32005R1290[1]

A tanács 1290/2005/EK rendelete (2005. június 21.) a közös agrárpolitika finanszírozásáról

A TANÁCS 1290/2005/EK RENDELETE

(2005. június 21.)

a közös agrárpolitika finanszírozásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 1 ),

(1)

A közös agrárpolitika számos intézkedést foglal magába, beleértve a vidékfejlesztési intézkedéseket is. A közös agrárpolitika célkitűzéseinek megvalósítása érdekében fontos ezen intézkedések finanszírozásának biztosítása. Tekintettel arra, hogy ezek az intézkedések számos közös elemmel rendelkeznek, ugyanakkor több tekintetben eltérnek egymástól, helyénvaló finanszírozásukat olyan jogszabályi keretek közé helyezni, amely szükség szerint eltérő eljárást is engedélyez. Az említett eltérések figyelembe vétele érdekében helyénvaló két európai mezőgazdasági alapot létrehozni, mégpedig az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapot (a továbbiakban: EMGA) a piaci intézkedések és más intézkedések finanszírozására, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapot (a továbbiakban: EMVA) a vidékfejlesztési programok finanszírozására.

(2)

A közösségi költségvetésnek a két említett alapon keresztül centralizált módon vagy a tagállamok és a Közösség között megosztott irányítással kell finanszíroznia a közös agrárpolitika kiadásait, beleértve a vidékfejlesztési kiadásokat is, összhangban az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazott költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom rendelet ( 2 ) 53. cikkével. Helyénvaló azoknak az intézkedéseknek a körét meghatározni, amelyek az említett alapokból finanszírozhatók.

(3)

Amennyiben a számlarevízió során a Bizottság nincs teljes mértékben meggyőződve arról, hogy a nemzeti ellenőrzések megfelelőek és átláthatók, továbbá arról, hogy a kifizető ügynökségek ellenőrzik azoknak a kiadásokról szóló nyilatkozatoknak a jogszerűségét és engedélyezhetőségét, amelyek után fizetnek, úgy nincs lehetősége méltányos határidőn belül azon kiadások teljes összegének meghatározására, amelyet az európai mezőgazdasági alapok terhére el lehet számolni. Helyénvaló tehát meghatározni a kifizető ügynökségek tagállamok által történő akkreditálásával, a tagállamok által a szükséges kezességvállalásról szóló nyilatkozatok beszedését biztosító eljárás bevezetésével, valamint az irányító és az ellenőrző rendszerek tanúsításával, továbbá az éves beszámolók független szervek által történő tanúsításával kapcsolatos rendelkezéseket.

(4)

Annak érdekében, hogy a tagállamokban a jóváhagyás szabályai koherensek legyenek, a Bizottságnak az alkalmazandó kritériumokkal kapcsolatos útmutatókat kell rendelkezésre bocsátania. Ezenfelül a nemzeti ellenőrzések átláthatósága érdekében, különösképpen az engedélyezési, az érvényesítési és a kifizetési eljárások esetében, - szükség szerint - helyénvaló korlátozni azon hatóságok és szervek számát, amelyek ilyen feladatokat látnak el az egyes tagállamok alkotmányos rendelkezéseinek figyelembevétele mellett.

(5)

Abban az esetben, ha a tagállam egynél több kifizető ügynökséget akkreditál, fontos, hogy kijelöljön egy olyan koordinációs szervet, amely ellátja az alapok koherens kezelését, kapcsolatot tart a Bizottság és a különböző akkreditált kifizető ügynökségek között, valamint ügyel arra, hogy a Bizottság a kért, a különböző koordinációs szervek tevékenységével kapcsolatos információkat gyorsan megkapja.

(6)

Annak érdekében, hogy a Bizottság és a tagállamok között biztosított legyen a harmonikus együttműködés a közös agrárpolitika kiadásainak finanszírozása terén és különösképpen azért, hogy a Bizottság számára lehetővé váljon a tagállamok pénzügyi irányításának közelről történő nyomon követése, valamint az akkreditált kifizető ügynökségek számláinak átvizsgálása, szükségszerű, hogy a tagállamok a Bizottság részére bizonyos információkat átadjanak vagy rendelkezésükre bocsássák azokat. Ezért helyénvaló a legjobb informatikai és kommunikációs technológiát igénybe venni.

(7)

A Bizottság részére továbbítandó információk kidolgozása érdekében, továbbá azért, hogy a Bizottság a kiadásokkal összefüggő számadatokhoz teljes egészében és azonnal hozzáférjen, mind papírformában, mind elektronikus formában meg kell határozni az adatok közlésének feltételeit, a továbbítást, az adatok közlésének módját, továbbá az alkalmazandó határidőket.

(8)

A közös agrárpolitika intézkedéseinek és működésének finanszírozása részben megosztott irányítással történik. Annak érdekében, hogy a közösségi alapok esetében a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elve teljesüljön, a Bizottság ellenőrzi a tagállamok kifizetéssel megbízott hatóságainál azt, hogy azok hatékonyan és eredményesen használják fel és kezelik az alapokat. Helyénvaló meghatározni a bizottsági ellenőrzések természetét és pontosítani azokat a feltételeket, amelyekkel lehetővé válik, hogy a Bizottság a költségvetés végrehajtása tekintetében felelősséget vállaljon, továbbá tisztázni a tagállamokat terhelő együttműködési kötelezettségeket.

(9)

Csak a tagállamok által akkreditált kifizető ügynökségek jelenthetnek megfelelő biztosítékot arra, hogy a szükséges ellenőrzésekre a közösségi támogatás kedvezményezettek részére történő kifizetésének engedélyezése előtt sor került. Ezért helyénvaló pontosítani azt, hogy kizárólag az akkreditált kifizető ügynökségek kifizetéseit lehet a közösségi költségvetésből visszatéríteni.

(10)

Fontos, hogy az akkreditált ügynökségek kifizetéseinek fedezéséhez szükséges támogatásokat a Bizottság az EMGA-ból visszatérítések formájában a tagállamok rendelkezésére bocsássa, amely visszatérítések alapját ezen ügynökségek költségelszámolásai adják. Arra az időszakra, amíg a havi rendszerességgel történő visszatérítések meg nem érkeznek, a tagállamoknak kell az akkreditált kifizető ügynökségek részére a szükséges pénzeszközöket biztosítaniuk. A személyügyi és igazgatási költségeket a tagállamoknak, valamint a közös agrárpolitika végrehajtásában érintett kedvezményezetteknek kell fedezniük.

(11)

Fontos, hogy a kedvezményezetteknek a közösségi támogatás időben kifizetésre kerüljön azért, hogy azt eredményesen fel tudják használni. Amennyiben a tagállamok a közösségi jogszabályokban meghatározott kifizetési határidőket nem tartják be, úgy azzal a kedvezményezetteknek komoly gondokat okozhatnak, és a közösségi költségvetés évenkéntiségét veszélybe sodorhatják. Ezért a közösségi finanszírozásból ki kell zárni azokat a kiadásokat, amelyekre a kifizetési határidőkön kívül kerül sor. Az arányosság elvének tiszteletben tartása érdekében a Bizottságnak meg kell határoznia a fenti általános szabály alóli kivételes esetekre vonatkozó rendelkezéseket.

(12)

Meg kell határozni azt a közigazgatási eljárást, amelynek keretében a Bizottság dönthet a havi kifizetések csökkentéséről vagy időszakos felfüggesztéséről, amennyiben a tagállamok által közölt információk alapján valószínűsíthető, hogy az alkalmazott közösségi jogszabályokat nem tartották be, illetve az, hogy a közösségi alapok felhasználása során visszaélés történt. Pontosan meghatározott esetekben, ezen eljárás lefolytatása nélkül is lehetővé kell tenni a kifizetések csökkentését vagy felfüggesztését. Mindkét esetben a Bizottság tájékoztatja erről az érintett tagállamot úgy, hogy jelzi, a havi kifizetések csökkentésére vagy felfüggesztésére a számlarevízió során hozott határozatok sérelme nélkül kerül sor.

(13)

A költségvetési fegyelem alapján meg kell határozni az EMGA-ból finanszírozott kiadások éves felső határát, figyelembe véve az Alapra vonatkozóan a pénzügyi kerettervben meghatározott maximális összeget, továbbá a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rendelet ( 3 ) 10. cikke (2) bekezdését alkalmazva, a Bizottság által meghatározott összegeket, továbbá az említett rendelet 143d. és 143e. cikkében meghatározott összegeket.

(14)

A költségvetési fegyelem megköveteli az EMGA-ból finanszírozott kiadások éves felső határának minden körülmény között, és a költségvetési eljárás, illetve a költségvetési végrehajtás minden egyes stádiumában való megtartását. Ezért szükséges, hogy a tagállam által nyújtott közvetlen kifizetések az 1782/2003/EK rendelet 10. cikkével összhangban kiigazított nemzeti felső határértékét az érintett tagállam az ezen közvetlen kifizetések pénzügyi felső határának tekintse, illetve, hogy e kifizetések visszatérítései ne haladják meg az említett felső határt. Ezenfelül a költségvetési fegyelem megköveteli, hogy a közös agrárpolitika keretében a Bizottság által javasolt vagy a Tanács vagy a Bizottság által elfogadott, illetve az EMGA költségvetésére vonatkozó, egyetlen jogszabályi intézkedés se eredményezze az ezen Alapból finanszírozott kiadásokra szánt éves felső határ túllépését. Hasonlóképpen engedélyezni kell azt is, hogy az 1782/2003/EK rendelet 11. cikke (1) bekezdésében említett, a közvetlen kifizetésekre vonatkozó kiigazításokat a Bizottság határozza meg abban az esetben, ha azokat a Tanács az alkalmazás évének június 30-ig nem határozza meg.

(15)

Az EMGA és az EMVA pénzügyi hozzájárulása mértékének meghatározására hozott, a pénzügyi felső határ kiszámítására vonatkozó intézkedések nem érintik a Szerződésben meghatározott költségvetési hatóság határköreit. Ugyanakkor ezeknek az intézkedéseknek az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között a költségvetési fegyelemről és a költségvetési eljárás fejlesztéséről kötött, 1999. május 6-i intézményközi megállapodással ( 4 ) és az ennek az I. mellékletében feltüntetett pénzügyi kerettervekkel összhangban meghatározott referenciaösszegeken kell alapulniuk.

(16)

A költségvetési fegyelem magában foglalja a költségvetés állapotának középtávú folyamatos vizsgálatát is. Ezért az adott évre vonatkozó költségvetési tervezet benyújtásakor fontos, hogy a Bizottság az Európai Parlament és a Tanács elé terjessze előrejelzéseit és elemzéseit, valamint szükség szerint a Tanácsnak intézkedéseket javasoljon. Továbbá szükséges, hogy a Bizottság az éves felső határ betartásának biztosítása érdekében irányítási jogosultságaival teljes mértékben és mindenkor éljen, és - adott esetben - a Tanácsnak javaslatot tegyen a költségvetés helyreállítására vonatkozó intézkedésekre. Amennyiben a költségvetési év végén a tagállamok által benyújtott visszafizetési kérelmek az éves felső határ túllépését eredményezik, a Bizottságnak olyan intézkedéseket kell meghatároznia, amelyek lehetővé teszik egyrészt a rendelkezésre álló költségvetésnek a tagállamok között visszafizetési kérelmeik arányában történő előzetes felosztásának felfüggesztését, másrészt pedig az adott évre meghatározott felső határ megtartását. Szükséges, hogy az adott évi kifizetésekre az azt követő költségvetési évben kerüljön sor, illetve az is, hogy tagállamonként meghatározásra kerüljön a közösségi kifizetés teljes összege, továbbá a meghatározott összeg betartása végett a tagállamok közötti kompenzáció.

(17)

A költségvetés végrehajtásakor a Bizottságnak a mezőgazdasági kifizetésekre vonatkozóan egy havi riasztó- és monitoring rendszert kell bevezetnie, azért, hogy abban az esetben, amikor valószínűsíthető az éves felső határ túllépése, akkor a lehető leggyorsabban tudjon beavatkozni és az illetékességi körébe utalt irányítási jogosultságának keretében megfelelő intézkedéseket tegyen, illetve, amennyiben ezek az intézkedések elégtelennek bizonyulnak, úgy a Tanácsnak a lehető legrövidebb időn belül egyéb intézkedések megtételét javasolja. A rendszer megfelelő működése érdekében szükséges, hogy lehetővé tegye a valós kiadások és a korábbi évek kiadásai alapján becsült kiadások összehasonlítását. A Bizottságnak az Európai Parlament és a Tanács részére minden hónapban olyan jelentést kell megküldenie, amelyben összehasonlítja a jelentés időpontjáig teljesített kiadást a becsült kiadásokkal, továbbá, amely felvázolja a költségvetési év hátralévő időszakára vonatkozó végrehajtás alakulását.

(18)

Fontos, hogy a Bizottság azon költségvetési dokumentumok elkészítésénél, amelyeket a Tanácsnak megküld, vegye figyelembe az abban alkalmazott árfolyamoknál a dokumentumok elkészítése és azok továbbítása között eltelt időszak hosszát, valamint, hogy a dokumentumok a rendelkezésre álló legfrissebb információkat tartalmazzák.

(19)

A vidékfejlesztési programok finanszírozása évenkénti kötelezettségvállalás alapján meghatározott, közösségi költségvetésből történő kifizetés tárgyát képezi. Azért, hogy a tagállamok az előirányzott közösségi alapok fölött a vidékfejlesztési programok beindításától kezdve rendelkezhessenek, szükségszerű az alapokat a tagállamok rendelkezésére bocsátani. Következésképpen szükséges egy olyan előfinanszírozási rendszer alkalmazása, amely rendszeres folyósítást biztosít, lehetővé téve a kedvezményezettek részére a megfelelő módon történő kifizetést, és meg kell határozni e rendszer korlátait.

(20)

Az előfinanszírozástól függetlenül, különbséget kell tenni a Bizottság által az akkreditált kifizető ügynökségeknek folyósított időközi kifizetések, valamint az egyenleg kifizetések között, és meg kell határozni a folyósításukra vonatkozó szabályokat.

(21)

A Közösség pénzügyi érdekeinek védelme érdekében a Bizottságnak lehetőséget kell biztosítani a nem jogszerű kiadások esetében a kifizetések időszakos felfüggesztésére vagy csökkentésére. Be kell vezetni egy olyan eljárást, amely lehetővé teszi, hogy a tagállamok igazolják kifizetéseik jogszerűségét.

(22)

A kötelezettségvállalás automatikus visszavonására vonatkozó szabálynak segítenie kell a programok minél gyorsabb megvalósítását, valamint a pénzügyi fegyelem biztosítását.

(23)

A jóváhagyott kifizető ügynökségek és a közösségi költségvetés közötti pénzügyi kapcsolat megteremtése érdekében a Bizottságnak ezeknél az ügynökségeknél évente számlarevíziót kell végeznie. A számlarevízióról hozott határozatnak ki kell terjednie az átadott számlák teljességére, pontosságára és valódiságára, de a kiadásoknak a közösségi jogszabályokkal való megfelelőségére nem.

(24)

Fontos, hogy a Bizottság, amely a Szerződés 211. cikkével összhangban felel a közösségi jogszabályok hatékony alkalmazásáért, határozzon abban a kérdésben, hogy a tagállamok kiadásai megfelelnek-e a közösségi jogszabályoknak vagy sem. A tagállamok részére jogot kell biztosítani arra, hogy a kifizetésekkel kapcsolatos döntéseik jogosságát bizonyíthassák, valamint arra, hogy véleménykülönbség esetén a Bizottsággal egyeztethessenek. Annak érdekében, hogy a tagállamok a múltban teljesített kiadásaikat illetően jogi és pénzügyi biztonságot élvezzenek, meg kell határozni azt a maximális időtartamot, amely alatt a Bizottság a kiadásokat illetően feltételezheti, hogy a közösségi jogszabályoknak való meg nem felelés pénzügyi következményekkel jár.

(25)

A közösségi költségvetés pénzügyi érdekeinek védelme érdekében helyénvaló, hogy a tagállamok olyan intézkedéseket határozzanak meg, amelyekkel biztosítják, hogy az Alapokból finanszírozott műveletek ténylegesen megvalósulnak, és azokat megfelelő módon hajtják végre. Ugyancsak szükségszerű, hogy a tagállamok a kedvezményezettek által elkövetett mindennemű szabálytalanságot hatékonyan megelőzzenek és kezeljenek.

(26)

Az EMGA-ból átutalt pénzösszegek visszafizetése esetében azok az összegek kerülnek vissza az Alapba, amelyek a közösségi jogszabályoknak nem felelnek meg, illetve teljesítésük jogalap nélkül történt. Pénzügyi felelősségi rendszert kell meghatározni azon szabálytalanságok esetére, amikor nem a teljes összeg kerül visszatérítésre. Ennek érdekében be kell vezetni egy olyan eljárást, amely oly módon biztosít lehetőséget a Bizottságnak arra, hogy védje a közösségi költségvetés érdekeit, hogy a szabálytalanság következtében elveszett és méltányos határidőn belül vissza nem fizetett összeg egy részét az érintett tagállam számlájának terhére írja. Bizonyos, a tagállam gondatlanságára visszavezethető esetekben, a Bizottság jogosult az érintett tagállam számlájának terhére írni a teljes összeget. Ugyanakkor, figyelemmel azokra a kötelezettségekre, amelyek belső eljárási rendjük alapján terhelik a tagállamokat, a pénzügyi terheket méltányosan kell megosztani a Közösség és a tagállamok között.

(27)

A tagállamok által végrehajtott visszatérítési eljárások több évvel késleltethetik a visszafizetéseket, anélkül, hogy az eljárás eredményes befejezése biztosra vehető lenne. Ezeknek az eljárásoknak a költségei a tényleges vagy várhatóan beszedhető összegekhez viszonyítva aránytalanok is lehetnek. Következésképpen bizonyos esetekben lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok leállítsák a visszatérítési eljárásokat.

(28)

Ami az EMVA-t illeti, helyénvaló, hogy a szabálytalanságok következtében visszafizetendő vagy ki nem fizetett összegek az érintett tagállamban, a jóváhagyott vidékfejlesztési programokra felhasználhatók maradjanak, tekintettel arra, hogy azokat az adott tagállam programjaihoz rendelték. A közösségi költségvetés pénzügyi érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedéseket kell meghatározni azzal a tagállammal szemben, amely felfedezi a szabálytalanságokat, de nem teszi meg az ebben az esetben szükséges intézkedéseket.

(29)

Azért, hogy lehetővé váljon az EMGA és az EMVA keretében az alapok újbóli felhasználása, rendelkezni kell a megfelelőségi vizsgálat, a szabálytalanságok és megállapított gondatlanság miatt indított eljárások alapján a tagállamok által visszatérített összegek, továbbá a tej- és tejtermék-ágazatban a kiegészítő illetékek felhasználásáról.

(30)

Azon kötelezettségből kifolyólag, hogy a tagállamokban a közösségi kiadások irányítási és ellenőrzési rendszere hatékonyan működjön, a tagállami ellenőrzések sérelme nélkül, meg kell határozni a Bizottság részéről megbízott személyek által végzett ellenőrzéseket, továbbá annak lehetőségét, hogy a Bizottság a tagállamok segítségét kérje.

(31)

A Bizottság számára továbbítandó információk kidolgozásakor szükséges az informatikai rendszer széleskörű alkalmazása. Az ellenőrzéskor fontos, hogy a Bizottság hiánytalanul és késedelem nélkül - akár nyomtatott formában, akár informatikai rendszeren keresztül - hozzájusson a kiadásokat feldolgozó adatokhoz.

(32)

Meg kell határozni a 2000/2006-os időszakra jóváhagyott, és az Európai Mezőgazdasági és Orientációs Garanciaalap (EMOGA) Garanciarészlegéből finanszírozott vidékfejlesztési programok utolsó kifizetéseinek időpontját. Azért, hogy a tagállamok az ezen időpont után történő kifizetéseket visszakaphassák, átmeneti intézkedéseket kell meghatározni. Ezen intézkedéseknek ki kell terjedniük a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 1999. május 17-i 1258/1999/EK tanácsi rendelet ( 5 ) 5. cikke (1) bekezdésének második albekezdésén alapuló, a Bizottság által átutalt előlegekre vonatkozó rendelkezésekre, továbbá a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról szóló, 1999. május 17-i 1259/1999/EK tanácsi rendelet ( 6 ) 4. és 5. cikkeiben említett, önkéntes differenciálás tárgyát képező összegekre.

(33)

Meg kell határozni azt az időpontot, amelytől kezdve a Bizottság automatikusan visszavonhatja kötelezettségvállalását az EMOGA Garanciarészlegéből finanszírozott vidékfejlesztési programok keretében lekötött, de fel nem használt összegek tekintetében, abban az esetben, amikor az ügylet lezárásához szükséges dokumentumok nem érkeztek meg a Bizottsághoz a zárás időpontjáig. Meg kell határozni azokat a dokumentumokat, amelyek alapján a Bizottság az intézkedéseket lezártnak tekintheti.

(34)

Az alapok igazgatását a Bizottság végzi. A tagállamok és a Bizottság között a mezőgazdasági alapok bizottságán belül széleskörű együttműködést kell kialakítani.

(35)

A közösségi finanszírozás kiterjedtsége szükségessé teszi az Európai Parlament és Tanács pénzügyi jelentéseken keresztül történő rendszeres tájékoztatását.

(36)

Mivel a nemzeti ellenőrzés és a megfelelőségi vizsgálat alkalmával személyes adatok és kereskedelmi titkok átadására kerülhet sor, a tagállamoknak és a Bizottságnak biztosítania kell az ilyen alapon megszerzett információk bizalmas kezelését.

(37)

A közösségi költségvetés hatékony és eredményes pénzgazdálkodásának biztosítása érdekében, az arányosság elvének mind a tagállamok, mind a gazdálkodók szintjén történő betartása mellett, meg kell határozni az euro alkalmazásával kapcsolatos szabályokat.

(38)

A közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló 25. tanácsi rendeletet ( 7 ), az EMOGA Garanciarészlege kiadásainak ellenőrzésére irányuló tagállami cselekvési programok végrehajtásáról szóló, 1997. április 22-i 723/97/EK tanácsi rendeletet ( 8 ), továbbá a 1258/1999/EK rendeletet hatályon kívül kell helyezni. A közös agrárpolitika finanszírozása keretében történt szabálytalanságokról és tévesen kifizetett összegek behajtásáról, továbbá egy információs rendszer e téren történő létrehozásáról szóló, 1991. március 4-i 595/91/EGK tanácsi rendelet ( 9 ) bizonyos cikkeit törölni kell, mivel ezen rendelet azoknak megfelelő rendelkezéseket állapít meg.

(39)

Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal ( 10 ) összhangban kell elfogadni, és ezek között meg kell állapítani, melyekre kell az irányítóbizottságok és melyekre a tanácsadó bizottságok eljárását alkalmazni, tekintettel arra, hogy egyes esetekben és a nagyobb hatékonyság érdekében megfelelőbb a tanácsadó bizottsági eljárást alkalmazni.

(40)

A hatályon kívül helyezett rendeletekben meghatározott rendelkezések e rendelet rendelkezéseivel történő felváltása gyakorlati és specifikus problémákat okozhat, különösképpen az olyan új szabályokra való átállás tekintetében, amelyekről e rendelet nem rendelkezik. E probléma elkerülése érdekében a Bizottság számára lehetővé kell tenni azt, hogy szükséges és kellőképpen indokolt intézkedéseket alkalmazzon. Ezek az intézkedések ennek a rendeletnek a rendelkezéseit kizárólag a szükséges mértékben és meghatározott ideig korlátozhatják.

(41)

Mivel az e rendelet alapján finanszírozott vidékfejlesztési programok programozásának időszaka 2007. január 1-jén kezdődik, indokolt, hogy ez a rendelet ettől az időponttól legyen alkalmazandó. Ugyanakkor fontos, hogy bizonyos rendelkezések már ezt megelőzően alkalmazandók legyenek.

(42)

A Számvevőszék véleményt nyilvánított ( 11 ).

(43)

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményt nyilvánított ( 12 ),

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. CÍM

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Az alkalmazás tárgya és hatálya

Ez a rendelet a közös agrárpolitika kiadásainak finanszírozása során alkalmazandó feltételeket és különleges szabályokat határozza meg, beleértve a vidékfejlesztés kiadásait is.

2. cikk

A mezőgazdasági kiadásokat finanszírozó alapok

(1) A közös agrárpolitikára vonatkozó, a Szerződésben meghatározott célkitűzések elérése érdekében, valamint e politika különböző intézkedései finanszírozásának biztosítására, beleértve a vidékfejlesztési intézkedéseket, létre kell hozni:

a) az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapot, a továbbiakban: "EMGA".

b) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapot, a továbbiakban: "EMVA".

(2) Az EMGA és az EMVA az Európai Közösségek általános költségvetésének részét képezik.

3. cikk

Az EMGA kiadásai

(1) Az EMGA-ból kell finanszírozni - a tagállamok és a Közösség között megosztott irányítás mellett - a következő kiadásokat, összhangban a közösségi jogszabályokkal:

a) a mezőgazdasági termékek harmadik országokba irányuló exportja után meghatározott visszatérítések;

b) a mezőgazdasági piacok szabályozását célzó intervenciók;

c) a közös agrárpolitika keretében meghatározott, a gazdák részére folyósított közvetlen kifizetések;

d) a Közösség pénzügyi hozzájárulása a Közösség belső piacán és harmadik országokban a mezőgazdasági termékekről szóló tájékoztatással és e termékekre vonatkozó vásárlásösztönzéssel kapcsolatos intézkedésekhez, amelyet a tagállamok bevonásával kell megvalósítani, a 4. cikkben említett programokon kívül más, a Bizottság által elfogadott programok alapján;

e) a a Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló rendszer megállapításáról szóló, 2006. február 20-i 320/2006/EK rendelet ( 13 ) 3., 6., 7., 8. és 9. cikkében meghatározott ideiglenes szerkezetátalakítási támogatás, diverzifikációs támogatás, kiegészítő diverzifikációs támogatás és átmeneti támogatás;

f) az 1234/2007/EK rendelet ("az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet") ( 14 ) 103ga. cikkének (1) bekezdésében említett iskolagyümölcs-programhoz nyújtott közösségi pénzügyi hozzájárulás.

(2) Az EMGA-ból kell finanszírozni - központi irányítás mellett - a következő kiadásokat, összhangban a közösségi jogszabályokkal:

a) a Közösségnek a meghatározott állat-egészségügyi intézkedésekhez, állat-egészségügyi, élelmezési és takarmányozási ellenőrző intézkedésekhez, az állatbetegségek felszámolására és monitoringjára irányuló programokhoz (állat-egészségügyi intézkedések), továbbá a növény-egészségügyi intézkedésekhez nyújtott pénzügyi hozzájárulása;

b) közvetlenül a Bizottság által vagy nemzetközi szervezetek bevonásával végzett, a mezőgazdasági termékek promóciójára irányuló tevékenységek;

c) a közösségi jogszabályokkal összhangban megállapított, a mezőgazdaságban a genetikai állomány megőrzésére, feltérképezésére, összegyűjtésére és hasznosítására irányuló intézkedések;

d) a mezőgazdasági számviteli információs rendszerek kialakítása és fenntartása;

e) a mezőgazdasági vizsgálati rendszerek, beleértve az agrárgazdaságok struktúrájára irányuló vizsgálatokat;

f) a halászati termékek piacával kapcsolatos kiadások.

(3) Amennyiben a közös piacszervezés keretében az intervenciós intézkedés tekintetében nincs egységekre lebontott összeg megállapítva, az érintett intézkedést az EMGA keretében a Közösség egészében egységes átalányösszeg alapján finanszírozzák, különösen a tagállamok termékek felvásárlására fordított támogatásait, a raktározásból származó árukezelési műveleteket és adott esetben az intervenciós termékek feldolgozását.

A díjakat és a költségeket a 41. cikk (3) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően számítják ki.

4. cikk

Az EMVA kiadásai

Az EMVA-ból kell finanszírozni a tagállamok és a Közösség között megosztott irányítással a Közösségnek az EMVA-ból nyújtott vidékfejlesztési támogatásra vonatkozó közösségi jogszabályokkal összhangban végrehajtott vidékfejlesztési programokhoz való pénzügyi hozzájárulását.

5. cikk

Egyéb finanszírozások, beleértve a technikai segítségnyújtást

Az EMGA-ból és az EMVA-ból központosított módon finanszírozni lehet a Bizottság kezdeményezésére és/vagy számára, a közös agrárpolitika megvalósításához, beleértve a vidékfejlesztést, szükséges előkészítési, igazgatási és technikai segítségnyújtási, értékelési, audit és ellenőrzési ügyleteket. Ezek az ügyletek az alábbiakat foglalják magukba:

a) a közös agrárpolitika elemzéséhez, irányításához, monitoringjához, információcseréjéhez és megvalósításához, továbbá az ellenőrzési rendszerek kialakításához és a technikai és igazgatási segítségnyújtáshoz szükséges fellépések;

b) a közös agrárpolitika finanszírozására felhasznált Alapok pénzügyi irányítás-monitoringját és ellenőrzését szolgáló módszerek, valamint információs és rendszer-összekapcsolási technikai eszközök fenntartásához és fejlesztéséhez szükséges fellépések;

c) a Bizottság kezdeményezésére elvégzett tájékoztatás a közös agrárpolitikáról;

d) a közös agrárpolitikáról szóló tanulmányok és az EMGA-ból és az EMVA-ból finanszírozott intézkedések értékelései, beleértve az értékelési módszerek fejlesztését és az ehhez kapcsolódó gyakorlati információk cseréjét;

e) adott esetben a közösségi programok igazgatásában bizonyos feladatokkal megbízott végrehajtó hivatalokra vonatkozó alapszabály megállapításáról szóló, 2002. december 19-i 58/2003/EK tanácsi rendelettel ( 15 ) összhangban megbízott, a közös agrárpolitika keretében működő végrehajtó hivatalok;

f) a Közösség szintjén, a vidékfejlesztés keretében megvalósuló együttműködés terjesztésére, népszerűsítésére és promóciójára, valamint tapasztalatcserékre irányuló fellépések, beleértve az érintett szereplők hálózatba történő összefogását.

6. cikk

A kifizető ügynökségek és a koordináló szervek jóváhagyása és a jóváhagyás visszavonása

(1) A kifizető ügynökségek a tagállamok azon hatóságai vagy szervei, amelyek az általuk végrehajtott kifizetések, a tájékoztatás és az információk megőrzése terén elegendő garanciát nyújtanak ahhoz, hogy:

a) a kifizetés engedélyezése előtt megtörténjen az igények elfogadhatóságának, a vidékfejlesztés keretében a támogatások odaítélési eljárásának, valamint az igények közösségi szabályoknak való megfelelőségének ellenőrzése;

b) a teljesített kifizetések könyvelése pontosan és teljeskörűen történik;

c) végrehajtják a közösségi jogszabályokban meghatározott ellenőrzéseket;

d) a szükséges dokumentumok benyújtására a közösségi szabályokban megállapított határidőn belül és formában kerül sor;

e) a közösségi szabályok értelmében a dokumentumokhoz - beleértve az elektronikus dokumentumokat is - hozzá lehet férni és azokat olyan formában őrzik meg, hogy teljességük, érvényességük és olvashatóságuk biztosított legyen az idő múlásával.

A közösségi támogatások kifizetésének kivételével e feladatok végrehajtása átruházható.

(2) A tagállamok olyan hatóságokat és szerveket akkreditálhatnak kifizető ügynökségként, amelyek megfelelnek az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek.

Minden tagállam alkotmányos rendelkezésének és intézményi struktúrájának figyelembevételével, a jóváhagyott kifizető ügynökségek számát arra a szükséges minimumra korlátozza, amely szükséges ahhoz, hogy a 3. cikk (1) bekezdésében és a 4. cikkben említett kiadások összegeinek kifizetésére megfelelő igazgatási és számviteli feltételek mellett kerüljön sor.

(3) Amennyiben egynél több kifizető ügynökség akkreditálására kerül sor, a tagállamnak tájékoztatnia kell a Bizottságot annak a hatóságnak vagy ügynökségnek az adatairól, amely a következő feladatok ellátásáért felelős:

a) a Bizottságnak szolgáltatandó információk összegyűjtése és a Bizottság részére történő megküldése;

b) a közösségi szabályok összehangolt alkalmazásának elősegítése.

Ezt a hatóságot vagy ügynökséget (a továbbiakban: "koordináló szerv") a tagállamok különleges akkreditációjának kell alávetni az a) pontban meghatározott pénzügyi információk kezelése tekintetében.

(4) Amennyiben egy akkreditált kifizető ügynökség az (1) bekezdésben meghatározott egy vagy több feltételt nem teljesít, úgy a tagállamnak az akkreditációt vissza kell vonnia, kivéve, ha a kifizető ügynökség a probléma súlyának megfelelően meghatározott határidőn belül elvégzi a szükséges kiigazításokat.

7. cikk

Igazoló szervek

Az igazoló szerv a tagállam által megbízott jogi személyiséggel rendelkező köz- vagy magánjogi jogalany, amely az akkreditált kifizető ügynökségek számláit igazolja, a valódiság, teljesség és pontosság szempontjából, az általuk bevezetett irányítási és ellenőrzési rendszer figyelembevételével.

8. cikk

Információközlés és dokumentumokhoz való hozzáférés

(1) Az ágazati jogszabályokban meghatározott rendelkezéseken túl, a tagállamok megküldik a Bizottságnak az alábbi információkat, nyilatkozatokat és dokumentumokat:

a) az akkreditált kifizető ügynökségekre és az akkreditált koordináló szervekre vonatkozóan:

i. az akkreditációs okirat;

ii. megbízatásuk (akkreditált kifizető ügynökség vagy akkreditált koordinációs szerv);

iii. adott esetben az akkreditáció visszavonása;

b) az igazoló szervekre vonatkozóan:

i. azonosításuk;

ii. adataik;

c) az EMGA és az EMVA által finanszírozott ügyletekhez kapcsolódó intézkedésekre vonatkozóan:

i. az akkreditált kifizető ügynökség vagy az akkreditált koordináló szerv által aláírt kiadásigazoló nyilatkozatokat - amelyek egyúttal kifizetési kérelmek is -, kiegészítve a szükséges tájékoztatással;

ii. az EMGA-t illetően a pénzügyi igények becslése, az EMVA-t illetően pedig az év folyamán benyújtandó kiadásigazoló nyilatkozatok naprakész becslése, valamint a következő költségvetési évre vonatkozó kiadásigazoló nyilatkozatok becslése;

iii. az akkreditált kifizető ügynökségek éves beszámolói, kiegészítve az akkreditált kifizető ügynökség felelőse által aláírt igazoló nyilatkozattal és a végső elszámoláshoz szükséges információkkal, továbbá a 7. cikkben meghatározott igazoló szerv által kiállított igazolás.

Az akkreditált kifizető ügynökségek EMVA-kiadásokról készített éves beszámolóit minden program esetében be kell mutatni.

(2) Az akkreditált kifizető ügynökségeknek rendelkezniük kell a kifizetéseket igazoló, valamint a közösségi jogszabályok által előírt adminisztratív és fizikai ellenőrzések végrehajtására vonatkozó dokumentumokkal és ezeket a dokumentumokat és információkat a Bizottság rendelkezésére kell bocsátaniuk.

Ha ezek a dokumentumok a kiadás engedélyezéséért felelős hatóság birtokában vannak, amely hatóság egy kifizető ügynökség által ráruházott hatáskörök keretében jár el, úgy ennek a hatóságnak jelentésben tájékoztatnia kell az akkreditált kifizető ügynökséget az elvégzett ellenőrzések számáról, tartalmáról és az eredmények függvényében megtett intézkedésekről.

9. cikk

A Közösség pénzügyi érdekeinek védelme és a közösségi alapok irányításának biztosítékai

(1) A tagállamok:

a) a közös agrárpolitika keretében meghoznak minden olyan törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezést és egyéb intézkedést, amely szükséges a Közösség pénzügyi érdekeinek hatékony védelméhez, és különösképpen ahhoz, hogy:

i. az EMGA-ból és az EMVA-ból finanszírozott ügyletek megvalósuljanak, és rendszeresek legyenek;

ii. megakadályozzák és megbüntessék a szabálytalanságokat;

iii. behajtsák a szabálytalanság és gondatlanság miatt elveszett összegeket;

b) létrehoznak egy hatékony irányítási és ellenőrzési rendszert, beleértve a számlák igazolását, valamint a jóváhagyott kifizető ügynökség felelősének aláírásával ellátott igazoló nyilatkozatot.

(2) A Bizottság gondoskodik róla, hogy a tagállamok biztosítsák a 3. cikk (1) bekezdésében és a 4. cikkben említett kiadások jogszerűségét és szabályszerűségét, továbbá arról, hogy a tagállamok betartsák a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét, és ennek érdekében a Bizottság a következő intézkedéseket és ellenőrzéseket teszi meg:

a) biztosítja a tagállamokban az irányítási és ellenőrzési rendszerek meglétét és megfelelő működését;

b) végrehajtja az időközi kifizetések egészének vagy egy részének csökkentését vagy felfüggesztését és alkalmazza a megfelelő pénzügyi kiigazításokat, különösképpen az irányítási és ellenőrzési rendszerek nem megfelelő működése esetében;

c) biztosítja az előfinanszírozások visszatérítését, és szükség szerint automatikusan felfüggeszti a pénzügyi kötelezettségvállalásokat.

(3) A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot az (1) bekezdés szerint meghozott rendelkezésekről és intézkedésekről, illetve a vidékfejlesztési programok tekintetében, az EMVA-ra vonatkozó közösségi jogszabályokkal összhangban, a Közösség pénzügyi érdekei védelmében az irányítással és az ellenőrzéssel kapcsolatos intézkedésekről.

10. cikk

A kifizető ügynökségek által végrehajtott kifizetések elfogadhatósága

A 3. cikk (1) bekezdésében és a 4. cikkben említett kiadások csak abban az esetben képezhetik közösségi finanszírozás tárgyát, ha azok akkreditált, a tagállamok által megbízott kifizető ügynökségeknél merültek fel.

11. cikk

A kedvezményezetteknek nyújtott teljes kifizetések

Amennyiben a közösségi jog másképp nem rendelkezik, úgy az e rendelet alapján teljesített finanszírozásokhoz vagy a vidékfejlesztési programok közfinanszírozásának összegeihez kapcsolódó kifizetéseket teljes kifizetésként kell a kedvezményezettek rendelkezésére bocsátani.

II. CÍM

EMGA

1. FEJEZET

Közösségi finanszírozás

12. cikk

Költségvetési felső határ

(1) Az EMGA kiadásainak éves felső határa az intézményközi megállapodásban meghatározott többéves pénzügyi keretben e célra meghatározott és a (2) bekezdésben említett összegekkel, valamint az alábbiakkal csökkentett maximális összeg:

a) a vidékfejlesztési támogatáshoz a 2007. január 1-je és 2013. december 31-e közötti időszakra vonatkozó közösségi vidékfejlesztési támogatás összege, annak éves bontása, valamint a konvergencia-célkitűzés alapján jogosult régiókban összpontosítandó legkisebb összeg meghatározásáról szóló 2006/493/EK határozatot módosító 2009. május 25-i 2009/434/EK tanácsi határozat ( 16 ) által adott azon összeg, amelyet nem fedez az intézményközi megállapodás pénzügyi keretének 2. fejezete alatti, az EMGA-kiadások felső határán kívüli tartaléksáv;

b) a 2. fejezet felső határértékének energiaügyi projektek finanszírozásával kapcsolatos bármely olyan lehetséges csökkentése, amelyről az energiaügyi, valamint a széles sávú internethez és a KAP állapotfelméréséhez kapcsolódó projekteknek az európai gazdaságélénkítési terv keretében történő finanszírozásáról szóló, az intézményközi megállapodáshoz csatolt európai parlamenti, tanácsi és bizottsági együttes nyilatkozatban ( 17 ).

(2) A Bizottság meghatározza azokat az összegeket, amelyeket a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendelet ( 18 ) 9. cikke, 10. cikkének (4) bekezdése, 134., 135. és 136. cikke, továbbá az 1782/2003/EK rendeletben meghatározott közvetlen kifizetések önkéntes modulációjára vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2007. március 27-i378/2007/EK tanácsi rendelet ( 19 ) 4. cikkének (1) bekezdése és a borpiac közös szervezéséről szóló, 2008. április 29-i 479/2008/EK tanácsi rendelet ( 20 ) 23. cikkének (2) bekezdése értelmében az EMVA rendelkezésére bocsátanak.

(3) A Bizottság az (1) és (2) bekezdésekben említett adatok alapján meghatározza az EMGA kiadásokra fordítható nettó összeget.

13. cikk

Adminisztratív és személyzettel kapcsolatos költségek

A tagállamok és az EMGA-ból támogatásban részesülők által viselt, az adminisztratív és személyzettel kapcsolatos kiadásokat az EMGA-ból nem lehet megtéríteni.

Megfelelően indokolt kivételes esetekben az első albekezdés nem alkalmazandó az állategészségügyi kiadásokról szóló, 1990. június 26-i 90/424/EGK tanácsi határozat ( 21 ) hatálya alá tartozó intézkedésekre és programokra.

14. cikk

Havi kifizetések

(1) A 3. cikk (1) bekezdésében említett kiadások fedezésére szolgáló pénzügyi forrásokat a Bizottság a referenciahónapban az akkreditált kifizető ügynökségeknél felmerült kiadásokra vonatkozóan havi visszatérítések (a továbbiakban: "havi kifizetések") formájában bocsátja a tagállamok rendelkezésére.

(2) Amíg a Bizottság a havi kifizetéseket átutalja, a kiadások fedezéséhez szükséges forrásokat a tagállamok mobilizálják az akkreditált kifizető ügynökségek igényeinek megfelelően.

15. cikk

A havi kifizetések átutalására vonatkozó szabályok

(1) A havi kifizetéseket a Bizottság a tagállamok akkreditált kifizető ügynökségeinél a referencia-hónapban felmerült költségek fedezésére a 30. és 31. cikkekben említett határozatok sérelme nélkül utalja át.

(2) A Bizottság a 41. cikk (3) bekezdésében említett eljárás szerint dönt a havi kifizetésekről, illetve azokat a tagállamok kiadási nyilatkozata és a közölt információk alapján utalja át a 8. cikk (1) bekezdésével összhangban, figyelembe véve a 17. cikkel összhangban alkalmazott csökkentéseket és felfüggesztéseket.

(3) A havi kifizetéseket a tagállam részére legkésőbb a felmerült kiadások szerinti hónapot követő második hónap harmadik munkanapján kell átutalni.

(4) A tagállamok kiadásait októberre kell elszámolni, amennyiben azok október 1-je és 15-e között merültek fel. Az október 16-a és 31-e között felmerült költségeket novemberre kell elszámolni.

(5) A Bizottság dönthet további kifizetésekről és levonásokról. Ebben az esetben a mezőgazdasági alapok bizottságát a következő konzultáció alkalmával tájékoztatni kell.

16. cikk

A kifizetési határidők betartása

Amennyiben a kifizetési határidőkről a közösségi jogszabály rendelkezik, és azokat a kifizető ügynökségek nem tartják be, úgy a közösségi finanszírozáshoz kapcsolódó kifizetések nem fogadhatók el, kivéve meghatározott feltételek és korlátok esetén, az arányosság elvével összhangban.

17. cikk

A havi kifizetések csökkentése és felfüggesztése

(1) Amennyiben a 15. cikk (2) bekezdésében említett kifizetési nyilatkozatok és információk alapján a Bizottság nem tudja megállapítani azt, hogy az alapokra vonatkozó kötelezettségvállalás megfelel-e az alkalmazandó közösségi szabályoknak, úgy a Bizottság az érintett tagállamtól további információk benyújtását kéri a probléma súlyának megfelelően meghatározott határidőn belül, amely azonban az általános szabály szerint nem lehet kevesebb, mint 30 nap.

Amennyiben a tagállam a Bizottság első bekezdésben említett kérésének nem tesz eleget vagy nem kielégítőnek ítélt válasz esetén vagy amennyiben az alkalmazandó közösségi szabályok be nem tartása, vagy a közösségi alapok jogtalan felhasználása kerül megállapításra, úgy a Bizottság átmenetileg csökkentheti vagy felfüggesztheti a tagállam havi kifizetéseit. Erről tájékoztatja a tagállamot, jelezve azt, hogy sor került a csökkentések vagy felfüggesztések megállapítására.

(2) Amennyiben a 15. cikk (2) bekezdésében említett nyilatkozatok vagy információk alapján a Bizottság megállapítja a közösségi jogszabályban meghatározott pénzügyi felső határ túllépését vagy az alkalmazandó közösségi szabályok nyilvánvaló be nem tartását, úgy a Bizottság az (1) bekezdés második albekezdésében említett csökkentéseket vagy felfüggesztéseket alkalmazhat, azt követően, hogy a tagállamnak lehetőséget biztosított arra, hogy észrevételeit benyújtsa.

(3) A csökkentéseket és felfüggesztéseket az arányosság elvének betartása mellett kell alkalmazni a 15. cikk (2) bekezdésében említett havi kifizetésekről hozott döntések keretében, a 30. és 31. cikkben említett határozatok sérelme nélkül.

17a. cikk

Havi kifizetések csökkentése és felfüggesztése egyedi esetekben

(1) A 17. cikk sérelme nélkül a Bizottság e cikk (2) és (3) bekezdésével összhangban határozhat úgy, hogy a határozatban megállapítandó időszakra csökkenti vagy felfüggeszti a 14. cikkben említett havi kifizetéseket; amely időszak nem haladhatja meg a tizenkét hónapot, de amely meghosszabbítható tizenkét hónapot meg nem haladó további időszakokkal, amennyiben az e cikk (2) bekezdésében foglalt körülmények továbbra is fennállnak.

(2) A Bizottság csökkentheti vagy felfüggesztheti a havi kifizetéseket, amennyiben a következő körülmények mindegyike fennáll:

a) a kérdéses nemzeti ellenőrzési rendszer egy vagy több kulcseleme hiányzik, vagy nem hatékony az észlelt hiányosságok súlya vagy állandósága miatt;

b) az a) pontban említett hiányosságok folyamatos jellegűek, és indokul szolgáltak a 31. cikk alapján hozott legalább két határozathoz, amelyek az érintett tagállam kiadásait kizárják a közösségi finanszírozásból; valamint

c) a Bizottság arra a következtetésre jut, hogy az érintett tagállam nem hajtotta végre ajánlásait a helyzet orvoslása érdekében, és nincs abban a helyzetben, hogy ezt a közeljövőben megtegye.

(3) Az (1) bekezdésben említett határozat meghozatala előtt a Bizottság értesíti az érintett tagállamot szándékáról, és felkéri, hogy a probléma súlyának megfelelően megállapított, általában 30 napnál nem rövidebb időszakon belül reagáljon arra.

A havi kifizetések csökkentéséhez vagy felfüggesztéséhez alkalmazott százalék megfelel a Bizottság által a (2) bekezdés b) pontjában említett legutóbbi határozatban megállapított százaléknak. Ezt azon kifizető ügynökségek által eszközölt vonatkozó kiadásokra kell alkalmazni, amelyeknél a (2) bekezdés a) pontjában említett hiányosságok mutatkoznak.

(4) A csökkentés vagy felfüggesztés alkalmazása nem folytatható tovább, amennyiben a (2) bekezdésben megállapított körülmények már nem állnak fenn. A csökkentés vagy felfüggesztés nem érinti a 31. cikk szerinti megfelelőségi vizsgálatot.

2. FEJEZET

Költségvetési fegyelem

18. cikk

A felső határ betartása

(1) A költségvetési eljárás és a költségvetés végrehajtása teljes időtartama alatt, az EMGA kiadásainak fedezésére szolgáló pénzügyi források nem haladhatják meg a 12. cikk (3) bekezdésében említett nettó összeget.

Minden, az EMGA költségvetését érintő, a Bizottság által javasolt, illetve a Tanács vagy a Bizottság által elhatározott jogi aktusnak tiszteletben kell tartania a 12. cikk (3) bekezdésében említett nettó összeget.

(2) Amennyiben a közösségi jogszabályok a mezőgazdasági kiadások felső határát euróban határozzák meg egy tagállam számára, úgy a mezőgazdasági kiadások csak az euróban meghatározott felső határ mértékéig kerülnek visszatérítésre, amelyeket az 1782/2003/EK rendelet 11. cikke alkalmazásából eredő esetleges következmények szerint helyesbíteni kell.

(3) A 73/2009/EK rendelet 8. cikkének (2) bekezdésében említett, a közvetlen kifizetésekre vonatkozó nemzeti felső határokat az említett rendelet 11. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kiigazításokkal korrigálva, euróban megadott pénzügyi felső határnak kell tekinteni.

(4) Amennyiben az adott év június 30-ig a Tanács nem határozza meg az 1782/2003/EK rendelet 11. cikkének (1) bekezdésében említett kiigazítás mértékét, a Bizottság e rendelet 41. cikkének (3) bekezdésében meghatározott eljárás szerint meghatározza a kiigazítás mértékét és erről haladéktalanul tájékoztatja a Tanácsot.

(5) Legkésőbb december 1-jén, a Bizottság javaslatára a Tanács - a rendelkezésére álló új adatok függvényében - módosíthatja a közvetlen kifizetéseknek az 1782/2003/EK rendelet 11. cikkével összhangban meghatározott kiigazítása mértékét

19. cikk

Költségvetési eljárási rend

(1) A Bizottság azzal egyidőben, hogy benyújtja az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak N évre vonatkozó költségvetési előtervezetét, benyújtja az N-1, N és N + 1 évekre vonatkozó előirányzatait is. Továbbá, ezzel egyidőben bemutatja az N-2 és N-3 évekre vonatkozóan a tervezett előirányzat és a felmerült kiadások között megállapított eltérésekről készített elemzését is.

(2) Amennyiben az N évre vonatkozó költségvetés előtervezetének kidolgozásakor úgy tűnik - figyelembe véve az 1782/2003/EK rendelet 11. cikkében meghatározott ráhagyást -, hogy az N. évben a 12. cikk (3) bekezdésében említett nettó eredményt feltehetőleg túllépik, úgy a Bizottság megteszi a szükséges kiigazításokra vonatkozó javaslatait a Tanács részére, az 1782/2003/EK rendelet 11. cikke (2) bekezdésének megfelelően.

(3) Minden esetben, amikor a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a 12. cikk (3) bekezdésében említett nettó összeg túllépése várható és irányítási hatáskörének keretében nincs arra lehetőség, hogy azt bármilyen kiigazítással megakadályozzák, úgy a Bizottság a Tanács részére az összeg megtartása érdekében más intézkedéseket javasol.

A Tanács, a Szerződés 37. cikkében meghatározott eljárás szerint, a Bizottság javaslatának kézhezvételétől számított két hónapon belül dönt ezekről az intézkedésekről. Az Európai Parlament megfelelő időben megküldi a véleményét, azért, hogy a Tanács azt megismerje, és az említett határidőn belül döntését meghozza.

(4) Amennyiben az N költségvetési év végén a tagállamok visszatérítési igényei meghaladják vagy feltehetően meg fogják haladni a 12. cikk (3) bekezdésével összhangban megállapított nettó összeget, a Bizottság:

a) ezeket az igényeket a tagállamok által benyújtott igények arányában figyelembe veszi és a rendelkezésre álló költségvetés szerint dolgozza föl, illetve határozza meg átmeneti jelleggel az adott hónap kifizetéseinek összegét;

b) a korábbi év közösségi finanszírozás tekintetében minden tagállam részére kidolgozza a feltételrendszert legkésőbb a következő év február 28-ig;

c) a 41. cikk (3) bekezdésében említett eljárás szerint meghatározza a tagállamonként szétosztott közösségi finanszírozás teljes összegét a közösségi finanszírozás egységes kulcsa alapján, és a havi kifizetésekre fedezetet biztosító költségvetés mértékéig;

d) legkésőbb az N + 1 év március havi kifizetés teljesítése alkalmával gondoskodik a tagállamok közötti esetleges kompenzációkról.

20. cikk

Riasztórendszer

Annak érdekében, hogy a költségvetési felső határ ne kerüljön túllépésre, a Bizottság, riasztórendszert létesít, és létrehozza az EMGA kiadások havi monitoring rendszerét.

Ezért minden költségvetési évet megelőzően a Bizottság meghatározza a havi kifizetések kereteit, amennyiben lehetséges a három megelőző év havi kiadásainak középértéke szerint.

A Bizottság olyan havi jelentéseket küld az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyben elemzi a felmerülő költségeknek a meghatározott keretekhez viszonyított alakulását, és amelyben elemzi a folyó költségvetési év végrehajtásának menetét.

21. cikk

Referencia átváltási árfolyam

(1) Amikor a Bizottság elfogadja a költségvetési előtervezetet vagy annak a mezőgazdasági kiadásokra vonatkozó helyesbítését, az EMGA költségvetésének felbecsléséhez az euro és az USA dollár legutolsó negyedévre vonatkozó piaci átváltásának legalább húsz nappal a költségvetés Bizottság által történő elfogadását megelőzően megállapított középárfolyamát használja.

(2) Ha a Bizottság elfogadja a helyesbített és kiegészített költségvetés előtervezetét vagy annak helyesbítését, és amennyiben ezek a dokumentumok vonatkoznak a 3. cikk (1) bekezdése a) és b) pontjában említett intézkedésekhez kapcsolódó pénzügyi forrásokra, a Bizottság alkalmazza:

a) egyrészt, az eurónak és az USA dollárnak a megelőző költségvetési év augusztus 1. és a legutolsó negyedév vége között megfigyelt piaci átváltásának középárfolyamát; a negyedév végétől számítva legalább húsz napnak el kell telnie a költségvetés Bizottság által történő elfogadásáig, de legkésőbb a folyó költségvetési év július 31-ig be kell fejeződnie;

b) másrészt, a költségvetési év hátralévő idejére való előrejelzéshez az említett, a legutóbbi negyedévben megfigyelt átváltási középárfolyamot; a negyedév végétől számítva legalább húsz napnak el kell telnie a költségvetés Bizottság által történő elfogadásáig.

III. CÍM

EMVA

1. FEJEZET

Finanszírozási mód

22. cikk

Az EMVA-ból történő finanszírozás

A vidékfejlesztési programok kiadásainak EMVA-ból történő finanszírozását minden egyes programra vonatkozóan az EMVA-ból nyújtott vidékfejlesztési támogatásra vonatkozó közösségi jogszabályokban meghatározott felső határ figyelembe vételével kell meghatározni, mely ezen rendelet 12. cikke (2) bekezdésének alkalmazásakor a Bizottság által meghatározott összegekkel növelhető.

Az e rendelet alapján finanszírozott kiadások nem képezhetik semmilyen más, a közösségi költségvetés címén történő finanszírozás tárgyát.

23. cikk

Költségvetési kötelezettségvállalások

A vidékfejlesztési programokra vonatkozó közösségi költségvetési kötelezettségvállalásoknak (a továbbiakban: "költségvetési kötelezettségvállalás") a 2007. január 1-je és 2013. december 31-e közötti időszakra vonatkozóan éves megosztásban kell eleget tenni.

A tagállam részéről benyújtott vidékfejlesztési programokat jóváhagyó bizottsági határozat egyben az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 75. cikke (2) bekezdésének értelmében vett finanszírozási határozat, valamint - mihelyt azt a tagállammal hivatalosan közölték - ez utóbbi rendelet értelmében vett jogi kötelezettségvállalás.

Minden egyes program esetében, az első részletre szóló kötelezettségvállalás a program Bizottság által történő jóváhagyása után következik. A Bizottság a második bekezdésben említett határozat alapján a pótlólagos kötelezettségvállalásainak minden év május 1-je előtt eleget tesz.

2. FEJEZET

Pénzügyi irányítás

24. cikk

A kifizetésekre vonatkozó közös rendelkezések

(1) Az EMVA-ból történő bizottsági kifizetést a költségvetési kötelezettségvállalásokkal összhangban kell teljesíteni.

(2) A 4. cikkben említett kiadások finanszírozásához szükséges pénzügyi forrásokat a Bizottság bocsátja a tagállamok rendelkezésére, előfinanszírozás, időközi kifizetések, vagy egyenleg kifizetés formájában. Ezeket a pénzügyi forrásokat a 25., 26., 27. és 28. cikkben meghatározott feltételek mellett kell folyósítani.

(3) A kifizetéseket a legrégebben felvállalt költségvetési kötelezettség finanszírozására kell fordítani.

(4) Minden egyes program esetében az előfinanszírozások kifizetéseinek és az időközi kifizetések halmozott teljes összegének együttesen maximum 95 %-t teheti ki az EMVA-ból származó hozzájárulás.

25. cikk

Az előfinanszírozás folyósítása

(1) A Bizottság a vidékfejlesztési program elfogadását követően az adott programra egyszeri előfinanszírozást folyósít a tagállamnak. Az adott program esetében ez az előfinanszírozás az EMVA-ból 7 %-os hozzájárulást jelent. A költségvetési lehetőségektől függően az előfinanszírozás összegének folyósítását le lehet bontani két költségvetési évre.

(2) Az előfinanszírozás címén folyósított teljes összeget vissza kell téríteni a Bizottság részére, amennyiben a vidékfejlesztési programhoz kapcsolódó egyetlen kiadásigazoló nyilatkozat sem kerül megküldésre az előfinanszírozás első részletének átutalását követő huszonnégy hónapon belül.

(3) Az előfinanszírozás kamatait az adott vidékfejlesztési programra kell fordítani, valamint azokat le kell vonni a kiadások végleges bejelentésében szereplő közkiadások összegéből.

(4) A vidékfejlesztési program lezárásakor sor kerül az előfinanszírozás címén átutalt összeg szabályos felhasználásának az ellenőrzésére.

26. cikk

Az időközi kifizetések folyósítása

(1) Az időközi kifizetéseket az egyes vidékfejlesztési programok szintjén kell teljesíteni. Kiszámításuk az egyes prioritások társfinanszírozási arányának az e prioritás címén igazolt közkiadásokra való alkalmazásával történik.

(2) A Bizottság a rendelkezésre álló pénzeszközöktől függően időközi kifizetéseket teljesít az akkreditált kifizető ügynökségeknek a programok megvalósítása során felmerült kiadások megtérítésére.

(3) A Bizottság minden időközi kifizetést teljesít, feltéve, hogy az alábbi feltételek teljesülnek:

a) a 8. cikk (1) bekezdése c) pontjával összhangban az akkreditált kifizető ügynökség által aláírt kiadásigazoló nyilatkozat továbbításra került a Bizottság felé;

b) az adott program teljes időszakára vonatkozóan az egyes prioritások számára engedélyezett EMVA részesedés felső határainak betartása;

c) a vidékfejlesztési program legutóbbi évre vonatkozó végrehajtási beszámolójának megküldése a Bizottság részére.

(4) A Bizottság a legrövidebb időn belül tájékoztatja az akkreditált kifizető ügynökséget és - amennyiben ilyet kijelöltek - a koordináló szervet arról, ha a (3) bekezdésben meghatározott követelmények valamelyike nem teljesül. Amennyiben a (3) bekezdés a) vagy c) pontjában meghatározott követelmények valamelyikét nem tartják tiszteletben, a kiadásigazoló nyilatkozat nem fogadható el.

(5) A Bizottságnak az időközi kifizetést e cikk (3) bekezdésében említett feltételeknek megfelelő kiadásigazoló nyilatkozat iktatásától számított 45 napon belül teljesítenie kell, a 30. és 31. cikkben említett határozatok sérelme nélkül.

(6) Az akkreditált kifizető ügynökségek a koordináló szerven, illetve - ennek kijelölése hiányában - közvetlenül keresztül állítják ki és továbbítják a Bizottság számára a vidékfejlesztési programokhoz kapcsolódó időközi kiadásigazoló nyilatkozatokat, a Bizottság által meghatározott rendszerességgel. Ezeknek a kiadásigazoló nyilatkozatoknak fedezniük kell az akkreditált kifizető ügynökség által az érintett időszakokban teljesített kiadásokat.

Az október 16-a után teljesített kiadásokra vonatkozó időközi kiadásigazoló nyilatkozatok kifizetésére a következő év költségvetésének terhére kerül sor.

27. cikk

Az időközi kifizetések felfüggesztése és csökkentése

(1) Az időközi kifizetések teljesítésére az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 81. cikke rendelkezéseinek megfelelően, a kiadásigazoló nyilatkozatok és a tagállamok által szolgáltatott pénzügyi információk alapján kerül sor.

(2) Amennyiben a kiadásigazoló nyilatkozatok és a tagállamok által megadott információk alapján nem lehet megállapítani, hogy a kiadásigazoló nyilatkozat megfelel-e az alkalmazandó közösségi szabályoknak, úgy az érintett tagállam további információk benyújtására kérhető a probléma súlyának megfelelően meghatározott határidőn belül, amely azonban az általános szabály szerint nem lehet kevesebb, mint 30 nap.

(3) Amennyiben a tagállam nem tesz eleget a (2) bekezdésben említett kérésnek, illetve nem kielégítőnek ítélt a válasza, vagy abból az alkalmazandó közösségi szabályok be nem tartása, vagy a közösségi alapok jogtalan felhasználása kerül megállapításra, úgy a Bizottság átmenetileg csökkentheti vagy felfüggesztheti a tagállamnak történő időközi kifizetéseket. A Bizottság erről tájékoztatja a tagállamot.

(4) A 26. cikkben említett kifizetések felfüggesztése és az időközi kifizetések jogos mértékben történő csökkentése tiszteletben tartja az arányosság elvét, és azokra a 30. és 31. cikkben említett határozatok sérelme nélkül kerül sor.

27a. cikk

Az időközi kifizetések felfüggesztése és csökkentése egyedi esetekben

A 26. cikkben említett időközi kifizetések felfüggesztésére és csökkentésére értelemszerűen a 17a. cikket kell alkalmazni.

28. cikk

Az egyenleg alapján történő folyósítás szabályozása és a program lezárása

(1) A vidékfejlesztési program végrehajtására vonatkozó utolsó éves végrehajtási beszámoló átvételét követően teljesíti a Bizottság az egyenlegfizetést a rendelkezésére álló pénzeszközök szerint, a prioritások társfinanszírozási arányai, az adott vidékfejlesztési program megvalósításának utolsó költségvetési évére vonatkozó számlák és a kapcsolódó számlarevízióról hozott határozat alapján. Ezeket a számlákat a Bizottságnak legkésőbb 2016. június 30-ig be kell mutatni; a számláknak az akkreditált kifizető ügynökség 2015. december 31-ig felmerült kiadásaira kell vonatkoznia.

(2) Az egyenleg alapján történő kifizetésre az (1) bekezdésben említett információk és dokumentumok átvételét követő 6 hónapon belül kerül sor. Az egyenleg kifizetését követően még fennálló kötelezettségvállalásokat a Bizottság vonja vissza hat hónapon belül, a 29. cikk (6) bekezdésének rendelkezéseinek sérelme nélkül.

(3) Amennyiben a Bizottsághoz legkésőbb 2016. június 30-ig nem érkezik meg az utolsó évre vonatkozó végrehajtási beszámoló, valamint a program megvalósításának utolsó évi számláinak ellenőrzéséhez szükséges dokumentum, ez az egyenlegre vonatkozó kötelezettségvállalás automatikus visszavonását eredményezi, a 29. cikkel összhangban.

29. cikk

A kötelezettségvállalás automatikus visszavonása

(1) A vidékfejlesztési programra vonatkozó költségvetési kötelezettségvállalás bármely olyan részére, amely előfinanszírozási vagy időközi kifizetésként nem kerül felhasználásra vagy amelyre legkésőbb a költségvetési kötelezettségvállalást követő második év december 31-ig teljesített kiadás címén egyetlen olyan kiadásigazoló nyilatkozat sem érkezik a Bizottsághoz, amely a 26. cikk (3) bekezdésében meghatározott feltételeknek eleget tenne, a Bizottság a kötelezettségvállalást automatikusan visszavonja.

(2) A költségvetési kötelezettségvállalás 2015. december 31-én még felhasználatlan azon része, amelyről legkésőbb 2016. június 30-ig nem készül kiadásigazoló nyilatkozat, a kötelezettségvállalás automatikus visszavonásának tárgyát képezi.

(3) Amennyiben a vidékfejlesztési program jóváhagyásáról szóló határozatot követően szükség van támogatást vagy támogatási rendszert engedélyező bizottsági határozatra, úgy a kötelezettségvállalás automatikus visszavonásának határidejét az említett utólagos határozat időpontjától kezdődően kell számítani. Az ezen eltérés által érintett pénzösszegeket a tagállam által közölt esedékesség alapján kell meghatározni.

(4) Olyan jogi vagy közigazgatási eljárás esetén, amelynek felfüggesztő hatálya van, az (1) vagy (2) bekezdésben említett határidő - amelynek a végén sor kerül a kötelezettségvállalás automatikus visszavonására -, megszakad az adott műveletekkel összefüggő pénzösszegek esetében, az említett eljárások idejére, feltéve, hogy a Bizottság a tagállamtól legkésőbb N + 2 év december 31-ig jól megindokolt tájékoztatást kap.

(5) A kötelezettségvállalás automatikus visszavonásának pénzösszegeibe nem számítanak bele az alábbiak:

a) a költségvetési kötelezettségvállalás azon része, amely kiadásigazoló nyilatkozat tárgyát képezte, viszont visszatérítésével kapcsolatban a Bizottság N + 2 év december 31-én csökkentésről vagy felfüggesztésről dönt;

b) a költségvetési kötelezettségvállalás azon része, amely vis maior következtében nem képezheti a kifizető ügynökség által történő kifizetés tárgyát, valamint amely komoly hatással van a vidékfejlesztési program megvalósítására. A vis maiorra hivatkozó nemzeti hatóságoknak be kell mutatniuk azoknak a program részére vagy egészére gyakorolt közvetlen hatásait.

(6) A Bizottság adott esetben tájékoztatja az érintett tagállamot és hatóságokat a kötelezettségvállalás automatikus visszavonása alkalmazásának lehetőségéről. A Bizottság tájékoztatja az érintett tagállamot és hatóságokat a megszerzett információk eredményeképpen a kötelezettségvállalás automatikus visszavonása alá eső pénzeszközökről. Ezen információk átvételétől számítva két hónap áll a tagállam rendelkezésére, ahhoz, hogy a szóban forgó összeggel kapcsolatban egyetértését adja vagy észrevételeit megtegye. A Bizottság az (1)-(4) bekezdésben meghatározott határidőket követő 9 hónapon belül végrehajtja a kötelezettségvállalás automatikus visszavonását.

(7) A kötelezettségvállalás automatikus visszavonása esetén, az adott évre az adott vidékfejlesztési programhoz való EMVA-ból származó hozzájárulás a kötelezettségvállalás automatikus visszavonása alá eső pénzösszeggel csökken. A tagállam a pályázat csökkentett összegének felosztására a program fő prioritásai között felülvizsgált pénzügyi tervet készít. Ennek hiányában a Bizottság utólag, arányosan csökkenti valamennyi fő prioritáshoz hozzárendelt pénzösszeget.

(8) Amennyiben ez a rendelet 2007. január 1-jét követően lép hatályba, úgy az (1) bekezdésben említett azon határidő, amelynek a végén a kötelezettségvállalás első automatikus visszavonására sor kerülhet, meghosszabbodik a 2007. január 1-je és a kapcsolódó vidékfejlesztési program Bizottság által történő elfogadásának időpontja között eltelt hónapok számával.

IV. CÍM

SZÁMLAREVÍZIÓ ÉS BIZOTTSÁGI FELÜGYELET

1. FEJEZET

Számlarevízió

30. cikk

Számviteli vizsgálat

(1) A Bizottság a 8. cikk (1) bekezdése c) pontja iii. alpontjával összhangban átadott információk alapján a szóban forgó költségvetési évet követő április 30-ig dönt az akkreditált kifizető ügynökségek számláinak revíziójáról, a 41. cikk (3) bekezdésével összhangban.

(2) A számlarevízióra vonatkozó határozatban ki kell térni a benyújtott éves számlák teljességére, pontosságára és valódiságára. A határozat nem érinti későbbi határozatoknak a 31. cikk szerint történő elfogadását.

31. cikk

Megfelelőségi vizsgálat

(1) A Bizottság a pénzösszegek közösségi finanszírozásból történő kizárásáról dönt, ha úgy találja, hogy a 3. cikk (1) bekezdésében és a 4. cikkben említett kiadások teljesítésére nem a közösségi szabályoknak megfelelően, a 41. cikk (3) bekezdésében említett eljárás szerint került sor.

(2) A Bizottság a kizárásra kerülő pénzösszegeket különösen abból a szempontból vizsgálja meg, hogy mekkora a feltárt meg nem felelés jelentősége. A Bizottság figyelembe veszi a jogsértés természetét és súlyát, továbbá a Közösség által elszenvedett pénzügyi veszteséget.

(3) Mielőtt a finanszírozás elutasítására vonatkozó határozat megszületik, a Bizottság vizsgálatainak eredményét, valamint az érintett tagállam válaszait írásban közlik, amely után a két fél arra törekszik, hogy megállapodásra jusson a meghozandó intézkedéseket illetően.

Ha nem jutnak megállapodásra, a tagállam négy hónapon belül eljárás indítását kérheti az álláspontok egyeztetése érdekében, amelynek eredményeit egy - a Bizottságnak megküldött és a Bizottság által a finanszírozást elutasító határozat meghozatala előtt elbírált - jelentésbe kell foglalni.

(4) A finanszírozás elutasítása nem vonatkozhat a következőkre:

a) a 3. cikk (1) bekezdésében említett kiadások, amelyek több, mint huszonégy hónappal azelőtt merültek fel, hogy a Bizottság a vizsgálatok eredményeit írásban közölte az érintett tagállammal;

b) a többéves intézkedésekhez kapcsolódó olyan kiadások, amelyek a 3. cikk (1) bekezdésében említett kiadások vagy a 4. cikkben említett programok részét képezik és, amelyek esetében a kedvezményezett irányába történő utolsó kötelezettség több, mint huszonnégy hónappal azelőtt merült fel, hogy a Bizottság a vizsgálatok eredményeit írásban közölte az érintett tagállammal;

c) a 4. cikkben említett intézkedésekhez kapcsolódó, a b) pontban említettektől eltérő programokhoz kapcsolódó kiadások, amelyek esetében a kifizetést vagy adott esetben az egyenlegből történt kifizetést a kifizető hatóság több, mint huszonnégy hónappal azelőtt teljesítette, hogy a Bizottság a vizsgálatok eredményét írásban közölte az érintett tagállammal.

(5) A (4) bekezdés nem vonatkozik a pénzügyi következményekre:

a) amelyeket a 32. és 33. cikkben említett szabálytalanságok idéztek elő;

b) amelyek olyan nemzeti támogatásokhoz vagy jogsértéshez kapcsolódnak, amelyek tekintetében a Szerződés 88. vagy 226. cikkében említett eljárást indítottak;

c) amelyek az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap Garanciarészlegének finanszírozási rendszerébe tartozó ügyletek tagállamok által végzett vizsgálatáról szóló, 1989. december 21-i 4045/89/EGK tanácsi rendelet ( 22 ) alapján fennálló tagállami kötelezettségek tagállamok általi megsértéséhez kapcsolódnak, feltéve, hogy a Bizottság vizsgálatainak eredményéről az azt követő 12 hónapon belül írásban értesíti a tagállamot, hogy megkapta a tagállam érintett kiadásokra vonatkozó ellenőrzéseinek eredményeiről szóló jelentését.

2. FEJEZET

Szabálytalanságok

32. cikk

Az EMGA-ra vonatkozó különleges rendelkezések

(1) A szabálytalanságok és gondatlanságok következtében behajtott összegeket, valamint az azokhoz kapcsolódó kamatokat a kifizető ügynökségek részére kell folyósítani, amelyek azokat az EMGA-ból származó bevételre terhelik azok valós kifizetési hónapja szerint.

(2) Amennyiben a közösségi költségvetés részére a folyósítás megtörténik, a tagállam a megfelelő összegek 20 %-át megtarthatja, a behajtás költségeinek átalányban történő visszatérítése címén, kivéve, ha a kérdéses tagállam közigazgatási vagy más szerveinek tulajdonítható szabálytalanságokra és gondatlanságokra történik hivatkozás.

(3) Az éves számlák 8. cikk (1) bekezdése c) pontja iii. alpontjában meghatározott bemutatása alkalmával a tagállamok a Bizottságnak átadnak egy összesítő bevallást a szabálytalanságok nyomán kezdeményezett behajtási eljárásokról, a még be nem hajtott pénzösszegek közigazgatási és/vagy jogi eljárás szerinti tételes kimutatásával, valamint a szabálytalanság közigazgatási vagy jogi szempontból történő első ténymegállapítás éve szerinti felbontásban.

A tagállamok a Bizottság rendelkezésére bocsátják az egyéni behajtási eljárásokról, továbbá a még be nem hajtott egyéni összegekről készített részletes kimutatást.

(4) A 31. cikk (3) bekezdésében meghatározott eljárást követően a Bizottság dönthet arról, hogy a behajtandó összegeket a tagállam átvállalja:

a) abban az esetben, amikor a tagállam nem tett meg minden, a nemzeti és közösségi jogszabályozásban meghatározott közigazgatási vagy jogi eljárást azért, hogy a közigazgatási vagy jogi szempontból történő első ténymegállapítást követő évben a behajtás megtörténjék;

b) abban az esetben, amikor a közigazgatási vagy jogi szempontból történő első ténymegállapításra nem került sor vagy csak olyan késedelemmel, amely a behajtás lehetőségét tényleges veszélybe sodorta, vagy abban az esetben, amikor a szabálytalanság a közigazgatási vagy jogi szempontból történő első ténymegállapítás évében nem került feltüntetésre az e cikk (3) bekezdése első albekezdésében meghatározott összesítő bevallásban.

(5) Abban az esetben, ha a behajtásra a közigazgatási vagy jogi szempontból történő első ténymegállapítás időpontját követő négy éven belül nem kerül sor, illetve nyolc éven belül, ha a behajtás nemzeti igazságszolgáltatási szervek előtti eljárás tárgyát képezi, a behajtás elmaradásából származó pénzügyi következmények 50 %-át az érintett tagállam viseli, a fennmaradó 50 %-át pedig a közösségi költségvetésből kell finanszírozni.

Az érintett tagállam a (3) bekezdés első albekezdésében említett összesítő bevallásban elkülönítve tünteti föl azokat a pénzösszegeket, amelyek behajtására az ennek a bekezdésnek az első albekezdésében meghatározott határidőn belül nem került sor.

A behajtás elmaradása következtében felmerülő pénzügyi teher megosztása, összhangban az első albekezdéssel, az érintett tagállam azon kötelezettségének sérelme nélkül történik, amely szerint a behajtási eljárást le kell folytatnia, alkalmazva ezen rendelet 9. cikke (1) bekezdését. Az így behajtott összegek 50 %-át az EMGA-ra jóvá kell írni, az e cikk (2) bekezdésében meghatározott levonás alkalmazását követően.

Abban az esetben, amikor a behajtási eljárás keretében a szabálytalanság hiánya véglegesnek tekinthető közigazgatási vagy jogi eljárással bizonyítást nyer, úgy az érintett tagállam az általa az első albekezdés értelmében viselt pénzügyi terhet kiadásként bejelenti az EMGA-nak.

Ha azonban az érintett tagállamon kívül álló okok következtében a behajtásra nem kerülhetett sor az első albekezdésben megjelölt határidőkön belül, és amennyiben a behajtandó összeg meghaladja az 1 millió EUR-t, a Bizottság, a tagállam kérésére, a határidőket az eredeti időkeret legfeljebb 50 %-ával meghosszabbíthatja.

(6) Megfelelően indokolt esetekben a tagállamok határozhatnak úgy, hogy a behajtási eljárást nem hajtják végre. Ezt a határozatot csak az alábbi esetekben hozhatják meg:

a) amikor a behajtási eljárás során felmerült költségek, valamint az arra még előirányzott költségek összessége meghaladja a behajtandó pénzösszeget;

b) amikor a behajtásra nincs lehetőség, mert az adós vagy a szabálytalanságért jogszabályi felelősséggel tartozó személyek fizetésképtelenségét az érintett tagállam nemzeti jogával összhangban megállapították és elfogadták.

Az érintett tagállam a (3) bekezdés első albekezdésében említett összesítő bevallásban elkülönítve tünteti fel azokat a pénzösszegeket, amelyek esetében arról döntöttek, hogy behajtásukra nem kerül sor, továbbá feltünteti döntésének igazolását.

(7) Az (5) bekezdés alkalmazása eredményeképpen a tagállam kötelezettségének pénzügyi következményeit az érintett tagállam éves számláival igazolja, amelyeket megküld a Bizottságnak, összhangban a 8. cikk (1) bekezdés c) pontja iii. alpontjával. A Bizottság ellenőrzi azok helyes alkalmazását, és adott esetben elvégzi a szükséges kiigazításokat a 30. cikk (1) bekezdésében meghatározott határozat elfogadása esetén.

(8) A 31. cikk (3) bekezdésében meghatározott eljárást követően, a Bizottság a következő esetekben dönthet arról, hogy a közösségi költségvetésre terhelt összegeket kizárja a közösségi költségvetésből:

a) e cikk (5) és (6) bekezdésének megfelelően, amennyiben a Bizottság megállapítja, hogy a szabálytalanságok vagy a behajtás elmulasztása a tagállam közigazgatásának vagy egy hivatalának vagy szervének tulajdonítható szabálytalanság vagy gondatlanság következménye;

b) e cikk (6) bekezdésének megfelelően, amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a tagállam által benyújtott igazolás nem elegendő a behajtási eljárás felfüggesztéséről született határozat indoklásához.

33. cikk

Az EMVA-ra vonatkozó különleges rendelkezések

(1) A vidékfejlesztési tevékenységek vagy programok során észlelt szabálytalanságok és gondatlanságok következtében a tagállamoknak pénzügyi kiigazításokat kell végezniük az adott közösségi finanszírozás teljes vagy részleges törlésével. A tagállamok figyelembe veszik az észlelt szabálytalanságok természetét és súlyát, továbbá az EMVA pénzügyi veszteségének szintjét.

(2) Amennyiben a közösségi alapok már a kedvezményezettnek történő kifizetés tárgyát képezik, úgy azokat az akkreditált kifizető ügynökség hajtja be a saját behajtási eljárásain keresztül, és az így behajtott összegeket a (3) bekezdés c) pontjával összhangban használja fel.

(3) A pénzügyi kiigazításokat és az alapok újra történő felhasználását a tagállamok valósítják meg a következő feltételek betartása mellett:

a) amennyiben a szabálytalanságok megállapításra kerülnek, úgy a tagállamok kiterjesztik vizsgálataikat annak érdekében, hogy minden olyan műveletet lefedjenek, amelyek esetében előfordulhatnak szabálytalanságok;

b) a tagállamok értesítik a Bizottságot a vonatkozó kiigazításokról;

c) a közösségi finanszírozásból törölt összegeket, valamint a behajtott összegeket, továbbá az ahhoz kapcsolódó kamatokat újra felhasználják az érintett programhoz. Ugyanakkor a törölt vagy behajtott közösségi alapokat a tagállam nem használhatja fel újra, csakis ugyanazon vidékfejlesztési programban meghatározott művelet esetében, valamint figyelemmel arra, hogy ezeket az alapokat ne használják fel újból olyan műveletekhez, amelyek pénzügyi kiigazítás tárgyát képezik.

(4) A 8. cikk (1) bekezdése c) pontja iii. alpontjában meghatározott éves beszámolók benyújtásakor a tagállamok a Bizottság rendelkezésére bocsátanak egy összesítő bevallást a szabálytalanságok következtében megkezdett behajtási eljárásokról, a még be nem hajtott pénzösszegek közigazgatási és/vagy jogi eljárás szerinti tételes kimutatásával, valamint a szabálytalanság közigazgatási vagy jogi szempontból történő első ténymegállapítás éve szerinti felbontásban.

(5) A 31. cikk (3) bekezdésében meghatározott eljárást követően a Bizottság határozhat arról, hogy a behajtandó összegek terheit a tagállam viselje:

a) amennyiben a közigazgatási vagy jogi eljárásban történt első ténymegállapítást követő első éven belül a tagállam nem kezdett meg minden, a nemzeti és közösségi jogszabályozásban meghatározott közigazgatási és jogi eljárást a kedvezményezetteknek folyósított alapok behajtása érdekében;

b) amennyiben a tagállam nem tett eleget az e cikk (2) bekezdésének a) és c) pontja alapján fennálló kötelezettségeinek.

(6) Amennyiben a (2) bekezdésben említett behajtást a vidékfejlesztési program lezárását követően is végre lehet hajtani, úgy a tagállam a közösségi költségvetésbe visszafizeti a behajtott összegeket.

(7) A vidékfejlesztési program lezárását követően a tagállam dönthet a behajtási eljárás felfüggesztéséről, a 32. cikk (6) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően.

(8) Amennyiben a behajtásra a vidékfejlesztési program lezárását követően nem kerül sor, a behajtás elmaradásából származó pénzügyi következmények terheinek 50 %-át az érintett tagállam viseli, a fennmaradó 50 %-át pedig a közösségi költségvetésből kell finanszírozni, és azokat a közigazgatási vagy jogi eljárásban történt első ténymegállapítást követő négyéves, illetve ha a behajtás nemzeti igazságszolgáltatási eljárás tárgyát képezi, nyolcéves időszak végén kell figyelembe venni.

Ha azonban az érintett tagállamon kívül álló okok következtében a behajtásra nem kerülhetett sor az első albekezdésben megjelölt határidőkön belül, és amennyiben a behajtandó összeg meghaladja az 1 millió EUR-t, a Bizottság a tagállam kérésére a határidőket az eredeti időkeret legfeljebb 50 %-ával meghosszabbíthatja.

(9) A (8) bekezdésben említett esetekben a tagállam által viselt 50 %-os rész pénzösszegét a tagállam átutalja a közösségi költségvetésbe.

(10) Amennyiben a Bizottság pénzügyi kiigazítást hajt végre, úgy azt a tagállamok azon kötelezettségeinek sérelme nélkül teszi, amelyek a saját pénzügyi hozzájárulása címén kifizetett összegek visszafizetésére vonatkoznak, az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1999. március 22-i 659/1999/EK tanácsi rendelet ( 23 ) 14. cikke értelmében.

34. cikk

A tagállamokból származó bevételek felhasználása

(1) Az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 18. cikke értelmében felhasznált bevételeknek tekintendők:

a) azok az összegek, amelyeket e rendelet 31., 32. és 33. cikkének megfelelően át kell utalni a közösségi költségvetés részére, beleértve az azokhoz kapcsolódó kamatokat;

b) azok az összegek, amelyek a tej- és tejtermékágazatban illeték megállapításáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1788/2003/EK tanácsi rendeletnek ( 24 ) megfelelően kerülnek beszedésre vagy behajtásra;

c) a 320/2006/EK rendelet értelmében beszedett ideiglenes szerkezetátalakítási összegek.

(2) Az (1) bekezdés a), b) és c) pontjában említett összegek be kell fizetni a közösségi költségvetésbe, és azok újrafelhasználásának esetén azokat kizárólag az EMGA vagy az EMVA kiadásainak finanszírozására lehet felhasználni.

(3) E rendelet rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell az e cikk (1) bekezdésében említett, célhoz kötött bevételre is.

35. cikk

A közigazgatási vagy jogi ténymegállapítás fogalma

E fejezet alkalmazásában az első közigazgatási vagy jogi ténymegállapítás az illetékes hatóság - legyen az közigazgatási vagy jogi - első olyan írásbeli értékelése, amely konkrét tényekre alapozva megállapítja a szabálytalanság tényét, nem érintve azt a lehetőséget, hogy ez a megállapítás a közigazgatási vagy jogszabályi eljárás változásainak következtében utólag felülvizsgálható vagy visszavonható.

3. FEJEZET

Bizottsági felügyelet

36. cikk

Információkhoz való hozzáférés

(1) A tagállamok az EMGA és az EMVA megfelelő működéséhez szükséges minden információt a Bizottság rendelkezésére bocsátanak, és megtesznek minden megfelelő intézkedést annak megkönnyítésére, hogy a Bizottság a közösségi finanszírozás irányítása keretében szükségesnek ítélt ellenőrzéseket elvégezhesse, beleértve a helyszíni ellenőrzéseket is.

(2) A tagállamok a Bizottság kérésére közlik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyeket a közös agrárpolitikára vonatkozó közösségi jogi aktusok alkalmazására elfogadtak, amennyiben ezek az aktusok az EMGA és az EMVA számára pénzügyi következményekkel járnak.

(3) A tagállamok a Bizottság rendelkezésére bocsátanak minden, az észlelt szabálytalanságokról szóló információt a 32. és 33. cikkel összhangban, továbbá minden, az említett szabálytalanságok következményeként jogtalanul kifizetett összegek behajtása érdekében megtett intézkedésekről szóló információt.

37. cikk

Helyszíni ellenőrzés

(1) A nemzeti törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseknek megfelelően végrehajtott tagállami ellenőrzések, a Szerződés 248. cikke, továbbá a Szerződés 279. cikke alapján szervezett bármely vizsgálat sérelme nélkül a Bizottság helyszíni ellenőrzéseket tarthat, az alábbiak ellenőrzésének érdekében:

a) hogy a közigazgatási gyakorlat megfelel-e a közösségi szabályoknak;

b) hogy a szükséges bizonylatok léteznek-e, és azok összhangban vannak-e az EMGA-ból és az EMVA-ból finanszírozott ügyletekkel;

c) melyek azok a feltételek, amelyek mellett az EMGA-ból és EMVA-ból finanszírozott ügyleteket megvalósították és ellenőrizték.

A Bizottság által a helyszíni ellenőrzésekkel megbízott személyeknek, illetve a Bizottság tisztviselőinek a részükre átadott hatáskörök keretében eljárva hozzáférési joguk van a könyvelésekhez és bármely más dokumentumhoz - beleértve az elektronikus adathordozókon tárolt, készített vagy kapott dokumentumokat és azok metaadatait -, amely az EMGA-ból és az EMVA-ból finanszírozott kiadásokra vonatkozik.

A fenti ellenőrzési jogosítványok nem érintik azokat a nemzeti rendelkezéseket, amelyek értelmében egyes cselekmények végrehajtására a nemzeti jogszabályok kifejezetten meghatározott személyeket jelölnek ki. A Bizottság által megbízott személyek így különösen nem vehetnek részt az érintett tagállam nemzeti joga alapján folytatott, személyeket érintő házkutatásban vagy kihallgatásban. A Bizottság által megbízott személyek ugyanakkor hozzáférhetnek az ezek során megszerzett információhoz.

(2) A Bizottság kellő időben, az ellenőrzést megelőzően értesíti az érintett tagállamot vagy azt a tagállamot, amelynek területén az ellenőrzésre sor kerül. Az érintett tagállam tisztviselői részt vehetnek az ellenőrzésben.

A Bizottság kérésére és a tagállam egyetértésével az ebben a rendeletben említett ügyletekre vonatkozó kiegészítő ellenőrzéseket vagy vizsgálatokat az adott tagállam illetékes hatóságai végzik. Ebben a Bizottság tisztviselői vagy az általa megbízott személyek is részt vehetnek.

A vizsgálatok hatékonyabbá tétele érdekében a Bizottság az érintett tagállamok egyetértésével bevonhatja egyes ellenőrzésekbe vagy vizsgálatokba a szóban forgó tagállamok közigazgatási szerveit.

V. CÍM

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

38. cikk

Az EMOGA Garanciarészlegének kiadásai, kivéve a vidékfejlesztési kiadásokat

(1) Az EMOGA Garanciarészlegéből kell finanszírozni 2006. október 15-ig a tagállamok által teljesített kiadásokat, az 1258/1999/EK rendelet 2. cikkével és 3. cikke (2) és (3) bekezdésével összhangban.

(2) A tagállamok által 2006. október 16-tól teljesített kiadások esetében az e rendeletben meghatározott szabályokat kell követni.

39. cikk

Az EMOGA Garanciarészlegének vidékfejlesztési kiadásai

(1) Azon tagállamok esetében, amelyek 2004. május 1-je előtt már az Európai Unió részét képezték, a következő szabályokat kell alkalmazni az EMOGA Garanciarészlegéből finanszírozott, a 2000/2006-os időszakra vonatkozó vidékfejlesztési programok esetében, az 1258/1999/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdésével összhangban:

a) a kedvezményezetteknek történő kifizetéseket legkésőbb 2006. október 15-ig le kell állítani és a tagállamok ezzel kapcsolatos kiadásait a Bizottság megtéríti, legkésőbb a 2006. október havi kiadásokra vonatkozó bejelentés címén. A Bizottság ennek ellenére, kellően indokolt esetekben és a 41. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően eljárva, 2006. december 31-ig engedélyezheti a kifizetéseket, azzal a feltétellel, hogy a tagállamok számára a programok megvalósításának időszakára az 1258/1999/EK rendelet 5. cikk (1) bekezdése második albekezdésével összhangban folyósított előleggel azonos összeget kell megtéríteni az EMOGA-nak;

b) a tagállamok számukra a programok megvalósításának időszakára az 1258/1999/EK rendelet 5. cikk (1) bekezdése második albekezdésével összhangban folyósított előlegeket levonják az EMOGA által finanszírozott kiadásaikból, legkésőbb a 2006. decemberi kiadásokról szóló nyilatkozat alkalmával;

c) a tagállamok kérésére, a jóváhagyott kifizető ügynökségeknek 2006. október 16-a és december 31-e közötti kiadásai - az a) pont második mondatának megfelelően engedélyezett kiadások kivételével - az EMVA költségvetésében a vidékfejlesztés programozása a 2007/2013-as időszakra címen kerül elszámolásra;

d) a tagállamban 2007. január 1-jén, az 1259/1999/EK rendelet 3., 4. és 5. cikkével összhangban a tagállam által önkéntes módon vagy szankciók keretében végrehajtott támogatási összegek csökkentését vagy eltörlését követően rendelkezésre álló pénzügyi forrásokat az adott tagállam felhasználhatja az e rendelet 4. cikkében említett vidékfejlesztési intézkedések finanszírozására;

e) ha a tagállamok a d) pontban említett pénzügyi forrásokat nem használják fel a 41. cikk (2) bekezdésében említett eljárás szerint meghatározandó határidőn belül, úgy a kapcsolódó pénzösszegeket legkésőbb 2009. december 31-ig vissza kell fizetni az EMGA költségvetésébe.

(2) Azon tagállamok esetében, amelyek 2004. május 1-jén csatlakoztak az Európai Unióhoz, a 3. cikk (1) bekezdésével összhangban a vidékfejlesztési intézkedések finanszírozására lekötött, a Bizottság által 2004. január 1-je és 2006. december 31-e között meghatározott azon összegekre, amelyek esetében az intézkedések lezárásához szükséges dokumentumok a zárójelentés benyújtásának határidejét követően nem kerültek bemutatásra a Bizottságnak, a Bizottságnak automatikusan vissza kell vonnia a kötelezettségvállalást legkésőbb 2010. december 31-ig, és a jogtalanul beszedett összegeket a tagállamoknak vissza kell téríteniük.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott automatikusan visszavont kötelezettségvállalás összegének kiszámítása során le kell vonni az olyan műveletekre vagy programokra vonatkozó pénzösszegeket, amelyek a nemzeti jogszabályok értelmében felfüggesztő hatállyal bíró jogi vagy közigazgatási eljárás tárgyát képezik.

40. cikk

Az EMOGA Orientációs részlegének kiadásai

(1) A strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 1999. június 21-i 1260/1999/EK tanácsi rendelet ( 25 ) 31. cikkének (2) bekezdésétől, 32. cikkének (4) bekezdésétől és 37. cikkének (1) bekezdésétől eltérve a Bizottság által 2000. január 1. és 2006. december 31. között jóváhagyott, az EMOGA Orientációs Részlege által társfinanszírozott támogatásra lekötött olyan részösszegeket, amelyek esetében a ténylegesen kifizetett kiadásokról szóló igazolt nyilatkozatot, a záró végrehajtási jelentést és az említett rendelet 38. cikke (1) bekezdésének f) pontjában említett nyilatkozatot nem küldték meg a Bizottság számára az alapokból való hozzájárulást engedélyező határozatban megállapított, a támogathatóság végső határidejétől számított 15 hónapon belül, a Bizottság az említett határidőt követő legfeljebb 6 hónapon belül automatikusan visszavonja, aminek következtében a jogosulatlanul kifizetett összegeket vissza kell fizetni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott automatikusan visszavont kötelezettségvállalás összegének kiszámítása során le kell vonni az olyan műveletekre vagy programokra vonatkozó pénzösszegeket, amelyek a nemzeti jogszabályok értelmében felfüggesztő hatállyal bíró jogi vagy közigazgatási eljárás tárgyát képezik.

41. cikk

Az alapok bizottsága

(1) A Bizottság munkáját a mezőgazdasági alapok bizottsága (a továbbiakban: "bizottság") segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikke (3) bekezdésében meghatározott határidő egy hónap.

(3) Erre a bekezdésre történő hivatkozás eseten az 1999/468/EK határozat 3. és 7. cikkét kell alkalmazni.

(4) A bizottság elfogadja saját eljárási szabályzatát.

42. cikk

Az alkalmazás szabályai

E rendelet alkalmazásának szabályait a Bizottság határozza meg a 41. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással összhangban. Az említett szabályok különösen a következőket foglalják magukban:

1. a kifizető ügynökségek akkreditációjára, továbbá a koordináló szervek különleges akkreditációjára, azok szerepére, a szükséges információkra, valamint az információk Bizottság számára való rendelkezésre bocsátása vagy továbbítása szabályaira vonatkozó feltételeket;

2. azon feltételeket, amelyek alapján a kifizető ügynökségek feladatai átruházhatók;

3. az igazolás érvényes szabványait, a típust, az alkalmazási kört, valamint hogy az igazolásnak milyen rendszerességgel kell történnie;

4. a kötelezettségvállalás automatikus visszavonását, a megfelelőségi vizsgálatot, valamint a számlarevízió eljárásai végrehajtásának szabályait;

5. a tagállamokból származó bevételek lekönyvelésének és felhasználásának szabályait;

6. a helyszíni ellenőrzésekre vonatkozó általános szabályokat;

7. az alábbiak Bizottság felé való továbbításának és a rendelkezésére bocsátásának formáját, tartalmát, rendszerességét, határidejét és szabályait:

- kiadásigazoló nyilatkozatok, a tervezett kiadások, és azok naprakésszé tétele,

- az igazoló nyilatkozat, és a kifizető ügynökségek éves beszámolói,

- az elszámolások igazolása,

- az akkreditált kifizető ügynökségek, az akkreditált koordináló szervek és az igazoló szervek azonosítására szolgáló adatok,

- az EMGA és az EMVA címén finanszírozott kiadások könyvelésének és kifizetésének szabályai,

- értesítés a tagállamok által a vidékfejlesztési műveletek és programok keretében végrehajtott pénzügyi kiigazításokról, és összesítő bevallás a tagállamok által a szabálytalanságok nyomán kezdeményezett behajtási eljárásokról,

- a 9. cikknek megfelelően hozott intézkedésekkel kapcsolatos információk;

8. a dokumentumok és információk megőrzésének szabályait;

8a. az EMGA és az EMVA keretében finanszírozott, közraktározás formáját öltő intervenciós intézkedések finanszírozásának és elszámolásának, valamint az egyéb kiadásoknak a részletes szabályait;

8b. a 44a. cikkben említett, kedvezményezettekre vonatkozó információk közzétételének részletes szabályait, és az adatvédelemről szóló közösségi jogszabályokban megállapított elvekkel összhangban az egyének személyes adataik feldolgozása tekintetében való védelméhez kapcsolódó gyakorlati szempontokra vonatkozó részletes szabályokat. Ezek a szabályok különösen azt biztosítják, hogy a támogatások kedvezményezettjeit tájékoztassák arról, hogy ezen adatok nyilvánosságra kerülhetnek, valamint hogy a Közösség pénzügyi érdekeinek védelme céljából pénzügyi ellenőrző és vizsgálati szervek feldolgozhatják azokat, továbbá meghatározzák, hogy e tájékoztatásra mely időpontban kerüljön sor;

8c. e rendelet 3. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett kiadások finanszírozása érdekében az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 149. cikkének (3) bekezdésével összhangban átvitt előirányzatokra alkalmazandó feltételeket és részletes szabályokat;

9. az e rendelet végrehajtásához szükséges átmeneti intézkedéseket.

43 cikk

Éves pénzügyi jelentés

Minden, a költségvetési évet követő év szeptember 1-je előtt a Bizottság pénzügyi jelentést készít az EMGA és az EMVA előző költségvetési év folyamán történt kezeléséről.

44. cikk

Titoktartási kötelezettség

A tagállamok és a Bizottság megtesz minden, a közölt vagy ezen rendeletet alkalmazva végrehajtott ellenőrzések, illetve a számlák ellenőrzési eljárása keretében összegyűjtött információk titkosságának biztosításához szükséges intézkedést.

Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással és egyéb szabálytalanságokkal szembeni védelmében a Bizottság által végzett helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról szóló, 1996. november 11-i 2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelet ( 26 ) 8. cikkében említett elveket alkalmazni kell ezen információk esetében.

44a. cikk

A kedvezményezettek közzététele

Az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 53b. cikke (2) bekezdésének d) pontja alapján a tagállamoknak biztosítaniuk kell az EMGA és EMVA kedvezményezettjeinek és az ezen alapok keretében kedvezményezettenként kapott összegeknek az évenkénti, utólagos közzétételét.

A közzétételnek legalább a következőket kell tartalmaznia:

a) az EMGA esetében az 1782/2003/EK rendelet 2. cikkének d) pontjában meghatározott közvetlen kifizetésekre lebontott összeget és egyéb kiadásokat;

b) az EMVA esetében a közfinanszírozás kedvezményezettenkénti teljes összegét.

45. cikk

Az euro alkalmazása

(1) A vidékfejlesztési programok elfogadásáról szóló bizottsági határozatokban szereplő pénzösszegeket, a Bizottság lekötött és kifizetett pénzösszegeit, továbbá az igazolt vagy tanúsított kiadások, valamint a tagállamok kiadásigazoló nyilatkozatainak pénzösszegeit euróban kell kifejezni és folyósítani.

(2) Amennyiben egy, az 1782/2003/EK rendeletben előírt közvetlen kifizetést az eurótól eltérő pénznemben folyósítanak a kedvezményezett részére, a tagállamok a támogatás euróban kifejezett összegét az Európai Központi Bank által azon év október 1-jét megelőzően megállapított utolsó árfolyamon váltják át nemzeti valutára, amely évre a támogatást megítélték.

(3) A (2) alkalmazása esetén, a kedvezményezettek részére a tagállamok által folyósított összeget a Bizottság a tagállamok által tett kiadásigazoló nyilatkozat alapján téríti vissza. A kiadásigazoló nyilatkozat megállapításához a tagállamok ugyanazt az átváltási árfolyamot alkalmazzák, amelyet a támogatásnak a kedvezményezett részére történő folyósításakor alkalmaztak.

46. cikk

Az 595/91/EGK rendelet módosítása

Az 595/91/EGK rendelet a következők szerint módosul:

a) az 5. cikk (2) bekezdését el kell hagyni;

b) a 7. cikk (1) bekezdését el kell hagyni.

47. cikk

Hatályon kívül helyező rendelkezések

(1) A 25. rendelet, a 723/97/EK rendelet és az 1258/1999/EK rendelet hatályát veszti.

Ugyanakkor az 1258/1999/EK rendeletet továbbra is alkalmazni kell a 2006. október 15-ig a tagállamok részéről, és 2006. december 31-ig a Bizottság részéről teljesített kiadások esetében.

(2) A hatályon kívül helyezett rendeletekre való hivatkozásokat e rendeletre való hivatkozásként kell tekinteni, és azok a mellékletben megadott megfelelési táblázatnak megfelelően értelmezendők.

48. cikk

Átmeneti intézkedések

E rendelet végrehajtásához a Bizottság megállapítja a szükségszerű és megfelelően indokolt intézkedéseket annak érdekében, hogy vészhelyzetben a - különösen a 25., a 723/97/EK és az 1258/1999/EK rendelet, valamint ezen rendelet közti átmenettel kapcsolatosan fellépő - gyakorlati és specifikus problémákat ki lehessen küszöbölni. Ezen intézkedések e rendelet bizonyos részeit korlátozhatják, de csakis a szigorúan szükségszerű mértékben és ideig.

49. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2007. január 1-jétől kell alkalmazni, kivéve a 8. cikk (4) bekezdését, amely a hatálybalépéstől kezdve alkalmazandó, a 47. cikk sérelme nélkül.

Ugyanakkor az alábbi rendelkezéseket 2006. október 16-tól kezdődően kell alkalmazni:

- a 30. és 31. cikk a 2006. október 16-tól kezdődően teljesített kiadások esetében,

- a 31. cikk az 595/91/EGK rendelet 3. cikkének megfelelően közölt esetekben, valamint akkor, amikor a behajtási eljárás 2006. október 16-ig nem fejeződött még be,

- a 38-41., 44. és 45. cikk a 2007-es költségvetési év címén 2006-ban bejelentett kiadások esetén.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

25. EGK rendeletEz a rendelet
1. cikk2. cikk (2) bekezdés
2–8. cikk

595/91/EGK rendeletEz a rendelet
5. cikk (2) bekezdés32. cikk (3) bekezdés
cikk. 8
7. cikk (1) bekezdés32. cikk (2) bekezdés

723/97/EK rendeletEz a rendelet
1–3. cikk
4. cikk (1) és (2) bekezdés
4. cikk (3) bekezdés5. cikk (1) bekezdés, b) pont
5–9. cikk

1258/1999/EK rendeletEz a rendelet
1. cikk (1) bekezdés, első albekezdés2. cikk (2) bekezdés
1. cikk (2) bekezdés, a) pont3. cikk (1) bekezdés, a) pont
1. cikk (2) bekezdés, b) pont3. cikk (1) bekezdés, b) pont
1. cikk (2) bekezdés, c) pont4. cikk
1. cikk (2) bekezdés, d) pont3. cikk (2) bekezdés, a) pont
1. cikk (2) bekezdés, e) pont3. cikk (1) bekezdés, d) pont
5. cikk (1) bekezdés, c) pont
5. cikk (1) bekezdés, d) pont
1. cikk (3) bekezdés4. cikk
1. cikk (4) bekezdés13. cikk
2. cikk (1) és (2) bekezdés3. cikk
2. cikk (3) bekezdés42. cikk
3. cikk (1) bekezdés42. cikk
3. cikk (2) bekezdés3. cikk (2) bekezdés, a) pont
3. cikk (3) bekezdés5. cikk
3. cikk (4) bekezdés42. cikk
4. cikk (1) bekezdés, a) pont8. cikk (1) bekezdés, a) pont
8. cikk (1) bekezdés, b) pont
4. cikk (2) bekezdés6. cikk (1) bekezdés
4. cikk (3) bekezdés8. cikk (2) bekezdés
4. cikk (4) bekezdés10. cikk
4. cikk (5) bekezdés6. cikk (2) bekezdés
4. cikk (6) bekezdés8. cikk (1) bekezdés, a) pont
4. cikk (7) bekezdés6. cikk (3) bekezdés
4. cikk (8) bekezdés42. cikk
5. cikk (1) bekezdés, első albekezdés14. cikk (1) bekezdés
5. cikk (1) bekezdés, második albekezdés25. cikk (1) bekezdés
5. cikk (2) bekezdés14. cikk (2) bekezdés
5. cikk (3) bekezdés42. cikk
6. cikk (1) bekezdés8. cikk (1) bekezdés, c) pont
6. cikk (2) bekezdés42. cikk
7. cikk (1) bekezdés15. cikk (2) bekezdés
7. cikk (2) bekezdés, első albekezdés15. cikk (2) bekezdés
7. cikk (2) bekezdés, második albekezdés15. cikk (3) és (4) bekezdés
7. cikk (2) bekezdés, harmadik albekezdés15. cikk (5) bekezdés
7. cikk (3) bekezdés, első albekezdés30. cikk (1) bekezdés
7. cikk (3) bekezdés, második albekezdés30. cikk (2) bekezdés
7. cikk (4) bekezdés, első albekezdés31. cikk (1) bekezdés
7. cikk (4) bekezdés, második albekezdés31. cikk (3) bekezdés, első albekezdés
7. cikk (4) bekezdés, harmadik albekezdés31. cikk (3) bekezdés, második albekezdés
7. cikk (4) bekezdés, negyedik albekezdés31. cikk (2) bekezdés
7. cikk (4) bekezdés, ötödik albekezdés31. cikk (4) bekezdés
7. cikk (4) bekezdés, hatodik albekezdés31. cikk (5) bekezdés
7. cikk (5) bekezdés42. cikk
8. cikk (1) bekezdés, első albekezdés9. cikk (1) bekezdés
8. cikk (1) bekezdés, második albekezdés9. cikk (3) bekezdés
8. cikk (2) bekezdés32. cikk (1) és (8) bekezdés
8. cikk (3) bekezdés42. cikk
9. cikk (1) bekezdés, első albekezdés36. cikk (1) bekezdés
9. cikk (1) bekezdés, második albekezdés36. cikk (2) bekezdés
9. cikk (2) bekezdés37. cikk (1) bekezdés
9. cikk (3) bekezdés42. cikk
10. cikk43. cikk
11–15. cikk41. cikk
16. cikk41. cikk
17. cikk
18. cikk48. cikk
19. cikk
20. cikk49. cikk

( 1 ) 2005. május 26-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

( 2 ) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

( 3 ) HL L 270., 2003.10.21., 1. o. A legutóbb a 118/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 24., 2005.1.27., 15. o.) módosított rendelet.

( 4 ) HL C 172., 1999.6.18., 1. o. A legutóbb a 2003/429/EK európai parlamenti és tanácsi határozatával (HL L 147., 2003.6.14., 25. o.) módosított intézményközi megállapodás.

( 5 ) HL L 160., 1999.6.26., 103. o.

( 6 ) HL L 160., 1999.6.26., 113. o.

( 7 ) HL L 30., 1962.4.20., 991. o. A legutóbb a 728/70/EGK rendelettel (HL L 94., 1970.4.28., 9. o.) módosított rendelet.

( 8 ) HL L 108., 1997.4.25., 6. o. A legutóbb a 2136/2001/EK rendelettel (HL L 288., 2001.11.1., 1. o.) módosított rendelet.

( 9 ) HL L 67., 1991.3.14., 11. o.

( 10 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

( 11 ) HL C 121., 2005.5.20., 1. o.

( 12 ) 2005. február 9-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

( 13 ) HL L 58., 28.2.2006., 42. o.

( 14 ) HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

( 15 ) HL L 11., 2003.1.16., 1. o.

( 16 ) HL L 144., 2009.6.9., 25. o.

( 17 ) HL C 108., 2009.5.12., 1. o.

( 18 ) HL L 30., 2009.1.31., 16. o.

( 19 ) HL L 95., 2007.4.5., 1. o.

( 20 ) HL L 148., 2008.6.6., 1. o..

( 21 ) HL L 224., 1990.8.18., 19. o. A legutóbb a 2006/965/EK határozattal (HL L 397., 2006.12.30., 22. o.) módosított határozat.

( 22 ) HL L 388., 1989.12.30., 18. o. A legutóbb a 2154/2002/EK rendelettel (HL L 328., 2002.12.5., 4. o.) módosított rendelet.

( 23 ) HL L 83., 1999.3.27., 1. o. A 2003-as csatlakozási szerződéssel módosított rendelet.

( 24 ) HL L 270., 2003.10.21., 123. o. A legutóbb a 2217/2004/EK rendelettel (HL L 375., 2004.12.23., 1. o.) módosított rendelet.

( 25 ) HL L 161., 1999.6.26., 1. o. A legutóbb az 1198/2006/EK rendelettel (HL L 223., 2006.8.15., 1. o.) módosított rendelet.

( 26 ) HL L 292., 1996.11.15., 2. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32005R1290 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32005R1290&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02005R1290-20131231 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02005R1290-20131231&locale=hu

Tartalomjegyzék