Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt "elvi tartalmában" közvetlenül kereshet. (KISFILMMEL)

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32002L0010[1]

A Tanács 2002/10/EK irányelve (2002. február 12.) a feldolgozott dohányra kivetett jövedéki adók szerkezete és adókulcsai tekintetében a 92/79/EGK, a 92/80/EGK és a 95/59/EK irányelv módosításáról

A Tanács 2002/10/EK irányelve

(2002. február 12.)

a feldolgozott dohányra kivetett jövedéki adók szerkezete és adókulcsai tekintetében a 92/79/EGK, a 92/80/EGK és a 95/59/EK irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 93. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel:

(1) A cigaretták adójának közelítéséről szóló, 1992. október 19-i 92/79/EGK tanácsi irányelv 4. cikkével [4], valamint a cigarettán kívüli feldolgozott dohány adójának közelítéséről szóló, 1992. október 19-i 92/80/EGK tanácsi irányelv 4. cikkével [5] összhangban alapos vizsgálatra került sor a dohánytermékekre kivetett jövedéki adók adókulcsai és szerkezete tekintetében.

(2) A Bizottság által e tárgyban készített első, 1995. szeptember 13-i jelentés pusztán az említett irányelvek megvalósításának bizonyos nehézségeire hívta fel a figyelmet anélkül, hogy konkrét megoldásokra tett volna javaslatot.

(3) A Bizottság második, 1998. május 15-i jelentése megvizsgálta a szükséges technikai módosításokat, amelyek főleg a cigarettára kivetett átfogó minimális jövedéki adó korrekciójára irányultak, változatlanul hagyva az adó szerkezetét és az adókulcsokat. A jelentés, amelyet 1998. május 18-án nyújtottak be a Tanácsnak, javaslatot tett egy módosító irányelv [6] elfogadására is.

(4) A cigaretták adójának közelítéséről szóló 92/79/EGK irányelv, a cigarettán kívüli feldolgozott dohány adójának közelítéséről szóló 92/80/EGK irányelv és a feldolgozott dohány fogyasztását érintő, forgalmi adón kívüli egyéb adókról szóló 95/59/EK irányelv módosításáról szóló, 1999. július 29-i 1999/81/EK tanácsi irányelv [7] lényegében elfogadta a Bizottság által tett javaslatokat.

(5) A dohánytermékek Közösségen belüli ára és jövedéki adókulcsai változásának elemzése azt mutatja, hogy továbbra is jelentős különbségek mutatkoznak a tagállamok között, ami a jelenlegi helyzetben és a bővítés után is zavarhatja a belső piac működését.

(6) Az egyes tagállamokban alkalmazott adókulcsok nagyobb konvergenciája elősegítheti a csalás és a csempészet visszaszorítását a Közösségben. A legkeresettebb árkategóriába tartozó cigaretták kiskereskedelmi eladási árára kivetett legalább 57 %-os jövedéki adóterhen túlmenően euróban rögzített minimumösszeg bevezetése biztosítani fogja az ilyen cigarettákra kivetett jövedéki adó megfelelő minimális szintjét. Azon tagállamok számára, amelyek esetében gazdasági okokból nehézséget okozna az euróban rögzített minimumösszeg azonnali bevezetése, legkésőbb 2004. december 31-ig halasztást kell engedélyezni az új követelmény teljesítésére. Azon tagállamok számára, amelyek már most magas jövedéki adót alkalmaznak, nagyobb eltérést kell engedélyezni az adókulcsok beállítása tekintetében. 2006. július 1-jétől a rögzített minimumösszegek további növelését kell előirányozni. Figyelembe véve azokat a gazdasági nehézségeket, amelyeket a megnövelt összegnek az ezen időponttól hatályos bevezetése okozhat, a Spanyol Királyság és a Görög Köztársaság számára engedélyezni kell a végrehajtás elhalasztását 2007. december 31-ig.

(7) A Szerződés megköveteli az emberi egészség magas szintű védelmének biztosítását a Közösség valamennyi politikájának és cselekvésének meghatározása és végrehajtása során. Mind a cigaretta, mind pedig a cigarettasodrásra szánt, finomra vágott dohány káros a fogyasztók egészségére. Az adószint jelentős tényező a dohánytermékek árában, és ezáltal befolyást gyakorol a fogyasztók dohányzási szokásaira. Következésképpen a finomra vágott dohány minimális adókulcsait fokozatosan közelíteni kell a cigarettára kivetett minimális adókulcsokhoz.

(8) A szivar, a szivarka, továbbá a szivarsodrásra szánt, finomra vágott dohány és egyéb szívható dohány Közösségen belüli minimális adókulcsai reálérték-csökkenésének elkerülése érdekében meghatározott összegben kifejezett mértékben fokozatosan növelni kell a minimális adókulcsokat.

(9) A jövedéki adók szerkezetének összehangolását úgy kell végrehajtani, hogy ne torzítsa az azonos árucsoportba tartozó feldolgozott dohány különféle fajtái közötti versenyt, és lehetővé tegye a tagállamok hazai piacaira való bejutást.

(10) Az egységes és tisztességes adózás érdekében, a feldolgozott dohány fogyasztását érintő, a forgalmi adón kívüli egyéb adókról szóló, 1995. november 27-i 95/59/EK tanácsi irányelvben [8] a szivarra és a szivarkára vonatkozó meghatározást módosítani kell úgy, hogy jövedéki adózás szempontjából a cigarettához sok tekintetben hasonló szivarfajták is cigarettának minősüljenek.

(11) A Németországi Szövetségi Köztársaság számára engedélyezni kell, hogy legkésőbb 2007. december 31-ig elhalaszthassa az új meghatározás alkalmazását, figyelembe véve mindazokat a gazdasági nehézségeket, amelyeket az azonnali végrehajtás okozhatna az érintett gazdasági szereplőknek Németországban.

(12) A tagállamok számára hatásosabb eszközöket kell biztosítani a tisztességtelen árképzés, illetve a piac működését zavaró termékek megjelenése elleni fellépésre. Ezt a célt szolgálja a tagállamok feljogosítása arra, hogy minimális jövedéki adót vessenek ki a cigarettára, amely azonban nem haladhatja meg a legkeresettebb árkategóriába tartozó cigarettákra kivetett jövedéki adót.

(13) Rendelkezni kell a rendszeres felülvizsgálatról. Célszerűnek tűnik azonban a felülvizsgálatot négyéves időközönként végezni, hogy megfelelő idő álljon rendelkezésre az ezen irányelvben bevezetett módosítások hatásának vizsgálatára.

(14) Ezért a 92/79/EGK, a 92/80/EGK és a 95/59/EK irányelvet megfelelőképpen módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 92/79/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 2. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"2. cikk

(1) Minden tagállam átfogó minimális jövedéki adót alkalmaz (természetes mértékegységben meghatározott (specifikus) adó, plusz értékarányos (ad valorem) adó, ide nem értve a hozzáadottérték-adót), amely a (valamennyi adót magában foglaló) kiskereskedelmi eladási ár 57 %-ával egyenlő adóterhet jelent, és amelynek összege a legkeresettebb árkategóriába tartozó cigaretták esetében nem lehet kevesebb, mint 60 EUR/1000 cigaretta. 2006. július 1-jétől a "60 EUR" helyébe "64 EUR" lép.

(2) Azok a tagállamok, amelyek a legkeresettebb árkategóriába tartozó cigarettákra legalább 95 EUR/1000 cigaretta összegű átfogó minimális jövedéki adót alkalmaznak, nem kötelesek betartani az 57 %-os minimális adóteher követelményét. 2006. július 1-jétől a "95 EUR" helyébe "101 EUR" lép.

(3) A cigarettára kivetett átfogó minimális jövedéki adó a legkeresettebb árkategóriába tartozó cigaretták alapján a megfelelő év január 1-jei állapotra vonatkozó adatok szerint kerül meghatározásra.

(4) Az (1) bekezdés sérelme nélkül azok a tagállamok, amelyek 2001. július 1-jén kevesebb, mint 60 EUR/1000 cigaretta összegű átfogó minimális jövedéki adót alkalmaztak a legkeresettebb árkategóriába tartozó cigarettáknál, legkésőbb 2004. december 31. napjáig bezárólag elhalaszthatják a 60 EUR/1000 cigaretta összegű átfogó minimális jövedéki adó alkalmazását a legkeresettebb árkategóriába tartozó cigarettáknál.

(5) Az átfogó minimális jövedéki adóra euróban megszabott összeg nemzeti valutákban kifejezett értékét évente egyszer állapítják meg. Ehhez az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában október első munkanapjára kihirdetett árfolyamokat alkalmazzák, amelyek a következő naptári év január 1-jétől hatályosak.

(6) Az előző bekezdéstől eltérően azok a tagállamok, amelyek nem vezették be az eurót, a 2000. év októberének első munkanapjáán érvényes árfolyamon határozhatják meg a (2) bekezdésben említett 95 EUR nemzeti valutájukban kifejezett értékét. Az ebben a bekezdésben engedélyezett eltérést a Bizottság által a 4. cikkel összhangban benyújtandó következő jelentésben felül kell vizsgálni."

2. A 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"4. cikk

A Bizottság négyévente jelentést nyújt be a Tanácsnak, és ahol szükséges, javaslatot tesz az ezen irányelvben megállapított jövedéki adókulcsokra, valamint a feldolgozott dohány fogyasztását érintő, forgalmi adón kívüli egyéb adókról szóló, 1995. november 27-i 95/59/EK tanácsi irányelv [9] 16. cikkében meghatározott jövedéki adók struktúrájára vonatkozóan. A Tanács megvizsgálja a jelentést és a javaslatot, majd az Európai Parlamenttel folytatott tanácskozást követően egyhangú döntéssel fogadja el a szükséges intézkedéseket. A Bizottság jelentése és a Tanács által végrehajtott vizsgálat figyelembe veszi a belső piac megfelelő működését, a 2. cikkben említett jövedéki adó mértékeinek kizárólag az inflációt számításba vevő reálértékét, és a Szerződés szélesebb körű céljait."

2. cikk

A 92/80/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 3. cikk (1) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

"2002. július 1-jétől a cigarettasodrásra szánt, finomra vágott dohányra kivetett átfogó jövedéki adó a valamennyi adót magában foglaló kiskereskedelmi eladási ár legalább 32 %-a vagy 27 EUR/kilogramm.

2003. július 1-jétől az átfogó jövedéki adó legalább az alábbi mértékeknek, illetve minimumösszegeknek felel meg:

a) szivarok vagy szivarkák esetében: a valamennyi adót magában foglaló kiskereskedelmi eladási ár 5 %-a vagy 1000 darabonként vagy kilogrammonként 11 EUR;

b) cigarettasodrásra szánt, finomra vágott dohány esetében: a valamennyi adót magában foglaló kiskereskedelmi eladási ár 33 %-a vagy kilogrammonként 29 EUR;

c) egyéb szívható dohány esetében: a valamennyi adót magában foglaló kiskereskedelmi eladási ár 20 %-a vagy kilogrammonként 20 EUR.

2004. július 1-jétől a cigarettasodrásra szánt, finomra vágott dohányra kivetett átfogó jövedéki adó a valamennyi adót magában foglaló kiskereskedelmi eladási ár legalább 36 %-a vagy 32 EUR/kilogramm."

2. A 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"4. cikk

A Bizottság négyévente jelentést nyújt be a Tanácsnak, és ahol szükséges, javaslatot tesz az ezen irányelvben megállapított jövedéki adókulcsokra vonatkozóan. A Tanács megvizsgálja a jelentést és a javaslatot, majd az Európai Parlamenttel folytatott tanácskozást követően egyhangú döntéssel fogadja el a szükséges intézkedéseket. A Bizottság jelentése és a Tanács által végrehajtott vizsgálat figyelembe veszi a belső piac megfelelő működését, a jövedéki adó kulcsainak reálértékét, valamint a Szerződés szélesebb körű céljait."

3. cikk

A 95/59/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 3. cikk 3. és 4. pontja helyébe a következő szöveg lép:

"3. tisztított keverékdohányból készült szivarbélből, valamint a terméket - megfelelő esetben a füstszűrőt is, szopókás szivaroknál azonban a szopókát nem beleértve - teljesen körülölelő, a szivar szokásos színével megegyező színű, regenerált dohánylevélből készült külső burkolólevélből és belső burokból álló sodrott dohányáru, amelynek darabsúlya - füstszűrő illetve szopóka nélkül - legalább 1,2 g, és amelynél a külső burkolólevél spirális irányban, legalább 30°-os hegyesszögben tekeredik fel a szivar hosszanti tengelyére;

4. tisztított keverékdohányból készült szivarbélből, valamint a szivar szokásos színével megegyező színű, regenerált dohánylevélből készült, és a terméket - megfelelő esetben a füstszűrőt is, hegyes végű szivaroknál azonban a szopókát nem beleértve - teljesen körülölelő külső burkolólevélből álló sodrott dohányáru, amelynek darabsúlya - füstszűrő illetve szopóka nélkül - legalább 2,3 g, és amelynek a hossztengely legalább egyharmadánál mért kerülete eléri a 34 mm-t."

2. A 16. cikk (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(5) A tagállamoknak jogukban áll minimális jövedéki adót kivetni azokra a cigarettákra, amelyeket a legkeresettebb árkategóriába tartozó cigaretták kiskereskedelmi eladási áránál alacsonyabb áron hoznak forgalomba, azzal a feltétellel, hogy az így megállapított minimális jövedéki adó nem haladhatja meg a legkeresettebb árkategóriába tartozó cigarettákra kivetett jövedéki adót."

4. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2002. július 1-jéig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően:

- a Németországi Szövetségi Köztársaság engedélyt kap arra, hogy az ezen irányelv 3. cikke (1) bekezdésének való megfeleléséhez szükséges rendelkezéseket legkésőbb 2008. január 1-jéig léptesse hatályba,

- a Spanyol Királyság és a Görög Köztársaság (a 92/79/EGK irányelv 2. cikke (1) bekezdésének második mondatára tekintettel) engedélyt kap arra, hogy az ezen irányelv 1. cikke (1) bekezdésének való megfeleléséhez szükséges rendelkezéseket legkésőbb 2008. január 1-jéig léptesse hatályba.

(3) Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(4) A tagállamok közlik nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

5. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

6. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2002. február 12-én.

a Tanács részéről

az elnök

R. De Rato Y Figared

[1] HL C 186. (E), 2001.6.28., 235. o.

[2] 2002. február 5-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[3] HL C 36., 2002.2.8., 111. o.

[4] HL L 316., 1992.10.31., 8. o. Az 1999/81/EK irányelvvel (HL L 211., 1999.8.11., 47. o.) módosított irányelv.

[5] HL L 316., 1992.10.31., 10. o. Az 1999/81/EK irányelvvel módosított irányelv.

[6] HL C 203., 1998.6.30., 16. o.

[7] HL L 211., 1999.8.11., 47. o.

[8] HL L 291., 1995.12.6., 40. o. Az 1999/81/EK irányelvvel módosított irányelv.

[9] HL L 291., 1995.12.6., 40. o. Az 1999/81/EK irányelvvel (HL L 211., 1999.8.11., 47. o.) módosított irányelv.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32002L0010 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32002L0010&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.