32005D0063[1]

2005/63/EK: A Bizottság határozata (2005. január 24.) az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének módosításáról (az értesítés a B(2004) 2735. számú dokumentummal történt)EGT vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. január 24.)

az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének módosításáról

(az értesítés a B(2004) 2735. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2005/63/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az elhasználódott járművekről szóló, 2000. szeptember 18-i 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1), és különösen annak 4. cikke (2) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1) A 2000/53/EK irányelv 4. cikke (2) bekezdésének a) pontja az irányelv II. mellékletében felsorolt esetek és feltételek kivételével megtiltja az ólom, a higany, a kadmium és a hat vegyértékű króm felhasználását a 2003. július 1. után forgalomba hozott járművek anyagaiban és alkatrészeiben.

(2) Mivel érdemes törekedni a termékek újrafelhasználására, felújítására és élettartamának kiterjesztésére, a 2003. július 1. előtt forgalomba hozott járművek javításához rendelkezésre kell állniuk pótalkatrészeknek. Emiatt el kell fogadni, hogy az ilyen járművek javítása során történő felhasználásra szánt, 2003. július 1. után forgalomba hozott pótalkatrészek tartalmaznak ólmot, higanyt, kadmiumot vagy hat vegyértékű krómot.

(3) Ezért a 2000/53/EK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell.

(4) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 75/442/EGK tanácsi irányelv (2) 18. cikke által létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2000/53/EK irányelv II. mellékletében a "Megjegyzések" ötödik francia bekezdése helyére a következő szöveg lép:

"- a 2003. július 1. előtt forgalomba hozott járművekben való felhasználásra szánt, 2003. július 1. után forgalomba hozott pótalkatrészek mentesülnek a 4. cikk (2) bekezdésének a) pontjában foglalt rendelkezések alól. (3)"

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. január 24-én.

a Bizottság részéről

Stavros DIMAS

a Bizottság tagja

(1) HL L 269., 2000.10.21., 34. o. A legutóbb a 2002/525/EK bizottsági határozattal (HL L 170., 2002.6.29., 81. o.) módosított irányelv.

(2) HL L 194., 1975.7.25., 39. o. A legutóbb az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.

(3) Ez a kikötés nem vonatkozik a kerékkiegyensúlyozó súlyokra, az elektromos motorok szénkeféire és a fékbetétekre, mivel ezek az alkatrészek külön bejegyzésekben szerepelnek.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32005D0063 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32005D0063&locale=hu