32008R0510[1]

A Bizottság 510/2008/EK rendelete ( 2008. június 6. ) az 1234/2007/EK tanácsi rendelet VI. mellékletének a 2008/2009-es gazdasági évre vonatkozóan történő módosításáról

A BIZOTTSÁG 510/2008/EK RENDELETE

(2008. június 6.)

az 1234/2007/EK tanácsi rendelet VI. mellékletének a 2008/2009-es gazdasági évre vonatkozóan történő módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1) és különösen annak 59. cikke (1) bekezdésére, figyelemmel 4. cikkére is,

mivel:

(1) Az 1234/2007/EK rendelet VI. melléklete meghatározza a cukorra, az izoglükózra és az inulinszirupra vonatkozó nemzeti és regionális kvótákat. Ezeket a kvótákat a 2008/2009-es gazdasági évre vonatkozóan ki kell igazítani.

(2) A kiigazítás azért szükséges, mert újonnan meghatározott kiegészítő és pótlólagos izoglükózkvótákat kell figyelembe venni.

(3) Azokat az esetleges pótlólagos izoglükózkvótákat, amelyekben - kérelmük alapján - olaszországi, litvániai és svédországi jóváhagyott vállalkozások a 2008/2009-es gazdasági évre vonatkozóan később fognak részesülni, az 1234/2007/EK rendelet VI. melléklete az ott meghatározott kvóták következő kiigazítása alkalmával, 2009 februárjának vége előtt fogja figyelembe venni.

(4) A kiigazítás másrészről a Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról és a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló 1290/2005/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. február 20-i 320/2006/EK tanácsi rendelet (2) 3. cikkének alkalmazása következtében vált szükségessé, amely szerkezetátalakítási támogatást ír elő a kvótájukról lemondó vállalkozások számára, valamint az említett rendelet 4a. cikke (4) bekezdésének alkalmazása következtében, amely a szerkezetátalakítási támogatást igénylő termelők esetében az érintett vállalkozások kvótájának végleges csökkentéséről rendelkezik. Ennek megfelelően figyelembe kell venni azokat a kvótákat, amelyekről a vállalkozások a szerkezetátalakítási program keretében a 2008/2009-es gazdasági évre vonatkozóan lemondtak, valamint azokat, amelyek esetében a termelők által benyújtott kérelmek alapján csökkentés vált szükségessé.

(5) Az 1234/2007/EK rendelet VI. mellékletét ezért mindezeknek megfelelően módosítani kell.

(6) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1234/2007/EK rendelet VI. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. június 6-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja

(1) HL L 299., 2007.11.16., 1. o. A legutóbb a 361/2008/EK rendelettel (HL L 121., 2008.5.7., 1. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 58., 2006.2.28., 42. o. A legutóbb az 1261/2007/EK rendelettel (HL L 283., 2007.10.27., 8. o.) módosított rendelet.

MELLÉKLET

"VI. MELLÉKLET

Nemzeti és regionális kvóták

a 2008/2009-es gazdasági évtől kezdődően

(tonna)
Tagállam vagy régió
(1)
Cukor
(2)
Izoglükóz
(3)
Inulinszirup
(4)
Belgium676 235,0114 580,20
Bulgária089 198,0
Csehország372 459,3
Dánia372 383,0
Németország2 898 255,756 638,2
Írország0
Görögország158 702,00
Spanyolország630 586,2123 423,4
Franciaország (tengerentúli területek nélkül)2 956 786,70
Franciaország tengerentúli megyéi480 244,5
Olaszország508 379,032 492,5
Lettország0
Litvánia90 252,0
Magyarország105 420,0220 265,8
Hollandia804 888,000
Ausztria351 027,4
Lengyelország1 405 608,142 861,4
Portugália (kontinentális területek)012 500,0
Azori-szigetek autonóm régió9 953,0
Románia104 688,815 879,0
Szlovénia0
Szlovákia112 319,568 094,5
Finnország80 999,00
Svédország293 186,0
Egyesült Királyság1 056 474,043 591,6
ÖSSZESEN13 468 847,2819 524,60”

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32008R0510 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32008R0510&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére