Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt "elvi tartalmában" közvetlenül kereshet. (KISFILMMEL)

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

31999L0089[1]

A Tanács 89/1999/EK irányelve (1999. november 15.) a friss baromfihús Közösségen belüli kereskedelmét és harmadik országokból történő behozatalát szabályozó állat-egészségügyi feltételekről szóló 91/494/EGK irányelv módosításáról

A Tanács 89/1999/EK irányelve

(1999. november 15.)

a friss baromfihús Közösségen belüli kereskedelmét és harmadik országokból történő behozatalát szabályozó állat-egészségügyi feltételekről szóló 91/494/EGK irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel:

(1) A friss baromfihús Közösségen belüli kereskedelmét és harmadik országokból történő behozatalát szabályozó állat-egészségügyi feltételekről szóló, 1991. június 26-i 91/494/EGK tanácsi irányelv [4] 3A. cikkének 1. pontja megállapítja azon tagállamoknak vagy a tagállamok azon régióinak szánt baromfihús-állományok Newcastle-betegség elleni vakcinázásra vonatkozó szabályait, amelyek státusát elismerték a baromfi és a keltetőtojás Közösségen belüli kereskedelmére és harmadik országból történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételekről szóló, 1990. október 15-i 90/539/EGK tanácsi irányelv [5] 12. cikkének (2) bekezdésével összhangban.

(2) A Newcastle-betegség ellen a rutin vakcinázási programok során alkalmazandó oltóanyagokra vonatkozó szempontok megállapításáról szóló, 1993. február 8-i 93/152/EGK bizottsági határozatot [6] 1995. január 1-jétől kell alkalmazni.

(3) Ennek következtében helyénvaló módosítani a 91/494/EGK irányelvet, és különösen annak 3A. cikkét.

(4) Helyénvaló módosítani a harmadik országokra alkalmazott kereskedelmi szabályokat a baromfihús olyan behozatalára vonatkozó kiegészítő szabályok kidolgozási lehetőségének bevezetésével, amely legalább a 91/494/EGK irányelv II. fejezetében megállapítottakkal egyenértékű állat-egészségügyi garanciákat nyújt.

(5) Továbbá, helyénvaló a 91/494/EGK irányelv módosítása a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozat [7] rendelkezéseinek figyelembevétele érdekében,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 91/494/EGK irányelv az alábbiak szerint módosul:

1. A 3A. cikk 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. amelyet a keltetés óta a Közösség területén belül tartottak, vagy amelyet a 90/539/EGK irányelv III. fejezetének követelményeivel összhangban harmadik országokból hoztak be."

2. A 3A. cikk 6. pontját el kell hagyni;

3. A szöveg a következő cikkel egészül ki:

"14a. cikk

A 8., 10., 11., 12., 13., és 14. cikk ellenére a Bizottság a 18. cikkben megállapított eljárással összhangban esetenként dönthet a harmadik országokból származó friss baromfihús behozataláról, amennyiben a szóban forgó behozatal nem felel meg 8., 10., 11., 12., 13. és 14. cikknek. Az ilyen behozatalra vonatkozó részletes szabályokat ezzel egy időben kell kidolgozni ugyanezen eljárással. Az ilyen behozatalnak legalább az ezen irányelv II. fejezete által nyújtott állat-egészségügyi garanciákkal megegyező állat-egészségügyi garanciákat kell nyújtania."

4. A 17. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"17. cikk

(1) A Bizottságot a 68/361/EGK határozattal [8] létrehozott Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti, amely a tagállamok képviselőiből áll, és amelynek elnöke a Bizottság képviselője.

(2) A Bizottság képviselője tervezetet nyújt be a bizottsághoz a szükséges intézkedésekről. A bizottság az elnöke által az ügy sürgősségére tekintettel megállapított határidőn belül véleményt nyilvánít a tervezetről. Az olyan határozatok esetében, amelyeket a Bizottság javaslata alapján a Tanácsnak kell elfogadnia, a véleményt a Szerződés 205. cikkének (2) bekezdésében megállapított többséggel fogadják el. A bizottságban a tagállamok képviselőinek szavazatait az említett cikkben meghatározott módon kell súlyozni. Az elnök nem szavazhat.

(3) A Bizottság a tervezett intézkedéseket elfogadja, ha azok összhangban vannak a bizottság véleményével.

(4) Ha a tervezett intézkedések nincsenek összhangban a bizottság véleményével, vagy a bizottság nem nyilvánított véleményt, a Bizottság a meghozandó intézkedésekről haladéktalanul javaslatot terjeszt a Tanács elé.

(5) A Tanács minősített többséggel dönt a javaslatról, annak beterjesztésétől számított 15 napon belül.

Amennyiben a Tanács ezen időszakon belül minősített többséggel jelzi, hogy ellenzi a javaslatot, a Bizottság újból megfontolja azt. Módosított javaslatot terjeszthet a Tanács elé, újból benyújthatja ugyanazt a javaslatot, illetve a Szerződés alapján jogalkotási javaslatot terjeszthet elő.

Amennyiben a határidő lejártáig a Tanács nem fogadta el a javasolt végrehajtási intézkedéseket, vagy nem jelezte, hogy ellenzi a javasolt végrehajtási intézkedéseket, azokat a Bizottság fogadja el.";

5. A 18. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"18. cikk

(1) A Bizottságot a 68/361/EGK határozattal létrehozott Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti, amely a tagállamok képviselőiből áll, és amelynek elnöke a Bizottság képviselője.

(2) A Bizottság képviselője tervezetet nyújt be a bizottsághoz a szükséges intézkedésekről. A bizottság az elnöke által az ügy sürgősségére tekintettel megállapított határidőn belül véleményt nyilvánít a tervezetről. Az olyan határozatok esetében, amelyeket a Bizottság javaslata alapján a Tanácsnak kell elfogadnia, a véleményt a Szerződés 205. cikkének (2) bekezdésében megállapított többséggel fogadják el. A bizottságban a tagállamok képviselőinek szavazatait az említett cikkben meghatározott módon kell súlyozni. Az elnök nem szavazhat.

(3) A Bizottság a tervezett intézkedéseket elfogadja, ha azok összhangban vannak a bizottság véleményével.

(4) Ha a tervezett intézkedések nincsenek összhangban a bizottság véleményével, vagy az nem nyilvánított véleményt, a Bizottság a meghozandó intézkedésekről haladéktalanul javaslatot terjeszt a Tanács elé.

(5) A Tanács minősített többséggel határoz a javaslatról, annak beterjesztésétől számított 15 napon belül.

Amennyiben a Tanács ezen időszakon belül minősített többséggel jelzi, hogy ellenzi a javaslatot, a Bizottság újból megfontolja azt. Módosított javaslatot terjeszthet a Tanács elé, újból benyújthatja ugyanazt a javaslatot, illetve a Szerződés alapján jogalkotási javaslatot terjeszthet elő.

Amennyiben a határidő lejártáig a Tanács nem fogadta el a javasolt végrehajtási intézkedéseket, vagy nem jelezte, hogy ellenzi a javasolt végrehajtási intézkedéseket, azokat a Bizottság fogadja el."

6. A mellékletet el kell hagyni.

2. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2000. július 1. előtt megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezen intézkedéseket, azokban hivatkozni kell ezen irányelvre vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1999. november 15-én.

a Tanács részéről

az elnök

K. Hemilä

[1] HL C 15., 1996.1.20., 15. o.

[2] HL C 261., 1996.9.9, 188. o.

[3] HL C 153., 1996.5.28., 46. o.

[4] HL L 268., 1991.9.24., 35. o. A legutóbb a 93/121/EGK tanácsi irányelvvel (HL L 340., 1993.12.31., 39. o.) módosított irányelv.

[5] HL L 303., 1990.10.31., 6. o. A legutóbb az 1994. évi csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

[6] HL L 59., 1993.3.12., 35. o.

[7] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[8] HL L 255., 1968.10.18., 23. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31999L0089 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31999L0089&locale=hu