Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

3/2017. (II. 13.) OBT állásfoglalás

a Kúria által irányított ítélkezési gyakorlat elfogadása és alkalmazása, valamint annak indokolt továbbfejlesztése, vagy megváltoztatásának kezdeményezése szakmai kérdés jellegéről

A Kúria által irányított ítélkezési gyakorlat elfogadása és alkalmazása, valamint annak indokolt továbbfejlesztése, vagy megváltoztatásának kezdeményezése a bíró munkaköri kötelezettségével összefüggő szakmai kérdés, amely nem etikai mérlegelést igénylő kategória.

Indokolás

Az etikai eljárás kezdeményezői az Országos Bírói Tanács (továbbiakban: OBT) állásfoglalását kérték a következő bírói magatartással kapcsolatban:

A 2016. december 08. napján érkezett beadványukban kérték, hogy a Tanács állapítsa meg, hogy nem sérti az Etikai Kódex egyetlen cikkét sem, így a tárgyában összefüggő 1. cikkének (1) bekezdését, 4. cikkének (3) bekezdését, 6. cikkének (3) bekezdését sem az a bíró, aki valamely nem kötelező felsőbb bírósági elvi döntést, állásfoglalást vagy más, akár többségi bírói gyakorlatot alaposan megfontolt, érdemi döntésében részletezett szakmai meggyőződése folytán nem alkalmaz, ha az nem kötelező, mint a jogegységi határozat vagy a kúriai önkormányzati tanácsi határozat. Álláspontjuk szerint a kötelező joggyakorlat, különösen a jogegységi határozat értelmezésében a bírót nagyfokú szabadság illeti meg és csak a nyelvtani értelmezés alapján teljesen egyértelmű tartalommal nyilvánvalóan és egyenesen szembenálló értelmezést nem követhet (pl.: nemleges állítás igenlése, igenlő mondat tagadása az értelmezésben). Kérelmükben részletesen kifejtették, hogy nagyfokú a szabadsága a bírónak a jogegységi határozat alkalmazhatóságában, szakmai értékelése során, nem érheti hátrány, amennyiben nem követi a helyi gyakorlatot, mivel a hazai jogi szabályozás kizárólag az országos jogegységet ismeri.

A 11/2015. (II.10.) OBT határozat 2. §-a alapján az OBT a kérelmet befogadta.

A kérelem az Etikai Kódex következő szakaszaira hivatkozott:

Az Etikai Kódex 1. cikk (1) bekezdése szerint a bíró az ítélkező tevékenysége során minden befolyástól mentesen jár el, érvényesítve a felekkel való egyenlő bánásmód elvét. Munkája során még a látszatát is kerüli annak, hogy bárkinek kedvez, eljárása és döntése pártos vagy előítéleten alapul. Az ügyek eldöntésében - az anyagi és eljárásjogi előírások keretei között, összhangban a saját lelkiismeretével - szabadságot élvez.

Az Etikai Kódex 4. cikk (3) bekezdése szerint a bíró önképzéssel és szervezett továbbképzések révén folyamatosan bővíti az általános és a szakmai ismereteit.

Az Etikai Kódex 6. cikk (3) bekezdése szerint a bíró a felettes bíróság iránymutatásait a felek előtt nem kritizálja, eltérő álláspontját nem hangoztatja. A határozataiban az alsóbb szintű bíróság sértő kioktatásától, a bírói tekintély rombolásától tartózkodik. A kollégái által hozott döntéseket egyéb módon sem bírálja. Ezeket azonban a tudományos, oktatói vagy egyéb szakmai tevékenységének a gyakorlásakor, konstruktív jelleggel értékelheti, véleményezheti.

A bírói függetlenség alkotmányos alapelvéből következően a bírák az ítélkezési tevékenységükkel összefüggésben nem befolyásolhatók és nem utasíthatók. Az Etikai Kódex idézett 1. cikk (1) bekezdése a bírói függetlenség cím alatt a döntések során megkívánt külső befolyásmentességet és az egyes ügyek elbírálása során érvényesülő bírói szabadságot rögzíti, a 3. cikk (3) bekezdése a szakmai ismeretek bővítésére való törekvés szükségességét fejti ki. A kérelemben szereplő bírói magatartások - az ítélkezési gyakorlat elfogadása és alkalmazása, valamint annak indokolt továbbfejlesztése, vagy megváltoztatásának kezdeményezése - a bíró munkaköri kötelezettségével összefüggő szakmai kérdések. Szakmai kérdés, hogy a bíró az ítélkezés egységességének biztosítása érdekében közzétett jogegységi határozatok, elvi bírósági döntések és határozatok értelmezése során hogyan jár el, kellő indokát adja-e egy nem kötelezően alkalmazandó határozat mellőzésének, vagy helyesen alkalmazza-e a kötelező jogegységi határozatokat ítélkező tevékenysége során. Etikai kérdést ez csak abban az esetben vet fel, amennyiben eltérő szakmai álláspontját meg nem engedhető, sértő, becsmérlő stílusban fejti ki. A joggyakorlat helyes vagy helytelen alkalmazása azonban nem etikai, hanem a bíró munkájának értékelésével összefüggő szakmai kérdés.

Mindezekre tekintettel az OBT a rendelkező részben foglaltak szerint adta ki állásfoglalását.

Az OBT állásfoglalását a 11/2015. (II.10.) OBT határozatban meghatározott ügyrend szerinti eljárásban hozta meg. Elrendeli az Ügyrend 11. §-ában írtak alapján jelen állásfoglalás OBT honlapján való közzétételét.

Dr. Hajdu István s. k.,

az Országos Bírói Tanács soros elnöke

Tartalomjegyzék