32006R0320[1]

A Tanács 320/2006/EK rendelete ( 2006. február 20. ) a Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról és a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló 1290/2005/EK rendelet módosításáról

A TANÁCS 320/2006/EK RENDELETE

(2006. február 20.)

a Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról és a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló 1290/2005/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 36. cikkére és 37. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 1 ),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 2 ),

(1)

Közösségen belüli és nemzetközi szintű fejleményeknek tulajdoníthatóan a Közösségen belül a cukoriparnak olyan strukturális problémákkal kell szembenéznie, amelyek komolyan veszélyeztethetik a versenyképességét, sőt akár az ipar egészének az életképességét is. Ezeket a problémákat nem lehet hatékonyan kezelni a cukorpiac közös szervezése rendelkezéseiben előírt piacirányítási eszközök alkalmazásával. A cukortermelés és -kereskedelem közösségi rendszerének a nemzetközi követelményekkel való összhangba hozásához, valamint versenyképességének jövőbeni biztosításához olyan alapos szerkezetátalakítási folyamat elindítására van szükség, amely a Közösségen belüli veszteséges termelési kapacitás jelentős csökkenését eredményezi. E célból - a cukorpiac új és működőképes közös szervezése végrehajtásának előfeltételeként - a Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására különálló és autonóm ideiglenes rendszert kell létrehozni. E rendszer alapján a kvótákat a közösségi cukoripar, a cukorrépa-, cukornád- és cikóriatermelők, valamint a fogyasztók jogos érdekeinek figyelembevételével kell csökkenteni.

(2)

A közösségi cukoripar szerkezetátalakítására irányuló intézkedések finanszírozására ideiglenes szerkezetátalakítási alapot kell létrehozni. A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás érdekében az alapnak az EMOGA Garanciarészlege részét kell képeznie, és ezáltal a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 1999. május 17-i 1258/1999/EK tanácsi rendelet ( 3 ), 2007. január 1-jétől pedig a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet által létrehozott Európai Mezőgazdasági Garanciaalap eljárásai és mechanizmusai az irányadóak a tekintetében ( 4 ).

(3)

Mivel a legkülső régiókban jelenleg fejlesztési programokat hajtanak végre e régiók nyerscukortermelése versenyképességének javítása érdekében, továbbá e régiókban nyers nádcukrot is állítanak elő, harmadik országokkal versenyben, amelyekre nem vonatkozik az ideiglenes szerkezetátalakítási összeggel kapcsolatos kötelezettség, a legkülső régiók vállalkozásai nem tartozhatnak e rendelet hatálya alá.

(4)

Az e rendeletben meghatározott szerkezetátalakítási intézkedéseket azon cukor-, izoglükóz és inulinszirup-gyártóktól származó ideiglenes összegekből kell finanszírozni, amelyek végül részesülnek e szerkezetátalakítási folyamat előnyeiből. Mivel ez az összeg nem tartozik a cukorpiac közös szervezésének keretében ismeretes hagyományos díjak közé, a beszedéséből származó bevétel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet ( 5 ) rendelkezéseiben meghatározott "célhoz kötött bevételnek" tekintendő.

(5)

A legalacsonyabb termelékenységgel rendelkező cukorgyártó vállalkozások számára - megfelelő szerkezetátalakítási támogatás formájában - kvótán belüli termelésük feladására irányuló fontos gazdasági ösztönzőt kell bevezetni. E célból olyan szerkezetátalakítási támogatást kell létrehozni, amely ösztönzi a termelés megszüntetését és az érintett kvótákról való lemondást, ugyanakkor pedig lehetővé teszi a termelés megszüntetéséhez kapcsolódó szociális és környezeti kötelezettségvállalások kellő figyelembevételét. E támogatásnak négy gazdasági évig kell rendelkezésre állnia, azzal a célkitűzéssel, hogy a termelést arra a szintre csökkentse, amely a Közösségen belüli kiegyensúlyozott piaci helyzet megteremtéséhez szükséges.

(6)

Támogatandó azon cukorrépa-, cukornád- és cikóriatermelőket, akiknek azért kellett megszüntetniük termelésüket, mert a cukorgyárat, amelynek beszállítói voltak, bezárták, a szerkezetátalakítási támogatás egy részét elérhetővé kell tenni ezen termelők, valamint gépipari beszállítóik számára, a fentebb említett bezárásokból eredő veszteségekért és különösen a speciális gépekbe való beruházások értékvesztéséért való kártalanítás érdekében.

(7)

Tekintve, hogy a szerkezetátalakítási összegnek az ideiglenes szerkezetátalakítási alapba való befizetése egy bizonyos időszak alatt történik, a szerkezetátalakítási támogatás kifizetéseit időben arányosan el kell osztani.

(8)

A szerkezetátalakítási támogatás nyújtására vonatkozó döntést az érintett tagállamnak kell meghoznia. A kvótáikról lemondani szándékozó vállalkozásoknak ezen tagállam számára kérelmet kell benyújtaniuk, amely minden fontos információt tartalmaz ahhoz, hogy a tagállam számára megkönnyítse a döntéshozatalt. A tagállamoknak rendelkezniük kell azzal a lehetőséggel, hogy az adott eset egyedi jellemzőinek figyelembevétele érdekében bizonyos szociális és környezetvédelmi követelményeket írhassanak elő, amennyiben e követelmények nem korlátozzák a szerkezetátalakítási folyamat működését.

(9)

A szerkezetátalakítási tervnek a szerkezetátalakítási támogatás iránti kérelem részét kell képeznie. Ennek a tervnek valamennyi olyan lényeges technikai, szociális, környezetvédelmi és pénzügyi információt biztosítania kell az érintett tagállam számára, amely lehetővé teszi a tagállamnak a szerkezetátalakítási támogatás nyújtására vonatkozó döntés meghozatalát. A tagállamoknak meg kell tenniük az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a szerkezetátalakítás valamennyi elemének végrehajtása felett kellő ellenőrzést tudjanak gyakorolni.

(10)

A szerkezetátalakítási folyamat által érintett régiókban indokoltnak tűnhet a cukorrépa-, és cukornádtermesztés és cukortermelés alternatívái kidolgozásának ösztönzése. E célból a tagállamoknak rendelkezniük kell azzal a lehetőséggel, hogy a szerkezetátalakítási alapból származó, rendelkezésre álló pénz bizonyos részét diverzifikációs intézkedések céljára elkülönítsék. Ezek a - nemzeti szerkezetátalakítási terv keretében meghatározott - intézkedések az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet ( 6 ) alapján támogatott bizonyos intézkedésekkel vagy az állami támogatásra vonatkozó közösségi jogszabályokkal összhangban álló intézkedésekkel azonos intézkedések lehetnek.

(11)

A szerkezetátalakítás folyamatának felgyorsítása érdekében a diverzifikáció céljára rendelkezésre álló támogatást növelni kell, ha a kvóták, amelyről a termelő lemondott, meghaladnak egy bizonyos szintet.

(12)

A kizárólag cukorfinomítással foglalkozó üzemeknek rendelkezniük kell azzal a lehetőséggel, hogy helyzetüket a cukoripar szerkezetátalakításához igazíthassák. A hozzáigazítást a szerkezetátalakítási alapból nyújtott támogatás révén kell támogatni, feltéve, hogy a hozzáigazítást meghatározó üzleti tervet a tagállam jóváhagyja. Az érintett tagállamoknak biztosítaniuk kell a rendelkezésre álló támogatásnak a területükön található, kizárólag cukorfinomítással foglalkozó üzemek közötti méltányos elosztását.

(13)

Egyes speciális, bizonyos tagállamokban fennálló helyzeteket a szerkezetátalakítási alapból nyújtott támogatás révén kell kezelni, feltéve, hogy a nemzeti szerkezetátalakítási program részét képezi.

(14)

Tekintve, hogy a szerkezetátalakítási alap három éven át finanszírozandó, nem rendelkezik a kezdetektől fogva valamennyi szükséges pénzügyi eszközzel. A támogatásnyújtás korlátozására vonatkozóan ezért szabályokat kell megállapítani.

(15)

Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal összhangban kell elfogadni ( 7 ).

(16)

A Bizottságot fel kell hatalmazni a szükséghelyzetben felmerülő, egyedi gyakorlati problémák megoldásához szükséges intézkedések elfogadására.

(17)

A szerkezetátalakítási alap finanszírozza azon intézkedéseket, amelyek a szerkezetátalakítási mechanizmus természetéből fakadóan nem tartoznak az 1290/2005/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében említett kiadási kategóriák egyikébe sem. Ennek megfelelően szükség van az említett rendelet módosítására,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Ideiglenes szerkezetátalakítási alap

(1) Létrejön a közösségbeli cukoripar szerkezetátalakítását szolgáló ideiglenes alap (a továbbiakban: a szerkezetátalakítási alap).

A szerkezetátalakítási alap az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap Garanciarészlegének részét képezi. 2007. január 1-jétől az Európai Mezőgazdasági Alap (EMGA) részét képezi.

(2) Ez a szerkezetátalakítási alap szolgál a 3., 6., 7., 8. és 9. cikkében meghatározott intézkedésekből fakadó kiadások finanszírozására.

(3) A 11. cikkben említett ideiglenes szerkezetátalakítási összeg az ideiglenes szerkezetátalakítási alaphoz kötött bevétel, az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 18. cikkének (2) bekezdésének megfelelően.

Bármely, a (2) bekezdésben említett kiadás finanszírozása után az alapban rendelkezésre álló összeget az EMGA Garanciarészlegéhez kell rendelni.

(4) Ez a rendelet nem alkalmazandó a Szerződés 299. cikkének (2) bekezdésében említett legkülső régiókra.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1. "izoglükóz": a száraz állapotában legalább 10 tömegszázalék fruktózt tartalmazó glükózból, vagy annak polimerjeiből nyert termék;

2. "inulinszirup": a száraz állapotban, szabad formában vagy szacharóz formájában legalább 10 % fruktózt tartalmazó, inulin vagy oligofruktózok hidrolíziséből nyert és cukor/izoglükóz egyenértékként kifejezett közvetlen termék;

3. "szakmán belüli megállapodás": a következők valamelyike:

a) szállítási szerződések megkötését megelőzően, egyrészről nemzeti vállalkozási szervezetek valamely csoportja, másrészről nemzeti értékesítői szervezetek valamely csoportja között közösségi szinten létrejött megállapodás,

b) szállítási szerződések megkötését megelőzően, egyrészről vállalkozások vagy az érintett tagállam által elismert valamely, vállalkozásokat tömörítő szervezet, másrészről egy, az érintett tagállam által elismert értékesítői társulás között létrejött megállapodás,

c) az a) vagy a b) pontban említett megállapodás hiányában, a társaságokról szóló törvény és a szövetkezetekről szóló törvény, amennyiben ezek a cukorrépának a cukorgyártó társaságok vagy szövetkezetek részvényesei vagy tagjai által történő szállítását szabályozzák,

d) az a) vagy b) pontban említett bármely megállapodás hiányában, a szállítási szerződés megkötése előtt fennálló rendelkezések alkalmazandók, amennyiben a rendelkezéseket elfogadó eladók által szállított cukorrépa a gyártó által egy vagy több gyárban történő cukorgyártás céljából vásárolt összes cukorrépa legalább 60 %-a.

4. "gazdasági év": az október 1-jén kezdődő és a következő év szeptember 30-án végződő időszak. A 2006/2007-es gazdasági év kivételesen 2006. július 1-jén kezdődik;

5. "kizárólag cukorfinomítással foglalkozó üzem": az a termelési egység,

- amelynek kizárólagos tevékenysége a behozott nyers nádcukor finomítása,

- vagy

- amely a 2004/2005-ös gazdasági évben legalább 15 000 tonna mennyiségű behozott nyers nádcukrot finomított;

6. "kvóta": valamely vállalkozásnak a cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló, 2006. február 20-i 318/2006/EK rendelet ( 8 ) 7. cikkének (2) bekezdésével, 8. cikkének (1) bekezdésével, 9. cikkének (1) és (2) bekezdésével és 11. cikkével összhangban cukor, izoglükóz vagy inulinszirup gyártására nyújtott bármely kvóta.

3. cikk

Szerkezetátalakítási támogatás

(1) Bármely, cukrot, izoglükózt vagy inulinszirupot gyártó vállalkozás, amelyre 2006. július 1-jéig, vagy Bulgária és Románia esetében 2007. január 31-ig egy adott kvótát osztottak ki, a lemondott kvóta tonnájánként szerkezetátalakítási támogatásra jogosult, feltéve hogy a 2006/2007-es, a 2007/2008-as, a 2008/2009-es vagy a 2009/2010-es gazdasági év valamelyikében a vállalkozás:

a) lemond az általa egy vagy több gyárnak kiosztott kvótájáról és teljesen leszereli az érintett gyárak termelőberendezéseit, vagy

b) lemond az általa egy vagy több gyárnak kiosztott kvótájáról, részben leszereli az érintett gyárak termelőberendezéseket és a termelőhelyet, és az érintett gyárak fennmaradó termelőberendezéseit nem használja a cukorpiac közös szervezésének hatálya alá tartozó termékek előállítására,

vagy

c) lemond az általa egy vagy több gyárnak kiosztott kvótájának egy részéről, és az érintett gyárak termelőberendezéseit nem használja nyerscukor-finomításra.

Ezen utolsó feltételt nem kell alkalmazni

- az egyetlen szlovéniai feldolgozóüzemre,

- az egyetlen portugáliai cukorrépa-feldolgozó üzemre,

amely 2006. január 1-jén létezik, valamint a 318/2006/EK rendelet 2. cikkének 13. pontjában meghatározott kizárólag cukorfinomítással foglalkozó üzemekre.

E cikk alkalmazásában a termelőberendezések 2005/2006-os gazdasági évben történő leszerelése a 2006/2007-es gazdasági évben történőnek minősül.

(2) A szerkezetátalakítási támogatást azon gazdasági évre vonatkozóan kell nyújtani, amelyre vonatkozóan az (1) bekezdéssel összhangban a kvótáról lemondtak, és kizárólag a lemondott, és nem az újra kiosztott kvótamennyiség tekintetében.

A kvótáról kizárólag a vonatkozó, szakmán belüli megállapodások keretében folytatott konzultációkat követően lehet lemondani.

(3) A termelőberendezések teljes leszerelése a következőket követeli meg:

a) a cukor, izoglükóz és inulinszirupérintett termelőberendezések általi gyártásának végleges és teljes megszüntetését,

b) a gyár vagy gyárak bezárását, valamint az ott található termelőberendezés leszerelését, a 4. cikk (2) bekezdésének d) pontjában említett időszakon belül,

és

c) a gyártelep jó környezeti feltételeinek visszaállítását, valamint a munkaerő átcsoportosításának elősegítését, a 4. cikk (2) bekezdésének f) pontjában említett időszakon belül. A tagállamok az (1) bekezdésben említett vállalkozásokat kötelezhetik a közösségi jog által előírt minimumkövetelményeket meghaladó kötelezettségvállalásokra. Az ilyen kötelezettségvállalások azonban nem korlátozzák a szerkezetátalakítási alapnak mint eszköznek a működését.

(4) A termelőberendezések részleges leszerelése a következőket követeli meg:

a) a cukor, izoglükóz és inulinszirupérintett termelőberendezések általi gyártásának végleges és teljes megszüntetését,

b) az új gyártáshoz nem használt és az a) pontban említett termékek gyártására szánt és használt termelőberendezések leszerelése, a 4. cikk (2) bekezdésének d) pontjában említett időszakon belül,

c) a gyártelep jó környezeti feltételeinek visszaállítása, valamint a munkaerő átcsoportosításának elősegítése, a 4. cikk (2) bekezdésének f) pontjában említett időszakon belül, amennyiben az a) pontban említett termékek gyártásának megszüntetése szükségessé teszi. A tagállamok az (1) bekezdésben említett vállalkozásokat kötelezhetik a közösségi jog által előírt minimumkövetelményeket meghaladó kötelezettségvállalásokra. Az ilyen kötelezettségvállalások azonban nem korlátozzák a szerkezetátalakítási alapnak mint eszköznek a működését.

(5) A szerkezetátalakítási támogatásnak a lemondott kvóta egy tonnája utáni összege a következőképpen alakul:

a) az (1) bekezdés a) pontjában említett esetben:

- 730,00 EUR a 2006/2007-es gazdasági évre,

- 730,00 EUR a 2007/2008-es gazdasági évre,

- 625,00 EUR a 2008/2009-es gazdasági évre,

- 520,00 EUR a 2009/2010-es gazdasági évre.

b) az (1) bekezdés b) pontjában említett esetben:

- 547,50 EUR a 2006/2007-es gazdasági évre,

- 547,50 EUR a 2007/2008-es gazdasági évre,

- 468,75 EUR a 2008/2009-es gazdasági évre,

- 390,00 EUR a 2009/2010-es gazdasági évre.

c) az (1) bekezdés c) pontjában említett esetben:

- 255,50 EUR a 2006/2007-es gazdasági évre,

- 255,50 EUR a 2007/2008-es gazdasági évre,

- 218,75 EUR a 2008/2009-es gazdasági évre,

- 182,00 EUR a 2009/2010-es gazdasági évre.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott megfelelő szerkezetátalakítási támogatás 10 %-át kitevő összeget fenn kell tartani az alábbiak számára:

a) azon cukorrépa- és cukornádtermelők, amelyek az érintett vállalkozással a (2) bekezdésben említett időtartamot megelőző gazdasági évben a vonatkozó lemondott kvóta keretében történő cukorgyártás tekintetében szállítási szerződést kötöttek;

b) azon gépipari beszállítók - magánszemélyek vagy vállalkozások -, amelyek szerződéses viszonyban dolgoztak mezőgazdasági gépeikkel a termelők számára, az a) pontban említett termékek tekintetében és időtartam alatt.

Az érdekelt felekkel folytatott konzultációt követően a tagállamok határozzák meg az első albekezdésben említett időtartamot.

A tagállamok a támogatást tárgyilagos és hátrányos megkülönböztetéstől mentes kritériumok alapján ítélik meg, figyelembe véve a szerkezetátalakítási folyamatból eredő veszteségeket.

Az első és a második albekezdés alkalmazásából származó összeget az (5) bekezdésben említett alkalmazandó összegekből le kell vonni.

(7) A 2008/2009. gazdasági évre a (6) bekezdés a) pontjában említett termelők a lemondott cukorkvóta után tonnánként 237,5 EUR kiegészítő támogatást kapnak.

E kiegészítő támogatást a 2009/2010. gazdasági évben is meg kell adni, ha az érintett vállalkozás attól az évtől kezdődően lemond a számára kiosztott kvóta egy részéről vagy egészéről, feltéve, hogy a kérelmet 2008. január 31-ig benyújtották.

(8) Ezt a bekezdést az alábbiakra kell alkalmazni:

a) azok a vállalkozások, amelyek a szerkezetátalakítási rendszer keretében a 2006/2007. vagy a 2007/2008. gazdasági évben a számukra kiosztott kvóta egy részéről vagy egészéről lemondtak; és

b) az a) pontban említett kvótalemondással érintett termelők.

Amennyiben a vállalkozók és termelők részére a 2006/2007. és 2007/2008. gazdasági évben nyújtott támogatás összege kevesebb volt, mint amennyit akkor kaptak volna, ha a 2008/2009. gazdasági évben alkalmazott feltételekkel végeztek volna szerkezetátalakítást, a különbséget visszamenőleg ki kell fizetni számukra.

A fentieket kell alkalmazni az inulinszirup-gyártók és a cikóriatermelők tekintetében is. Ez utóbbiakat ebből a célból a 7. cikkben említett kiegészítő támogatásra jogosultaknak kell tekinteni.

4. cikk

Szerkezetátalakítási támogatás igénylése

(1) A szerkezetátalakítási támogatás iránti kérelmet legkésőbb az azon gazdasági évet megelőző gazdasági év január 31-éig kell az érintett tagállamhoz benyújtani, amely során a kvótáról való lemondásra sor kerül.

A 2006/2007-es gazdasági év vonatkozásában benyújtott kérelmeket azonban 2006. július 31-éig be kell nyújtani.

(1a) A vállalkozások 2008. március 31-ig szerkezetátalakítási támogatás iránti kiegészítő kérelmet nyújthatnak be, hogy a 2008/2009. gazdasági évtől kezdve lemondjanak a számukra kiosztott kvóta egy részéről vagy egészéről, amennyiben:

- a 4a. cikkel összhangban a termelő által vagy e cikk (1) bekezdésével összhangban a vállalkozás által benyújtott, a 2008/2009. gazdasági évtől kezdődő kvótalemondásra vonatkozó kérelmet elfogadták, és

- az annak megfelelően lemondott kvóta megfelel legalább a 318/2006/EK tanácsi rendelet 19. cikkében említett százaléknak a 2007/2008. gazdasági évre történő meghatározásáról szóló, 2007. március 16-i 290/2007/EK bizottsági rendelet ( 9 ) 1. cikkének (1) vagy (2) bekezdésével 2007. március 16-án megállapított kivont százaléknak.

Azok a vállalkozások azonban, amelyek olyan tagállamban találhatók, ahol az első albekezdés második francia bekezdésében meghatározott időpontban megállapított kivont százalék nulla, igénybe vehetik az említett albekezdés szerinti lehetőséget, függetlenül attól, hogy korábban a termelő által vagy általuk sor került-e kérelem benyújtására.

(2) A szerkezetátalakítási támogatás iránti kérelmeknek a következőket kell tartalmazniuk:

a) szerkezetátalakítási terv;

b) annak megerősítése, hogy a szerkezetátalakítási tervet a cukorrépa-, cukornád- és cikóriatermelőkkel egyeztetve készítették el;

c) a vonatkozó kvótáról az érintett piaci évben történő lemondásra vonatkozó kötelezettségvállalás;

d) a 3. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett esetben a termelőberendezésnek az érintett tagállam által meghatározott időszakon belül való teljes leszerelésére vonatkozó kötelezettségvállalás;

e) a 3. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett esetben kötelezettségvállalás arra vonatkozóan, hogy a termelőberendezéseket az érintett tagállam által meghatározandó időszakon belül részlegesen leszerelik, és a termelőhelyet és a fennmaradó termelőberendezéseket nem használják a cukorpiac közös szervezésének hatálya alá tartozó termékek előállítására;

f) a 3. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és a 3. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett esetekben a 3. cikk (3) bekezdésének c) pontjában, illetőleg a 3. cikk (4) bekezdésének c) pontjában meghatározott követelményeknek az érintett tagállam által meghatározott időszakon belül való teljesítésére vonatkozó kötelezettségvállalás;

g) a 3. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett esetben, amennyiben alkalmazandó, kötelezettségvállalás arra vonatkozóan, hogy a termelőberendezéseket nem használják nyerscukor-finomításra.

A c)-g) pontban foglalt kötelezettségvállalások betartása az 5. cikk (1) bekezdésében említett, támogatás megítéléséről szóló határozat függvénye.

(3) A (2) bekezdés a) pontjában említett szerkezetátalakítási terv legalább az alábbi elemeket tartalmazza:

a) a tervezett célok és cselekvések, a köztük fennálló szilárd gazdasági egyensúly, továbbá a szerkezetátalakítási alap, valamint az érintett régióra vonatkozó, a Bizottság által jóváhagyott vidékfejlesztési politika célkitűzéseivel való összhangjuk bemutatása,

b) a cukorrépa-, cukornád- vagy cikóriatermelőknek, és adott esetben a gépipari beszállítóknak a 3. cikk (6) bekezdésével összhangban nyújtandó támogatás,

c) az érintett termelőberendezések teljes műszaki leírása,

d) a gyár vagy gyárak bezárása, valamint a termelőberendezések teljes vagy részleges leszerelése gyakorlati szabályait, menetrendjét és költségeit tartalmazó üzleti terv,

e) az ütemezett beruházások, ha van ilyen,

f) az elsősorban a munkaerő átképzésével, átcsoportosításával és korengedményes nyugdíjazásával kapcsolatban tervezett intézkedéseket, valamint adott esetben a 3. cikk (3) bekezdésének c) pontjával vagy a 3. cikk (4) bekezdésének c) pontjával összhangban előírt egyedi nemzeti előírásokat tartalmazó szociális terv,

g) az elsősorban a környezetvédelmi kötelezettségek betartása érdekében tervezett intézkedéseket, valamint adott esetben a 3. cikk (3) bekezdésének c) pontjával vagy a 3. cikk (4) bekezdésének c) pontjával összhangban előírt egyedi nemzeti előírásokat tartalmazó környezetvédelmi terv,

h) a szerkezetátalakítási tervvel kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget tartalmazó pénzügyi terv.

4a. cikk

Szerkezetátalakítási támogatás termelők általi kérelmezése

(1) A 2008/2009. gazdasági évre a kvótán belüli cukorfeldolgozásra szánt cukorrépa vagy cukornád termelője az érintett tagállamnak közvetlen kérelmet nyújthat be a 3. cikk (6) és (7) bekezdésében előírt támogatás iránt, arra vonatkozó kötelezettségvállalás kíséretében, hogy a továbbiakban nem szállít bizonyos mennyiségű kvótán belüli cukorrépát vagy cukornádat annak a vállalkozásnak, amellyel az előző gazdasági évben szállítási szerződést kötött.

Az első albekezdéstől eltérve, szakmán belüli megállapodás keretében úgy lehet határozni, hogy csak azok a termelők jogosultak az első albekezdésben említettek szerinti kérelmet benyújtani, amelyek az előző gazdasági évben ugyanazzal az egy vállalkozással kötöttek szállítási szerződést, amennyiben:

- az említett vállalkozásnak kiosztott kvóta megfelel az érintett tagállam számára a 318/2006/EK rendelet III. mellékletében megállapított fennmaradó cukorkvóta legalább 10 %-ának, és

- a cukorkvóta azon része, amelyről az említett vállalkozásnak le kell mondania, hozzáadva a cukorkvóta azon részéhez, amelyről az érintett tagállamban található vállalkozások a 320/2006/EK rendelet 4. cikkével összhangban benyújtott korábbi kérelmek következtében már korábban lemondtak, megfelel az érintett tagállam számára a 318/2006/EK rendelet III. mellékletében 2006. február 20-án megállapított cukorkvóta legalább 60 %-ának. Azon tagállamok esetében, amelyek 2006. július 1-jén nem voltak tagjai a Közösségnek, az említett III. mellékletre történő hivatkozás arra a változatra vonatkozik, amelyet a Közösséghez való csatlakozásuk időpontjában kell alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdésben említett kérelmeket 2007. november 30-ig be kell nyújtani. A kérelmeket 2007. október 30-tól lehet benyújtani.

(3) Az érintett tagállam jegyzéket készít az (1) bekezdésben említett kérelmekről azok benyújtásának időrendi sorrendjében, és a (2) bekezdésében említett benyújtási határidőt követő tíz munkanapon belül közli a Bizottsággal és az érintett vállalkozásokkal a kapott kérelmek által érintett teljes kvótamennyiséget.

(4) Az érintett tagállam 2008. március 15-ig - a (3) bekezdésben említett időrendi sorrend alapján, valamint az 5. cikk (2) bekezdésének negyedik francia bekezdésében előírt ellenőrzést követően - az egyes vállalkozásoknak kiosztott cukorkvóta legfeljebb 10 %-áig elfogadja a termelők kérelmeit, és az érintett vállalkozás cukorkvótáját a 318/2006/EK rendelet 11. cikkének (4) bekezdésével összhangban arányosan csökkenti. Az e rendelet (1) bekezdése második albekezdésében említett esetben azonban az érintett tagállam, azonos feltételekkel, a számára a 318/2006/EK rendelet III. mellékletében megállapított fennmaradó cukorkvóta legfeljebb 10 %-áig elfogadja a termelők kérelmeit.

Abban az esetben, ha az első albekezdésben említettek szerinti bármelyik 10 %-ot elérték, az érintett tagállam a benyújtás időrendi sorrendjének megfelelően elutasítja az e határérték feletti kérelmeket.

Az érintett vállalkozás a 4. cikk (3) bekezdésének f) pontjában említett szociális tervet készít és hajt végre.

(5) A kérelmek tagállam általi, a (4) bekezdéssel összhangban történő elfogadásának eredményeként megítélendő szerkezetátalakítási támogatás összege a következő:

a) termelők és alvállalkozók esetében a 3. cikk (5) bekezdésének c) pontjában rögzített megfelelő támogatás összegének 10 %-a, valamint a termelők esetében a 3. cikk (7) bekezdésében említett kiegészítő támogatás;

b) a vállalkozások esetében a 3. cikk (5) bekezdésének c) pontjában rögzített megfelelő támogatás összege 10 %-kal - vagy ha az érintett vállalkozás nem tartja be az ezen cikk (4) bekezdésének harmadik albekezdésében meghatározott követelményt, 60 %-kal - csökkentve.

(6) Az e rendelet (4) és (5) bekezdését nem kell alkalmazni, amennyiben a vállalkozásnak a 4. cikkel összhangban benyújtott kérelmét a 2008/2009. gazdasági évtől kezdődően elfogadták, és abban a vállalkozás a termelők kérelmei által érintett kvótánál nagyobb kvótamennyiségről mondott le. Ugyanez vonatkozik bármely olyan esetre, ha a vállalkozás kérelmét a 2008/2009. gazdasági évtől kezdődően elfogadták, és abban kvótájának több mint 10 %-áról mondott le.

5. cikk

A szerkezetátalakítási támogatásra vonatkozó határozat és ellenőrzések

(1) A tagállamok a 3. cikk (2) bekezdésében említett gazdasági évet megelőző február hónap végéig határoznak a szerkezetátalakítási támogatás megítéléséről. A 2006/2007-es gazdasági évre vonatkozó határozatot azonban 2006. szeptember 30-éig el kell fogadni.

Amennyiben a 4. cikk (1a) bekezdésének megfelelően szerkezetátalakítási támogatás iránti kiegészítő kérelem benyújtására került sor, a tagállamok az 5. cikk (2) bekezdésének negyedik francia bekezdésében előírt ellenőrzést követően 2008. április végéig határoznak az ezen kérelmekhez kapcsolódó támogatás megítéléséről.

(2) A szerkezetátalakítási támogatást meg kell adni, amennyiben a tagállam alapos ellenőrzést követően megállapította, hogy:

- a kérelem tartalmazza a 4. cikk (2) bekezdésében említett elemeket;

- a szerkezetátalakítási terv tartalmazza a 4. cikk (3) bekezdésében említett elemeket;

- a szerkezetátalakítási tervben leírt intézkedések és cselekvések megfelelnek a vonatkozó közösségi és nemzeti jogszabályoknak;

- és

- a Bizottságtól kapott tájékoztatás alapján a szerkezetátalakítási alapban rendelkezésre állnak a szükséges pénzügyi források.

(3) A (2) bekezdés első három francia bekezdésében meghatározott feltételek közül egynek vagy többnek a be nem tartása esetén a szerkezetátalakítási támogatás iránti kérelmet vissza kell juttatni a kérelmezőnek. A kérelmezőt a be nem tartott feltételekről tájékoztatni kell. A kérelmező ezt követően vagy visszavonja, vagy kiegészíti kérelmét.

(4) Az 1290/2005/EK rendeletben említett ellenőrzési kötelezettségek ellenére a tagállamok figyelemmel kísérik és ellenőrzik az általuk jóváhagyott szerkezetátalakítási támogatás végrehajtását.

6. cikk

Diverzifikációs támogatás

(1) A cukoripar szerkezetátalakítása által érintett régiókban hozandó diverzifikációs intézkedésekre támogatás adható bármely tagállamban az azon tagállamban alapított vállalkozások által a 2006/2007-es, 2007/2008-as, 2008/2009-es és 2009/2010-es gazdasági év valamelyikében lemondott cukorkvótával kapcsolatban.

(2) A tagállam rendelkezésére álló támogatás teljes összegét az alábbiak alapján kell meghatározni:

- 109,50 EUR a lemondott cukorkvóta tonnájára a 2006/2007-es gazdasági évben;

- 109,50 EUR a lemondott cukorkvóta tonnájára a 2007/2008-as gazdasági évben,

- 93,80 EUR a lemondott cukorkvóta tonnájára a 2008/2009-es gazdasági évben;

- 78,00 EUR a lemondott cukorkvóta tonnájára a 2009/2010-es gazdasági évben.

(3) Az (1) bekezdésben említett diverzifikációs támogatás vagy a (9) bekezdésben említett átmeneti támogatás nyújtása mellett döntő tagállamok nemzeti szerkezetátalakítási programokat hoznak létre, amelyekben leírják az érintett régiókban teendő diverzifikációs intézkedéseket, és tájékoztatják a Bizottságot ezen programokról.

(4) Az (5) bekezdés ellenére, az (1) bekezdésben említett támogatásra való jogosultság érdekében a diverzifikációs intézkedéseknek meg kell felelniük az 1698/2005/EK rendelet 1. és 3. tengelyében előírt intézkedések közül egynek vagy többnek.

A tagállamok a diverzifikációs támogatásban, illetve az 1698/2005/EK rendelet alapján közösségi támogatásban részesíthető intézkedések megkülönböztetése érdekében kritériumokat állapítanak meg.

Az e rendelet (1) bekezdésében említett támogatás nem haladhatja meg az 1698/2005/EK rendelet mellékletében megállapított támogatási összegeket és arányokat.

(5) Az 1698/2005/EK rendelet 1. és 3. tengelyében előírt intézkedésektől eltérő diverzifikációs intézkedések abban az esetben jogosultak az (1) bekezdésben említett támogatásra, ha megfelelnek a Szerződés 87. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kritériumoknak és különösen a mezőgazdasági ágazatban nyújtandó állami támogatásra vonatkozó bizottsági iránymutatásban megállapított támogatásintenzitásnak és támogatásra való jogosultságra vonatkozó kritériumoknak.

(6) A tagállamok az e cikkben előírt diverzifikációs intézkedésekre vonatkozóan nem nyújtanak nemzeti támogatást. Amennyiben azonban a (4) bekezdés harmadik albekezdésében említett legfelső értékek lehetővé teszik a diverzifikációs támogatás 100 %-ának megadását, az érintett tagállamok a támogatható kiadás legalább 20 %-ának megfelelő értékű hozzájárulást nyújtanak.

7. cikk

Kiegészítő diverzifikációs támogatás

(1) Az egy tagállam számára a 6. cikk (2) bekezdésével összhangban rendelkezésre álló támogatás teljes összege az alábbiakkal növelendő:

- 50 %-kal, amint a 318/2006/EK rendelet III. mellékletében azon tagállamra vonatkozóan megállapított nemzeti cukorkvótának legalább 50 %-áról, de kevesebb mint 75 %-áról lemondtak;

- további 25 %-kal, amint a 318/2006/EK rendelet III. mellékletében azon tagállamra vonatkozóan megállapított nemzeti cukorkvótának legalább 75 %-áról, de kevesebb mint 100 %-áról lemondtak;

- további 25 %-kal, amint a 318/2006/EK rendelet III. mellékletében azon tagállamra vonatkozóan megállapított nemzeti cukorkvótáról teljes egészében lemondtak.

A növelés abban a gazdasági évben hozzáférhető, amelyben a lemondott cukorkvóta mennyisége eléri az 50, 75, illetve 100 %-ot.

(2) Az érintett tagállam dönti el, hogy az (1) bekezdésben meghatározott növelésnek megfelelő támogatás a 6. cikk (1) bekezdésében említett diverzifikációs intézkedésekre és/vagy szerkezetátalakítás által érintett régiókban termelésüket beszüntető cukorrépa-, cukornád- és cikóriatermelők részére nyújtandó. A termelőknek nyújtandó támogatást tárgyilagos és megkülönböztetéstől mentes kritériumok alapján kell meghatározni.

8. cikk

Átmeneti támogatás a kizárólag cukorfinomítással foglalkozó üzemek részére

(1) A kizárólag cukorfinomítással foglalkozó üzemeknek a közösségi cukoripar szerkezetátalakításához való alkalmazkodásuk lehetővé tétele céljából átmeneti támogatást kell nyújtani.

(2) E célra a 2006/2007-es, 2007/2008-as, 2008/2009-es és 2009/2010-es piaci évek egészére 150 millió EUR összeget kell elérhetővé tenni.

Az első albekezdésben meghatározott összeg az alábbiak szerint oszlik meg:

- 94,3 millió EUR az Egyesült Királyság kizárólag cukorfinomítással foglalkozó üzemei esetében,

- 24,4 millió EUR Portugália kizárólag cukorfinomítással foglalkozó üzemei esetében,

- 5,0 millió EUR Finnország kizárólag cukorfinomítással foglalkozó üzemei esetében,

- 24,8 millió EUR Franciaország kizárólag cukorfinomítással foglalkozó üzemei esetében,

- 1,5 millió EUR Szlovénia kizárólag cukorfinomítással foglalkozó üzemei esetében.

(3) A támogatást a tagállam által jóváhagyott, az érintett, kizárólag cukorfinomítással foglalkozó üzem helyzetének a cukoripar szerkezetátalakításához való alkalmazkodására vonatkozó üzleti terv alapján kell megadni.

A tagállamok a támogatást tárgyilagos és hátrányos megkülönböztetéstől mentes kritériumok alapján ítélik meg.

9. cikk

Átmeneti támogatás egyes tagállamok részére

A 6. cikk (3) bekezdésében említett nemzeti szerkezetátalakítási tervvel összefüggésben:

a) legfeljebb 9 millió eurós támogatást kell nyújtani Ausztriának a cukorrépabegyűjtő-központok és az egyéb, a szerkezetátalakítás következtében szükséges logisztikai infrastruktúra terén való beruházásokra,

b) 5 millió eurót meg nem haladó összegű támogatást kell nyújtani Svédországban közvetlen vagy közvetett módon azon gotlandi és ölandi cukorrépa-termelők részére, akik a nemzeti szerkezetátalakítási folyamat részeként beszüntetik a cukortermelést.

10. cikk

Pénzügyi korlátok

(1) A 3., 6., 7., 8. és 9. cikkben említett, a 2006/2007-es, 2007/2008-as, 2008/2009-es és 2009/2010-es gazdasági évekre vonatkozóan igényelt bármely támogatás csak a szerkezetátalakítási alapban rendelkezésre álló előirányzatok keretein belül adható meg.

(2) Amennyiben - a vonatkozó gazdasági évre benyújtott, az érintett tagállam által támogathatónak ítélt kérelmek alapján - a nyújtandó támogatás teljes összege meghaladja az azon gazdasági évre vonatkozóan megállapított értékhatárt, a támogatás megítélése a támogatási kérelmek benyújtásának kronológiai sorrendjén fog alapulni (érkezési sorrendben történő kiszolgálás elve).

(3) A 6., 7., 8. és 9. cikkben említett támogatások függetlenek a 3. cikkben említett támogatástól.

(4) A 3. cikkben említett szerkezetátalakítási támogatást két részletben kell folyósítani:

- 40 %-át a 3. cikk (2) bekezdésében említett gazdasági év júniusában

- és

- 60 %-át az utána következő gazdasági év februárjában.

A Bizottság azonban dönthet az előző második francia bekezdésben említett részlet két kifizetésre osztásáról:

- az első kifizetésre a következő gazdasági év februárjában,

- a második kifizetésre pedig egy későbbi időpontban kerülne sor, amikorra a szükséges pénzügyi forrásokat már befizették a szerkezetátalakítási alapba.

(5) A Bizottság úgy határozhat, hogy a 6., 7., 8., és 9. cikkben említett támogatások kifizetését elhalasztja addig, amíg a szükséges pénzügyi forrásokat befizetik a szerkezetátalakítási alapba, vagy - amennyiben a szükséges pénzügyi források az említett alapban rendelkezésre állnak - előrehozza a támogatások kifizetését.

11. cikk

Ideiglenes szerkezetátalakítási összeg

(1) Az ideiglenes szerkezetátalakítási összeget azon vállalkozások fizetik, gazdasági évenként és a kvóta tonnájánként, amelyeknek kvótát osztottak ki.

Azon kvóták esetében, amelyekről egy vállalkozás egy adott gazdasági évtől a 3. cikk (1) bekezdésével összhangban lemondott, nem fizetendő ideiglenes szerkezetátalakítási összeg az érintett gazdasági évben, valamint az azt követő gazdasági években.

(2) A cukor és az inulinszirup tekintetében az ideiglenes szerkezetátalakítási összeg a következőképpen alakul:

- 126,40 EUR a kvóta tonnájára a 2006/2007-es gazdasági évre,

- 173,8 EUR a kvóta tonnájára a 2007/2008-as gazdasági évre,

- 113,3 EUR a kvóta tonnájára a 2008/2009-es gazdasági évre.

Az izoglükóz tekintetében a gazdasági évenkénti ideiglenes szerkezetátalakítási összeg az első albekezdésben megállapított összegek 50 %-ának megfelelő összeg.

(3) A tagállamok felelnek a Közösségnek a területükön beszedendő ideiglenes szerkezetátalakítási összegért.

A tagállamok az ideiglenes szerkezetátalakítási összeget két részletben fizetik be a szerkezetátalakítási alapba:

- 60 %-ot az érintett gazdasági év március 31-éig

- és

- 40 %-ot a következő gazdasági év november 30-áig.

(4) Abban az esetben, ha a szerkezetátalakítási összeget az esedékességi határidő előtt nem fizetik be, a Bizottság - a mezőgazdasági alapokkal foglalkozó bizottsággal folytatott konzultációt követően - levonja a szerkezetátalakítási összeg ki nem fizetett részének megfelelő összeget azokból a havi előlegekből, amelyek az érintett tagállamok felmerült kiadásait fedező tartalékok az 1290/2005/EK rendelet 14. cikkének (1) bekezdésében és 15. cikkének (2) bekezdésében említettek szerint. Határozathozatal előtt a Bizottság lehetőséget biztosít a tagállamok számára, hogy egy kéthetes időszakban benyújtsák észrevételeiket. A 2040/2000/EK ( 10 ) tanácsi rendelet 14. cikkének rendelkezései nem alkalmazandók.

(5) A teljes - a (3) bekezdés értelmében fizetendő - ideiglenes szerkezetátalakítási összeget a tagállam a területén található vállalkozások között (az érintett gazdasági évre) a gazdasági év során kiosztott kvóta szerint szétosztja.

A vállalkozások az ideiglenes szerkezetátalakítási összeget két részletben folyósítják:

- 60 %-ot legkésőbb az érintett gazdasági év február hónapjának végéig,

- és

- 40 %-ot legkésőbb a következő gazdasági év október 31-éig.

(6) A 2008/2009. gazdasági évben azok a vállalkozások, amelyeket a 290/2007/EK rendelet 1. cikkének (1) vagy (2) bekezdésével 2007. március 16-án meghatározott kivont százalék alkalmazása érintett, és amelyek kvótájuknak legalább e kivont százalékkal megegyező részéről lemondanak, mentesülnek a 2007/2008. gazdasági évre fizetendő ideiglenes szerkezetátalakítási összeg egy része alól.

Amennyiben az e bekezdés első albekezdésében említett feltételek teljesülnek, az ideiglenes szerkezetátalakítási összeg csökkentését úgy számítják ki, hogy az említett összeget megszorozzák a 290/2007/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének vagy 1. cikke (2) bekezdése c) pontjának megfelelően meghatározott kivont százalékkal.

12. cikk

Részletes szabályok

Az e rendelet végrehajtására szolgáló részletes szabályokat, és különösen a 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott előírások tekintetében, valamint az átmeneti nehézségek leküzdéséhez szükséges intézkedéseket az 1258/1999/EK rendelet 13. cikkében említett eljárással, illetve 2007. január 1-jétől az 1290/2005/EK rendelet 41. cikkének (2) bekezdésével összhangban kell elfogadni.

13. cikk

Egyedi intézkedések

A szükséghelyzet esetén szükséges és indokolható intézkedéseket, amelyek egyedi, gyakorlati problémák megoldására szolgálnak, az 1258/1999/EK rendelet 13. cikkében említett eljárással, illetve 2007. január 1-jétől az 1290/2005/EK rendelet 41. cikkének (2) bekezdésével összhangban fogadják el.

Az ilyen jellegű intézkedések eltérhetnek e rendelet bizonyos részeitől, de szigorúan csak olyan mértékben és annyi ideig, ameddig erre szükség van.

13a. cikk

Állami támogatások

E rendelet 6. cikke (5) bekezdésének sérelme nélkül és az 1234/2007/EK ( 11 ) rendelet 180. cikkétől, valamint az 1184/2006/EK ( 12 ) rendelet 3. cikkétől eltérve, a Szerződés 87., 88. és 89. cikke nem alkalmazandó az e rendelet 3., 6., 7., 8., 9. és 11. cikke alapján, e rendeletnek megfelelően történő tagállami kifizetésekre.

14. cikk

Az 1290/2005/EK rendelet módosításai

Az 1290/2005/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 3. cikk (1) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

"e) a a Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló rendszer megállapításáról szóló, 2006. február 20-i 320/2006/EK rendelet ( 13 ) 3., 6., 7., 8. és 9. cikkében meghatározott ideiglenes szerkezetátalakítási támogatás, diverzifikációs támogatás, kiegészítő diverzifikációs támogatás és átmeneti támogatás.

2. A 34. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés a következő ponttal egészül ki:

"c) a 320/2006/EK rendelet értelmében beszedett ideiglenes szerkezetátalakítási összegek."

b) a (2) bekezdésben az "(1) bekezdés a) és b) pontjában említett összegek" szöveg helyébe az "(1) bekezdés a), b) és c) pontjában említett összegek" szöveg lép.

c) a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:

"(3) E rendelet rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell az e cikk (1) bekezdésében említett, célhoz kötött bevételre is."

15. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2006. július 1-jétől kell alkalmazni. A 12. és a 13. cikket azonban e rendelet hatálybalépésének időpontjától kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

( 1 ) 2006. január 19-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

( 2 ) 2005. október 26-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

( 3 ) HL L 160., 1999.6.26., 103. o. A legutóbb az 1290/2005/EK rendelettel (HL L 209., 2005.8.11., 1. o.) módosított rendelet.

( 4 ) HL L 209., 2005.8.11., 1. o.

( 5 ) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

( 6 ) HL L 277., 2005.10.21., 1. o.

( 7 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

( 8 ) Lásd e Hivatalos Lap 1 oldalát.

( 9 ) HL L 78., 2007.3.17., 20. o.

( 10 ) HL L 244., 2000.9.29., 27. o.

( 11 ) A Tanács 1234/2007/EK rendelete (2007. október 22.) a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.).

( 12 ) A Tanács 1184/2006/EK rendelete (2006. július 24.) az egyes versenyszabályok mezőgazdasági termékek termelésére és kereskedelmére történő alkalmazásáról (HL L 214., 2006.8.4., 7. o.).

( 13 ) HL L 58., 28.2.2006., 42. o."

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006R0320 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006R0320&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02006R0320-20090207 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02006R0320-20090207&locale=hu