32014R0124[1]

A Tanács 124/2014/EU rendelete ( 2014. február 10. ) a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet módosításáról

A TANÁCS 124/2014/EU RENDELETE

(2014. február 10.)

a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikkére,

tekintettel a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2013. május 31-i 2013/255/KKBP tanácsi határozatra (1),

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság által előterjesztett együttes javaslatra,

mivel:

(1) A 36/2012/EU tanácsi rendelet (2) hatályba lépteti a 2013/255/KKBP határozatban rögzített legtöbb intézkedést.

(2) 2014. február 10-én a Tanács elfogadta a 2013/255/KKBP határozatot (3) módosító 2014/74/KKBP határozatot.

(3) További eltérést kell biztosítani a pénzeszközök befagyasztásától a 36/2012/EU rendeletben, hogy fel lehessen szabadítani szíriai állami tulajdonú szervezetek vagy a Szíriai Központi Bank pénzeszközeit vagy gazdasági erőforrásait annak érdekében, hogy a Szíriai Arab Köztársaság nevében kifizetéseket teljesítsenek a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) számára az OPCW ellenőrző látogatásaival és a szíriai vegyi fegyverek megsemmisítésével kapcsolatos tevékenységekre vonatkozóan.

(4) Az említett intézkedés a Szerződés hatálya alá tartozik, ezért a végrehajtásához uniós szintű jogszabály szükséges, különösen az intézkedéseknek a gazdasági szereplők által valamennyi tagállamban történő egységes alkalmazása biztosítása céljából.

(5) A 36/2012/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 36/2012/EU rendelet 16. cikk első bekezdése a következő ponttal egészül ki:

"i) kizárólag a II. és a IIa. mellékletben felsorolt szíriai állami szervezetek vagy a Szíriai Központi Bank által a Szíriai Arab Köztársaság nevében az OPCW számára az OPCW ellenőrző látogatásaival és a szíriai vegyi fegyverek megsemmisítésével kapcsolatos tevékenységekre, ezen belül mindenekelőtt az OPCW különleges alapja számára a szíriai vegyi fegyvereknek a Szíriai Arab Köztársaság területén kívül történő teljes körű megsemmisítésével kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó kifizetések fedezésére szolgálnak.".

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. február 10-én.

a Tanács részéről

az elnök

C. ASHTON

(1) HL L 147., 2013.6.1., 14. o.

(2) A Tanács 2012. január 18-i 36/2012/EU rendelete a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról és a 442/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 16., 2012.1.19., 1. o.).

(3) Lásd e Hivatalos Lap 63. oldalát.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32014R0124 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32014R0124&locale=hu