32016D1070[1]

A Tanács (EU) 2016/1070 végrehajtási határozata (2016. június 27.) az 1-fenil-2-(pirrolidin-1-il)pentán-1-on (α-pirrolidin-valerofenon, α-PVP) ellenőrzési intézkedéseknek való alávetéséről

A TANÁCS (EU) 2016/1070 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2016. június 27.)

az 1-fenil-2-(pirrolidin-1-il)pentán-1-on (α-pirrolidin-valerofenon, α-PVP) ellenőrzési intézkedéseknek való alávetéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az új pszichoaktív anyagokra vonatkozó információcseréről, kockázatértékelésről és ellenőrzésről szóló, 2005. május 10-i 2005/387/IB tanácsi határozatra (1) és különösen annak 8. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (2),

mivel:

(1) A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontjának kibővített tudományos bizottsága rendkívüli ülésén a 2005/387/IB tanácsi határozat 6. cikke alapján kockázatértékelési jelentést készített az 1-fenil-2-(pirrolidin-1-il)pentán-1-on (α-pirrolidin-valerofenon, α-PVP új pszichoaktív anyagról, majd e jelentést 2015. november 27-én benyújtotta a Bizottságnak és a Tanácsnak.

(2) Az α-PVP erős pszichostimuláns, amely szerkezetileg rokonságot mutat az Egyesült Nemzetek Szervezete pszichotrop anyagokról szóló 1971. évi egyezménye szerint ellenőrzött katinon, pirovaleron és metilén-dioxi-pirovaleron (MDPV) anyaggal. Az α-PVP-t mind a 28 tagállamban, valamint Törökországban és Norvégiában is észlelték; a lefoglalt, valamint összegyűjtött minták szerint elsősorban por és tabletta formájában ismeretes. A rendelkezésre álló információk szerint az α-PVP több kilogrammos kiszerelésben érkezik Kínából az Unió kábítószerpiacára, és ezután kerül az Unión belül forgalomba. Az egyik tagállamban két tiltott gyártólétesítményt vettek zár alá, ami azt jelzi, hogy α-PVP gyártásához az Unión belül is van kapacitás.

(3) Nyolc tagállam összesen 115 halálesetet és 191 heveny mérgezést jelentett, amely esetekben az α-PVP jelenléte volt kimutatható. Az esetek többségében az érintettek szándékosan vagy akaratlanul más hatóanyagokkal együtt fogyasztották az α-PVP-t. Ha az α-PVP szélesebb körben hozzáférhetővé válik és fogyasztása elterjed, jelentős hatással lehet az egyes személyek egészségre és a közegészségre.

(4) A rendelkezésre álló adatok szerint az α-PVP használói között a rekreációs stimulánsfogyasztók, valamint a magas kockázatú kábítószer-fogyasztók - többek között intravénás stimuláns- és opioidfogyasztók - egyaránt jelen vannak, és a fogyasztók között gyakran előfordul a politoxikomán droghasználat. Az anyag fogyasztásának elterjedtségéről, hosszú távú következményeiről és szociális kockázatairól kevés adat áll rendelkezésre.

(5) Az α-PVP-hez kapcsolódó egészségügyi kockázatok - idült és heveny toxicitás - átfogó értékeléséről információ és közzétett tanulmány nem áll rendelkezésre, de állatoknál tett megfigyelések szerint az anyag hatása más stimulánsokéhoz hasonló. Az embereknél megfigyelt mellékhatása a tachycardia, a hyperthermia, a diaphoresis, az agitáció, a klónusos görcs és roham, a zavartság, valamint az agresszió. Preklinikai vizsgálatok szerint az α-PVP esetében embereknél fennáll az anyaggal való visszaélés és a függőség kialakulásának valószínűsége.

(6) Az α-PVP-nek megalapozott vagy elismert humán vagy állatgyógyászati orvosi alkalmazása nincs. Semmilyen jel nem utal arra, hogy az analitikus referenciaanyagokban, valamint - az anyag kábítószerpiacon való megjelenésének következményeképpen végzett - vegyi, farmakológiai és toxikológiai vizsgálatokra irányuló tudományos kutatásokban való használatán kívül bármilyen egyéb célra felhasználásra kerülne.

(7) Annak ellenére, hogy α-PVP-vel kapcsolatosan csekély mennyiségű tudományos bizonyíték áll rendelkezésre, az anyag egészségügyi kockázataival kapcsolatos bizonyítékok és információk - vagyis az, hogy kimutatását halálos és akut mérgezési esetekben dokumentálták - elegendő okot szolgáltatnak arra, hogy az Unióban az α-PVP-t ellenőrzési intézkedések hatálya alá vonják.

(8) Mivel 16 tagállam az Egyesült Nemzetek Szervezete pszichotrop anyagokról szóló 1971. évi egyezménye szerinti kötelezettségeken alapuló jogszabályai előírásainak megfelelően szabályozza az α-PVP-t, valamint öt tagállam alkalmaz egyéb jogszabályi intézkedéseket az anyag ellenőrzésére, segítene elkerülni a határon átnyúló bűnüldözés és igazságügyi együttműködés útjában álló akadályokat, valamint védelmet nyújtana az anyag elérhetősége és fogyasztása által jelentett kockázatokkal szemben, ha az említett anyagot Unió-szerte alkalmazandó ellenőrzési intézkedések alá vonnák,

(9) A 2005/387/IB tanácsi határozat végrehajtási hatásköröket ruház a Tanácsra annak érdekében, hogy uniós szinten gyors és szakértelmen alapuló válaszlépéseket lehessen tenni a tagállamok által észlelt és bejelentett új pszichoaktív anyagok megjelenésére azáltal, hogy az ilyen anyagokat Unió-szerte alkalmazandó ellenőrzési intézkedéseknek veti alá. Mivel az ilyen végrehajtási hatáskörök gyakorlásához szükséges feltételek teljesültek és az erre vonatkozó eljárást is lefolytatták, a Tanácsnak végrehajtási határozatot kell elfogadnia annak érdekében, hogy az α-PVP-t az Unió egészében ellenőrzési intézkedések hatálya alá lehessen vonni.

(10) Dániára nézve a 2005/387/IB határozat kötelező, ezért részt vesz ennek a 2005/387/IB határozatot végrehajtó határozatnak az elfogadásában és alkalmazásában.

(11) Írországra nézve a 2005/387/IB határozat kötelező, ezért részt vesz ennek a 2005/387/IB határozatot végrehajtó határozatnak az elfogadásában és alkalmazásában.

(12) Az Egyesült Királyságra nézve a 2005/387/IB határozat nem kötelező, ezért nem vesz részt ennek a 2005/387/IB határozatot végrehajtó határozatnak az elfogadásában, továbbá az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az 1-fenil-2-(pirrolidin-1-il)pentán-1-on (α-pirrolidin-valerofenon, α-PVP) új pszichoaktív anyagot ellenőrzési intézkedéseknek kell alávetni az egész Unióban.

2. cikk

A tagállamok 2017. július 3-ig nemzeti jogukkal összhangban megteszik a szükséges lépéseket, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezete pszichotrop anyagokról szóló 1971. évi egyezménye szerinti kötelezettségeiken alapuló jogszabályaik előírásainak megfelelően az 1. cikkben említett új pszichoaktív anyagot ellenőrzési intézkedések és büntetőjogi szankciók alá vonják.

3. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a határozatot a Szerződésekkel összhangban kell alkalmazni.

Kelt Luxembourgban, 2016. június 27-én.

a Tanács részéről

az elnök

M.H.P. VAN DAM

(1) HL L 127., 2005.5.20., 32. o.

(2) 2016. június 8-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32016D1070 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32016D1070&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére