32013R0466[1]

A Bizottság 466/2013/EU végrehajtási rendelete ( 2013. május 7. ) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Panforte di Siena [OFJ])

A BIZOTTSÁG 466/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. május 7.)

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Panforte di Siena [OFJ])

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 2012. november 21-i 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 52. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1) 2013. január 3-án hatályba lépett az 1151/2012/EU rendelet. A rendelet hatályon kívül helyezte és felváltotta a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendeletet (2).

(2) Az 510/2006/EK rendelet 6. cikke (2) bekezdésének megfelelően a Bizottság közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában Olaszország kérelmét (3) a "Panforte di Siena" elnevezés bejegyzésére.

(3) A Bizottsághoz nem érkezett az 510/2006/EK rendelet 7. cikke szerinti kifogás, ezért az említett elnevezést be kell jegyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében szereplő elnevezés bejegyzésre kerül.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. május 7-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Dacian CIOLOȘ

a Bizottság tagja

(1) HL L 343., 2012.12.14., 1. o.

(2) HL L 93., 2006.3.31., 12. o.

(3) HL C 231., 2012.8.2., 6. o.

MELLÉKLET

Az 1151/2012/EU rendelet I. mellékletének I. részében felsorolt mezőgazdasági termékek és élelmiszerek:

2.4. osztály. Kenyér, péksütemények, cukrászsütemények és egyéb pékáru

OLASZORSZÁG

Panforte di Siena (OFJ)

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32013R0466 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32013R0466&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére