32013D0782[1]

2013/782/EU: A Bizottság végrehajtási határozata ( 2013. december 18 .) a 2002/757/EK határozatnak az Amerikai Egyesült Államokból származó Acer macrophyllum Pursh és Quercus spp. L. kéregmentes fűrészelt faanyagának Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. károsítója vonatkozásában a növény-egészségügyi bizonyítvánnyal kapcsolatos követelmények tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2013) 9181. számú dokumentummal történt)

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2013. december 18.)

a 2002/757/EK határozatnak az Amerikai Egyesült Államokból származó Acer macrophyllum Pursh és Quercus spp. L. kéregmentes fűrészelt faanyagának Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. károsítója vonatkozásában a növény-egészségügyi bizonyítvánnyal kapcsolatos követelmények tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2013) 9181. számú dokumentummal történt)

(2013/782/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 16. cikke (3) bekezdésének negyedik mondatára,

mivel:

(1) A 2002/757/EK bizottsági határozat (2) szerint a tagállamok kötelesek intézkedéseket elfogadni a 2000/29/EK irányelv I. és II. mellékletében nem szereplő Phytopthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. károsító Unióba történő behurcolása és Unión belüli elterjedése elleni védelem érdekében.

(2) Az Amerikai Egyesült Államokból származó Acer macrophyllum Pursh és Quercus spp. L. kéregmentes faanyaga nem hozható be az Unióba kivéve, ha azt a 2000/29/EK irányelv 13. cikke (1) bekezdésének ii. pontjában és a 2002/757/EK határozat mellékletének 2. pontjában említett növény-egészségügyi bizonyítvány kíséri.

(3) A Bizottság az USA által nyújtott információk alapján megállapította, hogy az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériumának Állat- és Növény-egészségügyi Ellenőrző Szolgálata jóváhagyott egy hivatalos tanúsítási programot (mesterségesen szárított lombos fűrészárukra vonatkozó tanúsítási program), melyet az NHLA (National Hardwood Lumber Association, nemzeti lombos fűrészáru szövetség) fog irányítani.

(4) Az említett tanúsítási program jóvoltából az USA jóváhagyott faanyag-feldolgozó létesítményei a mesterségesen szárított lombos fűrészárukra vonatkozó szabványt alkalmazzák. E szabvány biztosítja, hogy a program keretében exportált valamennyi lombos fűrészáru kéregmentes legyen, és azt mesterséges szárítási eljárással úgy szárítsák, hogy azzal 20 tömegszázalék alatti víztartalmat érjenek el.

(5) A szabvány szerint továbbá a mesterségesen szárított keményfa-fűrészáru kötegeit "NHLA - KD (mesterségesen szárított)" bélyegzővel ellátott azonosító acélpánttal kell összefogatni, valamint minden egyes köteghez egyedi számot kell rendelni. E számokat fel kell tüntetni a mesterségesen szárított lombos fűrészárukra vonatkozó tanúsítványban (a továbbiakban: szárítási tanúsítvány).

(6) Ezért eltérést kell engedélyezni, amelynek megfelelően az Amerikai Egyesült Államokból származó Acer macrophyllum Pursh és Quercus spp. L. kéregmentes faanyaga bevihető az Unióba, amennyiben azt bizonyos feltételek teljesítése mellett - a növény-egészségügyi bizonyítvány alternatívájaként - a szárítási tanúsítvány kíséri.

(7) Indokolt, hogy a Bizottság biztosítsa, hogy az Amerikai Egyesült Államok rendelkezésre bocsássa a program működésének értékeléséhez szükséges valamennyi műszaki adatot. A tagállamok ezenfelül folyamatosan értékelik az NHLA azonosítópántok használatát és az ehhez kapcsolódó, a szárítási tanúsítvány alkalmazását.

(8) Az e határozattal módosított 2002/757/EK határozat 3. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében előírt eltérés 2016. november 30-ig érvényes annak érdekében, hogy összehangolják a 2013/780/EU bizottsági végrehajtási határozat (3) követelményeivel.

A 2002/757/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2002/757/EK határozat a következőképpen módosul:

1. Az 3. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(1) A fogékony növényeket és fogékony faanyagokat csak akkor lehet az Unió területére bevinni, ha azok megfelelnek az e határozat I. mellékletének 1a. és 2. pontjában megállapított növény-egészségügyi szükségintézkedéseknek és a 2000/29/EK irányelv 13. cikke (1) bekezdésének első albekezdésében említett alaki követelményeknek, valamint ha ezen alaki követelmények eredményeként a fogékony növényeket és a fogékony faanyagokat - a károsító nem európai izolátumának jelenléte tekintetében - károsítótól mentesnek találják.

Az első albekezdéstől eltérve az Amerikai Egyesült Államokból származó Acer macrophyllum Pursh és Quercus spp. L. kéregmentes faanyaga 2016. november 30-ig behozható az Unióba anélkül, hogy eleget tenne e határozat I. melléklete 2. pontjának, feltéve, hogy teljesíti az e határozat II. mellékletében meghatározott feltételeket."

2. A 3. cikk (2) és (3) bekezdésében, valamint az 5. cikk (1) bekezdésében az "e határozat mellékletének" szöveg helyébe az "e határozat I. mellékletének" szöveg lép, és az ennek következtében szükséges nyelvtani kiigazításokat meg kell tenni.

3. A határozat a következő 6a. cikkel egészül ki:

"6a. cikk

(1) A tagállamoknak írásban tájékoztatniuk kell a Bizottságot és a többi tagállamot a 3. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében előírt eltérés alkalmazásáról.

Az eltérést alkalmazó tagállamok minden év július 15-ig tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot az e határozat 3. cikke (1) bekezdése második albekezdésének megfelelően az előző évben importált szállítmányok számáról, és részletes jelentést küldenek az e cikk (2) bekezdése szerinti minden feltartóztatott szállítmányról.

(2) A tagállamoknak a feltartóztatást követő 2 munkanapon belül értesíteniük kell a Bizottságot és a többi tagállamot a területükre a 3. cikk (1) bekezdése második albekezésének megfelelően behozott azon szállítmányokról, amelyek nem felelnek meg a II. mellékletben meghatározott feltételeknek.

(3) A Bizottság felkéri az Amerikai Egyesült Államokat, hogy biztosítsa a Bizottság számára a mesterségesen szárított lombos fűrészáru tanúsítási programjának értékeléséhez szükséges információkat."

4. A melléklet új neve I. melléklet.

5. A határozat szövege egy új II. melléklettel egészül ki, amelynek szövegét e rendelet melléklete tartalmazza.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2013. december 18-án.

a Bizottság részéről

Tonio BORG

a Bizottság tagja

(1) HL L 169., 2000.7.10., 1. o.

(2) A Bizottság 2002. szeptember 19-i 2002/757/EK határozata a Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. Közösségbe történő behurcolásának és a Közösségen belüli elterjedése elleni ideiglenes növény-egészségügyi szükségintézkedésekről (HL L 252., 2002.9.20., 37. o.).

(3) A Bizottság 2013. december 18-i 2013/780/EU végrehajtási határozata az Amerikai Egyesült Államokból származó Quercus L., Platanus L. és Acer saccharum Marsh. kéregmentes fűrészelt faanyagára vonatkozóan a 2000/29/EK irányelv 13. cikke (1) bekezdésének ii. pontjától való eltérésről (lásd e Hivatalos Lap 61. oldalát).

MELLÉKLET

"II. MELLÉKLET

I. RÉSZ

A 3. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett feltételek

A 3. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett feltételek, amelyek értelmében az Amerikai Egyesült Államokból származó Acer macrophyllum Pursh és Quercus spp. L. kéregmentes fűrészelt faanyaga behozható az Unióba anélkül, hogy eleget tenne az I. melléklet 2. pontjának, a következők:

1. a faanyagot a mesterségesen szárított lombos fűrészárukra vonatkozó tanúsítási programban (a továbbiakban: szárítási program) történő részvétel céljából az USA-beli NHLA által jóváhagyott és ellenőrzött fűrésztelepeken kell előállítani, vagy az ugyancsak az NHLA által jóváhagyott és ellenőrzött telephelyen kell kezelni;

2. a faanyagot megfelelő ideig és hőmérsékleten mesterségesen kell szárítani a szárazanyag százalékarányában kifejezett, 20 %-nál alacsonyabb nedvességtartalom eléréséig;

3. amennyiben a 2. pont szerinti feltétel teljesült, az egyes kötegekre szabványos azonosító acélpántot kell erősíteni az 1. pont szerinti fűrésztelep erre kijelölt tisztviselőjének közreműködésével vagy felügyeletével. Minden azonosítópántot »NHLA - KD (mesterségesen szárított)« bélyegzővel kell ellátni, valamint minden egyes köteghez egyedi számot kell rendelni;

4. annak biztosítására, hogy a (2) és (3) pont szerinti feltételek teljesüljenek, a faanyagot a tanúsítási programban meghatározott ellenőrzési eljárás alá kell vonni, amely az erre a célra meghatalmazással és minősítéssel rendelkező független harmadik fél által a jóváhagyott fűrésztelepen végzett, szállítást megelőző vizsgálatot és nyomonkövetést foglalja magában. Az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériumának Állat- és Növény-egészségügyi Ellenőrző Szolgálata köteles alkalmi jelleggel szállítást megelőző vizsgálatokat, hathavonta pedig ellenőrzéseket végezni a következők tekintetében: a tanúsítási programmal kapcsolatos NHLA-nyilvántartások és -eljárások, a független ellenőrök, valamint a fűrésztelep és a programban részt vevő más megfelelő telephelyek;

5. faanyagot az e melléklet II. részében meghatározott minta szerinti szabványos szárítási tanúsítványnak kell kísérnie, melyet a tanúsítási programban részt vevő meghatalmazott személy vagy személyek állítanak ki, és egy NHLA-ellenőr hagy jóvá. A megfelelően kitöltött szárítási tanúsítványon fel kell tüntetni a kéregmentes fűrészelt faanyag BF-ben (board foot) és köbméterben megadott mennyiségét. A tanúsítványon szerepelnie kell a kötegek teljes számának, valamint az egyes kötegekhez rendelt, az azonosítópántokon feltüntetett számnak.

II. RÉSZ

Model of Certificate of Kiln-drying

Agreement No. 07-8100-1173-MU

Cert #. xxxxx-xxxxx

CERTIFICATE OF KILN DRYING

Sawn Hardwood Lumber

Lumber Kiln Dried byConsignee
Name of Company:Name:
Address:Address:
City/State/Zip:City/State/Zip:
Phone:Country:
Order #:Port:
Invoice #:Container #:
Customer PO#:

Certificate Standard: This certifies that the lumber described below is of the allowed genera Quercus sp. and/or Platanus sp. and/or the species Acer saccharum and/or Acer macrophyllum; and has met the treatment requirements of the Dry Kiln Operators Manual and is bark free.

Description of Consignment:

Botanical Name of wood:

List species, thickness, grade of various items contained in shipment:

Bundle NumbersClip ID NumbersBoard FootageCubic Meters
Totals:# BundlesBdFtCubic Meters:

(This document is issued under a program officially approved by the Animal, Plant, Health, and Inspection Service of the U.S. Department of Agriculture. The products covered by this document are subject to pre-shipment inspection by that Agency. No liability shall be attached to the U.S. Department of Agriculture or any representatives of the Department with respect to this certificate.)

AUTHORIZED PERSON RESPONSIBLE FOR CERTIFICATION

Name (print) _Title _
I certify that the products described above satisfy the Kiln Drying requirements listed under Certificate Standard and is bark free.
Signature _Date _

NATIONAL HARDWOOD LUMBER ASSOCIATION VALIDATION

Name (print)Authorized signatureTitleDate

National Hardwood Lumber Association PO Box 34518 | Memphis, TN 38184-0518 | Ph. 901-377-1818|Fax 901-347-0034 | www.nhla.com

PLEASE SIGN THIS FORM IN BLUE INK'

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32013D0782 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32013D0782&locale=hu

Tartalomjegyzék