32014R0361[1]

A Bizottság 361/2014/EU rendelete ( 2014. április 9. ) az autóbusszal végzett nemzetközi személyszállítás okmányaira vonatkozóan az 1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról és a 2121/98/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyzéséről EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 361/2014/EU RENDELETE

(2014. április 9.)

az autóbusszal végzett nemzetközi személyszállítás okmányaira vonatkozóan az 1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról és a 2121/98/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól és az 561/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2009. október 21-i 1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre ( 1 ) és különösen annak 5. cikke (3) és (5) bekezdésére, 6. cikke (4) bekezdésére, 7. cikke (2) bekezdésére, 12. cikke (5) bekezdésére, valamint 28. cikke (3) bekezdésére,

(1)

Az 1073/2009/EK rendelet 5. cikke értelmében a menetrend szerinti járatok és egyes, menetrend szerinti különcélú járatok engedélykötelesek.

(2)

A szóban forgó rendelet 12. cikkének (1) bekezdése megállapítja, hogy a 2. cikk 4. pontja szerinti különjáratokat menetlevél kíséretében kell lebonyolítani.

(3)

A szóban forgó rendelet 5. cikkének (5) bekezdése előírja, hogy a 2. cikk 5. pontja szerinti saját számlás szállítási tevékenységre igazolványrendszer vonatkozik.

(4)

Meg kell állapítani a szóban forgó rendelet 12. cikke szerinti ellenőrző okmányok használatát meghatározó szabályokat, valamint azt, hogy milyen módon tájékoztassák az érintett tagállamokat a különjáratokat üzemeltető fuvarozók nevéről és az útközben érintett csatlakozási pontokról.

(5)

Az egyszerűsítés érdekében egységesíteni kell a nemzetközi különjáratokra és a különjáratként végzett kabotázsra vonatkozó menetlevelet.

(6)

A menetrend szerinti különcélú járat formájában végzett kabotázs esetében ellenőrzési okmányként használt menetlevelet havi nyilatkozat formájában kell kitölteni.

(7)

Egységesíteni kell azt a formanyomtatványt, amelyen a tagállamok a menetrend szerinti járatokhoz, valamint a kabotázshoz kiadott engedélyek számával kapcsolatos statisztikai kimutatást a Bizottságnak benyújtják.

(8)

Az átláthatóság és az egyszerűsítés érdekében az autóbusszal végzett személyszállítás okmányaira vonatkozóan a 684/92/EGK és a 12/98/EK tanácsi rendelet alkalmazásának részletes szabályairól szóló 2121/98/EK bizottsági rendeletben ( 2 ) elfogadott valamennyi okmánymintát hozzá kell igazítani az autóbusszal végzett nemzetközi személyszállítást érintő 1073/2009/EK rendelethez.

(9)

Ezért a 2121/98/EK rendeletet hatályon kívül kell helyezni.

(10)

A tagállamoknak időre van szükségük az új okmányok kinyomtatásához és kiszállításához. Ezért szükséges, hogy a fuvarozók addig a 2121/98/EK rendeletben meghatározott okmányokat használhassák, amelyekben fel kell tüntetni, hogy figyelembe veszik az 1073/2009/EK rendelet előírásait.

(11)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a közúti szállítási bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. SZAKASZ

ELLENŐRZŐ OKMÁNY

1. cikk

(1) Az 1073/2009/EK rendelet 2. cikkének 4. pontjában meghatározott különjáratokra vonatkozó ellenőrző okmányt (menetlevél) az e rendelet I. mellékletében szereplő minta szerint kell kialakítani.

(2) A menetleveleket egyenként 25 menetlevélből álló tömbök tartalmazzák két-két leválasztható példányban. Minden tömb számozott. A menetleveleket szintén 1-től 25-ig terjedő számozással látják el. A tömb fedőlapját a II. mellékletében szereplő minta szerint kell kialakítani. A tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy e követelményeket hozzáigazítsák a menetlevelek számítógépes feldolgozásához.

2. cikk

(1) Az 1. cikkben említett tömb, melyet a fuvarozó nevére kell kiállítani, nem átruházható.

(2) A menetlevelet minden egyes utazás megkezdése előtt a fuvarozó vagy a járművezető olvasható és kitörölhetetlen betűkkel, két példányban tölti ki. A menetlevél a teljes utazásra érvényes.

(3) A leválasztott menetlevél eredeti példányát azon utazás végéig, amelyre vonatkozóan kiállították, a járművön kell tartani. Egy példányt a vállalkozás székhelyén kell tartani.

(4) A menetlevelek vezetéséért a fuvarozó felel.

3. cikk

Amennyiben az ugyanazon megbízó nevében eljáró fuvarozócsoport által üzemeltetett nemzetközi különjáratok esetében az utasok esetleg átszállnak az adott csoporthoz tartozó másik fuvarozó járművére, a menetlevél eredeti példányát a szolgáltatást végző járművön kell tartani. A menetlevélből a fuvarozók mindegyike köteles egy-egy példányt a székhelyén tartani.

4. cikk

(1) Az 1073/2009/EK rendelet 15. cikkének b) pontja szerinti, különjárat formájában végzett kabotázsra vonatkozó, ellenőrző okmányként használt menetlevelek másolatait a fuvarozó visszaküldi a székhelye szerinti tagállam illetékes hatósága vagy szerve részére az adott hatóság vagy szerv által megállapított eljárásnak megfelelően.

(2) Az 1073/2009/EK rendelet 15. cikkének a) pontja szerinti, menetrend szerinti különcélú járat formájában végzett kabotázs esetében az e rendelet I. mellékletében szereplő menetlevelet havi nyilatkozat formájában kell kitölteni, és a fuvarozó visszaküldi azt a székhelye szerinti tagállam illetékes hatósága vagy szerve részére az adott hatóság vagy szerv által megállapított eljárásnak megfelelően.

5. cikk

A menetlevél lehetővé teszi a jogosult számára, hogy nemzetközi különjárat keretében helyi kirándulásokat bonyolítson le a székhelye szerinti tagállamoktól eltérő tagállamokban az 1073/2009/EK rendelet 13. cikkének második bekezdésében megállapított feltételek mellett. A helyi kirándulásokat azt megelőzően kell a menetlevélben feltüntetni, hogy a jármű az adott kirándulásra elindulna. A menetlevél eredeti példányát a helyi kirándulás végéig a járművön kell tartani.

6. cikk

Az ellenőrző okmányt bármely, ellenőrzésre jogosult személy felszólítására be kell mutatni.

II. SZAKASZ

ENGEDÉLYEK

7. cikk

(1) Az engedélyköteles menetrend szerinti járatokra és menetrend szerinti különcélú járatokra szóló engedélykérelmeket a III. mellékletben szereplő minta szerint kell kialakítani.

(2) Az engedélykérelemnek a következő információkat kell tartalmaznia:

a) menetrend;

b) viteldíjtáblázat;

c) az ellenszolgáltatás fejében autóbusszal végzett nemzetközi személyszállításra vonatkozó, az 1073/2009/EK rendelet 4. cikkében előírt közösségi engedély hitelesített másolata;

d) információk azon járat típusára és hosszára vonatkozóan, amelyet a kérelmező - új járat indítása iránti kérelem esetén - biztosítani kíván, illetve - az engedély megújítása iránti kérelem esetén - már eddig is biztosított;

e) megfelelő léptékű térkép, amelyen az útvonal, valamint az utasok fel- és leszállóhelyei fel vannak tüntetve;

f) a vezetési és pihenőidőről szóló uniós jogszabályoknak való megfelelés ellenőrzését lehetővé tévő vezetési terv.

(3) A kérelmezőknek kérelmeik indoklásához minden olyan további információt meg kell adniuk, amelyet lényegesnek tartanak, vagy amelyet a kibocsátó hatóság kér.

8. cikk

(1) Az engedélyeket a IV. mellékletében szereplő minta szerint kell kialakítani.

(2) Az engedélyt vagy annak az engedélyező hatóság által hitelesített másolatát mindig az engedélyköteles járat lebonyolítására használt járművön kell tartani.

(3) Az engedély legfeljebb öt évig érvényes.

III. SZAKASZ

IGAZOLVÁNY

9. cikk

(1) Az 1073/2009/EK rendelet 2. cikkének 5. pontjában meghatározott saját számlás szállítási tevékenységre vonatkozó igazolványt az e rendelet V. mellékletében szereplő minta szerint kell kialakítani.

(2) Az igazolványt kérelmező vállalkozás bizonyítékot vagy biztosítékot szolgáltat a kibocsátó hatóság számára az 1073/2009/EK rendelet 2. cikkének 5. pontjában megállapított feltételek teljesülésére vonatkozóan.

(3) Az utazás időtartama alatt az igazolványt vagy annak hitelesített másolatát az igazolványrendszerhez kötött járat lebonyolítására használt járművön kell tartani, és azt bármely, ellenőrzésre jogosult személy felszólítására be kell mutatni.

(4) Az igazolvány legfeljebb öt évig érvényes.

IV. SZAKASZ

A STATISZTIKAI ADATOK KÖZLÉSE

10. cikk

A kabotázzsal kapcsolatos, az 1073/2009/EK rendelet 28. cikkének (2) bekezdésében említett statisztikai kimutatást az e rendelet VI. mellékletében szereplő minta szerinti táblázat formájában kell elkészíteni.

V. SZAKASZ

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

11. cikk

(1) A tagállamok 2015. december 31-ig engedélyezhetik a menetlevelek, az engedély iránti kérelmek, az engedélyek és az igazolványok jelenlegi, a 2121/98/EK rendeletnek megfelelően kialakított változatainak használatát.

(2) A menetleveleket és az engedély iránti kérelmeket 2015. december 31-ig a többi tagállam elfogadja a saját területén.

(3) A 2121/98/EK bizottsági rendeletnek megfelelő és 2015. december 31. előtt kibocsátott engedélyek és igazolványok lejáratuk időpontjáig érvényben maradnak.

12. cikk

A 2121/98/EK bizottsági rendelet hatályát veszti.

13. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

II. MELLÉKLET

Fedőlap

(DIN A4 formátumú bevonatmentes, legalább 100 g/m2 tömegű papír)

KIBOCSÁTÓ ÁLLAMIlletékes hatóság
Nemzetközi megkülönböztető jelzés (1)
(1) (B) Belgium, (BG) Bulgária, (CZ) Cseh Köztársaság, (DK) Dánia, (D) Németország, (EST) Észtország, (IRL) Írország, (GR) Görögország, (E) Spanyolország, (F) Franciaország, (HR) Horvátország, (I) Olaszország, (CY) Ciprus, (LV) Lettország, (LT) Litvánia, (L) Luxemburg, (H) Magyarország, (M) Málta, (NL) Hollandia, (A) Ausztria, (PL) Lengyelország, (P) Portugália, (RO) Románia, (SLO) Szlovénia, (SK) Szlovákia, (FIN) Finnország, (S) Svédország, (UK) Egyesült Királyság.

.... SZ. MENETLEVÉLTÖMB

kibocsátva az 1073/2009/EK rendelet alapján

a) tagállamok közötti nemzetközi különjárat céljaira;

b) a fuvarozó székhelyétől eltérő tagállamban különjáratként végzett kabotázs céljaira

...részére

(A fuvarozó családi és utóneve vagy kereskedelmi neve)

...

...

(Pontos cím, telefonszám, faxszám)

(Kibocsátás helye és ideje)(Aláírás, kibocsátó hatóság vagy szerv bélyegzője)

(Második oldal)

FONTOS TUDNIVALÓK

A. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az 1073/2009/EK rendelet 12. cikkének (1) bekezdése, 5. cikke (3) bekezdésének második albekezdése és 17. cikkének (1) bekezdése szerint a különjáratokat ellenőrző okmány (a fuvarozó részére kibocsátott menetlevéltömbről leválasztott menetlevél) kíséretében kell lebonyolítani.

2. Az 1073/2009/EK rendelet 2. cikke 4. pontjának meghatározása szerint a különjáratok "olyan járatok, amelyekre sem a menetrend szerinti járatok, sem a menetrend szerinti különcélú járatok meghatározása nem terjed ki, és amelyek legfontosabb jellemzője, hogy az ügyfél vagy maga a fuvarozó kezdeményezésére összeállított utascsoportot szállítanak".

Az 1073/2009/EK rendelet 2. cikke 2. pontjának meghatározása szerint a menetrend szerinti járatok "olyan járatok, amelyeken az utasok fuvarozása meghatározott időközönként, meghatározott útvonalon, az utasokat előre meghatározott megállóhelyeken felvéve és kitéve történik". A menetrend szerinti járatokat bárki igénybe veheti, adott esetben helyfoglalási kötelezettség mellett.

A járatok menetrend szerinti jellegét nem befolyásolja a járat működési feltételeinek kiigazítása.

Menetrend szerinti járatnak számít az a járat, amelyen - a szervező kilététől függetlenül - meghatározott utaskategóriák fuvarozása más utasok kizárásával történik. Az ilyen járatok "menetrend szerinti különcélú járatok", melyek körébe a következők tartoznak:

a) a dolgozók otthonuk és munkahelyük közötti fuvarozása;

b) a tanulók és hallgatók otthonuk és oktatási intézményük közötti fuvarozása. Az a tény, hogy egy különcélú járat az utasok igényeihez igazodik, nem befolyásolhatja annak menetrend szerinti járatként történő besorolását.

3. A menetlevél a teljes utazásra érvényes.

4. A közösségi engedély és a menetlevél lehetővé teszi a jogosult számára az alábbiak üzemeltetését:

i. két vagy több tagállam közötti nemzetközi autóbusz különjárat;

ii. a fuvarozó székhelyétől eltérő tagállamban különjáratként végzett kabotázs.

5. A menetlevelet a fuvarozónak vagy a gépjárművezetőnek kell kitöltenie a járat indulása előtt. A menetlevél egy példányát a vállalkozásnál kell tartani. A menetlevél eredeti példányát a gépjárművezetőnek az utazás végéig a járművön kell tartania, és hatósági személyek kérésére be kell mutatnia.

6. A gépjárművezetőnek az adott utazás végén a menetlevelet vissza kell jutatnia az azt kibocsátó vállalkozáshoz. Az okmányok megőrzéséért a gépjárművezető felel. Az okmányokat olvashatóan és kitörölhetetlenül kell kitölteni.

(Harmadik oldal)

B. NEMZETKÖZI KÜLÖNJÁRATOKRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

1. Az 1073/2009/EK rendelet 5. cikke (3) bekezdésének második albekezdése megállapítja, hogy a meglévő menetrend szerinti járatokkal összevethető és ugyanazokat az utasokat kiszolgáló párhuzamos vagy időszakos járatok szervezése engedélyköteles.

2. A fuvarozó nemzetközi különjárat keretében helyi kirándulásokat bonyolíthat le a székhelye szerinti tagállamoktól eltérő tagállamokban is. Ezeket a járatokat azok az adott tagállamban lakóhellyel nem rendelkező utasok vehetik igénybe, akiket valamely nemzetközi járaton előzőleg ugyanaz a fuvarozó szállított. Az utasokat ilyenkor ugyanazzal a járművel vagy ugyanannak a fuvarozónak, illetve fuvarozócsoportnak a járművével szállítják.

3. Helyi kirándulások esetében a menetlevelet azt megelőzően kell kitölteni, hogy a jármű az adott kirándulásra elindulna.

4. Amennyiben az ugyanazon megbízó nevében eljáró fuvarozócsoport által üzemeltetett nemzetközi különjáratok esetében az utasok esetleg átszállnak az adott csoporthoz tartozó másik fuvarozó járművére, a menetlevél eredeti példányát a szolgáltatást végző járművön kell tartani. A menetlevélből a részt vevő fuvarozók mindegyike köteles egy-egy példányt a székhelyén tartani.

C. KÜLÖNJÁRATKÉNT VÉGZETT KABOTÁZSRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

1. A különjáratként végzett kabotázsra, amennyiben az uniós jogszabályok másként nem rendelkeznek, a fogadó tagállam hatályos törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései az irányadók a következők tekintetében:

i. a személyszállítási szerződésekre érvényes feltételek;

ii. a közúti járművek tömege és méretei;

iii. az utasok bizonyos kategóriái, nevezetesen a tanulók, gyerekek, valamint mozgáskorlátozott személyek szállítására vonatkozó követelmények;

iv. vezetési és pihenőidők;

v. a személyszállítási szolgáltatásokra vonatkozó hozzáadottérték-adó (héa). Az 1073/2009/EK rendelet 1. cikkében említett szolgáltatásokra a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK irányelv ( 3 ), és különösen annak 48. cikke alkalmazandó, összefüggésben a 193. és 194. cikkel.

2. A kabotázst végző járművek kialakítására és felszereltségére ugyanazok a műszaki szabványok vonatkoznak, mint a nemzetközi személyszállításban forgalomba állított járművekre.

3. A tagállamok az állampolgárságon vagy székhelyen alapuló mindenfajta megkülönböztetés elkerülése érdekében a fenti 1. és 2. pontban említett nemzeti rendelkezéseket a nem honos fuvarozókra is ugyanolyan feltételekkel alkalmazzák, mint a fogadó tagállamban székhellyel rendelkező fuvarozókra.

4. A különjáratként végzett kabotázs esetében a fuvarozó a menetleveleket a székhelye szerinti tagállam illetékes hatósága vagy szerve részére az adott hatóság vagy szerv által meghatározott eljárásnak megfelelően küldi vissza ( 4 ).

5. A menetrend szerinti különcélú járat formájában végzett kabotázs esetében a fuvarozó a menetleveleket havi nyilatkozat formájában tölti ki, és a székhelye szerinti tagállam illetékes hatósága vagy szerve részére az adott hatóság vagy szerv által meghatározott eljárásnak megfelelően küldi vissza.

III. MELLÉKLET

Fedőlap

(DIN A4 formátumú bevonatmentes papír)

KÉRELEM ( 5 ):

MENETREND SZERINTI JÁRAT INDÍTÁSA IRÁNT □

MENETREND SZERINTI KÜLÖNCÉLÚ JÁRAT INDÍTÁSA IRÁNT ( 6 ) □

JÁRATRA VONATKOZÓ ENGEDÉLY MEGÚJÍTÁSA IRÁNT ( 7 ) □

ENGEDÉLYEZETT JÁRAT FELTÉTELEINEK MÓDOSÍTÁSA IRÁNT (7) □

az 1073/2009/EK rendelettel összhangban a tagállamok között autóbusszal végzett személyszállítás keretében

...részére

(Illetékes hatóság)

1.

A kérelmező, illetve társulás esetében a felelős fuvarozó családi és utóneve vagy kereskedelmi neve, valamint címe, telefonszáma, faxszáma és/vagy e-mail-címe:

...

...

2. A járat(ok) üzemeltetésének módja (7) vállalkozásként □ egy társulás tagjaként □ alvállalkozóként □

3. A következők neve és címe: fuvarozó, társult fuvarozó(k) vagy alvállalkozó(k) ( 8 ) ( 9 )

3.1

...tel ...

3.2

...tel ...

3.3

...tel ...

3.4

...tel ...

(Az engedély vagy az engedély megújítása iránti kérelem második oldala)

4. Menetrend szerinti különcélú járat esetében

4.1.

Utaskategória ...

5.

Az igényelt engedély érvényessége vagy a szolgáltatás befejezésének időpontja:

...

...

...

6.

A járat fő útvonala (húzza alá a felszállási helyeket)

...

...

...

...

7.

A járat időtartama

...

...

...

8.

Rendszeresség (napi, heti stb.)

...

9.

Viteldíjak: ...Csatolt melléklet

10.

Mellékeljen egy vezetési tervet, amely lehetővé teszi annak ellenőrzését, hogy betartják-e az Unió vezetési és pihenőidőre vonatkozó jogszabályait.

11.

Az igényelt engedélyek vagy az engedélymásolatok példányszáma ( 10 )

...

12.

További információk:

...

...

...

13.
(Hely és dátum)(A kérelmező aláírása)

(Az engedély vagy az engedély megújítása iránti kérelem harmadik oldala)

FONTOS TUDNIVALÓK

1. Az engedélykérelemnek a következő információkat kell tartalmaznia:

a) menetrend;

b) viteldíjtáblázat;

c) az ellenszolgáltatás fejében végzett nemzetközi közúti személyszállításra vonatkozó, az 1073/2009/EK rendelet 4. cikkében előírt közösségi engedély hitelesített másolata;

d) információk azon járat típusára és hosszára vonatkozóan, amelyet a kérelmező - új járat esetén - biztosítani kíván, illetve - engedély meghosszabbítása esetén - már eddig is biztosított;

e) megfelelő léptékű térkép, amelyen az útvonal, valamint az utasok fel- és leszállóhelyei fel vannak tüntetve;

f) vezetési terv, amely lehetővé teszi annak ellenőrzését, hogy betartják-e az Unió vezetési és pihenőidőre vonatkozó jogszabályait.

2. A kérelmezőnek kérelmei indoklásához minden olyan további információt meg kell adnia, amelyet lényegesnek tart, vagy amelyet a kibocsátó hatóság kér.

3. Az 1073/2009/EK rendelet 5. cikke értelmében a következő járatok engedélykötelesek:

a) menetrend szerinti járatok, azaz olyan járatok, amelyeken az utasok fuvarozása meghatározott időközönként, meghatározott útvonalon, az utasokat előre meghatározott megállóhelyeken felvéve és kitéve történik. A menetrend szerinti járatokat bárki igénybe veheti, adott esetben helyfoglalási kötelezettség mellett. A járatok menetrend szerinti jellegét nem befolyásolja a járat működési feltételeinek kiigazítása;

b) menetrend szerinti különcélú járatok, melyeket nem szabályoz a szervező és a fuvarozó közötti szerződés. Menetrend szerinti járatnak számít az a járat, amelyen - a szervező kilététől függetlenül - meghatározott utaskategóriák fuvarozása más utasok kizárásával történik. Az ilyen járatok "menetrend szerinti különcélú járatok", melyek körébe a következők tartoznak:

i. a dolgozók otthonuk és munkahelyük közötti fuvarozása;

ii. a tanulók és hallgatók otthonuk és oktatási intézményük közötti fuvarozása.

Az a tény, hogy egy különcélú járat az utasok igényeihez igazodik, nem befolyásolhatja annak menetrend szerinti különcélú járatként történő besorolását.

4. A kérelmet azon tagállam illetékes hatóságához kell benyújtani, ahonnan a járat indul, azaz ahol a járat egyik végállomása található.

5. Az engedély legfeljebb öt évig érvényes.

IV. MELLÉKLET

(Az engedély első oldala)

(182-es színkódú pantone rózsaszín vagy ahhoz a lehető legközelebb álló színű, DIN A4 formátumú bevonatmentes, legalább 100 g/m2 tömegű papír)

KIBOCSÁTÓ ÁLLAMIlletékes hatóság
Nemzetközi megkülönböztető jelzés (1)
(1) (B) Belgium, (BG) Bulgária, (CZ) Cseh Köztársaság, (DK) Dánia, (D) Németország, (EST) Észtország, (IRL) Írország, (GR) Görögország, (E) Spanyolország, (F) Franciaország, (HR) Horvátország, (I) Olaszország, (CY) Ciprus, (LV) Lettország, (LT) Litvánia, (L) Luxemburg, (H) Magyarország, (M) Málta, (NL) Hollandia, (A) Ausztria, (PL) Lengyelország, (P) Portugália, (RO) Románia, (SLO) Szlovénia, (SK) Szlovákia, (FIN) Finnország, (S) Svédország, (UK) Egyesült Királyság.

... SZ. ENGEDÉLY

menetrend szerinti járat üzemeltetésére ( 11 )

menetrend szerinti különcélú járat üzemeltetésére

az 1073/2009/EK rendelet III. fejezetével összhangban a tagállamok között autóbusszal végzett személyszállítás keretében

...részére

(A fuvarozó, illetve vállalkozói társulás esetében a vezető fuvarozó családi és utóneve vagy kereskedelmi neve)

...

Cím: ...

Telefonszám, faxszám és/vagy e-mail-cím: ...

A társulásoknak vagy a vállalkozói társulás tagjainak és az alvállalkozóknak a neve, címe, telefonszáma, faxszáma és/vagy e-mail-címe:

(1) ...

(2) ...

(3) ...

(4) ...

(5) ...

Csatolt jegyzék (ha szükséges)

Az engedély lejárati időpontja: ...

(Kibocsátás helye és ideje)(Aláírás, a kibocsátó hatóság vagy szerv bélyegzője)

(A(z) ...számú engedély második oldala)

1.

Útvonal:

a) A járat indulási helye: ...

b) A járat érkezési helye: ...

c) A járat fő útvonalterve, az utasok fel- és leszállási helyeinek aláhúzásával: ...

...

...

...

...

2.

A járat időtartama: ...

...

3.

Rendszeresség: ...

4.

Menetrend: ...

5.

Menetrend szerinti különcélú járat:

- Utaskategória: ...

6.

Egyéb feltételek vagy megjegyzések (pl. engedélyezett kabotázs ( 12 )):

...

...

...

...

...

...

...

(Az engedélyt kibocsátó hatóság bélyegzője és/vagy aláírás)

(Az engedély harmadik oldala)

FONTOS TUDNIVALÓK

1. Az engedély a teljes utazásra érvényes. Az engedélyt csak az használhatja, akinek a neve az engedélyen szerepel.

2. Az engedélyt vagy annak a kibocsátó hatóság által hitelesített másolatát az utazás ideje alatt a járművön kell tartani, és hatósági személyek kérésére be kell mutatni.

3. A közösségi engedély hitelesített másolatát a járművön kell tartani.

V. MELLÉKLET

(Az igazolvány első oldala)

(100-as színkódú pantone sárga vagy ahhoz a lehető legközelebb álló színű, DIN A4 formátumú bevonatmentes, legalább 100 g/m2 tömegű papír)

KIBOCSÁTÓ ÁLLAMIlletékes hatóság
Nemzetközi megkülönböztető jelzés (1)
(1) (B) Belgium, (BG) Bulgária, (CZ) Cseh Köztársaság, (DK) Dánia, (D) Németország, (EST) Észtország, (IRL) Írország, (GR) Görögország, (E) Spanyolország, (F) Franciaország, (HR) Horvátország, (I) Olaszország, (CY) Ciprus, (LV) Lettország, (LT) Litvánia, (L) Luxemburg, (H) Magyarország, (M) Málta, (NL) Hollandia, (A) Ausztria, (PL) Lengyelország, (P) Portugália, (RO) Románia, (SLO) Szlovénia, (SK) Szlovákia, (FIN) Finnország, (S) Svédország, (UK) Egyesült Királyság.

IGAZOLVÁNY

a tagállamok közötti, autóbusszal végzett saját számlás személyszállításhoz, kibocsátva az 1073/2009/EK rendelet alapján

(A saját számlás szállítást végző természetes vagy jogi személy tölti ki)

Alulírott ...

mint a következő vállalkozásért, nonprofit szervezetért vagy egyéb szervezetért (részletezze) felelős személy:

...

(Családi és utónév vagy hivatalos elnevezés, pontos cím)

igazolom, hogy

- a szállítási szolgáltatás nonprofit és nem kereskedelmi jellegű

- a szállítási tevékenységet az érintett természetes vagy jogi személy csak melléktevékenységként végzi

- a ...rendszámú autóbusz a természetes vagy jogi személy tulajdonában van, vagy a természetes vagy jogi személy azt részletre vagy tartósbérleti szerződés keretében szerezte be

- az autóbuszt a természetes személy vagy jogi személy által alkalmazott személyzet valamely tagja, vagy az alulírott személy maga, vagy a vállalkozás által alkalmazott vagy szerződéses kötelezettség alapján a rendelkezésére bocsátott személyzet egy tagja vezeti.

...

(A természetes személynek vagy a jogi személy képviselőjének aláírása)

(Az illetékes hatóság tölti ki)

Ezen okmány az 1073/2009/EK rendelet 5. cikke szerinti igazolványnak minősül.

(Érvényességi idő)(Kibocsátás helye és ideje)
(Aláírás és az illetékes hatóság bélyegzője)

(Az igazolvány második oldala)

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az 1073/2009/EK rendelet 2. cikkének 5. pontja szerint a saját számlás szállítási tevékenység "olyan szállítási tevékenység, amelyet egy természetes vagy jogi személy nem kereskedelmi célból, nonprofit jelleggel végez, amennyiben:

- a szállítás a természetes vagy jogi személynek csak melléktevékenysége, és

- a használt járművek a természetes vagy jogi személy tulajdonában vannak, vagy a természetes vagy jogi személy azokat részletre vagy egy tartósbérleti szerződés keretében szerezte be, és azokat a természetes személy vagy jogi személy által alkalmazott személyzet egy tagja, vagy a természetes személy maga, vagy a vállalkozás által alkalmazott vagy szerződéses kötelezettség alapján a rendelkezésére bocsátott személyzet egy tagja vezeti."

2. Az 1073/2009/EK rendelet 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a saját számlás fuvarozó az állampolgárságán vagy székhelyén alapuló megkülönböztetés nélkül végezheti ezeket a személyszállítási szolgáltatásokat, amennyiben:

- a székhely szerinti tagállamban autóbusszal végzett személyszállítás végzésére jogosult a tevékenység folytatására a nemzeti jog által a piachoz való hozzáférés tekintetében megállapított feltételekkel összhangban,

- megfelel a vonatkozó uniós jogszabályi előírásoknak a járművezetők és a járművek tekintetében.

3. Az 1. pontban említett saját számlás személyszállítási tevékenységek igazolványrendszerhez kötöttek.

4. Az igazolvány lehetővé teszi a jogosult számára a busszal végzett saját számlás nemzetközi személyszállítást. Az igazolványt azon tagállam illetékes hatósága bocsátja ki, ahol a járművet nyilvántartásba vették, és az az egész utazásra érvényes, beleértve a tranzitutakat is.

5. Az igazolvány megfelelő részeit a tevékenységet végző természetes személy vagy a tevékenységet végző jogi személy képviselője és az illetékes hatóság kitörölhetetlen betűkkel, három példányban tölti ki. Egy példány a közigazgatási szervnél, egy példány pedig a természetes vagy jogi személynél marad. A járművezető az eredeti példányt vagy annak hitelesített másolatát az egyes nemzetközi utazások ideje alatt köteles a járművön tartani, és hatósági személyek kérésére bemutatni. Az igazolványok megőrzéséért a természetes személy vagy megfelelő esetben a jogi személy felel.

6. Az igazolvány legfeljebb öt évig érvényes.

VI. MELLÉKLET

( 1 ) HL L 300., 2009.11.14., 88. o.

( 2 ) HL L 268., 1998.10.3., 10. o.

( 3 ) HL L 347., 2006.12.11., 1. o.

( 4 ) A tagállami illetékes hatóságok a 4. pontot kiegészíthetik a menetlevelek begyűjtéséért és az adatok továbbításáért felelős szerv személyzetével.

( 5 ) Jelölje be, illetve egészítse ki.

( 6 ) Olyan, menetrend szerinti különcélú járat, amelyet nem szabályoz a szervező és a fuvarozó közötti szerződés.

( 7 ) Az 1073/2009/EK rendelet 9. cikkének összefüggésében.

( 8 ) Minden esetben külön jelezze, ha egy társulás tagjáról vagy egy alvállalkozóról van szó.

( 9 ) Szükség esetén bővítse ki a felsorolást.

( 10 ) A kérelmező figyelmét felhívjuk arra, hogy miután az engedélyt a járművön kell tartani, a kérelmezett járat lebonyolításához egyidejűleg szükséges járművek számának megfelelő számú engedéllyel kell rendelkeznie.

( 11 ) A nem kívánt rész törlendő.

( 12 ) A fogadó tagállam belegyezésével, valamint az engedélyező hatóságnak bejelentve az 1073/2009/EK rendelet 8. cikkének (2) bekezdésében meghatározott határidőn belül.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32014R0361 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32014R0361&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02014R0361-20140430 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02014R0361-20140430&locale=hu

Tartalomjegyzék