eljárni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 136/66/EGK rendelet 1-20. cikkének helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"1. cikk

(1) Az olajos magvak, olajtartalmú gyümölcsök, növényi olajok és zsírok, valamint halból és tengeri emlősből nyert olaj és zsír piacának közös szervezését ki kell alakítani.

(2) Ez a rendelet a következő termékekre terjed ki:

Közös vámtarifa szerinti vámtarifaszámMegnevezés
a) 12.01 BOlajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök, egészben vagy törve
b) 12.02Olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsökből készült liszt és dara, nem zsírtalanított (kivéve a mustárlisztet)
15.04Halból és tengeri emlősből nyert olaj és zsír, finomítva vagy finomítás nélkül
15.07 B, C, DStabilizált növényi olajok, folyékony vagy szilárd halmazállapotban, nyersen, finomítva vagy tisztítva, kivéve az olívaolajat
15.12Állati vagy növényi eredetű, részben vagy teljesen hidrogénezett, vagy bármely más eljárással szilárdított vagy keményített olajok és zsírok, finomítva vagy finomítás nélkül, de további feldolgozás nélkül
15.13Margarin, mesterséges zsiradék és más étkezési célra alkalmas feldolgozott zsiradék
15.17 B IIZsíros anyagok és állati vagy növényi viaszok feldolgozási maradékai az olívaolajra jellemző tulajdonságokkal rendelkező olajtartalmú maradékok kivételével
23.04 BNövényi zsírok és olajok feldolgozásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék (az üledék kivételével), az olívaolaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más maradék kivételével
c) 15.07 AOlívaolaj
d) 07.01 NOlajbogyó, frissen vagy hűtve
07.02 AOlajbogyó (főzve is), fagyasztással tartósítva
07.03 AOlajbogyó ideiglenesen tartósítva, sós lében, kénes vízben, vagy más tartósító oldatban, de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban
ex 07.04 BSzárított, dehidrált vagy párologtatott olajbogyó egyben, aprítva, szeletelve, törve vagy porítva, de tovább nem elkészítve
e) 15.17 B IZsíros anyagok és állati vagy növényi viaszok feldolgozási maradékai és az olívaolajra jellemző tulajdonságokkal rendelkező olajtartalmú maradékok
23.04 AOlívaolaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más maradék

I. CÍM

Kereskedelem

2. cikk

(1) Az 1. cikk (2) bekezdésének a), b) és d) pontjában felsorolt termékekre, a közös vámtarifa 07.01 N II és 07.03 A II alszáma alá tartozó termékek kivételével, valamint a 23.04 A I alszám alá tartozó termékekre a közös vámtarifát kell alkalmazni.

Az 1. cikk (2) bekezdésének c) és e) pontjában említett termékek, a 23.04 A I alszám alá tartozó termékek kivételével, valamint a közös vámtarifa 07.01 N II és 07.03 A II alszáma alá tartozó termékek harmadik országokból való behozatalára lefölözési rendszert kell alkalmazni.

(2) A közös vámtarifa értelmezésének általános szabályait és alkalmazásának különleges szabályait kell alkalmazni az e rendeletben meghatározott termékek tarifális besorolására; az e rendelet alkalmazásából eredő vámnómenklatúrát be kell építeni a közös vámtarifába.

3. cikk

(1) Amennyiben ez a rendelet, vagy a Tanács - a Bizottság javaslatára - minősített többséggel másként nem rendelkezik, a harmadik országokkal folytatott kereskedelemben a következők tilosak:

- a vámokkal azonos hatású bármilyen díj kiszabása,

- bármilyen mennyiségi korlátozás vagy azzal azonos hatású intézkedés alkalmazása.

A 19. cikkben előírt behozatali vagy kiviteli engedélyek kiadásának az arra jogosultak meghatározott kategóriájára történő korlátozását úgy kell tekinteni, mint a mennyiségi korlátozásokkal azonos hatású intézkedések egyik esetét.

(2) Ha az 1. cikk (2) bekezdésének a) és b) pontjában felsorolt termékek harmadik országból való behozatalára olyan mennyiségekben és olyan feltételek mellett kerül sor, hogy az nagy mértékben sérti vagy veszélyezteti az 1. cikkben felsorolt termékek Közösségen belüli termelőinek érdekét, a behozatalra kompenzációs összeg vethető ki.

Kompenzációs összeg az 1. cikk (2) bekezdése a) és b) pontjában felsorolt termékek behozatalára is kivethető, ha egy vagy több harmadik ország által ezekre a termékekre nyújtott közvetlen vagy közvetett szubvenció vagy támogatás, illetve azonos hatású intézkedések következtében a termékekre vonatkozó tényleges ajánlatok nem felelnek meg annak az árnak, amely ezen intézkedések illetve gyakorlat hiányában kialakult volna és, ha az így előállt helyzet az érintett termékek közösségi termelésére komoly sérelemmel vagy annak veszélyével jár.

Az ilyen kompenzációs összegek bevezetésekor figyelembe kell venni az egyes tagállamok és a Közösség által vállalt nemzetközi kötelezettségeket. Az összegeket a Tanács által a Bizottság javaslatára, minősített többséggel elfogadott szabályokkal összhangban kell rögzíteni.

II. CÍM

Olívaolaj

4. cikk

(1) A Közösségre nézve a következőket kell évente rögzíteni:

a) augusztus 1-jét megelőzően az olívaolajnak a következő évben kezdődő gazdasági évre vonatkozó termelői irányára és intervenciós ára;

b) október 1-jét megelőzően az olívaolajnak a következő évben kezdődő gazdasági évre vonatkozó reprezentatív piaci ára és küszöbára.

Amennyiben azonban a gazdasági év során jelentős változás következik be az olívaolaj reprezentatív piaci árának meghatározásához használt tényezőkben, a 38. cikkben megállapított eljárással összhangban döntés születhet arról, hogy a gazdasági év folyamán meg kell változtatni a reprezentatív piaci árat és a küszöbárat.

(2) Ezeket az árakat a mellékletben található meghatározások valamelyikének megfelelő, szabványminőségű olajra vonatkozóan, a nagykereskedelmi szakaszban kell rögzíteni.

(3) Az olívaolajra vonatkozó gazdasági év november 1-jétől a következő év október 31-ig tart.

(4) Az (1) bekezdés a) pontjában említett árakat és a (2) bekezdésben említett szabványminőséget a Szerződés 43. cikkének (2) bekezdésben megállapított eljárással összhangban kell megállapítani.

Az (1) bekezdés b) pontjában említett árakat a Tanács, a Bizottság javaslatára, minősített többséggel fogadja el. Ugyanezt az eljárást kell alkalmazni az (1) bekezdés második albekezdése általános alkalmazási szabályainak elfogadására.

5. cikk

(1) Az olívaolaj termelésének támogatását be kell vezetni. Ennek a támogatásnak az összegét - amely a Közösség egész területén egyenlő - minden év augusztus 1-jét megelőzően kell rögzíteni a következő évben kezdődő gazdasági évre, a Szerződés 43. cikkének (2) bekezdésben megállapított eljárással összhangban. A támogatást - amelynek célja, hogy hozzájáruljon a termelők tisztességes jövedelemének megalapozásához - úgy kell rögzíteni, hogy csak a termelés egy részére vonatkozóan vegye figyelembe a 11. cikkben említett fogyasztási támogatás hatását.

(2) A támogatást a következőknek nyújtják:

- olyan termelőknek, akik a 1360/78/EGK rendelet szerint elismert termelői csoport tagjai, az általuk ténylegesen termelt olaj mennyisége alapján,

- egyéb termelőknek az általuk gondozott olajfák száma és termőképessége alapján, illetve ezeknek a fáknak átalányjelleggel megállapított terméshozama után, feltéve, hogy a termelt olajbogyó betakarítására ténylegesen sor került.

A támogatást azonban csak azokra a területekre lehet nyújtani, amelyek 1978. október 31-én már be voltak telepítve olajfákkal.

(3) Az elismert termelői csoportok segítséget nyújthatnak a (2) bekezdésben említett termőképesség és terméshozam meghatározásához.

(4) A Tanács a Bizottság javaslatára, minősített többséggel elfogadja e cikk alkalmazásának általános szabályait. Ugyanezzel az eljárással összhangban a Tanács határozhat arról, hogy a termelési támogatás a későbbiekben meghatározandó százalékát az összes termelő vagy egy részük számára az olajbogyó-termelés minőségét javító regionális intézkedések finanszírozására különítse el.

(5) E cikk alkalmazásának részletes szabályait a 38. cikkben megállapított eljárással összhangban kell elfogadni, adott esetben a legutóbb a 2788/72/EGK rendelettel ( 6 ) módosított, a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 1970. április 21-i 729/70/EGK tanácsi rendelet ( 7 ) 13. cikkében megállapított eljárással összhangban.

6. cikk

A termelési irányárat olyan szinten kell rögzíteni, amely tisztességes a termelő számára, de egyúttal figyelembe veszi a közösségi termelés kívánt szinten tartásának igényét is.

7. cikk

A reprezentatív piaci árat olyan szinten kell rögzíteni, amely lehetővé teszi a termelt olívaolaj rendes forgalmazását, tekintetbe véve a versengő termékek árait és különösen ezen árak várható alakulását a gazdasági év során, valamint az olívaolaj árára vonatkozó, a 10. cikkben említett havi emeléseket.

8. cikk

Az intervenciós ár egyenlő a termelési irányár összegéből az 5. cikkben említett termelési támogatás és egy olyan összeg levonásának eredményével, amely figyelembe veszi a piaci ingadozásokat és az olívaolajnak a termesztési területekről a fogyasztási területekre történő szállítását.

9. cikk

A küszöbárat úgy kell rögzíteni, hogy a behozott árunak a határátkelőhelyen érvényes eladási ára megegyezzen a reprezentatív piaci árral, figyelembe véve a 11. cikk (3) bekezdésben említett intézkedéseket. A határátkelőhelyet a 38. cikkben megállapított eljárással összhangban kell meghatározni.

10. cikk

A szakaszos értékesítés lehetővé tétele érdekében a reprezentatív piaci árat, az intervenciós árat és a küszöbárat havonta emelni kell, minden év január 1-jétől kezdődően legalább öt hónapon át, mindhárom ár esetében azonos összeggel.

A havi emelés minden hónapban azonos mértékű, és ezt a Tanács a Bizottság javaslatára, minősített többséggel évente határozza meg, figyelembe véve a Közösségben érvényes átlagos raktározási és kamatköltségeket.

11. cikk

(1) Amennyiben a termelési támogatással csökkentett termelői irányár az olívaolaj reprezentatív piaci áránál magasabb, a Közösség területén előállított és forgalmazott olívaolajra fogyasztási támogatást kell nyújtani. A támogatás e két mennyiség különbségével egyenlő.

(2) Abban az esetben, ha az érintett tagállam ellenőrzése alatt álló szakmai szervezetet bíznak meg a fogyasztási támogatási rendszer igazgatásával, a szóban forgó tagállam felhatalmazhatja a szervezetet, hogy a támogatás kedvezményezettjeire a rendszer igazgatása során felmerült költségek fedezésére hozzájárulást vessen ki.

(3) A Tanács a Bizottság javaslatára, minősített többséggel minden évben október 1-jét megelőzően a következő évben kezdődő gazdasági évre vonatkozóan megállapítja, hogy a fogyasztási támogatás milyen százalékban fordítható tájékoztatásra vonatkozó intézkedésekre és - lehetőség szerint - az olívaolaj Közösségen belüli fogyasztásának egyéb intézkedések révén való ösztönzésére.

(4) A Tanács a Bizottság javaslatára, minősített többséggel elfogadja e cikk alkalmazásának, különösen a támogatásra való jogosultság ellenőrzésének általános szabályait; az ilyen ellenőrzéseknek elvileg mind a Közösség területén előállított olívaolajra, mind pedig a harmadik országokból behozott olívaolajra ki kell terjedniük.

(5) E cikk alkalmazásának részletes szabályait a 38. cikkben és adott esetben a 729/70/EGK rendelet 13. cikkében megállapított eljárással összhangban kell elfogadni.

11a. cikk

A tagállamok, amennyiben érintettek, megteszik a szükséges intézkedéseket az 5. és 11. cikkben megállapított támogatási rendszer megsértésének esetén érvényes szankciók előírására.

A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot az (1) bekezdésben előírt intézkedésekről, amint azokat elfogadták.

12. cikk

(1) A termelő tagállamok által kijelölt intervenciós hivatalok a (4) bekezdés szerint elfogadott szabályokkal összhangban kötelesek felvásárolni a Közösségből származó, a termesztési területeken az intervenciós központoknál a termelők, illetve azoknak az 1360/78/EGK rendeletnek megfelelően elismert termelői csoportjai vagy társulásai által megvételre felajánlott olívaolajat. Az intervenciós hivatal intervenciós áron vásárolja fel az olívaolajat. Amennyiben az intervenciós hivatalnak felajánlott olaj megjelölése vagy minősége nem felel meg annak, amelyre az intervenciós árat megállapították, a felvásárlási árat áremelési, illetve árcsökkentési kulcsok segítségével ki kell igazítani.

Amennyiben az intervenciós hivatal kérésére az olajat máshová szállították, mint amit az eladó az ajánlat megtételekor megjelölt, az eladó számára a szállítási költségekben jelentkező eltérést a kifizetéskor figyelembe kell venni.

(2) Az intervenciós hivatalok által felvásárolt olívaolajat a hivatalok a Közösségben olyan feltételekkel értékesítik, hogy a piacot a termelési szakaszban ne zavarják.

(3) A Tanács a Bizottság javaslatára, minősített többséggel elfogadja:

a) azokat a feltételeket, amelyekkel az intervenciót a gazdasági év utolsó három hónapja alatt végre lehet hajtani;

b) azokat a feltételeket, amelyekkel az intervenciós hivatalok a felvásárolt olajat értékesítésre felajánlhatják;

c) az intervenciós központok meghatározására szolgáló szempontokat.

(4) E cikk alkalmazásának részletes szabályait és az intervenciós központok meghatározását a 38. cikkben megállapított eljárással összhangban kell elfogadni.

13. cikk

A betakarítás ingadozásainak a kereslet és kínálat egyensúlyára kifejtett hatásának ellensúlyozására, és ezen keresztül a fogyasztói árak stabilitásának kialakítására a Tanács - a Bizottság javaslatára - minősített többséggel határozva megkövetelheti az intervenciós hivataloktól, hogy olívaolajból tartalékkészleteket halmozzanak fel; ugyanezzel az eljárással összhangban állapítja meg a tartalékkészletek kialakítására, kezelésére és elhelyezésére nézve irányadó feltételeket.

14. cikk

(1) A közös vámtarifa 15.07. A I alszáma alá tartozó kezeletlen olívaolaj harmadik országból történő behozatala esetén, amennyiben a küszöbár a cif-árnál magasabb, a két ár közötti különbséggel egyenlő lefölözés kiszabására kerül sor.

(2) A 9. cikkben említett közösségi határátkelőhelyen számított cif-árat a világpiacon előforduló legkedvezőbb vásárlási lehetőségek alapján kell meghatározni, és az árakat annak a különbségnek a figyelembevételével kell kiigazítani, amellyel a termék leírása vagy minősége a küszöbár rögzítésére alkalmazottól eltér.

(3) Ha a világpiaci árfolyamok nem meghatározó tényezők az ajánlati árban és ha ez az ár a világpiaci áraknál alacsonyabb, kizárólag ezekre a behozatalokra vonatkozóan a cif-árat az ajánlati ár alapján meghatározott árral kell behelyettesíteni.

(4) A lefölözést a Bizottság rögzíti. A cif-ár és a (3) bekezdésben említett ár megállapításának feltételeit, valamint e cikk alkalmazásának részletes szabályait a 38. cikkben megállapított eljárással összhangban kell elfogadni.

15. cikk

(1) A harmadik országból behozott, a közös vámtarifa 15.07. A II alszáma alá tartozó olívaolajra lefölözést vetnek ki. Ez a lefölözés egy változó összetevőből áll, amely a behozott olaj előállításához szükséges olívaolaj-mennyiségre vonatkozó, átalányjellegű lefölözésnek felel meg, valamint egy rögzített összetevőből, amely a feldolgozóipart hivatott védeni.

(2) Amennyiben egy vagy több származási hely esetén a közös vámtarifa 15.07. A II alszáma alá tartozó olívaolajra a világpiaci ajánlati árak nem állnak arányban a 14. cikkben említett cif-árral, ez utóbbit a fent említett ajánlati árak alapján kialakított árral kell helyettesíteni a lefölözés változó összetevőjének kiszámításakor.

(3) E cikk alkalmazásának részletes szabályait a 38. cikkben megállapított eljárással összhangban kell elfogadni.

16. cikk

(1) Amikor a világpiacon a kezeletlen olívaolaj piacának valós tendenciáit nem lehet a piacon tapasztalható ajánlati árak alapján megállapítani, a 14. és 15. cikkben említett termékekre kiszabott importlefölözést pályázati eljárás során kell rögzíteni.

(2) A Bizottság rendszeres időközönként rögzíti a lefölözés minimális mértékét, tekintettel többek között a pályázók által megjelölt mértékekre. Minden olyan pályázót, aki a lefölözés minimális mértéknek megfelelő vagy annál magasabb mértéket jelölt meg a pályázatban, nyertesnek nyilvánítanak és kötelezik, hogy a pályázatában meghatározott mennyiségű terméket az általa megjelölt mértékű lefölözés mellett hozza be.

(3) Amennyiben azonban olyan mennyiségek behozataláról van szó, amelyek nem befolyásolják a piac helyzetét, ezekre nem vonatkozik a fent említett pályázati eljárás. Ilyen esetekben azt a lefölözést kell kiszabni, amely a behozatalt megelőzően a legutóbb alkalmazott minimális lefölözés volt.

(4) Amikor a kezeletlen olívaolaj világpiaci tendenciái az olaj kiszerelésétől függnek, a különböző kiszerelési formákra eltérő minimális lefölözést lehet megállapítani.

(5) A Tanács a Bizottság javaslatára, minősített többséggel elfogadja e cikk alkalmazásának általános szabályait.

(6) E cikk alkalmazásának részletes szabályait a 38. cikkben megállapított eljárással összhangban kell elfogadni.

17. cikk

(1) A közös vámtarifa 07.01 N II és 07.03 A II alszáma alá tartozó olajbogyók harmadik országból történő behozatala esetén a 14. cikknek megfelelően az olívaolajra alkalmazandó lefölözésből származtatott és a behozott termék olajtartalmán alapuló lefölözést kell kiszabni.

A kiszabott lefölözés azonban nem lehet alacsonyabb, mint a behozott termék értékének 8 %-ával egyenlő összeg, amely összeget átalányjelleggel kell rögzíteni.

(2) A közös vámtarifa 23.04 A II és 15.17 B I alszáma alá tartozó termékek harmadik országból történő behozatala esetén az olívaolajra alkalmazandó lefölözésből származtatott és a behozott termék olajtartalmán alapuló lefölözést kell kiszabni.

(3) A 16. cikk alkalmazásakor az előző bekezdésben említett termékek behozatala esetén lefölözést kell kiszabni, figyelembe véve az adott termékekben található olívaolajra alkalmazandó minimális lefölözést. Mindazonáltal az (1) bekezdésben említett termékek vonatkozásában a fenti bekezdés második albekezdését kell alkalmazni.

(4) A Bizottság rendszeres időközönként rögzíti az e cikkben említett lefölözéseket.

(5) E cikk alkalmazásának részletes szabályait, különösen az átalányjelleggel is rögzíthető olajtartalom meghatározására vonatkozó szabályokat a 38. cikkben megállapított eljárással összhangban kell elfogadni.

18. cikk

(1) A 14. és 15. cikk, valamint a 17. cikk (1) és (2) bekezdésének alkalmazása esetén, a behozatalkor érvényes lefölözés a behozatal napján hatályban levő lefölözés.

Az 1. cikk (2) bekezdésének c) pontjában felsorolt termékek behozatalával kapcsolatban azonban a lefölözést az érintett fél kérelmére előzetesen is rögzíteni lehet, a Tanács által - a Bizottság javaslatára - minősített többséggel elfogadott feltételekkel összhangban.

(2) E cikk alkalmazásának részletes szabályait a 38. cikkben megállapított eljárással összhangban kell elfogadni.

19. cikk

(1) Az 1. cikk (2) bekezdése c) pontjában és a 17. cikkben említett termékek Közösségbe történő importja behozatali engedély bemutatásához kötött.

Az olívaolaj Közösség területéről történő exportja kiviteli engedély bemutatásához kötött.

Amikor a lefölözést vagy a visszatérítést előzetesen rögzítik, az előzetes rögzítés tényét az engedélyen fel kell tüntetni, amely az előzetes rögzítés tényét alátámasztó okmányként szolgál.

(2) A tagállamok bármely kérelmezőnek kiadják az engedélyt, annak Közösségen belüli letelepedési helyétől függetlenül.

Amennyiben azonban a 16. cikk (1) és (2) bekezdését kell alkalmazni, a tagállamok csak azoknak a pályázóknak adnak ki olívaolajra vonatkozó behozatali engedélyt, akik a minimális lefölözésnek megfelelő vagy annál magasabb lefölözést jelöltek meg a pályázatukban. A behozatali vagy kiviteli engedély a Közösség egész területén érvényes.

Az ilyen engedélyek kiadása biztosíték nyújtásához kötött, amely szavatolja, hogy a behozatal, illetve a kivitel az engedély érvényességének ideje alatt megtörténik; az ilyen biztosíték részben vagy egészben elvész, ha a megadott határidőn belül nem vagy csak részben zajlik le a művelet.

(3) E cikk alkalmazásának részletes szabályait a 38. cikkben megállapított eljárással összhangban kell elfogadni. Ezek megállapítják az engedélyek érvényességi idejét és határidőt szabhatnak kiadásukra.

20. cikk

(1) Amennyiben az olívaolaj kivitele harmadik országba irányul:

- a közösségi ár és a világpiaci ár közötti különbséget fedező visszatérítés nyújtható, ha az előbbi az utóbbinál magasabb,

- a közösségi ár és a világpiaci ár közötti különbséget fedező lefölözés szabható ki, ha az előbbi az utóbbinál alacsonyabb.

(2) A Tanács a Bizottság javaslatára, minősített többséggel elfogadja az e cikkben előírt intézkedésekre nézve irányadó és különösen a visszatérítés nyújtására, az exportlefölözés kiszabására, ezek összegének rögzítésére és megfelelő esetben a visszatérítés előzetes rögzítésére vonatkozó általános szabályokat.

(3) E cikk alkalmazásának részletes szabályait a 38. cikkben megállapított eljárással összhangban kell elfogadni.

20a. cikk

A tartósított halak vagy zöldségfélék előállításához használt olívaolaj termelési visszatérítésben részesül vagy az importlefölözést teljesen vagy részlegesen felfüggesztik.

E cikk alkalmazásának általános szabályait a Tanács a Bizottság javaslatára, minősített többséggel fogadja el.

20b. cikk

(1) Amennyiben behozatal vagy kivitel miatt a Közösségben az 1. cikk (2) bekezdésének c), d) és e) pontjában felsorolt egy vagy több termék piacán súlyos zavar jelentkezik vagy az fenyegeti, veszélyeztetve a Szerződés 39. cikkében meghatározott célkitűzéseket, megfelelő intézkedéseket lehet alkalmazni a harmadik országokkal folytatott kereskedelemben mindaddig, amíg a szóban forgó zavarok, illetve ezek veszélye el nem hárul.

A Tanács a Bizottság javaslatára, minősített többséggel elfogadja e bekezdés alkalmazásának szabályait és meghatározza azokat az eseteket, amikor, illetve amelyek keretein belül a tagállamok védintézkedéseket tehetnek.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben említett helyzet áll elő, a Bizottság valamely tagállam kérésére vagy saját kezdeményezésére határozhat a szükséges intézkedésekről; az intézkedéseket közli a tagállamokkal és azok azonnal alkalmazhatók. Ha valamely tagállamtól kérés érkezik, a Bizottság a kérés kézhezvételét követő 24 órán belül határozatot hoz.

(3) Azon intézkedéseket, amelyekről a Bizottság már határozott, az azokról szóló közlemény napját követő három munkanapon belül bármely tagállam a Tanács elé terjesztheti. A Tanács haladéktalanul összeül. Minősített többséggel módosíthatja vagy hatályon kívül helyezheti a szóban forgó intézkedéseket.

20c. cikk

Az olívaolaj-ágazatban az 1360/78/EGK rendeletben előírt termelői csoportoknak az elismeréshez az említett rendeletben megállapított feltételeken kívül a következő feltételeknek kell megfelelniük:

- képesek ellenőrizni tagjaik tényleges termelését,

- felhatalmazással rendelkeznek összes termelő tagjuk nevében egyetlen közös kérelem beadására,

- felhatalmazással rendelkeznek a támogatás átvételére és a tagok számára a megfelelő rész kifizetésére.

Az 1360/78/EGK rendelet 8. cikkének sérelme nélkül egy csoport elismerését vissza kell vonni, ha az elismerés első albekezdésben megállapított feltételei nem teljesültek vagy a továbbiakban már nem állnak fenn.

20d. cikk

(1) Az 1360/78/EGK rendelet 10. cikke (1) és (2) bekezdésétől eltérve a tagállamok 1978. november 1-jétől kezdődően ötéves időszakra támogatást nyújthatnak az elismert termelői csoportoknak azok megalakulásának ösztönzésére és igazgatásuk megkönnyítésére a következő feltételekkel:

a) a támogatás azok elismerésétől számított ötéves időszakra nyújtható, és

b) mértéke az első, második, harmadik, negyedik és ötödik évre a következő:

- annak a termelési értéknek, amelyre az elismerés és forgalmazás vonatkozik, legfeljebb 5 %-a, 4 %-a, 3 %-a, 2 %-a, illetve 1 %-a,

- semmilyen körülmények között nem lehet több, mint a csoportok megalakítása és igazgatása tényleges költségének 80 %-a, 60 %-a, 40 %-a, 20 %-a és 10 %-a.

(2) Amennyiben a közösségi piaci árak egy a későbbiekben meghatározandó időszak alatt megközelítik az intervenciós árakat, a 38. cikkben megállapított eljárással összhangban döntés születhet arról, hogy az elismert termelői csoportok az általuk forgalmazott olívaolajra tárolási szerződést köthetnek.

(3) E cikk alkalmazásának részletes szabályait a 38. cikkben megállapított eljárással összhangban kell elfogadni."

2. cikk

A 136/66/EGK rendelet 42a. cikkének helyébe a következő rendelkezés lép:

"42a. cikk

A 950/68/EGK rendelet mellékleteként szereplő közös vámtarifa a következőképpen módosul:

Közös vámtarifa szerinti vámtarifaszámÁrumegnevezésVámtétel
Autonóm % vagy lefölözés (L)Szerződéses %
1234
07.01N.Olajbogyó:
II.Egyéb7 (L)-
07.03A.Olajbogyó:
II.Egyéb8 (L)-
23.04A.Olívaolaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más maradék:
I.Legfeljebb három tömegszázalék olívaolaj-tartalommalMentes-
II.Három tömegszázalékot meghaladó olívaolaj-tartalommalMentes (L)-”

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 1979. január 1.-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

( 1 ) HL C 108., 1978.5.8., 49. o.

( 2 ) HL L 171., 1978.6.28., 8. o.

( 3 ) HL 172., 1966.9.30., 3025/66. o.

( 4 ) Hl L 327., 1976.11.26., 4. o.

( 5 ) HL L 166., 1978.6.23., 1. o.

( 6 ) HL L 295., 1972.12.30., 1. o.

( 7 ) HL L 94., 1970.4.28., 13. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31978R1562 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31978R1562&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01978R1562-19781101 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01978R1562-19781101&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére