Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt "elvi tartalmában" közvetlenül kereshet. (KISFILMMEL)

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32010R1089[1]

A Bizottság 1089/2010/EU rendelete ( 2010. november 23. ) a 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv téradatkészletek és -szolgáltatások interoperabilitására vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtásáról

A BIZOTTSÁG 1089/2010/EU RENDELETE

(2010. november 23.)

a 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv téradatkészletek és -szolgáltatások interoperabilitására vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról szóló, 2007. március 14-i 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre ( 1 ) és különösen annak 7. cikke (1) bekezdésére,

(1)

A 2007/2/EK irányelv megállapítja az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra létrehozására vonatkozó általános szabályokat. Ezen infrastruktúrán belül a tagállamoknak hozzáférhetővé kell tenniük a 2007/2/EK irányelv egy vagy több mellékletével összefüggő adatkészleteket és a megfelelő téradat-szolgáltatásokat a téradatkészletek és -szolgáltatások interoperabilitására és - amennyiben az megvalósítható - harmonizációjára vonatkozó technikai előírásokkal összhangban.

(2)

A technikai előírások a vonatkozó felhasználói igényeket veszik figyelembe, amelyeket az érdekelt felektől felhasználói igényfelmérés, valamint a benyújtott referenciaanyagok és a vonatkozó uniós környezetpolitikák, illetve a környezetre esetlegesen hatást gyakorló szakpolitikák és tevékenységek elemzése alapján gyűjtöttek össze.

(3)

A technikai rendelkezések megvalósíthatóságát és a várható költség és haszon arányosságát a Bizottság az érdekelt felek által bejelentett vizsgálati eredmények, a költség-haszon szempontokra vonatkozó információkérésre a nemzeti kapcsolattartó pontok révén a tagállamok által adott válaszok és a téradat infrastruktúrák költség-haszon arányára vonatkozóan a tagállamok által elvégzett regionális szintű tanulmányok alapján vizsgálta.

(4)

A tagállamok képviselői, valamint egyéb természetes vagy jogi személyek, akiknek érdekük fűződik a téradatokhoz - beleértve a felhasználókat, az előállítókat, az értéknövelt szolgáltatások nyújtóit és a koordináló testületeket - a javasolt szakértők révén lehetőséget kaptak a végrehajtási szabályok kidolgozásában való részvételre, illetve az érdekelt felekkel folytatott konzultáció és vizsgálati gyakorlat révén a végrehajtási szabálytervezet értékelésére.

(5)

Az interoperabilitás megvalósításához és a felhasználói és előállítói közösségek törekvéseinek hasznosításához - adott esetben - a nemzetközi szabványokat beépítik a 2007/2/EK irányelv I., II. és III. mellékletében felsorolt téradattémák elemeire vonatkozó elképzelésekbe és meghatározásokba.

(6)

A téradattémák közötti interoperabilitás és harmonizáció biztosítása érdekében a tagállamoknak teljesíteniük kell a közös adattípusokra, a térobjektumok azonosítására, az interoperabilitáshoz tartozó metaadatokra, az általános hálózati modellre és a valamennyi téradattémát érintő egyéb elképzelésekre és szabályokra vonatkozó követelményeket.

(7)

Az egy téradattémán belüli interoperabilitás és harmonizáció biztosítása érdekében a tagállamoknak a térbeli objektumok osztályozási rendszerét és meghatározásait, alapvető attribútumait és asszociációs szerepeit, adattípusokat, értéktartományokat és az egyes téradattémákra vonatkozó egyedi szabályokat kell használniuk.

(8)

Mivel ez a rendelet nem tartalmazza a végrehajtásához szükséges kódlista értékeket, csak akkor lehet alkalmazni, ha ezeket az értékeket jogszabály keretében elfogadták. Ezért helyénvaló e rendelet alkalmazhatóságát elhalasztani.

(9)

Az e a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 2007/2/EK irányelv 22. cikke alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy és hatály

1. Ez a rendelet a 2007/2/EK irányelv I., II. és III. mellékletében felsorolt témák szerinti téradatkészletek és téradat-szolgáltatások interoperabilitására és - adott esetben - harmonizációjára vonatkozó technikai rendelkezések követelményeit határozza meg.

2. Ez a rendelet nem alkalmazandó a 976/2009/EK bizottsági rendelet ( 2 ) hatálya alá eső hálózati szolgáltatásokra.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat, valamint a mellékletekben foglalt témaspecifikus meghatározásokat kell alkalmazni:

1.

"absztrakt típus" (abstract type) : olyan típus, amely nem besorolható, de rendelkezhet attribútumokkal és asszociációs szerepekkel,

2.

"asszociációs szerep" (association role) : olyan érték vagy objektum, amellyel egy típus kapcsolatban áll a 2007/2/EK irányelv 8. cikke (2) bekezdésének b) pontjában említettek szerint,

3.

"attribútum" (attribute) : a típus egyfajta jellemzője, a 2007/2/EK irányelv 8. cikke (2) bekezdésének c) pontjában említettek szerint,

5.

"kódlista" (code list) : olyan nyitott felsorolás, amely tovább bővíthető,

6.

"adattípus" (data type) : azonosító nélküli értékkészlet leírója, az ISO/TS 19103:2005 szabvány szerint,

7.

"felsorolás" (enumeration) : olyan adattípus, amelynek példányai megnevezett szövegkonstans értékek kötött listáját alkotják. Egy felsorolt típus attribútumai csak az ebben a listában szereplő értékeket vehetik fel,

8.

"külső objektumazonosító" (external object identifier) : olyan egyedi objektumazonosító, amelyet a felelős szerv tett közzé, és amelyet külső alkalmazások használhatnak a térbeli objektumra való hivatkozáshoz,

9.

"azonosító" (identifier) : olyan nyelvtanilag független karaktersor, amely képes a hozzárendelés egyedi és permanens azonosítására, az EN ISO 19135:2007 szabványnak megfelelően,

10.

"besorolás" (instantiate) : egy olyan objektum létrehozása, amely megfelel a besorolt típus esetében megállapított meghatározásnak, attribútumoknak, asszociációs szerepeknek és kényszerfeltételeknek,

11.

"réteg" (layer) : a földrajzi adatok egy alapegysége, amely az EN ISO 19128:2008 szabvány értelmében a szerverről térképként lekérdezhető,

12.

"életciklus-információ" (life-cycle information) : egy térbeli objektum tulajdonságkészlete, amely a térbeli objektum verzióinak időbeli jellemzőit, vagy a verziók közötti eltéréseket írja le,

13.

"metaadatelem" (metadata element) : diszkrét egységnyi metaadat, az EN ISO 19115:2005/AC:2008 szabvány szerint,

14.

"csomag" (package) : általános célú mechanizmus az elemek csoportba rendezéséhez,

15.

"regiszter" (register) : olyan azonosítókat tartalmazó fájlkészlet, amelyeket a társított tételek leírásával rendelkező tételekhez rendeltek, az EN ISO 19135:2007 szabvánnyal összhangban,

16.

"térobjektum-típus" (spatial object type) : a térbeli objektumok osztályozása,

17.

"stílus" (style) : leképezés térobjektum-típusokból, valamint tulajdonságaikból és kényszerfeltételeiből a térképek rajzolásához használt paraméterezett szimbólumokra,

18.

"altípus" (sub-type of) : egy egyedibb és egy általánosabb típus közötti kapcsolat, ahol az egyedibb típus teljes mértékben összhangban áll az általánosabb típussal és kiegészítő információkat tartalmaz, az ISO/TS 19103:2005 szabványból átvettek szerint,

19.

"típus" (type) : térobjektum-típus vagy adattípus,

20.

"voidable" (betöltetlenül hagyható) : egy attribútum vagy asszociációs szerep esetében "void" (betöltetlen) érték adható meg, amennyiben a tagállamok által fenntartott téradatkészletekben nem található megfelelő érték, illetve a meglévő értékekből nem lehet ésszerű költségek mellett megfelelő értéket származtatni. Amennyiben egy attribútum vagy asszociációs szerep nem "voidable", a "voidability"-t (betöltetlenül hagyhatóságot) meghatározó táblázatcella üresen marad,

21.

"tulajdonság" (property) : attribútum vagy asszociációs szerep,

22.

"unió típus" (union type) : több (tagattribútumként felsorolt) alternatíva közül pontosan egyből álló típus, az ISO/TS 19103:2005 szabvány szerint,

23.

"asszociációs osztály" (association class) : két egyéb típus között fennálló kapcsolat további tulajdonságait definiáló típus,

24.

"fedvény" (coverage) : függvényként használható térbeli objektum, amely a térbeli, időbeli vagy térbeli-időbeli tartományán belül eső bármely közvetlen pozícióra a saját értéktartományába tartozó értéket ad vissza, az ISO/TS 19123:2007 szabvány szerint,

25.

"tartomány" (domain) : az ISO/TS 19103:2005 szabvány szerint jól meghatározott készlet,

26.

"értéktartomány" (range) : attribútum-értékek egy függvény által az ISO/TS 19123:2007 szabvány szerint valamely fedvény tartományának elemeihez rendelt készlete,

27.

"javított rács" (rectified grid) : a rácskoordinátákat egy adott vonatkoztatási rendszer koordinátáira az EN ISO 19123:2007 szabvány szerint átvinni képes affin transzformációhoz társuló rács,

28.

"vonatkoztatható rács" (referenceable grid) : olyan rács, amelyhez egy, a rácskoordináta-értékek külső vonatkoztatási rendszerhez képest megadott koordináták értékeire való átalakítására az EN ISO 19123:2007 szabvány szerinti transzformáció társul,

29.

"tesszelláció" (tessellation) : valamely tér felosztása olyan, egymást közvetlenül határoló alterek készletére, amelyek dimenziója a felosztott tér dimenziójával azonos. Kétdimenziós térben a tesszelláció egymást át nem fedő poligonok készletéből áll, amelyek a kijelölt területet teljes egészében lefedik,

30.

"szűkebb érték" (narrower value) : olyan érték, amely hierarchikus kapcsolatban áll valamely általánosabb szülőértékkel,

31.

a "végpont" (end point) : olyan internetcím, amely egy téradat-szolgáltatás által biztosított művelet közvetlen lehívására szolgál;

32.

a "hozzáférési pont" (access point) : olyan internetcím, amely a téradat-szolgáltatás részletes leírását tartalmazza, ideértve a végrehajtását lehetővé tévő végpontok listáját;

33.

a "lehívható téradat-szolgáltatás" (invocable spatial data service) :

az alábbi elemek mindegyikét jelenti:

a) olyan téradat-szolgáltatás, melynek metaadatai megfelelnek az 1205/2008/EK bizottsági rendelet ( 3 ) követelményeinek;

b) olyan téradat-szolgáltatás, melynek legalább egy helyazonosítója hozzáférési pont;

c) olyan dokumentált, nyilvánosan hozzáférhető műszaki specifikációknak megfelelő téradat-szolgáltatás, amelyek a szolgáltatás végrehajtásához szükséges információkat biztosítják;

34.

az "interoperábilis téradat-szolgáltatás" (interoperable spatial data service) : olyan lehívható téradat-szolgáltatás, amely teljesíti a VI. melléklet követelményeit;

35.

a "harmonizált téradat-szolgáltatás" (harmonised spatial data service) : olyan interoperábilis téradat-szolgáltatás, amely teljesíti a VII. melléklet követelményeit;

36.

a "konform téradatkészlet" (conformant spatial data set) : olyan téradatkészletet jelent, amely teljesíti e rendelet követelményeit;

37.

a "művelet" (operation) : olyan tevékenységet jelent, amelyet téradat-szolgáltatás biztosít;

38.

az "interfész" (interface) : azt a megnevezett műveletsort jelenti, amely az ISO 19119:2005 szabvány szerinti entitás viselkedését jellemzi.

3. cikk

Közös típusok

A 2007/2/EK irányelv I., II. és III. mellékletében felsoroltak közül több témában is előforduló, azaz közös típusoknak meg kell felelniük az I. mellékletben található fogalommeghatározásoknak és kényszerfeltételeknek, valamint tartalmazniuk kell az abban foglalt attribútumokat és asszociációs szerepeket.

4. cikk

A térbeli objektumok cseréjének és osztályozásának típusai

1. A 2007/2/EK irányelv 4. cikkében megállapított feltételeknek megfelelő adathalmazok térbeli objektumainak cseréjéhez és osztályozásához a tagállamok a II., a III. és a IV. mellékletben az adathalmazokhoz tartozó témákra vonatkozóan meghatározott térobjektumtípusokat és a kapcsolódó adattípusokat, felsorolásokat és kódlistákat használják.

2. A térobjektum-típusoknak és adattípusoknak meg kell felelniük a mellékletekben található fogalommeghatározásoknak és kényszerfeltételeknek, valamint tartalmazniuk kell az abban foglalt attribútumokat és asszociációs szerepeket.

3. A térobjektum-típusok vagy adattípusok attribútumaiban vagy asszociációs szerepeiben használt felsorolásoknak és kódlistáknak meg kell felelniük a mellékletekben foglalt fogalommeghatározásoknak, valamint tartalmazniuk kell az abban megállapított értékeket. A felsorolási és kódlistaértékek azonosítása egyedi, nyelvsemleges számítógépes mnemonikus kódokkal történik. Az értékek nyelvspecifikus, emberi interakciókban való felhasználásra szolgáló nevet is magukban foglalhatnak.

5. cikk

Típusok

1. Az ebben a rendeletben meghatározott valamennyi típus esetében zárójelben nyelvsemleges, számítógépen használatos nevet adtak meg az adott típus követelményeit meghatározó szakasz címében. Ezt a nyelvsemleges nevet kell használni a megfelelő típusra való hivatkozáshoz egy attribútum vagy asszociációs szerep meghatározásában.

2. Azok a típusok, amelyek egy másik típus altípusai, a másik típus valamennyi attribútumát és asszociációs szerepét tartalmazzák.

3. Az absztrakt típusokat nem besorolják.

6. cikk

Téradatkészletekre vonatkozó kódlisták és felsorolások

1. A kódlisták típusai a következő típusok közül kerülnek ki, az I-IV. mellékletekben foglaltak szerint:

a) olyan kódlisták, amelyek megengedett értékei között csak az e rendeletben meghatározott értékek szerepelnek;

b) olyan kódlisták, amelyek megengedett értékei között az e rendeletben meghatározott értékek és az adatszolgáltatók által meghatározott szűkebb értékek szerepelnek;

c) olyan kódlisták, amelyek megengedett értékei között az e rendeletben meghatározott értékek és az adatszolgáltatók által bármely szinten meghatározott további értékek szerepelnek;

d) olyan kódlisták, amelyek megengedett értékei között az adatszolgáltatók által meghatározott bármely értékek szerepelnek.

A b), c) és d) pont alkalmazásában - a megengedett értékeken túlmenően - az adatszolgáltatók a vonatkozó INSPIRE műszaki útmutató (INSPIRE Technical Guidance) dokumentumban meghatározott értékeket használhatják, amely dokumentum letölthető a Közös Kutatóközpont INSPIRE weboldaláról.

2. A kódlisták lehetnek hierarchikusak. A hierarchikus kódlisták értékeinek lehet általánosabb szülőértéke. Ha a hierarchikus kódlista érvényes értékeit egy e rendeletben szereplő táblázat írja le, a szülőértékek felsorolása az utolsó oszlopban található meg.

3. Amennyiben az adatszolgáltató az (1) bekezdés b), c) vagy d) pontjában említettek szerinti kódlista típusú attribútumnak e rendeletben nem előírt értéket ad, akkor az értéket és annak meghatározását hozzáférhetővé kell tenni a regiszterben.

4. A térobjektumtípusok vagy adattípusok kódlista típusú attribútumai és asszociációs szerepei csak a kódlista leírása szerint megengedett értékeket vehetnek fel.

5. A térobjektumtípusok vagy adattípusok felsorolás típusú attribútumai vagy asszociációs szerepei csak a felsorolástípus számára meghatározott listákban szereplő értékeket vehetnek fel.

7. cikk

Kódolás

1. A téradatok kódolásához használt minden egyes kódolási szabálynak meg kell felelnie az EN ISO 19118 szabványnak. Különösen az összes térobjektum-típus, valamint az összes attribútum és asszociációs szerep sémaátalakítási szabályát és a használt kimeneti adatstruktúrát határozza meg.

2. A téradatok kódolásához használt minden egyes kódolási szabályt elérhetővé kell tenni.

8. cikk

Frissítés

1. A tagállamok az adatok frissítéseit rendszeresen elérhetővé teszik.

2. A frissítéseket legkésőbb a forrásadatkészleten végrehajtott változtatást követő hat hónapon belül el kell végezni, kivéve ha egy adott téradattémára vonatkozóan a mellékletekben eltérő időtartamot adnak meg.

3. Az adatok frissítéseit a (2) bekezdésben meghatározott határidőig minden kapcsolódó téradat-szolgáltatás számára elérhetővé kell tenni.

9. cikk

Azonosítókezelés

1. Az I. melléklet 2.1. szakaszában meghatározott Identifier adattípust egy térbeli objektum külső objektumazonosító típusaként kell használni.

2. A térbeli objektumok egyedi azonosítását szolgáló külső objektumazonosító a térbeli objektum életciklusa alatt változatlan marad.

10. cikk

Térbeli objektumok életciklusa

1. Ugyanazon térbeli objektum különböző verziói ugyanazon térobjektum-típus példányai lesznek.

2. A külső objektumazonosító namespace és localId attribútumai változatlanok maradnak a térbeli objektum különböző verziói esetében.

3. A beginLifespanVersion és az endLifespanVersion attribútumok használata esetén az endLifespanVersion értéke nem lehet a beginLifespanVersion értéke előtti.

11. cikk

Időreferencia-rendszerek

1. Az 1205/2008/EK bizottsági rendelet ( 4 ) melléklete B. részének 5. pontjában említett alapértelmezett időreferencia-rendszert kell használni, kivéve, ha egy adott téradattémára vonatkozóan a mellékletekben eltérő időreferencia-rendszert adnak meg.

2. Ha más időreferencia-rendszert használnak, azt meg kell határozni az adatkészletre vonatkozó metaadatokban.

12. cikk

Egyéb követelmények és szabályok

1. Adott téradattémára vagy -típusra vonatkozó eltérő előírás hiányában a térbeli tulajdonságok e rendeletben meghatározott értéktartománya a Simple Feature térbeli sémára korlátozódik a következő kiadványban meghatározottak szerint: Herring, John R. (ed.), OpenGIS® Implementation Standard for Geographic information - Simple feature access - Part 1: Common architecture, version 1.2.1, Open Geospatial Consortium, 2011.

2. Valamennyi mérési értéket SI- mértékegységekben vagy a mértékegységek nemzetközi rendszerében való használatra elfogadott nem SI-mértékegységekben kell kifejezni, kivéve, ha egy adott téradattémára vagy -típusra vonatkozóan mást írnak elő.

3. A validFrom és a validTo attribútumok használata esetén a validTo értéke nem lehet a validFrom értéke előtti.

4. Ezen túlmenően a II. mellékletben megállapított valamennyi témaspecifikus követelményt alkalmazni kell.

13. cikk

Interoperabilitáshoz szükséges metaadatok

A téradatkészletet jellemző metaadatok a következő interoperabilitáshoz szükséges metaadatelemeket tartalmazzák:

1.

Koordináta-referenciarendszer : Az adatkészletben használt koordináta-referenciarendszer(ek) leírása.

2. Időreferencia-rendszerek :

Az adatkészletben használt időreferencia-rendszer(ek) leírása.

Ez az elem csak akkor kötelező, ha a téradatkészlet olyan időbeli információt tartalmaz, amely nem az alapértelmezett időreferencia-rendszerre hivatkozik.

3.

Kódolás : Rekordban, fájlban, üzenetben, tárolóeszközön vagy átviteli csatornán található adatobjektumok ábrázolását meghatározó számítógépes nyelvi konstrukció(k) leírása.

4. Topológiai konzisztencia :

A hatókörrel jellemzett adatkészlet kifejezetten kódolt topológiai jellemzőinek helyessége.

Ez az elem csak akkor kötelező, ha a téradatkészlet az általános hálózati modellből (Generic Network Model) származó típusokat tartalmaz, és nem biztosítja a hálózat középvonali topológiáját (középvonalak összekapcsolhatósága).

5. Karakterkódolás :

Az adatkészletben használt karakterkódolás.

Ez az elem csak akkor kötelező, ha nem UTF-8-on alapuló kódolást használnak.

6.

Térábrázolás-típus : A földrajzi adatok térbeli megjelenítésére alkalmazott módszer.

14. cikk

Megjelenítés

1. A 976/2009/EK bizottsági rendeletben ( 5 ) meghatározottak szerinti megtekintési hálózati szolgálatot használó téradatkészlet megjelenítéséhez a következők lesznek elérhetők:

(a) a II. mellékletben azon témára vagy témákra vonatkozóan meghatározott rétegek, amelyekhez az adatkészletek kapcsolódnak;

(b) minden egyes réteg esetében legalább egy alapértelmezett megjelenítési stílus, minimum egy társított címmel és egy egyedi azonosítóval.

2. Minden egyes rétegre vonatkozóan a II. melléklet meghatározza a következőket:

(a) az ember számára is olvasható rétegcím a felhasználói felületen való megjelenítéshez;

(b) a réteg tartalmát alkotó térobjektumtípus(ok) vagy annak (azok) alkészlete.

3. Azon térobjektumtípusok esetében, amelyek objektumai kódlistaértékű attribútum alkalmazásával tovább osztályozhatók, több réteg is meghatározható. Ezen rétegek mindegyikébe egy adott kódlistaértéknek megfelelő térbeli objektumoknak kell tartozniuk. E rétegkészletek II., III. és IV. melléklet szerinti meghatározása tekintetében a következő követelményeknek kell teljesülniük:

a) a <Kódlistaérték> helyőrzőnek a vonatkozó kódlista értékeit kell mutatnia, nagy kezdőbetűvel;

b) az <ember által olvasható> helyőrzőnek a kódlistaértékek ember számára olvasható nevét kell mutatnia;

c) a térobjektumtípusnak zárójelek közé foglalva tartalmaznia kell a vonatkozó attribútumot és kódlistát;

d) meg kell adni a rétegek egy-egy példáját.

14a. cikk

Lehívható téradat-szolgáltatásokra vonatkozó követelmények

Nem később mint 2015. december 10., a tagállamok az V. mellékletben foglalt követelményeknek megfelelően megadják a lehívható téradat-szolgáltatások metaadatait.

14b. cikk

A lehívható téradat-szolgáltatásokra vonatkozó interoperabilitási szabályok és harmonizációs követelmények

Azon lehívható téradat-szolgáltatásoknak, amelyek legalább egy konform téradatkészletben tárolt adatokhoz kapcsolódnak, teljesíteniük kell az V. és VI. mellékletben meghatározott interoperabilitási követelményeket, és ahol lehetséges, a VII. mellékletben meghatározott harmonizációs követelményeket.

15. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő [huszadik] napon lép hatályba.

Ezt a határozatot 2010. december 15-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

KÖZÖS TÍPUSOK, MEGHATÁROZÁSOK ÉS KÖVETELMÉNYEK

1. EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI SZABVÁNYOKBAN MEGHATÁROZOTT TÍPUSOK

A térobjektumtípusok vagy adattípusok attribútumaiban vagy asszociációs szerepeiben alkalmazott alábbi közös típusok meghatározásai a következők:

1. Az Any, Angle, Area, Boolean, CharacterString, Date, DateTime, Decimal, Distance, Integer, Length, Measure, Number, Probability, Real, RecordType, Sign, UnitOfMeasure, Veloci ty és Volume típusok esetében az ISO/TS 19103:2005 szabványban foglalt fogalommeghatározásokat kell alkalmazni.

2. A DirectPosition, GM_Boundary, GM_Curve, GM_MultiCurve, GM_MultiSurface, GM_Object, GM_Point, GM_Primitive, GM_Solid, GM_Surface és GM_Tin típusok esetében az EN ISO 19107:2005 szabványban foglalt fogalommeghatározásokat kell alkalmazni.

3. A TM_Duration, TM_GeometricPrimitive, TM_Instant, TM_Object, TM_Period és TM_Position típusok esetében az EN ISO 19108:2005/AC 2008 szabványban foglalt fogalommeghatározásokat kell alkalmazni.

4. A GF_PropertyType típus esetében az EN ISO 19109:2006 szabványban foglalt fogalommeghatározásokat kell alkalmazni.

5. A CI_Citation, CI_Date, CI_RoleCode, EX_Extent, EX_VerticalExtent, MD_Distributor, MD_Resolution és URL típusok esetében az EN ISO 19115:2005/AC:2008 szabványban foglalt fogalommeghatározásokat kell alkalmazni.

6. A CV_SequenceRule típus esetében az EN ISO 19123:2007 szabványban foglalt fogalommeghatározásokat kell alkalmazni.

7. Az AbstractFeature, Quantity és Sign típusok esetében az EN ISO 19136:2009 szabványban foglalt fogalommeghatározásokat kell alkalmazni.

8. A LocalisedCharacterString, PT_FreeText és URI típusok esetében a CEN ISO/TS 19139:2009 szabványban foglalt fogalommeghatározásokat kell alkalmazni.

9. A LC_LandCoverClassificationSystem típus esetében az ISO 19144-2:2012 szabványban foglalt fogalommeghatározásokat kell alkalmazni.

10. A GFI_Feature, Location, NamedValue, OM_Observation, OM_Process, SamplingCoverageObservation, SF_SamplingCurve, SF_SamplingPoint, SF_SamplingSolid, SF_SamplingSurface és SF_SpatialSamplingFeature típusok esetében az ISO 19156:2011 szabványban foglalt fogalommeghatározásokat kell alkalmazni.

11. A Category, Quantity, QuantityRange és Time típusok esetében a következő kiadványban szereplő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni: Robin, Alexandre (ed.), OGC®SWE Common Data Model Encoding Standard, version 2.0.0, Open Geospatial Consortium, 2011.

12. A TimeValuePair és Timeseries típusok esetében a következőben szereplő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni: Taylor, Peter (ed.), OGC® WaterML 2.0: Part 1 - Timeseries, v2.0.0, Open Geospatial Consortium, 2012.

13. A CGI_LinearOrientation és CGI_PlanarOrientation típusok esetében a következő kiadványban szereplő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni: CGI Interoperability Working Group, Geoscience Markup Language (GeoSciML), version 3.0.0, Commission for the Management and Application of Geoscience Information (CGI) of the International Union of Geological Sciences, 2011.

2. KÖZÖS ADATTÍPUSOK

2.1. Azonosító (Identifier)

Külső egyedi objektumazonosító, amelyet a felelős szerv tett közzé, és amelyet külső alkalmazások használhatnak a térbeli objektumra való hivatkozáshoz.

Az Identifier adattípus attribútumai

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
localIdAz adatszolgáltató által kijelölt helyi azonosító. A helyi azonosító egyedi a névtéren belül, azaz nincs másik térbeli objektum, amely ugyanezt az egyedi azonosítót hordozza.CharacterString
namespaceA névtér egyértelműen azonosítja a térbeli objektum adatforrását.CharacterString
versionIdA térbeli objektum adott verziójának azonosítója, hossza legfeljebb 25 karakter lehet. Ha egy külső objektumazonosítóval rendelkező térobjektum-típus specifikációja életciklus-információt is tartalmaz, a verzióazonosító segítségével lehet különbséget tenni a térbeli objektum egyes verziói között. Egy térbeli objektum valamennyi verziója tekintetében a verzióazonosító egyedi.CharacterStringvoidable

2.2. Kapcsolt fél (RelatedParty)

Valamely adott erőforrás viszonylatában szereppel bíró szervezet vagy személy.

A RelatedParty adattípus attribútumai

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
individualNameA kapcsolt személy neve.PT_FreeTextvoidable
organisationNameA kapcsolt szervezet neve.PT_FreeTextvoidable
positionNameA fél pozíciója valamely erőforrás viszonylatában, pl. részlegvezető.PT_FreeTextvoidable
contactA kapcsolt fél kapcsolattartási adatai.Contactvoidable
roleA fél szerepei valamely erőforrás viszonylatában, pl. tulajdonos.PartyRoleValuevoidable

A RelatedParty adattípus kényszerei

Legalább a személy, szervezet vagy pozíció nevét meg kell adni.

2.3. Kapcsolat (Contact)

Kommunikációs csatornák, amelyeken keresztül valaki vagy valami elérhető.

A Contact adattípus attribútumai

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
addressSzabad szövegként megadott cím.AddressRepresentationvoidable
contactInstructionsAdott személlyel vagy szervezettel való kapcsolatfelvétel módjára vagy idejére vonatkozó kiegészítő utasítások.PT_FreeTextvoidable
electronicMailAddressA szervezet vagy a személy elektronikus postafiókjának címe.CharacterStringvoidable
hoursOfServiceAzok az időszakok, amelyek alatt a szervezet vagy a személy elérhető.PT_FreeTextvoidable
telephoneFacsimileA szervezet vagy a személy faxszáma.CharacterStringvoidable
telephoneVoiceA szervezet vagy a személy telefonszáma.CharacterStringvoidable
websiteA szervezet vagy a személy által a világhálón közzétett oldalak.URLvoidable

2.4. Dokumentumhivatkozás (DocumentCitation)

Hivatkozás, amelynek célja, hogy egyértelműen utaljon egy dokumentumra.

A DocumentCitation adattípus attribútumai

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
nameA dokumentum neve.CharacterString
shortNameA dokumentum rövid neve vagy alternatív címe.CharacterStringvoidable
dateA dokumentum létrehozásának, közzétételének vagy módosításának dátuma.CI_Datevoidable
linkA dokumentum online változatára mutató ugróhivatkozás.URLvoidable
specificReferenceA dokumentum egy adott részére mutató hivatkozás.CharacterStringvoidable

2.5. Jogszabály-hivatkozás (LegislationCitation)

Hivatkozás, amelynek célja, hogy egyértelműen utaljon egy jogi aktusra vagy annak egy részére.

Ez a típus a DocumentCitation altípusa.

A LegislationCitation adattípus attribútumai

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
identificationNumberA jogi aktus azonosítójaként használt kód.CharacterString
officialDocumentNumberA jogi aktus egyedi azonosítójaként használt hivatalos dokumentumszám.CharacterString
dateEnteredIntoForceA jogi aktus hatálybalépésének dátuma.TM_Position
dateRepealedA jogi aktus hatályon kívül helyezésének dátuma.TM_Position
levelAz a szint, amelyen a jogi aktus elfogadása megtörtént.LegislationLevelValue
journalCitationHivatkozás arra a Hivatalos Lapra, amelyben a jogi aktus megjelent.OfficialJournalInformation

A LegislationCitation adattípus kényszerei

Ha a link attribútum értéke üres (void), akkor a laphivatkozási (journalCitation) attribútum értékét meg kell adni.

2.6. Az Európai Unió Hivatalos Lapjára vonatkozó adatok (OfficialJournalInformation)

A Hivatalos Lapban közzétett jogi aktus pontos helyére mutató teljes hivatkozás.

Az OfficialJournalInformation adattípus attribútumai

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
officialJournalIdentificationAzon Hivatalos Lap megfelelő helyére mutató hivatkozás, amelyben a jogi aktus megjelent. Ennek a hivatkozásnak a következő három részből kell állnia:
— a lap Hivatalos Lap címe
— a lap kötet- és/vagy sorozatszáma
— oldalszám(ok)
CharacterString
ISSNAz ISSN-szám (International Standard Serial Number) egy nyolcjegyű szám, amely annak az időszaki kiadványnak az azonosítója, amelyben a jogi aktus megjelent.CharacterString
ISBNAz ISBN-szám (International Standard Book Number) egy kilencjegyű szám, amely annak a könyvnek az azonosítója, amelyben a jogi aktus megjelent.CharacterString
linkToJournalA Hivatalos Lap online változatára mutató ugróhivatkozás.URL

2.7. Tematikus azonosító (ThematicIdentifier)

A térbeli objektum egyedi azonosítására szolgál.

A ThematicIdentifier adattípus attribútumai

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
identifierA térbeli objektumnak a megadott azonosítási rendszeren belüli azonosítására alkalmazott egyedi azonosító.CharacterString
identifierSchemeAz azonosító hozzárendelésére alkalmazott rendszert meghatározó azonosító.CharacterString

3. KÖZÖS FELSOROLÁSOK

3.1. Magasság értéke (VerticalPositionValue)

Egy térbeli objektum relatív magassági helyzete.

A VerticalPositionValue felsorolás megengedett értékei

ÉrtékMeghatározás
onGroundSurfaceA térbeli objektum a földfelszínen található.
suspendedOrElevatedA térbeli objektum a felfüggesztett vagy felemelt helyzetben található.
undergroundA térbeli objektum a föld alatt található.

4. KÖZÖS KÓDLISTÁK

4.1. Létesítmény állapota (ConditionOfFacilityValue)

A létesítmény állapota a kivitelezési szint és a használat tekintetében.

E kódlista megengedett értékei között az alábbi táblázat értékei és az adatszolgáltatók által meghatározott szűkebb értékek szerepelnek.

A ConditionOfFacilityValue kódlista értékei

ÉrtékNévMeghatározás
functionalműködőA létesítmény működik.
projectedtervezettA létesítmény tervezés alatt áll. Építése még nem kezdődött el.
underConstructionépítés alattA létesítmény építés alatt áll, és még nem működik. Ez csupán a létesítmény kezdeti építésére vonatkozik, a karbantartási munkákra nem.
disusedhasználaton kívülA létesítmény már nincs használatban, üzemen kívül helyezése azonban nincs folyamatban vagy nem történt meg.
decommissionedüzemen kívülA létesítmény már nincs használatban, üzemen kívül helyezése folyamatban van vagy már megtörtént.

4.2. Országkód (CountryCode)

Az Európai Unió Kiadóhivatala által kiadott Intézményközi kiadványszerkesztési útmutatóban meghatározott országkódok.

A kódlista megengedett értékei az Európai Unió Kiadóhivatala által kiadott Intézményközi kiadványszerkesztési útmutatóban felsorolt kétbetűs országkódok lehetnek.

4.3. Jogszabályi szint (LegislationLevelValue)

Az a szint, amelyen a jogi aktus vagy egyezmény elfogadása megtörtént.

E kódlista megengedett értékei között az adatszolgáltatók által meghatározott értékek szerepelnek.

Az adatszolgáltatók használhatják az INSPIRE műszaki útmutató dokumentumban az INSPIRE Általános koncepciómodellre (INSPIRE Generic Conceptual Model) vonatkozóan megadott értékeket.

4.4. Fél szerepe (PartyRoleValue)

Valamely adott erőforrás viszonylatában szereppel bíró vagy azért felelős felek szerepei.

E kódlista megengedett értékei között a következő kódlisták vagy az adatszolgáltatók által meghatározott egyéb kódlisták értékei szerepelnek:

- Szerepkód (CI_RoleCode): Adott felelős fél által az EN ISO 19115:2005/AC:2008 szabványban meghatározottak szerint ellátott funkciók.

- Kapcsolt fél szerepe (RelatedPartyRoleValue): A kapcsolt fél szerepének osztályozása az alábbi táblázatban meghatározottak szerint.

A RelatedPartyRoleValue kódlista értékei

ÉrtékNévMeghatározás
authorityhatóságAdott erőforrás és/vagy az ahhoz kapcsolt felek felügyeletére jogilag felhatalmazott fél.
operatorüzemeltetőAdott erőforrást üzemben tartó fél.
ownertulajdonosAdott erőforrás tulajdonosa, tehát az a fél, amelyhez az erőforrás jogi értelemben tartozik.

4.5. Szabványos éghajlati és előrejelzési nevek (CFStandardNamesValue)

Megfigyelt meteorológiai és oceanográfiai jelenségek meghatározásai.

E kódlista megengedett értékei között az adatszolgáltatók által meghatározott értékek szerepelnek.

Az adatszolgáltatók használhatják az INSPIRE műszaki útmutató dokumentumban az INSPIRE Általános koncepciómodellre (INSPIRE Generic Conceptual Model) vonatkozóan megadott értékeket.

4.6. Nem (GenderValue)

Adott személy vagy személyekből álló csoport neme.

E kódlista megengedett értékei között csak az alábbi táblázatban meghatározott értékek szerepelnek.

A GenderValue kódlista értékei

ÉrtékNévMeghatározás
femalenőneműNőnemű személy vagy ilyen személyek csoportja.
malehímneműHímnemű személy vagy ilyen személyek csoportja.
unknownismeretlenIsmeretlen nemű személy vagy ilyen személyek csoportja.

5. ÁLTALÁNOS HÁLÓZATI MODELL (GENERIC NETWORK MODEL)

5.1. Térobjektum-típusok

5.1.1. Kereszthivatkozás (CrossReference)

Ugyanazon hálózat két eleme közötti hivatkozást mutatja meg.

A CrossReference térobjektum-típus asszociációs szerepei

Asszociációs szerepMeghatározásTípusVoidability
elementA kereszthivatkozott elemek.NetworkElement

5.1.2. Általános kapcsolat (GeneralisedLink)

Lineáris hálózati elemet képviselő absztrakt alaptípus, amely a lineáris vonatkoztatásban célként használható.

Ez a típus a NetworkElement altípusa.

Ez egy absztrakt típus.

5.1.3. Nem szintbeli kereszteződés (GradeSeparatedCrossing)

A magassági koordináták hiánya vagy megbízhatatlansága esetén használandó mutató, amely megadja, hogy két vagy több kereszteződő elem közül melyik van alul és melyik van felül.

Ez a típus a NetworkElement altípusa.

A GradeSeparatedCrossing térobjektum-típus asszociációs szerepei

Asszociációs szerepMeghatározásTípusVoidability
elementKereszteződő kapcsolatok sorozata. A sorrend a magassági sorrendet mutatja, ahol az első kapcsolat az alacsonyabb kapcsolat.Link

5.1.4. Kapcsolat (Link)

Görbe vonalú hálózati elem, amely két pozíciót köt össze, és homogén útvonalat ábrázol a hálózaton belül. Az összekötött pozíciók csomópontként ábrázolhatóak.

Ez a típus a GeneralisedLink altípusa.

Ez egy absztrakt típus.

A Link térobjektum-típus attribútumai

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
centrelineGeometryA kapcsolat középvonalát mutató geometria.GM_Curve
fictitiousOlyan mutató, amely megadja, hogy a kapcsolat középvonali geometriája közbenső ellenőrző pontok nélküli egyenes vonal, kivéve, ha az egyenes vonal a földrajzi jellemzőket megfelelően mutatja az adatkészlet felbontásában.Boolean

A Link térobjektum-típus asszociációs szerepei

Asszociációs szerepMeghatározásTípusVoidability
endNodeA kapcsolat opcionális végcsomópontja. A végcsomópont megegyezhet a kezdőcsomóponttal.Node
startNodeA kapcsolat opcionális kezdőcsomópontja.Node

5.1.5. Kapcsolatsorozat (LinkSequence)

Olyan hálózati elem, amely a hálózat egy elágazás nélküli folyamatos útvonalát ábrázolja. Az elemnek meghatározott kezdete és vége van, továbbá a kapcsolatsorozaton található valamennyi pozíció egyetlen paraméterrel - például a hosszal - azonosítható.

Ez a típus a GeneralisedLink altípusa.

Ez egy absztrakt típus.

A LinkSequence térobjektum-típus attribútumai

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
linkIrányított kapcsolatok rendezett gyűjteménye, amely kapcsolatsorozatot alkot.DirectedLink

5.1.6. Kapcsolatkészlet (LinkSet)

Egy hálózatban megadott funkcióval vagy jelentőséggel bíró kapcsolatsorozatok és/vagy egyedi kapcsolatok gyűjteménye.

Ez a típus a NetworkElement altípusa.

Ez egy absztrakt típus.

A LinkSet térobjektum-típus asszociációs szerepei

Asszociációs szerepMeghatározásTípusVoidability
linkKapcsolatkészletet alkotó kapcsolatok és kapcsolatsorozatok együttese.GeneralisedLink

5.1.7. Hálózat (Network)

A hálózat a hálózati elemek gyűjteménye.

A Network térobjektum-típus attribútumai

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
geographicalNameA hálózat földrajzi neve.GeographicalNamevoidable

A Network térobjektum-típus asszociációs szerepei

Asszociációs szerepMeghatározásTípusVoidability
elementsHálózatot alkotó elemek gyűjteménye.NetworkElement

5.1.8. Hálózati terület (NetworkArea)

Egy hálózat kétdimenziós eleme.

Ez a típus a NetworkElement altípusa.

Ez egy absztrakt típus.

A NetworkArea térobjektum-típus attribútumai

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
geometryEgy terület földrajzi tulajdonságait mutatja.GM_Surface

5.1.9. Hálózati kapcsolat (NetworkConnection)

Különböző hálózatok két vagy több hálózati eleme közötti logikai kapcsolatot mutatja.

Ez a típus a NetworkElement altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
typeA hálózati kapcsolat kategorizálása.ConnectionTypeValuevoidable

Asszociációs szerepMeghatározásTípusVoidability
elementKülönféle hálózatok hálózati elemeiNetworkElement

Minden elemnek más hálózatban kell lennie.

5.1.10. Hálózati elem (NetworkElement)

Absztrakt alaptípus, amely egy hálózat egy elemét mutatja. Egy hálózat valamennyi eleme ellát valamilyen, a hálózat szempontjából lényeges funkciót.

Ez egy absztrakt típus.

A NetworkElement térobjektum-típus attribútumai

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
beginLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ez a verziója bekerült a téradatkészletbe vagy módosították a téradatkészletben.DateTimevoidable
endLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ezt a verzióját felváltották a téradatkészletben, vagy onnan visszavonták.DateTimevoidable
inspireIdA térbeli objektum külső objektumazonosítója.Identifier

A NetworkElement térobjektum-típus asszociációs szerepei

Asszociációs szerepMeghatározásTípusVoidability
inNetworkOlyan hálózat, amelynek tagja egy hálózati elem.Networkvoidable

5.1.11. Hálózati tulajdonság (NetworkProperty)

Absztrakt alaptípus, amely egy hálózati elemben vagy egy hálózati elem mellett található jelenséget mutat. Ez az alaptípus általános tulajdonságokat biztosít a hálózathoz kapcsolódó jelenségek (hálózati tulajdonságok) hálózati elemekhez való társításához.

Ez egy absztrakt típus.

A NetworkProperty térobjektum-típus attribútumai

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
beginLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ez a verziója bekerült a téradatkészletbe vagy módosították a téradatkészletben.DateTimevoidable
endLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ezt a verzióját felváltották a téradatkészletben, vagy onnan visszavonták.DateTimevoidable
inspireIdA térbeli objektum külső objektumazonosítója.Identifier
networkRefA hálózathoz kapcsolódó tulajdonság térbeli hivatkozása.NetworkReferencevoidable

5.1.12. Csomópont (Node)

A hálózat egy olyan jelentős pozícióját mutatja, amely minden esetben a kapcsolat elején vagy végén jelenik meg.

Ez a típus a NetworkElement altípusa.

Ez egy absztrakt típus.

A Node térobjektum-típus attribútumai

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
geometryA csomópont elhelyezkedése.GM_Point

A Node térobjektum-típus asszociációs szerepei

Asszociációs szerepMeghatározásTípusVoidability
spokeEndA csomópontba belépő kapcsolatok.Linkvoidable
spokeStartA csomópontból kilépő kapcsolatok.Linkvoidable

5.2. Adattípusok

5.2.1. Irányított kapcsolat (DirectedLink)

Pozitív vagy negatív irányban lévő kapcsolat.

A DirectedLink adattípus attribútumai

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
directionAzt mutatja, hogy az irányított kapcsolat megegyezik (pozitív) vagy nem egyezik meg (negatív) a kapcsolat pozitív irányával.Sign

A DirectedLink adattípus asszociációs szerepei

Asszociációs szerepMeghatározásTípusVoidability
linkA kapcsolat.Link

5.2.2. Kapcsolathivatkozás (LinkReference)

Hálózati hivatkozás egy lineáris hálózati elemre.

Ez a típus a NetworkReference altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
applicableDirectionAzon általános kapcsolat irányai, amelyre a hivatkozás vonatkozik. Azokban az esetekben, amikor egy tulajdonság nem egy kapcsolat mentén haladó irányra vonatkozik, hanem egy kapcsolat melletti jelenséget mutat, az „inDirection” érték a kapcsolati irány szerinti jobb oldalra utal.LinkDirectionValuevoidable

A lineáris hivatkozási céloknak lineáris hálózati elemeknek kell lenniük. Eszerint, ha lineáris vonatkoztatás történik vagy az irány fontos, a hálózati hivatkozás célja egy kapcsolat vagy egy kapcsolatsorozat lesz.

5.2.3. Hálózati hivatkozás (NetworkReference)

Hálózati elemre való hivatkozás.

A NetworkReference adattípus asszociációs szerepei

Asszociációs szerepMeghatározásTípusVoidability
elementA hivatkozott hálózati elem.NetworkElement

5.2.4. Egyszerű lineáris hivatkozás (SimpleLinearReference)

Olyan hálózati hivatkozás, amely egy lineáris hálózati elem egy részére korlátozódik. A rész a hálózati elemnek a fromPosition és a toPosition között elhelyezkedő részét jelenti.

Ez a típus a LinkReference altípusa.

A SimpleLinearReference adattípus attribútumai

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
fromPositionA lineáris elem kezdő pozíciója, a lineáris hálózati elem kezdőpontjától a görbegeometriája mentén mért távolságban kifejezve.Length
offsetAz általános kapcsolat középvonali geometriájából való leágazás, adott esetben; a pozitív leágazás a kapcsolat irányától jobbra, a negatív leágazás a kapcsolat irányától balra esik.Lengthvoidable
toPositionA lineáris elem végpozíciója, a lineáris hálózati elem kezdőpontjától a görbegeometriája mentén mért távolságban kifejezve.Length

5.2.5. Egyszerű ponthivatkozás (SimplePointReference)

Olyan hálózati hivatkozás, amely egy lineáris hálózati elemen lévő pontra korlátozódik. A pont a hálózati elemen a hálózat mentén elhelyezkedő atPosition pozíciónál található hely.

Ez a típus a LinkReference altípusa.

A SimplePointReference adattípus attribútumai

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
atPositionA pont pozíciója, a lineáris hálózati elem kezdőpontjától a görbegeometriája mentén mért távolságban kifejezve.Length
offsetAz általános kapcsolat középvonali geometriájából való leágazás, adott esetben; a pozitív leágazás a kapcsolat irányától jobbra, a negatív leágazás a kapcsolat irányától balra esik.Lengthvoidable

5.3. Kódlisták

5.3.1. Kapcsolattípus (ConnectionTypeValue)

Az egyes hálózatok közötti kapcsolatok típusai.

E kódlista megengedett értékei között csak az alábbi táblázat értékei szerepelnek.

A ConnectionTypeValue kódlista értékei

ÉrtékMeghatározás
crossBorderConnectedAzonos típusú, de egymással szomszédos területen található hálózatok két hálózati eleme közötti kapcsolat. A hivatkozott hálózati elemek a különböző, de térben összekapcsolt valós világbeli jelenségeket jelölik.
crossBorderIdenticalAzonos típusú, de egymással szomszédos területen található hálózatok két hálózati eleme közötti kapcsolat. A hivatkozott hálózati elemek ugyanazokat a valós világbeli jelenségeket jelölik.
intermodalKülönböző közlekedési módot használó, különböző közlekedési hálózatok két hálózati eleme közötti kapcsolat. A kapcsolat lehetőséget biztosít a szállított közeg (emberek, árucikkek stb.) egyik közlekedési módról egy másikra való átváltásához.

5.3.2. Kapcsolatirány (LinkDirectionValue)

Egy kapcsolatra vonatkozó irányok értéklistája.

E kódlista megengedett értékei között csak az alábbi táblázat értékei szerepelnek.

A LinkDirectionValue kódlista értékei

ÉrtékMeghatározás
bothDirectionsMindkét irányban.
inDirectionA kapcsolat irányában.
inOppositeDirectionA kapcsolattal ellentétes irányban.

6. FEDVÉNYMODELL (COVERAGE MODEL)

Az INSPIRE fedvénymodell a következő csomagokból áll:

- Fedvények (alap) (Coverages (Base))

- Fedvények (tartomány és értéktartomány) (Coverages (Domain And Range))

6.1. Fedvények (alap)

6.1.1. Térobjektumtípusok

A Fedvények (alap) csomag a Coverage térobjektumtípust tartalmazza.

6.1.1.1. Fedvény (Coverage)

Függvényként használható térbeli objektum, amely a térbeli, időbeli vagy térbeli-időbeli tartományán belül eső bármely közvetlen pozíciót paraméterként megkapva a saját értéktartományába tartozó értéket ad vissza.

Ez egy absztrakt típus.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
metadataA fedvény alkalmazásspecifikus metaadatai.Any
rangeTypeA tartományértékek szerkezetének leírása.RecordType

6.2. Coverages (Domain And Range)

6.2.1. Térobjektumtípusok

A Fedvények (tartomány és értéktartomány) csomag a következő térobjektumtípusokat tartalmazza:

- Fedvény (tartomány- és értéktartomány-ábrázolás) (Coverage (Domain And Range Representation))

- Javított rácsfedvény (Rectified Grid Coverage)

- Vonatkoztatható rácsfedvény (Referenceable Grid Coverage)

6.2.1.1. Fedvény (tartomány- és értéktartomány-ábrázolás) (CoverageByDomainAndRange)

A tartományt és az értéktartományt egymástól független tulajdonságokként nyújtó fedvény.

Ez a típus a Coverage altípusa.

Ez egy absztrakt típus.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
coverageFunctionAnnak leírása, hogyan érhetők el a fedvénytartományon belüli helyek tartományértékei.CoverageFunction
domainSetA fedvénytartomány koordinátákkal leírt konfigurációja.Any
rangeSetA fedvénytartomány elemeihez függvény által társított értékkészlet.Any

A rácsfüggvény kizárólag olyan tartományokra lehet érvényes, amelyek rácshálózatok.

6.2.1.2. Javított rácsfedvény (RectifiedGridCoverage)

Olyan fedvény, amelynek tartománya javított rácsból áll.

Ez a típus a CoverageByDomainAndRange altípusa.

A tartománynak javított rácsnak kell lennie.

A RectifiedGridCoverage térobjektumtípusok rácspontjai minden felbontási szinten egybeesnek a II. melléklet 2.2. szakaszában meghatározott földrajzi rácshálózatok celláinak középpontjaival.

6.2.1.3. Vonatkoztatható rácsfedvény (ReferenceableGridCoverage)

Olyan fedvény, amelynek tartománya vonatkoztatható rácsból áll.

Ez a típus a CoverageByDomainAndRange altípusa.

A tartománynak vonatkoztatható rácsnak kell lennie.

6.2.2. Adattípusok

6.2.2.1. Fedvényfüggvény (CoverageFunction)

Annak leírása, hogyan érhetők el a fedvénytartományon belüli helyek tartományértékei.

Ez egy unió típus.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
ruleDefinitionA fedvényfüggvény szövegként megadott, formális vagy kötetlen leírása.CharacterString
ruleReferenceA fedvényfüggvény hivatkozásként megadott, formális vagy kötetlen leírása.URI
gridFunctionRácsgeometriák leképezési szabálya.GridFunction

6.2.2.2. Rácsfüggvény (GridFunction)

Rácsgeometriák explicit leképezési szabálya.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
sequenceRuleAnnak a leírása, milyen sorrendet vesznek fel a rácspontok a fedvény értéktartomány-halmazán belüli értékek elemeihez való társítás céljára.CV_SequenceRule
startPointA fedvény értéktartomány-halmazán belüli első rekordhoz társítandó rácspont.Integer

7. MEGFIGYELÉSI MODELL (OBSERVATIONS MODEL)

Az INSPIRE megfigyelési modell a következő csomagokból áll:

- Megfigyelési hivatkozások (Observation References)

- Folyamatok (Processes)

- Megfigyelhető tulajdonságok (Observable Properties)

- Speciális megfigyelések (Specialised Observations)

7.1. Megfigyelési hivatkozások

7.1.1. Térobjektumtípusok

A Megfigyelési hivatkozások csomag az Observation Set térobjektumtípust tartalmazza.

7.1.1.1. Megfigyeléskészlet (ObservationSet)

Megfigyelések készletére mutat.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
inspireIdA térbeli objektum külső objektumazonosítója.Identifier
extentA térbeli és időbeli kiterjedésre vonatkozó adatok.EX_Extent

Asszociációs szerepMeghatározásTípusVoidability
memberAz ObservationSet készlet egy tagja.OM_Observation

7.2. Folyamatok

7.2.1. Térobjektumtípusok

A Folyamatok csomag a Process térobjektumtípust tartalmazza.

7.2.1.1. Folyamat (Process)

Megfigyelési folyamat leírása.

Ez a típus az OM_Process altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
inspireIdA térbeli objektum külső objektumazonosítója.Identifiervoidable
nameA folyamat neve.CharacterStringvoidable
typeA folyamat típusa.CharacterStringvoidable
dokumentálás,A folyamathoz társuló további (online/offline) információk.DocumentCitationvoidable
processParameterA folyamat alkalmazását, következésképpen annak kimenetét is szabályozó paraméter.ProcessParametervoidable
responsiblePartyA folyamathoz kapcsolódó személy vagy szervezet.RelatedPartyvoidable

7.2.2. Adattípusok

7.2.2.1. Folyamatparaméter (ProcessParameter)

Az adott paraméter leírása.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
nameA folyamatparaméter neve.ProcessParameterNameValue
descriptionA folyamatparaméter leírása.CharacterString

7.2.3. Kódlisták

7.2.3.1. A folyamatparaméter neve (ProcessParameterNameValue)

Folyamatparaméterek neveiből álló kódlista.

E kódlista megengedett értékei között az adatszolgáltatók által meghatározott értékek szerepelnek.

7.3. Megfigyelhető tulajdonságok

7.3.1. Adattípusok

7.3.1.1. Kényszer (Constraint)

Valamely tulajdonságra vonatkozó kényszer, pl. hullámhossz = 200 nm.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
constrainedPropertyA kényszerrel korlátozott tulajdonság; ha pl. a kényszer „szín = kék”, akkor „szín”.PhenomenonTypeValue
labelA kényszer egészének ember számára olvasható címe.CharacterString

7.3.1.2. Kategória kényszer (CategoryConstraint)

Valamely minősítési kategórián alapuló kényszer, pl. "szín = piros".

Ez a típus a Constraint altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
comparisonÖsszehasonlító operátor. Kategória kényszer esetében „equalTo” vagy „notEqualTo”.ComparisonOperatorValue
valueA kényszerrel korlátozott tulajdonság értéke, pl. „kék” (ha a kényszerrel korlátozott tulajdonság a szín).CharacterString

7.3.1.3. Értéktartományi kényszer (RangeConstraint)

Valamely tulajdonságra vonatkozó numerikus értéktartományi kényszer, pl. hullámhossz ≥ 300 nm és hullámhossz ≤ 600 nm.

Ez a típus a Constraint altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
valueA kényszer alatt álló tulajdonság numerikus értéktartománya.RangeBounds
uomA kényszerben alkalmazott mértékegységek.UnitOfMeasure

7.3.1.4. Értéktartomány-határok (RangeBounds)

A numerikus értéktartomány alsó és felső határa (pl. alsó ≥ 50, felső ≤ 99)

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
startComparisonAz értéktartomány alsó határára vonatkozóan alkalmazott összehasonlító (pl. greaterThanOrEqualTo).ComparisonOperatorValue
rangeStartAz értéktartomány alsó határa.Real
endComparisonAz értéktartomány felső határára vonatkozóan alkalmazott összehasonlító (pl. lessThan).ComparisonOperatorValue
rangeEndAz értéktartomány felső határa.Real

7.3.1.5. Skaláris kényszer (ScalarConstraint)

Valamely tulajdonságra vonatkozó numerikus skaláris értéktartományi kényszer, pl. hossz ≥ 1 m.

Ez a típus a Constraint altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
valueA kényszer alatt álló tulajdonság numerikus értéke.Real
comparisonA kényszerben alkalmazandó összehasonlító, pl. greaterThan.ComparisonOperatorValue
uomA kényszerben alkalmazott mértékegységek.UnitOfMeasure

7.3.1.6. Egyéb kényszer (OtherConstraint)

Strukturált modellbe nem foglalt, a szabad szöveges "description" attribútum használatával azonban leírható kényszer.

Ez a típus a Constraint altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
descriptionA kényszer leírása.CharacterString

7.3.1.7. Statisztikai mérőszám (StatisticalMeasure)

Valamely adott statisztikai mérőszám leírása, pl. "napi maximum".

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
labelA statisztikai mérőszám ember számára olvasható címe.CharacterString
statisticalFunctionStatisztikai függvény, pl. középérték.StatisticalFunctionTypeValue
aggregationTimePeriodStatisztikai számítás által átfogott időbeli értéktartomány, pl. egy nap, egy óra.TM_Duration
aggregationLengthStatisztikai számítás által átfogott egydimenziós térbeli értéktartomány, pl. 1 méter.Length
aggregationAreaStatisztikai számítás által átfogott kétdimenziós térbeli értéktartomány, pl. 1 négyzetméter.Area
aggregationVolumeStatisztikai számítás által átfogott háromdimenziós térbeli értéktartomány, pl. 1 köbméter.Volume
otherAggregationBármely más típusú összesítés.Any

Asszociációs szerepMeghatározásTípusVoidability
derivedFromEgyes statisztikai mérőszámok más mérőszámokból származtathatók, pl. a havi legmagasabb hőmérséklet a napi középhőmérsékletekből.StatisticalMeasure

7.3.2. Felsorolások

7.3.2.1. Összehasonlító operátor (ComparisonOperatorValue)

Összehasonlító operátorok (pl. nagyobb, mint) felsorolása.

ÉrtékMeghatározás
equalTopontosan egyenlő
notEqualTonem egyenlő
lessThankisebb, mint
greaterThannagyobb, mint
lessThanOrEqualTolegfeljebb
greaterThanOrEqualTolegalább

7.3.3. Kódlisták

7.3.3.1. Jelenségtípus (PhenomenonTypeValue)

Jelenségek (pl. hőmérséklet, szélsebesség) kódlistája.

E kódlista megengedett értékei között a következő kódlisták vagy az adatszolgáltatók által meghatározott egyéb kódlisták értékei szerepelnek:

- Szabványos éghajlati és előrejelzési nevek (CFStandardNamesValue): Megfigyelt meteorológiai és oceanográfiai jelenségek e melléklet 4.5. szakasza szerinti meghatározásai.

- Szelvényelem-paraméter neve (ProfileElementParameterNameValue): A szelvényelem jellemzésének céljából a IV. melléklet 3.3.8. szakasza szerint megfigyelhető tulajdonságok.

- Származtatott talajobjektumparaméter-név (SoilDerivedObjectParameterNameValue): A talaj- és egyéb adatokból a IV. melléklet 3.3.9. szakasza szerint származtatható, talajhoz kapcsolódó tulajdonságok.

- Talajszelvény-paraméter neve (SoilProfileParameterNameValue): A talajszelvény jellemzésének céljából a IV. melléklet 3.3.12. szakasza szerint megfigyelhető tulajdonságok.

- Talajterep-paraméter neve (SoilSiteParameterNameValue): A talajterep jellemzésének céljából a IV. melléklet 3.3.13. szakasza szerint megfigyelhető tulajdonságok.

- Európai uniós levegőminőségi hivatkozási összetevő (EU_AirQualityReferenceComponentValue): A levegőminőséget érintő jelenségek meghatározásai az európai uniós jogszabályok értelmében tett adatszolgáltatások összefüggésében, a IV. melléklet 13.2.1.1. szakasza szerint.

- WMO GRIB kódok és jelölők, 4.2. táblázat (GRIB_CodeTable4_2Value): Megfigyelt meteorológiai jelenségeknek a IV. melléklet 13.2.1.2. szakasza szerinti meghatározásai.

- BODC P01 paraméterhasználat (BODC_P01ParameterUsageValue): Megfigyelt oceanográfiai jelenségeknek a IV. melléklet 14.2.1.1. szakasza szerinti meghatározásai.

7.3.3.2. Statisztikai függvény típusa (StatisticalFunctionTypeValue)

Statisztikai függvények (pl. maximum, minimum, közép) kódlistája.

E kódlista megengedett értékei között az adatszolgáltatók által meghatározott értékek szerepelnek.

7.4. Speciális megfigyelések

7.4.1. Térobjektumtípusok

A Speciális megfigyelések csomag a következő térobjektumtípusokat tartalmazza:

- Rácsmegfigyelés (Grid Observation)

- Rácssorozat-megfigyelés (Grid Series Observation)

- Pontmegfigyelés (Point Observation)

- Pontmegfigyelés-gyűjtemény (Point Observation Collection)

- Többpontos megfigyelés (Multi Point Observation)

- Pont-idő sorozatos megfigyelés (Point Time Series Observation)

- Szelvénymegfigyelés (Profile Observation)

- Pályagörbe-megfigyelés (Trajectory Observation)

7.4.1.1. Rácsmegfigyelés (GridObservation)

Rácsozott mezőre vonatkozó, egyetlen időpillanatra korlátozott megfigyelés.

Ez a típus a SamplingCoverageObservation altípusa.

A featureOfInterest tulajdonságnak SF_SamplingSolid vagy SF_SamplingSurface típusúnak kell lennie.

A phenomenonTime tulajdonságnak TM_Instant típusúnak kell lennie.

A result tulajdonságnak RectifiedGridCoverage vagy RefererencableGridCoverage típusúnak kell lennie.

7.4.1.2. Rácssorozat-megfigyelés (GridSeriesObservation)

Változásban lévő rácsozott mezőre vonatkozó, egymást követő időpillanatokra kiterjedő megfigyelés.

Ez a típus a SamplingCoverageObservation altípusa.

A featureOfInterest tulajdonságnak SF_SamplingSolid típusúnak kell lennie.

A phenomenonTime tulajdonságnak TM_Period típusúnak kell lennie.

A result tulajdonságnak RectifiedGridCoverage vagy RefererencableGridCoverage típusúnak kell lennie.

7.4.1.3. Pontmegfigyelés (PointObservation)

Valamely tulajdonság térben és időben egyetlen pontra korlátozott mérésével tett megfigyelés.

Ez a típus a SamplingCoverageObservation altípusa.

A featureOfInterest tulajdonságnak SF_SamplingPoint típusúnak kell lennie.

A phenomenonTime tulajdonságnak TM_Instant típusúnak kell lennie.

7.4.1.4. Pontmegfigyelés-gyűjtemény (PointObservationCollection)

Pontmegfigyelések gyűjteménye.

Ez a típus az ObservationSet altípusa.

Minden tagnak PointObservation típusúnak kell lennie.

7.4.1.5. Többpontos megfigyelés (MultiPointObservation)

Pontosan ugyanabban az időpontban, azonban különböző helyeken végzett mérések készletére vonatkozó megfigyelés.

Ez a típus a SamplingCoverageObservation altípusa.

A featureOfInterest tulajdonságnak SF_SamplingCurve, SF_SamplingSurface vagy SF_SamplingSolid típusúnak kell lennie.

A phenomenonTime tulajdonságnak TM_Instant típusúnak kell lennie.

A result tulajdonságnak MultiPointCoverage típusúnak kell lennie.

7.4.1.6. Pont-idő sorozatos megfigyelés (PointTimeSeriesObservation)

Valamely tulajdonság rögzített térbeli helyen végzett, időben egymást sorozatban követő pontméréseivel tett megfigyelés.

Ez a típus a SamplingCoverageObservation altípusa.

A featureOfInterest tulajdonságnak SF_SamplingPoint típusúnak kell lennie.

A phenomenonTime tulajdonságnak TM_Period típusúnak kell lennie.

A result tulajdonságnak Timeseries típusúnak kell lennie.

7.4.1.7. Szelvénymegfigyelés (ProfileObservation)

Valamely tulajdonság függőleges térbeli szelvény mentén egyetlen adott időpontban végzett mérésével tett megfigyelés.

Ez a típus a SamplingCoverageObservation altípusa.

A featureOfInterest tulajdonságnak SF_SamplingCurve típusúnak kell lennie.

A phenomenonTime tulajdonságnak TM_Instant típusúnak kell lennie.

A result tulajdonságnak ReferenceableGridCoverage vagy RectifiedGridCoverage típusúnak kell lennie.

Az eredmény térbeli tartományának egy tengelyre kell kiterjednie, és függőlegesnek kell lennie.

7.4.1.8. Pályagörbe-megfigyelés (TrajectoryObservation)

Valamely tulajdonság térbeli és időbeli görbe mentén végzett mérésével tett megfigyelés.

Ez a típus a SamplingCoverageObservation altípusa.

A phenomenonTime tulajdonságnak TM_Period típusúnak kell lennie.

A result tulajdonságnak Timeseries típusúnak kell lennie.

A result tulajdonságban leírt pontok mindegyikének TimeLocationValueTriple típusúnak kell lennie.

A featureOfInterest tulajdonságnak SF_Sampling Curve típusúnak kell lennie.

7.4.2. Adattípusok

7.4.2.1. Idő-hely-érték hármas (TimeLocationValueTriple)

Időpont, hely és (mérési) érték hármasát leíró adat. Például egy pályagörbe egy pontja.

Ez a típus a TimeValuePair altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
locationAz a földrajzi hely, amelyre az érték érvényes.GM_Position

7.5. A Megfigyelésekkel szembeni követelmények

A következő követelmények érvényesek minden olyan esetre, amelyben adatok hozzáférhetővé tételének eszköze az OM_Observation típus vagy annak valamely altípusa:

1. Az OM_Observation megfigyelés elvégzési eljárását a Process típus alkalmazásával meg kell jelölni.

2. Az EnvironmentalMonitoringFacility térbeli objektumra hivatkozó OM_Observation objektumok esetében meg kell adni egy olyan parameter attribútumot, amelynek name attribútuma "relatedMonitoringFeature" értékű, value attribútuma pedig AbstractMonitoringFeature típusú.

3. Bármely adott OM_Observation eredmény egy részére vagy annak egészére alkalmazott valamennyi kódoláshoz tartoznia kell egy olyan nyilvános alkalmazásprogramozási felületnek (API), amellyel a kódolt fájl olvasható. Ennek az API-nak képesnek kell lennie az INSPIRE térbeli objektumok megvalósításához szükséges információk megismertetésére.

4. Azoknak az OM_Observation objektumoknak a parameter attribútumába, amelyeknek procedure tulajdonságában van jelen processParameter attribútum, bele kell foglalni az utóbbi értékét (egy nevet).

8. TEVÉKENYSÉGKOMPLEXUM-MODELL

Az INSPIRE tevékenységkomplexum-modell a Tevékenységkomplexum (Activity Complex) csomagot foglalja magába.

8.1. Tevékenységkomplexum

8.1.1. Térobjektumtípusok

A Tevékenységkomplexum csomag az Activity Complex térobjektumtípust tartalmazza.

8.1.1.1. Tevékenységkomplexum (ActivityComplex)

Jogi személy (üzemeltető) irányítása alatt álló, technikai és gazdasági értelemben külön egység, amely az 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 6 ) alapján létrehozott Eurostat NACE osztályozásban felsorolt tevékenységeket fed le. A tevékenységkomplexumnak az egyazon üzemeltető irányítása alatt álló, azonos vagy eltérő földrajzi helyeket magában foglaló terület egészét ábrázolnia kell, a teljes infrastruktúrával, az összes felszereléssel és nyersanyaggal együtt.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
inspireIdA térbeli objektum külső objektumazonosítója.Identifier
thematicIdA tevékenységkomplexum tematikus azonosítója.ThematicIdentifier
geometryA tevékenységkomplexum kiterjedésének vagy pozíciójának meghatározásában alkalmazott geometria.GM_Object
functionA tevékenységkomplexum által végzett tevékenységek. A funkciót a tevékenység írja le, és kiegészülhet a bemenetekről az input, valamint a funkció eredményeként kapott kimenetekről az output attribútumban közöltekkel.Funkció
nameA tevékenységkomplexumot leíró név.CharacterStringvoidable
validFromAz az időpont, amikor a tevékenységkomplexum a valós világban létrejött.DateTimevoidable
validToAz az időpont, amikor a tevékenységkomplexum a valós világban megszűnt.DateTimevoidable
beginLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ez a verziója bekerült a téradatkészletbe, vagy módosították a téradatkészletben.DateTimevoidable
endLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ezt a verzióját felváltották a téradatkészletben, vagy onnan visszavonták.DateTimevoidable

8.1.2. Adattípusok

8.1.2.1. Funkció (Function)

Valaminek a tevékenységként, valamint választhatóan bemenetként és/vagy kimenetként kifejezett funkciója.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
activityMagán- vagy köztulajdonban lévő, profit vagy nonprofit jellegű gazdasági egység által fenntartott önálló folyamatról, vagy egymáshoz technikailag kötődő ilyen folyamatok rendezett készletéről szóló, kategorizált leírás.EconomicActivityValue
inputAz adott technikai és gazdasági egységbe annak funkciója szerint belépő osztályozott vagy regisztrált anyagok bármelyike.InputOutputValuevoidable
outputAz adott technikai és gazdasági egységből annak funkciója szerint kilépő osztályozott vagy regisztrált anyagok bármelyike.InputOutputValuevoidable
descriptionA funkció részletesebb leírása.PT_FreeTextvoidable

8.1.2.2. Kapacitás (Capacity)

Adott tevékenység elvégzésére való tényleges vagy lehetséges, jellemzően nem változó, illetve ritkán vagy nem jelentékeny mértékben változó képesség számszerűsítése.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
activityMagán- vagy köztulajdonban lévő, profit vagy nonprofit jellegű gazdasági egység által fenntartott önálló folyamatról, vagy egymáshoz technikailag kötődő ilyen folyamatok rendezett készletéről szóló, kategorizált leírás.EconomicActivityValue
inputAz adott technikai és gazdasági egységbe annak funkciója szerint belépő osztályozott vagy regisztrált anyagok bármelyikére vonatkozó mérhető adat.InputOutputAmount
outputAz adott technikai és gazdasági egységből annak funkciója szerint kilépő osztályozott vagy regisztrált anyagok bármelyikére vonatkozó mérhető adat.InputOutputAmount
timeAz az időtartam, amelyre a megadott kapacitás értendő, pl. az éves kapacitás esetében az 1 év.TM_Duration
descriptionA kapacitás leírása.PT_FreeTextvoidable

8.1.2.3. Bemeneti vagy kimeneti mennyiség (InputOutputAmount)

Valamely technikai és gazdasági egységbe belépő vagy onnan kilépő osztályozott vagy regisztrált anyag típusa és adott esetben annak mérhető mennyisége.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
inputOutputAz adott technikai és gazdasági egységbe annak funkciójából adódóan belépő vagy onnan kilépő osztályozott vagy regisztrált anyag.InputOutputValue
amountA valamely technikai és gazdasági egységbe belépő vagy onnan kilépő osztályozott vagy regisztrált anyag mennyisége (pl. térfogat vagy tömeg).Measurevoidable

8.1.2.4. Engedély (Permission)

Hivatalos határozat (formális hozzájárulás), amely engedélyezi a tevékenységkomplexum egészének vagy részének üzemeltetését, figyelemmel azon feltételekre is, amelyek garantálják, hogy az ugyanazon telephelyen ugyanazon üzemeltető által üzemeltetett létesítmények vagy azok részei az illetékes hatóság által rögzített követelményeknek megfelelnek. Az engedély egy vagy több funkcióra vonatkozhat, és kapacitási paramétereket rögzíthet. Hatálytól függően a fogalom kiterjedhet különleges jelentőséggel bíró egyéb típusú tanúsítványokra és dokumentumokra (pl. ISO, EMAS, nemzeti minőségi előírások stb.) is.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
idAz engedélyt azonosító hivatkozás.ThematicIdentifier
relatedPartyA tevékenységkomplexum részére nyújtott engedélyhez kapcsolt felek köre nyitott számos különféle szereplő, így pl. az illetékes hatóságok vagy a vállalatok számára.RelatedPartyvoidable
decisionDateAz engedély meghatározását kiegészítő időbeli hivatkozás.DateTimevoidable
dateFromAz a dátum, amelytől az engedély hatályos és érvényes.DateTimevoidable
dateToAz a dátum, ameddig az engedély hatályos és érvényes.DateTimevoidable
descriptionAz engedély leírása.PT_FreeTextvoidable
permittedFunctionAz engedélyezett funkció(k).Functionvoidable
permittedCapacityA tevékenység bemeneti és/vagy kimeneti mennyiségének az engedély szerinti maximuma.Capacityvoidable

8.1.2.5. Tevékenységkomplexum leírása (ActivityComplexDescription)

A tevékenységkomplexumra vonatkozó kiegészítő információk, ideértve annak leírását, címét, a kapcsolattartási adatokat és a kapcsolt feleket.

Asszociációs szerepMeghatározásTípusVoidability
descriptionA tevékenységkomplexum és jellemzőinek kiegészítő meghatározása.PT_FreeTextvoidable
addressA tevékenységkomplexum címe, tehát az a cím, ahol a tevékenységek zajlanak.AddressRepresentationvoidable
contactA tevékenységkomplexum kapcsolattartási adatai.Contactvoidable
relatedPartyA tevékenységkomplexumhoz kapcsolt felekre vonatkozó adatok. A felek köre nyitott számos különféle szereplő, így pl. a tulajdonosok, az üzemeltetők vagy az illetékes hatóságok számára.RelatedPartyvoidable

8.1.3. Kódlisták

8.1.3.1. Gazdasági tevékenység (EconomicActivityValue)

Gazdasági tevékenységek osztályozása.

E kódlista megengedett értékei között a következő kódlisták vagy az adatszolgáltatók által meghatározott egyéb kódlisták értékei szerepelnek:

- Gazdasági tevékenységek európai uniós osztályozása (EconomicActivityNACEValue): az 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben ( 7 ) meghatározott Eurostat NACE osztályozási értékek szerinti gazdasági tevékenységek.

- Gazdasági tevékenységek európai uniós hulladékstatisztikai osztályozása (EconomicActivityWasteStatisticsValue): gazdasági tevékenységek osztályozása a 2150/2002/EK rendelet ( 8 ) I. mellékletének 8. szakasza szerint.

- Hulladékhasznosítás és -ártalmatlanítás európai uniós osztályozása (WasteRecoveryDisposalValue): Hulladékhasznosítási és -ártalmatlanítási műveletek osztályozása a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 9 ) I. és II. melléklete szerint.

8.1.3.2. Bemenet vagy kimenet (InputOutputValue)

Bemenetek és kimenetek osztályozása.

E kódlista megengedett értékei között a következő kódlisták vagy az adatszolgáltatók által meghatározott egyéb kódlisták értékei szerepelnek:

- Termékek európai uniós osztályozása (ProductCPAValue): termékek gazdasági tevékenység alapján történő osztályozása a 451/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 10 ) szerint.

- Hulladékok európai uniós osztályozása (WasteValue): hulladékok osztályozása a 2000/532/EK határozat ( 11 ) szerint.

8.2. A Tevékenységkomplexum térobjektumtípusokkal szembeni követelmények

Ha az adatszolgáltató az állapotra, a fizikai kapacitásra, az engedélyekre és/vagy a kiegészítő információkra vonatkozó adatok hozzáférhetővé tételében az ActivityComplex térobjektumtípus valamely altípusát alkalmazza, az Activity Complex csomagban foglalt vonatkozó kódlistákat és adattípusokat (ConditionOfFacilityValue, Capacity, Permission, ActivityComplexDescription) kell használni.

II. MELLÉKLET

A 2007/2/EK IRÁNYELV I. MELLÉKLETÉBEN FELSOROLT TÉRADATTÉMÁKRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

1. KOORDINÁTA-REFERENCIARENDSZEREK

1.1. Fogalommeghatározások

A 2. cikkben megállapítottakon kívül a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

-

"dátum" : olyan paraméter vagy paraméterkészlet, amely meghatározza egy koordináta-rendszer kezdőpontjának pozícióját, méretarányát és tájolását az EN ISO 19111 szabványnak megfelelően,

-

"geodéziai dátum" : olyan dátum, amely egy koordinátarendszer Földhöz való viszonyát írja le, az EN ISO 19111 szabvány szerint,

-

"koordináta-rendszer" : olyan matematikai eljárás, amely meghatározza a koordináták pontokhoz való rendelésének módját, az EN ISO 19111 szabvánnyal összhangban,

-

"koordináta-referenciarendszer" : olyan koordináta-rendszer, amely a valós világra egy dátum segítségével utal, az EN ISO 19111 szabvánnyal összhangban. Ez a fogalommeghatározás magában foglalja a geodéziai vagy derékszögű koordinátákon alapuló koordináta-rendszereket, illetve a térképvetületeken alapuló koordináta-rendszereket,

-

"térképvetület" : a koordináták egy az egyben viszonyon alapuló geodéziai koordináta-rendszeréről a megegyező dátumon alapuló sík koordináta-rendszerre való átalakítása, az EN ISO 19111 szabvány szerint,

-

"összetett koordináta-referenciarendszer" : olyan koordináta-referenciarendszer, amely másik két független koordináta-referenciarendszert használ - az egyiket a vízszintes összetevőhöz és a másikat a függőleges összetevőhöz - egy pozíció megjelölésére, az EN ISO 19111 szabvánnyal összhangban,

-

"geodéziai koordináta-rendszer" : olyan koordináta-rendszer, amelybe a pozíciót a geodéziai szélességgel és hosszúsággal, illetve (háromdimenziós esetben) az ellipszoidi magassággal adják meg, az EN ISO 19111 szabvánnyal összhangban,

-

"középtengerszint (MSL)" (mean sea level (MSL)) : a tenger felszínének valamely árapály-megfigyelő állomásnál az összes árapályfázisra vonatkozóan 19 éves időszak alatt mért átlagmagassága, amelyet rendszerint egy rögzített, előre meghatározott vonatkoztatási szinthez (térképdátum) képest állapítanak meg óránként végzett mérések alapján,

-

"az árapály legalacsonyabb szintje (LAT)" (lowest astronomical tide (LAT)) : az árapály legalacsonyabb szintje, amely átlagos időjárási viszonyok között és csillagászati körülmények bármely kombinációja esetén előre jelezhető.

1.2. Három- és kétdimenziós koordináta-referenciarendszerek dátumai

A téradatkészletek hozzáférhetővé tételéhez használt három- és kétdimenziós koordináta-referenciarendszerek és az összetett koordináta-referenciarendszerek esetében a dátum az 1989. évi európai földi vonatkoztatási rendszer (ETRS89) adata a saját földrajzi hatálya alá tartozó területeken, illetve a nemzetközi földi vonatkoztatási rendszer (ITRS) vagy más az ITRS-sel összhangban lévő geodéziai koordináta-referenciarendszerek dátuma az ETRS89 földrajzi hatályán kívül eső területeken. Az ITRS-nek való megfelelés azt jelenti, hogy a rendszermeghatározás az ITRS meghatározásán alapul, illetve jól dokumentált kapcsolat áll fenn a két rendszer között, az EN ISO 19111 szabványnak megfelelően.

1.3. Koordináta-referenciarendszerek

A téradatkészleteket az 1.3.1., 1.3.2. és az 1.3.3. pontban meghatározott koordináta-referenciarendszerek legalább egyikének használatával kell elérhetővé tenni, kivéve, ha teljesül az 1.3.4. pontban meghatározott feltételek egyike.

1.3.1. Háromdimenziós koordináta-referenciarendszerek

- Az 1.2. pontban meghatározott és az 1980. évi geodéziai vonatkoztatási rendszer (GRS80) ellipszoidjának paramétereit használó dátumon alapuló háromdimenziós derékszögű koordináták.

- A 1.2. pontban meghatározott és a GRS80 ellipszoidjának paramétereit használó dátumon alapuló háromdimenziós geodéziai koordináták (szélesség, hosszúság és ellipszoidi magasság).

1.3.2. Kétdimenziós koordináta-referenciarendszerek

- A 1.2. pontban meghatározott és a GRS80 ellipszoidjának paramétereit használó dátumon alapuló kétdimenziós geodéziai koordináták (szélesség és hosszúság).

- Az ETRS89 Lambert-féle azimutális területtartó koordináta-referenciarendszerét használó síkkoordináták.

- Az ETRS89 Lambert-féle szögtartó kúpvetület koordináta-referenciarendszerét használó síkkoordináták.

- Az ETRS89 transzverzális hengervetület koordináta-referenciarendszerét használó síkkoordináták.

1.3.3. Összetett koordináta-referenciarendszerek

1. Az összetett koordináta-referenciarendszer vízszintes összetevőjéhez a 1.3.2. pontban meghatározott koordináta-referenciarendszerek egyikét kell használni.

2. A magassági összetevőhöz a következő koordináta-referenciarendszerek egyikét kell használni:

- A szárazföldi magassági összetevő esetében az európai magassági vonatkoztatási rendszert (EVRS) kell használni a területi hatályán belüli, gravitációhoz kapcsolódó magasságok kifejezésére. A Föld gravitációs mezőjéhez kapcsolódó egyéb magassági vonatkoztatási rendszereket kell használni a gravitációhoz kapcsolódó magasságok kifejezésére az EVRS földrajzi hatályán kívül eső területeken.

- A szabad légkörben lévő magassági összetevő esetében az ISO 2533:1975 szerinti nemzetközi szabvány légkör vagy más lineáris vagy parametrikus vonatkoztatási rendszer használatával magassággá átalakított légköri nyomást kell használni. Az egyéb parametrikus vonatkoztatási rendszereket alkalmazásuk esetén elérhető hivatkozással, az EN ISO 19111-2:2012 szabvány alkalmazásával le kell írni.

- Azon tengeri területek esetében, ahol az árapályváltozás jelentős (árapállyal érintett vizek), a függőleges összetevő vonatkoztatási felületeként az árapály legalacsonyabb szintjét (LAT) kell alkalmazni.

- Azon tengeri területek esetében, ahol nincs jelentős árapály-változás, továbbá nyílt óceánok és gyakorlatilag a 200 méternél mélyebb vizek esetében a függőleges összetevő vonatkoztatási felületeként a középtengerszintet (MSL) vagy ahhoz közeli, jól definiált szintet kell alkalmazni.

1.3.4. Egyéb koordináta-referenciarendszerek

Az 1.3.1., 1.3.2. és 1.3.3. pontokban felsoroltaktól eltérő koordináta-referenciarendszer használatára lehetőséget nyújtó kivételek:

1. Az ebben a mellékletben foglalt sajátos téradattémák esetében egyéb koordináta-referenciarendszer is megadható.

2. A kontinentális Európán kívüli régiók esetében a tagállamok megfelelő koordináta-referenciarendszert határozhatnak meg.

Az említett koordináta-referenciarendszerek leírásához, illetve a konvertálási és átalakítási műveletek lehetővé tételéhez szükséges geodéziai kódokat és paramétereket dokumentálni kell és azonosítót kell létrehozni, az EN ISO 19111 és az ISO 19127 szabványokkal összhangban.

1.4. Megtekintési hálózati szolgálatban használt koordináta-referenciarendszerek

A téradatkészleteknek a 976/2009/EK rendeletben meghatározottak szerint megtekintési hálózati szolgálattal való megjelenítéséhez legalább a kétdimenziós geodéziai koordináták koordináta-referenciarendszereit elérhetővé kell tenni.

1.5. Koordinátareferenciarendszer-azonosítók

1. A koordinátareferenciarendszer-paramétereket és -azonosítókat egy vagy több közös koordinátareferenciarendszer-regiszterben kell kezelni.

2. Kizárólag a közös regiszterben található azonosítók használhatók az ebben a szakaszban felsorolt koordináta-referenciarendszerekre való hivatkozáshoz.

2. FÖLDRAJZI RÁCSHÁLÓZAT-RENDSZEREK

2.1. Fogalommeghatározások

A 2. cikkben megállapítottakon kívül a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

-

"rácshálózat" : két vagy több görbekészletből álló olyan hálózat, amelyben az egyes készletek tagjai a többi készlet tagjaival algoritmikus módon képeznek metszetet,

-

"rácscella" : rácshálózati görbék által körülírt cella,

-

"rácspont" : olyan pont, amely egy rácshálózat két vagy több görbéjének metszéspontjában található.

2.2. Rácshálózatok

Rács struktúrájú adatoknak az INSPIRE-ban való elérhetővé tételéhez földrajzi vonatkoztatási keretként a 2.2.1. és 2.2.2. szakaszban meghatározott rögzített és egyértelműen meghatározott helyzetű rácshálózatok valamelyikét kell használni, kivéve, ha a következő feltételek valamelyike teljesül:

1. A II-IV. mellékletben foglalt sajátos téradattémák esetében egyéb rácshálózat is megadható. Ebben az esetben az ilyen témaspecifikus rácshálózat alkalmazásával kicserélt adatok olyan szabványt használnak, amelyben a rácshálózat meghatározása vagy benne foglaltatik az adatokban, vagy hivatkozással kapcsolódik.

2. A kontinentális Európán kívüli régiókban folyó rácsvonatkoztatás esetén a tagállamok saját rácshálózatot határozhatnak meg, amely egy, az ITRS rendszerrel összhangban lévő geodéziai vonatkoztatási rendszeren és egy Lambert-féle azimutális területtartó vetületen alapul és követi a 2.2.1. szakaszban megállapított rácshálózat vonatkozásában meghatározott alapelveket. Ebben az esetben a vonatkoztatási rendszerre vonatkozó azonosítót kell létrehozni.

2.2.1. Területtartó rács

A rácshálózat az ETRS89 Lambert-féle azimutális területtartó (ETRS89-LAEA) koordináta-referenciarendszerre alapul, ahol a vetület középpontja az 52° N, 10° E és a K-NY-i eltolási paraméter: x0=4 321 000 m, az É-D-i eltolási paraméter: y0=3 210 000 m pontban van.

A rácshálózat kezdőpontja egybeesik az ETRS89-LAEA koordináta-referenciarendszer eltolt középpontjával (x=0,y=0).

Az ETRS89-LAEA rendszerre alapuló rácshálózatok rácspontjai egybeesnek a rács rácspontjaival.

A rácshálózat hierarchikus jellegű, 1 m-es, 10 m-es, 100 m-es, 1 000 m-es, 10 000 m-es és 100 000 m-es felbontásban.

A rácshálózat tájolása dél-északi, nyugat-keleti.

A rácshálózat megjelölése Grid_ETRS89-LAEA. Az egyedi felbontási szint azonosítására a méterben megadott cellaméret mellékelve található.

Egy rácscella egyértelmű vonatkoztatásához és azonosításához a bal alsó cellasarok ETRS89-LAEA rendszer szerinti koordinátáiból és a cella méretéből álló cellakódot kell alkalmazni. A cellaméretet méterben ("m") kell megadni a 100 m-t nem meghaladó cellaméret esetében, illetve kilométerben ("km") a legalább 1 000 m-es cellaméret esetében. Az É-D-i és a K-NY-i paraméterértékeket el kell osztani 10n-nel, ahol n a cellaméret értékében a legutolsó helyiértékeken található nullák száma.

2.2.2. Zónázott földrajzi rácshálózat

1. Rács struktúrájú adatoknak az e melléklet 1.3. szakaszában meghatározott módon geodéziai koordináták alkalmazásával való biztosítása esetén az e mellékletben meghatározott többfelbontású rács földrajzi vonatkoztatási keretként használható.

2. A felbontási szinteket az 1. táblázat adja meg.

3. A rácsnak az ETRS89-GRS80 geodéziai vonatkoztatási rendszeren kell alapulnia.

4. A rácshálózat kezdőpontjának egybe kell esnie az Egyenlítő és a greenwichi kezdő hosszúsági kör metszéspontjával (GRS80 szélesség φ=0; GRS80 hosszúság λ=0).

5. A rácsnak a hosszúsági körök és a GRS80 ellipszoiddal párhuzamos ellipszoidok által kijelölt hálóhoz viszonyítva dél-északi, nyugat-keleti tájolásúnak kell lennie.

6. A kontinentális Európán kívüli régiókat érintő rácsvonatkoztatás esetén az adatszolgáltatók saját rácshálózatot határozhatnak meg, amely egy, az ITRS rendszerrel összhangban lévő geodéziai vonatkoztatási rendszeren alapul, és a Grid_ETRS89-GRS80zn páneurópai rendszerre vonatkozóan lefektetettekkel azonos alapelveket követ. Ebben az esetben létre kell hozni a vonatkoztatási rendszerre vonatkozó azonosítót, és a rács ez utóbbinak megfelelő azonosítóját.

7. Ezt a rácsot zónákra kell felosztani. Dél-északi irányban a rácsot egyenlő szögekre kell felosztani. Nyugat-keleti irányban a rács felbontását a szögosztásnak és a zóna 1. táblázatban meghatározott szorzótényezőjének szorzataként kell megállapítani.

8. A rácsnak a Grid_ETRS89-GRS80zn_res megjelölést kell adni, ahol n a zóna száma, res pedig a szögegységekben kifejezett cellaméret, az 1. táblázatban meghatározottak szerint.

1. táblázat

Általános Grid_ETRS89-GRS80: Az egyes zónák szélességi osztása (felbontási szintje) és hosszúsági osztása

Felbontási szintekSZÉLESSÉGI OSZTÁS
(szögmásodperc)
HOSSZÚSÁGI OSZTÁS (szögmásodperc)Cellaméret
1. zóna
(0°–50° szél.)
2. zóna
(50°–70° szél.)
3. zóna
(70°–75° szél.)
4. zóna
(75°–80° szél.)
5. zóna
(80°–90° szél.)
0. SZINT3 6003 6007 20010 80014 40021 6001 D
1. SZINT3 0003 0006 0009 00012 00018 00050 M
2. SZINT1 8001 8003 6005 4007 20010 80030 M
3. SZINT1 2001 2002 4003 6004 8007 20020 M
4. SZINT6006001 2001 8002 4003 60010 M
5. SZINT3003006009001 2001 8005 M
6. SZINT1201202403604807202 M
7. SZINT60601201802403601 M
8. SZINT3030609012018030 S
9. SZINT15153045609015 S
10. SZINT55101520305 S
11. SZINT336912183 S
12. SZINT1,51,534,5691 500 MS
13. SZINT1123461 000 MS
14. SZINT0,750,751,52,2534,5750 MS
15. SZINT0,50,511,523500 MS
16. SZINT0,30,30,60,91,21,8300 MS
17. SZINT0,150,150,30,450,60,9150 MS
18. SZINT0,10,10,20,30,40,6100 MS
19. SZINT0,0750,0750,150,2250,30,4575 MS
20. SZINT0,030,030,060,090,120,1830 MS
21. SZINT0,0150,0150,030,0450,060,0915 MS
22. SZINT0,010,010,020,030,040,0610 MS
23. SZINT0,00750,00750,0150,02250,030,0457 500 MMS
24. SZINT0,0030,0030,0060,0090,0120,0183 000 MMS
SZORZÓ12346

3. FÖLDRAJZI NEVEK

3.1. Térobjektum-típusok

A Földrajzi nevek téradattémához kapcsolódó adatkészletek térbeli objektumainak cseréjéhez és osztályozásához a következő térobjektum-típusokat kell használni:

- Megnevezett hely

3.1.1. Megnevezett hely (NamedPlace)

Bármilyen valós világbeli entitás, amelyre egy vagy több tulajdonnév hivatkozik.

A NamedPlace térobjektum-típus attribútumai

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
beginLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ez a verziója bekerült a téradatkészletbe vagy módosították a téradatkészletben.DateTimevoidable
endLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ezt a verzióját felváltották a téradatkészletben, vagy onnan visszavonták.DateTimevoidable
geometryA megnevezett helyhez kapcsolódó geometria. Ez az adatspecifikáció nem korlátozza a geometriatípusokat.GM_Object
inspireIdA térbeli objektum külső objektumazonosítója.Identifier
leastDetailedViewingResolutionIndikatív méretarány vagy talajtávolság fordított értékével kifejezett felbontás, amely felett a megnevezett helyet és kapcsolódó nevét/neveit alapvető megjelenítési szolgáltatásban nem szabad megjeleníteni.MD_Resolutionvoidable
localTypeAz adatszolgáltató által meghatározott földrajzi név/nevek által jelölt entitás fajtájának jellemzése az Európai Unió hivatalos nyelveinek legalább egyikén megadva.LocalisedCharacterStringvoidable
mostDetailedViewingResolutionIndikatív méretarány vagy talajtávolság fordított értékével kifejezett felbontás, amely alatt a megnevezett helyet és kapcsolódó nevét/neveit alapvető megjelenítési szolgáltatásban nem szabad megjeleníteni.MD_Resolutionvoidable
nameA megnevezett hely neve.GeographicalName
relatedSpatialObjectEsetleg az INSPIRE egyéb témáiban feltűnő, ugyanazon entitást mutató térbeli objektum azonosítója.Azonosítóvoidable
typeA földrajzi név/nevek által jelölt entitás fajtájának jellemzése.NamedPlaceTypeValuevoidable

3.2. Adattípusok

3.2.1. Földrajzi név (GeographicalName)

Valós világbeli entitásra alkalmazott tulajdonnév.

A GeographicalName adattípus attribútumai

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
grammaticalGenderA kapcsolódó szavak viselkedésében tükröződő főnévi osztályok.GrammaticalGenderValuevoidable
grammaticalNumberMegszámlálhatósági különbséget kifejező főnevek nyelvtani kategóriája.GrammaticalNumberValuevoidable
languageA név megadásához használt nyelv, hárombetűs kóddal kifejezve, az ISO 639-3, illetve az ISO 639-5 szabványnak megfelelően.CharacterStringvoidable
nameStatusOlyan minőségre vonatkozó információ, amely lehetővé teszi annak felismerését, hogy mennyi hitel adható az adott névnek szabványossága és/vagy időszerűsége tekintetében.NameStatusValuevoidable
nativenessAnnak igazolását lehetővé tevő információ, hogy az adott név megegyezik-e azzal a névvel, amelyet azon a területen használnak/használtak, ahol a térbeli objektum a név használatának pillanatában található.NativenessValuevoidable
pronunciationA földrajzi név megfelelő, helyes és standard (az érintett nyelvi közösségen belül elfogadott) kiejtése.PronunciationOfNamevoidable
sourceOfNameAzon eredeti adatforrás, ahonnan a földrajzi név az azt tartalmazó/közzétevő adatkészletbe átkerült. Egyes megnevezett térbeli objektumok esetében visszautalhat a közzétevő adatkészletre, amennyiben nem áll rendelkezésre más információ.CharacterStringvoidable
spellingA földrajzi név helyes írásmódja.SpellingOfName

3.2.2. Név kiejtése (PronunciationOfName)

Egy név megfelelő, helyes és standard (az érintett nyelvi közösségen belül elfogadott) kiejtése.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
pronunciationIPAEgy név megfelelő, helyes és standard (az érintett nyelvi közösségen belül elfogadott) kiejtése, a nemzetközi fonetikai ábécé (International Phonetic Alphabet) (IPA) segítségével megadott módon.CharacterStringvoidable
pronunciationSoundLinkEgy név megfelelő, helyes és standard (az érintett nyelvi közösségen belül elfogadott) kiejtése egy hangfájlra mutató hivatkozás által megadott módon.URIvoidable

A pronunciationSoundLink és a pronunciationIPA attribútumok legalább egyike nem lehet betöltetlen (void).

3.2.3. Név helyesírása (SpellingOfName)

A név helyes írásmódja.

A SpellingOfName adattípus attribútumai

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
scriptGrafikus szimbólumkészlet (pl. egy ábécé), amelyet – adott esetben – az ISO 15924 szabványban meghatározott négybetűs kód alkalmazásával kifejezett név írásánál használnak.CharacterStringvoidable
textA név írásának módja.CharacterString
transliterationSchemeA nevek különféle parancsfájlok közötti konverziójához használt módszer.CharacterStringvoidable

3.3. Kódlisták

3.3.1. Nyelvtani nem (GrammaticalGenderValue)

A földrajzi név nyelvtani neme.

E kódlista megengedett értékei között csak az alábbi táblázat értékei szerepelnek.

A GrammaticalGenderValue kódlista értékei

ÉrtékMeghatározás
common„Közös” nyelvtani nem (a „hímnem” és a „nőnem” összevonása).
feminineNyelvtani nőnem.
masculineNyelvtani hímnem.
neuterNyelvtani semleges nem.

3.3.2. Nyelvtani szám (GrammaticalNumberValue)

A földrajzi név nyelvtani száma.

E kódlista megengedett értékei között csak az alábbi táblázat értékei szerepelnek.

A GrammaticalNumberValue kódlista értékei

ÉrtékMeghatározás
dualNyelvtani kettes szám.
pluralNyelvtani többes szám.
singularNyelvtani egyes szám.

3.3.3. Név állapota (NameStatusValue)

A földrajzi név állapota, azaz olyan információ, amely lehetővé teszi annak felismerését, hogy mennyi hitel adható az adott névnek szabványossága és/vagy időszerűsége tekintetében.

E kódlista megengedett értékei között csak az alábbi táblázat értékei szerepelnek.

A NameStatusValue kódlista értékei

ÉrtékMeghatározás
historicalJelenleg nem használt történelmi név.
officialJelenleg használt és hivatalosan elismert vagy jogszabály által létrehozott név.
otherJelenleg használt, de nem hivatalos és nem elismert név.
standardisedJelenleg használt és egy toponímiai kérdésekben tanácsadói funkcióval és/vagy döntéshozatali jogkörrel felruházott testület által elfogadott vagy ajánlott név.

3.3.4. Megnevezett hely típusa (NamedPlaceTypeValue)

A megnevezett hely típusa.

E kódlista megengedett értékei között csak az alábbi táblázat értékei szerepelnek.

A NamedPlaceTypeValue kódlista értékei

ÉrtékMeghatározás
administrativeUnitAz olyan nemzeti területeket, amelyeken a tagállamok joghatósággal rendelkeznek és/vagy joghatóságot gyakorolnak, helyi, regionális és országos egységekre osztó, közigazgatási határvonalakkal elválasztott igazgatási egységek.
buildingÉpületek földrajzi helye.
hydrographyVízrajzi elemek, beleértve a tengeri területeket, minden egyéb víztestet és azzal kapcsolatos elemet, többek között a vízgyűjtőket és részvízgyűjtőket.
landcoverA Föld felszínének fizikai és biológiai borítása, ideértve a mesterséges felszínt, a mezőgazdasági területeket, az erdőket, a (félig) természetes területeket és a vizes élőhelyeket.
landformA terep geomorfológiai jellemzője.
otherA kódlista többi típusában nem szereplő térobjektum.
populatedPlaceEmberek által lakott terület.
protectedSiteKülönleges természetvédelmi célok elérése érdekében – nemzetközi, közösségi és tagállami jogszabályok keretében – kijelölt vagy kezelt terület.
transportNetworkKözúti, vasúti, légi, vízi és kötélpályás közlekedési hálózatok és a kapcsolódó infrastruktúra. Ide tartoznak a különféle hálózatok közötti összeköttetések is.

3.3.5. Natívság (NativenessValue)

A földrajzi név natívsága.

E kódlista megengedett értékei között csak az alábbi táblázat értékei szerepelnek.

A NativenessValue kódlista értékei

ÉrtékMeghatározás
endonymValamely földrajzi jellemző megnevezése azon terület hivatalos vagy meghonosodott nyelvén, ahol az adott tulajdonság található.
exonymValamely földrajzi jellemző megnevezése olyan nyelven, amelyet az adott jellemzőnek helyet adó területen kívül beszélnek; a megnevezés formájában eltér a földrajzi tulajdonságnak helyet adó területen használt megfelelő belső névtől/nevektől.

3.4. Rétegek

A Földrajzi nevek téradattéma rétege

Réteg neveRéteg címeTérobjektum-típus
GN.GeographicalNamesFöldrajzi nevekNamedPlace

4. KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉGEK (ADMINISTRATIVE UNITS)

4.1. A Közigazgatási egységek téradattéma szerkezete

A Közigazgatási egységek téradattéma vonatkozásában megadott típusok a következő csomagokba rendezhetők:

- Közigazgatási egységek (Administrative Units)

- Tengeri egységek (Maritime Units)

4.2. Közigazgatási egységek

4.2.1. Térobjektumtípusok

A Közigazgatási egységek csomag a következő térobjektumtípusokat tartalmazza:

- Közigazgatási határ (Administrative Boundary)

- Közigazgatási egység (Administrative Unit)

- Kondomínium (Condominium)

4.2.1.1. Közigazgatási határ (AdministrativeBoundary)

A közigazgatási egységek közötti választóvonal.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
beginLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ez a verziója bekerült a téradatkészletbe, vagy módosították a téradatkészletben.DateTimevoidable
countryAz Európai Unió Kiadóhivatala által kiadott Intézményközi kiadványszerkesztési útmutató szerinti kétbetűs országkódok.CountryCode
endLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ezt a verzióját felváltották a téradatkészletben, vagy onnan visszavonták.DateTimevoidable
geometryHatárvonal geometriai ábrázolása.GM_Curve
inspireIdA térbeli objektum külső objektumazonosítója.Identifier
legalStatusE közigazgatási határ jogi formája.LegalStatusValuevoidable
nationalLevelAzon szomszédos közigazgatási egységek hierarchiaszintjei, amelynek ez a határ a részét alkotja.AdministrativeHierarchyLevel
technicalStatusA közigazgatási határ technikai állapota.TechnicalStatusValuevoidable

Asszociációs szerepMeghatározásTípusVoidability
admUnitAz e közigazgatási határvonallal elválasztott közigazgatási egységek.AdministrativeUnitvoidable

4.2.1.2. Közigazgatási egység (AdministrativeUnit)

Helyi, regionális és nemzeti közigazgatási egységek, amelyek felett a tagállamok joghatósággal rendelkeznek és/vagy joghatóságot gyakorolnak.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
beginLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ez a verziója bekerült a téradatkészletbe, vagy módosították a téradatkészletben.DateTimevoidable
countryAz Európai Unió Kiadóhivatala által kiadott Intézményközi kiadványszerkesztési útmutató szerinti kétbetűs országkódok.CountryCode
endLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ezt a verzióját felváltották a téradatkészletben, vagy onnan visszavonták.DateTimevoidable
geometryE közigazgatási egység hatáskörébe tartozó terület geometriai ábrázolása.GM_MultiSurface
inspireIdA térbeli objektum külső objektumazonosítója.Identifier
nameA közigazgatási egység hivatalos nemzeti földrajzi neve, szükség esetén több nyelven is.GeographicalName
nationalCodeAz egyes országokban meghatározott nemzeti közigazgatási kódoknak megfelelő tematikus azonosító.CharacterString
nationalLevelA nemzeti közigazgatási hierarchia azon szintje, amelyen a közigazgatási egység létrejön.AdministrativeHierarchyLevel
nationalLevelNameA nemzeti közigazgatási hierarchia azon szintjének neve, amelyen a közigazgatási egység létrejön.LocalisedCharacterStringvoidable
residenceOfAuthorityA nemzeti vagy helyi közigazgatás központja.ResidenceOfAuthorityvoidable

Asszociációs szerepMeghatározásTípusVoidability
administeredByA nemzeti közigazgatási hierarchia azonos szintjén létrehozott közigazgatási egység, amely ezt a közigazgatási egységet igazgatja.AdministrativeUnitvoidable
boundaryE közigazgatási egység és az összes szomszédos közigazgatási egység közötti közigazgatási határ.AdministrativeBoundaryvoidable
coAdministerA nemzeti közigazgatási hierarchia azonos szintjén létrehozott közigazgatási egység, amelyet ez a közigazgatási egység társigazgat.AdministrativeUnitvoidable
condominiumE közigazgatási egység által igazgatott kondomínium.Condominiumvoidable
lowerLevelUnitA nemzeti közigazgatási hierarchia alacsonyabb szintjén létrehozott egységek, amelyeket a közigazgatási egység igazgat.AdministrativeUnitvoidable
upperLevelUnitA nemzeti közigazgatási hierarchia magasabb szintjén létrehozott egység, amelyet ez a közigazgatási egység igazgat.AdministrativeUnitvoidable

A kondomínium asszociációs szerep kizárólag azokra a közigazgatási egységekre alkalmazandó, amelyeknél a nationalLevel = "elsőrendű" (országos szint).

A legalacsonyabb szinten lévő egység nem rendelhet hozzá alacsonyabb szinten lévő egységeket.

A legmagasabb szinten lévő egység nem rendelhet hozzá magasabb szinten lévő egységeket.

4.2.1.3. Kondomínium (Condominium)

Olyan közigazgatási terület, amelyet minden nemzeti közigazgatási területi felosztástól függetlenül hoztak létre, és amelyet két vagy több ország igazgat.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
beginLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ez a verziója bekerült a téradatkészletbe, vagy módosították a téradatkészletben.DateTimevoidable
endLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ezt a verzióját felváltották a téradatkészletben, vagy onnan visszavonták.DateTimevoidable
geometryE kondomínium hatáskörébe tartozó terület geometriai ábrázolása.GM_MultiSurface
inspireIdA térbeli objektum külső objektumazonosítója.Identifier
nameE kondomínium hivatalos földrajzi neve, szükség esetén több nyelven is.GeographicalNamevoidable

Asszociációs szerepMeghatározásTípusVoidability
admUnitA kondomíniumot igazgató közigazgatási egység.AdministrativeUnitvoidable

4.2.2. Adattípusok

4.2.2.1. Hatóság székhelye (ResidenceOfAuthority)

Hatósági székhely nevét és pozícióját mutató adattípus.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
geometryA hatósági székhely pozíciója.GM_Pointvoidable
nameA hatósági székhely neve.GeographicalName

4.2.3. Felsorolások

4.2.3.1. Jogi forma (LegalStatusValue)

A közigazgatási határok jogi formájának leírása.

ÉrtékMeghatározás
agreedA kontúrillesztett határt a szomszédos közigazgatási egységek elfogadták és jelenleg állandó.
notAgreedA kontúrillesztett határt a szomszédos közigazgatási egységek még nem fogadták el és még módosítható.

4.2.3.2. Technikai állapot (TechnicalStatusValue)

A közigazgatási határok technikai állapotának leírása.

ÉrtékMeghatározás
edgeMatchedA szomszédos közigazgatási egységek határai megegyező koordinátakészlettel rendelkeznek.
notEdgeMatchedA szomszédos közigazgatási egységek határai nem rendelkeznek megegyező koordinátakészlettel.

4.2.4. Kódlisták

4.2.4.1. Közigazgatási hierarchiaszint (AdministrativeHierarchyLevel)

A nemzeti közigazgatási hierarchia közigazgatási szintjei. Ez a kódlista a közigazgatási struktúrák hierarchiapiramisának azt a szintjét tükrözi, amely a területek geometriai összevonásán alapul, illetve nem feltétlenül jellemzi a kapcsolódó közigazgatási hatóságok közötti alá- és fölérendeltséget

Ezt a kódlistát közös kódlistaregiszterben kell kezelni.

4.3. Tengeri egységek

4.3.1. Térobjektumtípusok

A Tengeri egységek csomag a következő térobjektumtípusokat tartalmazza:

- Alapvonal (Baseline)

- Tengeri határ (Maritime Boundary)

- Tengeri övezet (Maritime Zone)

4.3.1.1. Alapvonal (Baseline)

Az a vonal, amelytől a parti tenger külső határait és bizonyos egyéb külső határokat mérnek.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
inspireIdA térbeli objektum külső objektumazonosítója.Identifier
beginLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ez a verziója bekerült a téradatkészletbe, vagy módosították a téradatkészletben.DateTimevoidable
endLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ezt a verzióját felváltották a téradatkészletben, vagy onnan visszavonták.DateTimevoidable

Association roleDefinitionTípusVoidability
segmentValamely alapvonal szegmense.BaselineSegment

4.3.1.2. Tengeri határ (MaritimeBoundary)

Bármilyen típusú tengeri joghatóság elkülönítését jelölő jelzővonal.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
inspireIdA térbeli objektum külső objektumazonosítója.Identifier
geometryA tengeri határ geometriai ábrázolása.GM_Curve
countryAz az ország, amelyhez az ezzel a határral elkülönített tengeri övezet tartozik.CountryCode
legalStatusE tengeri határ jogi formája.LegalStatusValuevoidable
technicalStatusA tengeri határ technikai állapota.TechnicalStatusValuevoidable
beginLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ez a verziója bekerült a téradatkészletbe, vagy módosították a téradatkészletben.DateTimevoidable
endLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ezt a verzióját felváltották a téradatkészletben, vagy onnan visszavonták.DateTimevoidable

4.3.1.3. Tengeri övezet (MaritimeZone)

Nemzetközi szerződésekben és egyezményekben meghatározott tengersáv, amely felett a parti állam joghatóságot gyakorol.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
inspireIdA térbeli objektum külső objektumazonosítója.Identifier
geometryE tengeri övezethez tartozó terület geometriai ábrázolása.GM_MultiSurface
zoneTypeA tengeri övezet típusa.MaritimeZoneTypeValue
countryAz az ország, amelyhez ez a tengeri övezet tartozik.CountryCode
nameA tengeri övezet neve vagy nevei.GeographicalNamevoidable
beginLifeSpanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ez a verziója bekerült a téradatkészletbe, vagy módosították a téradatkészletben.DateTimevoidable
endLifepanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ezt a verzióját felváltották a téradatkészletben, vagy onnan visszavonták.DateTimevoidable

Asszociációs szerepMeghatározásTípusVoidability
baselineAz e tengeri övezet lehatárolásában alkalmazott alapvonal vagy alapvonalak.Baselinevoidable
boundaryE tengeri övezet határa vagy határai.MaritimeBoundaryvoidable

4.3.2. Adattípusok

4.3.2.1. Alapvonalszegmens (BaselineSegment)

Az alapvonal szegmense, amelytől a parti tenger külső határait és bizonyos egyéb külső határokat mérnek.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
geometryAz alapvonalszegmens geometriai ábrázolása.GM_Curve
segmentTypeAz e szegmenshez használt alapvonaltípus.BaselineSegmentTypeValue

4.3.3. Kódlisták

4.3.3.1. Alapvonalszegmens-típus (BaselineSegmentTypeValue)

A parti tenger szélességének mérésében alkalmazott alapvonalak típusai.

E kódlista megengedett értékei között csak az alábbi táblázatban meghatározott értékek szerepelnek.

ÉrtékNévMeghatározás
normalnormálA parti tenger szélességének mérésében alkalmazott normál alapvonal a part menti apályvonal, ahogy azt a parti állam által hivatalosan elismert nagyléptékű tengeri térképek feltüntetik.
straightegyenesA parti tenger szélességének mérésében alkalmazott alapvonal a megfelelő pontok összekötésével kapott egyenes alapvonal.
archipelagicszigetcsoportiA parti tenger szélességének mérésében alkalmazott alapvonal a szigetcsoportot alkotó legtávolabbi szigetek és sziklazátonyok legtávolabbi pontjait összekötő egyenes alapvonal.

4.3.3.2. Tengeriövezet-típus (MaritimeZoneTypeValue)

A tengeri övezet típusa.

E kódlista megengedett értékei között csak az alábbi táblázatban meghatározott értékek szerepelnek.

ÉrtékNévMeghatározás
internalWatersBelvizekA parti állam parti tengere alapvonalának szárazföld felőli oldalán lévő vizek.
territorialSeaParti tengerMeghatározott, az Egyesült Nemzetek Tengerjogi Egyezményével összhangban megállapított alapvonalaktól mérve 12 tengeri mérföldet meg nem haladó szélességű tengersáv.
contiguousZoneCsatlakozó övezetValamely parti állam parti tengeréhez csatlakozó övezet, amely a parti tenger szélességének mérésében alkalmazott alapvonalakon legfeljebb 24 tengeri mérfölddel terjedhet túl.
exclusiveEconomicZoneKizárólagos gazdasági övezetValamely parti állam parti tengerén túl lévő és azzal szomszédos terület, amelyre olyan különleges jogi rendszer vonatkozik, amely szerint a parti állam jogait és joghatóságát, továbbá más államok jogait és szabadságait az Egyesült Nemzetek Tengerjogi Egyezményének vonatkozó rendelkezései szabályozzák.
continentalShelfKontinentális talapzatValamely parti állam parti tengerén túl lévő és azzal szomszédos tengeri övezet, amelynek határát az Egyesült Nemzetek Tengerjogi Egyezményének 76. cikkével összhangban határozzák meg.

4.4. Témaspecifikus követelmények

1. Az AdministrativeUnit térobjektumtípus valamennyi példánya - kivéve a tagállamot és a társigazgatott egységeket képviselő országos szintű egységet - pontosan egy, a közigazgatási hierarchia magasabb szintjén lévő egységre utal. Ezt a megfelelést az AdministrativeUnit térobjektumtípus upperLevelUnit asszociációs szerepe fejezi ki.

2. Az AdministrativeUnit térobjektumtípus valamennyi példánya - kivéve a legalacsonyabb szinten lévőket - a vonatkozó alacsonyabb szintű egységeire utal. Ezt a megfelelést az AdministrativeUnit térobjektumtípus lowerLevelUnit asszociációs szerepe fejezi ki.

3. Ha egy közigazgatási egységet két vagy több másik közigazgatási egység társigazgat, akkor az administeredBy asszociációs szerepet kell alkalmazni. Azok az egységek, amelyek ezt az egységet társigazgatják, a coAdminister inverz szerepet alkalmazzák.

4. A közigazgatási hierarchia azonos szintjén lévő közigazgatási egységek elvileg nem osztozhatnak közös területeken.

5. Az AdministrativeBoundary térobjektumtípus példányai megfelelnek a teljes (valamennyi szintet magában foglaló) határdiagram topológiai szerkezetében lévő éleknek.

6. A kondomínium térbeli kiterjedése nem lehet része a közigazgatási egység térbeli kiterjedését ábrázoló geometriának.

7. A kondomíniumokat kizárólag országos szintű közigazgatási egységek igazgathatják.

4.5. Rétegek

A Közigazgatási egységek téradattéma rétegei

Réteg neveRéteg címeTérobjektumtípus
AU.AdministrativeUnitKözigazgatási egységAdministrativeUnit
AU.AdministrativeBoundaryKözigazgatási határAdministrativeBoundary
AU.CondominiumKondomíniumCondominium
AU.BaselineAlapvonalBaseline
AU.<Kódlistaérték> (1)
Például: AU.ContiguousZone
<ember által olvasható név>
Például: Csatlakozó övezet
MaritimeZone (zoneType: MaritimeZoneTypeValue)
AU.MaritimeBoundaryTengeri határMaritimeBoundary
(1) A 14. cikk (3) bekezdésével összhangban minden egyes kódlistaértékhez egy réteget kell hozzáférhetővé tenni.

5. CÍMEK

5.1. Fogalommeghatározások

A 2. cikkben megállapítottakon kívül a következő fogalommeghatározást kell alkalmazni:

-

"címezhető objektum" : olyan térbeli objektum, amelyhez a címek hozzárendelése értelmezhető.

5.2. Térobjektum-típusok

A Címek téradattémához kapcsolódó adatkészletek térbeli objektumainak cseréjéhez és osztályozásához a következő térobjektum-típusokat kell használni:

- Cím

- Címterület neve

- Címösszetevő

- Közigazgatási egység neve

- Postai leíró

- Átjáró neve

5.2.1. Cím (Address)

Ingatlanok állandó helyének azonosítása földrajzi nevek és azonosítók strukturált összeállítása révén.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
alternativeIdentifierA cím térbeli objektum külső, tematikus azonosítója, amely lehetővé teszi a meglévő örökölt rendszerekkel vagy alkalmazásokkal való interoperabilitást.CharacterStringvoidable
beginLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ez a verziója bekerült a téradatkészletbe vagy módosították a téradatkészletben.DateTimevoidable
endLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ezt a verzióját felváltották a téradatkészletben, vagy onnan visszavonták.DateTimevoidable
inspireIdA térbeli objektum külső objektumazonosítója.Identifier
locatorEmber számára olvasható jelölő vagy név.AddressLocator
positionEgy jellemző pont pozíciója, amely a cím helyzetét a pozíció kezdőpontjára vonatkozó információt magában foglaló meghatározás szerint mutatja.GeographicPosition
statusA cím érvényessége a cím térbeli objektum életciklusán (életciklus-verzióján) belül.StatusValuevoidable
validFromAz a dátum és időpont, amikor a cím e verziója a valós világban érvényes volt vagy lesz.DateTimevoidable
validToAz a dátum és időpont, amikor a cím e verziója a valós világban megszűnt vagy meg fog szűnni.DateTimevoidable

Asszociációs szerepMeghatározásTípusVoidability
buildingAz az épület, amelyhez a címet hozzárendelték vagy társították.Az Épületek téradattémában meghatározandó típusvoidable
componentAzt mutatja, hogy a címösszetevő a cím részeként van lefoglalva.AddressComponent
parcelAz a kataszteri parcella, amelyhez ezt a címet hozzárendelték vagy társították.CadastralParcelvoidable
parentAddressFőcím (szülőcím), amelyhez ez az (al)cím szorosan kapcsolódik.Addressvoidable

Egy címnek rendelkeznie kell egy olyan közigazgatásiegység-címösszetevő térbeli objektummal, amely 1. (országos) szintű.

Egy cím pontosan egy alapértelmezett földrajzi pozícióval rendelkezik (a GeographicPosition térobjektum "default" attribútumának a "true" értéket kell felvennie).

5.2.2. Címterület neve (AddressAreaName)

Egy olyan címösszetevő, amely annak a földrajzi területnek vagy helységnek a nevét mutatja meg, amely címzési okokból számos címezhető objektumot csoportosít, de nem közigazgatási egység.

Ez a típus a AddressComponent altípusa.

Az AddressAreaName térobjektum-típus attribútumai

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
nameA címterületre alkalmazott tulajdonnév.GeographicalName

Az AddressAreaName térobjektum-típus asszociációs szerepei

Asszociációs szerepMeghatározásTípusVoidability
namedPlaceA címterület neve által képviselt megnevezett hely.NamedPlacevoidable

5.2.3. Címösszetevő (AddressComponent)

Egy adott földrajzi terület, hely vagy más térbeli objektum azonosítója vagy földrajzi neve, amely meghatározza egy cím tartományát.

Ez egy absztrakt típus.

Az AddressComponent térobjektum-típus attribútumai

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
alternativeIdentifierA címösszetevő térbeli objektum külső, tematikus azonosítója, amely lehetővé teszi a meglévő örökölt rendszerekkel vagy alkalmazásokkal való interoperabilitást.CharacterStringvoidable
beginLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ez a verziója bekerült a téradatkészletbe vagy módosították a téradatkészletben.DateTimevoidable
endLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ezt a verzióját felváltották a téradatkészletben, vagy onnan visszavonták.DateTimevoidable
inspireIdA térbeli objektum külső objektumazonosítója.Identifier
statusA címösszetevő érvényessége a címösszetevő térbeli objektum életciklusán (életciklus-verzióján) belül.StatusValuevoidable
validFromAz a dátum és időpont, amikor a címöszszetevő e verziója a valós világban érvényes volt vagy lesz.DateTimevoidable
validToAz a dátum és időpont, amikor a címöszszetevő a valós világban megszűnt vagy meg fog szűnni.DateTimevoidable

Az AddressComponent térobjektum-típus asszociációs szerepei

Asszociációs szerepMeghatározásTípusVoidability
situatedWithinEgy másik címösszetevő, amelyen belül az e címösszetevő által mutatott térbeli objektum elhelyezkedik.AddressComponentvoidable

5.2.4. Közigazgatási egység neve (AdminUnitName)

Egy olyan címösszetevő, amely azon helyi, regionális és nemzeti közigazgatási egységek nevét mutatja, amelyek felett a tagállamok joghatósággal rendelkeznek és/vagy joghatóságot gyakorolnak.

Ez a típus a AddressComponent altípusa.

Az AdminUnitName térobjektum-típus attribútumai

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
levelA nemzeti közigazgatási hierarchia közigazgatási szintje.AdministrativeHierarchyLevel
nameA közigazgatási egység hivatalos földrajzi neve, szükség esetén több nyelven is.GeographicalName

Az AdminUnitName térobjektum-típus asszociációs szerepei

Asszociációs szerepMeghatározásTípusVoidability
adminUnitAz a közigazgatási egység, amely a közigazgatási egység nevének a tartalomforrása.AdministrativeUnitvoidable

5.2.5. Postai leíró (PostalDescriptor)

Egy olyan címösszetevő, amely egy ország, régió vagy város címei és postai szállítási pontjai alegységének postai célú azonosítását képviseli.

Ez a típus a AddressComponent altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
postCodeCímek és postai szállítási pontok alegységének postai célú azonosítása céljából létrehozott és fenntartott kód.CharacterString
postNameCímek és postai szállítási pontok alegységének postai célú azonosítása céljából létrehozott és fenntartott egy vagy több név.GeographicalName

Postai irányítószám (kód) hiánya esetén postázási névre van szükség.

Postázási név hiánya esetén postai irányítószámra (kódra) van szükség.

5.2.6. Átjáró neve (ThoroughfareName)

Egyik helyről a másikra vezető átjáró vagy út nevét mutató címösszetevő.

Ez a típus a AddressComponent altípusa.

A ThoroughfareName térobjektum-típus attribútumai

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
nameAz átjáró neve.ThoroughfareNameValue

A ThoroughfareName térobjektum-típus asszociációs szerepei

Asszociációs szerepMeghatározásTípusVoidability
transportLinkEgy vagy több közlekedési hálózati kapcsolat, amelyhez az átjárónév térbeli objektumát kijelölték.TransportLinkvoidable

5.3. Adattípusok

5.3.1. Cím-helyazonosító (AddressLocator)

Ember számára olvasható jelölő vagy név, amely egy felhasználó vagy alkalmazás számára lehetővé tesz egy címre való hivatkozást és annak a szomszédos címektől való megkülönböztetését egy olyan átjáró nevének, címterület nevének, közigazgatási egység nevének vagy postai leíró tartományán belül, amelyben a cím található.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
designatorEgy szám vagy karaktersor, amely az érintett tartomány(ok)on belüli helyazonosítót egyedi módon azonosítja.LocatorDesignator
levelAz a szint, amelyre a helyazonosító utal.LocatorLevelValue
nameA helyazonosító által azonosított ingatlanhoz rendelt földrajzi név vagy leíró szöveg.LocatorName

Asszociációs szerepMeghatározásTípusVoidability
withinScopeOfAz a címösszetevő, amely meghatározza azt a tartományt, amelyen belül a cím helyazonosítóját az egyértelműséget biztosító szabályoknak megfelelően hozzárendelték.AddressComponentvoidable

A jelölő hiánya esetén névre van szükség.

A név hiánya esetén jelölőre van szükség.

5.3.2. Címábrázolás (AddressRepresentation)

Egy cím térbeli objektum ábrázolása olyan külső alkalmazási sémákban, amelyeknek olvasható módon magukban kell foglalniuk az alapvető címinformációt.

Az AddressRepresentation adattípus attribútumai

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
addressAreaEgy olyan földrajzi terület vagy helység neve vagy nevei, amely címzési okokból számos címezhető objektumot csoportosít, de nem közigazgatási egység.GeographicalNamevoidable
adminUnitEgy olyan helyi, regionális vagy nemzeti közigazgatási egység neve vagy nevei, amely felett a tagállamok joghatósággal rendelkeznek és/vagy joghatóságot gyakorolnak.GeographicalName
locatorDesignatorEgy szám vagy karaktersor, amely lehetővé teszi a felhasználó vagy az alkalmazás számára, hogy az érintett tartományon belüli helyazonosítót értelmezze, elemezze és formázza. Egy helyazonosító több helyazonosító jelölőt foglalhat magában.CharacterString
locatorNameA helyazonosító által azonosított valós világbeli entitásra alkalmazott tulajdonnév/tulajdonnevek.GeographicalName
postCodeCímek és postai szállítási pontok alegységének postai célú azonosítása céljából létrehozott és fenntartott kód.CharacterStringvoidable
postNameCímek és postai szállítási pontok alegységének postai célú azonosítása céljából létrehozott és fenntartott egy vagy több név.GeographicalNamevoidable
thoroughfareEgyik helyről a másikra vezető átjáró vagy út – pl. közút vagy vízi út – neve vagy nevei.GeographicalNamevoidable

Az AddressRepresentation adattípus asszociációs szerepei

Asszociációs szerepMeghatározásTípusVoidability
addressFeatureHivatkozás a cím térbeli objektumra.Addressvoidable

5.3.3. Földrajzi pozíció (GeographicPosition)

Egy olyan jellemző pont pozíciója, amely a cím helyzetét a pozíció kezdőpontjára vonatkozó információt magában foglaló meghatározás szerint mutatja.

A GeographicPosition adattípus attribútumai

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
defaultAzt határozza meg, hogy ezt a pozíciót alapértelmezettnek kell-e tekinteni.Boolean
geometryA kiválasztott térbeli hivatkozási rendszerben koordinátákkal kifejezett pont pozíciója.GM_Point
methodAnnak a leírása, hogy ki és hogyan hozta létre vagy származtatta a cím földrajzi pozícióját.GeometryMethodValuevoidable
specificationA cím e földrajzi pozíciójának létrehozásához vagy származtatásához használt specifikációt meghatározó információ.GeometrySpecificationValuevoidable

5.3.4. Helyazonosító jelölő (LocatorDesignator)

Egy szám vagy karaktersor, amely az érintett tartomány(ok)on belüli helyazonosítót egyedi módon azonosítja. A helyazonosító teljes azonosítása egy vagy több helyazonosító jelölőt is magában foglalhat.

A LocatorDesignator adattípus attribútumai

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
designatorA helyazonosító jelölő azonosító része, amelyet egy vagy több számjegy vagy más karakter alkot.CharacterString
typeA helyazonosító típusa, amely lehetővé teszi egy alkalmazás számára, hogy azt bizonyos szabályok szerint értelmezze, elemezze vagy formázza.LocatorDesignatorTypeValue

5.3.5. Helyazonosító név (LocatorName)

A helyazonosító által azonosított valós világbeli entitásra alkalmazott tulajdonnév.

A LocatorName adattípus attribútumai

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
nameA helyazonosító név azonosító része.GeographicalName
typeA helyazonosító típusa, amely lehetővé teszi egy alkalmazás számára, hogy azt bizonyos szabályok szerint értelmezze, elemezze vagy formázza.LocatorNameTypeValue

5.3.6. Név része (PartOfName)

A teljes név része, amely az átjáró név különálló, szemantikai részekre való felosztásának eredményeként jön létre, és ugyanazt a nyelvet és parancsfájlt használja, mint a teljes átjárónév.

A PartOfName adattípus attribútumai

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
partAnnak a névnek a különálló részét kifejező karakterlánc, amely ugyanazt a nyelvet és parancsfájlt használja, mint a teljes átjárónév.CharacterString
typeA név részének osztályozása a teljes átjárónéven belüli szemantikája (jelentése) szerint.PartTypeValue

5.3.7. Átjárónév értéke (ThoroughfareNameValue)

Az átjáróra alkalmazott tulajdonnév, amely néhány esetben a név részekre való felosztását is tartalmazza.

A ThoroughfareNameValue adattípus attribútumai

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
nameAz átjáróra alkalmazott tulajdonnév.GeographicalName
namePartsEgy vagy több rész, amelyre az átjárónév felosztható.PartOfNamevoidable

5.4. Kódlisták

5.4.1. Geometriai módszer (GeometryMethodValue)

Annak a leírása, hogy ki és hogyan hozta létre vagy származtatta a cím e földrajzi pozícióját.

E kódlista megengedett értékei között csak az alábbi táblázat értékei szerepelnek.

A GeometryMethodValue kódlista értékei

ÉrtékMeghatározás
byAdministratorA címkiosztásáért felelős hivatalos szerv vagy az adatkészlet kezelője által manuálisan meghatározott és bejegyzett.
byOtherPartyEgyéb fél által manuálisan meghatározott és bejegyzett.
fromFeatureA címhez vagy a címösszetevőhöz kapcsolódó más INSPIRE térobjektumból automatikusan származtatott.

5.4.2. Geometriai specifikáció (GeometrySpecificationValue)

A cím e földrajzi pozíciójának létrehozásához vagy származtatásához használt specifikációt meghatározó információ.

E kódlista megengedett értékei között csak az alábbi táblázat értékei szerepelnek.

A GeometrySpecificationValue kódlista értékei

ÉrtékMeghatározás
addressAreaA kapcsolódó címterületből származtatott pozíció.
adminUnit1stOrderA kapcsolódó 1. szintű közigazgatási egységből származtatott pozíció.
adminUnit2ndOrderA kapcsolódó 2. szintű közigazgatási egységből származtatott pozíció.
adminUnit3rdOrderA kapcsolódó 3. szintű közigazgatási egységből származtatott pozíció.
adminUnit4thOrderA kapcsolódó 4. szintű közigazgatási egységből származtatott pozíció.
adminUnit5thOrderA kapcsolódó 5. szintű közigazgatási egységből származtatott pozíció.
adminUnit6thOrderA kapcsolódó 6. szintű közigazgatási egységből származtatott pozíció.
buildingA kapcsolódó épület azonosítását célzó pozíció.
entranceA bejárati ajtó vagy kapu azonosítását célzó pozíció.
parcelA kapcsolódó parcella azonosítását célzó pozíció.
postalDeliveryPostai szállítási pont azonosítását célzó pozíció.
postalDescriptorA postai irányítószámhoz tartozó kapcsolódó területből származtatott pozíció.
segmentÁtjáró kapcsolódó szegmenséből származtatott pozíció.
thoroughfareAccessValamely átjáróból való belépési pont azonosítását célzó pozíció.
utilityServiceKözmű-szolgáltatási pont azonosítását célzó pozíció.

5.4.3. Helyazonosító jelölő típusa (LocatorDesignatorTypeValue)

A helyazonosító jelölő szemantikájának leírása.

E kódlista megengedett értékei között csak az alábbi táblázat értékei szerepelnek.

A LocatorDesignatorTypeValue kódlista értékei

ÉrtékMeghatározás
addressIdentifierGeneralSzámokból és/vagy karakterekből álló címazonosító.
addressNumberCsak számokból álló címazonosító.
addressNumber2ndExtensionA cím számának második bővítménye.
addressNumberExtensionA cím számának bővítménye.
buildingIdentifierSzámokból és/vagy karakterekből álló épületazonosító.
buildingIdentifierPrefixAz épület számának előtagja.
cornerAddress1stIdentifierEgy sarokcímben szereplő elsődleges átjáró nevéhez kapcsolódó címazonosító.
cornerAddress2ndIdentifierEgy sarokcímben szereplő másodlagos átjáró nevéhez kapcsolódó címazonosító.
entranceDoorIdentifierBejárati ajtó, bejárati kapu vagy fedett behajtó azonosítója.
floorIdentifierÉpületen belüli emelet vagy szint azonosítója.
kilometrePointKözúti jelzés, amelynek száma az út kiindulópontja és az adott jelzés közötti, az út mentén mért távolságot határozza meg.
postalDeliveryIdentifierPostai szállítási pont azonosítója.
staircaseIdentifierÁltalában egy épületen belül található lépcsőház azonosítója.
unitIdentifierÉpületen belüli ajtó, lakás, lakosztály vagy szoba azonosítója.

5.4.4. Helyazonosító szint (LocatorLevelValue)

Az a szint, amelyre a helyazonosító utal.

E kódlista megengedett értékei között csak az alábbi táblázat értékei szerepelnek.

A LocatorLevelValue kódlista értékei

ÉrtékMeghatározás
accessLevelA helyazonosító egy bejáratszám vagy hasonló azonosító felhasználásával a földterülethez, épülethez vagy hasonló elemhez való konkrét hozzáférési pontot azonosítja.
postalDeliveryPointA helyazonosító postai szállítási pontot azonosít.
siteLevelA helyazonosító címszám, épületszám, épület vagy ingatlan nevének felhasználásával egy adott földterületet, épületet vagy hasonló ingatlant azonosít.
unitLevelA helyazonosító egy épület adott részét azonosítja.

5.4.5. Helyazonosító név típusa (LocatorNameTypeValue)

A helyazonosító név szemantikájának leírása.

E kódlista megengedett értékei között csak az alábbi táblázat értékei szerepelnek.

A LocatorNameTypeValue kódlista értékei

ÉrtékMeghatározás
buildingNameÉpület vagy épületrész neve.
descriptiveLocatorA helyszín vagy címezhető objektum összefüggő szöveges leírása.
roomNameÉpületen belüli lakás, lakosztály vagy szoba azonosítója.
siteNameIngatlan, épületegyüttes vagy építési terület neve.

5.4.6. Rész típusa (PartTypeValue)

A név részének osztályozása a teljes átjárónéven belüli szemantikája szerint.

E kódlista megengedett értékei között csak az alábbi táblázat értékei szerepelnek.

A PartTypeValue kódlista értékei

ÉrtékMeghatározás
nameA névrész az útnév alapszavát vagy tövét képezi.
namePrefixA névrész célja az egymáshoz kapcsolódó szavak szétválasztása az útnév alapszavának jelentésváltozása nélkül.
qualifierA névrész az útnév minőségére utal.
typeA névrész az út kategóriáját vagy típusát jelzi.

5.4.7. Állapot (StatusValue)

A valós világbeli cím vagy címösszetevő aktuális érvényessége.

E kódlista megengedett értékei között csak az alábbi táblázat értékei szerepelnek.

A StatusValue kódlista értékei

ÉrtékMeghatározás
alternativeCím vagy címösszetevő közismert neve, amely azonban különbözik a címkiosztásért felelős hivatalos szerv vagy az adatkészlet kezelője által meghatározott fő címtől vagy címösszetevőtől.
currentA címkiosztásért felelős hivatalos szerv szerint használatban lévő és érvényes cím vagy címösszetevő, illetve az adatkészlet kezelője által a legmegfelelőbbnek ítélt, általánosan használt cím.
proposedAz adatkészlet kezelője vagy a címkiosztásért felelős hivatalos szerv jóváhagyására váró cím vagy címösszetevő.
reservedA címkiosztásért felelős hivatalos szerv vagy az adatkészlet kezelője által jóváhagyott, de még végrehajtásra váró cím vagy címösszetevő.
retiredA mindennapi használatból kikopott, illetve a címkiosztásért felelős hivatalos szerv vagy az adatkészlet kezelője által törölt cím vagy címösszetevő.

5.5. Témaspecifikus követelmények

5.5.1. A címpozíció

1. Az adatkészletben a cím pozícióját a jelenlegi helyének koordinátái mutatják a rendelkezésre álló legnagyobb pontossággal. Ezek a legpontosabb közvetlenül rögzített koordináták, illetve - ha nincs ilyen - a címöszszetevők egyikéből származtatott koordináták, ahol elsőbbséget élvez az az összetevő, amelyik a legpontosabb pozíciómeghatározást teszi lehetővé.

2. Ha egy cím egynél több pozícióval rendelkezik, akkor a specification attribútum mindegyik esetre vonatkozóan eltérő értékkel töltődik fel.

5.5.2. Asszociációs szerepek

1. A withinScopeOf asszociációs szerepet minden olyan helyazonosító esetében fel kell tölteni, amelyiket megadott címösszetevőn (átjáró neve, címterület neve, postai leíró vagy közigazgatási egység neve) belül az egyértelműséget biztosítani hivatott szabályok szerint rendeltek hozzá.

2. A parentAddress asszociációs szerepet minden olyan cím esetében fel kell tölteni, amely szülőcímhez (főcímhez) kapcsolódik.

3. Minden címnek rendelkeznie kell a helye szerinti ország nevére mutató társítással. Ezen túlmenően a címnek rendelkeznie kell a címpéldány egyértelmű azonosításához és helymeghatározásához szükséges kiegészítő címösszetevőkre mutató társítással.

5.6. Rétegek

A Címek téradattéma rétegei

Réteg neveRéteg címeTérobjektum-típus
AD.AddressCímekAddress

6. KATASZTERI PARCELLÁK

6.1. Térobjektum-típusok

A Kataszteri parcellák téradattémához kapcsolódó adatkészletek térbeli objektumainak cseréjéhez és osztályozásához a következő térobjektum-típusokat kell használni:

- Alap ingatlanegység

- Kataszteri határ

- Kataszteri parcella

- Kataszteri földterület-besorolás

A kataszteri parcelláknak mindig hozzáférhetőnek kell lenniük.

Az alap ingatlanegységeket a tagállamok abban az esetben teszik hozzáférhetővé, ha egyedi kataszteri hivatkozásokat csak alap ingatlanegységekre, nem pedig telkekre adnak meg.

A kataszteri határokat a tagállamok abban az esetben teszik hozzáférhetővé, ha a kataszteri határra vonatkozóan abszolút helymeghatározási pontosságú információt rögzítettek.

6.1.1. Alap ingatlanegység (BasicPropertyUnit)

A tulajdonjog alapegysége, amelyet az ingatlan-nyilvántartásban, telekkönyvben vagy ezekkel egyenértékű módon rögzítettek. Egyedi tulajdonjog és homogén ingatlan-tulajdonjog határozza meg, és egy vagy több szomszédos vagy földrajzilag elkülönülő telket tartalmazhat.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
areaValueA regisztrált terület értéke, amely számszerűsíti az alap ingatlanegységet alkotó kataszteri parcellák vízszintes síkjára vetített területet.Areavoidable
beginLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ez a verziója bekerült a téradatkészletbe vagy módosították a téradatkészletben.DateTimevoidable
endLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ezt a verzióját felváltották a téradatkészletben, vagy onnan visszavonták.DateTimevoidable
inspireIdA térbeli objektum külső objektumazonosítója.Identifier
nationalCadastralReferenceA nemzeti szintű tematikus azonosító, általában az alap ingatlanegység teljes nemzeti kódja. Biztosítania kell a kapcsolatot a nemzeti kataszteri nyilvántartással vagy ennek egyenértékű megfelelőjével.CharacterString
validFromAz alap ingatlanegység jogszerű létrehozásának hivatalos dátuma és időpontja.DateTimevoidable
validToAz alap ingatlanegység használata jogszerű megszűnésének dátuma és időpontja.DateTimevoidable

Asszociációs szerepMeghatározásTípusVoidability
administrativeUnitA legalacsonyabb közigazgatási szint azon közigazgatási egysége, amely ezt az alap ingatlanegységet tartalmazza.AdministrativeUnitvoidable

Az areaValue értékét négyzetméterben kell megadni.

6.1.2. Kataszteri határ (CadastralBoundary)

Egy kataszteri parcella körvonalának része. Egy kataszteri határ két szomszédos kataszteri parcella között húzódhat.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
beginLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ez a verziója bekerült a téradatkészletbe vagy módosították a téradatkészletben.DateTimevoidable
endLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ezt a verzióját felváltották a téradatkészletben, vagy onnan visszavonták.DateTimevoidable
estimatedAccuracyA kataszteri határ becsült abszolút helymeghatározási pontossága a használt INSPIRE koordináta-referenciarendszerben. Az abszolút helymeghatározási pontosság egy pozíciókészlet helymeghatározási bizonytalanságainak a középértéke, ahol a helymeghatározási bizonytalanság a mért pozíció és az annak megfelelő, ténylegesnek tekintett pozíció közötti távolság.Lengthvoidable
geometryA kataszteri határ geometriája.GM_Curve
inspireIdA térbeli objektum külső objektumazonosítója.Identifier
validFromA kataszteri határ jogszerű létrehozásának hivatalos dátuma és időpontja.DateTimevoidable
validToA kataszteri határ használata jog szerinti megszűnésének dátuma és időpontja.DateTimevoidable

Asszociációs szerepMeghatározásTípusVoidability
parcelA kataszteri határ által körülírt kataszteri parcella/parcellák. Egy kataszteri határ egy vagy két kataszteri parcellát írhat körül.CadastralParcelvoidable

Az estimatedAccuracy értékét méterben kell megadni.

6.1.3. Kataszteri parcella (CadastralParcel)

Kataszteri nyilvántartásokkal - vagy ezzel egyenértékű módon - meghatározott területek.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
areaValueA regisztrált terület értéke, amely számszerűsíti a kataszteri parcella vízszintes síkjára vetített területet.Areavoidable
beginLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ez a verziója bekerült a téradatkészletbe vagy módosították a téradatkészletben.DateTimevoidable
endLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ezt a verzióját felváltották a téradatkészletben, vagy onnan visszavonták.DateTimevoidable
geometryA kataszteri parcella geometriája.GM_Object
inspireIdA térbeli objektum külső objektumazonosítója.Identifier
labelÁltalában a kataszteri parcella azonosításának megjelenítésére használt szöveg.CharacterString
nationalCadastralReferenceA nemzeti szintű tematikus azonosító, általában a kataszteri parcella teljes nemzeti kódja. Biztosítania kell a kapcsolatot a nemzeti kataszteri nyilvántartással vagy ennek egyenértékű megfelelőjével.CharacterString
referencePointA kataszteri parcella egy pontja.GM_Pointvoidable
validFromA kataszteri parcella jogszerű létrehozásának hivatalos dátuma és időpontja.DateTimevoidable
validToA kataszteri parcella használata jogszerű megszűnésének dátuma és időpontja.DateTimevoidable

Asszociációs szerepMeghatározásTípusVoidability
administrativeUnitA legalacsonyabb olyan közigazgatási szint közigazgatási egysége, amely ezt a kataszteri parcellát magában foglalja.AdministrativeUnitvoidable
basicPropertyUnitEzt a kataszteri parcellát magában foglaló alap ingatlanegység(ek).BasicPropertyUnitvoidable
zoningEzt a kataszteri parcellát magában foglaló legalacsonyabb szintű kataszteri földterület-besorolás.CadastralZoningvoidable

Az areaValue értékét négyzetméterben kell megadni.

A geometria típusa GM_Surface vagy GM_MultiSurface.

6.1.4. Kataszteri földterület besorolás (CadastralZoning)

A nemzeti terület kataszteri parcellákra való felosztására használt közbenső területek.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
beginLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ez a verziója bekerült a téradatkészletbe vagy módosították a téradatkészletben.DateTimevoidable
endLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ezt a verzióját felváltották a téradatkészletben, vagy onnan visszavonták.DateTimevoidable
estimatedAccuracyA kataszteri földterület-besoroláson belüli kataszteri parcellák becsült abszolút helymeghatározási pontossága a használt INSPIRE koordináta-referenciarendszerben. Az abszolút helymeghatározási pontosság egy pozíciókészlet helymeghatározási bizonytalanságainak a középértéke, ahol a helymeghatározási bizonytalanság a mért pozíció és az annak megfelelő, ténylegesnek tekintett pozíció közötti távolság.Lengthvoidable
geometryA kataszteri földterület-besorolás geometriája.GM_MultiSurface
inspireIdA térbeli objektum külső objektumazonosítója.Identifier
labelÁltalában a kataszteri földterület-besorolás azonosításának megjelenítésére használt szöveg.CharacterString
levelA kataszteri földterület-besorolás szintje a nemzeti kataszteri hierarchiában.CadastralZoningLevelValuevoidable
levelNameA nemzeti kataszteri hierarchia kataszteri földterület-besorolási szintjének neve, az Európai Unió legalább egy hivatalos nyelvén.LocalisedCharacterStringvoidable
nameA kataszteri földterület-besorolás neve.GeographicalNamevoidable
nationalCadastalZoningReferenceA nemzeti szintű tematikus azonosító, általában a kataszteri földterület-besorolás teljes nemzeti kódja.CharacterString
originalMapScaleDenominatorAzon eredeti papíralapú térkép (ha van) méretarányának nevezője, amelynek a kataszteri földterület-besorolás megfelel.Integervoidable
referencePointA kataszteri földterület-besorolás egy pontja.GM_Pointvoidable
validFromA kataszteri földterület-besorolás jogszerű létrehozásának hivatalos dátuma és időpontja.DateTimevoidable
validToA kataszteri földterület-besorolás használata jogszerű megszűnésének dátuma és időpontja.DateTimevoidable

Asszociációs szerepMeghatározásTípusVoidability
upperLevelUnitAz ezt a kataszteri földterület-besorolást magában foglaló következő magasabb szintű kataszteri földterület-besorolás.CadastralZoningvoidable

Az estimatedAccuracy értékét méterben kell megadni.

Egy alacsonyabb szintű kataszteri földterület-besorolás egy magasabb szintű kataszteri földterület-besorolás része.

6.2. Kódlisták

6.2.1. Kataszteri földterület-besorolás szintje (CadastralZoningLevelValue)

A kataszteri földterület-besorolás hierarchiaszintjei.

E kódlista megengedett értékei között csak az alábbi táblázat értékei szerepelnek.

A CadastralZoningLevelValue kódlista értékei

ÉrtékMeghatározás
1stOrderA kataszteri földterület-besorolások hierarchiájának legfelsőbb, az önkormányzatokkal egyenlő vagy egyenértékű szintje (legnagyobb területek).
2ndOrderA kataszteri földterület-besorolások hierarchiájának második szintje.
3rdOrderA kataszteri földterület-besorolások hierarchiájának harmadik szintje.

6.3. Témaspecifikus követelmények

6.3.1. Geometriai ábrázolás

1. Az ebben a pontban meghatározott térbeli tulajdonságok értéktartománya nem korlátozódik a Simple Feature térsémára az EN ISO 19125-1 szabványban meghatározottak szerint.

2. Amennyiben rendelkezésre állnak a kataszteri határok, a kataszteri parcella körvonalának megfelelő kataszteri határok zárt gyűrű(ke)t alkotnak.

6.3.2. Objektumvonatkoztatások modellezése

A CadastralParcel térobjektum-típus tematikus azonosítója a nationalCadastralReference attribútum lesz. Ennek az attribútumnak lehetővé kell tennie a felhasználók számára a nemzeti kataszteri nyilvántartásokban található jogokra, tulajdonosokra és egyéb kataszteri információkra való hivatkozást.

6.3.3. Koordináta-referenciarendszerek

Ha a Kataszteri parcellák téradattémára vonatkozó adatokat a Lambert Conformal Conic vetülettel (Lambert-féle szögtartó kúpvetülettel) síkkoordinátákban kifejezve teszik hozzáférhetővé, akkor azokat legalább egy másik, az 1.3.1., 1.3.2. és 1.3.3. pontban megállapított koordináta-referenciarendszer használatával is hozzáférhetővé kell tenni.

6.4. Megjelenítési szabályok

6.4.1. Rétegek

A Kataszteri parcellák téradattéma rétegei

Réteg neveRéteg címeTérobjektum-típus
CP.CadastralParcelKataszteri parcellaCadastralParcel
CP.CadastralZoningKataszteri földterület-besorolásCadastralZoning
CP.CadastralBoundaryKataszteri határCadastralBoundary

7. KÖZLEKEDÉSI HÁLÓZATOK

7.1. Fogalommeghatározások

A 2. cikkben megállapítottakon kívül a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

-

"repülőtéri vonatkoztatási pont" : egy repülőtér olyan kijelölt földrajzi helye, amely a repülőtér kezdeti vagy tervezett geometriai középpontjának közelében helyezkedik el, és rendes esetben eredetileg létrehozott helyén marad,

-

"repülőtér/helikopter-repülőtér" : olyan meghatározott szárazföldi vagy vízi területet jelent (beleértve az épületeket, a berendezéseket és a felszereléseket), amely teljes egészében vagy részben arra szolgál, hogy légi járművek/helikopterek oda érkezzenek, onnan induljanak és ott felszíni mozgást végezzenek,

-

"mélyvízi útvonal" : meghatározott határvonalakon belüli kijelölt területen haladó útvonal, ahol a legkisebb jelzett vízmélységig pontosan felmérték a tengerfenék akadálymentességét és a vízfelszín alatti akadályokat,

-

"intermodális kapcsolat" : különböző közlekedési hálózatok két olyan eleme közötti kapcsolat, amely különböző közlekedési módot használ, így lehetőséget biztosítva a szállított közeg (emberek, árucikkek stb.) egyik közlekedési módról egy másikra való átváltásához,

-

"lineáris elem" : olyan egydimenziós objektum, amely a lineáris vonatkoztatás tengelyeként szolgál,

-

"lineáris vonatkoztatás" : egy hely meghatározása egydimenziós objektumhoz viszonyítva, az adott elem mentén (esetleg onnan leágazva) mért mérési értékben megadva,

-

"navigációs segédeszköz" : olyan, a Föld felszínén elhelyezett fizikai navigációs segédeszköz - pl. Very High Frequency Omnidirectional Radio Range (VOR), Distance Measuring Equipment (DME), helymeghatározó, Tactical Air Navigation Beacon (TACAN) stb. -, amely segíti a légi járművek közlekedésének biztonságos lebonyolítását a meglévő légi útvonalakon,

-

"objektumvonatkoztatás" : egy objektum térbeli kiterjedésének megadása egy meglévő térbeli objektumra vagy térbeli objektumok gyűjteményére való hivatkozással,

-

"teherpályaudvar" : olyan terület, amelyen több (általában több mint kettő) párhuzamos, egymáshoz kapcsolódó vasúti sín vezet keresztül, és amelyet a vonatok - a fő vasútvonalon folyó közlekedés megszakítása nélküli - le- és felrakodásához használnak,

-

"jelentős pont" : olyan adott földrajzi hely, amelyet Air Traffic Service (ATS) útvonal vagy légi jármű repülési útvonalának meghatározásához vagy egyéb navigációs/ATS célokra használnak,

-

"területi navigáció (RNAV)" : olyan navigációs módszer, amely a központi vezérlésű navigációs segédeszközök hatókörén, illetve az önállóan működő segédeszközök képességének korlátain belül vagy e kettő kombinációja esetén bármely kívánt repülési útvonalon lehetővé teszi a légi jármű működését,

-

"TACAN navigáció" : olyan navigációs módszer, amely a harcászati léginavigációs rendszer (TACAN) központi vezérlésű navigációs segédeszközeinek hatókörén belül bármely kívánt repülési útvonalon lehetővé teszi a légi jármű működését.

7.2. A Közlekedési hálózatok téradattéma szerkezete

A Közlekedési hálózatok téradattémák vonatkozásában megadott típusok a következő csoportokba rendezhetők:

- Közös közlekedési elemek

- Légi közlekedési hálózat

- Kötélvontatású közlekedési hálózat

- Vasúti közlekedési hálózat

- Közúti közlekedési hálózat

- Vízi közlekedési hálózat

7.3. Közös közlekedési elemek

7.3.1. Térobjektum-típusok

A közös közlekedési elemekhez kapcsolódó térbeli objektumok cseréjéhez és osztályozásához a következő térobjektum-típusokat kell használni:

- hozzáférés korlátozása

- létesítmény állapota

- fenntartó hatóság

- jelzőoszlop

- tulajdonos hatóság

- korlátozás járművek számára

- forgalmi áramlásirány

- közlekedési terület

- közlekedési kapcsolat

- közlekedési kapcsolatsorozat

- közlekedési kapcsolatkészlet

- közlekedési hálózat

- közlekedési csomópont

- közlekedési objektum

- közlekedési pont

- közlekedési tulajdonság

- függőleges pozíció

7.3.1.1. Hozzáférés-korlátozás (AccessRestriction)

Egy közlekedési elemhez való hozzáférés korlátozása.

Ez a típus a TransportProperty altípusa.

Az AccessRestriction térobjektum-típus attribútumai

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
restrictionHozzáférési korlátozás jellege.AccessRestrictionValue

7.3.1.2. Létesítmény állapota (ConditionOfFacility)

A közlekedési hálózat állapota a kivitelezési szint és a használat tekintetében.

Ez a típus a TransportProperty altípusa.

A ConditionOfFacility térobjektum-típus attribútumai

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
currentStatusA közlekedési hálózati elem jelenlegi állapotértéke a kivitelezési szint és a használat tekintetében.ConditionOfFacilityValue

7.3.1.3. Fenntartó hatóság (MaintenanceAuthority)

A közlekedési elem fenntartásáért felelős hatóság.

Ez a típus a TransportProperty altípusa.

A MaintenanceAuthority térobjektum-típus attribútumai

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
authorityA fenntartó hatóság azonosítása.CI_Citation

7.3.1.4. Jelzőoszlop (MarkerPost)

A közlekedési hálózat egyik útvonala mentén, legtöbbször rendszeres közönként található olyan vonatkoztatási jelzőtábla, amely az útvonal kezdete, vagy más vonatkoztatási pont és azon pont közötti távolságot mutatja, ahol a jelzőtábla található.

Ez a típus a TransportPoint altípusa.

A MarkerPost térobjektum-típus attribútumai

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
locationAz útvonal kezdete, vagy más vonatkoztatási pont és azon pont közötti távolság, ahol a jelzőoszlop található.Distance

A MarkerPost térobjektum-típus asszociációs szerepei

Asszociációs szerepMeghatározásTípusVoidability
routeA közlekedési hálózat útvonala, amely mentén a jelzőoszlopokat elhelyezték.TransportLinkSetvoidable

7.3.1.5. Tulajdonos hatóság (OwnerAuthority)

Az a hatóság, amelynek a közlekedési elem a tulajdonában van.

Ez a típus a TransportProperty altípusa.

Az OwnerAuthority térobjektum-típus attribútumai

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
authorityA tulajdonos hatóság azonosítása.CI_Citation

7.3.1.6. Korlátozás járművek számára (RestrictionForVehicles)

Járművekre vonatkozó korlátozás egy közlekedési elemen.

Ez a típus a TransportProperty altípusa.

A RestrictionForVehicles térobjektum-típus attribútumai

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
measureA korlátozási intézkedés.Measure
restrictionTypeA korlátozás típusa.RestrictionTypeValue

7.3.1.7. Forgalmi áramlásirány (TrafficFlowDirection)

A forgalomáramlás irányát mutatja a közlekedési kapcsolat vektorának irányához viszonyítva.

Ez a típus a TransportProperty altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
directionA forgalomáramlás irányát mutatja meg.LinkDirectionValue

Ez a tulajdonság kizárólag a Link vagy a LinkSequence típusú térbeli objektummal társítható.

7.3.1.8. Közlekedési terület (TransportArea)

Egy közlekedési hálózat elemének térbeli kiterjedését mutató felület.

Ez a típus a NetworkArea altípusa.

Ez a típus a TransportObject altípusa.

Ez egy absztrakt típus.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
validFromAz az időpont, amikor a közlekedési terület a valós világban létrejött.DateTimevoidable
validToAz az időpont, amikor a közlekedési terület a valós világban megszűnt.DateTimevoidable

Valamennyi közlekedési terület külső objektumazonosítóval rendelkezik.

7.3.1.9. Közlekedési kapcsolat (TransportLink)

Egy olyan lineáris térbeli objektum, amely a közlekedési hálózatnak a hálózat két pontja közötti geometriáját és összekapcsolhatóságát jellemzi.

Ez a típus a Link altípusa.

Ez a típus a TransportObject altípusa.

Ez egy absztrakt típus.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
validFromAz az időpont, amikor a közlekedési kapcsolat a valós világban létrejött.DateTimevoidable
validToAz az időpont, amikor a közlekedési kapcsolat a valós világban megszűnt.DateTimevoidable

Valamennyi közlekedési kapcsolat külső objektumazonosítóval rendelkezik.

7.3.1.10. Közlekedési kapcsolatsorozat (TransportLinkSequence)

A közlekedési kapcsolatok rendezett gyűjteményéből álló lineáris térbeli objektum, amely a közlekedési hálózat egy elágazás nélküli folyamatos útvonalát ábrázolja. Az elemnek meghatározott kezdete és vége van, továbbá a közlekedési kapcsolatsorozaton található valamennyi pozíció egyetlen paraméterrel - például a hosszal - azonosítható. A közlekedési hálózat egy vagy több tematikus azonosító és/vagy tulajdonság által jellemzett elemét írja le.

Ez a típus a LinkSequence altípusa.

Ez a típus a TransportObject altípusa.

Ez egy absztrakt típus.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
validFromAz az időpont, amikor a közlekedési kapcsolatsorozat a valós világban létrejött.DateTimevoidable
validToAz az időpont, amikor a közlekedési kapcsolatsorozat a valós világban megszűnt.DateTimevoidable

A közlekedési kapcsolatsorozatnak olyan közlekedési kapcsolatokból kell állnia, amelyek ugyanahhoz a közlekedési hálózathoz tartoznak.

Valamennyi közlekedési kapcsolatsorozat külső objektumazonosítóval rendelkezik.

7.3.1.11. Közlekedési kapcsolatkészlet (TransportLinkSet)

Egy közlekedési hálózatban megadott funkcióval vagy jelentőséggel bíró közlekedési kapcsolatsorozatok és/vagy egyedi közlekedési kapcsolatok gyűjteménye.

Ez a típus a LinkSet altípusa.

Ez a típus a TransportObject altípusa.

Ez egy absztrakt típus.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
validFromAz az időpont, amikor a közlekedési kapcsolatkészlet a valós világban létrejött.DateTimevoidable
validToAz az időpont, amikor a közlekedési kapcsolatkészlet a valós világban megszűnt.DateTimevoidable

Asszociációs szerepMeghatározásTípusVoidability
postEgy közlekedési hálózat útvonala mentén elhelyezkedő jelzőoszlop.MarkerPostvoidable

A közlekedési kapcsolatkészletnek olyan közlekedési kapcsolatokból és/vagy közlekedési kapcsolatsorozatokból kell állnia, amelyek ugyanahhoz a közlekedési hálózathoz tartoznak.

Valamennyi közlekedési kapcsolatkészlet külső objektumazonosítóval rendelkezik.

7.3.1.12. Közlekedési hálózat (TransportNetwork)

Olyan hálózati elemek gyűjteménye, amelyek egyetlen közlekedési módhoz tartoznak.

Ez a típus a Network altípusa.

A TransportNetwork térobjektum-típus attribútumai

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
inspireIdA térbeli objektum külső objektumazonosítója.Identifier
typeOfTransportA közlekedési hálózat típusa, a hálózat által használt infrastruktúra típusa alapján.TransportTypeValue

7.3.1.13. Közlekedési csomópont (TransportNode)

Egy pont térbeli objektum, amelyet az összekapcsolhatóság céljára használnak.

Ez a típus a Node altípusa.

Ez a típus a TransportObject altípusa.

Ez egy absztrakt típus.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
validFromAz az időpont, amikor a közlekedési csomópont a valós világban létrejött.DateTimevoidable
validToAz az időpont, amikor a közlekedési csomópont a valós világban megszűnt.DateTimevoidable

Valamennyi közlekedési csomópont külső objektumazonosítóval rendelkezik.

7.3.1.14. Közlekedési objektum (TransportObject)

A valós világbeli közlekedési hálózati objektumok egy azonosítási alapja.

Ez egy absztrakt típus.

A TransportObject térobjektum-típus attribútumai

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
geographicalNameA valós világbeli közlekedési hálózati objektum azonosítására használt földrajzi név. Egyfajta „kulcsként” szolgál az objektum különféle ábrázolásainak közvetett társításához.GeographicalNamevoidable

7.3.1.15. Közlekedési pont (TransportPoint)

A pont térbeli objektum - amely nem csomópont - egy közlekedési hálózat elemének pozícióját mutatja.

Ez a típus a NetworkElement altípusa.

Ez a típus a TransportObject altípusa.

Ez egy absztrakt típus.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
geometryA közlekedési pont elhelyezkedése.GM_Point
validFromAz az időpont, amikor a közlekedési pont a valós világban létrejött.DateTimevoidable
validToAz az időpont, amikor a közlekedési pont a valós világban megszűnt.DateTimevoidable

Valamennyi közlekedési pont külső objektumazonosítóval rendelkezik.

7.3.1.16. Közlekedési tulajdonság (TransportProperty)

Hálózat tulajdonságára való hivatkozás. Ez a tulajdonság a hozzárendelt hálózati elem egészére is vonatkozhat, vagy - lineáris térbeli objektumok esetében - lineáris vonatkoztatással is leírható.

Ez a típus a NetworkProperty altípusa.

Ez egy absztrakt típus.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
validFromAz az időpont, amikor a közlekedési tulajdonság a valós világban létrejött.DateTimevoidable
validToAz az időpont, amikor a közlekedési tulajdonság a valós világban megszűnt.DateTimevoidable

Valamennyi közlekedési tulajdonság külső objektumazonosítóval rendelkezik.

7.3.1.17. Magasság értéke (VerticalPosition)

Az egyéb közlekedési hálózati elemekhez viszonyított függőleges szint.

Ez a típus a TransportProperty altípusa.

A VerticalPosition térobjektum-típus attribútumai

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
verticalPositionA közlekedési elem relatív magasságának értéke.VerticalPositionValue

7.3.2. Felsorolások

7.3.2.1. Közlekedési típus (TransportTypeValue)

A közlekedési hálózatok lehetséges típusai.

A TransportTypeValue felsorolás megengedett értékei

ÉrtékMeghatározás
airA közlekedési hálózat légi közlekedést foglal magában.
cableA közlekedési hálózat kötélvontatású közlekedést foglal magában.
railA közlekedési hálózat vasúti közlekedést foglal magában.
roadA közlekedési hálózat közúti közlekedést foglal magában.
waterA közlekedési hálózat vízi közlekedést foglal magában.

7.3.3. Kódlisták

7.3.3.1. Hozzáférés-korlátozás (AccessRestrictionValue)

Egy közlekedési elem hozzáférés-korlátozási típusai.

E kódlista megengedett értékei között csak az alábbi táblázat értékei szerepelnek.

Az AccessRestrictionValue kódlista értékei

ÉrtékMeghatározás
forbiddenLegallyA közlekedési elemhez való hozzáférést törvény tiltja.
physicallyImpossibleA közlekedési elemhez való hozzáférés korlátok vagy más fizikai akadályok miatt fizikailag nem lehetséges.
privateA közlekedési elemhez való hozzáférés korlátozott, mivel az magántulajdonban van.
publicAccessA közlekedési elem nyilvánosan hozzáférhető.
seasonalA közlekedési elemhez való hozzáférés idényenként eltérő.
tollA közlekedési elemhez való hozzáférés díjköteles.

7.3.3.2. Korlátozási típus (RestrictionTypeValue)

Egy közlekedési elemhez hozzáférési lehetőséggel bíró járművekre vonatkozó lehetséges korlátozások.

E kódlista megengedett értékei között csak az alábbi táblázat értékei szerepelnek.

A RestrictionTypeValue kódlista értékei

ÉrtékMeghatározás
maximumDoubleAxleWeightA jármű legnagyobb megengedett dupla tengelyenkénti súlya valamely szállítóelemnél.
maximumDraughtA jármű legnagyobb megengedett merülése valamely szállítóelemen.
maximumFlightLevelA jármű legnagyobb megengedett repülési magassága valamely szállítóelemnél.
maximumHeightA jármű maximális magassága, amellyel egy másik objektum alatt átfér.
maximumLengthA jármű legnagyobb megengedett hossza valamely szállítóelemnél.
maximumSingleAxleWeightA jármű legnagyobb megengedett tengelyenkénti súlya valamely szállítóelemnél.
maximumTotalWeightA jármű legnagyobb megengedett összsúlya valamely szállítóelemnél.
maximumTripleAxleWeightA jármű legnagyobb megengedett tripla tengelyenkénti súlya valamely szállítóelemnél.
maximumWidthA jármű legnagyobb megengedett szélessége valamely szállítóelemen.
minimumFlightLevelA jármű legalacsonyabb megengedett repülési magassága valamely szállítóelemnél.

7.4. Légi közlekedési hálózat

7.4.1. Térobjektum-típusok

A légi közlekedési hálózathoz kapcsolódó térbeli objektumok cseréjéhez és osztályozásához a következő térobjektum-típusokat kell használni:

- Repülőtéri terület

- Repülőtéri kategória

- Repülőtéri csomópont

- Repülőtértípus

- Légi kapcsolat

- Légi kapcsolatsorozat

- Légi csomópont

- Légi útvonal

- Légiútvonal-kapcsolat

- Légtérterület

- Forgalmielőtér-terület

- Légi létesítmény állapota

- Kijelölt pont

- Elemhosszúság

- Elemszélesség

- Repülőtér-magasság

- Műszeres megközelítési eljárás

- Alsó magassághatár

- Navigációs segédeszköz

- Eljáráskapcsolat

- Kifutóterület

- Kifutóközépvonal-pont

- Szabvány műszeres érkezés

- Szabvány műszeres indulás

- Felszín összetétel

- Gurulóút-terület

- Földet érési és elemelkedési terület

- Felső magassághatár

- Használatkorlátozás

7.4.1.1. Repülőtéri terület (AerodromeArea)

Olyan meghatározott szárazföldi vagy vízi területet jelent (beleértve az épületeket, a berendezéseket és a felszereléseket), amely teljes egészében vagy részben arra szolgál, hogy légi járművek és/vagy helikopterek oda érkezzenek, onnan induljanak és ott felszíni mozgást végezzenek.

Ez a típus a TransportArea altípusa.

7.4.1.2. Repülőtéri kategória (AerodromeCategory)

A repülőtéri kategória a repülőtérről induló és oda érkező légiforgalmi szolgáltatások hatókörére és fontosságára vonatkozik.

Ez a típus a TransportProperty altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
aerodromeCategoryA repülőtér kategóriáját mutató érték.AerodromeCategoryValue

Ez a tulajdonság kizárólag Repülőtéri csomópont vagy Repülőtéri terület térbeli objektummal társítható.

7.4.1.3. Repülőtéri csomópont (AerodromeNode)

Egy repülőtér/helikopter-repülőtér repülőtéri vonatkoztatási pontjánál elhelyezkedő csomópont, amely azt egyszerűsített módon mutatja.

Ez a típus a AirNode altípusa.

Az AerodromeNode térobjektum-típus attribútumai

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
designatorIATAA repülőtér (repülőtér/helikopter-repülőtér) hárombetűs IATA jelölője.CharacterStringvoidable
locationIndicatorICAOA repülőtér (repülőtér/helikopter-repülőtér) négybetűs ICAO helyazonosító kódja, az ICAO DOC 7910 számú kézikönyvben felsoroltak szerint.CharacterStringvoidable

Az AerodromeNode térobjektum-típus asszociációs szerepei

Asszociációs szerepMeghatározásTípusVoidability
controlTowersA repülőtérhez (repülőtér/helikopter-repülőtér) tartozó irányítótornyok halmaza.Az Épületek téradattémában meghatározandó típusvoidable

7.4.1.4. Repülőtértípus (AerodromeType)

A repülőtér típusát megállapító kód.

Ez a típus a TransportProperty altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
aerodromeTypeA repülőtér típusa.AerodromeTypeValue

Ez a tulajdonság kizárólag Repülőtéri csomópont vagy Repülőtéri terület térbeli objektummal társítható.

7.4.1.5. Légi kapcsolat (AirLink)

Egy olyan lineáris térbeli objektum, amely a légi hálózatnak a hálózat két pontja közötti geometriáját és összekapcsolhatóságát jellemzi.

Ez a típus a TransportLink altípusa.

Ez egy absztrakt típus.

7.4.1.6. Légi kapcsolatsorozat (AirLinkSequence)

A légi kapcsolatok rendezett gyűjteményéből álló lineáris térbeli objektum, amely a légi hálózat egy elágazás nélküli folyamatos útvonalát ábrázolja.

Ez a típus a TransportLinkSequence altípusa.

7.4.1.7. Légi csomópont (AirNode)

Egy légi hálózatban előforduló csomópont.

Ez a típus a TransportNode altípusa.

Ez egy absztrakt típus.

Az AirNode térobjektum-típus attribútumai

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
significantPointAzt jelölő attribútum, hogy a légi csomópont jelentős pont-e vagy sem.Boolean

7.4.1.8. Légi útvonal (AirRoute)

A légiforgalmi szolgáltatások biztosításához szükséges forgalomirányítás számára kidolgozott meghatározott útvonal, a felszállás és kezdeti emelkedési szakasz végétől a megközelítési és leszállási szakasz kezdetéig.

Ez a típus a TransportLinkSet altípusa.

Az AirRoute térobjektum-típus attribútumai

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
airRouteTypeAz útvonal osztályozása.AirRouteTypeValuevoidable
designatorA légi útvonalat azonosító kód vagy jelölő.CharacterStringvoidable

7.4.1.9. Légiútvonal-kapcsolat (AirRouteLink)

A repülendő útvonal két egymást követő jelentős ponttal meghatározott része, rendszerint közbenső leszállás nélkül.

Ez a típus a AirLink altípusa.

Az AirRouteLink térobjektum-típus attribútumai

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
airRouteLinkClassEgy légiútvonal-kapcsolat osztálya vagy típusa.AirRouteLinkClassValuevoidable

7.4.1.10. Légtérterület (AirspaceArea)

Egy meghatározott légtömeg, amely függőleges korlátozású vízszintes vetülettel jellemezhető.

Ez a típus a TransportArea altípusa.

Az AirspaceArea térobjektum-típus attribútumai

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
AirspaceAreaTypeEgy bizonyos légtér általános struktúráját vagy jellemzőit mutató kód.AirspaceAreaTypeValue

7.4.1.11. Forgalmielőtér-terület (ApronArea)

Olyan meghatározott szárazföldi repülőtéren/helikopter-repülőtéren lévő területet jelent, amelyen légi járművek/helikopterek tartózkodnak utasok ki- és beszállítása, postai küldemények és teheráru ki- és berakodása, üzemanyag-feltöltés, parkolás vagy karbantartás céljából.

Ez a típus a TransportArea altípusa.

7.4.1.12. Légi létesítmény állapota (ConditionOfAirFacility)

A légi közlekedési hálózat állapota a kivitelezési szint és a használat tekintetében.

Ez a típus a ConditionOfFacility altípusa.

Ez a tulajdonság kizárólag Repülőtéri csomópont, Repülőtéri terület vagy Kifutóterület térbeli objektummal társítható.

7.4.1.13. Kijelölt pont (DesignatedPoint)

Rádiónavigációs berendezéssel rendelkező létesítménnyel nem jelölt földrajzi hely, amelyet ATS útvonal vagy légi jármű repülési útvonalának meghatározásához vagy egyéb navigációs vagy ATS célokra használnak.

Ez a típus a AirNode altípusa.

A DesignatedPoint térobjektum-típus attribútumai

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
designatorA pont kódolt jelölője.CharacterStringvoidable

7.4.1.14. Elemhosszúság (ElementLength)

Az elem fizikai hossza.

Ez a típus a TransportProperty altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
lengthAz elem fizikai hossza.Measure

Ez a tulajdonság kizárólag Kifutóterület, Gurulóút-terület vagy Földet érési és elemelkedési terület térbeli objektummal társítható.

7.4.1.15. Elemszélesség (ElementWidth)

Az elem fizikai szélessége.

Ez a típus a TransportProperty altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
widthAz elem fizikai szélessége.Measure

Ez a tulajdonság kizárólag Kifutóterület, Gurulóút-terület vagy Földet érési és elemelkedési terület térbeli objektummal társítható.

7.4.1.16. Repülőtér-magasság (FieldElevation)

A repülőtér magassága a repülőtér leszállási területének legmagasabb pontja és a közepes tengerszint közötti függőleges távolságban kifejezve.

Ez a típus a TransportProperty altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
altitudeA repülőtéri magasság értéke.Measure

Ez a tulajdonság kizárólag Repülőtéri csomópont vagy Repülőtéri terület térbeli objektummal társítható.

7.4.1.17. Műszeres megközelítési eljárás (InstrumentApproachProcedure)

Előre meghatározott manőverek sora a repülési műszerek segítségével, különös akadályok elleni védelemmel a kezdeti megközelítés navigációs helyétől, vagy - adott esetben - egy meghatározott érkezési útvonal kezdetétől a leszállás befejezését lehetővé tevő pontig és ezt követően, ha a leszállás nem fejeződik be, addig a pozícióig, ahol a várakozási vagy útvonali akadálymentességi kritériumokat kell alkalmazni.

Ez a típus a ProcedureLink altípusa.

7.4.1.18. Alsó magassághatár (LowerAltitudeLimit)

Az a magasság, amely meghatározza egy légi közlekedési hálózati objektum alsó határát.

Ez a típus a TransportProperty altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
altitudeA magassági határ értéke.Measure

Ez a tulajdonság kizárólag Légiútvonal-kapcsolat vagy Légtérterület térbeli objektummal társítható.

7.4.1.19. Navigációs segédeszköz (Navaid)

Egy vagy több, navigációs szolgáltatást nyújtó navigációs segédeszköz.

Ez a típus a AirNode altípusa.

A Navaid térobjektum-típus attribútumai

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
designatorA navigációs segédeszköz-rendszernek adott kódolt azonosító.CharacterStringvoidable
navaidTypeA navigációs szolgáltatás típusa.NavaidTypeValuevoidable

7.4.1.20. Eljáráskapcsolat (ProcedureLink)

Előre meghatározott manőverek sora különös akadályok elleni védelemmel.

Ez a típus a AirLink altípusa.

7.4.1.21. Kifutóterület (RunwayArea)

Egy repülőtér/helikopter-repülőtér meghatározott téglalap alakú területe, amelyet légi járművek le- és felszállásához készítettek elő.

Ez a típus a TransportArea altípusa.

A RunwayArea térobjektum-típus attribútumai

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
designatorA futópálya teljes szöveges jelölője, amelyet annak egyedi azonosítására használnak egy olyan repülőtéren/helikopter-repülőtéren, ahol több futópálya is található.CharacterStringvoidable
runwayTypeA futópálya típusa: repülőgép-futópálya vagy végső megközelítési és felszállási terület (FATO) helikopterek számára.RunwayTypeValuevoidable

7.4.1.22. Kifutóközépvonal-pont (RunwayCentrelinePoint)

Kifutó tájékozódást segítő középvonalán lévő, operációs szempontból jelentős pozíció.

Ez a típus a AirNode altípusa.

A RunwayCentrelinePoint térobjektum-típus attribútumai

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
pointRoleA futópálya tájékozódást segítő középvonalán lévő pont szerepe.PointRoleValue

7.4.1.23. Szabvány műszeres érkezés (StandardInstrumentArrival)

Kijelölt műszeres repülési szabály (IFR) szerinti érkezési útvonal, amely egy, rendszerint ATS útvonalon található jelentős pontot kapcsol össze egy olyan ponttal, ahonnan közzétett műszeres megközelítési eljárás kezdhető meg.

Ez a típus a ProcedureLink altípusa.

A StandardInstrumentArrival térobjektum-típus attribútumai

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
designatorA szabvány műszeres érkezés szöveges jelölője.CharacterStringvoidable

7.4.1.24. Szabvány műszeres indulás (StandardInstrumentDeparture)

Kijelölt műszeres repülési szabály (IFR) szerinti indulási útvonal, amely a repülőteret vagy a repülőtér adott futópályáját kapcsolja össze egy rendszerint ATS útvonalon található, meghatározott jelentős ponttal, ahonnan a repülés útvonali szakasza kezdődik.

Ez a típus a ProcedureLink altípusa.

A StandardInstrumentDeparture térobjektum-típus attribútumai

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
designatorA szabvány műszeres indulás teljes szöveges jelölője.CharacterStringvoidable

7.4.1.25. Felszínösszetétel (SurfaceComposition)

A repülőtérhez/helikopter-repülőtérhez kapcsolódó felület összetétele.

Ez a típus a TransportProperty altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
surfaceCompositionA repülőtérhez/helikopter-repülőtérhez kapcsolódó felület összetételét mutató kód.SurfaceCompositionValue

Ez a tulajdonság kizárólag Kifutóterület, Gurulóút-terület, Forgalmielőtér-terület vagy Földet érési és elemelkedési terület térbeli objektummal társítható.

7.4.1.26. Gurulóút-terület (TaxiwayArea)

Egy repülőtéren/helikopter-repülőtéren a légi járművek/helikopterek gurulásához meghatározott útvonal, amelynek az is célja, hogy kapcsolatot biztosítson a repülőtér két része között.

Ez a típus a TransportArea altípusa.

A TaxiwayArea térobjektum-típus attribútumai

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
designatorA gurulóút szöveges jelölője.CharacterStringvoidable

7.4.1.27. Földet érési és elemelkedési terület (TouchDownLiftOff)

Egy helikopter földet érésére és elemelkedésére alkalmas, kellőképpen teherbíró terület.

Ez a típus a AirNode altípusa.

A TouchDownLiftOff térobjektum-típus attribútumai

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
designatorA földet érési és elemelkedési terület szöveges jelölője.CharacterStringvoidable

7.4.1.28. Felső magassághatár (UpperAltitudeLimit)

Az a magasság, amely meghatározza egy légi közlekedési hálózati objektum felső határát.

Ez a típus a TransportProperty altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
altitudeA magassági határ értéke.Measure

Ez a tulajdonság kizárólag Légiútvonal-kapcsolat vagy Légtérterület térbeli objektummal társítható.

7.4.1.29. Használatkorlátozás (UseRestriction)

Egy légi hálózati objektum használatára vonatkozó korlátozás.

Ez a típus a TransportProperty altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
restrictionEgy légi hálózati objektum használatkorlátozásának típusa.AirUseRestrictionValue

Ez a tulajdonság kizárólag Légi útvonal, Légi kapcsolat (vagy speciális Légi kapcsolat), Légi csomópont (vagy speciális Légi csomópont) vagy Repülőtéri terület térbeli objektummal társítható.

7.4.2. Kódlisták

7.4.2.1. Repülőtéri kategória (AerodromeCategoryValue)

A lehetséges repülőtéri kategóriák a repülőtérről induló és oda érkező légiforgalmi szolgáltatások hatókörére és fontosságára vonatkoznak.

E kódlista megengedett értékei között csak az alábbi táblázat értékei szerepelnek.

Az AerodromeCategoryValue kódlista értékei

ÉrtékMeghatározás
domesticNationalBelföldi nemzeti légiforgalmi szolgáltatásokat nyújtó repülőtér.
domesticRegionalBelföldi regionális légiforgalmi szolgáltatásokat nyújtó repülőtér.
internationalNemzetközi légiforgalmi szolgáltatásokat nyújtó repülőtér.

7.4.2.2. Repülőtértípus (AerodromeTypeValue)

Olyan kód, amely meghatározza, hogy egy adott entitásesemény repülőtéri vagy helikopter-repülőtéri-e.

E kódlista megengedett értékei között csak az alábbi táblázat értékei szerepelnek.

Az AerodromeTypeValue kódlista értékei

ÉrtékMeghatározás
aerodromeHeliportHelikopter-leszállóhellyel rendelkező repülőtér.
aerodromeOnlyCsak repülőtér.
heliportOnlyCsak helikopter-leszállóhely.
landingSiteLeszállóhely.

7.4.2.3. Légiútvonal-kapcsolat osztály (AirRouteLinkClassValue)

Az útvonal típusa navigációs szempontból.

E kódlista megengedett értékei között csak az alábbi táblázat értékei szerepelnek.

Az AirRouteLinkClassValue kódlista értékei

ÉrtékMeghatározás
conventionalHagyományos navigációs útvonal: olyan légi útvonal, amely sem a területi navigációt, sem a TACAN navigációt nem használja a légiforgalmi szolgáltatásokhoz.
RNAVTerületi navigációs útvonal: olyan légi útvonal, amely a légiforgalmi szolgáltatásokhoz a területi navigációt (RNAV) használja.
TACANTACAN útvonal: olyan légi útvonal, amely a légiforgalmi szolgáltatásokhoz a TACAN navigációt használja.

7.4.2.4. Légiútvonal-típus (AirRouteTypeValue)

Az útvonal osztályozása ATS útvonalként vagy észak-atlanti útvonalként.

E kódlista megengedett értékei között csak az alábbi táblázat értékei szerepelnek.

Az AirRouteTypeValue kódlista értékei

ÉrtékMeghatározás
ATSLégiforgalmi szolgálati útvonal az ICAO 11. melléklete szerint.
NATÉszak-atlanti útvonal (a szervezett útvonalrendszer része).

7.4.2.5. Légi használatkorlátozás (AirUseRestrictionValue)

Egy légi hálózati objektum használatkorlátozása.

E kódlista megengedett értékei között csak az alábbi táblázat értékei szerepelnek.

Az AirUseRestrictionValue kódlista értékei

ÉrtékMeghatározás
reservedForMilitaryA légi hálózati objektum kizárólag katonai használatra szolgál.
temporalRestrictionsAz időbeli korlátozások a légi hálózati objektum használatára vonatkoznak.

7.4.2.6. Légtérterület-típus (AirspaceAreaTypeValue)

A légtér elismert típusa.

E kódlista megengedett értékei között csak az alábbi táblázat értékei szerepelnek.

Az AirspaceAreaTypeValue kódlista értékei

ÉrtékMeghatározás
ATZAirport Traffic Zone (repülőtéri forgalmi zóna). Valamely repülőtér körül a repülőtéri forgalom védelme érdekében kijelölt, meghatározott kiterjedésű légtér.
CTAControl area (irányítói körzet). A földfelszín feletti meghatározott magasságtól felfelé terjedő ellenőrzött légtér.
CTRControl zone (irányítói zóna). A földfelszíntől egy meghatározott magasságig felfelé terjedő ellenőrzött légtér.
DDanger area (veszélykörzet). Olyan meghatározott kiterjedésű légtér, amelyen belül adott időpontokban a légi jármű repülését veszélyeztető tevékenységekre kerülhet sor.
FIRFlight information region (repüléstájékoztató körzet). Meghatározott kiterjedésű légtér, amelyen belül repüléstájékoztatási és figyelmeztetési szolgáltatásokat nyújtanak. Használható például egynél több egység által nyújtott szolgáltatások esetén.
PProhibited area (tiltott zóna). Egy állam szárazföldi területei vagy felségvizei feletti, meghatározott kiterjedésű légtér, amelyen belül tilos a repülőgépek repülése.
RRestricted area (korlátozott körzet). Egy állam szárazföldi területei vagy felségvizei feletti, meghatározott kiterjedésű légtér, amelyen belül a repülőgépek repülésére bizonyos meghatározott feltételek szerint korlátozások vonatkoznak.
TMATerminal control area (közelkörzeti irányítói körzet). Olyan irányítói körzet, amelyet egy vagy több nagyobb repülőtér közelében, rendszerint ATS-útvonalak találkozásánál létesítettek. Európában elsősorban a rugalmas légtérfelhasználás koncepciójának a keretén belül használják.
UIRUpper flight information region (UIR) (felső repüléstájékoztató körzet). Meghatározott kiterjedésű felső légtér, amelyen belül repüléstájékoztatási és figyelmeztetési szolgáltatásokat nyújtanak. A felső légtér fogalmát minden állam maga határozza meg.

7.4.2.7. Navigációs segédeszköz típus (NavaidTypeValue)

Navigációs szolgáltatások típusai.

E kódlista megengedett értékei között csak az alábbi táblázat értékei szerepelnek.

A NavaidTypeValue kódlista értékei

ÉrtékMeghatározás
DMEDistance Measuring Equipment (távolságmérő berendezés).
ILSInstrument Landing System (műszeres leszállító rendszer).
ILS-DMEILS közös elhelyezésű DME-vel.
LOCLocalizer (helymeghatározó).
LOC-DMEKözös elhelyezésű LOC és DME.
MKRMarker Beacon (marker adó).
MLSMicrowave Landing System (mikrohullámú leszállító rendszer).
MLS-DMEMLS közös elhelyezésű DME-vel.
NDBNon-Directional Radio Beacon (irányítatlan sugárzású rádió-irányadó).
NDB-DMEKözös elhelyezésű NDB és DME.
NDB-MKRNon-Directional Radio Beacon és Marker Beacon (irányítatlan sugárzású rádió-irányadó és marker adó).
TACANTactical Air Navigation Beacon (harcászati léginavigációs rendszer).
TLSTransponder Landing System (transzponder leszállító rendszer).
VORVHF Omnidirectional Radio Range (VHF körsugárzó rádió-irányadó).
VOR-DMEKözös elhelyezésű VOR és DME.
VORTACKözös elhelyezésű VOR és TACAN.

7.4.2.8. Pontszerep (PointRoleValue)

Kifutóközépvonal-pont szerepe.

E kódlista megengedett értékei között csak az alábbi táblázat értékei szerepelnek.

A PointRoleValue kódlista értékei

ÉrtékMeghatározás
EndA futópálya valamely irányának fizikai vége.
MidA futópálya középpontja.
StartA futópálya valamely irányának fizikai kezdete.
ThresholdA futópálya leszállásra alkalmas részének kezdete.

7.4.2.9. Kifutótípus (RunwayTypeValue)

Olyan kód, amely különbséget tesz a repülőgépek futópályái és a helikopterek végső megközelítési és felszállási területe (FATO) között.

E kódlista megengedett értékei között csak az alábbi táblázat értékei szerepelnek.

A RunwayTypeValue kódlista értékei

ÉrtékMeghatározás
FATOFinal Approach and Take Off Area (helikopterek végső megközelítési és felszállási területe).
RunwayFutópálya repülőgépek számára.

7.4.2.10. Felszínösszetétel (SurfaceCompositionValue)

A felület összetételét mutató kód.

E kódlista megengedett értékei között csak az alábbi táblázat értékei szerepelnek.

A SurfaceCompositionValue kódlista értékei

ÉrtékMeghatározás
asphaltAszfaltból készült felszín.
concreteBetonból készült felszín.
grassFüves összetételű felszín.

7.5. Kötélvontatású közlekedési hálózat

7.5.1. Térobjektum-típusok

A kötélvontatású közlekedési hálózathoz kapcsolódó térbeli objektumok cseréjéhez és osztályozásához a következő térobjektum-típusokat kell használni:

- Kötélpálya-kapcsolat

- Kötélpálya-kapcsolatsorozat

- Kötélpálya-kapcsolatkészlet

- Kötélpálya-csomópont

7.5.1.1. Kötélpálya-kapcsolat (CablewayLink)

Egy olyan lineáris térbeli objektum, amely a kötélvontatású hálózatnak a hálózat két pontja közötti geometriáját és összekapcsolhatóságát jellemzi.

Ez a típus a TransportLink altípusa.

A CablewayLink térobjektum-típus attribútumai

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
cablewayTypeA kötélpályás közlekedés típusa.CablewayTypeValuevoidable

7.5.1.2. Kötélpálya-kapcsolatsorozat (CablewayLinkSequence)

Olyan kötélpálya-kapcsolatok rendezett gyűjteménye, amelyeket egy vagy több tematikus azonosító és/vagy tulajdonság jellemez.

Ez a típus a TransportLinkSequence altípusa.

7.5.1.3. Kötélpálya-kapcsolatkészlet (CablewayLinkSet)

Kötélpálya-kapcsolatsorozatok és/vagy egyedi kötélpálya-kapcsolatok gyűjteménye, amely egy kötélvontatású közlekedési hálózatban megadott funkcióval vagy jelentőséggel bír.

Ez a típus a TransportLinkSet altípusa.

7.5.1.4. Kötélpálya-csomópont (CablewayNode)

Egy pont térbeli objektum, amelyet két egymást követő kötélpálya-kapcsolat közötti összekapcsolhatóság mutatására használnak.

Ez a típus a TransportNode altípusa.

7.5.2. Kódlisták

7.5.2.1. Kötélpályatípus (CablewayTypeValue)

A kötélpályás közlekedés lehetséges típusai.

E kódlista megengedett értékei között csak az alábbi táblázat értékei szerepelnek.

A CablewayTypeValue kódlista értékei

ÉrtékMeghatározás
cabinCableCarKötélpályás közlekedési mód, amelynek járművei személyek és/vagy áruk csoportjainak két helyszín közötti szállítására szolgáló, felfüggesztett kocsikból állnak.
chairLiftKötélpályás közlekedési mód, amelynek járművei egyének vagy csoportok két helyszín közötti, két pont köré hurkolt acélkábelen vagy -kötélen történő szállítására szolgáló felfüggesztett székekből állnak.
skiTowKötélpályás közlekedési mód a síelők és snowboardozók hegyre való felvontatásához.

7.6. Vasúti közlekedési hálózat

7.6.1. Térobjektum-típusok

A vasúti közlekedési hálózathoz kapcsolódó térbeli objektumok cseréjéhez és osztályozásához a következő térobjektum-típusokat kell használni:

- Tervezési sebesség

- Névleges nyomtáv

- Pályák száma

- Vasúti terület

- Vasúti villamosítás

- Vasúti vonal

- Vasúti kapcsolat

- Vasúti kapcsolatsorozat

- Vasúti csomópont

- Vasúti állomásterület

- Vasúti állomáskód

- Vasúti állomáscsomópont

- Vasúttípus

- Vasúthasználat

- Teherpályaudvar-terület

- Teherpályaudvar-csomópont

7.6.1.1. Tervezési sebesség (DesignSpeed)

Annak a legnagyobb sebességnek a megadása, amelyre a vasútvonalat tervezték.

Ez a típus a TransportProperty altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
speedAnnak a legnagyobb sebességnek a megadása, amelyre a vasútvonalat tervezték.Velocity

Ez a tulajdonság kizárólag olyan térbeli objektummal társítható, amely egy vasúti közlekedési hálózat része.

7.6.1.2. Névleges nyomtáv (NominalTrackGauge)

A vasúti pálya két külső sínje (nyomtáv) közötti névleges távolság.

Ez a típus a TransportProperty altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
nominalGaugeA nyomtávot azonosító egyedi érték.Measurevoidable
nominalGaugeCategoryVasúti pálya nyomtávjának biztosítása határozatlan kategóriaként az európai szabványos névleges nyomtávra tekintettel.TrackGaugeCategoryValuevoidable

Ez a tulajdonság kizárólag olyan térbeli objektummal társítható, amely egy vasúti közlekedési hálózat része.

7.6.1.3. Pályák száma (NumberOfTracks)

Egy vasúti szakaszon lévő pályák száma.

Ez a típus a TransportProperty altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
minMaxNumberOfTracksMegmutatja, hogy a pályák számát minimum- vagy maximumértékként számítják.MinMaxTrackValuevoidable
numberOfTracksA jelen lévő pályák száma.Integer

Ez a tulajdonság kizárólag olyan térbeli objektummal társítható, amely egy vasúti közlekedési hálózat része.

7.6.1.4. Vasúti terület (RailwayArea)

Egy vasúti pálya által elfoglalt felület, beleértve a ballasztot is.

Ez a típus a TransportArea altípusa.

7.6.1.5. Vasúti villamosítás (RailwayElectrification)

Azt mutatja meg, hogy a vasút rendelkezik-e a rajta közlekedő járművek energiaellátására képes elektromos rendszerrel.

Ez a típus a TransportProperty altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
electrifiedAzt mutatja meg, hogy a vasút rendelkezik-e a rajta közlekedő járművek energiaellátására képes elektromos rendszerrel.Boolean

Ez a tulajdonság kizárólag olyan térbeli objektummal társítható, amely egy vasúti közlekedési hálózat része.

7.6.1.6. Vasúti vonal (RailwayLine)

Olyan vasúti kapcsolatsorozatok és/vagy egyedi vasúti kapcsolatok gyűjteménye, amelyeket egy vagy több tematikus azonosító és/vagy tulajdonság jellemez.

Ez a típus a TransportLinkSet altípusa.

A RailwayLine térobjektum-típus attribútumai

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
railwayLineCodeEgy vasúti vonalhoz rendelt, az adott tagállamon belül egyedi kód.CharacterStringvoidable

7.6.1.7. Vasúti kapcsolat (RailwayLink)

Egy olyan lineáris térbeli objektum, amely a vasúti hálózatnak a hálózat két pontja közötti geometriáját és összekapcsolhatóságát jellemzi.

Ez a típus a TransportLink altípusa.

A RailwayLink térobjektum-típus attribútumai

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
fictitiousA vasúti kapcsolat nem képvisel valódi és létező vasúti pályát, csak egy fiktív pályagörbe.Booleanvoidable

7.6.1.8. Vasúti kapcsolatsorozat (RailwayLinkSequence)

A vasúti kapcsolatok rendezett gyűjteményéből álló lineáris térbeli objektum, amely a vasúti hálózat egy elágazás nélküli folyamatos útvonalát ábrázolja. Az elemnek meghatározott kezdete és vége van, továbbá a vasúti kapcsolatsorozaton található valamennyi pozíció egyetlen paraméterrel - például a hosszal - azonosítható. A vasúti hálózat egy vagy több tematikus azonosító és/vagy tulajdonság által jellemzett elemét írja le.

Ez a típus a TransportLinkSequence altípusa.

7.6.1.9. Vasúti csomópont (RailwayNode)

A pont térbeli objektum, amely a vasúti hálózaton található jelentős pontot ábrázol, illetve meghatározza az összekapcsolhatóságának leírására használt vasúti pályák egy kereszteződését.

Ez a típus a TransportNode altípusa.

A RailwayNode térobjektum-típus attribútumai

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
formOfNodeA vasúti csomópont funkciója a vasúti hálózaton belül.FormOfRailwayNodeValuevoidable

7.6.1.10. Vasúti állomásterület (RailwayStationArea)

Egy terület térbeli objektum, amelyet a vasútállomási műveletek végrehajtására szolgáló vasúti állomási létesítmények (épületek, teherpályaudvarok, berendezések és felszerelések) topográfiai határainak az ábrázolására használnak.

Ez a típus a TransportArea altípusa.

7.6.1.11. Vasúti állomáskód (RailwayStationCode)

Egy vasúti állomáshoz rendelt egyedi kód.

Ez a típus a TransportProperty altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
stationCodeEgy vasúti állomáshoz rendelt egyedi kód.CharacterString

Ez a tulajdonság kizárólag olyan térbeli objektummal társítható, amely egy vasúti közlekedési hálózat része.

7.6.1.12. Vasúti állomáscsomópont (RailwayStationNode)

Vasúti csomópont, amely a vasútállomás helyzetét mutatja a vasúti hálózatban.

Ez a típus a RailwayNode altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
numberOfPlatformsAz egy állomáson hozzáférhető peronok számát jelölő érték.Integervoidable

A vasúti állomáscsomópont esetében a "formOfNode" attribútum értéke mindig "RailwayStop" lesz.

7.6.1.13. Vasút típus (RailwayType)

Azon vasúti közlekedés típusa, amelyre a vonalat tervezték.

Ez a típus a TransportProperty altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
typeAzon vasútiközlekedés-típus, amelyre a vonalat tervezték.RailwayTypeValue

Ez a tulajdonság kizárólag olyan térbeli objektummal társítható, amely egy vasúti közlekedési hálózat része.

7.6.1.14. Vasúthasználat (RailwayUse)

A vasút jelenlegi használata.

Ez a típus a TransportProperty altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
useA vasút jelenlegi használata.RailwayUseValue

Ez a tulajdonság kizárólag olyan térbeli objektummal társítható, amely egy vasúti közlekedési hálózat része.

7.6.1.15. Teherpályaudvar-terület (RailwayYardArea)

Egy terület térbeli objektum, amelyet a teherpályaudvar topográfiai határainak az ábrázolására használnak.

Ez a típus a TransportArea altípusa.

7.6.1.16. Teherpályaudvar-csomópont (RailwayYardNode)

A teherpályaudvar területén található vasúti csomópont.

Ez a típus a RailwayNode altípusa.

A teherpályaudvar-csomópont esetében a "formOfNode" attribútum értéke mindig "RailwayStop" lesz.

7.6.2. Felsorolások

7.6.2.1. Minimális vagy maximális pályaszám (MinMaxTrackValue)

Ez az érték megmutatja, hogy a pályák számát minimum-, átlag- vagy maximumértékként számítják.

A MinMaxTrackValue felsorolás megengedett értékei

ÉrtékMeghatározás
averageA pályák száma a vasúti hálózat adott részének átlagos értéke.
maximumA pályák száma a vasúti hálózat adott részének maximális értéke.
minimumA pályák száma a vasúti hálózat adott részének minimális értéke.

7.6.2.2. Nyomtáv-kategória (TrackGaugeCategoryValue)

A névleges nyomtáv tekintetében lehetséges vasúti kategóriák.

A TrackGaugeCategoryValue felsorolás megengedett értékei

ÉrtékMeghatározás
broadA „névleges nyomtáv” tulajdonság szélesebb, mint a szabványos.
standardA „névleges nyomtáv” tulajdonság megegyezik az európai szabvánnyal (1 435 milliméter).
narrowA „névleges nyomtáv” tulajdonság keskenyebb, mint a szabványos.
notApplicableA „névleges nyomtáv” tulajdonság meghatározása nem alkalmazható a vasúti közlekedés típusára.

7.6.3. Kódlisták

7.6.3.1. Vasúti csomópont formája (FormOfRailwayNodeValue)

A vasúti csomópont lehetséges funkciói a vasúti hálózaton belül.

E kódlista megengedett értékei között csak az alábbi táblázat értékei szerepelnek.

A FormOfRailwayNodeValue kódlista értékei

ÉrtékMeghatározás
junctionOlyan vasúti csomópont, ahol a vasúti hálózatban egy vasúti pályán két mozgatható sínből és a szükséges összeköttetésekből álló mechanizmus található, amely a járművek számára lehetővé teszi a sínek közötti váltást.
levelCrossingOlyan vasúti csomópont, ahol a vasúti hálózat és a közút azonos szinten keresztezi egymást.
pseudoNodeOlyan pontot jelző vasúti csomópont, ahol az ahhoz tartozó vasúti kapcsolatok egy vagy több attribútumának értéke megváltozik, illetve amely a hálózat geometriájának leírásához szükséges.
railwayEndA vasúti csomóponthoz csak egy vasúti kapcsolat tartozik. Ez a vasúti vonal végét jelzi.
railwayStopA vasúti hálózat azon pontja, ahol a vonatok a teheráru ki- és berakodása vagy az utasok ki- és beszállítása céljából megállnak.

7.6.3.2. Vasút típus (RailwayTypeValue)

A vasúti közlekedés lehetséges típusai.

E kódlista megengedett értékei között csak az alábbi táblázat értékei szerepelnek.

A RailwayTypeValue kódlista értékei

ÉrtékMeghatározás
cogRailwayVasúti közlekedési mód, amely erős szintkülönbség esetén lehetővé teszi a járművek működését, és amelyet egy (rendszerint a futósínek között található) fogazott sínnel felszerelt vasúti sín alkot, ahová a járműveket e fogassínbe illeszkedő egy vagy több fogaskerékkel vagy fogakkal erősítik fel.
funicularVasúti közlekedési mód, amelynek fő eleme a sínen futó járművekhez erősített, azokat igen meredek lejtőkön lefelé és felfelé szállító kötél. A felfelé és lefelé haladó járművek lehetőség szerint kiegyensúlyozzák egymást.
magneticLevitationVasúti közlekedési mód, amelynek alapja a jármű irányítására szolgáló és azt mágneses levitációs mechanizmus révén alátámasztó egyetlen vasúti sín.
metroNagyvárosi területen használt városi vasúti közlekedési rendszer, amely más közlekedési rendszerektől különálló pályán fut, rendszerint villamos meghajtású, és esetenként a föld alatt közlekedik.
monorailVasúti közlekedési mód, amelynek alapja az annak egyetlen alátámasztásaként és pályájaként szolgáló vasúti sín.
suspendedRailVasúti közlekedési mód, amelynek alapja az annak egyetlen alátámasztásaként és pályájaként szolgáló sín, amelynek mentén az arra felfüggesztett jármű közlekedik.
trainRendszerint két olyan párhuzamos sínből álló vasúti közlekedési mód, amelyeken egy önálló hajtású jármű vagy mozdony összekapcsolt járműveket vontat a vasúti sín mentén teheráru vagy utasok egyik célállomástól a másikig történő elszállítása céljából.
tramwayVárosi területen használt vasúti közlekedési rendszer, amely gyakran utcaszinten közlekedik, a gépjármű- és gyalogosforgalommal közös közúti területen. A villamosok rendszerint villamos meghajtásúak.

7.6.3.3. Vasúthasználat (RailwayUseValue)

A vasutak lehetséges használati módjai.

E kódlista megengedett értékei között csak az alábbi táblázat értékei szerepelnek.

A RailwayUseValue kódlista értékei

ÉrtékMeghatározás
cargoA vasút kizárólag teheráru-műveletek céljára használható.
carShuttleA vasút kizárólag személygépjárművek szállítására használható.
mixedVegyes célú vasúthasználat. Személy- és teherszállításra egyaránt használatos.
passengersA vasút kizárólag személyszállításra használható.

7.7. Közúti közlekedési hálózat

7.7.1. Térobjektum-típusok

A közúti közlekedési hálózathoz kapcsolódó térbeli objektumok cseréjéhez és osztályozásához a következő térobjektum-típusokat kell használni:

- E-közút

- Út formája

- Funkcionális útosztály

- Sávok száma

- Közút

- Közúti terület

- Közúti kapcsolat

- Közúti kapcsolatsorozat

- Közút neve

- Közúti csomópont

- Közúti szolgálati terület

- Közúti szolgálati típus

- Közúti felületi kategória

- Közútszélesség

- Sebességhatár

- Járműforgalmi terület

7.7.1.1. E-közút (ERoad)

Közúti kapcsolatsorozatok és/vagy egyedi közúti kapcsolatok gyűjteménye, amely olyan útvonalat mutat, amely a nemzetközi E-közúti hálózat része és az európai útvonalszám jellemzi.

Ez a típus a TransportLinkSet altípusa.

Az ERoad térobjektum-típus attribútumai

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
europeanRouteNumberA nemzetközi E-közúti hálózat útvonalát azonosító kód. A kód minden esetben az „E” betűvel kezdődik, amit egy egy-, két- vagy háromjegyű szám követ.CharacterStringvoidable

7.7.1.2. Út formája (FormOfWay)

A közúti kapcsolat fizikai tulajdonságain alapuló osztályozás.

Ez a típus a TransportProperty altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
formOfWayAz út fizikai formája.FormOfWayValue

Ez a tulajdonság kizárólag olyan térbeli objektummal társítható, amely egy közúti közlekedési hálózat része.

7.7.1.3. Funkcionális útosztály (FunctionalRoadClass)

Annak a szerepnek a fontosságán alapuló osztályozás, amit a közút betölt a közúti hálózatban.

Ez a típus a TransportProperty altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
functionalClassA közúti kapcsolat közúti hálózaton belüli funkcionális besorolása.FunctionalRoadClassValue

Ez a tulajdonság kizárólag olyan térbeli objektummal társítható, amely egy közúti közlekedési hálózat része.

7.7.1.4. Sávok száma (NumberOfLanes)

A sávok száma egy közúti elemben.

Ez a típus a TransportProperty altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
directionAzt az irányt mutatja, amerre a „sávok száma” érték érvényes.LinkDirectionValuevoidable
minMaxNumberOfLanesMegmutatja, hogy a sávok számát minimum- vagy maximumértékként számítják.MinMaxLaneValuevoidable
numberOfLanesSávok száma.Integer

Ez a tulajdonság kizárólag olyan térbeli objektummal társítható, amely egy közúti közlekedési hálózat része.

7.7.1.5. Közút (Road)

Olyan közúti kapcsolatsorozatok és/vagy egyedi közúti kapcsolatok gyűjteménye, amelyeket egy vagy több tematikus azonosító és/vagy tulajdonság jellemez.

Ez a típus a TransportLinkSet altípusa.

A Road térobjektum-típus attribútumai

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
localRoadCodeA közúthoz a helyi közutakért felelős hatóság által hozzárendelt azonosító kód.CharacterStringvoidable
nationalRoadCodeAz út nemzeti számozása.CharacterStringvoidable

7.7.1.6. Közúti terület (RoadArea)

Az a felület, amely a közút határáig terjed, beleértve a járműforgalmú területeket és egyéb részeket.

Ez a típus a TransportArea altípusa.

7.7.1.7. Közúti kapcsolat (RoadLink)

Egy olyan lineáris térbeli objektum, amely a közúti hálózatnak a hálózat két pontja közötti geometriáját és összekapcsolhatóságát jellemzi. A közúti kapcsolat jelölhet gyalogutat, kerékpárutat, osztatlan úttesteket, több részre osztott úttestű közutakat, sőt még forgalmi tereken átvezető fiktív pályavonalakat is.

Ez a típus a TransportLink altípusa.

7.7.1.8. Közúti kapcsolatsorozat (RoadLinkSequence)

A közúti kapcsolatok rendezett gyűjteményéből álló lineáris térbeli objektum, amely a közúti hálózat egy elágazás nélküli, folyamatos útvonalát ábrázolja. Az elemnek meghatározott kezdete és vége van, továbbá a közúti kapcsolatsorozaton található valamennyi pozíció egyetlen paraméterrel - például a hosszal - azonosítható. A közúti hálózat egy vagy több tematikus azonosító és/vagy tulajdonság által jellemzett elemét írja le.

Ez a típus a TransportLinkSequence altípusa.

7.7.1.9. Közút neve (RoadName)

A közút neve, amelyet a felelős hatóság jelöl ki.

Ez a típus a TransportProperty altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
nameA közút neve.GeographicalName

Ez a tulajdonság kizárólag olyan térbeli objektummal társítható, amely egy közúti közlekedési hálózat része.

7.7.1.10. Közúti csomópont (RoadNode)

Egy pont térbeli objektum, amelyet két közúti kapcsolat közötti összekapcsolhatóság, illetve jelentős térbeli objektum - pl. szolgáltató állomás vagy körforgalom - jelölésére használnak.

Ez a típus a TransportNode altípusa.

A RoadNode térobjektum-típus attribútumai

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
formOfRoadNodeA közúti közlekedési hálózat egy közúti csomópontja funkciójának leírása.FormOfRoadNodeValuevoidable

7.7.1.11. Közúti szolgálati terület (RoadServiceArea)

Egy közúthoz kapcsolt felület, amely meghatározott szolgáltatásokat nyújt.

Ez a típus a TransportArea altípusa.

7.7.1.12. Közúti szolgálati típus (RoadServiceType)

A közúti szolgálati terület típusának és a rendelkezésre álló létesítményeknek a leírása.

Ez a típus a TransportProperty altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
availableFacilityEgy adott közúti szolgálati területen rendelkezésre álló létesítmény.ServiceFacilityValue
typeKözúti szolgálati terület típusa.RoadServiceTypeValue

Ez a tulajdonság kizárólag a RoadServiceArea vagy a RoadNode (ha formOfRoadNode=roadServiceArea) típusú térbeli objektummal társítható.

7.7.1.13. Közúti felületi kategória (RoadSurfaceCategory)

A társított közúti elem felülete állapotának meghatározása. Jelöli, hogy a közút burkolt vagy burkolatlan.

Ez a típus a TransportProperty altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
surfaceCategoryA közút felületének típusa.RoadSurfaceCategoryValue

Ez a tulajdonság kizárólag olyan térbeli objektummal társítható, amely egy közúti közlekedési hálózat része.

7.7.1.14. Közútszélesség (RoadWidth)

A közút szélessége, átlagos értékben megadva.

Ez a típus a TransportProperty altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
measuredRoadPartMegmutatja, hogy a közút melyik részére vonatkozik a „szélesség” attribútum értéke.RoadPartValuevoidable
widthA közútszélesség értéke.Measure

Ez a tulajdonság kizárólag olyan térbeli objektummal társítható, amely egy közúti közlekedési hálózat része.

7.7.1.15. Sebességhatár (SpeedLimit)

A közúton közlekedő jármű sebességhatára.

Ez a típus a TransportProperty altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
areaConditionA sebességhatár a környezeti körülményektől függ.AreaConditionValuevoidable
directionAzt az irányt mutatja, amerre a „sebességhatár” érték érvényes.LinkDirectionValuevoidable
laneExtensionA sebességhatár által érintett sávok száma (a kezdősávval együtt).Integervoidable
speedLimitMinMaxTypeMegmutatja, hogy a sebességhatár maximális vagy minimális, illetve hogy ajánlott-e.SpeedLimitMinMaxValue
speedLimitSourceA sebességhatár forrása.SpeedLimitSourceValuevoidable
speedLimitValueA sebességhatár értéke.Velocity
startLaneA sebességhatár által érintett első sáv jelzőszáma. Jobb oldali közlekedésű országokban az 1. jelzőszám a jobb szélső sávot jelöli és a jelzőszám balra haladva nő, míg a bal oldali közlekedésű országokban az 1. jelzőszám a bal szélső sávot jelöli és a jelzőszám jobbra haladva nő.Integervoidable
validityPeriodAz az időszak, ameddig a sebességhatár érvényes.TM_Periodvoidable
vehicleTypeAz a járműtípus, amelyre a sebességhatár vonatkozik.VehicleTypeValuevoidable
weatherConditionAz az időjárási körülmény, amelytől a sebességhatár függ.WeatherConditionValuevoidable

Ez a tulajdonság kizárólag olyan térbeli objektummal társítható, amely egy közúti közlekedési hálózat része.

7.7.1.16. Járműforgalmi terület (VehicleTrafficArea)

Az a felület, amely a közút rendes járműforgalom által használt részét jelöli.

Ez a típus a TransportArea altípusa.

7.7.2. Felsorolások

7.7.2.1. Funkcionális útosztály (FunctionalRoadClassValue)

A funkcionális útosztályozás értékei. Ez az osztályozás annak a szerepnek a fontosságán alapul, amit a közút betölt a közúti hálózatban.

A FunctionalRoadClassValue felsorolás megengedett értékei

ÉrtékMeghatározás
mainRoadEgy adott hálózatban előforduló legfontosabb közutak.
firstClassEgy adott hálózatban előforduló második legfontosabb közutak.
secondClassEgy adott hálózatban előforduló harmadik legfontosabb közutak.
thirdClassEgy adott hálózatban előforduló negyedik legfontosabb közutak.
fourthClassEgy adott hálózatban előforduló ötödik legfontosabb közutak.
fifthClassEgy adott hálózatban előforduló hatodik legfontosabb közutak.
sixthClassEgy adott hálózatban előforduló hetedik legfontosabb közutak.
seventhClassEgy adott hálózatban előforduló nyolcadik legfontosabb közutak.
eighthClassEgy adott hálózatban előforduló kilencedik legfontosabb közutak.
ninthClassEgy adott hálózatban előforduló legjelentéktelenebb közutak.

7.7.2.2. Minimális vagy maximális sávszám (MinMaxLaneValue)

Ez az érték megmutatja, hogy a sávok számát minimum-, átlag- vagy maximumértékként számítják.

A MinMaxLaneValue felsorolás megengedett értékei

ÉrtékMeghatározás
maximumA sávok száma a közúti hálózat adott részének maximális értéke.
minimumA sávok száma a közúti hálózat adott részének minimális értéke.
averageA sávok száma a közúti hálózat adott részének átlagos értéke.

7.7.2.3. Sebességhatár jellege (SpeedLimitMinMaxValue)

A sebességhatár jellegét jelölő lehetséges értékek.

A SpeedLimitMinMaxValue felsorolás megengedett értékei

ÉrtékMeghatározás
maximumA sebességhatár maximális érték.
minimumA sebességhatár minimális érték.
recommendedMaximumA sebességhatár az ajánlott maximális érték.
recommendedMinimumA sebességhatár az ajánlott minimális érték.

7.7.3. Kódlisták

7.7.3.1. Területi feltétel (AreaConditionValue)

A sebességhatár korlátozása a területtől függ.

E kódlista megengedett értékei között csak az alábbi táblázat értékei szerepelnek.

Az AreaConditionValue kódlista értékei

ÉrtékMeghatározás
inNationalParkSebességkorlátozás nemzeti parkon belül.
insideCitiesSebességkorlátozás városon belül.
nearRailroadCrossingSebességkorlátozás a vasút és a közút kereszteződésének közelében.
nearSchoolSebességkorlátozás iskola közelében.
outsideCitiesSebességkorlátozás városon kívül.
trafficCalmingAreaSebességkorlátozás forgalommérséklést célzó területen.

7.7.3.2. Közúti csomópont formája (FormOfRoadNodeValue)

Közúti csomópont funkciói.

E kódlista megengedett értékei között csak az alábbi táblázat értékei szerepelnek.

A FormOfRoadNodeValue kódlista értékei

ÉrtékMeghatározás
enclosedTrafficAreaA közúti csomópont zárt forgalmi területen belül található és/vagy ilyen területet jelöl. A forgalmi terület nem rendelkezik jogszabályban meghatározott vezetési irányok alkotta belső szerkezettel. A területhez legalább két közút kapcsolódik.
junctionKözúti csomópont, amelyhez három vagy több közúti kapcsolat tartozik.
levelCrossingKözúti csomópont, ahol a közúthálózat és a vasút azonos szinten keresztezi egymást.
pseudoNodeA közúti csomóponthoz pontosan két közúti kapcsolat tartozik.
roadEndA közúti csomóponthoz csak egy közúti kapcsolat tartozik. Ez a közút végét jelzi.
roadServiceAreaKözúthoz kapcsolt felület, amely meghatározott szolgáltatásokat nyújt.
roundaboutA közúti csomópont körforgalmat jelöl vagy annak egy része. A körforgalom olyan gyűrű alakú út, amelyen csak egy irányban haladó forgalom engedélyezett.
trafficSquareA közúti csomópont forgalmi téren belül található és/vagy ilyen teret jelöl. A forgalmi tér (részben) utakkal körbezárt terület, amelyet nem forgalmi célokra használnak, és amely nem körforgalom.

7.7.3.3. Út formája (FormOfWayValue)

A közúti kapcsolat fizikai tulajdonságain alapuló osztályozás.

E kódlista megengedett értékei között csak az alábbi táblázat értékei szerepelnek.

A FormOfWayValue kódlista értékei

ÉrtékMeghatározás
bicycleRoadOlyan út, ahová a járművek közül kizárólag a kerékpár behajtása engedélyezett.
dualCarriagewayFizikailag részekre osztott úttestű közút – tekintet nélkül a sávok számára –, amely nem autópálya.
enclosedTrafficAreaJogszabályban meghatározott vezetési irányok alkotta belső szerkezettel nem rendelkező terület. A területhez legalább két közút kapcsolódik.
entranceOrExitCarParkKifejezetten a parkolóterületre való belépést vagy annak elhagyását szolgáló út.
entranceOrExitServiceKizárólag szervizútra való behajtást vagy annak elhagyását szolgáló út.
freewayMás utakat azonos szinten nem keresztező közút.
motorwayOlyan közút, amelyre a belépés és a használat tekintetében rendszerint szabályozás vonatkozik. Két vagy több, jellemzően fizikailag elválasztott úttest alkotja, és nem rendelkezik azonos szintű kereszteződéssel.
pedestrianZoneKifejezetten gyalogosforgalomra szolgáló közúti hálózattal rendelkező terület.
roundaboutOlyan gyűrű alakú út, amelyen csak egy irányban haladó forgalom engedélyezett.
serviceRoadEgy viszonylag magas összekapcsolhatósági funkcióval rendelkező közúttal párhuzamosan futó és annak az alacsony összekapcsolhatósági funkcióval rendelkező utakhoz való kapcsolódását szolgáló közút.
singleCarriagewayKözút, amelyen a forgalmat nem osztja meg fizikai objektum.
slipRoadElsősorban egy másik útra történő belépésre vagy annak elhagyására szolgáló út.
tractorRoadFöldút, kizárólag traktor (mezőgazdasági vagy erdészeti gép), illetve terepjármű (nagyobb hasmagassággal és nagy kerekekkel rendelkező, négykerék-meghajtású jármű) általi használatra.
trafficSquare(Részben) utakkal körbezárt terület, amelyet nem forgalmi célokra használnak, és amely nem körforgalom.
walkwayA gyalogosforgalom számára fenntartott és a rendszeres járműforgalom elől fizikai akadállyal lezárt út.

7.7.3.4. Közút része (RoadPartValue)

Megmutatja, hogy a közút melyik részére vonatkozik a mértékegység értéke.

E kódlista megengedett értékei között csak az alábbi táblázat értékei szerepelnek.

A RoadPartValue kódlista értékei

ÉrtékMeghatározás
carriagewayA közút forgalom számára fenntartott része.
pavedSurfaceA közút burkolt része.

7.7.3.5. Közúti szolgálati típus (RoadServiceTypeValue)

Közúti szolgálati területek típusai.

E kódlista megengedett értékei között csak az alábbi táblázat értékei szerepelnek.

A RoadServiceTypeValue kódlista értékei

ÉrtékMeghatározás
busStationA közúti szolgáltatás autóbusz-megálló.
parkingA közúti szolgáltatás parkolási létesítmény.
restAreaA közúti szolgáltatás pihenőhely.
tollÚtdíjszedési szolgáltatásokat, például jegyárusító automatákat vagy útdíjfizetési szolgáltatásokat biztosító terület.

7.7.3.6. Közúti felületi kategória (RoadSurfaceCategoryValue)

Értékei azt jelölik, hogy a közút burkolt vagy burkolatlan.

E kódlista megengedett értékei között csak az alábbi táblázat értékei szerepelnek.

A RoadSurfaceCategoryValue kódlista értékei

ÉrtékMeghatározás
pavedKemény felszíni burkolatú út.
unpavedBurkolatlan út.

7.7.3.7. Szolgálati létesítmény (ServiceFacilityValue)

A közúti szolgálati területen rendelkezésre álló lehetséges szolgálati létesítmények.

E kódlista megengedett értékei között csak az alábbi táblázat értékei szerepelnek.

A ServiceFacilityValue kódlista értékei

ÉrtékMeghatározás
drinksItalvásárlási lehetőség.
foodÉtelvásárlási lehetőség.
fuelÜzemanyag-vásárlási lehetőség.
picnicAreaPiknikezésre alkalmas terület van.
playgroundJátszótér van.
shopÜzlet van.
toiletsWC van.

7.7.3.8. Sebességhatár forrása (SpeedLimitSourceValue)

A sebességhatár lehetséges forrásai.

E kódlista megengedett értékei között csak az alábbi táblázat értékei szerepelnek.

A SpeedLimitSourceValue kódlista értékei

ÉrtékMeghatározás
fixedTrafficSignA forrás egy állandó jelzőtábla (területspecifikus adminisztratív utasítás, nyílt sebességkorlátozás).
regulationA forrás egy szabályozás (nemzeti jogszabály, előírás vagy „implicit sebességkorlátozás”).
variableTrafficSignA forrás egy változtatható üzenetű jelzőtábla.

7.7.3.9. Jármű típusa (VehicleTypeValue)

A lehetséges járműtípusok.

E kódlista megengedett értékei között csak az alábbi táblázat értékei szerepelnek.

A VehicleTypeValue kódlista értékei

ÉrtékMeghatározás
allVehicleBármely jármű, a gyalogosok kivételével.
bicyclePedállal hajtott kétkerekű jármű.
carWithTrailerSzemélygépjármű hozzákapcsolt pótkocsival.
deliveryTruckViszonylag kis méretű tehergépjármű, amely elsősorban áruk és anyagok szállítására szolgál.
emergencyVehicleVeszélyhelyzeti műveletben részt vevő jármű, ideértve többek között a rendőri, mentőszolgálati és tűzoltósági intézkedést.
employeeVehicleEgy szervezet alkalmazottja által működtetett jármű, amelyet az adott szervezet eljárásainak megfelelően használnak.
facilityVehicleMagántulajdonban lévő vagy korlátozott hozzáférésű ingatlanon belül található, lokalizált területet kiszolgáló jármű.
farmVehicleÁltalában mezőgazdasági tevékenységek során alkalmazott jármű.
highOccupancyVehicleA meghatározott minimális utasszámmal megegyező (vagy azt meghaladó) számú utast szállító jármű.
lightRailKorlátozott területen belüli vasúti hálózaton közlekedő, vonat jellegű közlekedési jármű.
mailVehicleLevélküldeményeket összegyűjtő, szállító vagy kézbesítő jármű.
militaryVehicleKatonai hatóság által engedélyezett jármű.
mopedLegfeljebb 50 cm3 űrtartalmú és 45 km/óra maximális sebességű, belsőégésű motorral felszerelt, két- vagy háromkerekű jármű.
motorcycleLegalább 50 cm3 űrtartalmú és 45 km/órát meghaladó maximális sebességű, belsőégésű motorral felszerelt, két- vagy háromkerekű jármű.
passengerCarSzemélyek magánjellegű szállítására szolgáló, kisméretű jármű.
pedestrianGyalogosan közlekedő személy.
privateBusMagántulajdonban lévő vagy bérelt, személyek nagy csoportjainak szállítására szolgáló jármű.
publicBusÁltalánosságban nyilvános útvonalon, menetrend szerint közlekedő, személyek nagy csoportjainak szállítására szolgáló jármű.
residentialVehicleOlyan jármű, amelynek tulajdonosa egy adott utca vagy városrész lakosa (vagy ott tartózkodó vendég).
schoolBusValamely iskola megbízásából üzemeltetett, a diákok szállítására szolgáló jármű.
snowChainEquippedVehicleBármely hólánccal felszerelt jármű.
tankerFolyékony vagy gáz halmazállapotú rakomány tömeges szállítására szolgáló, kettőnél több tengellyel rendelkező tehergépjármű.
taxiRendszerint mérőműszerrel felszerelt, engedéllyel rendelkező bérautó.
transportTruckTávolsági áruszállításra szolgáló tehergépjármű.
trolleyBusAz áramellátás céljából felső elektromos hálózathoz csatlakozó, autóbusz jellegű tömegközlekedési jármű.
vehicleForDisabledPersonFogyatékkal élők számára szolgáló járművet jelző kiegészítő azonosítóval ellátott jármű.
vehicleWithExplosiveLoadRobbanásveszélyes rakományt szállító jármű.
vehicleWithOtherDangerousLoadA robbanásveszélyes vagy vízszennyező rakománytól eltérő veszélyes rakományt szállító jármű.
vehicleWithWaterPollutingLoadVízszennyező rakományt szállító jármű.

7.7.3.10. Időjárási körülmény (WeatherConditionValue)

A sebességhatárt befolyásoló időjárási körülményeket jelölő értékek.

E kódlista megengedett értékei között csak az alábbi táblázat értékei szerepelnek.

A WeatherConditionValue kódlista értékei

ÉrtékMeghatározás
fogA sebesség köd esetén érvényes.
iceA sebesség jegesedés esetén érvényes.
rainA sebesség eső esetén érvényes.
smogA sebesség meghatározott mennyiségű szmog esetén érvényes.
snowA sebesség havazás esetén érvényes.

7.8. Vízi közlekedési hálózat

7.8.1. Térobjektum-típusok

A vízi közlekedési hálózathoz kapcsolódó térbeli objektumok cseréjéhez és osztályozásához a következő térobjektum-típusokat kell használni:

- Jelzőfény

- Bója

- ECMT-osztály

- Vízi létesítmény állapota

- Hajóútterület

- Kompátkelő

- Komphasználat

- Belvízi hajóút

- Tengeri hajóút

- Kikötőterület

- Kikötőcsomópont

- Korlátozás vízi járművek számára

- Forgalomelválasztó rendszer

- Forgalomelválasztórendszer-terület

- Forgalomelválasztó rendszer - kereszteződés

- Forgalomelválasztó rendszer - sáv

- Forgalomelválasztó rendszer - körforgalom

- Forgalomelválasztó rendszer - elválasztó

- Vízi kapcsolatsorozat

- Vízi csomópont

- Vízi forgalmi áramlás iránya

- Hajóút

- Hajóúti kapcsolat

- Hajóúti csomópont

7.8.1.1. Jelzőfény (Beacon)

Jellegzetes, speciális felépítésű objektum, amely jól látható jelzést ad, és amelyet rögzített navigációs segédeszközként vagy vízrajzi felmérésekben használnak.

Ez a típus a TransportPoint altípusa.

7.8.1.2. Bója (Buoy)

Vízen lebegő, megadott (térképen rögzített) helyen fenékhez horgonyzott objektum, amely segíti a navigációt vagy más speciális célt szolgál.

Ez a típus a TransportPoint altípusa.

7.8.1.3. ECMT-osztály (CEMTClass)

A belvízi hajóutak ECMT (közlekedési miniszterek európai konferenciája) szerinti osztályozása.

Ez a típus a TransportProperty altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
CEMTClassA belvízi hajóutak ECMT (közlekedési miniszterek európai konferenciája) szerinti osztályozását mutató érték.CEMTClassValue

Ez a tulajdonság kizárólag olyan térbeli objektummal társítható, amely egy vízi közlekedési hálózat része.

7.8.1.4. Vízi létesítmény állapota (ConditionOfWaterFacility)

A vízi közlekedési hálózat állapota a kivitelezési szint és a használat tekintetében.

Ez a típus a ConditionOfFacility altípusa.

Ez a tulajdonság kizárólag olyan térbeli objektummal társítható, amely egy vízi közlekedési hálózat része.

7.8.1.5. Hajóútterület (FairwayArea)

Egy hajóút fő, hajózható része.

Ez a típus a TransportArea altípusa.

7.8.1.6. Kompátkelő (FerryCrossing)

Utasok, járművek vagy más rakomány/teheráru víztesten történő szállításának támogatását célzó különleges hajóút, amelyet általában egy földi közlekedési hálózat két vagy több csomópontja közötti csatlakozásként használnak.

Ez a típus a Waterway altípusa.

7.8.1.7. Komphasználat (FerryUse)

A kompátkelő által lebonyolított közlekedés típusa.

Ez a típus a TransportProperty altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
ferryUseA kompátkelő által lebonyolított közlekedés típusát jelölő érték.FerryUseValue

Ez a tulajdonság kizárólag olyan térbeli objektummal társítható, amely egy vízi közlekedési hálózat része.

7.8.1.8. Belvízi hajóút (InlandWaterway)

Szárazföldi kontinentális vizeken meghatározott hajóút.

Ez a típus a Waterway altípusa.

7.8.1.9. Tengeri hajóút (MarineWaterway)

Tengeri vizeken meghatározott hajóút.

Ez a típus a Waterway altípusa.

A MarineWaterway térobjektum-típus attribútumai

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
deepWaterRouteA tengeri hajóút mélyvízi útvonal jellegét mutató attribútum.Booleanvoidable

7.8.1.10. Kikötőterület (PortArea)

Egy terület térbeli objektum, amelyet a tengeri vagy belvízi hajóutak mellett fekvő kikötő földi zónáját alkotó létesítmények fizikai határainak a megjelenítésére használnak.

Ez a típus a TransportArea altípusa.

7.8.1.11. Kikötőcsomópont (PortNode)

Egy pont térbeli objektum, amelyet tengeri vagy belvízi hajóutak mellett fekvő kikötők megjelenítésére használnak, és amely hozzávetőlegesen a kikötő melletti víztest partján helyezkedik el.

Ez a típus a WaterNode altípusa.

7.8.1.12. Korlátozás vízi járművek számára (RestrictionForWaterVehicles)

Járművekre vonatkozó korlátozás egy vízi közlekedési elemen.

Ez a típus a RestrictionForVehicles altípusa.

Ez a tulajdonság kizárólag olyan térbeli objektummal társítható, amely egy vízi közlekedési hálózat része.

7.8.1.13. Forgalomelválasztó rendszer (TrafficSeparationScheme)

Olyan rendszer, amely célja az összeütközési kockázat csökkentése a zsúfolt és/vagy beszűkülő területeken azáltal, hogy elválasztja az ellentétes vagy közel ellentétes irányban közlekedő forgalmat.

Ez egy absztrakt típus.

A TrafficSeparationScheme térobjektum-típus asszociációs szerepei

Asszociációs szerepMeghatározásTípusVoidability
componentForgalomelválasztó rendszer egy összetevője.TrafficSeparationSchemeArea
marineWaterRouteForgalomelválasztó rendszerhez hozzárendelt tengerihajóút-gyűjtemény.MarineWaterway
markerBeaconForgalomelválasztó rendszer részét alkotó jelző.Beacon
markerBuoyForgalomelválasztó rendszer részét alkotó jelző.Buoy

7.8.1.14. Forgalomelválasztórendszer-terület (TrafficSeparationSchemeArea)

Terület térbeli objektum, amely egy forgalomelválasztó rendszer részét alkotja.

Ez a típus a TransportArea altípusa.

Ez egy absztrakt típus.

7.8.1.15. Forgalomelválasztó rendszer - kereszteződés (TrafficSeparationSchemeCrossing)

Meghatározott terület, ahol közlekedési sávok kereszteződnek.

Ez a típus a TrafficSeparationSchemeArea altípusa.

7.8.1.16. Forgalomelválasztó rendszer - sáv (TrafficSeparationSchemeLane)

Meghatározott határokon belüli terület, amelyben egyirányú forgalomáramlás hoztak létre.

Ez a típus a TrafficSeparationSchemeArea altípusa.

7.8.1.17. Forgalomelválasztó rendszer - körforgalom (TrafficSeparationSchemeRoundabout)

Forgalomelválasztó rendszer, amelyben a forgalom óramutató járásával ellenkező irányban halad egy meghatározott pont vagy zóna körül.

Ez a típus a TrafficSeparationSchemeArea altípusa.

7.8.1.18. Forgalomelválasztó rendszer - elválasztó (TrafficSeparationSchemeSeparator)

Azon sávokat elválasztó zóna, amelyekben a hajók ellentétes, vagy közel ellentétes irányba haladnak; vagy azon közlekedési sávokat elválasztó zóna, amelyeket meghatározott, megegyező irányba haladó hajóosztályoknak terveztek.

Ez a típus a TrafficSeparationSchemeArea altípusa.

7.8.1.19. Vízi kapcsolatsorozat (WaterLinkSequence)

A hajóutak és/vagy (szükség esetén) vízfolyások kapcsolatainak rendezett gyűjteményéből álló lineáris térbeli objektum, amely a vízi hálózat egy elágazás nélküli folyamatos útvonalát ábrázolja.

Ez a típus a TransportLinkSequence altípusa.

7.8.1.20. Vízi csomópont (WaterNode)

Egy pont térbeli objektum a vízi közlekedési hálózatban, amelyet két különböző hajóútkapcsolat, vagy egy hajóútkapcsolat és egy vízfolyáskapcsolat közötti összekapcsolhatóság megjelenítésére használnak.

Ez a típus a TransportNode altípusa.

Ez egy absztrakt típus.

7.8.1.21. Vízi forgalmi áramlás iránya (WaterTrafficFlowDirection)

A vízi közlekedési forgalomáramlás irányát mutatja a vízi közlekedési kapcsolat vektorának irányához viszonyítva.

Ez a típus a TrafficFlowDirection altípusa.

Ez a tulajdonság kizárólag olyan térbeli objektummal társítható, amely egy vízi közlekedési hálózat része.

7.8.1.22. Hajóút (Waterway)

Olyan vízi kapcsolatsorozatok és/vagy egyedi hajóúti és/vagy (szükség esetén) vízfolyási kapcsolatok gyűjteménye, amelyeket egy vagy több tematikus azonosító és/vagy tulajdonság jellemez, amelyek egy víztesten belüli hajózható útvonalat alkotnak.

Ez a típus a TransportLinkSet altípusa.

Ez egy absztrakt típus.

7.8.1.23. Hajóúti kapcsolat (WaterwayLink)

Egy olyan lineáris térbeli objektum, amely a vízi közlekedési hálózatnak két egymást követő hajóút- vagy vízfolyáscsomópont közötti geometriáját és összekapcsolhatóságát jellemzi. Hajózásra használt víztesten keresztülhaladó lineáris szakaszt mutat.

Ez a típus a TransportLink altípusa.

7.8.1.24. Hajóútcsomópont (WaterwayNode)

Egy pont térbeli objektum a vízi közlekedési hálózatban, amelyet két különböző hajóútkapcsolat, vagy egy hajóútkapcsolat és egy vízfolyáskapcsolat közötti összekapcsolhatóság megjelenítésére használnak.

Ez a típus a WaterNode altípusa.

A WaterwayNode térobjektum-típus attribútumai

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
formOfWaterwayNodeA vízi közlekedési hálózat egy hajóúti csomópontja funkciójának leírása.FormOfWaterwayNodeValuevoidable

7.8.2. Felsorolások

7.8.2.1. ECMT-osztály (CEMTClassValue)

A belvízi hajóutak ECMT (közlekedési miniszterek európai konferenciája) 92/2. számú állásfoglalása szerinti osztályozása.

A CEMTClassValue felsorolás megengedett értékei

ÉrtékMeghatározás
IA közlekedési miniszterek európai konferenciája 92/2. számú állásfoglalásának 1. táblázatában meghatározott I. ECMT-osztályba tartozó belvízi hajóút.
IIA közlekedési miniszterek európai konferenciája 92/2. számú állásfoglalásának 1. táblázatában meghatározott II. ECMT-osztályba tartozó belvízi hajóút.
IIIA közlekedési miniszterek európai konferenciája 92/2. számú állásfoglalásának 1. táblázatában meghatározott III. ECMT-osztályba tartozó belvízi hajóút.
IVA közlekedési miniszterek európai konferenciája 92/2. számú állásfoglalásának 1. táblázatában meghatározott IV. ECMT-osztályba tartozó belvízi hajóút.
VaA közlekedési miniszterek európai konferenciája 92/2. számú állásfoglalásának 1. táblázatában meghatározott Va. ECMT-osztályba tartozó belvízi hajóút.
VbA közlekedési miniszterek európai konferenciája 92/2. számú állásfoglalásának 1. táblázatában meghatározott Vb. ECMT-osztályba tartozó belvízi hajóút.
VIaA közlekedési miniszterek európai konferenciája 92/2. számú állásfoglalásának 1. táblázatában meghatározott VIa. ECMT-osztályba tartozó belvízi hajóút.
VIbA közlekedési miniszterek európai konferenciája 92/2. számú állásfoglalásának 1. táblázatában meghatározott VIb. ECMT-osztályba tartozó belvízi hajóút.
VIcA közlekedési miniszterek európai konferenciája 92/2. számú állásfoglalásának 1. táblázatában meghatározott VIc. ECMT-osztályba tartozó belvízi hajóút.
VII.A közlekedési miniszterek európai konferenciája 92/2. számú állásfoglalásának 1. táblázatában meghatározott VII. ECMT-osztályba tartozó belvízi hajóút.

7.8.3. Kódlisták

7.8.3.1. Komphasználat (FerryUseValue)

A komp által lebonyolított közlekedés típusai.

E kódlista megengedett értékei között csak az alábbi táblázat értékei szerepelnek.

A FerryUseValue kódlista értékei

ÉrtékMeghatározás
carsA komp személygépjárműveket szállít.
otherA komp az utasoktól, személygépjárművektől, tehergépjárművektől és vonatoktól eltérő közlekedési eszközöket szállít.
passengersA komp utasokat szállít.
trainA komp vonatokat szállít.
trucksA komp tehergépjárműveket szállít.

7.8.3.2. Hajóúti csomópont formája (FormOfWaterwayNodeValue)

A hajóútcsomópont funkciója a vízi közlekedési hálózaton belül.

E kódlista megengedett értékei között csak az alábbi táblázat értékei szerepelnek.

A FormOfWaterwayNodeValue kódlista értékei

ÉrtékMeghatározás
junctionForkOlyan infrastruktúraelemek, ahol két hajóforgalom-áramlás keresztezi egymást, illetve olyan pont, ahol a hajóforgalom-áramlások szétválnak vagy egyesülnek.
lockComplexEgy vagy több zsilip, amelyeket folyami vagy csatornai vízi utakon a hajók két különböző szintű vízfelület közötti emeléséhez és leeresztéséhez használnak.
movableBridgeOlyan híd, amely a hajóforgalom átengedése céljából felnyitható vagy elfordítható.
shipLiftHajók különböző szintű víztestek közötti szállítására szolgáló gép, amelyet a csatornazsilipek alternatívájaként használnak.
waterTerminalÁruk átrakodására szolgáló hely.
turningBasinOlyan hely, ahol a csatorna vagy a szűk vízi út kiszélesedik, lehetővé téve a hajók fordulását.

7.9. Témaspecifikus követelmények

7.9.1. Téradatkészletek egységessége

1. A közlekedési hálózatok középvonal-megjelenítései és csomópontjai minden esetben ugyanazon objektum területmegjelenítésén belül helyezkednek el.

2. Államhatárokon és - adott esetben - tagállamokon belüli regionális határokon (és adatkészleteken) átnyúló közlekedési hálózatok összekapcsolhatóságát az érintett hatóságok hozzák létre és tartják fenn, a NetworkConnection típus által biztosított határokon átnyúló összekapcsolhatósági mechanizmusok használatával.

7.9.2. Objektumvonatkoztatások modellezése

1. Ha a közlekedési hálózati adatokban lineáris vonatkoztatást használnak, a vonatkoztatott tulajdonságok helyzetét a kapcsolatokon vagy kapcsolatsorozatokon az alapul szolgáló kapcsolatobjektum(ok) megadott geometriája mentén mért távolságokban kell kifejezni.

2. Egy intermodális kapcsolat minden esetben két különböző hálózathoz tartozó elemet vonatkoztat.

7.9.3. Geometriai ábrázolás

1. A közlekedési kapcsolat végeit össze kell kapcsolni, ha az általuk megjelenített valós világbeli jelenségek között metszéspont jött létre. Nem létesíthető összekapcsolás a kereszteződő hálózati elemeknél, ha nem lehetséges az egyik elemről a másikra való átjutás.

2. A csomópontokat tartalmazó közlekedési hálózati adatkészletben a csomópontok csak ott vannak jelen, ahol a közlekedési kapcsolatok összekapcsolódnak vagy véget érnek.

7.9.4. Objektumvonatkoztatások modellezése

A vízi közlekedési hálózatok a Vízrajz téma vízi hálózati középvonal geometriáját használják fel - ahol ilyen létezik vagy használata ésszerű. Tehát az objektumvonatkoztatást a vízi közlekedési útvonal és a Vízrajz téma meglévő vízi hálózati középvonal geometriájának összekapcsolására kell használni.

7.9.5. Középvonalak

A közúti és vasúti objektumok középvonalai az általuk ábrázolt valós világbeli fizikai objektum kiterjedésén belülre esnek, amennyiben a kapcsolat nincs "fictitious"-ként (fiktívként) megjelölve.

7.9.6. Hálózati összekapcsolhatóság biztosítása

1. Ha az összekapcsolódás közlekedési hálózatban van, valamennyi, az összekapcsolódásban részt vevő összekapcsolt kapcsolatvéget és opcionális csomópontot az összekapcsolási tűréshatárnál kisebb távolságra kell elhelyezni egymástól.

2. A nem összekapcsolt kapcsolatvégeket és csomópontokat mindig az összekapcsolási tűréshatárnál nagyobb távolsággal kell elválasztani.

3. Az olyan adatkészletekben, ahol közlekedési kapcsolatok és csomópontok egyaránt találhatók, a csomópontoknak és a kapcsolatvégeknek a meghatározott összekapcsolási tűréshatárhoz viszonyított relatív helyzete megfelel a közöttük az adatkészletben meglévő társításoknak.

7.10. Rétegek

A Közlekedési hálózatok téradattéma rétegei

RétegtípusRéteg címeTérobjektum-típus(ok)
TN.CommonTransportElements.TransportNodeÁltalános közlekedési csomópontTransportNode
TN.CommonTransportElements.TransportLinkÁltalános közlekedési kapcsolatTransportLink
TN.CommonTransportElements.TransportAreaÁltalános közlekedési területTransportArea
TN.RoadTransportNetwork.RoadLinkKözúti kapcsolatRoadLink
TN.RoadTransportNetwork.VehicleTrafficAreaJárműforgalmi területVehicleTrafficArea
TN.RoadTransportNetwork.RoadServiceAreaKözúti szolgálati területRoadServiceArea
TN.RoadTransportNetwork.RoadAreaKözúti területRoadArea
TN.RailTransportNetwork.RailwayLinkVasúti kapcsolatRailwayLink
TN.RailTransportNetwork.RailwayStationAreaVasúti állomásterületRailwayStationArea
TN.RailTransportNetwork.RailwayYardAreaTeherpályaudvar-területRailwayYardArea
TN.RailTransportNetwork.RailwayAreaVasúti területRailwayArea
TN.WaterTransportNetwork.WaterwayLinkHajóúti kapcsolatWaterwayLink
TN.WaterTransportNetwork.FairwayAreaHajóútterületFairwayArea
TN.WaterTransportNetwork.PortAreaKikötőterületPortArea
TN.AirTransportNetwork.AirLinkLégi kapcsolatAirLink
TN.AirTransportNetwork.AerodromeAreaRepülőtéri területAerodromeArea
TN.AirTransportNetwork.RunwayAreaKifutóterületRunwayArea
TN.AirTransportNetwork.AirspaceAreaLégtérterületAirspaceArea
TN.AirTransportNetwork.ApronAreaForgalmielőtér-területApronArea
TN.AirTransportNetwork.TaxiwayAreaGurulóút-területTaxiwayArea
TN.CableTransportNetwork.CablewayLinkKötélpálya-kapcsolatCablewayLink

8. VÍZRAJZ

8.1. Fogalommeghatározások

A 2. cikkben megállapítottakon kívül a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

-

"víztartó réteg" : felszín alatti kőzetréteg vagy kőzetrétegek, illetve más földtani képződményekből álló réteg vagy rétegek, amelyek porozitása és vízáteresztő képessége lehetővé teszi a felszín alatti víz jelentős áramlását vagy jelentős mennyiségű felszín alatti víz kitermelését,

-

"felszín alatti víz" : minden, a föld felszíne alatt a telített zónában elhelyezkedő víz, amely közvetlen kapcsolatban van a talajjal vagy az altalajjal,

-

"részvízgyűjtő" : olyan földterület, amelyről minden felszíni lefolyás a vízfolyások, folyók és esetleg tavak sorozatán át egy vízfolyás bizonyos pontjához folyik.

8.2. A Vízrajz téradattéma szerkezete

A Vízrajz téradattéma vonatkozásában megadott típusok a következő csoportokba rendezhetők:

- Vízrajzi alap

- Vízrajzi hálózat

- Vízrajzi fizikai vizek

8.3. Vízrajzi alap

8.3.1. Térobjektum-típusok

A vízrajzi alaphoz kapcsolódó térbeli objektumok cseréjéhez és osztályozásához a következő térobjektum-típusokat kell használni:

- Vízrajzi objektum

8.3.1.1. Vízrajzi objektum (HydroObject)

A valós világbeli vízrajzi objektumok (beleértve az ember által alkotottakat is) azonosítási alapja.

Ez egy absztrakt típus.

A HydroObject térobjektum-típus attribútumai

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
geographicalNameA valós világbeli vízrajzi objektum azonosítására használt földrajzi név. Egyfajta „kulcsként” szolgál az objektum különféle ábrázolásainak közvetett társításához.GeographicalNamevoidable
hydroIdA valós világbeli vízrajzi objektum azonosítására használt azonosító. Egyfajta „kulcsként” szolgál az objektum különféle ábrázolásainak közvetett társításához.HydroIdentifier

A HydroObject térobjektum-típus asszociációs szerepei

Asszociációs szerepMeghatározásTípusVoidability
relatedHydroObjectEgy kapcsolódó vízrajzi objektum, amely ugyanazt a valós világbeli entitást ábrázolja.HydroObjectvoidable

8.3.2. Adattípusok

8.3.2.1. Vízrajzi azonosító (HydroIdentifier)

Vízrajzi tematikus azonosító.

A HydroIdentifier adattípus attribútumai

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
classificationSchemeAz alkalmazott azonosítási rendszer jellemzése (nemzeti, európai, stb.).CharacterString
localIdEgy hatóság által kijelölt helyi azonosító.CharacterString
namespaceA helyi azonosító tartományát mutatja meg.CharacterString

8.4. Vízrajzi hálózat

8.4.1. Térobjektum-típusok

A vízrajzi hálózathoz kapcsolódó térbeli objektumok cseréjéhez és osztályozásához a következő térobjektum-típusokat kell használni:

- Vízrajzi csomópont

- Vízfolyáskapcsolat

- Vízfolyás-kapcsolatsorozat

- Elválasztott vízfolyás-kereszteződés

8.4.1.1. Vízrajzi csomópont (HydroNode)

A vízrajzi hálózat egy csomópontja.

Ez a típus a Node altípusa.

Ez a típus a HydroObject altípusa.

A HydroNode térobjektum-típus attribútumai

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
hydroNodeCategoryA vízrajzi csomópont jellege.HydroNodeCategoryValuevoidable

8.4.1.2. Vízfolyáskapcsolat (WatercourseLink)

A vízrajzi hálózat egy vízfolyásának a szegmense.

Ez a típus a Link altípusa.

Ez a típus a HydroObject altípusa.

A WatercourseLink térobjektum-típus attribútumai

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
flowDirectionA szegmensen belüli vízáramlásnak a szegmens-geometria digitalizálásához viszonyított iránya.LinkDirectionValuevoidable
lengthA hálózati szegmens hossza.Lengthvoidable

8.4.1.3. Vízfolyás-kapcsolatsorozat (WatercourseLinkSequence)

Vízfolyáskapcsolatok sorozata, amely a vízrajzi hálózat egy elágazás nélküli útvonalát ábrázolja.

Ez a típus a LinkSequence altípusa.

Ez a típus a HydroObject altípusa.

8.4.1.4. Elválasztott vízfolyás-kereszteződés (WatercourseSeparatedCrossing)

A vízrajzi hálózat egy eleme, amelyet a vízfolyáskapcsolatok szintben elválasztott, egymásra nem ható kereszteződésének jelölésére használnak.

Ez a típus a GradeSeparatedCrossing altípusa.

Ez a típus a HydroObject altípusa.

8.4.2. Kódlisták

8.4.2.1. Vízrajzi csomópont kategória (HydroNodeCategoryValue)

A vízrajzi hálózati csomópontok különféle típusainak kategóriáit határozza meg.

E kódlista megengedett értékei között csak az alábbi táblázat értékei szerepelnek.

A HydroNodeCategoryValue kódlista értékei

ÉrtékMeghatározás
boundaryKülönböző hálózatok összekapcsolására használt csomópont.
flowConstrictionA hálózati topológiához önmagában nem kapcsolódó hálózati csomópont, amely azonban a hálózati áramlást befolyásoló fontos vízrajzi ponthoz vagy létesítményhez, illetve épített objektumhoz kapcsolódik.
flowRegulationA hálózati topológiához önmagában nem kapcsolódó hálózati csomópont, amely azonban a hálózati áramlást szabályozó fontos vízrajzi ponthoz vagy létesítményhez, illetve épített objektumhoz kapcsolódik.
junctionOlyan csomópont, amelyhez három vagy több kapcsolat tartozik.
outletEgy sor összekapcsolódó kapcsolat végcsomópontja.
sourceEgy sor összekapcsolódó kapcsolat kiindulási csomópontja.

8.5. Vízrajzi fizikai vizek

8.5.1. Térobjektum-típusok

A Vízrajzi fizikai vizekhez kapcsolódó térbeli objektumok cseréjéhez és osztályozásához a következő térobjektum-típusokat kell használni:

- Átjáró

- Gát vagy bukógát

- Vízgyűjtő medence

- Töltés

- Vízesés

- Folyami pont

- Gázló

- Fontos vízrajzi pont

- Föld-víz határ

- Hajózsilip

- Épített objektum

- Zúgó

- Vízgyűjtő

- Part

- Partvonali szerkezet

- Zsilipcsatorna

- Állóvíz

- Felszíni víz

- Vízfolyás

- Vizes élőhely

8.5.1.1. Átjáró (Crossing)

Épített objektum, amely lehetővé teszi a víz áthaladását egy akadály alatt vagy felett.

Ez a típus a ManMadeObject altípusa.

A Crossing térobjektum-típus attribútumai

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
typeA fizikai átjáró típusa.CrossingTypeValuevoidable

8.5.1.2. Gát vagy bukógát (DamOrWeir)

Vízfolyáson keresztülnyúló állandó akadály, amelyet a víz duzzasztására vagy áramlásának irányítására használnak.

Ez a típus a ManMadeObject altípusa.

8.5.1.3. Vízgyűjtő medence (DrainageBasin)

Olyan terület, amely a felületi lefolyó vizek közös elvezetésével rendelkezik.

Ez a típus a HydroObject altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
areaA vízgyűjtő medence területének nagysága.Areavoidable
basinOrderEgy vízgyűjtőmedence-rendszer elágazási/szétválasztási szintjét kifejező szám (vagy kód).HydroOrderCodevoidable
beginLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ez a verziója bekerült a téradatkészletbe vagy módosították a téradatkészletben.DateTimevoidable
endLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ezt a verzióját felváltották a téradatkészletben, vagy onnan visszavonták.DateTimevoidable
geometryA vízgyűjtő medence mint felület geometriája.GM_Surface
inspireIdA térbeli objektum külső objektumazonosítója.Identifier
originA vízgyűjtő medence eredete.OriginValuevoidable

Asszociációs szerepMeghatározásTípusVoidability
outletA vízgyűjtő medence felszínivíz- elvezetője/elvezetői.SurfaceWatervoidable
containsBasinEgy nagyobb vízgyűjtőn belüli kisebb részvízgyűjtő.DrainageBasinvoidable

Egy vízgyűjtő nem lehet egy másik gyűjtő része.

8.5.1.4. Töltés (Embankment)

Mesterségesen emelt, hosszú, földből vagy egyéb anyagból készült halom.

Ez a típus a ManMadeObject altípusa.

8.5.1.5. Vízesés (Falls)

A vízfolyás függőlegesen leereszkedő, magasról alázúduló része.

Ez a típus a FluvialPoint altípusa.

A Falls térobjektum-típus attribútumai

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
heightA földfelszín vagy a víz szintjénél lévő (lejtőoldali/folyásirány szerinti) alap legalacsonyabb pontjától a térbeli objektum legmagasabb pontjáig mért távolság.Lengthvoidable

8.5.1.6. Folyami pont (FluvialPoint)

Egy fontos vízrajzi pont, amely hatással van a vízfolyás áramlására.

Ez a típus a HydroPointOfInterest altípusa.

Ez egy absztrakt típus.

8.5.1.7. Gázló (Ford)

Vízfolyás sekély része, amelyet útátjárónak használnak.

Ez a típus a ManMadeObject altípusa.

8.5.1.8. Fontos vízrajzi pont (HydroPointOfInterest)

Olyan természetes hely, ahol a víz megjelenik, eltűnik vagy áramlást változtat.

Ez a típus a HydroObject altípusa.

Ez egy absztrakt típus.

A HydroPointOfInterest térobjektum-típus attribútumai

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
beginLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ez a verziója bekerült a téradatkészletbe vagy módosították a téradatkészletben.DateTimevoidable
endLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ezt a verzióját felváltották a téradatkészletben, vagy onnan visszavonták.DateTimevoidable
geometryA fontos vízrajzi pont mint pont, görbe vagy felület geometriája.GM_Primitivevoidable
inspireIdA térbeli objektum külső objektumazonosítója.Identifier
levelOfDetailIndikatív méretarány vagy talajtávolság fordított értékével kifejezett felbontás.MD_Resolution

8.5.1.11. Föld-víz határ (LandWaterBoundary)

Az a vonal, ahol a szárazföld és a víztest találkozik.

A LandWaterBoundary térobjektum-típus attribútumai

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
beginLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ez a verziója bekerült a téradatkészletbe vagy módosították a téradatkészletben.DateTimevoidable
endLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ezt a verzióját felváltották a téradatkészletben, vagy onnan visszavonták.DateTimevoidable
geometryA föld–víz határ mint görbe geometriája.GM_Curve
inspireIdA térbeli objektum külső objektumazonosítója.Identifier
originA föld–víz határ eredete.OriginValuevoidable
waterLevelCategoryA föld–víz határt meghatározó vízszint.WaterLevelValuevoidable

8.5.1.12. Hajózsilip (Lock)

Olyan bekerített terület egy pár vagy egy sor kapuval, amelyet az egyik vízszintről a másik vízszintre történő áthaladás során használnak a hajók emeléséhez és leeresztéséhez.

Ez a típus a ManMadeObject altípusa.

8.5.1.13. Épített objektum (ManMadeObject)

Olyan mesterséges objektum, amely egy víztesten belül helyezkedik el és a következő funkciótípusok közül legalább eggyel rendelkezik: feltartja a vizet; szabályozza a víz mennyiségét; módosítja a víz útvonalát; lehetővé teszi a vízfolyások kereszteződését.

Ez a típus a HydroObject altípusa.

Ez egy absztrakt típus.

A ManMadeObject térobjektum-típus attribútumai

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
beginLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ez a verziója bekerült a téradatkészletbe vagy módosították a téradatkészletben.DateTimevoidable
conditionEgy létesítményt alkotó és/vagy egy telephelyen található szerkezetek és/vagy felszerelés tervezési, konstrukciós, javítási és/vagy karbantartási állapota.ConditionOfFacilityValuevoidable
endLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ezt a verzióját felváltották a téradatkészletben, vagy onnan visszavonták.DateTimevoidable
geometryAz épített objektum mint pont, görbe vagy felület geometriája.GM_Primitivevoidable
inspireIdA térbeli objektum külső objektumazonosítója.Identifier
levelOfDetailIndikatív méretarány vagy talajtávolság fordított értékével kifejezett felbontás.MD_Resolution

8.5.1.17. Zúgó (Rapids)

Egy vízfolyás felgyorsult áramlású szakasza, ahol gyorsan nő a víz esése, de nem eléggé ahhoz, hogy vízesés alakuljon ki.

Ez a típus a FluvialPoint altípusa.

8.5.1.18. Vízgyűjtő (RiverBasin)

Egy olyan földterület, amelyről minden felszíni lefolyás a vízfolyások, folyók és esetleg tavak sorozatán át a tengerbe folyik egyetlen folyótorkolaton vagy folyódeltán keresztül.

Ez a típus a DrainageBasin altípusa.

8.5.1.19. Part (Shore)

Az a keskeny földsáv, amely valamilyen víztesttel közvetlen kapcsolatban áll, beleértve az alacsony és magas vízvonal közötti területet is.

Ez a típus a HydroObject altípusa.

A Shore térobjektum-típus attribútumai

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
beginLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ez a verziója bekerült a téradatkészletbe vagy módosították a téradatkészletben.DateTimevoidable
compositionEgy térbeli objektumot alkotó anyag elsődleges típusa(i), a felület nélkül.ShoreTypeValuevoidable
delineationKnownAn indication that the delineation (for example: limits and information) of a spatial object is known.Booleanvoidable
endLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ezt a verzióját felváltották a téradatkészletben, vagy onnan visszavonták.DateTimevoidable
geometryA part geometriája.GM_MultiSurface
inspireIdA térbeli objektum külső objektumazonosítója.Identifier

8.5.1.20. Partvonali szerkezet (ShorelineConstruction)

Olyan mesterséges szerkezet, amely a víztestet határoló földhöz kapcsolódik és rögzített helyzetű.

Ez a típus a ManMadeObject altípusa.

8.5.1.21. Zsilipcsatorna (Sluice)

Nyílt, lejtős csatorna, amely a víz áramlását szabályozó kapuval van ellátva.

Ez a típus a ManMadeObject altípusa.

8.5.1.22. Állóvíz (StandingWater)

Olyan víztest, amelyet minden irányból szárazföld vesz körül.

Ez a típus a SurfaceWater altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
elevationA közepes tengerszint feletti magasság.Lengthvoidable
meanDepthA víztest átlagos mélysége.Lengthvoidable
surfaceAreaA víztest felületi területe.Areavoidable

Az állóvíz geometriája lehet felület vagy pont.

8.5.1.23. Felszíni víz (SurfaceWater)

Bármely ismert belvízi hajóút vízteste.

Ez a típus a HydroObject altípusa.

Ez egy absztrakt típus.

A SurfaceWater térobjektum-típus attribútumai

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
beginLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ez a verziója bekerült a téradatkészletbe vagy módosították a téradatkészletben.DateTimevoidable
endLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ezt a verzióját felváltották a téradatkészletben, vagy onnan visszavonták.DateTimevoidable
geometryThe geometry of the surface water: - either a curve or surface for a watercourse; - either a point or surface for a standing water.GM_Primitive
inspireIdA térbeli objektum külső objektumazonosítója.Identifier
levelOfDetailIndikatív méretarány vagy talajtávolság fordított értékével kifejezett felbontás.MD_Resolution
localTypeMegadja a felszíni víz típusának „helyi” megnevezését.LocalisedCharacterStringvoidable
originA felszíni víz eredete.OriginValuevoidable
persistenceA víz állandóságának foka.HydrologicalPersistenceValuevoidable
tidalAzt mutatja, hogy a felszíni vízre van-e hatással árapályból származó víz.Booleanvoidable

A SurfaceWater térobjektum-típus asszociációs szerepei

Asszociációs szerepMeghatározásTípusVoidability
bankA felszíni vízhez társított part(ok).Shorevoidable
drainsBasinA vízgyűjtő terület(ek), ahonnan a felszíni víz elvezeti a vizet.DrainageBasinvoidable
neighbourMásik adatkészletben található ugyanazon valós világbeli felszíni víz előfordulásával való társítás.SurfaceWatervoidable

8.5.1.24. Vízfolyás (Watercourse)

Természetes vagy épített vízfolyás.

Ez a típus a SurfaceWater altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
conditionA vízfolyás tervezési, konstrukciós, javítási és/vagy karbantartási állapota.ConditionOfFacilityValuevoidable
delineationKnownAn indication that the delineation (for example: limits and information) of a spatial object is known.Booleanvoidable
lengthA vízfolyás hossza.Lengthvoidable
levelA vízfolyás magassági helyzete a földfelszínhez viszonyítva.VerticalPositionValuevoidable
streamOrderEgy vízfolyásrendszer elágazási szintjét kifejező szám (vagy kód).HydroOrderCodevoidable
widthA vízfolyás hossza mentén mért szélessége (értéktartományként megadva).WidthRangevoidable

A vízfolyás két oldalán lévő partokat (a bank tulajdonság alkalmazásával) két különálló Shore objektumként kell megadni.

A vízfolyás geometriája lehet felület vagy pont.

Állapotattribútumot kizárólag épített vízfolyás esetében lehet megadni.

8.5.1.25. Vizes élőhely (Wetland)

Kevéssé csapolt vagy rendszeresen elárasztott terület, ahol a talaj vízzel átitatott, és a vegetáció fenntartható.

Ez a típus a HydroObject altípusa.

A Wetland térobjektum-típus attribútumai

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
beginLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ez a verziója bekerült a téradatkészletbe vagy módosították a téradatkészletben.DateTimevoidable
endLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ezt a verzióját felváltották a téradatkészletben, vagy onnan visszavonták.DateTimevoidable
geometryA vizes élőhely mint felület geometriája.GM_Surface
inspireIdA térbeli objektum külső objektumazonosítója.Identifier
localTypeMegadja a vizes élőhely típusának „helyi” megnevezését.LocalisedCharacterStringvoidable
tidalAzt mutatja, hogy a vizes élőhelyre van-e hatással árapályból származó víz.Booleanvoidable

8.5.2. Adattípusok

8.5.2.1. Vízrajzi sorrendkód (HydroOrderCode)

Egy vízrajzi szempontból értelmezhető "sorrendkód" a vízfolyások és vízgyűjtők hierarchiájának rendezéséhez.

A HydroOrderCode adattípus attribútumai

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
orderEgy vízfolyás- vagy vízgyűjtőmedence-rendszer elágazási vagy szétválasztási szintjét kifejező szám (vagy kód).CharacterString
orderSchemeA sorba rendezés koncepciójának leírása.CharacterString
scopeEgy sorrendkód tartományának vagy eredetének mutatója (beleértve a nemzeti, nemzetek feletti vagy európai értékeket is).CharacterString

8.5.2.2. Szélességtartomány (WidthRange)

A vízfolyás annak hossza mentén mért horizontális szélességtartománya.

A WidthRange adattípus attribútumai

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
lowerA szélesség alsó határa.Length
upperA szélesség felső határa.Length

8.5.3. Felsorolások

8.5.3.1. Eredet (OriginValue)

A különféle vízrajzi objektumok vízrajzi eredetkategóriáinak (természetes, épített) készletét megadó felsorolástípus.

Az OriginValue felsorolás megengedett értékei

ÉrtékMeghatározás
naturalAzt mutatja meg, hogy egy térbeli objektum természetes.
manMadeAzt mutatja meg, hogy egy térbeli objektum épített.

8.5.4. Kódlisták

8.5.4.1. Átjárótípus (CrossingTypeValue)

Épített fizikai vízfolyás átjárótípusai.

E kódlista megengedett értékei között csak az alábbi táblázat értékei szerepelnek.

A CrossingTypeValue kódlista értékei

ÉrtékMeghatározás
aqueductOlyan csővezeték vagy mesterséges csatorna, amely a távoli forrásból származó víz rendszerint gravitáció hatására történő szállítására szolgál, ivóvízellátás, mezőgazdasági és/vagy ipari felhasználás céljából.
bridgeKét pontot összekötő szerkezet, amely lehetővé teszi a szállítási útvonal átvezetését egy terepakadály felett.
culvertAdott útvonal alatt vízfolyást szállító zárt csatorna.
siphonFolyadékok adott szintről alacsonyabb szintre történő továbbítását szolgáló cső, amely a folyadék nyomáskülönbsége segítségével felsőbb szintre szállít egy folyadékoszlopot, mielőtt az az elvezetőbe jutna.

8.5.4.2. Vízrajzi állandóság (HydrologicalPersistenceValue)

Egy víztest vízrajzi állandóságának kategóriái.

E kódlista megengedett értékei között csak az alábbi táblázat értékei szerepelnek.

A HydrologicalPersistenceValue kódlista értékei

ÉrtékMeghatározás
dryTelített és/vagy ritkán, rendszerint csak erős csapadékhullás során és/vagy közvetlenül azt követően áramló.
ephemeralTelített és/vagy csapadékhullás során és közvetlenül azt követően áramló.
intermittentAz év egy részében telített és/vagy áramló.
perennialAz év során folyamatosan telített és/vagy áramló.

8.5.4.4. Part típusa (ShoreTypeValue)

Parti terület összetételének kategóriái.

E kódlista megengedett értékei között csak az alábbi táblázat értékei szerepelnek.

A ShoreTypeValue kódlista értékei

ÉrtékMeghatározás
bouldersVíz vagy időjárás formálta nagy kövek.
ClayElsősorban víztartalmú alumíniumszilikátokból álló, kemény, jó ellenálló-képességű, finom szemcsés talajtípus, amely víz hozzáadásakor plasztikusabbá válik, így formázható és szárítható lesz.
gravelKisméretű, víz formálta vagy tört kövek.
MudPuha, nedves talaj, homok, por és/vagy más földszerű anyag.
RockBármely méretű kő.
SandA sódernél finomabb és egy durva iszapszemcsénél nagyobb, kisméretű erodált (többnyire kovasavas) kőzetdarabokból álló szemcsés állagú anyag.
shingleKisméretű, ömlesztett, víz formálta kövek, elsősorban a tengerparton felhalmozódott formában.
stoneMeghatározott formájú és méretű, rendszerint mesterségesen formált és különleges célra használt kőzet- vagy ásványianyag-darabok (a fém kivételével).

8.5.4.5. Vízszint (WaterLevelValue)

Árapály dátum/vízszint, amelyhez a mélységeket és magasságokat vonatkoztatják.

E kódlista megengedett értékei között csak az alábbi táblázat értékei szerepelnek.

A WaterLevelValue kódlista értékei

ÉrtékMeghatározás
equinoctialSpringLowWaterA tavaszi apály szintje napéjegyenlőség idején.
higherHighWaterA Hold és a Nap A1 deklinációjának hatásai nyomán kialakuló legmagasabb dagály (vagy az egyetlen dagály) az árapály bármely meghatározott napján.
higherHighWaterLargeTideA legmagasabb dagályok átlagos szintje, 19 megfigyelési évből származó egy-egy adat alapján.
highestAstronomicalTideA dagály legmagasabb szintje, amely átlagos időjárási viszonyok között és csillagászati körülmények bármely kombinációja esetén előre jelezhető.
highestHighWaterValamely helyszínen megfigyelt legmagasabb vízszint.
highWaterEgy adott helyszínen a vízfelszín által egy árapályciklusban elért legmagasabb szint.
highWaterSpringsÖnkényes szint, megközelítőleg egyezik a tavaszi dagályok átlagos szintjével.
indianSpringHighWaterAz árapályi vízfelszín alapszintje, megközelítőleg egyezik a tavaszi árapály idején jelentkező magasabb dagályok átlagos szintjével.
indianSpringLowWaterAz árapályi vízfelszín alapszintje, megközelítőleg egyezik a tavaszi árapály idején jelentkező alacsonyabb apályok átlagos szintjével.
localDatumHelyi kikötői hatóság által önkényesen megállapított alapszint, amelyhez a hatóság a vízszinteket és az árapálymagasságokat viszonyítja.
lowerLowWaterA Hold és a Nap A1 deklinációjának hatásai nyomán kialakuló legalacsonyabb apály (vagy az egyetlen apály) az árapály bármely meghatározott napján.
lowerLowWaterLargeTideA legalacsonyabb apályok átlagos szintje, 19 megfigyelési évből származó egy-egy adat alapján.
lowestAstronomicalTideAz apály azon legalacsonyabb szintje, amely átlagos időjárási viszonyok között és csillagászati körülmények bármely kombinációja esetén előre jelezhető.
lowestLowWaterEgy adott helyen megfigyelt legalacsonyabb apályszintnek megfelelő vagy annál valamivel alacsonyabb, önkényesen meghatározott szint.
lowestLowWaterSpringsEgy adott helyen a tavaszi árapályok idején 19 évnél rövidebb időszak során megfigyelt legalacsonyabb vízszintnek megfelelő, önkényesen megállapított szint.
lowWaterAz átlagos apályszinthez közelítő szint, amelyet egy korlátozott régió számára hivatkozási szintként fogadnak el, tekintet nélkül a későbbi pontosabb meghatározásokra.
lowWaterDatumAz átlagos apályszinthez közelítő szint, amelyet egy korlátozott terület számára egységes referenciaként fogadtak el.
lowWaterSpringsA tavaszi apályok átlagos szintjéhez közelítő szint.
meanHigherHighWaterEgy adott helyen, 19 éves időszak során mért magasabb dagályok átlagos szintje.
meanHigherHighWaterSpringsEgy adott helyen a tavaszi árapályok idején jelentkező magasabb dagályok átlagos szintje.
meanHigherLowWaterEgy nemzeti árapály-alapsík időszak során az árapály egyes napjain megfigyelt magasabb apályok átlagos szintje.
meanHighWaterEgy adott helyen 19 éves időszak során mért valamennyi dagály átlagos szintje.
meanHighWaterNeapsA legkisebb dagály idején jelentkező dagályok átlagos szintje.
meanHighWaterSpringsA tavaszi árapályok dagályainak átlagos szintje.
meanLowerHighWaterEgy nemzeti árapály–alapsík időszak során az árapály egyes napjain megfigyelt alacsonyabb dagályok átlagos szintje.
meanLowerLowWaterEgy adott helyen 19 éves időszak során mért alacsonyabb apályok átlagos szintje.
meanLowerLowWaterSpringsEgy adott helyen a tavaszi árapályok idején jelentkező alacsonyabb apályok átlagos szintje.
meanLowWaterEgy adott helyen 19 éves időszak során mért valamennyi apályszint átlaga.
meanLowWaterNeapsA legkisebb dagály idején jelentkező apályok átlagos szintje.
meanLowWaterSpringsA tavaszi árapályok apályainak átlagos szintje.
meanSeaLevelEgy árapály állomásnál előre meghatározott, rögzített hivatkozási szinthez képest mért átlagos tengerszint.
meanTideLevelAz átlagos dagályszint és az átlagos apályszint számtani közepe.
meanWaterLevelA rendelkezésre álló nyilvántartási időszak során mért óránkénti vízszintek átlaga.
nearlyHighestHighWaterEgy adott helyen megfigyelt legmagasabb vízszinthez közelítő, rendszerint a tavaszi dagály szintjével megegyező, önkényesen meghatározott szint.
nearlyLowestLowWaterEgy adott helyen megfigyelt legalacsonyabb vízszinthez közelítő, rendszerint az indiai tavaszi apály szintjével megegyező szint.
tropicHigherHighWaterAz árapály legmagasabb dagálya (vagy az egyetlen dagály), amely félhavonta jelentkezik, amikor a Hold maximális deklinációjának hatása a legerőteljesebb.
tropicLowerLowWaterAz árapály legalacsonyabb apálya (vagy az egyetlen apály), amely félhavonta jelentkezik, amikor a Hold maximális deklinációjának hatása a legerőteljesebb.

8.7. Témaspecifikus követelmények

8.7.1. Téradatkészletek egységessége

1. A vízrajzi kapcsolatok, középvonalak és csomópontok minden esetben ugyanazon objektum területmegjelenítésén belül helyezkednek el.

2. Államhatárokon és - adott esetben - tagállamokon belüli regionális határokon (és adatkészleteken) átnyúló vízrajzi hálózatok összekapcsolhatóságát az érintett hatóságok hozzák létre és tartják fenn, a NetworkConnection típus által biztosított határokon átnyúló összekapcsolhatósági mechanizmusok használatával.

3. E séma objektumainak valamennyi attribútuma ugyanaz, mint a 2000/60/EK irányelv szerinti jelentéstételi kötelezettségekhez használt, szóban forgó objektum egyenértékű tulajdonsága.

8.7.2. Azonosítókezelés

1. Amennyiben földrajzi nevet egy objektum egyedi vízrajzi azonosítójaként használnak ebben a specifikációban, akkor azt lehetőség szerint egy páneurópai földrajzi névtárból, vagy más hiteles páneurópai forrásból kell származtatni.

3. Egy térbeli objektum külső objektumazonosítójának localId attribútuma ugyanaz, mint a 2000/60/EK irányelv szerinti jelentéstételi kötelezettségekhez használt azonosító.

8.7.3. Objektumvonatkoztatások modellezése

1. Ha egy adatkészlet ugyanazon valós világbeli objektumát egynél több vízrajzi alkalmazási sémából származó térobjektumok használatával cserélik ki, akkor ezeknek a térobjektumoknak ugyanazt az egyedi földrajzi nevet vagy ugyanazt a vízrajzi tematikus azonosítót kell hordozniuk.

2. Ha a vízrajzi hálózati adatokban lineáris vonatkoztatást használnak, a vonatkoztatott tulajdonságok helyzetét a kapcsolatokon vagy kapcsolatsorozatokon az alapul szolgáló kapcsolatobjektum(ok) megadott geometriája mentén mért távolságokban kell kifejezni.

8.7.4. Geometriai ábrázolás

1. Ha a térbeli objektumokat eltérő térbeli felbontásban adják meg, a térbeli felbontást adott esetben a levelOfDetail attribútumot használó minden egyes térbeli objektum esetében meg kell határozni.

2. A vízfolyáskapcsolatoknak metszeniük kell egymást, ha az általuk megjelenített valós világbeli jelenségek között összekapcsolódás jött létre. Nem létesíthető metszéspont a kereszteződő hálózati elemeknél, ha a víz nem képes az egyik elemről a másikra átjutni.

3. A csomópontokat tartalmazó vízrajzi hálózati adatkészletben a csomópontok csak ott vannak jelen, ahol a vízfolyás-kapcsolatok összekapcsolódnak vagy véget érnek.

4. A geometria ugyanaz lesz, mint a 2000/60/EK irányelv szerinti jelentéstételi kötelezettségekhez használt geometria.

8.7.5. A DelineationKnown attribútum használata

1. A delineationKnown attribútum nem használható annak jelölésére, hogy egy adott geometria pontossága alacsony; ezt a megfelelő adatminőségi elem(ek) használatával kell elvégezni.

2. A delineationKnown attribútum nem használható a geometria időbeni változásának jelölésére, ahol a geometria e változása ismert.

8.7.6. Középvonalak

A vízfolyásobjektumok középvonalai az általuk ábrázolt fizikai valós világbeli objektum kiterjedésén belülre esnek, amennyiben a vízfolyáskapcsolat nincs "fictitious"-ként (fiktívként) megjelölve.

8.7.7. Hálózati összekapcsolhatóság biztosítása

1. Ha az összekapcsolódás vízrajzi hálózatban van, valamennyi, az összekapcsolódásban részt vevő összekapcsolt kapcsolatvéget és opcionális csomópontot az összekapcsolási tűréshatárnál kisebb távolságra kell elhelyezni egymástól.

2. A nem összekapcsolt kapcsolatvégeket és csomópontokat mindig az összekapcsolási tűréshatárnál nagyobb távolsággal kell elválasztani.

3. Az olyan adatkészletekben, ahol közlekedési kapcsolatok és csomópontok egyaránt találhatók, a csomópontoknak és a kapcsolatvégeknek a meghatározott összekapcsolási tűréshatárhoz viszonyított relatív helyzete megfelel a közöttük az adatkészletben meglévő társításoknak.

8.8. Rétegek

A Vízrajz téradattéma rétegei

RétegtípusRéteg címeTérobjektumtípus(ok)
HY.NetworkVízrajzi hálózatHydroNode, WatercourseLink
HY.PhysicalWaters.WaterbodiesVíztestekWatercourse, StandingWater
HY.PhysicalWaters.LandWaterBoundaryFöld–víz határokLandWaterBoundary
HY.PhysicalWaters.CatchmentsVízgyűjtőkDrainageBasin, RiverBasin
HY.PhysicalWaters.HydroPointOfInterestFontos vízrajzi pontokRapids, Falls
HY.PhysicalWaters.ManMadeObjectÉpített objektumokCrossing, DamOrWeir, Embankment, Lock, Ford, ShorelineConstruction, Sluice
HY. PhysicalWaters.WetlandVizes területekWetland
HY. PhysicalWaters.ShorePartokShore

9. VÉDETT HELYEK

9.1. Térobjektum-típusok

A Védett helyek téradattémához kapcsolódó adatkészletek térbeli objektumainak cseréjéhez és osztályozásához a következő térobjektum-típusokat kell használni:

- Védett hely

9.1.1. Védett hely (ProtectedSite)

Különleges természetvédelmi célok elérése érdekében - nemzetközi, uniós és tagállami jogszabályok keretében - kijelölt vagy kezelt terület.

A ProtectedSite térobjektum-típus attribútumai

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
geometryA védett hely határát meghatározó geometria.GM_Object
inspireIDA térbeli objektum külső objektumazonosítója.Identifier
legalFoundationDateAz a dátum, amikor a védett hely jogszerűen létrejött. Ez a valós világbeli objektum létrejöttének dátuma, nem pedig egy információs rendszerben való megjelenítése létrejöttének dátuma.DateTimevoidable
legalFoundationDocumentA védett helyet létrehozó jogszabályra hivatkozó URL vagy szöveges idézet.CI_Citationvoidable
siteDesignationA védett hely kijelölése (kijelölési típusa).DesignationTypevoidable
siteNameA védett hely neve.GeographicalNamevoidable
siteProtectionClassificationA védett helynek a védelem indokán alapuló osztályozása.ProtectionClassificationValuevoidable

9.2. Adattípusok

9.2.1. Kijelölési típus (DesignationType)

A védett hely kijelölésére - beleértve a használt kijelölési rendszert és a rendszeren belüli értéket - kidolgozott adattípus.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
designationA tényleges helykijelölés.DesignationValue
designationSchemeAz a rendszer, ahonnan a kijelölési kód származik.DesignationSchemeValue
percentageUnderDesignationA helynek a kijelölés hatálya alá tartozó hányada. Ezt különösen a Természetvédelmi Világszövetség által alkalmazott kategorizálásban használják. Ha ezen attribútum értékét nem adják meg, akkor azt 100 %-nak kell tekinteni.Percentage

A védett hely kijelölésére megfelelő kijelölési rendszerek kijelöléseit kell használni, továbbá a kijelölési kódértéknek összhangban kell lennie a kijelölési rendszerrel.

9.3. Felsorolások

9.3.1. Védelmi osztályozás (ProtectionClassificationValue)

A védett helynek a védelem indokán alapuló osztályozása.

A ProtectionClassificationValue felsorolás megengedett értékei

ÉrtékMeghatározás
natureConservationA védett helyet a biológiai sokféleség fenntartása érdekében védik.
archaeologicalA védett helyet a régészeti örökség fenntartása érdekében védik.
culturalA védett helyet a kulturális örökség fenntartása érdekében védik.
ecologicalA védett helyet az ökológiai stabilitás fenntartása érdekében védik.
landscapeA védett helyet a tájképi jellegzetességek fenntartása érdekében védik.
environmentA védett helyet a környezeti stabilitás fenntartása érdekében védik.
geologicalA védett helyet a földrajzi jellegzetességek fenntartása érdekében védik.

9.4. Kódlisták

9.4.1. Kijelölési rendszer (DesignationSchemeValue)

A kijelölés védett helyhez való hozzárendeléséhez használt rendszer.

Ezt a kódlistát a tagállamok bővíthetik.

A DesignationSchemeValue kódlista értékei

ÉrtékMeghatározás
emeraldNetworkA védett terület az Emerald Network szerinti kijelöléssel rendelkezik.
IUCNA védett terület az International Union for Conservation of Nature (Természetvédelmi Világszövetség) osztályozási rendszere szerinti osztályozással rendelkezik.
nationalMonumentsRecordA védett terület a National Monuments Record osztályozási rendszere szerinti osztályozással rendelkezik.
natura2000A védett terület az élőhelyvédelmi irányelv (92/43/EGK) vagy a madárvédelmi irányelv (79/409/EGK) szerinti kijelöléssel rendelkezik.
RamsarA védett terület a Ramsari Egyezmény szerinti kijelöléssel rendelkezik.
UNESCOManAndBiosphereProgrammeA védett terület az UNESCO Man and Biosphere programme (Ember és Bioszféra Program) szerinti kijelöléssel rendelkezik.
UNESCOWorldHeritageA védett terület az UNESCO World Heritage Convention (Világörökség Egyezmény) szerinti kijelöléssel rendelkezik.

9.4.2. Kijelölés (DesignationValue)

A különféle rendszerek szerinti osztályozást és kijelölési típusokat tartalmazó kódlisták absztrakt alaptípusa.

Ez egy absztrakt típus.

9.4.3. Természetvédelmi Világszövetség szerinti kijelölés (IUCNDesignationValue)

A Természetvédelmi Világszövetség osztályozási rendszerének kódlistája.

Ez a típus a DesignationValue altípusa.

E kódlista megengedett értékei között csak az alábbi táblázat értékei szerepelnek.

Az IUCNDesignationValue kódlista értékei

ÉrtékMeghatározás
habitatSpeciesManagementAreaA védett terület a Természetvédelmi Világszövetség osztályozási rendszere szerint a különleges élőhely (habitat species management area) besorolás alá tartozik.
managedResourceProtectedAreaA védett terület a Természetvédelmi Világszövetség osztályozási rendszere szerint a védett rezervátum (managed resource protected area) besorolás alá tartozik.
nationalParkA védett terület a Természetvédelmi Világszövetség osztályozási rendszere szerint a nemzeti park (national park) besorolás alá tartozik.
naturalMonumentA védett terület a Természetvédelmi Világszövetség osztályozási rendszere szerint az emlékpark (natural monument) besorolás alá tartozik.
ProtectedLandscapeOrSeascapeA védett terület a Természetvédelmi Világszövetség osztályozási rendszere szerint a védett táj (protected landscape or seascape) besorolás alá tartozik.
strictNatureReserveA védett terület a Természetvédelmi Világszövetség osztályozási rendszere szerint a szigorúan védett terület (strict nature reserve) besorolás alá tartozik.
wildernessAreaA védett terület a Természetvédelmi Világszövetség osztályozási rendszere szerint a vadon (wilderness area) besorolás alá tartozik.

9.4.4. National Monuments Record (Nemzeti Emlékmű-nyilvántartás) szerinti kijelölés (NationalMonumentsRecordDesignationValue)

A National Monuments Record osztályozási rendszerének kódlistája.

Ez a típus a DesignationValue altípusa.

E kódlista megengedett értékei között csak az alábbi táblázat értékei szerepelnek.

A NationalMonumentsRecordDesignationValue kódlista értékei

ÉrtékMeghatározás
agricultureAndSubsistenceA védett terület a National Monuments Record osztályozási rendszere szerint a mezőgazdasági vagy önellátógazdálkodási műemlék (agricultural or subsistence monument) besorolás alá tartozik.
CivilA védett terület a National Monuments Record osztályozási rendszere szerint a polgári műemlék (civil monument) besorolás alá tartozik.
CommemorativeA védett terület a National Monuments Record osztályozási rendszere szerint az emlékmű (commemorative monument) besorolás alá tartozik.
CommercialA védett terület a National Monuments Record osztályozási rendszere szerint a kereskedelmi műemlék (commercial monument) besorolás alá tartozik.
CommunicationsA védett terület a National Monuments Record osztályozási rendszere szerint a hírközlési műemlék (communications monument) besorolás alá tartozik.
DefenceA védett terület a National Monuments Record osztályozási rendszere szerint a katonai műemlék (defence monument) besorolás alá tartozik.
domesticA védett terület a National Monuments Record osztályozási rendszere szerint a műemlék-lakóépület (domestic monument) besorolás alá tartozik.
educationA védett terület a National Monuments Record osztályozási rendszere szerint az oktatási műemlék (education monument) besorolás alá tartozik.
gardensParksAndUrbanSpacesA védett terület a National Monuments Record osztályozási rendszere szerint műemlékjellegű kert, park vagy városi közterület (garden, park or urban space monument) besorolás alá tartozik.
healthAndWelfareA védett terület a nemzeti emlékmű-nyilvántartás osztályozási rendszere szerint az egészségügyi és jóléti műemlék (health and welfare monument) besorolás alá tartozik.
industrialA védett terület a National Monuments Record osztályozási rendszere szerint az ipari műemlék (industrial monument) besorolás alá tartozik.
maritimeA védett terület a National Monuments Record osztályozási rendszere szerint a tengerészeti műemlék (maritime monument) besorolás alá tartozik.
monumentA védett terület a National Monuments Record osztályozási rendszere szerint az osztályozatlan műemlék (monument with some unclassified form) besorolás alá tartozik.
recreationalA védett terület a National Monuments Record osztályozási rendszere szerint a szabadidős célú műemlék (recreational monument) besorolás alá tartozik.
religiousRitualAndFuneraryA védett terület a National Monuments Record osztályozási rendszere szerint az egyházi, vallási vagy temetkezési műemlék (religious, ritual or funerary monument) besorolás alá tartozik.
settlementA védett terület a National Monuments Record osztályozási rendszere szerint a műemlékjellegű település (settlement) besorolás alá tartozik.
transportA védett terület a National Monuments Record osztályozási rendszere szerint a közlekedési műemlék (transport monument) besorolás alá tartozik.
waterSupplyAndDrainageA védett terület a National Monuments Record osztályozási rendszere szerint a vízellátási és csatornázási műemlék (water supply and drainage monument) besorolás alá tartozik.

9.4.5. A Natura2000 szerinti kijelölés (Natura2000DesignationValue)

A Natura2000 kijelölési rendszerének kódlistája, a 92/43/EGK tanácsi irányelvvel ( 12 ) (Habitats Directive [élőhelyvédelmi irányelv]) összhangban.

Ez a típus a DesignationValue altípusa.

E kódlista megengedett értékei között csak az alábbi táblázat értékei szerepelnek.

A Natura2000DesignationValue kódlista értékei

ÉrtékMeghatározás
proposedSiteOfCommunityImportanceA védett terület Natura2000 szerinti javasolt besorolása közösségi jelentőségű természeti terület (Site of Community Importance (SCI)).
proposedSpecialProtectionAreaA védett terület Natura2000 szerinti javasolt besorolása különleges természetvédelmi terület (Special Protection Area (SPA)).
siteOfCommunityImportanceA védett terület Natura2000 szerinti kijelölése közösségi jelentőségű természeti terület (Site of Community Importance (SCI)).
specialAreaOfConservationA védett terület Natura2000 szerinti kijelölése különleges természetmegőrzési terület (Special Area of Conservation (SAC)).
specialProtectionAreaA védett terület Natura2000 szerinti kijelölése különleges természetvédelmi terület (Special Protection Area (SPA)).

9.4.6. Ramsari Egyezmény szerinti kijelölés (RamsarDesignationValue)

A nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyekről szóló egyezmény (Ramsari Egyezmény) kijelölési rendszerének kódlistája.

Ez a típus a DesignationValue altípusa.

E kódlista megengedett értékei között csak az alábbi táblázat értékei szerepelnek.

A RamsarDesignationValue kódlista értékei

ÉrtékMeghatározás
ramsarA védett terület a Ramsari Egyezmény szerinti kijelöléssel rendelkezik.

9.4.7. Az UNESCO Ember és Bioszféra Programja szerinti kijelölés (UNESCOManAndBiosphereProgrammeDesignationValue)

Az Ember és Bioszféra Program osztályozási rendszerének kódlistája.

Ez a típus a DesignationValue altípusa.

E kódlista megengedett értékei között csak az alábbi táblázat értékei szerepelnek.

Az UNESCOManAndBiosphereProgrammeDesignationValue kódlista értékei

ÉrtékMeghatározás
biosphereReserveA védett terület Ember és Bioszféra Program szerinti kijelölése bioszféra-rezervátum (Biosphere Reserve).

9.4.8. Az UNESCO Világörökség Programja szerinti kijelölés (UNESCOWorldHeritageDesignationValue)

A világörökség-kijelölési rendszer kódlistája.

Ez a típus a DesignationValue altípusa.

E kódlista megengedett értékei között csak az alábbi táblázat értékei szerepelnek.

Az UNESCOWorldHeritageDesignationValue kódlista értékei

ÉrtékMeghatározás
culturalA védett terület a kulturális világörökségi helyszín kijelöléssel rendelkezik.
mixedA védett terület a vegyes világörökségi helyszín kijelöléssel rendelkezik.
naturalA védett terület a természeti világörökségi helyszín kijelöléssel rendelkezik.

9.5. Rétegek

A Védett helyek téradattéma rétegei

RétegtípusRéteg címeTérobjektum-típus(ok)
PS.ProtectedSiteVédett helyekProtectedSite

III. MELLÉKLET

A 2007/2/EK IRÁNYELV II. MELLÉKLETÉBEN FELSOROLT TÉRADATTÉMÁKRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

1. MAGASSÁGADAT (ELEVATION)

1.1. Fogalommeghatározások

A 2. cikkben megállapított fogalommeghatározásokon kívül a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

1.

"digitális domborzatmodell (DEM)" (digital elevation model (DEM)) : digitális felszínmodell (DSM) (Digital Surface Model (DSM)) vagy digitális terepmodell (DTM) (Digital Terrain Model (DTM));

2.

"digitális felszínmodell (DSM)" (digital surface model (DSM)) : a Föld felszínének háromdimenziós alakját az azon elhelyezkedő statikus objektumokkal együtt leíró felület. Az átmeneti jelenségek nem képzik a felület részét, az eltávolításukban rejlő technikai nehézségek miatt azonban e jellemzők közül néhány ugyancsak megjelenhet azon;

3.

"digitális terepmodell (DTM)" (digital terrain model (DTM)) : a Föld csupasz felszínének háromdimenziós alakját lehetőleg az azon elhelyezkedő egyéb objektumok nélkül leíró felület;

4.

"magasságadat" (elevation) : valamely térbeli objektum olyan függőleges irányú kiterjedési tulajdonsága, amely jól definiált, rendszerint kiindulási alapként vett felülethez vonatkoztatott abszolút mérési értékből áll;

5.

"magasság" (height) : a magasság függővonal mentén a Föld nehézségi erőterével ellentétes irányban (felfelé) mért tulajdonsága;

6.

"mélység" (depth) : a magasság függővonal mentén a Föld nehézségi erőterével egyező irányban (lefelé) mért tulajdonsága.

1.2. A Magasságadat téradattéma szerkezete

A Magasságadat téradattéma vonatkozásában megadott típusok a következő csomagokba rendezhetők:

- Magasságadat - alaptípusok (Elevation - Base Types)

- Magasságadat - rácsfedvény (Elevation - Grid Coverage)

- Magasságadat - vektorelemek (Elevation - Vector Elements)

- Magasságadat - szabálytalan háromszöghálózat (TIN) (Elevation - TIN)

A szárazföldi domborzat morfológiáját leíró téradatkészletek hozzáférhetővé tételekor legalább az Elevation - Grid Coverage csomagban foglalt térobjektumtípusokat alkalmazni kell.

A víz alatti domborzat morfológiáját leíró téradatkészletek hozzáférhetővé tételekor legalább vagy az Elevation - Grid Coverage, vagy az Elevation - Vector Elements csomagban foglalt térobjektumtípusokat alkalmazni kell.

1.3. Magasságadat - alaptípusok

1.3.1. Felsorolások

1.3.1.1. Magasság tulajdonság típusa (ElevationPropertyTypeValue)

A mért vagy számított magasság tulajdonságot meghatározó felsorolástípus.

ÉrtékMeghatározás
heightFüggővonal mentén a Föld nehézségi erőterével ellentétes irányban (felfelé) mért magasság tulajdonság.
depthFüggővonal mentén a Föld nehézségi erőterével egyező irányban (lefelé) mért magasság tulajdonság.

1.3.1.2. Felülettípus (SurfaceTypeValue)

A magasságfelületet a Föld csupasz felszínéhez való viszonyát meghatározó felsorolástípus.

ÉrtékMeghatározás
DTMDigitális terepmodell.
DSMDigitális felszínmodell.

1.4. Magasságadat - rácsfedvény

1.4.1. Térobjektumtípusok

A Magasságadat - rácsfedvény csomag az Elevation Grid Coverage térobjektumtípust tartalmazza.

1.4.1.1. Magassági rácsfedvény (ElevationGridCoverage)

Szabályos négyoldalú rács alapú tesszelláció alkalmazásával leírt folytonos fedvény, amelynél rendszerint ismert az érintett tartományt alkotó minden egyes rácspont magasság tulajdonságának értéke.

Ez a típus a RectifiedGridCoverage altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
beginLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ez a verziója bekerült a téradatkészletbe, vagy módosították a téradatkészletben.DateTimevoidable
domainExtentA fedvény térbeli-időbeli tartományának kiterjedése.EX_Extent
endLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ezt a verzióját felváltották a téradatkészletben, vagy onnan visszavonták.DateTimevoidable
inspireIdA térbeli objektum külső objektumazonosítója.Identifier
propertyTypeA magassági rácsfedvénnyel ábrázolt magasság tulajdonságot meghatározó attribútum.ElevationPropertyTypeValue
surfaceTypeA fedvénnyel a Föld csupasz felszínére vonatkoztatva leírt magasságfelület típusát jelző attribútum.SurfaceTypeValue

Asszociációs szerepMeghatározásTípusVoidability
contributingElevationGridCoverageAz egyesített magassági rácsfedvényt alkotó magassági rácsfedvényekre mutató hivatkozás.
Az asszociáció az ElevationGridCoverageAggregation asszociációs osztályban meghatározott további tulajdonságokkal bír.
ElevationGridCoverage

A magassági rácsfedvénynél alkalmazott rácsoknak mindig kétdimenziósnak kell lenniük.

A domainExtent attribútumot legalább az EX_GeographicExtent típus egyik altípusával fel kell tölteni.

A rácsra való hivatkozásban alkalmazott vonatkoztatási rendszert meg kell adni.

A rácstengelyek tájolásának és osztásának az egyazon összesített ElevationGridCoverage térbeli objektum példány által hivatkozott ElevationGridCoverage példányok mindegyikében mindkét irányban egyezőnek kell lennie.

A rács kezdőpontját két dimenzióban kell leírni.

Az értéktartomány-halmazba tartozó értékeket a Float típus alkalmazásával kell leírni.

1.4.2. Adattípusok

1.4.2.1. Egyesített magassági rácsfedvény (ElevationGridCoverageAggregation)

Az egyesített magassági rácsfedvény geometriai jellemzői.

Ez a típus asszociációs osztály.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
contributingFootprintAz egyesített magassági rácsfedvényhez hozzájáruló magassági rácsfedvény földrajzi területét határoló geometriai ábrázolás.GM_MultiSurface

1.5. Magasságadatok - vektorelemek

1.5.1. Térobjektumtípusok

A Magasságadatok - vektorelemek csomag a következő térobjektumtípusokat tartalmazza:

- Magasságadat vektor objektum (Elevation Vector Object)

- Magassági pont (Spot Elevation)

- Szintvonal (Contour Line)

- Törésvonal (Breakline)

- Kitöltetlen terület (Void Area)

- Elkülönült terület (Isolated Area)

1.5.1.1. Magasságadat vektor objektum (ElevationVectorObject)

Egy vektoradat halmaz részét képező magasságadat térbeli objektum, amely egy a valós világban létező felület magasság tulajdonságának leírásában játszik szerepet. Egy azonosítási alapot tartalmaz minden olyan vektoros objektumra, amely egy magassági adathalmaz részbe illeszthető.

Ez egy absztrakt típus.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
beginLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ez a verziója bekerült a téradatkészletbe, vagy módosították a téradatkészletben.DateTimevoidable
endLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ezt a verzióját felváltották a téradatkészletben, vagy onnan visszavonták.DateTimevoidable
localDepthDatumMélységmérések vonatkoztatási alapjaként használt, nyilvántartásban nem szerepelő helyi magassági vonatkoztatási rendszer azonosítója.ChartDatum
propertyTypeA magassági vektor objektumot szárazföldi vagy víz alatti magassági térbeli objektumként kategorizáló attribútum. Az objektummal ábrázolt magasság tulajdonságot határozza meg.ElevationPropertyTypeValue

1.5.1.2. Magassági pont (SpotElevation)

Pont térbeli objektum, amely a Föld felszínének magasságát írja le egy adott helyen. Egyetlen értéket ad meg a magasság tulajdonsághoz.

Ez a típus az ElevationVectorObject altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
classificationA magassági pont osztálya az Amerikai Fotogrammetriai és Távérzékelési Társaság (American Society for Photogrammetry and Remote Sensing, ASPRS) LAS specifikációja szerint.SpotElevationClassValuevoidable
geographicalNameA magassági pont térbeli objektummal ábrázolt nevesített földterület vagy víztestmeder valós világban elfoglalt helyének azonosítására alkalmazott földrajzi név.GeographicalNamevoidable
geometryA térbeli objektum geometriai tulajdonságait mutatja.GM_Point
propertyValueA térbeli objektum magasság tulajdonságának valamely adott magassági vonatkoztatási rendszerre vonatkoztatott értéke.DirectPosition
spotElevationTypeA magassági pont típusa.SpotElevationTypeValuevoidable

A property value-nak egydimenziósnak kell lennie.

A property value-t magassági vonatkoztatási rendszerre vonatkoztatva kell kifejezni.

1.5.1.3. Szintvonal (ContourLine)

Olyan egymással szomszédos helyekből álló lineáris térbeli objektum, amelyeket azonos magasság tulajdonság jellemez. A területen lévő egyéb szintvonalakkal együtt leírást ad a helyi földfelszín morfológiájáról is.

Ez a típus az ElevationVectorObject altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
contourLineTypeA szintvonal típusa a szintvonalak alapszintközének tekintetében (ha van ilyen).ContourLineTypeValuevoidable
downRightTulajdonság, amely azt jelzi, hogy a szintvonal térbeli objektum oly módon van digitalizálva, hogy a felszín magassága a vonal jobb oldalán alacsonyabb.Booleanvoidable
geometryA térbeli objektum geometriai tulajdonságait mutatja.GM_Curve
propertyValueA térbeli objektum magasság tulajdonságának valamely adott magassági vonatkoztatási rendszerre vonatkoztatott értéke.DirectPosition

A property value-nak egydimenziósnak kell lennie.

A property value-t magassági vonatkoztatási rendszerre vonatkoztatva kell kifejezni.

1.5.1.4. Törésvonal (BreakLine)

Döntő jelentőségű vonal, amely valamely adott domborzati felszín alakját írja le, és jelzi az annak lejtésében mutatkozó folytonossági szakadást (azaz a dőlésszög hirtelen változását). A szabálytalan háromszöghálózatok (TIN) modelljeiben foglalt háromszögeknek soha nem szabad keresztezniük egymást.

Ez a típus az ElevationVectorObject altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
breakLineTypeA törésvonal típusa annak a természetes vagy ember által épített, valós világbeli jellemzőjének, amit ábrázol, vagy a digitális domborzatmodell (DEM) számításában betöltött egyedi funkciójának tekintetében.BreakLineTypeValue
geometryA térbeli objektum geometriai tulajdonságait mutatja.GM_Curve
manMadeBreakA terepen lévő, ember által épített szerkezetre visszavezethető domborzati törést jelző vonal.Booleanvoidable

1.5.1.5. Kitöltetlen terület (VoidArea)

A földfelszín olyan területe, amelynek domborzatmodellje a bemeneti adatok hiánya miatt ismeretlen. Ezt a területet a digitális domborzatmodellekből (DEM) ki kell hagyni.

Ez a típus az ElevationVectorObject altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
geometryA térbeli objektum geometriai tulajdonságait mutatja.GM_Surface

1.5.1.6. Elkülönült terület (IsolatedArea)

A földfelszín egy olyan területének lehatárolása, amelyen a domborzatmodellnek egy elkülönülten létező része található. Külső környezetére vonatkozóan nincsenek domborzati adatok.

Ez a típus az ElevationVectorObject altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
geometryA térbeli objektum geometriai tulajdonságait mutatja.GM_Surface

1.5.2. Adattípusok

1.5.2.1. Térképdátum (ChartDatum)

A mélységmérési értékekre, mint tulajdonságértékekre való hivatkozásokban és azok ilyenként való ábrázolásában alkalmazott helyi magassági vonatkoztatási rendszer.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
datumWaterLevelA térképdátumra vonatkozó mélységmérési értékek kezdőpontját meghatározó vízszint.WaterLevelValue
offsetAz egyes vonatkoztatási pontok és a térképdátumot meghatározó vízszint magasságértéke közötti relatív különbség.Measure
referencePointA következő(k) földrajzi helyzete: – A eset: a térképdátum földrajzi kiterjedésén belüli mélységértékek egyetlen alkalmazott vonatkoztatási pontja. – B eset: a térképdátum vízszintjének megállapítása céljából végzett vízszintmérések helyeit jelölő pontok halmaza.GM_Point
scopeAz a földrajzi kiterjedés, amelyen belül a helyi mélységi dátumot a gyakorlatban alkalmazzák.EX_Extent

1.5.3. Felsorolások

1.5.3.1. Szintvonaltípus (ContourLineTypeValue)

Az adathalmazban foglalt alapszintközön alapuló lehetséges szintvonal-kategóriák listája.

ÉrtékMeghatározás
masterOlyan szintvonal, amelynek magassága a névleges méretarányhoz tartozó alapszintköz többszöröse.
ordinaryA névleges méretarányhoz tartozó alapszintköznek megfelelő magasságú szintvonal, amely nem master (fő) szintvonal.
auxiliaryA környező szintvonalak alapján becsült vagy interpolált – a szintvonalak közötti alapszintköznek nem megfelelő –, olyan területekre alkalmazott kiegészítő szintvonal, amely területek magasságadatai nem elégségesek a domborzat feltérképezéséhez vagy digitális domborzatmodell létrehozásához.

1.5.4. Kódlisták

1.5.4.1. Törésvonaltípus (BreakLineTypeValue)

Törésvonalak lehetséges, a törésvonal (magasságfelületi) fizikai jellemzőin alapuló típusértékeinek listája.

E kódlista megengedett értékei között az alábbi táblázatban meghatározott értékek és az adatszolgáltatók által meghatározott szűkebb értékek szerepelnek.

ÉrtékNévMeghatározás
bottomOfSlopelejtő aljaA terepfelszínen egyenletesen, jellemzően mintegy 2° és 40° közötti mértékben lejtő terület alsó határát jelző törésvonal.
changeInSlopelejtési szög változásaEgymással szomszédos olyan pontokat jelző törésvonal, amelyeknél a terep lejtési szöge hirtelen megváltozik.
flatAreaBoundarylapos terület határaA terület olyan elszigetelt részét lehatároló törésvonal, amelyen belül a domborzatmodellt egyazon magasságértékre kell korlátozni.
formLinealakvonalOlyan helyi irányt jelző törésvonal, amelyben a leírt magasságfelület lejtése a legnagyobb mértékű.
topOfSlopelejtő tetejeA terepfelszínen egyenletesen, jellemzően mintegy 2° és 40° közötti mértékben lejtő terület felső határát jelző törésvonal.

1.5.4.2. Magassági pont osztályozása (SpotElevationClassValue)

A magassági pontok lehetséges osztályozási értékeit, az Amerikai Fotogrammetriai és Távérzékelési Társaság (American Society for Photogrammetry and Remote Sensing, ASPRS) által fenntartott LAS specifikáció alapján kell meghatározni.

E kódlista megengedett értékei között az adatszolgáltatók által meghatározott értékek szerepelnek.

Az adatszolgáltatók használhatják az INSPIRE magasságadatokról szóló műszaki útmutató dokumentumában meghatározott értékeket.

1.5.4.3. Magassági pont típusa (SpotElevationTypeValue)

A felszín valamely szokatlan alakzatát leíró magassági pontok lehetséges értékei.

E kódlista megengedett értékei között az alábbi táblázatban meghatározott értékek és az adatszolgáltatók által meghatározott szűkebb értékek szerepelnek.

ÉrtékNévMeghatározás
depressionsüllyedésA talajfelszín vagy víztestmeder olyan részét jelző pont, amelynek magassága a környező pontokhoz képest alacsonyabb.
formSpotalakpontA környező magassági értékek alapján becsült vagy interpolált, olyan területekre vonatkozó kiegészítő magassági pont, amely területeken a szintvonalak vagy egyéb magasságadatok száma alacsony.
genericáltalánosAz aktuális kódlistában szereplő egyéb értékek leírásai közül egyiknek sem megfelelő magassági pont térbeli objektum.
passnyereg (hágó)Egymáshoz illeszkedő hegygerincek közötti süllyedés alacsonyabb, rendszerint a gerincvonal mentén nyitott pontja, amelyen keresztül át lehet jutni az egyik lejtőfelületről a másikra.
summithegycsúcsA talajfelszín vagy víztestmeder valamely kiemelkedésének legmagasabb pontja.

1.6. Magasságadatok - szabálytalan háromszöghálózat (TIN)

1.6.1. Térobjektumtípusok

A "Magasságadatok - szabálytalan háromszöghálózat (TIN)" csomag az Elevation TIN térobjektumtípust tartalmazza.

1.6.1.1. Magasságadatok - szabálytalan háromszöghálózat (TIN) (ElevationTIN)

A tér valamely adott, az ISO 19107:2003 szabványban meghatározott GM_Tin geometria szerinti szabálytalan háromszöghálózaton (TIN) alapuló tesszellációját alkotó magassági térbeli objektumok gyűjteménye. Összetevői közé tartozik egy ismert magasságértékű pontokból álló halmaz, egy törésvonalhalmaz és egy stopvonalhalmaz.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
beginLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ez a verziója bekerült a téradatkészletbe, vagy módosították a téradatkészletben.DateTimevoidable
endLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ezt a verzióját felváltották a téradatkészletben, vagy onnan visszavonták.DateTimevoidable
geometriesA szabálytalan háromszöghálózat (TIN) térbeli objektum geometriai tulajdonságainak gyűjteményét ábrázolja.GM_Tin
inspireIdA térbeli objektum külső objektumazonosítója.Identifier
propertyTypeA szabálytalan háromszöghálózattal (TIN) ábrázolt magasság tulajdonságot meghatározó attribútum.ElevationPropertyTypeValue
surfaceTypeA szabálytalan háromszöghálózattal (TIN) leírt magasságfelület típusának a Föld csupasz felszínéhez képesti típusát jelző attribútum.SurfaceTypeValue

1.7. Témaspecifikus követelmények

1.7.1. A külső objektumazonosítókkal szembeni követelmények

1. Ha a magassági adatok új forrásadatokon alapulnak, akkor a frissített objektumoknak új külső objektumazonosítót kell kapniuk.

1.7.2. A magassági rácsfedvényekkel szembeni követelmények

1. A II. melléklet 2.2. szakaszában foglalt követelménytől eltérve, magassági rácsadatok elérhetővé tételére alkalmazható bármely olyan rács, amely kompatibilis az alábbi vonatkoztatási rendszerek egyikével:

- a II. melléklet 1.2. szakaszában meghatározott és a GRS80 ellipszoidjának paramétereit használó dátumon alapuló kétdimenziós geodéziai koordináták (szélesség és hosszúság);

- az ETRS89 Lambert-féle szögtartó kúpvetület vonatkoztatási rendszerét használó síkkoordináták;

- az ETRS89 transzverzális hengervetület vonatkoztatási rendszerét használó síkkoordináták;

A II. melléklet 2.2.1. szakaszában meghatározott rácsot nem lehet alkalmazni.

2. Minden egyes ElevationGridCoverage példány domainExtent attribútumát legalább az EX_GeographicExtent típus egyik altípusával fel kell tölteni.

3. Az egyazon ElevationGridCoverage térbeli objektum értéktartomány-halmazán belüli magassági értékeket pontosan egy magassági vonatkoztatási rendszerre kell vonatkoztatni.

4. A valamely egyesített ElevationGridCoverage példány által hivatkozott ElevationGridCoverage példányok mindegyikének konzisztensnek kell lennie. Ez azt jelenti, hogy értéktartományuk típusának, vonatkoztatási rendszerüknek és felbontásuknak azonosnak kell lennie. Támogatniuk kell a rácsok egymáshoz igazítását is, azaz bármelyik ElevationGridCoverage példány rácspontjainak a többi ElevationGridCoverage példány rácspontjaival párhuzamos vonalakba kell esniük, úgy, hogy a rácscellák ne fedjék át egymást.

5. Az egyazon egyesített ElevationGridCoverage példány által hivatkozott bármely két ElevationGridCoverage példány hozzájáruló területeinek vagy érinteniük kell egymást, vagy egyáltalán nem lehet közös pontjuk.

6. Az egyazon egyesített ElevationGridCoverage példány által hivatkozott ElevationGridCoverage példányok hozzájáruló területeinek olyan uniót kell alkotniuk, amely meghatározza az összesített ElevationGridCoverage példány földrajzi kiterjedését (domainExtent).

7. Az ElevationGridCoverage-csomagot kétdimenziós geometriákra kell korlátozni.

8. A magassági rácsfedvényekben foglalt adatok begyűjtési dátumaira vonatkozó információk megadásakor a következő módok közül legalább az egyiket kell alkalmazni:

1.1.1.1. minden egyes térbeli objektum Temporal reference (Időbeli referencia) metaadatelemének az ElevationGridCoverage térobjektumtípus metaadat attribútumán keresztüli megadása;

1.1.1.2. a 1205/2008/EK rendeletben megkövetelt Temporal reference (Időbeli referencia) időbeli kiterjedésként való megadása.

1.7.3. A magassági vektorok adatok követelményei

1. Kétdimenziós geometriák alkalmazásával hozzáférhetővé tett magassági vektor-adathalmazok esetén a magassági összetevőt (a harmadik dimenziót) a propertyValue attribútumon belüli magasság értékekként kell hozzáférhetővé tenni.

2. Két és fél dimenziós geometriák alkalmazásával hozzáférhetővé tett magassági vektor-adathalmazok esetén a magasságtulajdonsági értékeket csak e geometriák harmadik (Z) koordinátájába szabad belefoglalni.

1.7.4. A magassági szabálytalan háromszöghálózatokkal (TIN) szembeni követelmények

1. Az egyazon ElevationTIN térbeli objektumon (TIN modell) belül foglalt tulajdonságértékeket pontosan egy magassági vonatkoztatási rendszerre kell vonatkoztatni.

2. A stopvonalat keresztező háromszögeket a TIN-felületből el kell távolítani, lyukakat hagyva így a felületen. Az egybeeső felülethatár-háromszögeknek eredményként a felszínhatár módosulását kell kiváltaniuk.

3. A TIN-gyűjtemény összetevőiként megadott vektor térbeli objektumokra érvényesülnie kell a vektorobjektumokra megadott általános konzisztenciaszabályoknak.

1.7.5. A vonatkoztatási rendszerek követelményei

1. Azokon a tengeri területeken, ahol az árapály-változás (dagályszint) jelentős, a tengerfenék mélységének mérésében vonatkoztatási felületként az árapály legalacsonyabb szintjét (LAT) (Lowest Astronomical Tide (LAT)) kell alkalmazni.

2. Azokon a tengeri területeken, ahol az árapály-változás nem jelentős, nyílt óceánon és minden 200 méternél mélyebb vízterületen a tengerfenék mélységének mérésében vonatkoztatási felületként a középtengerszintet (MSL) (Mean Sea Level (MSL)) vagy ahhoz közeli, jól definiált szintet kell alkalmazni.

3. A szárazföldi víztestek medrének mélységmérésében alkalmazott vonatkoztatási szint magasságát a nehézségi erőtérhez kapcsolódó függőleges (magassági) vonatkoztatási rendszerhez kell viszonyítani. Az európai magassági vonatkoztatási rendszer (EVRS) (European Vertical Reference System (EVRS)) földrajzi kiterjedésén belüli területek esetében ennek az EVRS-nek kell lennie, az EVRS kiterjedésén kívül pedig a tagállam által azonosított, nehézségi erőtérhez kapcsolódó magassági vonatkoztatási rendszernek.

4. Integrált szárazföldi-tengeri domborzatmodellek létrehozásakor csak egy magasság tulajdonságot (vagy magasság, vagy mélység) szabad modellezni, és ennek értékeit egyazon magassági vonatkoztatási rendszerre kell vonatkoztatni.

1.7.6. Az adatminőségre és -konzisztenciára vonatkozó követelmények

1. Az ISO adatminőségi mérésektől eltérő mérések alapján kiértékelt magasság adatkészletek Lineage (Adattörténet) metaadatelemébe bele kell foglalni az adott mérésekre vonatkozó információkat, valamint, ha lehetséges, egy olyan online forrás hivatkozását is, amelyből részletesebb felvilágosítás kapható.

2. Az összekötött szintvonal térbeli objektumok magasságértékeinek egyazon magassági vonatkoztatási rendszerre vonatkoztatva egyenlőnek kell lenniük.

3. Ha a törésvonal térbeli objektumokhoz harmadik (Z) koordinátaként meg vannak adva a magasságértékek, két törésvonal térbeli objektum metszéspontjában a magasságértékeknek egyenlőnek kell lenniük.

4. Az egyazon magassági vonatkoztatási rendszerben megadott, egymást metsző szintvonal térbeli objektum és törésvonal térbeli objektum metszéspontjában a két magasságértéknek mindig egyenlőnek kell lennie (feltéve, hogy a törésvonal térbeli objektumok magasságértékeit azok harmadik (Z) koordinátája adja meg).

5. Az eltérő magasságértékű szintvonal térbeli objektumoknak azonos magassági vonatkoztatási rendszerre vonatkoztatva sem metszeniük, sem érinteniük nem szabad egymást.

6. Az elkülönült terület térbeli objektum határai nem érinthetik az azonos magassági vonatkoztatási rendszerre vonatkoztatott kitöltetlen terület térbeli objektum külső határát.

1.8. Rétegek

A Magasságadat téradattéma rétegei

Réteg neveRéteg címeTérobjektumtípus
EL.BreakLineTörésvonalBreakLine
EL.ContourLineSzintvonalContourLine
EL.IsolatedAreaElkülönült területIsolatedArea
EL.SpotElevationMagassági pontSpotElevation
EL.VoidAreaKitöltetlen területVoidArea
EL.ElevationGridCoverageMagassági rácsfedvényElevationGridCoverage
EL.ElevationTINMagassági szabálytalan háromszöghálózat (TIN)ElevationTIN

2. FELSZÍNBORÍTÁS (LAND COVER)

2.1. Fogalommeghatározások

A 2. cikkben megállapított fogalommeghatározásokon kívül a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

1.

"osztályozási rendszer" (classification system) : objektumok osztályokhoz való hozzárendelésének az ISO 19144-1:2012 szabvány szerinti rendszere;

2.

"diszkrét fedvény" (discrete coverage) : olyan fedvény, amely az értéktartományán belüli valamely adott térbeli objektumon belül eső közvetlen pozíciók mindegyikére egy adott referencia időpontra vonatkozóan ugyanazokat az objektum attribútum-értékeket adja vissza, az EN ISO 19123:2007 szabvány szerint;

3.

"felszínborítás objektum" (land cover object) : az a térbeli objektum (pont, pixel vagy poligon), amelyre a felszínborítási megfigyelés vonatkozik;

4.

"legend" (legend) : valamely adott osztályozási rendszer meghatározott térképméretarány és adott adathalmaz használatával való alkalmazása egy adott területen;

5.

"legkisebb térképezési egység" (minimal mapping unit) : a valamely adott felszínborítás adathalmazba felvett legkisebb megengedett területű poligon;

6.

"állapot" (situation) : valamely adott felszínborítás objektum állapota egy adott időpontban.

2.2. A Felszínborítás téradattéma szerkezete

A Felszínborítás téradattéma vonatkozásában megadott típusok a következő csomagokba rendezhetők:

- Felszínborítás nómenklatúra (Land Cover Nomenclature)

- Felszínborítás vektor (Land Cover Vector)

- Felszínborítás raszter (Land Cover Raster)

2.3. Felszínborítás nómenklatúra

2.3.1. Adattípusok

2.3.1.1. Felszínborítás nómenklatúra (LandCoverNomenclature)

A nemzeti, intézményi vagy helyi szintű felszínborítás nómenklatúrára vonatkozó információk.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
inspireIdA térbeli objektum külső objektumazonosítója.Identifier
responsiblePartyA nómenklatúra kidolgozásáért és/vagy fenntartásáért felelős fél.RelatedParty
externalDescriptionAz ezen adathalmazban alkalmazott nómenklatúrát leíró dokumentum.DocumentCitationvoidable
embeddedDescriptionAz osztályozási rendszer beágyazott, az ISO 19144-2 szabvány szerint elkódolt változata.LC_LandCoverClassificationSystemvoidable
nomenclatureCodeListAz alkalmazott nómenklatúrához csatolt kódlistára mutató http URI.URI

A beágyazott leírást vagy a külső leírást meg kell adni.

2.3.2. Kódlisták

2.3.2.1. Felszínborítás osztály (LandCoverClassValue)

Felszínborítás kódlista vagy osztályozás.

E kódlista megengedett értékei között az adatszolgáltatók által meghatározott értékek szerepelnek.

Az adatszolgáltatók használhatják az INSPIRE felszínborításról szóló műszaki útmutató dokumentumában a tiszta felszínborítási összetevők kódlistájára (PureLandCoverComponentValue) vonatkozóan meghatározott (a LandCoverGridCoverage objektumok értéktartományába eső adott speciális felszínborítás osztályok ábrázolásában alkalmazandó) értékeket és egészszám-kódokat.

2.4. Felszínborítás vektor

2.4.1. Térobjektumtípusok

A Felszínborítás vektor csomag a következő térobjektumtípusokat tartalmazza:

- Felszínborítás adathalmaz (Land Cover Data Set)

- Felszínborítás egység (Land Cover Unit)

2.4.1.1. Felszínborítás adathalmaz (LandCoverDataset)

Felszínborítás adatok vektoros ábrázolása.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
nameA felszínborítás adathalmaz neve.CharacterString
inspireIdA térbeli objektum külső objektumazonosítója.Identifier
extentAz adathalmaz kiterjedését tartalmazza.EX_Extent
nomenclatureDocumentationAz ezen adathalmazban alkalmazott nómenklatúrára vonatkozó információk.LandCoverNomenclature
beginLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ez a verziója bekerült a téradatkészletbe, vagy módosították a téradatkészletben.DateTimevoidable
endLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ezt a verzióját felváltották a téradatkészletben, vagy onnan visszavonták.DateTimevoidable
validFromAz az időpont, amikor a jelenség a valós világban létrejött.DateTimevoidable
validToAz az időpont, amikor a jelenség a valós világban megszűnt.DateTimevoidable

Asszociációs szerepMeghatározásTípusVoidability
memberOlyan felszínborítás egység, amely tagja az adathalmaznak.LandCoverUnit

2.4.1.2. Felszínborítás egység (LandCoverUnit)

A felszínborítás adathalmaz önálló, pontként vagy felületként ábrázolt eleme.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
inspireIdA térbeli objektum külső objektumazonosítója.Identifier
beginLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ez a verziója bekerült a téradatkészletbe, vagy módosították a téradatkészletben.DateTimevoidable
endLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ezt a verzióját felváltották a téradatkészletben, vagy onnan visszavonták.DateTimevoidable
geometryFelszínborítás adatok térbeli ábrázolása.GM_Object
landCoverObservationAdott helyre és időpontra vonatkozó felszínborítás információk.LandCoverObservation

A geometriai alakzatoknak pontoknak vagy felületeknek kell lenniük.

2.4.2. Adattípusok

2.4.2.1. Felszínborítás megfigyelés (LandCoverObservation)

Adott helyre és időpontra vonatkozóan értelmezett felszínborítás információk.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
classValamely felszínborítás osztálynak egy adott felszínborítás egységhez való hozzárendelése osztályozási azonosító kódon keresztül.LandCoverClassValue
observationDateValamely adott megfigyeléshez társított megfigyelési dátum.DateTimevoidable
mosaicValamely adott felszínborítás egység részleteit leíró, százalékértékekhez társított osztályozási értékek listája.LandCoverValuevoidable

Az egyes LandCoverObservation objektumokhoz csatolt coveredPercentage attribútumok összege nem lehet nagyobb, mint 100.

2.4.2.2. Felszínborítás (LandCoverValue)

Felszínborítás értéket és százalékarányt támogató általános osztály.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
classValamely felszínborítás térbeli objektumnak egy adott felszínborítás osztályhoz való hozzárendelése osztályozási azonosító kódon keresztül.LandCoverClassValue
coveredPercentageA LandCoverUnit objektumnak az a töredékrésze, amelyre az osztályozási érték vonatkozik.Integervoidable

2.5. Felszínborítás raszter (Raster)

2.5.1. Térobjektumtípusok

A Felszínborítás raszter (Raster) csomag a felszínborítás rácsfedvény térobjektumtípust tartalmazza.

2.5.1.1. Felszínborítás rácsfedvény (LandCoverGridCoverage)

Felszínborítás adatok raszteres ábrázolása.

Ez a típus a RectifiedGridCoverage altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
nameA felszínborítás fedvény neve.CharacterString
inspireIdA térbeli objektum külső objektumazonosítója.Identifier
extentAz adathalmaz kiterjedését tartalmazza.EX_Extent
nomenclatureDocumentationAz ezen fedvényben alkalmazott nómenklatúrára vonatkozó információk.LandCoverNomenclature
beginLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ez a verziója bekerült a téradatkészletbe, vagy módosították a téradatkészletben.DateTimevoidable
endLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ezt a verzióját felváltották a téradatkészletben, vagy onnan visszavonták.DateTimevoidable
validFromAz az időpont, amikor a jelenség a valós világban létrejött.DateTimevoidable
validToAz az időpont, amikor a jelenség a valós világban megszűnt.DateTimevoidable

Az értéktartomány-halmaz értékei kizárólag integer (egész) típusúak lehetnek.

2.6. Témaspecifikus követelmények

Azoknak a LandCoverNomenclature típusú adatoknak az esetében, amelyeknek van megadott onlineDescription attribútumuk, a hivatkozott online leírásnak minden egyes osztályra vonatkozóan meghatározást kell adnia legalább egy kódról, egy névről és egy, az ábrázolásban alkalmazandó RGB értékről. A LandCoverGridCoverage objektumok nómenklatúráit leíró online forrásoknak minden egyes osztály egész szám értékű rácskódját is meg kell adniuk. Ezt a kódot kell alkalmazni a megfelelő osztály LandCoverGridCoverage értéktartományban történő ábrázolásakor.

2.7. Rétegek

A Felszínborítás téradattéma rétegei

Réteg neveRéteg címeTérobjektumtípus
LC.LandCoverPointsFelszínborítás pontokLandCoverUnit
LC.LandCoverSurfacesFelszínborítás felületekLandCoverUnit
LC.LandCoverRasterFelszínborítás raszterLandCoverGridCoverage

3. ORTOFOTÓK (ORTHOIMAGERY)

3.1. Fogalommeghatározások

A 2. cikkben megállapított fogalommeghatározásokon kívül a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

1.

"mozaik" (mosaic) : több egymást átfedő vagy egymással szomszédos fényképből vagy képből összeállított kép;

2.

"ortofotó egyesítés" (orthoimage aggregation) : több homogén ortofotófedvény elemeinek új ortofotófedvényt képező kombinációja;

3.

"raszter" (raster) : párhuzamos pásztázási vonalak által alkotott, az EN ISO 19123:2007 szabvány szerint katódsugárcsövön megjelenő, vagy ilyennel egyenértékű képpé összeálló, rendszerint derékszögű négyszögletes mintázat.

3.2. Térobjektumtípusok

Az Ortofotók téradattéma vonatkozásában megadott térobjektumtípusok a következők:

- Ortofotófedvény (Orthoimage Coverage)

- Mozaikelem (Mosaic Element)

- Önálló mozaikelem (Single Mosaic Element)

- Egyesített mozaikelem (Aggregated Mosaic Element)

3.2.1. Ortofotófedvény (OrthoimageCoverage)

A földfelszínről alkotott, a magasságkülönbségekből, az érzékelők elmozdulásából és esetlegesen az érzékelőoptika jellemzőiből adódó torzulások kiküszöbölésével geometriailag helyesbített ("ortokorrigált") raszterkép.

Ez a típus a RectifiedGridCoverage altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
inspireIdA térbeli objektum külső objektumazonosítója.Identifier
domainExtentA fedvény térbeli-időbeli tartományának kiterjedése.EX_Extent
footprintAz ortofotófedvény érvényes adatait magába záró földrajzi terület.GM_MultiSurfacevoidable
interpolationTypeA folytonos fedvények előállításához, azaz a fedvény kiterjedésén belüli bármely pozícióban a fedvény értékeinek megállapításához alkalmazandó matematikai módszer.InterpolationMethodValue
nameAz ortofotófedvény szabad szövegként megadott neve.CharacterStringvoidable
phenomenonTimeA bemeneti kép(ek) észlelési/adatgyűjtési időbeli kiterjedésének leírása.TM_Periodvoidable
beginLifespanVersionAz az időbeli pozíció, amikor a térbeli objektumnak ez a verziója bekerült a téradatkészletbe, vagy módosították a téradatkészletben.TM_Positionvoidable
endLifespanVersionAz az időbeli pozíció, amikor a térbeli objektumnak ezt a verzióját felváltották a téradatkészletben, vagy onnan visszavonták.TM_Positionvoidable

Asszociációs szerepMeghatározásTípusVoidability
contributingOrthoimageCoverageA valamely adott egyesített ortofotófedvényt alkotó ortofotófedvényekre mutató hivatkozás.
Az asszociáció az OrthoimageAggregation asszociációs osztályban meghatározott további tulajdonságokkal bír.
OrthoimageCoverage
mosaicElementMozaikos ortofotófedvény adatgyűjtési idejének térbeli ábrázolása.MosaicElementvoidable

Az ortofotófedvény adatgyűjtési idejét a phenomenonTime attribútumban vagy a mosaicElement asszociációs szerepben meg kell adni.

Az alkalmazott rácsnak mindig kétdimenziósnak kell lennie.

A domainExtent attribútumot legalább az EX_GeographicExtent típus egyik altípusával fel kell tölteni.

A rácsra való hivatkozásban alkalmazott vonatkoztatási rendszert meg kell adni.

A rácstengelyek tájolásának és osztásának az egyazon összesített OrthoimageCoverage példány által hivatkozott OrthoimageCoverage példányok mindegyikében mindkét irányban egyezőnek kell lennie.

A rács kezdőpontját két dimenzióban kell leírni.

Az értéktartomány-halmazba tartozó értékeket az Integer típus alkalmazásával kell leírni.

3.2.2. Mozaikelem (MosaicElement)

Valamely ortofotó mozaik fedvény generálásához felhasznált egy vagy több bemeneti kép területét és adatgyűjtési idejét egyaránt azonosító absztrakt típus.

Ez egy absztrakt típus.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
inspireIdA térbeli objektum külső objektumazonosítója.Identifier
geometryA végleges mozaikot alkotó több bemeneti kép adatgyűjtési dátumát és időpontját térbelileg lehatároló geometriai ábrázolás.GM_MultiSurface
phenomenonTimeA bemeneti kép(ek) észlelési/adatgyűjtési időbeli kiterjedésének leírása.TM_Period

3.2.3. Önálló mozaikelem (SingleMosaicElement)

Egy önálló bemeneti képhez tartozó mozaikelem.

Ez a típus a MosaicElement altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
imageSourceReferenceA bemeneti képre mutató hivatkozás.CharacterStringvoidable

3.2.4. Egyesített mozaikelem (AggregatedMosaicElement)

Több, valamely adott meghatározási szinten (pl. nap, hónap) azonos adatbegyűjtési idejű bemeneti képhez kapcsolódó mozaikelem.

Ez a típus a MosaicElement altípusa.

3.3. Adattípusok

3.3.1. Egyesített ortofotók (OrthoimageAggregation)

Az egyesített ortofotók geometriai jellemzői.

Ez a típus asszociációs osztály.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
contributingFootprintAz egyesített ortofotófedvényhez tartozó ortofotófedvény földrajzi területét lehatároló geometriai ábrázolás.GM_MultiSurface

3.4. Kódlisták

3.4.1. Interpolációs módszer (InterpolationMethodValue)

Az ortofotófedvények létrehozásánál alkalmazható interpolációs módszereket azonosító kódok listája.

E kódlista megengedett értékei között csak az alábbi táblázatban meghatározott értékek szerepelnek.

ÉrtékNévMeghatározás
nearestNeighbourlegközelebbi szomszéd„Legközelebbi szomszéd” (Nearest neighbour) interpoláció
bilinearbilineárisBilineáris interpoláció
biquadraticbikvadratikusBikvadratikus interpoláció
bicubickettős köbösKettős köbös interpoláció

3.5. Témaspecifikus követelmények

3.5.1. A külső objektumazonosítókkal szembeni követelmények

1. Ha az ortofotót új forrásadatok alapján frissítették, akkor a frissített objektumoknak új külső objektumazonosítót kell kapniuk.

3.5.2. Az ortofotófedvényekkel szembeni követelmények

1. A II. melléklet 2.2. szakaszában foglalt követelménytől eltérve bármely olyan rács alkalmazható rácsos struktúrájú ortofotóadatok elérhetővé tételére, amely kompatibilis az alábbi vonatkoztatási rendszerek egyikével:

- a II. melléklet 1.2. szakaszában meghatározott és a GRS80 ellipszoidjának paramétereit használó dátumon alapuló kétdimenziós földrajzi koordináták (szélesség és hosszúság);

- az ETRS89 Lambert-féle szögtartó kúpvetület vonatkoztatási rendszerét használó síkkoordináták;

- az ETRS89 transzverzális hengervetület vonatkoztatási rendszerét használó síkkoordináták;

A II. melléklet 2.2.1. szakaszában meghatározott rácsot nem lehet alkalmazni.

2. Valamely OrthoimageCoverage példány területét a domainExtent tulajdonság alkalmazásával leírt földrajzi kiterjedésnek térbelileg magában kell foglalnia.

3. Az ISO 19156:2011 szabványban meghatározott Observation and Measurement metaadatmodell alkalmazása esetén az OrthoimageCoverage térobjektumtípus által hordozott metaadat-tulajdonság értékét OM_Observation típusúra kell beállítani.

4. A valamely adott egyesített OrthoimageCoverage példány által hivatkozott OrthoimageCoverage példányok mindegyikének konzisztensnek kell lennie. Ez azt jelenti, hogy értéktartományuk típusának, vonatkoztatási rendszerüknek és felbontásuknak azonosnak kell lennie. Támogatniuk kell a rácsok egymáshoz igazítását is, azaz bármelyik OrthoimageCoverage példány rácspontjainak a többi OrthoimageCoverage példány rácspontjaival párhuzamos vonalakba kell esniük, úgy, hogy a rácscellák ne fedjék át egymást.

5. Valamely egyesített OrthoimageCoverage példány által hivatkozott OrthoimageCoverage példány hozzájáruló területének térbelileg saját területébe kell tartoznia.

6. Az egyazon összesített OrthoimageCoverage példány által hivatkozott bármely két OrthoimageCoverage példány területeinek vagy érinteniük kell egymást, vagy egyáltalán nem lehet közös pontjuk.

7. Az ugyanazon egyesített OrthoimageCoverage példány által hivatkozott OrthoimageCoverage példányok területeinek olyan uniót kell alkotniuk, amely meghatározza az egyesített OrthoimageCoverage példányt.

3.5.3. A mozaikelemekkel szembeni követelmények

1. Az egyazon OrthoimageCoverage példányhoz társított mozaikelemek mindegyikének azonos, azaz vagy SingleMosaicElement, vagy AggregatedMosaicElement típusúnak kell lennie.

2. A bármely két, egyazon OrthoimageCoverage példányhoz társított MosaicElement példányt lehatároló geometriáknak vagy érinteniük kell egymást, vagy egyáltalán nem lehet közös pontjuk.

3. Az ugyanazon OrthoimageCoverage példányhoz társított valamennyi MosaicElement példányt lehatároló geometriák uniójának magába kell foglalnia a saját területét, ugyanakkor nem terjedhet túl a saját földrajzi tartományának kiterjedésén.

3.5.4. A vonatkoztatási rendszerekkel szembeni követelmények

1. Az Ortofotók téradattémához társuló adatokat két dimenzióra kell korlátozni.

2. Az INSPIRE ortofotó-adatkészletek ábrázolásában kizárólag kétdimenziós vonatkoztatási rendszereket szabad alkalmazni.

3.5.5. Az adatminőségre vonatkozó követelmények

1. Az ortofotóadatok adathelyzetének kiértékeléséhez alkalmazott X-tengely irányú középhiba (root mean square error in X) (RMSE-x) és Y-tengely irányú középhiba (root mean square error in Y) (RMSE-y) mértékét együtt kell megadni.

3.6. Rétegek

Az Ortofotók téradattéma rétegei

Réteg neveRéteg címeTérobjektumtípus
OI.OrthoimageCoverageortofotófedvényOrthoimageCoverage
OI.MosaicElementmozaikelemMosaicElement

4. FÖLDTAN (GEOLOGY)

4.1. A Földtan téradattéma szerkezete

A Földtan téradattéma vonatkozásában megadott típusok a következő csomagokba rendezhetők:

- Földtan (Geology)

- Geofizika (Geophysics)

- Hidrogeológia (Hydrogeology)

4.2. Földtan

4.2.1. Térobjektumtípusok

A Földtan csomag a következő térobjektumtípusokat tartalmazza:

- Antropogén geomorfológiai alakzat (Anthropogenic Geomorphologic Feature)

- Fúrólyuk (Borehole)

- Redő (Fold)

- Földtani gyűjtemény (Geologic Collection)

- Földtani esemény (Geologic Event)

- Földtani alakzat (Geologic Feature)

- Földtani szerkezet (Geologic Structure)

- Földtani egység (Geologic Unit)

- Geomorfológiai alakzat (Geomorphologic Feature)

- Feltérképezett alakzat (Mapped Feature)

- Feltérképezett szintköz (Mapped Interval)

- Természetes geomorfológiai alakzat (Natural Geomorphologic Feature)

- Nyírásos eltolódási szerkezet (Shear Displacement Structure)

4.2.1.1. Antropogén geomorfológiai alakzat (AnthropogenicGeomorphologicFeature)

Olyan geomorfológiai alakzat (azaz morfológiai képződmény), amely emberi tevékenység révén jött létre.

Ez a típus a GeomorphologicFeature altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
anthropogenicGeomorphologicFeatureTypeGeomorfológiai alakzatok típusait leíró fogalmak.AnthropogenicGeomorphologicFeatureTypeValue

4.2.1.2. Fúrólyuk (Borehole)

A fúrólyuk általános fogalma lefed minden földbe-kőzetbe fúrt hengeres lyukat.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
inspireIdA térbeli objektum külső objektumazonosítója.Identifier
boreholeLengthA fúrólyuk menti hossz.Quantityvoidable
elevationA fúrólyukszáj függőleges dátum szerinti magassága.DirectPositionvoidable
locationA fúrólyukszáj elhelyezkedése.GM_Point
purposeA fúrólyuk létrehozásának célja.BoreholePurposeValuevoidable
downholeGeometryA fúrólyuk geometriája lefelé vezető irányban.GM_Curvevoidable

Asszociációs szerepMeghatározásTípusVoidability
logElementEgydimenziós MappedFeature példányok, amelyek az adott fúrólyuk vizsgált (értelmezett) szintközök.MappedIntervalvoidable

4.2.1.3. Redő (Fold)

Egy vagy több rendszerszerűen ívelt réteg, felület vagy vonal egy adott kőzettestben.

Ez a típus a GeologicStructure altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
profileTypeA redő típusa.FoldProfileTypeValuevoidable

4.2.1.4. Földtani gyűjtemény (GeologicCollection)

Földtani vagy geofizikai objektumok, minták gyűjteménye.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
inspireIdA térbeli objektum külső objektumazonosítója.Identifier
nameA gyűjtemény neve.CharacterString
collectionTypeA gyűjtemény típusa.CollectionTypeValue
referenceA gyűjtemény hivatkozása.DocumentCitationvoidable
beginLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ez a verziója bekerült a téradatkészletbe, vagy módosították a téradatkészletben.DateTimevoidable
endLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ezt a verzióját felváltották a téradatkészletben, vagy onnan visszavonták.DateTimevoidable

Asszociációs szerepMeghatározásTípusVoidability
geophObjectSetA földtani gyűjtemény GeophObjectSet típusú tagja.GeophObjectSetvoidable
geophObjectMemberA földtani gyűjtemény GeophObjectMember típusú tagja.GeophObjectvoidable
boreholeMemberA földtani gyűjtemény Borehole típusú tagja.Boreholevoidable
mapMemberA földtani gyűjtemény MappedFeature típusú tagja.MappedFeaturevoidable

4.2.1.5. Földtani esemény (GeologicEvent)

Olyan beazonosítható esemény, amelynek során egy vagy több földtani folyamat hatására földtani entitások módosulnak.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
nameA földtani esemény neve.CharacterStringvoidable
eventEnvironmentAz a fizikai környezet, amelyben a földtani eseményre sor kerül.EventEnvironmentValuevoidable
eventProcessA földtani esemény során végbement folyamat(ok).EventProcessValuevoidable
olderNamedAgeA földtani esemény korának idősebb, alsó határa.GeochronologicEraValuevoidable
youngerNamedAgeA földtani esemény korának fiatalabb, felső határa.GeochronologicEraValuevoidable

4.2.1.6. Földtani alakzat (GeologicFeature)

Olyan konceptuális földtani alakzat, amely feltehetően az egész világon koherensen létezik.

Ez egy absztrakt típus.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
inspireIdA térbeli objektum külső objektumazonosítója.Identifier
nameA földtani alakzat neve.CharacterStringvoidable

Asszociációs szerepMeghatározásTípusVoidability
themeClassA földtani alakzat tematikus osztályozása.ThematicClassvoidable
geologicHistoryOlyan asszociáció, amely valamely adott földtani alakzathoz egy vagy több földtani eseményt kapcsolva leírja annak vagy azoknak a korát vagy földtani történetét.GeologicEventvoidable

4.2.1.7. Földtani szerkezet (GeologicStructure)

Olyan alakzat a Földön, amely leírható módon inhomogén, mintázatot vagy törést tartalmaz.

Ez a típus a GeologicFeature altípusa.

Ez egy absztrakt típus.

4.2.1.8. Földtani egység (GeologicUnit)

Jól megkülönböztethető jellemzőkkel bíró kőzettömeg.

Ez a típus a GeologicFeature altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
geologicUnitTypeA földtani egység típusa.GeologicUnitTypeValue

Asszociációs szerepMeghatározásTípusVoidability
compositionA földtani egység összetételének leírása.CompositionPartvoidable

4.2.1.9. Geomorfológiai alakzat (GeomorphologicFeature)

A Föld talajfelszínének (azaz valamely morfológiai képződménynek) alakját és jellegét leíró absztrakt térobjektumtípus.

Ez a típus a GeologicFeature altípusa.

Ez egy absztrakt típus.

4.2.1.10. Térképezett alakzat (MappedFeature)

Valamely adott GeologicFeature objektum térbeli ábrázolása.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
shapeA feltérképezett alakzat geometriája.GM_Object
mappingFrameAz a felület, amelyre a térképezett alakzatot kivetítik.MappingFrameValue

Asszociációs szerepMeghatározásTípusVoidability
specificationOlyan leíró hozzárendelési viszony, amely a feltérképezett alakzatot adott fogalmi földtani alakzathoz kapcsolja.GeologicFeature

4.2.1.11. Térképezett intervallum szakasz (MappedInterval)

Különleges fajtájú feltérképezett, vonalmenti alakzat, amely az azt magában foglaló fúrólyuk térreferencia-rendszerét (SRS) használja.

Ez a típus a MappedFeature altípusa.

4.2.1.12. Természetes geomorfológiai alakzat (NaturalGeomorphologicFeature)

Olyan geomorfológiai alakzat (azaz morfológiai képződmény) amely a Föld természetes folyamatainak révén alakult ki.

Ez a típus a GeomorphologicFeature altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
naturalGeomorphologicFeatureTypeA természetes geomorfológiai alakzat típusa.NaturalGeomorphologicFeatureTypeValue
activityA természetes geomorfológiai alakzat aktivitásának szintje.GeomorphologicActivityValuevoidable

4.2.1.13. Nyírásos eltolódási szerkezet (ShearDisplacementStructure)

A ridegtől a képlékeny szerkezeti jellegig terjedő skálán bárhol elhelyezhető olyan szerkezet, amelyeknek mentén elmozdulás ment végbe.

Ez a típus a GeologicStructure altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
faultTypeA nyírásos eltolódási szerkezet típusát leíró fogalmak szószedetére mutató hivatkozás.FaultTypeValue

4.2.2. Adattípusok

4.2.2.1. Összetételi rész (CompositionPart)

Valamely adott földtani egység litológiai összetevők szerint meghatározott összetétele.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
materialA földtani egység egy részét vagy annak egészét alkotó anyag.LithologyValue
proportionMennyiségi érték, amely leírja a földtani egység hányad része áll egy bizonyos anyagból.QuantityRangevoidable
roleA rész összetételének viszonya a földtani egység egészének összetételéhez.CompositionPartRoleValue

4.2.2.2. Tematikus osztály (ThematicClass)

Általános tematikus osztályozási típus, amelynek rendeltetése az, hogy lehetővé tegye a földtani alakzatok valamely tematikus térképnek megfelelő, felhasználó által meghatározott osztályok szerinti átsorolását.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
themeClassA tematikus osztály értéke.ThematicClassValue
themeClassificationAz alkalmazott osztályozás.ThematicClassificationValue

4.2.3. Kódlisták

4.2.3.1. Antropogén geomorfológiai alakzat típusa (AnthropogenicGeomorphologicFeatureTypeValue)

Antropogén geomorfológiai alakzatok típusai.

E kódlista megengedett értékei között az alábbi táblázatban meghatározott értékek és az adatszolgáltatók által bármely szinten meghatározott további értékek szerepelnek.

ÉrtékNévMeghatározás
artificialCollapsedDepressionmesterséges beomlott süllyedékOlyan beszakadt medence, rendszerint zárt süllyedék, amelynek keletkezését közvetlenül a felszín alatti bányászati vagy alagútfúrási tevékenységgel összefüggésbe hozható felszínsüllyedés okozza.
artificialDrainagemesterséges vízelvezetésElsődlegesen a helyi talajvízszint csökkentésének vagy szabályozásának céljából ember által épített hálózat.
artificialLeveemesterséges gátVízfolyás vagy tengerszoros partja mentén épített mesterséges töltés, melynek rendeltetése a szárazföldet az eláradástól megvédeni, vagy a víz áramlását annak medrére korlátozni.
dredgedChannelkotort csatornaNagyjából lineáris, mély vizű, kotrási művelettel hajózási célokra kialakított terület.
dumphányóEgyenletesen vagy egyenetlen halmokban, tömegekben eloszló kőtörmelékkel, földanyaggal vagy általános meddővel borított terület, amelyen jelentős rekultiváció nélkül növényzet nem képes megélni.
fillfeltöltésEmber által természetes föld- és/vagy hulladékanyagokból készített anyaglerakás, amely süllyedék feltöltését, partnak a vízterület kárára történő kiterjesztését, vagy gát építését szolgálja.
impactCraterAnthropogenicbecsapódási kráter (antropogén)Általában kör vagy ellipszis alakú süllyedék, amely kísérleti elröpített tárgy vagy lövedék föld- vagy kőanyagba nagy sebességgel való becsapódása által jön létre.
landfillSiteföldfeltöltéses hulladéklerakó helyHulladékok felszíni vagy felszínalatti elhelyezésére szolgáló hulladéklerakó hely.
levelledLandkiegyenlített földfelszínGazdálkodási gyakorlatok, pl. árasztásos öntözés elősegítésének céljával mechanikus úton lelapított vagy elegyengetett földterület, rendszerint mező.
openpitMinekülszíni bányaFelszíni bányászati tevékenységgel összefüggő anyagkitermelés és fedőréteg-áthelyezés eredményeként létrejövő, viszonylag nagy méretű süllyedék.
pitgödörKavics, homok vagy egyéb utak és más szerkezetek építésében felhasznált anyag kitermelésének céljával kiásott bemélyedés, árok vagy gödör – az anyaggödrök egyik típusa.
quarrykőfejtőKülszíni fejtési területek, amelyekben rendszerint kőzetek kitermelése zajlik.
reclaimedLandújrahasznosított földterületFeltöltő földanyagból álló, a természetes formákat megközelítő módon elhelyezett és formált földterület, amely rendszerint a bányászati tevékenységet követő termőföld-rekultivációs erőfeszítések révén jön létre. Lehet természetes állapotában víz alatt álló, azonban mezőgazdasági vagy egyéb célra mesterséges szerkezetekkel védett és lecsapolt terület is.
reservoirLakevíztározó medenceÁllandó álló, rendszerint édesvizű belvíztest, amely a földfelszín egy gáttal lezárt süllyedékét tölti ki.
spoilBankhányóÁrkokból, külszíni bányákból és egyéb kivájt üregekből származó kőtörmelékből és lerakott földanyagokból álló pad, halom vagy egyéb mesterséges tömeg.
subsidenceAreaAnthropogenicsüllyedéses terület (antropogén)Emberi tevékenység, pl. felszínalatti bányászat, alagútfúrás, szénhidrogének vagy felszín alatti víz kitermelése által kiváltott süllyedési folyamattal érintett terület.

4.2.3.2. Fúrólyuk-rendeltetés (BoreholePurposeValue)

Célok, amelyek érdekében a fúrást lemélyítették.

E kódlista megengedett értékei között az alábbi táblázatban meghatározott értékek és az adatszolgáltatók által bármely szinten meghatározott további értékek szerepelnek.

Ez a kódlista hierarchikus.

ÉrtékNévMeghatározásParent
geologicalSurveyföldtani térképezésValamely adott terület földtani sajátosságainak általános vizsgálata.
explorationExploitationRawMaterialnyersanyagok kutatása és kitermeléseÁsványi erőforrások feltárása és beazonosítása, beleértve jelentőségük felbecsülését és gazdasági potenciáljuk értékelését.
explorationExploitationEnergyResourcesenergiaforrások kutatása és kitermeléseA földfelszín alatti rétegek vizsgálata a fosszilis energiaforrások rendelkezésre állásának és azok kitermelésének tervezése szempontjából.
hydrocarbonProductionszénhidrogén-termelésNyers kőolaj és/vagy földgáz termelése.explorationExploitationRawMaterial
hydrocarbonExplorationszénhidrogén-kutatásMég nem teljes körűen megkutatott területen új mező, új kitermelésre érdemes terület, mélyebben vagy magasabban fekvő telep keresésének céljával végzett kutatás.explorationExploitationRawMaterial
hydrocarbonAppraisalszénhidrogén-kiértékelésBizonyítottan létező szénhidrogéntelep jellemzőinek felbecsülése.explorationExploitationRawMaterial
geothermalEnergygeotermikus energia, geotermikus hőcserélőkGeotermikus energiaforrások hasznosításával és geotermikus hőszivattyúk tervezésével kapcsolatos feltárás.explorationExploitationRawMaterial
heatStoragehőtárolásA felszín alatti térrész hőtárolásban való alkalmazását lehetővé tévő kút.geothermalEnergy
mineralExplorationExtractionásványkincsek kutatása és kitermeléseFöldfelszín alatti ásványi erőforrások helyzetének meghatározása és/vagy kitermelése céljából fúrt kút, rendszerint az ásványi anyagot tartalmazó folyadékok besajtolásával és/vagy kiszivattyúzásával működtetve.explorationExploitationRawMaterial
explorationExploitationNonmetallicMineralDepositsnemérces ásványkincstelepek kutatása és kitermeléseOlyan kutatás, melynek célja a nemérces ásványi anyagok, főleg az építőiparban alkalmazott építőkövek, a cement- és kerámia- vagy üvegipari alapanyagok rendelkezésre állásának megállapítása és a kitermelésük megtervezése.explorationExploitationRawMaterial
disposalártalmatlanításOlyan kút, gyakran kimerült kőolaj- vagy földgázkút, amelybe folyékony hulladékok a biztonságos ártalmatlanítás céljából besajtolhatók.
explorationNaturalUndergroundStoragetermészetes földalatti tárolóhely kutatásaA felszín alatti tér különféle anyagok tárolására való képességének vizsgálata.
waterSupplyvízellátásÁltalában vett vízellátás.
drinkingWaterSupplyivóvízellátásIvóvizet adó kút kialakítása.waterSupply
industrialWaterSupplyipari vízellátásIpari vízellátásra szolgáló kút kialakítása.waterSupply
aquacultureakvakultúraAkvakulturális célokat szolgáló vízellátás.waterSupply
irrigationöntözésÖntözési célokat szolgáló kút kialakítása.waterSupply
emergencyWaterSupplyvészhelyzeti vízellátásVészhelyzetben igénybe vehető vizet adó kút kialakítása.waterSupply
contingencyWaterSupplyvésztartalék vízellátásKészenléti vízellátás vízhiány esetére.waterSupply
geophysicalSurveygeofizikai felmérésA felszín alatti tér geofizikai tulajdonságainak vizsgálata.
shotHolerobbantólyukSzeizmikus kutatásokhoz kapcsolódó robbantólyuk.geophysicalSurvey
flowingShotvízkitöréses robbantólyukA vízkitöréses robbantólyuk olyan szeizmológiai célokra fúrt lyuk, amely megfelelően magas nyomású, túlfolyó felszínalatti réteget tár fel.shotHole
hydrogeologicalSurveyhidrogeológiai felmérés, vízkezelésA felszínalatti víz áramlásának és kémiai tulajdonságainak, valamint a szállított oldott és szilárd anyagok és energia vizsgálata, valamint a fenntartható felszín alatti vízgazdálkodás.
geotechnicalSurveygeotechnikai felmérés, építési területek jellemzéseA talaj és kőzet fizikai és mechanikai tulajdonságaira vonatkozó geotechnikai vizsgálat a földmunkák és alapozások tervezésére a földmunkák által a felszín alatti térben előidézett feszültségek és veszélyhelyzetek elhárítására.
geochemicalSurveygeokémiai felmérés, analízisekA kőzet kémiai tulajdonságainak és/vagy a pórustérben elhelyezkedő fluidumok vizsgálata.
pedologicalSurveytalajtani felmérésA talajtípusok jellemzése céljából végzett vizsgálat.
environmentalMonitoringkörnyezeti monitoringFelszín alatti vizek kémiai összetételének és szintjének monitoringja.
pollutionMonitoringkörnyezetszennyezési monitoringIsmert környezetszennyező létesítmények monitoringja.environmentalMonitoring
waterQualityMonitoringvízminőségi monitoringA következők felbecsülésének céljából végzett monitoring: a felszínalatti vizekben lévő szennyező és idegen anyagok jellege és eloszlása; a természetesen előforduló kémiai összetevők jellege és eloszlása; a talajfelszín alatti rétegek hidrológiai állapota; valamint a rétegek hidraulikai tulajdonságai a szennyező és idegen anyagok mozgásának tekintetében.environmentalMonitoring
groundwaterLevelMonitoringfelszínalatti vizek szintjének monitoringjaA felszínalatti vizek szintváltozásainak mérése.environmentalMonitoring
dewateringvíztelenítésA víztelenítés a víznek szilárd anyagokból vagy talajból nedves osztályozás, centrifugálás, szűrés vagy a szilárd és a folyékony anyagok egymástól való elkülönítésének hasonló folyamatán keresztüli eltávolítása. Víznek folyóágyból, építkezési területről, keszonból vagy bányaaknából szivattyúzással vagy párologtatással való eltávolítása vagy lecsapolása.
mitigationenyhítésA felszín alatti víz szintjének csökkentése annak érdekében, hogy az ne érjen el szennyezett területeket.dewatering
remediationhelyreállításÁltalában vett helyreállítás. A szennyező vagy idegen anyagok eltávolítása felszínalatti vizekből, talajból vagy egyéb kőzetből.
thermalCleaningpermetezés, termikus tisztításA helyreállítás egy válfaja. In-situ termőföldtisztítás hő, gőz használatával.helyreállítás
rechargevízpótlása) Víztartó réteget tápláló kutak: alkalmazásuk célja a kiapadt víztartó rétegek vizének pótlása számos különféle olyan forrásból, mint pl. a tavak, folyamok, háztartási szennyvizet tisztító telepek, más víztartó rétegek stb.
b) Sós víz behatolását gátló kutak: alkalmazásuk célja az édes vizet tartó rétegekbe vizet besajtolva a sós víznek azokba való bejutását meggátolni.
c) Süllyedésgátló kutak: alkalmazásuk célja az édesvíz túltermelésével összefüggésbe hozható süllyedés mérséklése vagy kizárása a kőolajat vagy földgázt nem tartalmazó képződményekbe folyadékok befecskendezésével.

4.2.3.3. Gyűjteménytípus (CollectionTypeValue)

Földtani és geofizikai objektumok gyűjteményeinek típusai.

E kódlista megengedett értékei között az alábbi táblázatban meghatározott értékek és az adatszolgáltatók által bármely szinten meghatározott további értékek szerepelnek.

ÉrtékNévMeghatározás
boreholeCollectionfúrólyukgyűjteményFúrólyukak gyűjteménye.
geologicalModelföldtani modellHáromdimenziós földtani térmodellben alkalmazott objektumok gyűjteménye.
geologicalMapföldtani térképFöldtani egységeket, szerkezeteket, geomorfológiai alakzatokat stb. leíró, földtani térképen alkalmazott alakzatgyűjtemény.
geophysicalObjectCollectiongeofizikai objektumgyűjteményGeofizikai objektumok gyűjteménye.

4.2.3.4. Összetételi rész szerepe (CompositionPartRoleValue)

Valamely adott összetételi rész valamely adott földtani egységben betöltött szerepei.

E kódlista megengedett értékei között az alábbi táblázatban meghatározott értékek és az adatszolgáltatók által bármely szinten meghatározott további értékek szerepelnek.

Ez a kódlista hierarchikus.

ÉrtékNévMeghatározásParent
onlyPartegyetlen részA leírt egység teljes egésze egyetlen részből vagy összetevőből áll.
partOfrészA földtani egység része által betöltött szerep részletesebben nem ismert.
faciesfáciesOlyan adott kőzettestet ábrázol, amely egy kőzetrétegtani egység oldalirányú variánsa, vagy valamely litodemikus egység variánsa.partOf
inclusionzárványA földtani egység összetevője valamilyen más anyag állománya által körülzárt, attól éles határvonalak mentén különváló tömegekként van jelen.partOf
lithosomelitoszómaOlyan típusú kőzettest, amely egyetlen földtani egységen belül többször is előfordul. Geometriája, összetétele és belső szerkezete szerint jellemezve egységes kőzettömeg.partOf
stratigraphicPartrétegtani részFöldtani egység olyan része, amely a földtani egységen belül meghatározott rétegtani pozíciót foglal el.partOf
unspecifiedPartRolemeghatározatlan szerepű részFöldtani egység olyan része, amelynek szerepe meghatározatlan.partOf

4.2.3.5. Eseménykörnyezet (EventEnvironmentValue)

A földtani eseményeknek helyet adó földtani környezeteket leíró fogalmak.

E kódlista megengedett értékei között az alábbi táblázatban meghatározott értékek és az adatszolgáltatók által bármely szinten meghatározott további értékek szerepelnek.

Az adatszolgáltatók használhatják az ehhez a kódlistához az INSPIRE földtanról szóló műszaki útmutató dokumentumában meghatározott szűkebb értékeket is.

ÉrtékNévMeghatározás
earthInteriorSettinga Földön belüli környezetA Föld szilárd talajának felszíne alatti földtani környezetek.
earthSurfaceSettingföldfelszíni környezetA Föld szilárd talajának felszínén található földtani környezetek.
extraTerrestrialSettingFöldön kívüli környezetA Földön és atmoszféráján kívüli helyről származó anyag.
tectonicallyDefinedSettingtektonikailag meghatározott környezetA Föld felszínén, vagy annak belsejében lévő tektonikai lemezek közötti viszonyok által meghatározott környezet.

4.2.3.6. Eseményfolyamat (EventProcessValue)

A valamely adott esemény során végbement egy vagy több folyamatot meghatározó fogalmak.

E kódlista megengedett értékei között az alábbi táblázatban meghatározott értékek és az adatszolgáltatók által bármely szinten meghatározott további értékek szerepelnek.

Az adatszolgáltatók használhatják az ehhez a kódlistához az INSPIRE földtanról szóló műszaki útmutató dokumentumában meghatározott szűkebb értékeket is.

ÉrtékNévMeghatározás
bolideImpactbolidabecsapódásFöldön kívüli test becsapódása a Föld felszínébe.
deepWaterOxygenDepletionmélyvízi oxigénkimerülésAz a folyamat, amelynek során az oxigén valamely víztest mély részéből eltávozik.
deformationdeformációKőzettestek törészónában vagy nyírózónában végbemenő eltolódással történő mozgása, vagy a földi anyagból álló test alakváltozása.
diageneticProcessdiagenetikus folyamatA mállási folyamatok és a metamorfizmus kivételével az üledékes földi anyagra a kezdeti lerakódás után, a kőzetté válás során vagy azt követően ható kémiai, fizikai vagy biológiai folyamat.
extinctionkihalásValamely adott faj vagy magasabb taxon eltűnésének az a folyamata, amelyből adódóan sehol, a későbbi ősmaradványanyagokban sem lelhető fel.
geomagneticProcessföldmágneses folyamatA Föld mágneses mezejének megváltozását eredményező folyamat.
humanActivityemberi tevékenységOlyan folyamat, amelynek során a Föld ember általi módosítása révén földtani alakzatok jönnek létre.
magmaticProcessmagmatikus folyamatOlvadt kőzetet (magmát) érintő folyamat.
metamorphicProcessmetamorf folyamatSzilárd kőzetek ásványtani, kémiai és szerkezeti átalakulása olyan fizikai és kémiai körülmények között, amelyek eltérnek azoktól, amelyek között a kőzet keletkezett, és általában a mélyben, a felszíni mállási és cementálódási zónák alatt jelentkeznek.
seaLevelChangetengerszintváltozásA középtengerszint adott dátumhoz viszonyított változásának folyamata.
sedimentaryProcessüledéki folyamatA földfelszínen vagy annak közelében lévő üledék eloszlását vagy fizikai tulajdonságait megváltoztató jelenség.
speciationfajképződésÚj faj megjelenését eredményező folyamat.
tectonicProcesstektonikus folyamatA Föld kérgét alkotó szilárd lemezek közti kölcsönhatást vagy azok deformálódását érintő folyamat.
weatheringmállásOlyan folyamat vagy folyamatok csoportja, amely(ek) során, a Föld felszínén vagy annak közelében lévő, a légköri tényezőknek kitett földanyagok színe, kőzetszövete, összetétele, szilárdsága vagy alakja a nélkül változik meg, hogy a meglazult vagy megváltozott anyag nagyobb távolságra kerülne át. E folyamatok közé tartozik jellemzően az oxidáció, a hidratáció és az oldható összetevők kilúgozódása.

4.2.3.7. Töréstípus (FaultTypeValue)

A nyírásos eltolódási szerkezetek típusait leíró fogalmak.

E kódlista megengedett értékei között az alábbi táblázatban meghatározott értékek és az adatszolgáltatók által bármely szinten meghatározott további értékek szerepelnek.

Az adatszolgáltatók használhatják az ehhez a kódlistához az INSPIRE földtanról szóló műszaki útmutató dokumentumában meghatározott szűkebb értékeket is.

Ez a kódlista hierarchikus.

ÉrtékNévMeghatározásParent
faulttörésDiszkrét felület vagy diszkrét felületek zónája, amely bizonyos vastagságban elválaszt egymástól két kőzettömeget, és amelyek mentén az egyik tömeg a másikhoz képest elcsúszott.
extractionFaultextrakciós törésOlyan törés, amelynek két oldala a törésre merőleges irányban jelentősen megközelítette egymást.fault
highAngleFaultmeredek törésOlyan törés, amely beazonosított kiterjedésének felénél nagyobb – egyértelműen meghatározott elcsúszás vagy elválás nélküli – része mentén legalább 45 fokos szögben dől.fault
lowAngleFaultlapos törésOlyan törés, amely beazonosított kiterjedésének felénél nagyobb része mentén 45 foknál kisebb szögben dől.fault
obliqueSlipFaultferdén csúszó törésOlyan törés, amelynek feltérképezett nyomvonala mentén az elcsúszási vektor legalább egy helyen egymással 10:1 és 1:10 közötti arányban lévő csapásirányú (vízszintes) és normál irányú összetevőkre bontható fel.fault
reverseFaultfeltolódásOlyan törés, amelynek feltérképezett nyomvonala mentén az elcsúszási vektor normál irányú összetevője legalább egy helyen több mint 10-szerese a vektor csapásirányú (vízszintes) összetevőjének, azzal együtt, hogy a törés feltérképezett nyomvonalának legalább a fele mentén – a fedőoldalnak a feküoldalhoz képesti felfelé való eltolódásából adóan – a dőlés konzisztensen azonos irányú.fault
scissorFaultollós törésOlyan törés, amelynek csapása mentén egy kezdeti, elmozdulásmentes ponttól két egymással ellenkező irányba távolodva két egyaránt növekvő, ám egymáshoz képest fordított irányú elmozdulás található.fault
strikeSlipFaultoldalirányú eltolódásOlyan törés, amelynek feltérképezett nyomvonala mentén az elcsúszási vektor csapásirányú (vízszintes) összetevője legalább egy helyen több mint 10-szerese a vektor normál irányú összetevőjének.fault

4.2.3.8. Redőprofiltípus (FoldProfileTypeValue)

A redő típusát meghatározó fogalmak.

E kódlista megengedett értékei között az alábbi táblázatban meghatározott értékek és az adatszolgáltatók által bármely szinten meghatározott további értékek szerepelnek.

ÉrtékNévMeghatározás
anticlineredőboltozatOlyan, rendszerint felfelé irányulóan konvex redő, amelynek magja tartalmazza a rétegtanilag idősebb kőzeteket.
antiformantiformBármely felfelé irányulóan konvex, lefelé irányulóan konkáv redő.
synclineredőteknőOlyan – rendszerint felfelé irányulóan konkáv – redő, amelynek magja tartalmazza a rétegtanilag fiatalabb kőzeteket.
synformszinformBármely olyan redő, amelynek szárnyai alul összezáródnak.

4.2.3.9. Geokronológiai kor (GeochronologicEraValue)

Beazonosított földtani időegységeket meghatározó fogalmak.

E kódlista megengedett értékei között, az adatszolgáltatók által bármely szinten meghatározott további értékek mellett, a következő kiadványban meghatározott értékek szerepelnek: Cohen, K.M., Finney, S. & Gibbard, P.L., International Chronostratigraphic Chart, August 2012, International Commission on Stratigraphy of the International Union of Geological Sciences, 2012.

Az adatszolgáltatók használhatják az INSPIRE földtanról szóló műszaki útmutató dokumentumában a prekambriumi kőzetekre és a negyedidőszaki egységekre vonatkozóan meghatározott további értékeket is.

4.2.3.10. Földtani egység típusa (GeologicUnitTypeValue)

Földtani egységek típusait leíró fogalmak.

E kódlista megengedett értékei között az alábbi táblázatban meghatározott értékek és az adatszolgáltatók által bármely szinten meghatározott további értékek szerepelnek.

Ez a kódlista hierarchikus.

ÉrtékNévMeghatározásParent
geologicUnitföldtani egységAz ismeretlen, meghatározatlan, nem releváns típusú vagy a szószedetben nem szereplő típusba tartozó földtani egységek típusa.
allostratigraphicUnitallosztratigráfiai egységHatárolófelületek által meghatározott földtani egység. Nem feltétlenül rétegezett.geologicUnit
alterationUnitátalakulási egységÁtalakulási folyamat által meghatározott földtani egység.geologicUnit
biostratigraphicUnitbiosztratigráfiai egységFosszíliatartalom alapján meghatározott földtani egység.geologicUnit
chronostratigraphicUnitkronosztratigráfiai egységA valamely adott földtörténeti időszakban keletkezett kőzetek mindegyikét magában foglaló földtani egység.geologicUnit
geophysicalUnitgeofizikai egységGeofizikai tulajdonságai által meghatározott földtani egység.geologicUnit
magnetostratigraphicUnitmagnetosztratigráfiai egységMágneses jellemzők által meghatározott földtani egység.geophysicalUnit
lithogeneticUnitlitogenetikai egységKeletkezése által meghatározott földtani egység. A keletkezés az anyagi tulajdonságokban nyilvánul meg, ugyanakkor azonban a meghatározó tulajdonság nem az anyag.geologicUnit
artificialGroundmesterséges talajAnyaglerakás vagy -módosítás céljából végzett közvetlen emberi tevékenységgel összefüggő keletkezés által meghatározott földtani egység.lithogeneticUnit
excavationUnitkivájt egységOlyan földtani egység, amelyet kitermeléssel összefüggő emberi tevékenységből fakadó keletkezés határoz meg.lithogeneticUnit
massMovementUnittömegmozgási egységAnyagok gravitációs erő hatására lejtőn lefelé való elmozdulása által létrejött olyan földtani egység, amelyet a lerakódást kiváltó mozgás típusa és a lerakódásban megtestesülő egyes mozgástípusok egymáshoz való térbeli és időbeli viszonyulásának módja jellemez.lithogeneticUnit
lithologicUnitkőzettani egységA más egységekhez való viszonytól függetlenül kőzettanilag meghatározott földtani egység.geologicUnit
lithostratigraphicUnitkőzetrétegtani egységMegfigyelhető és megkülönböztető jellegű kőzettani tulajdonságok vagy kőzettani tulajdonságok és rétegtani viszonyok kombinációja alapján meghatározott földtani egység.geologicUnit
lithodemicUnitlitodemikus egységRétegződés nélküli kőzetrétegtani egység.lithostratigraphicUnit
lithotectonicUnitlitotektonikus egységSzerkezeti vagy deformációs alakzatok, kölcsönös viszonyok, keletkezés vagy történeti fejlődés alapján meghatározott földtani egység. A tartalmazott anyag lehet magmatikus, üledékes vagy metamorf.geologicUnit
deformationUnitdeformációs egységA deformáció jellege vagy a kibukkanásban megfigyelhető jellegzetes földtani szerkezet által meghatározott litotektonikus egység.lithotectonicUnit
pedostratigraphicUnitpedosztratigráfiai egységA (megszilárdult vagy megszilárdulatlan) rétegek sorozatán belül egyetlen talajtani szintet jelző földtani egység.geologicUnit
polarityChronostratigraphicUnitpolaritás-kronosztratigráfiai egységOlyan földtani egység, amelyet a kőzet valamely adott földtörténeti időszak folyamán lezajlott lerakódásakor vagy kristályosodásakor az elsődleges mágneses polaritásra vonatkozóan rögzült emlék határoz meg.geologicUnit

4.2.3.11. Geomorfológiai tevékenység (GeomorphologicActivityValue)

A geomorfológiai alakzatok aktivitási szintjét jelző fogalmak.

E kódlista megengedett értékei között az alábbi táblázatban meghatározott értékek és az adatszolgáltatók által bármely szinten meghatározott további értékek szerepelnek.

ÉrtékNévMeghatározás
activeaktívAktuálisan működő állapotban lévő vagy egyezményesen rövidnek tekintett időszak után reaktiválódott geomorfológiai folyamat.
dormantszunnyadóOlyan geomorfológiai folyamat, amely egy egyezményesen rövidnek tekintett időszak óta nem mutatta aktivitás jelét, amelyet ugyanakkor eredeti okai reaktiválhatnak, vagy ismételten kiválthatnak mesterségesen előidézett okok is, úgymint az emberi tevékenység.
reactivatedreaktiválódottA reaktiválódott geomorfológiai folyamatok olyan aktív geomorfológiai folyamatok, amelyek korábban szunnyadtak.
stabilisedstabilizálódottA stabilizálódott geomorfológiai folyamatok olyan inaktív folyamatok, amelyeket eredeti okaiktól helyreállító intézkedések védenek.
inactiveinaktívReliktumi vagy fosszilis geomorfológiai folyamat.

4.2.3.12. Kőzettan (LithologyValue)

Kőzettani leíró fogalmak.

E kódlista megengedett értékei között az alábbi táblázatban meghatározott értékek és az adatszolgáltatók által bármely szinten meghatározott további értékek szerepelnek.

Az adatszolgáltatók használhatják az ehhez a kódlistához az INSPIRE földtanról szóló műszaki útmutató dokumentumában meghatározott szűkebb értékeket is.

Ez a kódlista hierarchikus.

ÉrtékNévMeghatározásParent
compoundMaterialösszetett anyagFöldi anyagok, köztük esetlegesen más összetett anyagok szemcséinek aggregációjából álló földi anyag.
anthropogenicMaterialantropogén anyagTudottan mesterséges (emberhez köthető) eredetű anyag; a részletesebb osztályozáshoz az információk nem elégségesek.compoundMaterial
anthropogenicConsolidatedMaterialmegszilárdult antropogén anyagTudottan mesterséges (emberhez köthető) eredetű, megszilárdult anyag.anthropogenicMaterial
anthropogenicUnconsolidatedMaterialmegszilárdulatlan antropogén anyagTudottan mesterséges (emberhez köthető) eredetű, megszilárdulatlan anyag.anthropogenicMaterial
brecciabreccsaSzögletes, tört kőtörmelékből álló durva szemű anyag, jellemzően éles peremű, hegyes sarkú törmelékdarabokkal.compoundMaterial
compositeGenesisMaterialkompozit eredetű kőzetMeghatározatlan szilárdsági állapotú, előzetesen létező anyagokból a magmatikus és az üledékesedési folyamatok körén kívül eső földtani módosulások által kialakult anyag.compoundMaterial
compositeGenesisRockkompozit eredetű kőzetElőzetesen létező kőzetekből a magmatikus és az üledékesedési folyamatok körén kívül eső földtani módosulások által kialakult kőzet.compositeGenesisMaterial
faultRelatedMaterialtöréssel kapcsolatba hozható anyagRideg törés eredményeképpen kialakult, alapanyagot 10 %-nál magasabb arányban tartalmazó anyag, amelynek alapanyaga tektonikus szemcseméret-csökkenés révén finom szeművé vált anyag.compositeGenesisMaterial
impactGeneratedMaterialbecsapódás által generált anyagFöldön kívüli bolida becsapódásának eredményeként értelmezett, sokk-metamorfózisra utaló alakzatokat, pl. a mikroszkopikus síkoknak a szemcséken belüli vagy a repedési kúpoknál lévő deformálódását mutató anyag. Lehet breccsa vagy olvadt kőzet is.compositeGenesisMaterial
materialFormedInSurficialEnvironmentfelszíni környezetben kialakult anyagOlyan anyag, amely előzetesen létező kőzetekre ható mállasztó folyamatok eredményeképpen alakul ki, hasonló a hidrotermális és a metaszomatikus környezetekben lévő kőzetekhez, azonban földfelszíni környezeti hőmérséklet- és nyomásviszonyok között jön létre.compositeGenesisMaterial
rockkőzetEgy vagy több földi anyag megszilárdult aggregátuma, vagy meg nem különböztetett ásványi anyagból, illetve szilárd szerves anyagból álló test.compoundMaterial
aphaniteafanitA részletesebb kategorizáláshoz túlságosan finom szemcséjű kőzet.kőzet
sedimentaryRocküledékes kőzetOlyan cementálódott anyagból formálódott kőzet, amelynek eredete a következők egyike: szilárd töredékanyag levegő, víz vagy jég által való felhalmozása; olyan egyéb természetes közegek által eredményezett anyag, mint pl. az oldatokból való kicsapódás és a szerves anyagok felgyülemlése; biogén folyamatok során létrejött anyag, ideértve az élő szervezetek kiválasztását is.rock
tuffitetufitVagy piroklasztikus, vagy epiklasztikus eredetű, de nem egyértelműen meghatározható szemcséket 50 %-nál nagyobb, ugyanakkor tisztán piroklasztikus eredetű szemcséket 75 %-nál kisebb arányban tartalmazó kőzet.rock
sedimentaryMaterialüledékes anyagLevegő, víz vagy jég által felhalmozott, szilárd töredékanyag, vagy olyan egyéb természetes közegek által felhalmozott anyag, mint pl. az oldatokból való kémiai kicsapódás és az élő szervezetek kiválasztása.compoundMaterial
carbonateSedimentaryMaterialkarbonátos üledékanyagOlyan üledékes anyag, amelyen belül az elsődleges és/vagy átkristályosodott összetevőknek legalább az 50 %-a az üledékgyűjtőn belülről származó szemcsékben lévő karbonátos kőzetekből, azaz a kalcit, az aragonit és a dolomit közül egyből vagy többől áll.sedimentaryMaterial
chemicalSedimentaryMaterialkémiai üledékes anyagOlyan üledékes anyag, amely legalább 50 %-os arányban az üledékgyűjtő medencén belül lezajlott szervetlen kémiai folyamatok által létrejött anyagokból áll. Ide tartoznak a szervetlen kovás, a karbonátos, az evaporitos, a vasban gazdag és a foszfátos üledékek osztályai.sedimentaryMaterial
clasticSedimentaryMaterialklasztikus üledékes anyagOlyan meghatározatlan szilárdsági állapotú üledékes anyag, amelyet legalább 50 %-os arányban előzetesen létező földanyagok eróziójából, mállásából vagy csuszamlásából származó, és a lerakódás helyére mechanikus közegek, p. víz, szél, jég vagy a gravitáció által átszállított szemcsék alkotnak.sedimentaryMaterial
nonClasticSiliceousSedimentaryMaterialnem klasztikus kovás üledékes anyagOlyan üledékes anyag, amely legalább 50 %-os arányban a szilikátok közé tartozó, vagy kémiai, biológiai folyamatok révén közvetlenül a lerakódási felületre jutott, vagy az üledékgyűjtő medencén belül lezajlott kémiai, biológiai folyamatok által kialakult szemcsékben lévő ásványi anyagból áll.sedimentaryMaterial
organicRichSedimentaryMaterialszerves vegyületekben gazdag üledékes anyagOlyan üledékes anyag, amelyen belül az elsődleges üledékanyag legalább 50 %-os arányban szerves szénből áll.sedimentaryMaterial
igneousMaterialmagmatikus anyagMagmatikus folyamatok, pl. a magmának a kéregbe való betörése és kihűlése, vagy vulkánkitörés eredményeképpen létrejött földanyag.compoundMaterial
fragmentalIgneousMaterialmagmatikus töredékanyagOlyan meghatározatlan szilárdsági állapotú magmatikus anyag, amelynek kőzete 75 %-nál nagyobb arányban magmatikus kőzetformáló folyamatok eredményeképpen létrejött törmelékből áll.igneousMaterial
acidicIgneousMaterialsavas magmatikus anyagSiO2-t 63 %-nál nagyobb arányban tartalmazó magmatikus anyag.igneousMaterial
basicIgneousMaterialmagmatikus alapú anyagSiO2-t 45–52 % közötti arányban tartalmazó magmatikus anyag.igneousMaterial
igneousRockmagmatikus kőzetMagmatikus folyamatok, pl. a magmának a kéregbe való betörése és kihűlése, vagy vulkánkitörés eredményeképpen létrejött kőzet.igneousMaterial
intermediateCompositionIgneousMaterialköztes összetételű magmatikus anyagSiO2-t 52–63 % közötti arányban tartalmazó magmatikus anyag.igneousMaterial
unconsolidatedMaterialmegszilárdulatlan anyagOlyan szemcsék aggregátumából álló CompoundMaterial összetett anyag, amelyek nem tapadnak egymáshoz elég erősen ahhoz, hogy az aggregátum önmagában véve szilárdnak tekinthető legyen.compoundMaterial
naturalUnconsolidatedMaterialtermészetes megszilárdulatlan anyagTudottan természetes, azaz nem emberi tevékenység eredményeként kialakult megszilárdulatlan anyag.unconsolidatedMaterial
sedimentüledékA földfelszínen rétegeket alkotó olyan megszilárdulatlan anyag, amely levegő, víz vagy jég által szállított vagy lerakott szemcsék aggregátumából áll, vagy egyéb természetes közegek, pl. kémiai kicsapódás révén halmozódik fel.naturalUnconsolidatedMaterial

4.2.3.13. Feltérképezési keret (MappingFrameValue)

A MappedFeature példány kivetítési felületét jelző fogalmak.

E kódlista megengedett értékei között az alábbi táblázatban meghatározott értékek és az adatszolgáltatók által bármely szinten meghatározott további értékek szerepelnek.

ÉrtékNévMeghatározás
baseOfQuaternarynegyedidőszaki alapFőként a negyedidőszakban létrejött, megszilárdulatlan üledékes anyagból álló alap.
surfaceGeologyföldtani felszínOlyan szálban álló kőzet és felszíni lerakódások, amelyek a fedő talajréteg eltávolításával láthatóvá válnának, vagy a domborzati felszínen szabadon vannak.
topOfBasementaljzat tetejeA földkéreg üledékes vagy vulkáni lerakódások alatti felszíne, vagy tektonikusan továbbított kőzetegység.
topOfBedrockszálban álló kőzet tetejeAnnak az általában szilárd kőzetnek a felső felülete, amely állhat a domborzati felszínen szabadon, de amelyet boríthatnak egyéb megszilárdulatlan lerakódások is.

4.2.3.14. Természetes geomorfológiai alakzat típusa (NaturalGeomorphologicFeatureTypeValue)

Természetes geomorfológiai alakzatok típusait leíró fogalmak.

E kódlista megengedett értékei között az alábbi táblázatban meghatározott értékek és az adatszolgáltatók által bármely szinten meghatározott további értékek szerepelnek.

ÉrtékNévMeghatározás
naturalGeomorphologicFeaturetermészetes geomorfológiai alakzatA természet mozgató erői által létrehozott geomorfológiai alakzat.
drainagePatternvízhálózatA valamely adott területen belüli vízfolyásmedrek elrendezése, ideértve a vízmosásokat, az elsőrendű csatornázottságot, a magasabb rendű mellékfolyókat és a folyamokat is.
constructionalFeatureépülő alakzatOlyan helyszín vagy morfológiai képződmény, amely eredetét, alakját, helyzetét vagy általános jellegét lerakódási (felfelé építő) folyamatoknak, pl. üledék felgyülemlésének köszönheti.
destructionalFeaturepusztuló alakzatOlyan helyszín vagy morfológiai képződmény, amely eredetét, alakját, helyzetét vagy általános jellegét a talajfelszín le- vagy elkopása által eredményezett eróziós és mállási (degradációs) folyamatokból adódó anyageltávolítódásnak köszönheti.
degradationFeaturedegradált alakzatA földfelszín természetes mállási és eróziós folyamatok általi le- vagy elkopásának, illetve általános süllyedésének és csökkenésének eredményeképpen keletkező geomorfológiai alakzat, amelyek esetlegesen üledéktovábbítási folyamatokat is maguk után vonhatnak.
relicreliktumOlyan morfológiai képződmény, amely bomlást vagy aprózódást vészelt át, vagy anyaga nagyobb részének eltűnése után maradt vissza, mint pl. egy maradványsziget.
exhumedFeaturekitakart alakzatKorábban eltakart morfológiai képződmény, geomorfológiai felszín vagy paleoszol, amely a takaróköpeny eróziója révén ismét a felszínre került.
buriedFeatureeltemetett alakzatFiatalabb üledékek által eltakart morfológiai képződmény, geomorfológiai felszín vagy paleoszol.
pedimenthegylábfelszínHátráló lejtőjű domb vagy hegy lábánál kialakult olyan, leggyakrabban felülről kissé konkáv profilú, enyhén ereszkedő eróziós felszín, amely átvágja a környező fennsíkok kőzet- vagy üledékrétegeit.
erosionaleróziós alakzatokEróziós hatás, különösen folyóvíz által alakított talajfelszín.
hilldombA talajfelszín olyan kiemelkedő területeire vonatkozó általános fogalom, amelyek legalább 30, legfeljebb 300 méterrel nyúlnak a környező síkságok fölé, emellett rendszerint a határoló lejtőkhöz viszonyított névleges csúcsterülettel, jól kivehető, kerek körvonallal és a 15 százalékos értéket általában túllépő lejtőkkel bírnak.
interfluvevölgyközi hátDombok olyan geomorfológiai összetevője, amely azok legfelső, viszonylag sík vagy enyhén ereszkedő területéből áll; előfordul, hogy a párhuzamosan hátráló domblejtők vállai a fennsíkot összeszűkítik, vagy erősen konvex alakzatot eredményezve egyesülnek.
crestgerincDombok (szintvonalra merőleges) konvex lejtőkből álló geomorfológiai összetevője – alkotó lejtői képzik azt a keskeny, nagyjából lineáris felső dombterületet, hátságot vagy egyéb fennsíkot, amelynél a vállak olyan mértékben egyesültek, hogy csúcs alig vagy egyáltalán nem maradt; az erózió, a lejtővályog, a tömegmozgási folyamatok és az üledékek uralják.
headSlopeforráslejtőDombok (szintvonalra merőleges) oldalirányban konkáv domboldalterületből álló geomorfológiai összetevője, amely különösen vízfolyások útvonalainak forrásánál összetartó felszíni vízlefolyást eredményez.
sideSlopehomloklejtőDombok oldalirányban sík domboldalterületből álló geomorfológiai összetevője, amely döntően párhuzamos felszíni vízlefolyást eredményez. A szintvonalak rendszerint egyenesen haladnak.
noseSlopehegyorrlejtőDomboknak a domboldal kiszögellő végéből (oldalirányban konvex területéből) álló geomorfológiai összetevője, amely döntően széttartó felszíni vízlefolyást eredményez; a szintvonalak rendszerint konvex görbéket képeznek.
freeFacecsupasz falDombok kibukkanó csupasz kőzetből álló geomorfológiai összetevője, amelyről kőzettörmelékek, egyéb üledékek válnak le, majd hullanak a közvetlenül alatta lévő kolluviális lejtőre, és amely az utóbbi rézsűhajlásánál általában meredekebben áll; leginkább vállaknál és a lankásabb oldalaknál lévő helyzetekben található meg, előfordulhat, hogy hegyorrlejtő vagy homloklejtő egy részét, vagy akár egészét alkotja.
baseSlopelábazati lejtőDombok (szintvonalra merőleges) konkávtól a lineárisig terjedő alakú lejtőkből álló geomorfológiai összetevője, amely valamely adott domboldal alján – az oldalirányú alaktól függetlenül – kolluviális és lejtővályog-folyamatok, valamint üledékek által uralt törmeléklejtőt vagy prizmát képző terület.
mountainhegyA talajfelszín olyan kiemelkedő területeire vonatkozó általános fogalom, amelyek 300 méternél többel nyúlnak a környező síkságok fölé, emellett rendszerint a határoló lejtőkhöz viszonyított névleges csúcsterülettel és általában meredek (a 25 százalékos értéket túllépő) lejtőkkel bírnak; előfordulhat, hogy bírnak jelentős szabadon lévő, csupasz kőzetfelületekkel is, de az is, hogy nem.
mountaintophegytetőHegyek olyan geomorfológiai összetevője, amely azok legfelső, viszonylag sík vagy enyhén ereszkedő területéből áll, és amelyet viszonylag rövid, egyszerű, csupasz kőzetből, maradványokból vagy kis távolságra elhordott kolluviális üledékekből álló lejtők jellemeznek.
mountainslopehegylejtőA hegyek csúcs és láb közötti része.
mountainflankhegyoldalHegyek olyan geomorfológiai összetevője, amelyet igen hosszú, összetett lankásabb oldalak jellemeznek; ez utóbbiak gradiense viszonylag magas, igen sok különféle kolluviális üledéktakaróból, kibukkanó kőzetből vagy szerkezeti párkányból állhatnak.
mountainbasehegylábazatHegyek erősen konkávtól az enyhén konkávig terjedő alakú, kolluviális törmeléklejtőből vagy prizmából álló, a hegylejtő aljánál lévő geomorfológiai összetevője.
depressionsüllyedékA földfelszín bármely viszonylag lesüllyedt része, különösen a magasabb területekkel körülvett alacsonyan fekvő területek.
plainsíkságBármely alacsonyan fekvő, akár kicsi, akár nagy lapos terület; közelebbről véve, olyan kiterjedt régió, amelynek felszíne viszonylag egyenletes és sík, vagy enyhén hullámzó, alacsony számú, vagy nem kiugró egyenetlenségekkel szabdalt, amely régió lejtése ugyanakkor esetenként jelentős, és amely a környező területekhez képest általában alacsony fekvésű.
tectonicStructuraltektonikai és szerkezeti alakzatokRegionális vagy helyi szálban álló kőzetszerkezetekhez, vagy kéregmozgáshoz köthető terepfelszínek és morfológiai képződmények, továbbá döntően víz által okozott erózióhoz, de nem állandó (azaz folyóvízi, fluvioglaciális) medervízhozamhoz, vagy szél által okozott erózióhoz köthető geomorfológiai terepfelszínek és képződmények.
volcanicvulkanikus alakzatokAzokhoz a mélyben zajló (magmatikus) folyamatokhoz köthető geomorfológiai terepfelszínek és képződmények, amelyek által a magma és a társuló gázok felemelkednek a földkérgen keresztül, majd kiömlenek a földfelszínre és az atmoszférába.
hydrothermalhidrotermális alakzatokHidrotermális folyamatokhoz köthető geomorfológiai terepfelszínek és képződmények.
erosionSurfaceerodálódott felszínDöntően víz által okozott erózióhoz, de nem állandó (azaz folyóvízi, fluvioglaciális) medervízhozamhoz, vagy szél által okozott erózióhoz köthető geomorfológiai terepfelszínek és képződmények.
slopeGravitationallejtős és gravitációs alakzatokLejtős környezetekhez kapcsolódó, valamit a gravitációs erő működésének hatására kialakult geomorfológiai terepfelszínek és képződmények.
nivalPeriglacialPermafrosthavasi, periglaciális és állandóan fagyott alakzatokHóhoz, nem glaciális hideg éghajlatú környezethez köthető geomorfológiai terepfelszínek és képződmények; gleccserek és jégtakarók közelében előforduló geomorfológiai terepfelszínek és képződmények; a 0 °C-os hőmérsékletet legalább két éven át nem elérő földhöz, talajhoz vagy kőzethez köthető geomorfológiai terepfelszínek és képződmények.
glacialglaciális, fluvioglaciális, glaciolakusztris és glaciomarin alakzatokGlaciális, fluvioglaciális, glaciolakusztris és glaciomarin környezetekhez köthető geomorfológiai terepfelszínek és képződmények.
eolianeolikus alakzatokSzél által uralt környezetekhez köthető geomorfológiai terepfelszínek és képződmények.
marineLittoralCoastalWetlandtengeri, árapályövi és part menti vizes területek alakzataiA tengeri, sekély tengeri, partközeli és árapályövi környezetekben kialakult hullámzási vagy árapályi erők dinamikájához, valamint a növényzetnek otthont adó és/vagy sekély vizes területekhez köthető geomorfológiai terepfelszínek és képződmények.
karstChemicalWeatheringkarsztkorróziós és kémiai mállási alakzatokÁsványok feloldódása, emellett általában vízlefolyás által uralt geomorfológiai terepfelszínek és képződmények.
alluvialFluvialalluviális és folyóvízi alakzatokDöntően koncentrált vízáramláshoz (medervízhozamhoz) köthető geomorfológiai terepfelszínek és képződmények.
lacustrinetavi alakzatokSzárazföldi víztestekhez (tavakhoz) köthető geomorfológiai terepfelszínek és képződmények.
impactbecsapódási alakzatokFöldön kívüli anyag földfelszínbe való becsapódásához köthető geomorfológiai terepfelszínek és képződmények.

4.2.3.15. Tematikus osztály (ThematicClassValue)

Földtani alakzatok tematikus osztályozásához használható értékek.

E kódlista megengedett értékei között az adatszolgáltatók által meghatározott értékek szerepelnek.

4.2.3.16. Tematikus osztályozás (ThematicClassificationValue)

Földtani alakzatok tematikus osztályozásainak listája.

E kódlista megengedett értékei között az adatszolgáltatók által meghatározott értékek szerepelnek.

4.3. Geofizika (Geophysics)

4.3.1. Térobjektumtípusok

A Geofizika csomag a következő térobjektumtípusokat tartalmazza:

- Kampány (Campaign)

- Geofizikai mérés (Geophysical Measurement)

- Geofizikai objektum (Geophysical Object)

- Geofizikai objektumkészlet (Geophysical Object Set)

- Geofizikai szelvény (Geophysical Profile)

- Geofizikai állomás (Geophysical Station)

- Geofizikai mérősáv (Geophysical Swath)

4.3.1.1. Kampány (Campaign)

Térben és időben korlátozott tevékenység, melynek célja hasonló geofizikai mérések, feldolgozási eredmények vagy modellek előállítása.

Ez a típus a GeophObjectSet altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
campaignTypeAz adatok előállításának céljából végzett tevékenység típusa.CampaignTypeValue
surveyTypeA geofizikai kutatás típusa.SurveyTypeValue
clientA kutatás szereplője, aki részére az adatok készültek.RelatedPartyvoidable
contractorA kutatás szereplője, aki az adatokat előállította.RelatedPartyvoidable

Az alakot meghatározó attribútumnak GM_Surface típusúnak kell lennie.

4.3.1.2. Geofizikai objektum (GeophObject)

Geofizikai objektumok általános osztálya.

Ez a típus az SF_SpatialSamplingFeature altípusa.

Ez egy absztrakt típus.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
inspireIdA térbeli objektum külső objektumazonosítója.Identifier
citationGeofizikai dokumentációra utaló hivatkozás.DocumentCitation
projectedGeometryAz alakzat földfelszínre vonatkoztatott kétdimenziós vetülete (reprezentatív pontként, görbeként vagy lehatároló poligonként), amelyet egy adott INSPIRE megjelenítési szolgáltatás a térbeli objektum térképi kirajzolására használ.GM_Object
verticalExtentA kutatási tartomány függőleges kiterjedése.EX_VerticalExtentvoidable
distributionInfoTerjesztési metaadatok.MD_Distributorvoidable
largerWorkNagyobb munka, jellemzően kampány vagy projekt adathalmazának azonosítója.Identifiervoidable

A projectedGeometry attribútumnak GM_Point, GM_Curve vagy GM_Surface típusúnak kell lennie.

4.3.1.3. Geofizikai mérés (GeophMeasurement)

A geofizikai mérések általános térobjektumtípusa.

Ez a típus a GeophObject altípusa.

Ez egy absztrakt típus.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
relatedModelA mérés alapján létrehozott geofizikai modell azonosítója.Identifiervoidable
platformTypeAz a platform, amelyen a mérés elvégzésére sor került.PlatformTypeValue
relatedNetworkAnnak a nemzeti vagy nemzetközi megfigyelőhálózatnak a neve, amelyhez a létesítmény tartozik, vagy amelynek számára a mért adatokat szolgáltatják.NetworkNameValuevoidable

4.3.1.4. Geofizikai objektumkészlet (GeophObjectSet)

Geofizikai objektumokból álló gyűjtemények általános osztálya.

Ez a típus az SF_SpatialSamplingFeature altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
inspireIdA térbeli objektum külső objektumazonosítója.Identifier
citationGeofizikai dokumentációra utaló hivatkozás.DocumentCitation
verticalExtentA kutatási tartomány függőleges kiterjedése.EX_VerticalExtentvoidable
distributionInfoTerjesztési metaadatok.MD_Distributorvoidable
projectedGeometryAz alakzat földfelszínre vonatkoztatott kétdimenziós vetülete (reprezentatív pontként, görbeként vagy lehatároló poligonként), amelyet egy adott INSPIRE megjelenítési szolgáltatás a térbeli objektum térképi kirajzolására használ.GM_Object
largerWorkNagyobb munka adathalmazának azonosítója.Identifiervoidable

A projectedGeometry attribútumnak GM_Point, GM_Curve vagy GM_Surface típusúnak kell lennie.

4.3.1.5. Geofizikai szelvény (GeophProfile)

Térbeli görbére vonatkoztatott geofizikai mérés.

Ez a típus a GeophMeasurement altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
profileTypeGeofizikai szelvény típusa.ProfileTypeValue

Az alakot meghatározó attribútumnak GM_Curve típusúnak kell lennie.

4.3.1.6. Geofizikai állomás (GeophStation)

Egyetlen térbeli pontra vonatkoztatott geofizikai mérés.

Ez a típus a GeophMeasurement altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
stationTypeA geofizikai állomás típusa.StationTypeValue
stationRankA geofizikai állomások hierarchikus rendszerek részei is lehetnek. Az egyes állomások rangja fontosságukkal áll arányban.StationRankValuevoidable

Az alakot meghatározó attribútumnak GM_Point típusúnak kell lennie.

4.3.1.7. Geofizikai mérősáv (GeophSwath)

Térbeli felületre vonatkoztatott geofizikai mérés.

Ez a típus a GeophMeasurement altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
swathTypeA geofizikai mérősáv típusa.SwathTypeValue

Az alakot meghatározó attribútumnak GM_Surface típusúnak kell lennie.

4.3.2. Kódlisták

4.3.2.1. Kampánytípus (CampaignTypeValue)

Geofizikai kampány típusa.

E kódlista megengedett értékei között az alábbi táblázatban meghatározott értékek és az adatszolgáltatók által bármely szinten meghatározott további értékek szerepelnek.

ÉrtékNévMeghatározás
measurementmérésTerepi adatgyűjtési kampány.

4.3.2.2. Hálózatnév (NetworkNameValue)

Geofizikai hálózat neve.

E kódlista megengedett értékei között az alábbi táblázatban meghatározott értékek és az adatszolgáltatók által bármely szinten meghatározott további értékek szerepelnek.

ÉrtékNévMeghatározás
GSNGSNGlobal Seismographic Network
IMSIMSIMS Seismological network
INTERMAGNETINTERMAGNETInternational Real-time Magnetic Observatory Network
UEGNUEGNUnified European Gravity Network
WDCWDCWorld Data Center

4.3.2.3. Platformtípus (PlatformTypeValue)

Az adatgyűjtés helyének típusa.

E kódlista megengedett értékei között az alábbi táblázatban meghatározott értékek és az adatszolgáltatók által bármely szinten meghatározott további értékek szerepelnek.

ÉrtékNévMeghatározás
groundföldfelszínFöldi mérés.
landVehicleföldi járműFöldi járműről végzett mérés.
fixedWingAirplanerepülőgépMerev szárnyú légi járműről végzett mérés.
helicopterhelikopterHelikopterről végzett mérés.
seafloortengerfenékTengerfenék-alapú mérés.
researchVesselkutatóhajóHajóról végzett mérés.
satelliteműholdMűholdról végzett mérés.

4.3.2.4. Szelvénytípus (ProfileTypeValue)

Geofizikai szelvény típusa.

E kódlista megengedett értékei között az alábbi táblázatban meghatározott értékek és az adatszolgáltatók által bármely szinten meghatározott további értékek szerepelnek.

ÉrtékNévMeghatározás
boreholeLoggingfúrólyuk-szelvényezésFúrólyuk tengelye mentén, speciális mérőeszközzel végzett geofizikai mérés.
multielectrodeDCProfilemultielektródás egyenáramú szelvényezésTöbb elektródából álló mérőelrendezéssel adott szelvény mentén elvégzett egyenáramú (DC) ellenállás- és/vagy gerjesztett polarizációs (IP) mérés. Kétdimenziós ellenállás-tomográfia néven is ismert.
seismicLineszeizmikus vonalSzeizmikus forrásokból érkező akusztikus jelek vonal mentén történő rögzítésére használt geofizikai mérés, amelynek célja a Föld valamely adott keresztmetszetére érvényes szeizmikus jellemzők meghatározása.

4.3.2.5. Állomás rangja (StationRankValue)

Geofizikai állomás rangja.

E kódlista megengedett értékei között az alábbi táblázatban meghatározott értékek és az adatszolgáltatók által bármely szinten meghatározott további értékek szerepelnek.

ÉrtékNévMeghatározás
observatoryobszervatóriumÁllandó megfigyelési létesítmény folytonos monitoring-ütemtervvel.
secularStationszekuláris állomásA megfigyelt fizikai erőtér hosszú távú változásainak megfigyelésére szolgáló bázisállomás.
1stOrderBaseelsőrendű bázisValamely hatóság által fenntartott, legnagyobb pontosságú bázisállomás. Külső megfigyelők használják relatív mérési eredmények abszolút hálózathoz való kötéséhez.
2ndOrderBasemásodrendű bázisValamely hatóság által fenntartott, kisebb fontosságú, nagy pontosságú bázisállomás. Külső megfigyelők használják relatív mérési eredmények abszolút hálózathoz való kötéséhez.

4.3.2.6. Állomástípus (StationTypeValue)

Geofizikai (geophysical) állomás típusa.

E kódlista megengedett értékei között az alábbi táblázatban meghatározott értékek és az adatszolgáltatók által bármely szinten meghatározott további értékek szerepelnek.

ÉrtékNévMeghatározás
gravityStationgravitációállomásA gravitációs tér megfigyelésének célját szolgáló geofizikai állomás.
magneticStationmágnesességi állomásA mágneses tér megfigyelésének célját szolgáló geofizikai állomás.
seismologicalStationszeizmológiai állomásAz erős mozgással járó szeizmológiai események (földrengések) vagy a környezeti zaj megfigyelésének célját szolgáló geofizikai állomás.
verticalElectricSoundingvertikális elektromos szondázásFelszín alatti ellenállás és/vagy gerjesztett polarizáció (IP) meghatározása céljából 4 elektróda (AMNB) és egyenáram alkalmazásával végzett mérés. VES néven is ismert.
magnetotelluricSoundingmagnetotellurikus szondázásA természetes elektromágneses tér időbeli változásait felhasználó mérés, melynek célja a felszín alatti elektromos ellenállás változások kimutatása. MT néven is ismert.

4.3.2.7. Kutatástípus (SurveyTypeValue)

Geofizikai kutatás vagy adatrendszer típusa.

E kódlista megengedett értékei között az alábbi táblázatban meghatározott értékek és az adatszolgáltatók által bármely szinten meghatározott további értékek szerepelnek.

ÉrtékNévMeghatározás
airborneGeophysicalSurveylégi geofizikai kutatásLégi geofizikai mérési kampány.
groundGravitySurveyföldi gravitáció kutatásFöldi gravitációs mérési kampány.
groundMagneticSurveyföldi mágnesességi kutatásFöldi mágneses mérési kampány.
3DResistivitySurveyháromdimenziós ellenállás-mérésHáromdimenziós multielektródás egyenáramú mérési kampány.
seismologicalSurveyszeizmológiai felmérésSzeizmológiai mérési kampány.

4.3.2.8. Mérősávtípus (SwathTypeValue)

Geofizikai sáv típusa.

E kódlista megengedett értékei között az alábbi táblázatban meghatározott értékek és az adatszolgáltatók által bármely szinten meghatározott további értékek szerepelnek.

ÉrtékNévMeghatározás
3DSeismicsháromdimenziós szeizmikaSzeizmikus forrásokból érkező akusztikus jelek területi rögzítésére használt geofizikai mérés, amelynek célja a szeizmikus jellemzők valamely adott földtérfogaton belüli háromdimenziós eloszlásának meghatározása.

4.4. Hidrogeológia (Hydrogeology)

4.4.1. Térobjektumtípusok

A Hidrogeológia csomag a következő térobjektumtípusokat tartalmazza:

- Aktív kút (Active Well)

- Vízzáró réteg (Aquiclude)

- Víztartó réteg (Aquifer)

- Víztartórendszer (Aquifer System)

- Vízmegkötő (vízrekesztő) réteg (Aquitard)

- Felszín alatti víztest (Groundwater Body)

- Hidrogeológiai objektum (Hydrogeological Object)

- Épített hidrogeológiai objektum (Man-made Hydrogeological Object)

- Természetes hidrogeológiai objektum (Natural Hydrogeological Object)

- Hidrogeológiai egység (Hydrogeological Unit)

4.4.1.1. Aktív kút (ActiveWell)

A víztartó réteg felszín alatti vízi erőforrásaira hatással bíró kút.

Ez a típus a HydrogeologicalObjectManMade altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
activityTypeA kút által végzett tevékenység típusa.ActiveWellTypeValue

Asszociációs szerepMeghatározásTípusVoidability
groundWaterBodyAz a GroundWaterBody, amelyből az ActiveWell vízi erőforrásokat von ki.GroundWaterBodyvoidable
environmentalMonitoringFacilityA kapcsolódó EnvironmentalMonitoringFacility.EnvironmentalMonitoringFacilityvoidable
boreholeAz a Borehole, amelyen az ActiveWell alapul.Boreholevoidable

4.4.1.2. Vízzáró réteg (Aquiclude)

Át nem eresztő kőzettest vagy üledékréteg, amely gátolja a felszín alatti víz áramlását.

Ez a típus a HydrogeologicalUnit altípusa.

4.4.1.3. Víztartó réteg (Aquifer)

Víztároló, vízáteresztő kőzetből vagy megszilárdulatlan anyagokból (kavics, homok iszap vagy agyag) álló nedves földalatti réteg, amelyből vízkút használatával a felszín alatti víz sikeresen vonható ki.

Ez a típus a HydrogeologicalUnit altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
aquiferTypeA víztartó réteg típusa.AquiferTypeValue
mediaTypeAnnak a közegnek az osztályzása, amelyen keresztül a felszín alatti víz áramlik.AquiferMediaTypeValue
isExploitedAzt jelzi, használja-e ki a víztartó rétegből származó felszín alatti vizet kút vagy más víztápfelület.Booleanvoidable
isMainInSystemAzt jelzi, hogy a víztartó réteg a víztartórendszer fő hasznos víztartó rétege-e.Booleanvoidable
vulnerabilityToPollutionOlyan mutatóérték vagy értékintervallum, amely a víztartó réteget fenyegető, a földtani szerkezetből, a hidrogeológiai környezetből és valós vagy lehetséges szennyezőanyag-forrás létezéséből eredő kockázatok elképzelhető fokát határozza meg.QuantityValuevoidable
permeabilityCoefficientAz a térfogat, amely kitölthető az egységnyi nyomáskülönbség fenntartása mellett valamely adott porózus anyag egységnyi méretű kockáján egységnyi idő alatt átáramló összenyomhatatlan folyadékkal.QuantityValuevoidable
storativityCoefficientValamely adott víztartó réteg víztárolási képessége.QuantityValuevoidable
hydroGeochemicalRockTypeA kőzettípus az oldható kőzetösszetevők, valamint az utóbbiak által a felszín alatti vízre gyakorolt hidrogeokémiai hatás tekintetében.HydroGeochemicalRockTypeValuevoidable

Asszociációs szerepMeghatározásTípusVoidability
aquitardAz Aquifer víztartó réteget szétválasztó egy vagy több Aquitard vízmegkötő, vízrekesztő réteg.Aquitardvoidable
hydrogeologicalObjectA víztartó réteghez kapcsolódó HydrogeologicalObject objektum(ok).HydrogeologicalObjectvoidable
aquiferSystemAz az adott AquiferSystem víztartórendszer, amelyhez az Aquitard vízmegkötő réteg tartozik.AquiferSystemvoidable

4.4.1.4. Víztartórendszer (AquiferSystem)

Víztartó és vízmegkötő rétegek olyan gyűjteménye, amelyek együtt a felszín alatti víz környezetét alkotják - tehát azok a "közlekedőedények", amelyeket víz tölt, vagy tölthet ki.

Ez a típus a HydrogeologicalUnit altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
isLayeredAzt jelzi, egynél több rétegből áll-e az AquiferSystem víztartórendszer.Booleanvoidable

Asszociációs szerepMeghatározásTípusVoidability
aquitardAz az egy vagy több Aquitard vízmegkötő, vízrekesztő réteg, amelyet az AquiferSystem víztartórendszer magában foglal.Aquitardvoidable
aquicludeAz AquiferSystem víztartórendszert körülzáró Aquiclude vízzáró réteg.Aquicludevoidable
aquiferAz az egy vagy több Aquifer víztartó réteg, amelyet az AquiferSystem víztartórendszer magában foglal.Aquifervoidable

4.4.1.5. Vízmegkötő, vízrekesztő réteg (Aquitard)

Olyan telített, de gyenge vízáteresztő képességű ágy, amely gátolja a felszín alatti víz mozgását.

Ez a típus a HydrogeologicalUnit altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
approximatePermeabilityCoefficientAz a térfogat, amely kitölthető az egységnyi nyomáskülönbség fenntartása mellett valamely adott porózus anyag egységnyi méretű kockáján egységnyi idő alatt átáramló összenyomhatatlan folyadékkal.QuantityValuevoidable
approximateStorativityCoefficientValamely adott víztartó réteg víztárolási képessége.QuantityValuevoidable

Asszociációs szerepMeghatározásTípusVoidability
aquiferSystemAz az AquiferSystem víztartórendszer, amelynek az Aquitard vízmegkötő, vízrekesztő réteg része.AquiferSystemvoidable
aquiferAz Aquitard vízmegkötő, vízrekesztő réteg által elválasztott Aquifer víztartó rétegek.Aquifervoidable

4.4.1.6. Felszín alatti víztest (GroundWaterBody)

A felszín alatti víznek egy víztartó rétegen vagy víztartó rétegekből álló rendszeren belül lehatárolható, a közelben lévő felszín alatti víztestektől hidraulikusan elszigetelt része.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
inspireIdA térbeli objektum külső objektumazonosítója.Identifier
approximateHorizontalExtendA GroundWaterBody felszín alatti víztest határát meghatározó geometria.GM_Surfacevoidable
conditionOfGroundWaterBodyA felszín alatti víz emberi tevékenység által eredményezett változásának közelítő foka.ConditionOfGroundwaterValue
mineralizationA víz fő kémiai jellemzőinek egyike. Egy-egy adott érték a vízben oldott valamennyi kémiai összetevő koncentrációértékének összege.WaterSalinityValuevoidable
piezometricStateA GroundwaterBody felszín alatti víztest vízszintjének piezometrikus állapotát határozza meg.PiezometricStatevoidable
beginLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ez a verziója bekerült a téradatkészletbe, vagy módosították a téradatkészletben.DateTimevoidable
endLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ezt a verzióját felváltották a téradatkészletben, vagy onnan visszavonták.DateTimevoidable

Asszociációs szerepMeghatározásTípusVoidability
activeWellAz az ActiveWell, amely a GroundwaterBody-ból vízi erőforrásokat kivonva megváltoztatja annak állapotát.ActiveWellvoidable
aquiferSystemA GroundWaterBody-t magában foglaló AquiferSystem víztartórendszer.AquiferSystemvoidable
hydrogeologicalObjectNaturalA GroundwaterBody-valinterakcióban lévő HydrogeologicalObjectNatural.HydrogeologicalObjectNaturalvoidable
observationWellA GroundWaterBody-t figyelő megfigyelőkutak.EnvironmentalMonitoringFacilityvoidable

4.4.1.7. Hidrogeológiai objektum (HydrogeologicalObject)

A hidrogeológiai rendszerrel interakcióban lévő, ember által épített létesítmények és természetes alakzatok absztrakt osztálya.

Ez egy absztrakt típus.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
inspireIdA térbeli objektum külső objektumazonosítója.Identifier
geometryA HydrogeologicalObject térbeli helyét meghatározó geometria.GM_Primitive
nameA HydrogeologicalObject neve vagy kódja.PT_FreeTextvoidable
descriptionA HydrogeologicalObject leírása.PT_FreeTextvoidable
beginLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ez a verziója bekerült a téradatkészletbe, vagy módosították a téradatkészletben.DateTimevoidable
endLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ezt a verzióját felváltották a téradatkészletben, vagy onnan visszavonták.DateTimevoidable

Asszociációs szerepMeghatározásTípusVoidability
aquiferA HydrogeologicalObjectnek helyet adó Aquifer.Aquifervoidable

4.4.1.8. Épített hidrogeológiai objektum (HydrogeologicalObjectManMade)

Ember által épített hidrogeológiai objektum.

Ez a típus a HydrogeologicalObject altípusa.

Ez egy absztrakt típus.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
validFromA hidrogeológiai objektum jogszerű létrehozásának hivatalos dátuma és ideje.DateTimevoidable
validToA hidrogeológiai objektum használata jogszerű megszűnésének dátuma és ideje.DateTimevoidable
statusCodeValamely adott, épített hidrogeológiai objektum hivatalos állapotát meghatározó kód.StatusCodeTypeValuevoidable

4.4.1.9. Természetes hidrogeológiai objektum (HydrogeologicalObjectNatural)

Természetes folyamatok által létrejött hidrogeológiai objektum.

Ez a típus a HydrogeologicalObject altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
naturalObjectTypeA természetes hidrogeológiai objektum típusa.NaturalObjectTypeValue
waterPersistenceA vízáramlás állandóságának foka.WaterPersistenceValuevoidable
approximateQuantityOfFlowValamely adott, természetes hidrogeológiai objektum vízadóképességét meghatározó hozzávetőleges érték.QuantityValuevoidable

Asszociációs szerepMeghatározásTípusVoidability
groundWaterBodyAz a GroundWaterBody felszín alatti víztest, amellyel a természetes hidrogeológiai objektum interakcióban van.GroundWaterBodyvoidable

4.4.1.10. Hidrogeológiai egység (HydrogeologicalUnit)

A litoszféra megkülönböztető jellegű víztartási és -vezetési paraméterekkel bíró része.

Ez a típus a GeologicUnit altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
descriptionA HydrogeologicalUnit leírása.PT_FreeTextvoidable
approximateDepthA HydrogeologicalUnit példányának közelítő mélysége.QuantityValuevoidable
approximateThicknessA HydrogeologicalUnit közelítő vastagsága.QuantityValuevoidable
beginLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ez a verziója bekerült a téradatkészletbe, vagy módosították a téradatkészletben.DateTimevoidable
endLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ezt a verzióját felváltották a téradatkészletben, vagy onnan visszavonták.DateTimevoidable

Asszociációs szerepMeghatározásTípusVoidability
geologicStructureEgy vagy több HydrogeologicalUnit-ot hoz társítási viszonyba egy adott GeologicStructureral.GeologicStructurevoidable

4.4.2. Adattípusok

4.4.2.1. Hidrogeológiai felszín (HydrogeologicalSurface)

A felszín alatti víz tükrét valamely adott helyi vagy regionális területre értelmezve ábrázoló, interpolált felszín.

Ez egy unió típus.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
surfaceRectifiedGridOlyan felszín, amelynek tartománya javított rács.RectifiedGridCoverage
surfaceReferenceableGridOlyan felszín, amelynek tartománya vonatkoztatható rácsból áll.ReferenceableGridCoverage
surfacePointCollectionPontokban végzett megfigyelések gyűjteményeként ábrázolt hidrogeológiai felszín.PointObservationCollection

4.4.2.2. Piezometrikus állapot (PiezometricState)

Valamely adott GroundWaterBody felszín alatti víztest piezometrikus állapota.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
observationTimeA felszín alatti víz állapotára vonatkozó megfigyelés dátuma és ideje.DateTime
piezometricSurfaceA víz által hézagmentes házzal ellátott kutakban elért emelkedési szintet ábrázoló felszín.HydrogeologicalSurface

4.4.2.3. Mennyiségérték (QuantityValue)

Egyetlen mennyiségi értéket vagy mennyiségi értékek tartományát magában foglaló adattároló.

Ez egy unió típus.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
singleQuantityFolytonos mennyiség értékének tárolásában alkalmazott skaláris, decimálisan, mértékegységgel együtt ábrázolt összetevő.Quantity
quantityIntervalMennyiségi értéktartományt meghatározó decimális pár mértékegységgel.QuantityRange

4.4.3. Kódlisták

4.4.3.1. Aktív kút típusa (ActiveWellTypeValue)

Aktív kutak típusai.

E kódlista megengedett értékei között az alábbi táblázatban meghatározott értékek és az adatszolgáltatók által bármely szinten meghatározott további értékek szerepelnek.

ÉrtékNévMeghatározás
exploitationkiemelésFelszín alatti víz különféle célokra (háztartási, ipari, vízellátási tápfelület és egyebek) való kivonása víztartó rétegből.
rechargevízpótlása) Víztartó réteget tápláló kutak: alkalmazásuk célja a kiapadt víztartó rétegek vizének pótlása számos különféle olyan forrásból, mint pl. a tavak, folyamok, háztartási szennyvizet tisztító telepek, más víztartó rétegek stb.
b) Sós víz behatolását gátló kutak: alkalmazásuk célja az édes vizet tartó rétegekbe vizet besajtolva a sós víznek azokba való bejutását meggátolni.
c) Süllyedésgátló kutak: alkalmazásuk célja a kőolajat vagy földgázt nem tartalmazó üregekbe folyadékokat befecskendezve az édes víz elvonásával összefüggésbe hozható süllyedés mérséklése vagy kizárása.
dewateringvíztelenítésVíznek a talajvízszint csökkentését célzó eltávolítása víztartó réteget adó szilárd anyagból vagy talajból, pl. egy jelentősebb, magas talajvízszint által gátolt építkezési projekt tereprendezési szakaszában. Általában „vízlecsapoló” szivattyúk használatával jár együtt.
decontaminationszennyeződésmentesítésHelyreállítási programokban alkalmazott, valamely adott víztartó réteg szennyezettségét csökkentő kút.
disposalártalmatlanításOlyan kút, gyakran kimerült kőolaj- vagy földgázkút, amelybe folyékony hulladékok ártalmatlanítás céljából besajtolhatók. Az ártalmatlanítási kutak általában az édesvizet tartó rétegek beszennyeződésének elkerülését célzó jogszabályi előírások hatálya alatt állnak.
waterExploratoryvízkutatásÚj felszín alatti víztest keresésének céljából fúrt kút.
thermalhévízKülönféle termál- (pl. balneológiai) célokat szolgáló hévíz kivonására alkalmazott kút.
observationmegfigyelésMegfigyelési célokra használt kút.

4.4.3.2. Víztartó közegének típusa (AquiferMediaTypeValue)

A víztartó közeg jellemzőit leíró értékek.

E kódlista megengedett értékei között az alábbi táblázatban meghatározott értékek és az adatszolgáltatók által bármely szinten meghatározott további értékek szerepelnek.

ÉrtékNévMeghatározás
fracturedrepedezettA repedezett víztartó réteg olyan kőzet, amelyen a felszín alatti víz az egyébként szilárd kőzet repedésein, hasadékain vagy törésein áthaladva jut keresztül.
porousporózusA porózus közegek azok a víztartó rétegek, amelyek önálló szemcsék, pl. homok- vagy kavicsszemek aggregátumaiból állnak – a felszín alatti víz áramlása és áthaladása az egyes szemek közötti résekben történik.
karstickarsztosA karsztos víztartó rétegek olyan repedezett víztartó rétegek, amelyeknek repedései oldódás révén nagyobbá váltak, így nagy csatornákká, vagy akár barlangokká alakultak.
compoundösszetettPorózus, karsztos és/vagy repedezett víztartó réteget egyaránt magában foglaló kombináció.
karsticAndFracturedkarsztos és repedezettKarsztos és repedezett víztartó réteget egyaránt magában foglaló kombináció.
porousAndFracturedporózus és repedezettPorózus és repedezett víztartó réteget egyaránt magában foglaló kombináció.

4.4.3.3. Víztartó réteg típusa (AquiferTypeValue)

Víztartó rétegek típusai.

E kódlista megengedett értékei között csak az alábbi táblázatban meghatározott értékek szerepelnek.

ÉrtékNévMeghatározás
confinedSubArtesianzárt szubartéziVizet két, viszonylag kevéssé áteresztő határ között tartalmazó víztartó réteg. A zárt víztartó réteget megcsapoló kútban a víz szintje a réteg teteje felett áll, ugyanakkor a réteg feletti anyagban esetlegesen jelen lévő talajvízszintnél magasabb és alacsonyabb egyaránt lehet. A víz szintje nem emelkedik a talaj felszíne fölé.
confinedArtesianzárt artéziVizet két, viszonylag kevéssé áteresztő határ között tartalmazó víztartó réteg. A zárt víztartó réteget megcsapoló kútban a víz szintje a réteg teteje felett áll, ugyanakkor a felső anyagban esetlegesen jelen lévő talajvízszintnél magasabb és alacsonyabb egyaránt lehet. A víz szintje a talaj felszíne fölé emelkedik, így az a kútból szabadon kiszökik.
unconfinednem zártOlyan víztartó réteg, amely nem nyomás alatt lévő vizet tartalmaz. A kútban lévő víz szintje azonos a kúton kívüli talajvíz szintjével.

4.4.3.4. Condition Of Groundwater Felszín alatti víz állapota (ConditionOfGroundwaterValue)

A felszín alatti víz emberi tevékenység által eredményezett változásának közelítő fokát jelző értékek.

E kódlista megengedett értékei között csak az alábbi táblázatban meghatározott értékek szerepelnek.

ÉrtékNévMeghatározás
naturaltermészetesA felszín alatti víz mennyisége vagy minősége kizárólag természetes tényezőkön múlik.
lightlyModifiedenyhén módosítottA felszín alatti víz mennyisége vagy minősége döntően természetes tényezőkön múlik, némi befolyással azonban az emberi tevékenység is bír rá.
modifiedmódosítottA felszín alatti víz mennyisége vagy minősége emberi tevékenység révén módosult.
stronglyModifiedjelentősen módosultA felszín alatti víz mennyisége vagy minősége emberi tevékenység révén módosult, és számos paraméter értéke túllépi az ivóvízszabványokban megszabottakat.
unknownismeretlenA felszín alatti víz állapotának természetes helyzete ismeretlen.

4.4.3.5. Hidrogeokémiai kőzettípus (HydroGeochemicalRockTypeValue)

A felszín alatti víz környezetének hidrogeokémiai állapotát leíró értékek.

E kódlista megengedett értékei között az alábbi táblázatban meghatározott értékek és az adatszolgáltatók által bármely szinten meghatározott további értékek szerepelnek.

ÉrtékNévMeghatározás
silicaticszilikátosFelszín alatti víz szilikátos hidrokémiai típusa.
carbonatickarbonátosFelszín alatti víz karbonátos hidrokémiai típusa.
sulfaticszulfátosFelszín alatti víz szulfátos hidrokémiai típusa.
chloridickloridosFelszín alatti víz kloridos hidrokémiai típusa.
organicszervesFelszín alatti víz szerves hidrokémiai típusa.

4.4.3.6. Természetes objektum típusa (NaturalObjectTypeValue)

Természetes objektumok típusai.

E kódlista megengedett értékei között az alábbi táblázatban meghatározott értékek és az adatszolgáltatók által bármely szinten meghatározott további értékek szerepelnek.

ÉrtékNévMeghatározás
springforrásBármely olyan természetes helyzet, amelyben a felszín alatti víz a földfelszínre áramlik. A források tehát olyan helyek, amelyeken a víztartó réteg találkozik a talajfelszínnel.
seepszivárgóOlyan nyirkos vagy nedves hely, amelynél földalatti víztartó rétegből eredő felszín alatti víz eléri a földfelszínt.
swallowHolevíznyelőEzek a Föld felszínén lévő természetes süllyedékek és lyukak, amelyek felszakadt barlangszáj, töbör és egyéb neveken is ismerek, a legtöbbször karsztos folyamatok révén jönnek létre, azaz karbonátos kőzetek kémiai feloldódása vagy a pl. a homokkőben végbemenő alámosás által.
fenlápTeljes egészében vagy egy részében vízzel borított lapály, rendszerint szikes tőzegtalajjal és jellegzetes növényzettel (pl. sással, náddal).
notSpecifiednincs meghatározvaOlyan meghatározatlan helyek, ahol a felszín alatti víz eléri a felszínt.

4.4.3.7. Állapotkódtípus (StatusCodeTypeValue)

Ember által épített hidrogeológiai objektumok állapotait leíró értékek.

E kódlista megengedett értékei között az alábbi táblázatban meghatározott értékek és az adatszolgáltatók által bármely szinten meghatározott további értékek szerepelnek.

ÉrtékNévMeghatározás
abandonedDryelhagyott, kiszáradtVízhiány miatti elhagyás.
abandonedInsufficientelhagyott, elégtelen mennyiségű vízElégtelen vízmennyiség miatti elhagyás.
abandonedQualityelhagyott, gyenge vízminőségVízminőségi okok miatti elhagyás.
deepenedmélyítettA fúrásmélység megnövelése.
newújKorábban nem használt helyen létrehozott fúrólyuk.
notInUsehasználaton kívülJellegtől függetlenül minden használat beszüntetése.
reconditionedkijavítvaOlyan kút, amely funkcionalitásának javítását célzó helyreállítási munkálatokon esett át.
standbykészenlétiKizárólag minden egyéb megoldás hiánya esetén igénybe vett lefejtési lehetőség.
unfinishedbefejezetlenBefejezetlen szerkezet vagy furat.
unknownismeretlenIsmeretlen vagy meghatározatlan állapot.

4.4.3.8. Vízállandóság (WaterPersistenceValue)

A víz hidrológiai állandóságának típusai.

E kódlista megengedett értékei között az alábbi táblázatban meghatározott értékek és az adatszolgáltatók által bármely szinten meghatározott további értékek szerepelnek.

ÉrtékNévMeghatározás
intermittentidőszakosAz év egy részében telített és/vagy áramló.
seasonalévszakosAdott évszakokban, pl. ősszel/télen telített és/vagy áramló.
perennialállandóA talajvízszint alatt fekvő ágyának köszönhetően egész évben telített és/vagy áramló.
notSpecifiednincs meghatározvaHidrológiai állandóságának tekintetében meghatározatlan típusú víztest.
ephemeralefemerCsapadékhullás során és közvetlenül azt követően telített és/vagy áramló.

4.4.3.9. A víz sótartalma (WaterSalinityValue)

Sótartalom szerinti osztályokat jelző kódlista.

E kódlista megengedett értékei között az alábbi táblázatban meghatározott értékek és az adatszolgáltatók által bármely szinten meghatározott további értékek szerepelnek.

ÉrtékNévMeghatározás
ultraFreshWaternagyon édes vízIgen alacsony sótartalmú víz. A sótartalom megfelel az esővízének, vagy ahhoz igen közel áll.
freshWaterédesvízAz édesvíz fogalma olyan oldott sókat alacsony koncentrációban tartalmazó víztestekre utal, mint pl. kisebb és nagyobb tavak, patakok és folyamok.
brackishWaterbrakkvízA brakkvíz sótartalma az édesvízénél magasabb, a tengervízénél azonban alacsonyabb. Keletkezhet tengervíznek édesvízzel való keveredése során, mint pl. a folyódeltákban, és előfordulhat sós fosszilis víztartó rétegekben is.
salineWatersósvízA sósvíz olyan víz, amely oldott sókat igen jelentős koncentrációban tartalmaz. A tengervíz sótartalma mintegy 35 000 ppm, ami a 35 g/l értéknek felel meg.
brineWatertelített sósvízA telített sósvíz sóval tejesen, vagy szinte teljesen telített.

4.5. Rétegek

A Földtan téradattéma rétegei

Réteg neveRéteg címeTérobjektumtípus
GE.GeologicUnitFöldtani egységekMappedFeature (olyan térbeli objektumok, amelyeknek meghatározási tulajdonsága GeologicUnit típusú)
GE <Kódlistaérték> (1)<ember által olvasható név>MappedFeature (olyan térbeli objektumok, amelyeknek meghatározási tulajdonsága GeologicFeature típusú és amelyek (a themeClass tulajdonság alkalmazásával) egyazon tematikus osztályozás szerint kapnak besorolást)
Például: GE.ShrinkingAndSwelling ClaysPéldául: zsugorodó és duzzadó agyagok(themeClassification: ThematicClassificationValue)
GE.GeologicFaultFöldtani törésekMappedFeature (olyan térbeli objektumok, amelyek meghatározási tulajdonsága ShearDisplacementStructure típusú)
GE.GeologicFoldFöldtani redőkMappedFeature (olyan térbeli objektumok, amelyeknek meghatározási tulajdonsága Fold típusú)
GE.GeomorphologicFeatureGeomorfológiai alakzatokMappedFeature (olyan térbeli objektumok, amelyeknek meghatározási tulajdonsága GeomorphologicFeature típusú)
GE.BoreholeFúrólyukakBorehole
GE.AquiferVíztartó rétegekMappedFeature (olyan térbeli objektumok, amelyeknek meghatározási tulajdonsága Aquifer típusú)
GE.AquicludeVízzáró rétegekMappedFeature (olyan térbeli objektumok, amelyeknek meghatározási tulajdonsága Aquiclude típusú)
GE.AquitardVízmegkötő rétegekMappedFeature (olyan térbeli objektumok, amelyeknek meghatározási tulajdonsága Aquitard típusú)
GE.AquiferSystemsVíztartórendszerekMappedFeature (olyan térbeli objektumok, amelyeknek meghatározási tulajdonsága AquiferSystem típusú)
GE.GroundwaterbodyFelszín alatti víztestekGroundwaterbody
GE.ActiveWellAktív kutakActiveWell
GE <Kódlistaérték> (2)<ember által olvasható név>GeophStation (stationType: StationTypeValue)
Például: GE.gravityStationPéldául: Gravitációállomások
GE <Kódlistaérték> (3)<ember által olvasható név>GeophStation (profilType: ProfileTypeValue)
Például: GE.seismicLinePéldául: Szeizmikus vonal
GE <Kódlistaérték> (4)<ember által olvasható név>GeophStation (surveyType: SurveyTypeValue)
Például: GE.groundGravitySurveyPéldául: Földi gravitációfelmérések
GE <Kódlistaérték> (5)<ember által olvasható név>Campaign (surveyType: SurveyTypeValue)
Például: GE.groundMagneticSurveyPéldául: Földi mágnesességi felmérések
GE.Geophysics.3DSeismicsháromdimenziós szeizmológiaGeophSwath
(1) A 14. cikk (3) bekezdésével összhangban minden egyes kódlistaértékhez egy réteget kell hozzáférhetővé tenni.
(2) A 14. cikk (3) bekezdésével összhangban minden egyes kódlistaértékhez egy réteget kell hozzáférhetővé tenni.
(3) A 14. cikk (3) bekezdésével összhangban minden egyes kódlistaértékhez egy réteget kell hozzáférhetővé tenni.
(4) A 14. cikk (3) bekezdésével összhangban minden egyes kódlistaértékhez egy réteget kell hozzáférhetővé tenni.
(5) A 14. cikk (3) bekezdésével összhangban minden egyes kódlistaértékhez egy réteget kell hozzáférhetővé tenni.

IV. MELLÉKLET

A 2007/2/EK IRÁNYELV III. MELLÉKLETÉBEN FELSOROLT TÉRADATTÉMÁKRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

1. STATISZTIKAI EGYSÉGEK

1.1. A Statisztikai egységek téradattéma szerkezete

A Statisztikai egységek téradattéma vonatkozásában megadott típusok a következő csomagokba rendezhetők:

- Statisztikai egységek - Alap (Statistical Units Base)

- Statisztikai egységek - Vektor (Statistical Units Vector)

- Statisztikai egységek - Rács (Statistical Units Grid)

1.2. Statisztikai egységek - Alap

1.2.1. Térobjektumtípusok

A Statisztikai egységek - Alap csomag a Statisztikai egység térobjektumtípust tartalmazza.

1.2.1.1. Statisztikai egység (StatisticalUnit)

Statisztikai információk terjesztésére vagy felhasználására szolgáló egység.

Ez egy absztrakt típus.

1.3. Statisztikai egységek - Vektor

1.3.1. Térobjektumtípusok

A Vektor csomag a következő térobjektumtípusokat tartalmazza:

- Vektoros statisztikai egység (Vector Statistical Unit)

- Területi statisztikai egység (Area Statistical Unit)

- Statisztikai tesszelláció (Statistical Tesselation)

- Változás (Evolution)

1.3.1.1. Vektoros statisztikai egység (VectorStatisticalUnit)

Vektorgeometriai rendszerben (pontként, vonalként vagy felületként) ábrázolt statisztikai egység.

Ez a típus a StatisticalUnit altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
inspireIdA térbeli objektum külső objektumazonosítója.Identifier
thematicIdValamely adott információs téma térbeli objektumaira alkalmazott leíró jellegű egyedi objektumazonosító.ThematicIdentifier
countryAnnak az országnak a kódja, amelyhez az objektum tartozik.CountryCode
geographicalNameAz objektum lehetséges földrajzi nevei.GeographicalName
validityPeriodAz az időszak, amikor a statisztikai egység alkalmazása az elképzelések szerint előnyben részesítendő, és az az időszak, amikor nem.TM_Period
referencePeriodAz az időszak, amelyre vonatkozóan az adatok az elképzelések szerint statisztikai egységekben képet adnak a területi körzetről.TM_Period
beginLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ez a verziója bekerült a téradatkészletbe, vagy módosították a téradatkészletben.DateTimevoidable
endLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ezt a verzióját felváltották a téradatkészletben, vagy onnan visszavonták.DateTimevoidable

Asszociációs szerepMeghatározásTípusVoidability
geometryA vektoros statisztikai egység geometriai ábrázolásai.VectorStatisticalUnitGeometry
evolutionsA statisztikai egység összes eddigi változása.Evolutionvoidable

Azoknak a vektoros statisztikai egységeknek, amelyeknek vonatkoztatási geometriája a GM_MultiSurface osztály valamely példánya, a speciális AreaStatisticalUnit osztály egy-egy példányának kell lenniük.

1.3.1.2. Területi statisztikai egység (AreaStatisticalUnit)

Olyan vektoros statisztikai egység, amelynek vonatkoztatási geometriája felületi jellegű.

Ez a típus a VectorStatisticalUnit altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
areaValueA vonatkoztatási geometria területe.Area
landAreaValueA víz felett lévő rész területe.Areavoidable
livableAreaValueAz életre alkalmas rész területe.Areavoidable

Asszociációs szerepMeghatározásTípusVoidability
administrativeUnitA területi statisztikai egység felépítésében alkalmazott közigazgatási egységek.AdministrativeUnitvoidable
lowersAz eggyel alacsonyabb szint területi statisztikai egységei.AreaStatisticalUnitvoidable
uppersAz eggyel magasabb szint területi statisztikai egységei.AreaStatisticalUnitvoidable
successorsA területi statisztikai egység utódai.AreaStatisticalUnitvoidable
predecessorsA területi statisztikai egység elődei.AreaStatisticalUnitvoidable
tesselationAz egységekből összeálló tesszelláció.StatisticalTessellationvoidable

A területi statisztikai egységek vonatkoztatási geometriájának GM_MultiSurface típusú objektumnak kell lennie.

1.3.1.3. Statisztikai tesszelláció (StatisticalTessellation)

Területi statisztikai egységekből összeálló tesszelláció.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
inspireIdA térbeli objektum külső objektumazonosítója.Identifier

Asszociációs szerepMeghatározásTípusVoidability
unitsA tesszellációt alkotó egységek.AreaStatisticalUnitvoidable
lowerAz alulról közvetlenül szomszédos statisztikai tesszelláció.StatisticalTessellationvoidable
upperA felülről közvetlenül szomszédos statisztikai tesszelláció.StatisticalTessellationvoidable

1.3.1.4. Változás (Evolution)

A vektoros statisztikai egység változásának ábrázolása.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
dateA változás bekövetkezésének dátuma.DateTime
evolutionTypeA változás típusa.EvolutionTypeValue
areaVariationA változás során bekövetkező területi jellegű eltérés. Ezt az attribútumot csak a „change” (módosulás) típus esetén kell feltölteni.Areavoidable
populationVariationA változás során bekövetkező, a népességet érintő eltérés. Ezt az attribútumot csak a „change” (módosulás) típus esetén kell feltölteni.Integervoidable

Asszociációs szerepMeghatározásTípusVoidability
finalUnitVersionsA változásban érintett végleges egységverziók mindegyike.VectorStatisticalUnitvoidable
unitsA változásban érintett egységek mindegyike.VectorStatisticalUnitvoidable
initialUnitVersionsA változásban érintett kezdeti egységverziók mindegyike.VectorStatisticalUnitvoidable

A változások ábrázolásainak konzisztenseknek kell lenniük az érintett objektumok verzióival.

Ahhoz a változáshoz, amelynek typeValue tulajdonsága a "creation" (létrehozás) értéket tárolja, nem tartozhat kezdeti egységverzió, és pontosan egy végleges egységverziónak kell hozzá tartoznia.

Ahhoz a változáshoz, amelynek typeValue tulajdonsága a "deletion" (törlés) értéket tárolja, nem tartozhat végleges egységverzió, és pontosan egy kezdeti egységverziónak kell hozzá tartoznia.

Minden olyan változáshoz, amelynek typeValue tulajdonsága az "aggregation" (összevonás) értéket tárolja, legalább két kezdeti egységverziónak (az összevonandó egységeknek) és pontosan egy végleges egységverziónak (az összevonás eredményének) kell tartoznia.

Minden olyan változáshoz, amelynek typeValue tulajdonsága a "change" (módosulás) értéket tárolja, pontosan egy kezdeti és pontosan egy végleges egységverziónak kell tartoznia.

Minden olyan változáshoz, amelynek typeValue tulajdonsága a "splitting" (feloszlás) értéket tárolja, pontosan egy kezdeti egységverziónak (a felosztandó egységnek) és legalább két végleges egységverziónak (a feloszlás eredményeképpen kapott egységeknek) kell tartoznia.

1.3.2. Adattípusok

1.3.2.1. Vektoros statisztikai egység geometriája (VectorStatisticalUnitGeometry)

Vektoros statisztikai egységek geometriai ábrázolása.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
geometryA geometria.GM_Object
geometryDescriptorA statisztikai egység geometriájának leírója.GeometryDescriptor

1.3.2.2. Geometrialeíró (GeometryDescriptor)

Vektoros statisztikai egység geometriájának leírója.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
geometryTypeA geometria típusa.GeometryTypeValue
mostDetailedScaleA lehető legnagyobb részletességet adó (indikatív méretarány inverzeként kifejezett) lépték, amelyhez az általánosított geometria az elképzelések szerint alkalmas.Integer
leastDetailedScaleA lehető legkisebb részletességet adó (indikatív méretarány inverzeként kifejezett) lépték, amelyhez az általánosított geometria az elképzelések szerint alkalmas.Integer

A mostDetailedScale és a leastDetailedScale mező értékét kizárólag a generalisedGeometry típusú geometrialeírók esetében szabad megadni.

A mostDetailedScale mező értékének - ha nem üres - a leastDetailedScale mező értékénél kisebbnek kell lennie.

1.3.3. Kódlisták

1.3.3.1. Geometriatípus (GeometryTypeValue)

A geometriatípus-kódok értékei.

E kódlista megengedett értékei között az alábbi táblázatban meghatározott értékek és az adatszolgáltatók által bármely szinten meghatározott további értékek szerepelnek.

ÉrtékNévMeghatározás
referenceGeometryvonatkoztatási geometriaA leírt geometria vonatkoztatási geometria.
pointLabelpont címkéjeA leírt geometria címkézés célját szolgáló pontgeometria.
centerOfGravitysúlypontA leírt geometria az egység súlypontjában elhelyezkedő pontgeometria.
generalisedGeometryáltalánosított geometriaA statisztikai egység általánosított geometriája.
otheregyébEgyéb geometriatípus.

1.3.3.2. Változástípus (EvolutionTypeValue)

A változástípus-kódok értékei.

E kódlista megengedett értékei között az adatszolgáltatók által meghatározott értékek szerepelnek.

Az adatszolgáltatók használhatják az INSPIRE statisztikai egységekről szóló műszaki útmutató dokumentumában meghatározott értékeket.

1.4. Statisztikai egységek - Rács

1.4.1. Térobjektumtípusok

A Rács csomag a következő térobjektumtípusokat tartalmazza:

- Statisztikai rácscella (Statistical Grid Cell)

- Statisztikai rács (Statistical Grid)

1.4.1.1. Statisztikai rácscella (StatisticalGridCell)

Rácscellaként ábrázolt statisztikai információk terjesztésére vagy felhasználására szolgáló egység.

Ez a típus a StatisticalUnit altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
codeCellakód.CharacterStringvoidable
geographicalPositionA rácscella bal alsó sarkának földrajzi pozíciója.DirectPositionvoidable
gridPositionA rácscellának a rácskoordináták alapján vett pozíciója a rácson belül.GridPositionvoidable
geometryA rácscella geometriája.GM_Surfacevoidable

Asszociációs szerepMeghatározásTípusVoidability
lowersAz alulról közvetlenül szomszédos statisztikai rácscellák.StatisticalGridCellvoidable
upperA felülről közvetlenül szomszédos statisztikai rácscellák.StatisticalGridCellvoidable
gridA cellákból összeálló rács.StatisticalGrid

A cella helyzetének szélesség és magasság szerint is a rácson belülre kell esnie.

A code, geographicalPosition, gridPosition és geometry attribútumok közül legalább az egyiket meg kell adni.

Ha több térbeli ábrázolás (code, geographicalPosition, gridPosition és geometry) van megadva, egymással konzisztenseknek kell lenniük.

A code értékének a következőkből kell állnia:

1. Vonatkoztatási rendszeri rész, amelyet a CRS szó és az azt követő EPSG-kód jelöl.

2. Felbontási és helyzeti rész:

- Kivetített vonatkoztatási rendszer esetén a RES szó, utána a rácsfelbontás méterben kifejezve, végül az m betű. Ezeket az N betű és az északi irányú távolság méterben kifejezett értéke, majd az E betű és a keleti irányú távolság méterben kifejezett értéke követi.

- Nem kivetített vonatkoztatási rendszer esetén a RES szó, utána a rácsfelbontás fokban-fokpercben-fokmásodpercben kifejezve, végül a dms szó. Ezeket a LON szó és a hosszúság fokban-fokpercben-fokmásodpercben kifejezett értéke, majd a LAT szó és a szélesség fokban-fokpercben-fokmásodpercben kifejezett értéke követi.

A megadott helyzetnek mindkét esetben a cella bal alsó sarkánál kell lennie.

1.4.1.2. Statisztikai rács (StatisticalGrid)

Statisztikai cellákból álló rács.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
inspireIdA térbeli objektum külső objektumazonosítója.Identifier
EPSGCodeA rács vonatkoztatási rendszerét azonosító EPSG-kód.Integer
resolutionA rács felbontása.StatisticalGridResolution
originA rács kezdőpontjának helyzete a megadott vonatkoztatási rendszeren belül (ha van meghatározása).DirectPosition
widthA rács szélessége a cellák számában kifejezve (ha van meghatározása).Integer
heightA rács magassága a cellák számában kifejezve (ha van meghatározása).Integer

Asszociációs szerepMeghatározásTípusVoidability
cellsAz adott rácsot alkotó cellák.StatisticalGridCell
lowerAz alulról közvetlenül szomszédos statisztikai rács.StatisticalGridvoidable
upperA felülről közvetlenül szomszédos statisztikai rács.StatisticalGridvoidable

Ha a vonatkoztatási rendszer kivetített, akkor felbontását hosszúsági mértékegységben kell kifejezni. Egyéb esetben szögben.

1.4.2. Adattípusok

1.4.2.1. Rácshelyzet (GridPosition)

Egy adott rácscella helyzete a rácson belül.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
xA cellának a vízszintes tengelyhez képesti helyzete, balról indulva, jobbra haladva, 0-tól kezdve a rács szélességénél 1-gyel kisebb számig számozva.Integer
yA cellának a függőleges tengelyhez képesti helyzete, lentről indulva, felfelé haladva, 0-tól kezdve a rács magasságánál 1-gyel kisebb számig számozva.Integer

1.4.2.2. Statisztikai rács felbontása (StatisticalGridResolution)

Statisztikai egység felbontási értéke.

Ez egy unió típus.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
lengthResolutionHosszúsági mértékegységen alapuló felbontás.Length
angleResolutionSzögfokokon alapuló felbontás.Angle

1.5. Témaspecifikus követelmények

1. Azoknak a statisztikai egységeknek, amelyekhez az INSPIRE keretében hozzáférhetővé tett statisztikai adatok tartoznak, legalább a geometriáját is közzé kell tenni. Ez a követelmény érvényes a statisztikai egységekre hivatkozó INSPIRE témákra.

2. Páneurópai alkalmazás esetén a II. melléklet 2.2.1. szakaszában meghatározott területtartó rácsot kell használni.

3. A statisztikai adatok között szerepelnie kell a statisztikai egységükre mutató, annak külső objektumazonosítójából (inspireId) vagy (vektoros egységek esetén) tematikus azonosítójából vagy (rácscellák esetén) egységkódjából álló hivatkozásnak.

4. A statisztikai adatoknak valamely statisztikai egység adott verziójára kell hivatkozniuk.

1.6. Rétegek

A Statisztikai egységek téradattéma rétegei

Réteg neveRéteg címeTérobjektumtípus
SU.VectorStatisticalUnitVektoros statisztikai egységekVectorStatisticalUnit
SU.StatisticalGridCellStatisztikai rácscellákStatisticalGridCell

2. ÉPÜLETEK (BUILDINGS)

2.1. Fogalommeghatározások

A 2. cikkben megállapított fogalommeghatározásokon kívül a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

1.

"kétdimenziós adatok" (2D data) : olyan adatok, amelyek a térbeli objektumokat két dimenzióban ábrázolják;

2.

"két és fél dimenziós adatok" (2.5D data) : olyan adatok, amelyek a térbeli objektumokat három dimenzióban ábrázolják, azzal a kényszerrel, hogy bármely (X;Y) koordináta-párossal meghatározott helyzethez pontosan egy Z koordináta tartozik;

3.

"háromdimenziós adatok" (3D data) : olyan adatok, amelyek a térbeli objektumokat három dimenzióban ábrázolják;

4.

"épület-összetevő" (building component) : valamely adott épület bármely alegysége vagy eleme.

2.2. Az Épületek téradattéma szerkezete

Az Épületek téradattéma vonatkozásában megadott típusok a következő csomagokba rendezhetők:

- Épületek - Alap (Buildings Base)

- Épületek - 2D (Buildings 2D)

- Épületek - 3D (Buildings 3D)

2.3. Épületek - Alap

2.3.1. Térobjektumtípusok

Az Épületek - Alap csomag a következő térobjektumtípusokat tartalmazza:

- Absztrakt építmény (Abstract Construction)

- Absztrakt épület (Abstract Building)

2.3.1.1. Absztrakt építmény (AbstractConstruction)

Az épületek, épületrészek térbeli objektumainak szemantikai tulajdonságait csoportosító absztrakt típus.

Ez egy absztrakt típus.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
inspireIdA térbeli objektum külső objektumazonosítója.Identifier
nameAz építmény neve.GeographicalNamevoidable
dateOfConstructionÉpítési dátum.DateOfEventvoidable
dateOfDemolitionLebontási dátum.DateOfEventvoidable
dateOfRenovationA legutóbbi jelentős felújítás dátuma.DateOfEventvoidable
elevationFüggőleges irányú kiterjedési tulajdonság, amely egy jól definiált, rendszerint kiindulási alapként vett felületre (geoid, vízszint stb.) vonatkoztatott abszolút mérési értékből áll.Elevationvoidable
externalReferenceOlyan külső információs rendszerre mutató hivatkozás, amely bármilyen, a térbeli objektumhoz kapcsolódó információt tartalmaz.ExternalReferencevoidable
heightAboveGroundFöldfelszíntől mért magasság.HeightAboveGroundvoidable
conditionOfConstructionÉpítmény állapota.ConditionOfConstructionValuevoidable
beginLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ez a verziója bekerült a téradatkészletbe, vagy módosították a téradatkészletben.DateTimevoidable
endLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ezt a verzióját felváltották a téradatkészletben, vagy onnan visszavonták.DateTimevoidable

2.3.1.2. Absztrakt épület (AbstractBuilding)

A Building és a BuildingPart típusú térbeli objektumok közös szemantikai tulajdonságait csoportosító absztrakt térobjektumtípus.

Ez a típus az AbstractConstruction altípusa.

Ez egy absztrakt típus.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
buildingNatureAz épületnek olyan jellegzetessége, amelynek révén a térképészeti alkalmazások szempontjából jelentőséget kap. A jellegzetesség a fizikai szemponthoz és/vagy az épület funkciójához kötődhet.BuildingNatureValuevoidable
currentUseAz épületben helyet kapó tevékenység. Ez az attribútum főként az emberi tevékenységeknek helyet adó épületeket érinti.CurrentUsevoidable
numberOfDwellingsLakások száma.Integervoidable
numberOfBuildingUnitsAz épületen belüli épületegységek száma. A BuildingUnit objektumok a Building objektumokon kívülről vagy közös terület felől (azaz nem egy másik BuildingUnit objektumból) megközelíthető, zárható elérési pontokkal bírnak, a lehető legkisebb funkcionális egységek, és önmagukban is eladhatók, bérbe adhatók, örökölhetők stb.Integervoidable
numberOfFloorsAboveGroundA talajszint feletti emeletek száma.Integervoidable

2.3.1.3. Épület (Building)

A Building objektumok olyan föld feletti és/vagy alatti, elkülönített építmények, amelyek embereknek, állatoknak, dolgoknak vagy kereskedelmi áruk termelésének nyújtanak védelmet, vagy ez a rendeltetésük. Az épület fogalma lefed bármely, a saját területén állandó jellegűként felépített vagy felállított szerkezetet.

Ez a típus az AbstractBuilding altípusa.

Ez egy absztrakt típus.

Asszociációs szerepMeghatározásTípusVoidability
partsAzok az épületrészek, amelyekből az épület áll.BuildingPartvoidable

2.3.1.4. Épületrész (BuildingPart)

A BuildingPart objektumok a Building objektumok önmagukban is épületnek tekinthető alegységei.

Ez a típus az AbstractBuilding altípusa.

Ez egy absztrakt típus.

2.3.2. Adattípusok

2.3.2.1. Aktuális használat (CurrentUse)

Ez az adattípus az aktuális használat(ok) részletezését teszi lehetővé.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
currentUseAz aktuális használat.CurrentUseValue
percentageAz adott aktuális használatra szánt, százalékos arányban kifejezett hányad.Integer

A százalékos értékek összege nem lehet 100-nál nagyobb.

2.3.2.2. Esemény dátuma (DateOfEvent)

Ez az adattípus az események dátumainak megadásában alkalmazható különféle módozatokat fedi le.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
anyPointAz esemény kezdete és vége közötti bármely pont dátuma és ideje.DateTimevoidable
beginningAz esemény kezdetének dátuma és ideje.DateTimevoidable
endAz esemény végének dátuma és ideje.DateTimevoidable

A beginning, end és anyPoint attribútumok közül legalább az egyiket meg kell adni.

Ha a beginning attribútum nem üres, akkor értéke nem eshet sem az anyPoint attribútumban megadott, sem az end attribútumban megadott utáni időpontra, emellett az anyPoint attribútumnak az end attribútumban megadottnál nem későbbi időpontra kell esnie.

2.3.2.3. Magasság (Elevation)

Ez az adattípus magát a magasságértéket, valamint a mérés módjára vonatkozó információkat foglalja magában.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
elevationReferenceA magasság mérésének helyére vonatkozó elem.ElevationReferenceValue
elevationValueA magasság értéke.DirectPosition

2.3.2.4. Külső hivatkozás (ExternalReference)

Olyan külső információs rendszerre mutató hivatkozás, amely bármilyen, a térbeli objektumhoz kapcsolódó információt tartalmaz.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
informationSystemA külső információs rendszer egységes erőforrás-azonosítója (URI).URI
informationSystemNameA külső információs rendszer neve.PT_FreeText
referenceA térbeli objektum, vagy az ahhoz kapcsolódó bármilyen információ tematikus azonosítója.CharacterString

2.3.2.5. Földfelszíntől mért magasság (HeightAboveGround)

Az alacsony és a magas vonatkoztatási alap közötti magassági különbség.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
heightReferenceA magas vonatkoztatási alapként alkalmazott elem.ElevationReferenceValuevoidable
lowReferenceAz alacsony vonatkoztatási alapként alkalmazott elem.ElevationReferenceValuevoidable
statusA magasság megállapításának módja.HeightStatusValuevoidable
valueA földfelszíntől mért magasság értéke.Length

A HeightAboveGround attribútum értékét méterben kifejezve kell megadni.

2.3.2.6. Kétdimenziós épületgeometria (BuildingGeometry2D)

Ez az adattípus az épület geometriáját fedi le, valamint azokat a metaadat-információkat, amelyekből megtudható, az épület mely eleme található a megállapított helyzetben, és mi volt a helyzetmegállapítás módja.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
geometryKétdimenziós vagy két és fél dimenziós geometriai ábrázolás.GM_Object
horizontalGeometryEstimatedAccuracyAz (X;Y) épületkoordináták becsült abszolút helymeghatározási pontossága, az INSPIRE hivatalos vonatkoztatási rendszerén belül. Az abszolút helymeghatározási pontosság a definíció értelmében egy pozíciókészlet helymeghatározási bizonytalanságainak a középértéke, ahol a helymeghatározási bizonytalanság a definíció értelmében a mért pozíció és az annak megfelelő, ténylegesnek tekintett pozíció közötti távolság.Lengthvoidable
horizontalGeometryReferenceAz épületnek a helyzetmegállapítás szerint az (X;Y) pontban lévő eleme.HorizontalGeometryReferenceValue
referenceGeometryA megjelenítési szolgáltatások által ábrázolás céljára figyelembe veendő geometria.Boolean
verticalGeometryEstimatedAccuracyA Z épületkoordináta becsült abszolút helymeghatározási pontossága, az INSPIRE hivatalos vonatkoztatási rendszerén belül. Az abszolút helymeghatározási pontosság a definíció értelmében egy pozíciókészlet helymeghatározási bizonytalanságainak a középértéke, ahol a helymeghatározási bizonytalanság a definíció értelmében a mért pozíció és az annak megfelelő, ténylegesnek tekintett pozíció közötti távolság.Lengthvoidable
verticalGeometryReferenceAz épület függőleges koordinátákkal megállapított helyzetű eleme.ElevationReferenceValue

A geometriának GM_Point vagy GM_Surface vagy GM_MultiSurface típusúnak kell lennie.

A horizontalGeometryEstimatedAccuracy attribútum értékét méterben kifejezve kell megadni.

A referenceGeometry attribútumnak pontosan egy BuildingGeometry-tétel esetében "igaz" (true) értékűnek kell lennie.

A verticalGeometryEstimatedAccuracy attribútum értékét méterben kifejezve kell megadni.

2.3.3. Kódlisták

2.3.3.1. Épületjelleg (BuildingNatureValue)

Az épületek jellegét jelző értékek.

E kódlista megengedett értékei között az alábbi táblázatban meghatározott értékek és az adatszolgáltatók által bármely szinten meghatározott további értékek szerepelnek.

ÉrtékNévMeghatározás
archívEmber által épített, ívelt szerkezet.
bunkerbunkerRészben föld alatt lévő olyan létesítmény, amelyeknek rendeltetése a főhadiszállásként/főparancsnokságként vagy csapatok táborhelyeként való katonai használat.
canopyvédőtetőOlyan felső tető, amely az alatta lévő dolgok számára biztosít védelmet. A védőtetők borítóréteggel lefedett szabadon álló állványzatok és épületek külsejére felfüggesztett vagy oda csatolt elemek egyaránt lehetnek.
caveBuildingbarlangépületEmberi vagy gazdasági tevékenységnek helyet adó olyan tér, amelyet általában ember által épített külső fallal kiegészített kőzet határol le, és amely esetlegesen a szabadon álló épületekhez hasonló szerkezeteket foglal magába.
chapelkápolnaA templomoknál jellemzően kisebb keresztény imahely.
castlekastélyRendszerint magánjellegű lakhatási vagy biztonsági célra épített nagy méretű, díszes vagy megerősített épület.
churchtemplomElsődlegesen valamely keresztény közösség vallásgyakorlásának céljára szolgáló épület vagy szerkezet.
damgátVízfolyáson keresztülnyúló állandó akadály, amelyet a víz duzzasztására vagy áramlásának irányítására használnak.
greenhouseüvegházGyakran elsődlegesen átlátszó anyagból (pl. üvegből) épített épület, amelyen belül a hőmérséklet és a páratartalom növénytermesztés és/vagy -védelem céljából szabályozható.
lighthousevilágítótoronyOlyan torony, amelynek tervezése lámpákból és lencsékből álló rendszeren keresztüli fénykibocsátás célját szolgálja.
mosquemecsetElsődlegesen valamely muszlim közösség vallásgyakorlásának céljára szolgáló épület vagy szerkezet.
shedfészerKönnyű kialakítású, általában egy vagy több oldalán nyitott, jellemzően tárolási célra használt épület.
silosilóNagy méretű, általában hengeres, laza szerkezetű anyagok tárolására használt szerkezet.
stadiumstadionSportesemények, koncertek vagy egyéb események olyan helye, helyszíne, amely egy pályából vagy színpadból és az azt részben vagy teljesen körülvevő szerkezetből áll – ez utóbbi kialakításának célja lehetővé tenni az esemény ülő vagy álló helyzetben való megtekintését a közönség számára.
storageTanktartályRendszerint folyadékok és sűrített gázok tárolására szolgáló tartály.
synagoguezsinagógaElsődlegesen valamely zsidó vagy szamaritánus közösség vallásgyakorlásának céljára szolgáló épület vagy szerkezet.
templeszentélyElsődlegesen a vallásgyakorlás célját szolgáló épület vagy szerkezet.
towertoronyViszonylag magas, vékony szerkezet, amely állhat önmagában, de lehet egy másik szerkezet része is.
windmillszélmalomA szél energiáját állítható vitorlák vagy lapátok révén forgó mozgássá átalakító épület.
windTurbineszélturbinaSzélből villamos energiát termelő torony és a hozzá tartozó berendezések.

2.3.3.2. Építményállapot (ConditionOfConstructionValue)

Az épületek állapotát jelző értékek.

E kódlista megengedett értékei között csak az alábbi táblázatban meghatározott értékek szerepelnek.

ÉrtékNévMeghatározás
declinedpusztulóAz építmény szokásos körülmények között nem használható, bár főbb elemei (falak, tető) még megvannak.
demolishedelbontottAz építményt elbontották. Látható maradványok nincsenek.
functionalműködőAz építmény működik.
projectedtervezettAz építmény tervezése folyamatban van. Az építkezési munkák még nem kezdődtek meg.
ruinromAz építményt részben lebontották, és lerombolták néhány főbb elemét (tető, falak) is. Az építménynek van némi látható maradványa.
underConstructionépítés alattAz építmény építés alatt áll, és még nem működik. Ez csupán az építmény kezdeti építésére vonatkozik, a karbantartási munkákra nem.

2.3.3.3. Aktuális használat (CurrentUseValue)

Az aktuális használatot jelző értékek.

E kódlista megengedett értékei között az alábbi táblázatban meghatározott értékek és az adatszolgáltatók által meghatározott szűkebb értékek szerepelnek.

Ez a kódlista hierarchikus.

ÉrtékNévMeghatározásParent value
residentiallakóhelyAz épület (vagy épület-összetevő) lakhatási célt szolgál.
individualResidenceönálló lakásAz épület (vagy épület-összetevő) egyetlen lakásnak ad helyet.residential
collectiveResidencetársas lakóhelyAz épület (vagy épület-összetevő) egynél több lakásnak ad helyet.residential
twoDwellingskét lakásAz épület (vagy épület-összetevő) két lakásnak ad helyet.collectiveResidence
moreThanTwoDwellingkettőnél több lakásAz épület (vagy épület-összetevő) legalább 3 lakásnak ad helyet.collectiveResidence
residenceForCommunitiesközösségek lakóhelyeAz épület (vagy épület-összetevő) közösségeknek ad lakóhelyet.residential
agriculturemezőgazdaságiAz épület (vagy épület-összetevő) mezőgazdasági tevékenységek célját szolgálja.
industrialipariAz épület (vagy épület-összetevő) szekunder ágazati (ipari) tevékenységek célját szolgálja.
commerceAndServiceskereskedelem és szolgáltatásokAz épület (vagy épület-összetevő) bármilyen jellegű szolgáltatási tevékenység célját szolgálja. Ez az érték a tercier ágazati (kereskedelmi és szolgáltatási) tevékenységek céljára elkülönített épületeket és épület-összetevőket fedi le.
officeirodaAz épület (vagy épület-összetevő) irodáknak ad helyet.commerceAndServices
tradeüzletAz épület (vagy épület-összetevő) üzleti tevékenységeknek ad helyet.commerceAndServices
publicServicesközhasznú szolgáltatásokAz épület (vagy épület-összetevő) közhasznú szolgáltatásoknak ad helyet. A közhasznú szolgáltatások az állampolgárok javára biztosított tercier szolgáltatások.commerceAndServices
ancillarymelléképületOlyan kis méretű épület (vagy épület-összetevő), amely kizárólag egy másik épülethez (vagy épület-összetevőhöz) kapcsolódóan van használatban, és általában nem örökli ugyanazt a funkciót, ugyanazokat a jellemzőket, mint az az épület (vagy épület-összetevő), amelyhez kapcsolódik.

2.3.3.4. Magassági vonatkoztatási elem (ElevationReferenceValue)

A magassági geometria megállapításakor tekintetbe vett lehetséges elemek listája.

E kódlista megengedett értékei között csak az alábbi táblázatban meghatározott értékek szerepelnek.

ÉrtékNévMeghatározás
aboveGroundEnvelopeföld feletti burkológörbeA megállapított magasság annak a szintnek felel meg, amelyet az építmény föld feletti burkológörbéjének maximális kiterjedése ér el.
bottomOfConstructionépítmény alapzataA megállapított magasság a hasznos építményrész alapzatának felel meg.
entrancePointbejárati pontA megállapított magasság az építmény bejáratának, rendszerint a bejárati ajtó aljának felel meg.
generalEaveáltalános ereszA megállapított magasság az ereszszintnek felel meg, amely az építmény legalacsonyabb és legmagasabb ereszszintje közé bárhová eshet.
generalGroundáltalános terepszintA megállapított magasság a terepszintnek felel meg, amely az építmény legalacsonyabb és legmagasabb földi terepszintje közé bárhová eshet.
generalRoofáltalános tetőA megállapított magasság a tetőszintnek felel meg, amely az építmény legalacsonyabb és legmagasabb tetőszintje közé bárhová eshet.
generalRoofEdgeáltalános tető- peremA megállapított magasság a tetőperem szintjének felel meg, amely az építmény legalacsonyabb és legmagasabb tetőperemének szintje közé bárhová eshet.
highestEavelegmagasabb ereszA megállapított magasság az építmény legmagasabb ereszszintjének felel meg.
highestGroundPointlegmagasabb alapszinti pontA megállapított magasság az építmény legmagasabb alapszinti pontjának felel meg.
highestPointlegmagasabb pontA megállapított magasság az olyan berendezésekkel együtt vett építmény legmagasabb pontjának felel meg, mint pl. a kémények és az antennák.
highestRoofEdgelegmagasabb tetőperemA megállapított magasság az építmény legmagasabb tetőperemszintjének felel meg.
lowestEavelegalacsonyabb ereszA megállapított magasság az építmény legalacsonyabb ereszszintjének felel meg.
lowestFloorAboveGroundlegalacsonyabb alapszint feletti emeletA megállapított magasság a legalacsonyabb alapszint feletti emelet szintjének felel meg.
lowestGroundPointlegalacsonyabb alapszinti pontA megállapított magasság az építmény legalacsonyabb alapszinti pontjának felel meg.
lowestRoofEdgelegalacsonyabb tetőperemA megállapított magasság az építmény legalacsonyabb tetőperemszintjének felel meg.
topOfConstructionépítmény koronájaA megállapított magasság az építmény legnagyobb magassági szintjének felel meg.

2.3.3.5. Magasságállapot (HeightStatusValue)

Magasságmegállapítási módokat jelző értékek.

E kódlista megengedett értékei között csak az alábbi táblázatban meghatározott értékek szerepelnek.

ÉrtékNévMeghatározás
estimatedbecsültA magassági érték nem mérés, hanem becslés eredménye.
measuredmértA magassági érték (közvetlen vagy közvetett) mérés eredménye.

2.3.3.6. Vízszintes geometria vonatkoztatási eleme (HorizontalGeometryReferenceValue)

A vízszintes geometria helyzetmegállapításakor tekintetbe vett elemet beazonosító értékek.

E kódlista megengedett értékei között csak az alábbi táblázatban meghatározott értékek szerepelnek.

ÉrtékNévMeghatározás
aboveGroundEnvelopeföld feletti burkológörbeAz épület vízszintes geometriájának megállapításában alkalmazott elem az épület föld feletti burkológörbéje, azaz föld feletti kiterjedésének maximuma.
combinedkombináltAz épület vízszintes geometriáját a hozzá tartozó épületrészek geometriáinak és a különféle vonatkoztatási elemeket felhasználó épületrészeinek a kombinációja adja.
entrancePointbejárati pontAz épület geometriája egy annak bejáratánál lévő pontban fejeződik ki.
envelopeburkológörbeAz épület vízszintes geometriájának megállapításában alkalmazott elem az épület teljes burkológörbéje, azaz föld feletti és föld alatti kiterjedésének maximuma.
footPrintalapterületAz épület vízszintes geometriájának megállapításában alkalmazott elem az épület alapterülete, azaz alapszinti kiterjedése.
lowestFloorAboveGroundlegalacsonyabb alapszint feletti emeletAz épület vízszintes geometriájának megállapításában alkalmazott elem az épület legalacsonyabb alapszint feletti emelete.
pointInsideBuildingépületen belüli pontAz épület geometriája egy azon belül lévő pontban fejeződik ki.
pointInsideCadastralParcelföldrészleten belüli pontAz épület geometriája egy olyan pontban fejeződik ki, amely abba a parcellába esik, amelyhez az épület tartozik.
roofEdgetetőperemAz épület vízszintes geometriájának megállapításában alkalmazott elemek az épület tetőperemei.

2.4. Épületek - 2D

2.4.1. Térobjektumtípusok

Az Épületek - 2D csomag a következő térobjektumtípusokat tartalmazza:

- Épület (Building)

- Épületrész (Building Part)

2.4.1.1. Épület (Building)

A Building objektumok olyan föld feletti és/vagy -alatti, elkülönített építmények, amelyek embereknek, állatoknak, dolgoknak vagy kereskedelmi áruk termelésének nyújtanak védelmet, vagy ez a rendeltetésük. Az épületek fogalma lefed bármely, a saját területén állandó jellegűként felépített vagy felállított szerkezetet.

Ez a típus az Épületek - Alap csomag Building típusának altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
geometry2DAz épület kétdimenziós vagy két és fél dimenziós geometriai ábrázolása.BuildingGeometry2D

Pontosan egy geometry2D attribútumnak vonatkoztatási geometriának kell lennie, azaz olyan geometry2D objektumnak, amelynek beállított referenceGeometry-attribútumértéke "igaz" (true).

Az épület részeit a Buildings2D csomag BuildingPart típusának alkalmazásával kell ábrázolni.

2.4.1.2. Épületrész (BuildingPart)

A BuildingPart objektumok a Building objektumok önmagukban is épületnek tekinthető alegységei.

Ez a típus az Épületek - Alap csomag BuildingPart típusának altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
geometry2DAz épületrész kétdimenziós vagy két és fél dimenziós geometriai ábrázolása.BuildingGeometry2D

Pontosan egy geometry2D attribútumnak vonatkoztatási geometriának kell lennie, azaz esetében a referenceGeometry attribútum értéke "igaz" (true) kell, hogy legyen.

2.5. Épületek - 3D

2.5.1. Térobjektumtípusok

Az Épületek - 3D csomag a következő térobjektumtípusokat tartalmazza:

- Épület (Building)

- Épületrész (Building Part)

2.5.1.1. Épület (Building)

A Building objektumok olyan föld feletti és/vagy alatti, elkülönített építmények, amelyek embereknek, állatoknak, dolgoknak vagy kereskedelmi áruk termelésének nyújtanak védelmet, vagy ez a rendeltetésük. Az épületek fogalma lefed bármely, a saját területén állandó jellegűként felépített vagy felállított szerkezetet.

Ez a típus az Épületek - Alap csomag Building típusának altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
geometry2Dkétdimenziós vagy két és fél dimenziós geometriai ábrázolás.BuildingGeometry2Dvoidable
geometry3DLoD11. részletességi szinten (LoD) lévő háromdimenziós geometriai ábrázolás, amely a külső határfelület függőleges oldalfelületek és vízszintes alappoligonok alkalmazásával való általánosított ábrázolásából áll.BuildingGeometry3DLoD1
geometry3DLoD22. részletességi szinten (LoD) lévő háromdimenziós geometriai ábrázolás, amely a külső határfelület függőleges oldalfelületek és egy (előre meghatározott tetőalakzatok listáján szereplő) prototípusos tető- vagy födélalak alkalmazásával való általánosított ábrázolásából áll.BuildingGeometry3DLoD2
geometry3DLoD33. részletességi szinten (LoD) lévő háromdimenziós geometriai ábrázolás, amely a (kiszögellésekkel, homlokzati elemekkel és az ablakmélyedésekkel együtt vett) külső határfelület, valamint a (manzárdablakokkal, kéményekkel együtt vett) tetőalakzat egyaránt részletes ábrázolásából áll.BuildingGeometry3DLoD
geometry3DLoD44. részletességi szinten (LoD) lévő háromdimenziós geometriai ábrázolás, amely a (kiszögellésekkel, homlokzati elemekkel és az ablakmélyedésekkel együtt vett) külső határfelület, valamint a (manzárdablakokkal, kéményekkel együtt vett) tetőalakzat egyaránt részletes ábrázolásából áll.BuildingGeometry3DLoD

Azoknak a Building típusú objektumoknak az esetében, amelyekhez nem tartozik egyetlen BuildingPart típusú objektum sem, legalább a geometry3DLoD1 vagy a geometry3DLoD2 vagy a geometry3DLoD3 vagy a geometry3DLoD4 attribútumokat meg kell adni.

Az épület részeit a Buildings3D csomag BuildingPart típusának alkalmazásával kell ábrázolni.

2.5.1.2. Épületrész (BuildingPart)

A BuildingPart objektumok a Building objektumok önmagukban is épületnek tekinthető alegységei.

Ez a típus az Épületek - Alap csomag BuildingPart típusának altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
geometry2Dkétdimenziós vagy két és fél dimenziós geometriai ábrázolás.BuildingGeometry2Dvoidable
geometry3DLoD11. részletességi szinten (LoD) lévő háromdimenziós geometriai ábrázolás, amely a külső határfelület függőleges oldalfelületek és vízszintes alappoligonok alkalmazásával való általánosított ábrázolásából áll.BuildingGeometry3DLoD1
geometry3DLoD22. részletességi szinten (LoD) lévő háromdimenziós geometriai ábrázolás, amely a külső határfelület függőleges oldalfelületek és egy (előre meghatározott tetőalakzatok listáján szereplő) prototípusos tető- vagy födélalak alkalmazásával való általánosított ábrázolásából áll.BuildingGeometry3DLoD2
geometry3DLoD33. részletességi szinten (LoD) lévő háromdimenziós geometriai ábrázolás, amely a (kiszögellésekkel, homlokzati elemekkel és az ablakmélyedésekkel együtt vett) külső határfelület, valamint a (manzárdablakokkal, kéményekkel együtt vett) tetőalakzat egyaránt részletes ábrázolásából áll.BuildingGeometry3DLoD
geometry3DLoD44. részletességi szinten (LoD) lévő háromdimenziós geometriai ábrázolás, amely a (kiszögellésekkel, homlokzati elemekkel és az ablakmélyedésekkel együtt vett) külső határfelület, valamint a (manzárdablakokkal, kéményekkel együtt vett) tetőalakzat egyaránt részletes ábrázolásából áll.BuildingGeometry3DLoD

A geometry3DLoD1, a geometry3DLoD2, a geometry3DLoD3, és a geometry3DLoD4 attribútumok közül legalább egyet meg kell adni.

2.5.2. Adattípusok

2.5.2.1. Háromdimenziós épületgeometria LoD részletességi szintje (BuildingGeometry3DLoD)

Az épületek és épületrészek háromdimenziós geometriáit, valamint az azokhoz csatolt metaadatokat csoportosító adattípus.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
geometryMultiSurfaceA külső felszín több felületből álló MultiSurface objektummal való ábrázolása, amely – szemben a téridomos ábrázolással – topológiailag nem feltétlenül egyértelmű. Közelebbről véve, előfordulhat, hogy az alapfelszín hiányzik.GM_MultiSurface
geometrySolidA külső felszín téridommal való ábrázolása.GM_Solid
terrainIntersectionAz az egy vagy több vonal, amelynek mentén a térbeli objektum (Building, BuildingPart) érintkezik az ábrázolt terepfelszínnel.GM_MultiCurvevoidable
horizontalGeometryEstimatedAccuracyAz (X;Y) koordináták becsült abszolút helymeghatározási pontossága, az INSPIRE hivatalos vonatkoztatási rendszerén belül. Az abszolút helymeghatározási pontosság a definíció értelmében egy pozíciókészlet helymeghatározási bizonytalanságainak a középértéke, ahol a helymeghatározási bizonytalanság a definíció értelmében a mért pozíció és az annak megfelelő, ténylegesnek tekintett pozíció közötti távolság.Lengthvoidable
verticalGeometryEstimatedAccuracyAz Z koordináta becsült abszolút helymeghatározási pontossága, az INSPIRE hivatalos vonatkoztatási rendszerén belül. Az abszolút helymeghatározási pontosság a definíció értelmében egy pozíciókészlet helymeghatározási bizonytalanságainak a középértéke, ahol a helymeghatározási bizonytalanság a definíció értelmében a mért pozíció és az annak megfelelő, ténylegesnek tekintett pozíció közötti távolság.Lengthvoidable
verticalGeometryReference3DBottomA modell alsó magassági értékének (az alsó vízszintes poligon Z koordinátájának) vonatkoztatási alapjául vett magassági szint.ElevationReferenceValue

Vagy a geometryMultiSurface vagy a geometrySolid attribútumot meg kell adni.

2.5.2.2. Az 1. részletességi szintű háromdimenziós épületgeometria (BuildingGeometry3DLoD1)

Az 1. részletességi szintű (LoD1) megadott háromdimenziós geometriai ábrázolásokhoz csatolt egyedi metaadatokat csoportosító adattípus.

Ez a típus a BuildingGeometry3DLoD altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
horizontalGeometryReferenceA helyzetmegállapítás szerint az 1. részletességi szint (LoD1) több felületből álló MultiSurface vagy téridomos Solid geometriájának (X;Y) pontjában lévő elem.HorizontalGeometryReferenceValue
verticalGeometryReference3DTopA modell felső magassági értékének (a felső vízszintes poligon Z koordinátájának) vonatkoztatási alapjául vett magassági szint.ElevationReferenceValue

A horizontalGeometryReference attribútum az entrancePoint, a pointInsideBuilding és a pointInsideCadastralParcel értékek közül az egyiket sem veheti fel.

2.5.2.3. A 2. részletességi szintű háromdimenziós épületgeometria (BuildingGeometry3DLoD2)

A 2. részletességi szintű (LoD2) háromdimenziós geometriai ábrázolásokhoz csatolt egyedi metaadatokat csoportosító adattípus.

Ez a típus a BuildingGeometry3DLoD altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
horizontalGeometryReferenceA helyzetmegállapítás szerint a 2. részletességi szint (LoD2) több felületből álló MultiSurface vagy téridomos Solid geometriájának (X;Y) pontjában lévő elem.HorizontalGeometryReferenceValue

A horizontalGeometryReference attribútum az entrancePoint, a pointInsideBuilding és a pointInsideCadastralParcel értékek közül az egyiket sem veheti fel.

2.6. Témaspecifikus követelmények

1. A 12. cikk (1) bekezdésétől eltérve, az Épületek - 3D csomagban alkalmazott térbeli tulajdonságok értéktartományára vonatkozóan nincs érvényben korlátozás.

2.7. Rétegek

A Buildings téradattéma rétegei

Réteg neveRéteg címeTérobjektumtípus
BU.BuildingÉpületekBuilding (az Épületek – 2D csomagból)
BU.BuildingPartÉpületrészekBuildingPart (az Épületek – 2D csomagból)

Az Épületek - 3D csomagon belül nincs meghatározott réteg.

3. TALAJ (SOIL)

3.1. Térobjektumtípusok

A Talaj téradattéma vonatkozásában megadott térobjektumtípusok a következők:

- Származtatott talajszelvény (Derived Soil Profile)

- Megfigyelt talajszelvény (Observed Soil Profile)

- Szelvényelem (Profile Element)

- Talajtest (Soil Body)

- Talaji származtatású objektum (Soil Derived Object)

- Talajszint (Soil Horizon)

- Talajréteg (Soil Layer)

- Talajhelyszín (Soil Plot)

- Talajszelvény (Soil Profile)

- Talajterep (Soil Site)

- Talajtémai fedvény (Soil Theme Coverage)

- Talajtémai leíró fedvény (Soil Theme Descriptive Coverage)

3.1.1. Származtatott talajszelvény (DerivedSoilProfile)

Olyan helyszíni ponthoz nem kötött talajszelvény, amely egy bizonyos földrajzi területen belül egy adott talajtípus referenciaszelvényeként szolgál.

Ez a típus a SoilProfile altípusa.

Asszociációs szerepMeghatározásTípusVoidability
isDerivedFromArra az egy vagy több megfigyelt talajszelvényre mutató hivatkozás(ok), amely(ek)en a szelvény származtatása alapul.ObservedSoilProfilevoidable

3.1.2. Megfigyelt talajszelvény (ObservedSoilProfile)

Valamely adott helyen talált, ásott talajszelvényben vagy fúrólyukkal végzett feltárás alapján leírt talajszelvény ábrázolása.

Ez a típus a SoilProfile altípusa.

Asszociációs szerepMeghatározásTípusVoidability
locationA megfigyelt szelvények helyei azok talajhelyszíneivel azonosak.SoilPlot

3.1.3. Szelvényelem (ProfileElement)

Talajrétegeket és/vagy -rétegszinteket funkcionális/műveleti célokra csoportosító absztrakt térobjektumtípus.

Ez egy absztrakt típus.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
inspireIdA térbeli objektum külső objektumazonosítója.Identifier
particleSizeFractionA talaj ásványi részét alkotó, a szemcsék mérete (átmérője) szerinti osztályozás alapján. Azt jelzi, mekkora része áll az ásványi talajanyagoknak a megadott mérettartományba eső talajszemcsékből.ParticleSizeFractionTypevoidable
profileElementDepthRangeA szelvényelemnek (rétegnek vagy rétegszintnek) valamely adott talajszelvény felszínétől (azaz 0 cm-től) centiméterben mért felső és alsó mélységi határa.RangeType
beginLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ez a verziója bekerült a téradatkészletbe, vagy módosították a téradatkészletben.DateTimevoidable
endLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ezt a verzióját felváltották a téradatkészletben, vagy onnan visszavonták.DateTimevoidable

Asszociációs szerepMeghatározásTípusVoidability
isPartOfHivatkozás arra a talajszelvényre, amelynek a szelvényelem alkotórésze.SoilProfile
profileElementObservationValamely adott talajtulajdonságnak a szelvényelem (réteg vagy szint) jellemzése céljából végzett megfigyelése.OM_Observationvoidable

A valamely adott ProfileElement típusú objektumokban tárolt szelvényelem-megfigyelések featureOfInterest tulajdonságának feltöltésére magát az érintett ProfileElement típusú objektumot kell alkalmazni.

A szelvényelem-megfigyelés observedProperty asszociációs szerepét a ProfileElementParameterNameValue kódlistán szereplő értékek egyikének alkalmazásával kell meghatározni.

A szelvényelem-megfigyelés eredményének típusát a következők közül kell kiválasztani: Number, RangeType, CharacterString.

3.1.4. Talajtest (SoilBody)

A felszínborítás lehatárolt, emellett bizonyos talajtulajdonságok és/vagy térbeli mintázatok tekintetében homogén része.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
inspireIdA térbeli objektum külső objektumazonosítója.Identifier
geometryA SoilBody talajtest határát meghatározó geometria.GM_MultiSurface
soilBodyLabelA talajtestet a megadott vonatkoztatási keret (metaadatok) szerint beazonosító címke.CharacterStringvoidable
beginLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ez a verziója bekerült a téradatkészletbe, vagy módosították a téradatkészletben.DateTimevoidable
endLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ezt a verzióját felváltották a téradatkészletben, vagy onnan visszavonták.DateTimevoidable

Asszociációs szerepMeghatározásTípusVoidability
isDescribedByA talajtestet – esetlegesen más származtatott talajszelvényekkel kombinálva – jellemző származtatott talajszelvényre mutató hivatkozás.
Az asszociáció a DerivedProfilePresenceInSoilBody asszociációs osztályban meghatározott további tulajdonságokkal bír.
DerivedSoilProfilevoidable

3.1.5. Talaji szármatatású objektum (SoilDerivedObject)

Olyan térbeli objektumok ábrázolására használható típus, amelyek egy vagy több talajt jellemző, és esetlegesen egyéb, nem talajt jellemző tulajdonságból származtatott, a talajt jellemző tulajdonsággal bírnak.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
geometryA talaji származtatású objektumot meghatározó geometria.GM_Object
inspireIdA térbeli objektum külső objektumazonosítója.Identifier

Asszociációs szerepMeghatározásTípusVoidability
isBasedOnSoilDerivedObjectHivatkozás egy olyan talaji származtatású objektumra, amelynek tulajdonságai beletartoznak az értékszármaztatási alapba.SoilDerivedObjectvoidable
isBasedOnObservedSoilProfileHivatkozás egy olyan megfigyelt talajszelvényre, amelynek tulajdonságai beletartoznak az értékszármaztatási alapba.ObservedSoilProfilevoidable
isBasedOnSoilBodyHivatkozás egy olyan talajtestre, amelynek tulajdonságai beletartoznak az értékszármaztatási alapba.SoilBodyvoidable
soilDerivedObjectObservationValamely adott talajtulajdonságnak a származtatott objektum jellemzése céljából végzett megfigyelése.OM_Observationvoidable

A talaji származtatású objektumra vonatkozó megfigyelés featureOfInterest tulajdonságának feltöltésére magát az érintett SoilDerivedObject típusú objektumot kell alkalmazni.

A talaji származtatású objektum observedProperty asszociációs szerepét a SoilDerivedObjectParameterNameValue kódlistán szereplő értékek egyikének alkalmazásával kell meghatározni.

A talaji származtatású objektumra vonatkozó megfigyelés eredményének típusát a következők közül kell kiválasztani: Number, RangeType, CharacterString.

3.1.6. Talajszint (SoilHorizon)

Valamely adott, függőleges irányban egy bizonyos mértékben kiterjedő, a felszínnel többé-kevésbé párhuzamos olyan talaj tartománya, amely a legtöbb morfológiai és analitikai jellemző tekintetében homogén, és az anyakőzetéből álló rétegben pedogenetikus folyamatok révén jött létre, vagy felfelé növekvő növények in-situ leülepedett szerves maradványaiból képződött (tőzeg).

Ez a típus a ProfileElement altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
FAOHorizonNotationA talajszint megnevezése.FAOHorizonNotationTypevoidable
otherHorizonNotationA talajszint valamely egyedi osztályozási rendszer szerinti megnevezése.OtherHorizonNotationTypevoidable

3.1.7. Talajréteg (SoilLayer)

Valamely adott, függőleges irányban egy bizonyos mértékben kiterjedő olyan talaj tartománya, amely nem pedogenetikus folyamatok révén jött létre, szerkezetében és összetételében az esetlegesen felette vagy alatta fekvő tartományokhoz képest változást mutat, vagy talajszintek, illetve egyéb altartományok különleges célra való csoportosítása.

Ez a típus a ProfileElement altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
layerTypeA réteg lehatárolásának módszere.LayerTypeValue
layerRockTypeAnnak a kőzetnek a típusa, amelyben a réteg kialakult.LithologyValuevoidable
layerGenesisProcessAz a legutolsó nem pedogenetikus (földtani vagy antropogén) folyamat, amelynek révén az anyag összetétele és belső szerkezete kialakult.EventProcessValuevoidable
layerGenesisEnvironmentAz a környezet, amelyben az anyag összetételének és belső szerkezetének kialakulásában szerepet játszó legutolsó nem pedogenetikus (földtani vagy antropogén) folyamat lezajlott.EventEnvironmentValuevoidable
layerGenesisProcessStateAnnak a jelzése, hogy a layerGenesisProcess attribútumban megadott folyamat zajlik-e még, vagy már leállt.LayerGenesisProcessStateValuevoidable

A layerGenesisProcess, layerGenesisEnvironment, layerGenesisProcessState és a layerRockType attribútumokat kizárólag akkor kell feltölteni, ha a layerType attribútum értéke "geogenic" (geogenikus).

3.1.8. Talajhelyszín (SoilPlot)

Olyan hely, ahol egy adott talajvizsgálat elvégzésére sor kerül.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
inspireIdA térbeli objektum külső objektumazonosítója.Identifier
soilPlotLocationA Föld egy adott helyére mutató hivatkozás, amely vagy koordinátákkal azonosít be egy adott pontot, vagy szöveg, esetleg azonosító alkalmazásával adja meg egy hely leírását.Location
soilPlotTypeAnnak a helyszínnek a jellegéről ad tájékoztatást, amelyen a talajmegfigyelés megtörtént.SoilPlotTypeValue
beginLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ez a verziója bekerült a téradatkészletbe, vagy módosították a téradatkészletben.DateTimevoidable
endLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ezt a verzióját felváltották a téradatkészletben, vagy onnan visszavonták.DateTimevoidable

Asszociációs szerepMeghatározásTípusVoidability
locatedOnHivatkozás arra a talajterepre, amelyen a talajhelyszín található, vagy amelyhez a talajhelyszín tartozik.SoilSitevoidable
observedProfileHivatkozás arra a megfigyelt talajszelvényre, amelyre vonatkozóan a talajhelyszín helyzeti tájékoztatást ad.ObservedSoilProfilevoidable

3.1.9. Talajszelvény (SoilProfile)

A szelvényelemek függőleges irányú követési sorrendje által jellemzett talaj leírása.

Ez egy absztrakt típus.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
inspireIdA térbeli objektum külső objektumazonosítója.Identifier
WRBSoilNameA talajszelvény talajtípusa.WRBSoilNameTypevoidable
otherSoilNameA talajszelvény valamely egyedi osztályozási rendszer szerinti azonosítója.OtherSoilNameTypevoidable
localIdentifierA talajszelvénynek az adatkészlet adatszolgáltatója által adott egyedi azonosító.CharacterStringvoidable
beginLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ez a verziója bekerült a téradatkészletbe, vagy módosították a téradatkészletben.DateTimevoidable
endLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ezt a verzióját felváltották a téradatkészletben, vagy onnan visszavonták.DateTimevoidable
validFromAz az időpont, amikor a jelenség a valós világban létrejött.DateTimevoidable
validToAz az időpont, amikor a jelenség a valós világban megszűnt.DateTimevoidable

Asszociációs szerepMeghatározásTípusVoidability
isDescribedByA talajszelvényt alkotó szelvényelemek (rétegek és/vagy rétegszintek).ProfileElementvoidable
soilProfileObservationValamely adott talajtulajdonság talajszelvény jellemzésének céljából végzett megfigyelése.OM_Observationvoidable

A valamely adott SoilProfile típusú objektumokban tárolt talajszelvény-megfigyelések featureOfInterest tulajdonságának feltöltésére magát az érintett SoilProfile típusú objektumot kell alkalmazni.

A talajszelvény-megfigyelés observedProperty asszociációs szerepét a SoilProfileParameterNameValue kódlistán szereplő értékek egyikének alkalmazásával kell meghatározni.

A talajszelvény-megfigyelés eredményének típusát a következők közül kell kiválasztani: Number, RangeType, CharacterString.

3.1.10. Talajterep (SoilSite)

Egy nagyobb felmérésen, tanulmányon vagy megfigyelés alatt álló területen belüli olyan terület, amelyen talajvizsgálat zajlik.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
inspireIdA térbeli objektum külső objektumazonosítója.Identifier
geometryA talajterepet meghatározó geometria.GM_Object
soilInvestigationPurposeA felmérés elvégzésének indoklása.SoilInvestigationPurposeValue
beginLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ez a verziója bekerült a téradatkészletbe, vagy módosították a téradatkészletben.DateTimevoidable
endLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ezt a verzióját felváltották a téradatkészletben, vagy onnan visszavonták.DateTimevoidable
validFromAz az időpont, amikor a jelenség a valós világban létrejött.DateTimevoidable
validToAz az időpont, amikor a jelenség a valós világban megszűnt.DateTimevoidable

Asszociációs szerepMeghatározásTípusVoidability
isObservedOnLocationA talajterep-vizsgálat elvégzésének egy vagy több helyére mutató hivatkozás(ok).SoilPlotvoidable
soilSiteObservationValamely adott talajtulajdonságnak a talajterep jellemzése céljából végzett megfigyelése.OM_Observationvoidable

A valamely adott SoilSite típusú objektumokban tárolt talajterep-megfigyelések featureOfInterest tulajdonságának feltöltésére magát az érintett SoilSite típusú objektumot kell alkalmazni.

A talajterep-megfigyelés observedProperty asszociációs szerepét a SoilSiteParameterNameValue kódlistán szereplő értékek egyikének alkalmazásával kell meghatározni.

A talajterep-megfigyelés eredményének típusát a következők közül kell kiválasztani: Number, RangeType, CharacterString.

A talajterep-megfigyelés eredményének SoilObservationResult típusúnak kell lennie.

3.1.11. Talajtémai fedvény (SoilThemeCoverage)

Olyan térbeli objektumtípus, amely egy vagy több, talajra, vagy esetleg nem talajra jellemző paraméterek alapján került lehatárolásra.

Ez a típus a RectifiedGridCoverage altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
beginLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ez a verziója bekerült a téradatkészletbe, vagy módosították a téradatkészletben.DateTime
endLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ezt a verzióját felváltották a téradatkészletben, vagy onnan visszavonták.DateTime
domainExtentA domainExtent attribútumnak a fedvény térbeli-időbeli tartományának kiterjedését kell leírnia. A tér- és az időbeli kiterjedés egyaránt meghatározható.EX_Extent
validTimeFromA ValidTime attribútum azt az időszakot határozza meg, amelyre a mérési értékek begyűjtése esik, és amelyre vonatkozóan következésképpen a tematikus talajtulajdonság számított értéke érvényes. A kezdeti időpont az az időpont, amelyben az időszak kezdetét vette.Datevoidable
validTimeToA ValidTime attribútum azt az időszakot határozza meg, amelyre a mérési értékek begyűjtése esik, és amelyre vonatkozóan következésképpen a tematikus talajtulajdonság számított értéke érvényes. A záró időpont az az időpont, amelyben az időszak véget ért.Datevoidable
soilThemeParameterA fedvényben ábrázolt, talajhoz köthető tulajdonság (talajtéma).SoilThemeParameterType

Asszociációs szerepMeghatározásTípusVoidability
isDescribedByEzen az asszociáción keresztül egy-egy adott SoilThemeCoverage objektumhoz társítható az a Coverage objektum, amely az alapfedvény nélkül értelmezhetetlen lenne.SoilThemeDescriptiveCoveragevoidable

A rangeSet-értékek típusát a következők közül kell kiválasztani: Number, RangeType, CharacterString.

3.1.12. Talajtémai leíró fedvény (SoilThemeDescriptiveCoverage)

A talajtémai fedvényhez társított, és annak egy adott tulajdonságát leíró értékekről kiegészítő információkat tároló térbeli objektumok típusa.

Ez a típus a RectifiedGridCoverage altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
beginLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ez a verziója bekerült a téradatkészletbe, vagy módosították a téradatkészletben.DateTime
endLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ezt a verzióját felváltották a téradatkészletben, vagy onnan visszavonták.DateTime
domainExtentA domainExtent attribútumnak a fedvény térbeli-időbeli tartományának kiterjedését kell leírnia. A tér- és az időbeli kiterjedés egyaránt meghatározható.EX_Extent
soilThemeDescriptiveParameterA társított SoilThemeCoverage fedvénnyel bíró és az által ábrázolt, talajhoz köthető tulajdonság (talajtéma) leíró tulajdonsága.SoilThemeDescriptiveParameterType

Asszociációs szerepMeghatározásTípusVoidability
isDescribingEzen az asszociáción keresztül egy-egy adott SoilThemeCoverage objektumhoz társítható az a Coverage objektum, amely az alapfedvény nélkül értelmezhetetlen lenne.SoilThemeCoverage

A rangeSet-értékek típusát a következők közül kell kiválasztani: Number, RangeType, CharacterString.

3.2. Adattípusok

3.2.1. Származtatott szelvény talajtestbeli jelenléte (DerivedProfilePresenceInSoilBody)

Olyan adatok típusa, amelyek a származtatott szelvény talajtestben képviselt (alsó és felső határral kifejezett) százalékos arányát jelzik.

Ez a típus asszociációs osztály.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
derivedProfilePercentageRangeA talajtest területén belül valamely adott származtatott talajszelvény által képviselt százalékos arány minimumát és maximumát meghatározó intervallum.RangeTypevoidable

3.2.2. FAO szintjelölési típus (FAOHorizonNotationType)

Valamely adott szint megnevezése a következő kiadványban megadott szintleírás szerint: Guidelines for soil description, 4th edition, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 2006.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
FAOHorizonDiscontinuityA szintjelölésen belül a folytonossági szakadások jelzésére használt szám.Integer
FAOHorizonMasterA szintjelölés alaprészének szimbóluma.FAOHorizonMasterValue
FAOPrimeAz arab számokkal jelzett előtagok és betűk azonos kombinációival jelölt szintek az alaprészben szereplő szimbólumok jelölését (két réteg közül az alsó esetében) egy vagy (három réteg közül a legalsó esetében) két aposztróffal kiegészítve különböztethetők meg egymástól.FAOPrimeValue
FAOHorizonSubordinateAz alap szinteken és rétegeken belüli alárendelt megkülönböztetéseknek és alakzatoknak a helyszínen talált talaj leírásában alkalmazott jelölései a terepen megfigyelhető szelvényjellemzőkön alapulnak.FAOHorizonSubordinateValue
FAOHorizonVerticalA függőleges irányban vett alosztat sorszáma a rétegszintjelölésben.Integer
isOriginalClassificationLogikai érték, amely azt jelzi, hogy az FAO-szintjelölést alkalmazták-e a szint eredeti leírásában.Boolean

3.2.3. Egyéb szintjelölési típus (OtherHorizonNotationType)

A talajszintek valamilyen egyedi rendszer szerinti osztályozása.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
horizonNotationA talajszintet az adott egyedi osztályozási rendszer szerint jellemző jelölés.OtherHorizonNotationTypeValue
isOriginalClassificationLogikai érték, amely azt jelzi, hogy a megadott szintjelölési rendszert alkalmazták-e a szint eredeti leírásában.Boolean

3.2.4. Other Soil Name Type Egyéb talajnévtípus (OtherSoilNameType)

A talajszelvény valamely egyedi osztályozási rendszer szerinti azonosítója.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
soilNameA talajszelvény valamely egyedi osztályozási rendszer szerinti neve.OtherSoilNameTypeValue
isOriginalClassificationLogikai érték, amely azt jelzi, hogy a megadott osztályozási rendszert alkalmazták-e a szelvény eredeti leírásában.Boolean

3.2.5. Szemcseméret eloszlás típus (ParticleSizeFractionType)

A talajnak a megadott mérettartományba eső ásványi talajszemcsékből álló része.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
fractionContentA meghatározott szemcseméret előfordulásának százalékos aránya.Number
fractionParticleSizeRangeA meghatározott szemcseméret-tartomány (μm mértékegységben kifejezett) felső és alsó határa.RangeType

3.2.6. Értéktartomány típus (RangeType)

Egy felső és egy alsó határral megadott értéktartomány.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
upperValueValamely adott tulajdonság felső határát meghatározó érték.Real
lowerValueValamely adott tulajdonság alsó határát meghatározó érték.Real
uomA tartomány értékeinek kifejezésében alkalmazott mértékegység.UnitOfMeasure

Az összes érték egyszerre nem lehet üres.

3.2.7. Talajtémai leíró paraméter típusa (SoilThemeDescriptiveParameterType)

A társított SoilThemeCoverage fedvénnyel bíró és az által ábrázolt, talajhoz köthető tulajdonság (talajtéma) leíró tulajdonságát tároló adatok típusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
soilThemeDescriptiveParameterNameA kapcsolódó SoilThemeCoverage fedvény értékeire vonatkozóan kiegészítő tájékoztatást adó paraméter neve.CharacterString
uomA soilThemeDescriptiveParameter paraméter értékeinek kifejezésében alkalmazott mértékegység.UnitOfMeasure

3.2.8. Talajtémai paraméter típusa (SoilThemeParameterType)

A fedvényben ábrázolt, talajhoz köthető tulajdonság (talajtéma). A SoilDerivedObjectParameterNameValue kódlistán szereplő paraméternévből és a megnevezett paraméter kifejezésében alkalmazott UnitOfMeasure mértékegységből áll.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
soilThemeParameterNameA soilThemeCoverage fedvényben ábrázolt paraméter neve.SoilDerivedObjectParameterNameValue
uomA soilThemeParameter paraméter értékeinek kifejezésében alkalmazott mértékegység.UnitOfMeasure

3.2.9. WRB minősítőcsoport típus (WRBQualifierGroupType)

A valamely adott minősítőből és annak egy vagy több esetleges jelzőjéből álló csoportnak, valamint az utóbbi által annak a World Reference Base (világreferencia-alap, WRB) Reference Soil Group (referencia-talajcsoport, RSG) csoportnak a tekintetében elfoglalt helynek és pozíciónak a meghatározására szolgáló adatok típusa, amelyhez a következő kiadvány szerint tartozik: World reference base for soil resources 2006, first update 2007, World Soil Resources Reports No. 103, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 2007.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
qualifierPlaceA Qualifier minősítőnek a WRB reference soil group csoporthoz (RSG) képest elfoglalt helyét jelző attribútum. Az elfoglalt hely az RSG előtti, azaz „prefix” (előtag) értékű, vagy az RSG utáni, azaz „suffix” (utótag) értékű lehet.WRBQualifierPlaceValue
qualifierPositionValamely adott minősítőnek a következők tekintetében felvett pozícióját jelző szám: az a WRB reference soil group (RSG) csoport, amelyhez tartozik, valamint az adott RSG-hez képest elfoglalt, azaz elő- vagy utótagi helye.Integer
WRBqualifierA WRB néveleme, második osztályozási szint.WRBQualifierValue
WRBspecifierValamely adott minősítő fokozási szintjét vagy azt a mélységi tartományt jelző kód, amelyhez a minősítő tartozik.WRBSpecifierValue

3.2.10. WRB talajnévtípus (WRBSoilNameType)

A talajszelvény típusa a következő kiadvány szerint: World reference base for soil resources 2006, first update 2007, World Soil Resources Reports No. 103, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 2007.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
WRBQualifierGroupA valamely adott minősítőből és annak egy vagy több esetleges jelzőjéből álló csoport, valamint az utóbbi által annak a WRBReferenceSoilGroup csoportnak a tekintetében elfoglalt hely és pozíció, amelyhez tartozik.WRBQualifierGroupType
WRBReferenceSoilGroupA World Reference Base for Soil Resources első osztályzási szintje.WRBReferenceSoilGroupValue
isOriginalClassificationLogikai érték, amely azt jelzi, hogy a WRB osztályozási rendszer a talajszelvény leírásában alkalmazott eredeti osztályozási rendszer volt-e.Boolean

Asszociációs szerepMeghatározásTípusVoidability
overOlyan hozzárendelés, amely azt jelzi, hogy a WRB osztályozáson belül valamely adott talajszelvény egy már kialakult, régebbi talajt borít be.WRBSoilNameType

3.3. Kódlisták

3.3.1. FAO szintalap rész (FAOHorizonMasterValue)

A szintjelölés alaprészének kódlistája.

E kódlista megengedett értékei között csak a következő kiadványban meghatározott értékek szerepelnek: Guidelines for soil description, 4th edition, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 2006, pp. 67-77.

3.3.2. FAO szinten belüli alárendelt rész (FAOHorizonSubordinateValue)

Kódlista, amelyen a szintalapokon és a szinteken belüli alárendelt megkülönböztetéseknek és jellemzőknek a helyszínen talált talaj leírásában alkalmazott, a terepen megfigyelhető szelvényjellemzőkön alapuló kódjai szerepelnek.

E kódlista megengedett értékei között csak a következő kiadványban meghatározott értékek szerepelnek: Guidelines for soil description, 4th edition, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 2006, pp. 67-77.

3.3.3. FAO aposztróf (FAOPrimeValue)

Az arab számokkal jelzett előtagok és betűk azonos kombinációival jelölt rétegszintek az alaprészben szereplő szimbólumok jelölését (két réteg közül az alsó esetében) egy vagy (három réteg közül a legalsó esetében) két aposztróffal kiegészítve különböztethetők meg egymástól.

E kódlista megengedett értékei között csak a következő kiadványban meghatározott értékek szerepelnek: Guidelines for soil description, 4th edition, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 2006, pp. 67-77.

3.3.4. Egyéb szintjelölési típus (OtherHorizonNotationTypeValue)

A talajszintek valamilyen egyedi rendszer szerinti osztályozása.

E kódlista megengedett értékei között az adatszolgáltatók által meghatározott bármely értékek szerepelnek.

3.3.5. Egyéb talajnévtípus (OtherSoilNameTypeValue)

A talajszelvény valamely egyedi osztályozási rendszer szerinti talajtípusa.

E kódlista megengedett értékei között az adatszolgáltatók által meghatározott értékek szerepelnek.

3.3.6. Rétegkeletkezési folyamat állapota (LayerGenesisProcessStateValue)

Annak a jelzése, hogy a layerGenesisProcess attribútumban megadott folyamat éppen zajlik-e, vagy már leállt.

E kódlista megengedett értékei között csak az alábbi táblázatban meghatározott értékek szerepelnek.

ÉrtékNévMeghatározás
ongoingfolyamatbanA folyamat a múltban kezdődött, és jelenleg is aktív.
terminatedlezárultA folyamat már nem aktív.

3.3.7. Rétegtípus (LayerTypeValue)

A rétegeknek a célnak megfelelő osztályozása.

E kódlista megengedett értékei között csak az alábbi táblázatban meghatározott értékek szerepelnek.

ÉrtékNévMeghatározás
depthIntervalmélységintervallumA leírt talaj és/vagy a mintavétel mélységének rögzített tartománya.
geogenicgeogenikusOlyan talajszelvény tartománya, amely egyazon, nem pedogenetikus folyamat, pl. üledékesedés révén létrejött anyagból áll, és összetételében az esetlegesen felette vagy alatta fekvő tartományokhoz képest különbözőséget mutat.
subSoilaltalajA feltalaj alatti, a mállatlan anyakőzetet beborító természetes talaj.
topSoilfeltalajA természetes talaj olyan felső része, amely általában sötét színű, és amelynek szerves-, valamint tápanyagtartalma az alatta lévő (ásványi) rétegszintekhez viszonyítva – a humuszréteg kivételével – alacsonyabb.

3.3.8. Szelvényelem-paraméter neve (ProfileElementParameterNameValue)

A szelvényelem jellemzéséhez megfigyelhető tulajdonságok.

E kódlista megengedett értékei között az alábbi táblázatban meghatározott értékek és az adatszolgáltatók által meghatározott szűkebb értékek szerepelnek.

Ez a kódlista hierarchikus.

ÉrtékNévMeghatározásParent value
chemicalParameterkémiai paraméterA szelvényelem jellemzéséhez megfigyelt kémiai paraméterek.
physicalParameterfizikai paraméterA szelvényelem jellemzéséhez megfigyelt fizikai paraméterek.
biologicalParameterbiológiai paraméterA szelvényelem jellemzéséhez megfigyelt biológiai paraméterek.
organicCarbonContentszervesszén-tartalomA talaj szerves formákban, de nem az élő makro- és mezofaunában vagy az élő növényi szövetekben lévő szénként mért töredékrésze.chemicalParameter
nitrogenContentnitrogéntartalomA talaj teljes nitrogéntartalma, ideértve a szerves és a szervetlen formákat is.chemicalParameter
pHValuepH-értékA talajszelvény pH-értéke.chemicalParameter
cadmiumContentkadmiumtartalomA talajszelvény kadmiumtartalma.chemicalParameter
chromiumContentkrómtartalomA talajszelvény krómtartalma.chemicalParameter
copperContentréztartalomA talajszelvény réztartalma.chemicalParameter
leadContentólomtartalomA talajszelvény ólomtartalma.chemicalParameter
mercuryContenthiganytartalomA talajszelvény higanytartalma.chemicalParameter
nickelContentnikkeltartalomA talajszelvény nikkeltartalma.chemicalParameter

3.3.9. Származtatott talajobjektumparaméter-név (SoilDerivedObjectParameterNameValue)

A talajra és egyebekre vonatkozó adatokból származtatható, a talajhoz kötődő tulajdonságok.

E kódlista megengedett értékei között az alábbi táblázatban meghatározott értékek és az adatszolgáltatók által meghatározott szűkebb értékek szerepelnek.

Ez a kódlista hierarchikus.

ÉrtékNévMeghatározásParent value
chemicalParameterkémiai paraméterMás talajadatokból származtatható kémiai paraméterek.
physicalParameterfizikai paraméterMás talajadatokból származtatható fizikai paraméterek.
biologicalParameterbiológiai paraméterMás talajadatokból származtatható biológiai paraméterek.
potentialRootDepthlehetséges gyökérmélységAz a lehetséges (cm mértékegységben megadott) mélység, amelyben a talajszelvényen belül a gyökerek kifejlődhetnek.physicalParameter
availableWaterCapacityfelvehető vízkészletA víznek az a mennyisége, amelyet a talaj képes tárolni, és amely a növények számára a lehetséges gyökérmélység alapján felhasználható.physicalParameter
carbonStockszénkészletA valamely adott mélységre vonatkoztatott teljes széntömeg.chemicalParameters
waterDrainagevízgazdálkodási kategóriaA talaj természetes vízgazdálkodási kategóriájának osztálya.physicalParameter
organicCarbonContentszervesszén-tartalomA talajban szerves formában található széntartalom %-ban kifejezve, nem ideértve az élő makro- és mezofaunában vagy az élő növényi szövetekben lévő szén mennyiségétchemicalParameter
nitrogenContentnitrogéntartalomA talaj teljes nitrogéntartalma, ideértve a szerves és a szervetlen formákat is.chemicalParameter
pHValuepH-értékA talaji származtatású objektum pH-értéke.chemicalParameter
cadmiumContentkadmiumtartalomA talaji származtatású objektum kadmiumtartalma.chemicalParameter
chromiumContentkrómtartalomA talaji származtatású objektum krómtartalma.chemicalParameter
copperContentréztartalomA talaji származtatású objektum réztartalma.chemicalParameter
leadContentólomtartalomA talaji származtatású objektum ólomtartalma.chemicalParameter
mercuryContenthiganytartalomA talaji származtatású objektum higanytartalma.chemicalParameter
nickelContentnikkeltartalomA talaji származtatású objektum nikkeltartalma.chemicalParameter
zincContentcinktartalomA talaji származtatású objektum cinktartalma.chemicalParameter

3.3.10. Talajfelmérési cél (SoilInvestigationPurposeValue)

A felmérések elvégzésének okait jelző lehetséges értékek kódlistája.

E kódlista megengedett értékei között csak az alábbi táblázatban meghatározott értékek szerepelnek.

ÉrtékNévMeghatározás
generalSoilSurveyáltalános talajfelmérésA vizsgálati helyszínek részrehajlás nélküli kiválasztásával végzett talajjellemzés.
specificSoilSurveyegyedi talajfelmérésA talaj tulajdonságainak valamilyen adott szempont szerint kiválasztott helyszíneken való vizsgálata.

3.3.11. Talajhelyszíntípus (SoilPlotTypeValue)

A talajmegfigyelés elvégzésének helyszínét annak jellege szerint meghatározó fogalmak kódlistája.

E kódlista megengedett értékei között csak az alábbi táblázatban meghatározott értékek szerepelnek.

ÉrtékNévMeghatározás
boreholefúrólyukBehatolás a felszín alá szelvényleírás, mintavétel és/vagy terepi tesztek céljából, a talaj-/kőzetanyagnak pl. üreges, cső alakú szerszám használatával való eltávolításával.
samplemintaOlyan talajkiemelés, amelynek alkalmával a talajanyag mintaként való eltávolítása bármilyen talajszelvény-leírás nélkül történik meg.
trialPitásott talajszelvényA szelvényleírás, mintavétel és/vagy terepi tesztek elvégzésének céljára előkészített talaj kiásása vagy más módon való felfedése.

3.3.12. Talajszelvény-paraméter neve (SoilProfileParameterNameValue)

A talajszelvény jellemzéséhez megfigyelhető tulajdonságok.

E kódlista megengedett értékei között az alábbi táblázatban meghatározott értékek és az adatszolgáltatók által meghatározott szűkebb értékek szerepelnek.

Ez a kódlista hierarchikus.

ÉrtékNévMeghatározásParent value
chemicalParameterkémiai paraméterA talajszelvény jellemzéséhez megfigyelt kémiai paraméterek.
physicalParameterfizikai paraméterA talajszelvény jellemzéséhez megfigyelt fizikai paraméterek.
biologicalParameterbiológiai paraméterA talajszelvény jellemzéséhez megfigyelt biológiai paraméterek.
potentialRootDepthlehetséges gyökérmélységAz a lehetséges (cm mértékegységben megadott) mélység, amelyben a talajszelvényen belül a gyökerek kifejlődhetnek.physicalParameter
availableWaterCapacityfelvehető vízkészletA víznek az a mennyisége, amelyet a talaj képes tárolni, és amely a növények számára a lehetséges gyökérmélység alapján felhasználható.physicalParameter
carbonStockszénkészletA valamely adott mélységre vonatkoztatott teljes széntömeg.chemicalParameters
waterDrainagevízelvezetésA talajszelvény természetes belső vízelvezetésének osztálya.physicalParameter

3.3.13. Talajterep-paraméter neve (SoilSiteParameterNameValue)

A talajterep jellemzéséhez megfigyelhető tulajdonságok.

E kódlista megengedett értékei között az alábbi táblázatban meghatározott értékek és az adatszolgáltatók által meghatározott szűkebb értékek szerepelnek.

ÉrtékNévMeghatározás
chemicalParameterkémiai paraméterA talajterep jellemzéséhez megfigyelt kémiai paraméterek.
physicalParameterfizikai paraméterA talajterep jellemzéséhez megfigyelt fizikai paraméterek.
biologicalParameterbiológiai paraméterA talajterep jellemzéséhez megfigyelt biológiai paraméterek.

3.3.14. WRB minősítő helye (WRBQualifierPlaceValue)

A Qualifier minősítőnek a WRB reference soil group csoporthoz (RSG) képest elfoglalt helyét jelző értékek kódlistája. Az elfoglalt hely az RSG előtti, azaz "prefix" (előtag) értékű, vagy az RSG utáni, azaz "suffix" (utótag) értékű lehet.

E kódlista megengedett értékei között csak a "prefix" és a "suffix" érték szerepel, a következő kiadványban meghatározott elnevezési szabályok szerint: World reference base for soil resources 2006, first update 2007, World Soil Resources Reports No. 103, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 2007.

3.3.15. WRB minősítők (WRBQualifierValue)

A "World Reference Base for Soil Resources" című kiadványban szereplő lehetséges minősítők kódlistája.

E kódlista megengedett értékei között csak a következő kiadványban meghatározott értékek szerepelnek: World reference base for soil resources 2006, first update 2007, World Soil Resources Reports No. 103, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 2007.

3.3.16. WRB Reference Soil Group (referencia-talajcsoport, RSG) (WRBReferenceSoilGroupValue)

A lehetséges referencia-talajcsoportok (azaz a "World Reference Base for Soil Resources" című kiadványban szereplő első osztályozási szint) kódlistája.

E kódlista megengedett értékei között csak a következő kiadványban meghatározott értékek szerepelnek: World reference base for soil resources 2006, first update 2007, World Soil Resources Reports No. 103, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 2007.

3.3.17. WRB jelzők (WRBSpecifierValue)

Lehetséges jelzők kódlistája.

E kódlista megengedett értékei között csak a következő kiadványban meghatározott értékek szerepelnek: World reference base for soil resources 2006, first update 2007, World Soil Resources Reports No. 103, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 2007.

3.4. Témaspecifikus követelmények

1. A hierarchia első szintjén lévő ProfileElementParameterNameValue, SoilDerivedObjectParameterNameValue, SoilProfileParameterNameValue, SoilSiteParameterNameValue (chemicalParameter, biologicalParameter, physicalParameter) kódlisták értékei csupán a szerkezeti rendezés célját szolgálják; használni csak az alacsonyabb szintű értékeket szabad.

2. Azoknak a talaji származtatású objektumoknak az esetében, amelyekhez kiegészítő leíró paraméterre van szükség, az OM_Observation típusú térbeli objektum paraméterattribútumát kell használni.

3. Egy-egy adott adatkészletben csak egy Egyéb rétegszint-jelölési típus osztályozást szabad alkalmazni.

4. Egy-egy adott adatkészletben csak egy Egyéb talajnévtípus osztályozást szabad alkalmazni.

3.5. Rétegek

A Talaj téradattéma rétegei

Réteg neveRéteg címeTérobjektumtípus
SO.SoilBodyTalajokSoilBody
SO.ObservedSoilProfileMegfigyelt talajszelvényekObservedSoilProfile
SoilPlot
SO.SoilSiteTalajterepekSoilSite
SO. <Kódlistaérték> (1)<ember által olvasható név>SoilDerivedObject (basePhenomenon: SoilDerivedObjectParameterNameValue)
Például: SO. OrganicCarbonContentPéldául: Szervesszén-tartalom
SO.<Kódlistaérték>Coverage (2)<ember által olvasható név>SoilThemeCoverage (soilThemeParameter / soilThemeParameterName: SoilDerivedObjectParameterNameValue)
Például: SO. OrganicCarbonContentCoveragePéldául: Szervesszén-tartalmi fedvény
(1) A 14. cikk (3) bekezdésével összhangban minden egyes kódlistaértékhez egy réteget kell hozzáférhetővé tenni.
(2) A 14. cikk (3) bekezdésével összhangban minden egyes kódlistaértékhez egy réteget kell hozzáférhetővé tenni.

4. FÖLDHASZNÁLAT (LAND USE)

4.1. Fogalommeghatározások

A 2. cikkben megállapított fogalommeghatározásokon kívül a következő fogalommeghatározást kell alkalmazni:

1.

"meglévő földhasználat" (existing land use) : egy terület felhasználásának és funkcióinak objektív leírása a korábbi és a jelenlegi tényleges valóságnak megfelelően;

2.

"rácsozott meglévő földhasználat" (gridded existing land use) : egy terület felhasználásának és funkcióinak szabályos ortojavított rácshálózat (kép) formájában történő objektív leírása a korábbi és a jelenlegi tényleges valóságnak megfelelően;

3.

"Hierarchikus INSPIRE Földhasználati Osztályozási Rendszer" (Hierarchical INSPIRE Land Use Classification System (HILUCS)) : többszintű földhasználati osztályozási rendszer, amelynek használata a legmegfelelőbb szinten kötelező;

4.

"minimális érintett egység" (minimum unit of interest) : az adatkészletben figyelembe vett földhasználati objektumokra vonatkozó legkisebb poligon terület;

5.

"tervezett földhasználat" (planned land use) : a területi tervező hatóságok által megállapított és a föld lehetséges jövőbeli hasznosítását leíró területi tervek;

6.

"mintavétel szerinti meglévő földhasználat" (sampled existing land use) : egy terület felhasználásának és funkcióinak objektív leírása a (korábbi és a jelenlegi tényleges) valóságnak megfelelően, a mintavétellel érintett helyszínen történő megfigyelés alapján;

7.

"földterület-besorolás" (zoning) : olyan felosztás, amelyben leírják a tervezett földhasználatot, és egyértelműen meghatározzák az egyes felosztási elemeken belül az új épített szerkezetekre vonatkozó jogokat és tilalmakat.

4.2. A Földhasználat téradattéma szerkezete

A Földhasználat téradattéma vonatkozásában megadott típusok a következő csomagokba rendezhetők:

- Földhasználati nómenklatúra (Land Use Nomenclature)

- Meglévő földhasználat (Existing land use)

- Rácsozott meglévő földhasználat (Gridded existing land use)

- Mintavétel szerinti meglévő földhasználat (Sampled existing land use)

- Tervezett földhasználat (Planned land use)

4.3. Földhasználati nómenklatúra

4.3.1. Adattípusok

4.3.1.1. A HILUCS százalékos aránya (HILUCSPercentage)

A HILUCS jelenlétével érintett földhasználati objektum százalékos aránya.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
hilucsValueA HILUCS százalékos aránya szerinti HILUCS-kategória.HILUCSValue
percentageA HILUCS szerinti földhasználati objektum százalékos aránya.Integer

4.3.1.2. A HILUCS jelenléte (HILUCSPresence)

Egy vagy több HILUCS-érték jelenléte egy területen, az egyes értékekre vonatkozó százalékos arányban, vagy az értékek fontossági sorrendben történő felsorolásával kifejezve.

Ez egy unió típus.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
orderedListA földhasználati érték jelenlétének rendezett felsorolása.HILUCSValue
percentageListA földhasználati érték százalékos arányának felsorolása.HILUCSPercentage

4.3.1.3. Egyedi százalékos arány (SpecificPercentage)

Egyedi jelenléttel érintett földhasználati objektum százalékos aránya.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
specificValueEgyedi értékkategória az egyedi százalékos arányhoz.LandUseClassificationValue
percentageAz egyedi jelenléttel érintett földhasználati objektum százalékos aránya.Integer

4.3.1.4. Egyedi jelenlét (SpecificPresence)

Egy vagy több földhasználati osztályozási érték jelenléte egy területen, az adatszolgáltató által rendelkezésre bocsátott kódlista szerint, az egyes értékekre vonatkozó százalékos arányban, vagy az értékek fontossági sorrendben történő felsorolásával kifejezve.

Ez egy unió típus.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
orderedListA földhasználati érték rendezett felsorolása.LandUseClassificationValue
percentageListA földhasználati érték százalékos arányának felsorolása.SpecificPercentage

4.3.2. Kódlisták

4.3.2.1. HILUCS (HILUCSValue)

Az INSPIRE Földhasználati Osztályozási Rendszerben használandó földhasználati kategóriák felsorolása.

E kódlista megengedett értékei között csak az alábbi táblázatban meghatározott értékek szerepelnek.

Ez a kódlista hierarchikus.

ÉrtékNévMeghatározásSzülőérték
1_PrimaryProductionelsődleges termelésOlyan területek, ahol a gyártó vállalatok elsődleges termékeket állítanak össze, csomagolnak, tisztítanak vagy dolgoznak fel az elsődleges termelők közelében, különösen, ha a nyersanyag nem alkalmas értékesítésre, vagy ha nehézséget jelent annak nagyobb távolságra történő szállítása.
1_1_AgriculturemezőgazdaságNövényi (növények, gombák stb.) és állati termékek előállítása élelmiszer-ipari célból, értékesítésre, saját fogyasztásra vagy ipari célból. Ide tartozik az energianövények termesztése, illetve a szabadföldi és az üvegházi növénytermesztés egyaránt. Ebbe az osztályba tartozik továbbá a vetésforgóban pihentetett földterület is. Ide tartozik az elsődleges értékesítésre szánt termékek elkészítése, a tájépítészet (pl. mezőgazdasági terület teraszosítása, vízelvezetés, rizsteraszok létesítése stb.), illetve a tájgondozás és tájfenntartás.1_PrimaryProduction
1_1_1_CommercialAgriculturalProductionkereskedelmi célú mezőgazdasági termelésSzántóföld, állandó növénykultúrák és mezőgazdasági használatban lévő (vetett és természetes) legelők. A termékek emberi vagy állati táplálkozás céljából, vagy bioenergia előállítása céljából használhatók fel.1_1_Agriculture
1_1_2_FarmingInfrastructuremezőgazdasági üzemi infrastruktúraMezőgazdasági üzemben található szállások, állattenyésztési infrastruktúra (ólak és istállók, illetve a mezőgazdasági üzemhez tartozó feldolgozó létesítmények), trágya tárolására szolgáló és egyéb mezőgazdasági üzemi infrastruktúra (pl. a növények kezelésével és feldolgozásával kapcsolatos mezőgazdasági üzemi épületek).1_1_Agriculture
1_1_3_AgriculturalProductionForOwnConsumptionsaját fogyasztás célját szolgáló mezőgazdasági termelésSaját fogyasztás célját szolgáló növénytermesztés és állattenyésztés (konyhakertek, magánistállók stb.)1_1_Agriculture
1_2_ForestryerdőgazdálkodásHengeres fa és más faalapú elsődleges termékek előállítása. Az erdészeti tevékenységek során a faanyag mellett más, kismértékben feldolgozott termékeket is előállítanak, ilyen a tűzifa, a faszén és a feldolgozatlan formában (pl. bányafa, faköszörület stb.) felhasznált hengeres fa. Ide tartoznak továbbá a faiskolák, a fakitermeléssel összefüggő raktározási és szállítási területek, illetve a bio-tüzelőanyag előállítására szánt fa és fás szárú növények. Ezekre a tevékenységekre természetes és ültetett erdőkben egyaránt sor kerülhet.1_PrimaryProduction
1_2_1_ForestryBasedOnShortRotationrövid rotációs idejű erdőgazdálkodásOlyan erdőterületek, ahol egy fageneráció rotációs ideje legfeljebb 50 év, és ezt követően az erdő természetes vagy mesterséges úton, csemeték ültetésével vagy magról megújul. A faköszörület előállítására szánt faültetvények és a biomassza-termelésre szánt erdők szintén ebbe az osztályba tartoznak.1_2_Forestry
1_2_2_ForestryBasedOnIntermediateOrLongRotationközepes vagy hosszú rotációs idejű erdőgazdálkodásOlyan erdőterületek, ahol egy fageneráció rotációs ideje több mint 50 év, és ezt követően az erdő természetes vagy mesterséges úton, csemeték ültetésével vagy magról megújul.1_2_Forestry
1_2_3_ForestryBasedOnContinuousCoverfolyamatos erdőborítást biztosító erdőgazdálkodásOlyan erdőterületek, ahol az erdőgazdálkodás és az erdő megújulása a fák folyamatos növekedésén alapul.1_2_Forestry
1_3_MiningAndQuarryingbányászatBányászat, vagyis ásványok és a természetben szilárd (kőszén, érc, kavics, homok, só), folyékony (kőolaj), légnemű (földgáz) halmazállapotban vagy biomasszaként (tőzeg) előforduló ásványok és anyagok kitermelése. A kitermelés során különféle módszerek alkalmazhatók, úgymint föld alatti vagy külszíni fejtés vagy kitermelés, olajkút üzemeltetése stb.1_PrimaryProduction
1_3_1_MiningOfEnergyProducingMaterialsenergiahordozó-bányászatKőszén, lignit, tőzeg, kőolaj, földgáz, urán és tórium bányászata és kitermelése.1_3_MiningAndQuarrying
1_3_2_MiningOfMetalOresércbányászatVas- és színesfémérc-bányászat (kivéve urán és tóriumérc).1_3_MiningAndQuarrying
1_3_3_OtherMiningAndQuarryingegyéb bányászatKő-, homok-, agyagbányászat, vegyiparban hasznosított és talajjavító ásványok bányászata, só kitermelése és egyéb bányászat.1_3_MiningAndQuarrying
1_4_AquacultureAndFishingakvakultúra és halászatHivatásszerű halászat és akvakultúra.1_PrimaryProduction
1_4_1_AquacultureakvakultúraHalkeltetők és irányított nyújtótelepek.1_4_AquacultureAndFishing
1_4_2_ProfessionalFishinghivatásszerű halászatHivatásszerű halászat céljára használt vízi területek.1_4_AquacultureAndFishing
1_5_OtherPrimaryProductionegyéb elsődleges termelésHivatásszerű vadászat, vadon termő, nem faeredetű erdészeti termékek gyűjtése, vándorló állattartás és az 1_1_Agriculture, 1_2_Forestry, 1_3_MiningAndQuarrying, 1_4_AquacultureAndFishing értékekben vagy ezek alértékeiben nem szereplő, bármely egyéb elsődleges termelés.1_PrimaryProduction
1_5_1_HuntingvadászatHivatásos vadászat. A vadászterület egyaránt lehet elkerített és nyitott.1_5_OtherPrimaryProduction
1_5_2_ManagementOfMigratoryAnimalsvándorló állattartásVándorló állatok, pl. rénszarvas és szarvas tartása és etetése.1_5_OtherPrimaryProduction
1_5_3_PickingOfNaturalProductsvadon termő termékek gyűjtéseVadon termő, nem faeredetű termékek, pl. vadon termő bogyók, moha, zuzmó stb. kereskedelmi célú gyűjtése.1_5_OtherPrimaryProduction
2_SecondaryProductionmásodlagos termelésIpari és gyártó tevékenységek, amelyek elsődleges termékekből késztermékeket, illetve más iparágak számára köztes termékeket gyártanak. Ide tartoznak a gyártási tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó raktározási és szállítási területek.
Ebbe az osztályba tartozó iparág az élelmiszer-feldolgozás, a textilipar, a bőripar, a fa- és fatermékipar, a cellulózipar, a papíripar, a kiadói tevékenységek, a nyomdaipar, a felvételkészítés, az olajipar és a tüzelőanyag-ipar, a vegyszerek, vegyi termékek és vegyi szálak gyártása, a gumi- és műanyagipar, a nem fémes ásványi termékek, a fém alapanyagok és fémtermékek előállítása, a fémfeldolgozási termékek gyártása, a gép- és szerelvénygyártás, az elektromos és optikai berendezések gyártása, a fuvareszközgyártás és a bútorgyártás.
2_1_RawIndustrynyersanyagiparAz elsődleges termékeket feldolgozott nyersanyaggá alakító ipari tevékenységek.2_SecondaryProduction
2_1_1_ManufacturingOfTextileProductstextiltermékek gyártásaTextilszálak, varrócérnák előkészítése és fonása, textilszövés, bőr kikészítése.2_1_RawIndustry
2_1_2_ManufacturingOfWoodAndWoodBasedProductsfaipari és fából készült termékek gyártásaFűrészárugyártás és fagyalulás, furnérlemez, rétegelt lemez, rétegelt fatábla, rostlemez, asztalos- és ácsipari termékek, parafából, szalmából és más fonható anyagból készült termékek gyártása.2_1_RawIndustry
2_1_3_ManufacturingOfPulpPaperAndPaperProductscellulóz, papír, papírtermékek gyártásaCellulóz, papír, karton, papíralapú egészségügyi termékek, tapéták gyártása.2_1_RawIndustry
2_1_4_ManufacturingOfCokeRefinedPetroleumProductsAndNuclearFuelkoksz, finomított kőolajtermékek és nukleáris üzemanyag gyártásaKoksz, finomított kőolajtermékek és nukleáris üzemanyag gyártása.2_1_RawIndustry
2_1_5_ManufacturingOfChemicalsChemicalProductsManMadeFibersvegyi anyagok, vegyi termékek, vegyi szálak gyártásaVegyi alapanyagok, mezőgazdasági vegyi termékek, festékek, gyógyszerek, szappan, felületaktív anyagok, ragasztók, más vegyi termékek, vegyi szálak gyártása.2_1_RawIndustry
2_1_6_ManufacturingOfBasicMetalsAndFabricatedMetalsfém alapanyagok, fémfeldolgozási termékek gyártásaVas, acél és nemesfém és nemvas fém alapanyagok gyártása, feldolgozása és formázása. Ide tartozik a fémtermékek gyártása is.2_1_RawIndustry
2_1_7_ManufacturingOfNonMetallicMineralProductsnem fémtartalmú ásványok feldolgozásaÜveg, tégla, kerámia, beton, cement, mészkő, gipsz feldolgozása, kő- és más nem fémtartalmú ásványok faragása és megmunkálása.2_1_RawIndustry
2_1_8_ManufacturingOfRubberPlasticProductsgumi- és műanyagtermékek gyártásaGépjármű-gumiabroncs, tömlő, műanyag csomagolóeszköz és más gumi- és műanyagtermékek gyártása.2_1_RawIndustry
2_1_9_ManufacturingOfOtherRawMaterialsegyéb nyersanyagok gyártásaA 2_1_RawIndustry más alértékeibe nem sorolt nyersanyagok gyártása.2_1_RawIndustry
2_2_HeavyEndProductIndustrynehézipari végtermékek gyártásaFeldolgozott nyersanyagok nehézipari termékké történő feldolgozása.2_SecondaryProduction
2_2_1_ManufacturingOfMachinerygépgyártásFeldolgozó-, mezőgazdasági, erdészeti és más gépek (légi és közúti járművek kivételével), fegyverek, lőszer és háztartási készülékek gyártása.2_2_HeavyEndProductIndustry
2_2_2_ManufacturingOfVehiclesAndTransportEquipmentjárművek és fuvareszközök gyártásaGépjárművek, légi járművek, űrjárművek, hajók, csónakok, vasúti és villamosvasúti eszközök, motorkerékpárok, kerékpárok és más fuvareszközök gyártása.2_2_HeavyEndProductIndustry
2_2_3_ManufacturingOfOtherHeavyEndProductsegyéb nehézipari végtermékek gyártásaA 2_2_HeavyEndProductIndustry más alértékeibe nem sorolt egyéb nehézipari végtermékek gyártása.2_2_HeavyEndProductIndustry
2_3_LightEndProductIndustrykönnyűipari végtermékek gyártásaFeldolgozott nyersanyagok könnyűipari termékké történő feldolgozása.2_SecondaryProduction
2_3_1_ManufacturingOfFoodBeveragesAndTobaccoProductsélelmiszer-termelés, szeszesital- és dohánygyártásHús, hal, zöldség és gyümölcs, olaj és zsír vagy ezekből készült termékek, tejtermékek, malomipari és keményítőtermékek, előkészített állati takarmány, egyéb élelmiszer-ipari termékek gyártása, szeszesital- és dohánygyártás.2_3_LightEndProductIndustry
2_3_2_ManufacturingOfClothesAndLeatherruha- és bőrgyártásRuházat, bőrruhák, kötszer, kiegészítők gyártása, szőrmefestés és szőrmetermékek, bőrönd, táska, szíjazat és lábbeli gyártása.2_3_LightEndProductIndustry
2_3_3_PublishingAndPrintingkiadói és nyomdai tevékenységKönyvek, újságok, folyóiratok kiadása és nyomtatása, hangfelvételek kiadása és sokszorosítása.2_3_LightEndProductIndustry
2_3_4_ManufacturingOfElectricalAndOpticalEquipmentelektromos és optikai berendezések gyártásaIrodai berendezések, számítógépek, motorok, generátorok, elektromos elosztó- és irányítóberendezések, huzalok és kábelek, akkumulátorok, elemek, lámpák, rádió- és televíziókészülékek, telefonok, fénycsövek, orvosi, precíziós és optikai eszközök, órák és más elektromos és optikai berendezések.2_3_LightEndProductIndustry
2_3_5_ManufacturingOfOtherLightEndProductsegyéb könnyűipari végtermékek gyártásaBútorok, ékszerek, hangszerek, sportszerek, játékok, gyermekjátékok és más vegyes termékek gyártása.2_3_LightEndProductIndustry
2_4_EnergyProductionenergiatermelésEnergia előállítása.2_SecondaryProduction
2_4_1_NuclearBasedEnergyProductionnukleáris energia előállításaAtomerőművek.2_4_EnergyProduction
2_4_2_FossilFuelBasedEnergyProductionfosszilis tüzelőanyagon alapuló energia előállításaFosszilis tüzelőanyaggal (szén, kőolaj, földgáz, tőzeg és más fosszilis tüzelőanyagok) működő erőművek.2_4_EnergyProduction
2_4_3_BiomassBasedEnergyProductionbiomasszán alapuló energia előállításaBiomassza alapú tüzelőanyaggal (faalapú és más növényi alapú szilárd és folyékony tüzelőanyagok, biogáz és más bio-tüzelőanyagok) működő erőművek.2_4_EnergyProduction
2_4_4_RenewableEnergyProductionmegújulóenergia-termelésVíz-, nap-, szél-, hő- (aero-, geo- és hidrotermális), árapály-, hullám- stb. energia és más megújuló energia (a 2_4_3_BiomassBasedEnergyProduction értékhez sorolt, biomasszán alapuló energia kivételével).2_4_EnergyProduction
2_5_OtherIndustryegyéb ipari ágazatokA 2_SecondaryProduction más alértékeibe nem sorolt egyéb ipari termékek gyártása.2_SecondaryProduction
3_TertiaryProductionszolgáltatási ágazatOlyan szolgáltatások, amelyek más vállalkozásoknak és a magán- és az állami szektorhoz tartozó fogyasztóknak szánt termékek. Ide tartozik a nagy- és a kiskereskedelem, a javítási szolgáltatások, a szálloda- és vendéglátóipar, a pénzügyi szolgáltatások, az ingatlanipari szolgáltatások, az üzleti szolgáltatások, a kölcsönzés, a közigazgatás, a védelmi és a szociális biztonsággal összefüggő szolgáltatások, az oktatás, az egészségügy és a szociális munka, illetve egyéb közösségi, szociális és személyi szolgáltatások.
3_1_CommercialServiceskereskedelmi szolgáltatásokKereskedelmi szolgáltatások nyújtása.3_TertiaryProduction
3_1_1_WholesaleAndRetailTradeAndRepairOfVehiclesAndPersonalAndHouseholdGoodsgépjárművek és személyi és háztartási eszközök nagy- és kiskereskedelme és javításaGépjárművek, üzemanyag, mezőgazdasági nyersanyagok, élőállatok, ércek, fémek, vegyi anyagok, faanyag, gépek, hajók, bútor, háztartási eszközök, textil, élelmiszer, szeszesital, dohánytermékek, gyógyszertermékek, használt termékek, egyéb termékek és hulladék nagy- és kiskereskedelme. Ebbe az osztályba tartozik a gépjárművek és személyi és háztartási eszközök javítása is.3_1_CommercialServices
3_1_2_RealEstateServicesingatlanszolgáltatásokIngatlan- és bérleti szolgáltatások nyújtása.3_1_CommercialServices
3_1_3_AccommodationAndFoodServicesszálláshely-szolgáltatás és vendéglátásSzállodai, üdülőfalu-, kemping-, éttermi, bár- és étkeztetési szolgáltatások.3_1_CommercialServices
3_1_4_OtherCommercialServicesegyéb kereskedelmi szolgáltatásokA 3_1_CommercialServices más alértékeibe nem sorolt egyéb kereskedelmi szolgáltatások, pl. szépségápolási és jóléti szolgáltatások.3_1_CommercialServices
3_2_FinancialProfessionalAndInformationServicespénzügyi, szakmai és információs szolgáltatásokPénzügyi, szakmai és információs szolgáltatások nyújtása.3_TertiaryProduction
3_2_1_FinancialAndInsuranceServicespénzügyi és biztosítási szolgáltatásokBanki, hitel-, biztosítási és más pénzügyi szolgáltatások.3_2_FinancialProfessionalAndInformationServices
3_2_2_ProfessionalTechnicalAndScientificServicesszakmai, műszaki és tudományos szolgáltatásokInformatikai tanácsadás, adatfeldolgozás, kutatás és fejlesztés, jogi, könyvelési, vállalatirányítási, építészeti, mérnöki, hirdetési, tesztelési, nyomozási, tanácsadási és más szakmai szolgáltatások.3_2_FinancialProfessionalAndInformationServices
3_2_3_InformationAndCommunicationServicesinformációs és kommunikációs szolgáltatásokKiadói, hangfelvétel-készítési, televíziós műsorokkal, filmkészítéssel, rádiós műsorszórással összefüggő, postai és távközlési, számítógépes és adatfeldolgozási szolgáltatások.3_2_FinancialProfessionalAndInformationServices
3_2_4_AdministrativeAndSupportServicesadminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenységUtazási irodai, kölcsönzési, tisztítási, biztonsági és más adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység.3_2_FinancialProfessionalAndInformationServices
3_2_5_OtherFinancialProfessionalAndInformationServicesegyéb pénzügyi, szakmai és információs szolgáltatásokA 3_2_FinancialProfessionalAndInformationServices más alértékeibe nem sorolt, egyéb pénzügyi, szakmai és információs szolgáltatások.3_2_FinancialProfessionalAndInformationServices
3_3_CommunityServicesközösségi szolgáltatásokKözösségi szolgáltatások nyújtása.3_TertiaryProduction
3_3_1_PublicAdministrationDefenceAndSocialSecurityServicesközigazgatási, védelmi és szociális biztonsággal összefüggő szolgáltatásokÁltalános igazgatási, védelmi, igazságügyi, közbiztonsági, tűzoltási és kötelező társadalombiztosítási szolgáltatások.3_3_CommunityServices
3_3_2_EducationalServicesoktatási szolgáltatások:Alap-, közép- és felsőfokú, felnőtt- és más oktatási szolgáltatások.3_3_CommunityServices
3_3_3_HealthAndSocialServicesegészségügyi és szociális szolgáltatásokEmberi és állategészségügyi és szociális munkával kapcsolatos szolgáltatások nyújtása.3_3_CommunityServices
3_3_4_ReligiousServicesvallási szolgáltatásokVallási szolgáltatások nyújtása.3_3_CommunityServices
3_3_5_OtherCommunityServicesegyéb közösségi szolgáltatásokEgyéb közösségi szolgáltatások, pl. temetők.3_3_CommunityServices
3_4_CulturalEntertainmentAndRecreationalServiceskulturális, szórakoztatási és szabadidős szolgáltatásokKulturális, szórakoztatási és szabadidős szolgáltatások nyújtása.3_TertiaryProduction
3_4_1_CulturalServiceskulturális szolgáltatásokMűvészeti, könyvtári, múzeumi, állatkerti, botanikus kerti, történelmi helyszínekkel összefüggő és más kulturális szolgáltatások nyújtása.3_4_CulturalEntertainmentAndRecreationalServices
3_4_2_EntertainmentServicesszórakoztatási szolgáltatásokVidámparkok, témaparkok, fogadási és játéktevékenységek és más szórakoztatási szolgáltatások.3_4_CulturalEntertainmentAndRecreationalServices
3_4_3_SportsInfrastructuresportinfrastruktúraSportinfrastruktúra, pl. stadionok, sportcsarnokok, uszodák, fitneszlétesítmények, sípályák, golfpályák és egyéb sportinfrastruktúra.3_4_CulturalEntertainmentAndRecreationalServices
3_4_4_OpenAirRecreationalAreasszabadidő szabadtéri eltöltését biztosító területekSzabadidő szabadtéri eltöltését biztosító területek, pl. városi parkok, játszóterek, nemzeti parkok és szabadidős célokra használt természeti területek.3_4_CulturalEntertainmentAndRecreationalServices
3_4_5_OtherRecreationalServicesegyéb szabadidős szolgáltatásokA 3_4_CulturalEntertainmentAndRecreationalServices más alértékeibe nem sorolt szabadidős szolgáltatások.3_4_CulturalEntertainmentAndRecreationalServices
3_5_OtherServicesegyéb szolgáltatásokA 3_TertiaryProduction más alértékeibe nem sorolt egyéb szolgáltatások nyújtása.3_TertiaryProduction
4_TransportNetworksLogisticsAndUtilitiesközlekedési hálózatok, logisztika és közművekA társadalom alapvető infrastruktúrája és hálózatai. Az áruk előállítása és szolgáltatásnyújtás céljából minden más ágazat használja az infrastruktúrát és a hálózatokat, és ezek a lakóövezetekben is elengedhetetlenek. Ide tartozik a vízellátás, a szennyvíz és a hulladék összegyűjtése, kezelése és újrafeldolgozása, a közlekedés, a hálózatok, a raktározás és a kommunikáció.
4_1_TransportNetworksközlekedési hálózatokKözlekedéssel kapcsolatos infrastruktúra.4_TransportNetworksLogisticsAndUtilities
4_1_1_RoadTransportközúti szállításKözúti szállításra használt területek, pl. közutak, parkolóterületek, műszaki állomások.4_1_TransportNetworks
4_1_2_RailwayTransportvasúti közlekedésVasúti szállításra használt területek, pl. vasutak, vasútállomások és teherpályaudvarok stb.4_1_TransportNetworks
4_1_3_AirTransportlégi közlekedésLégi szállításra használt területek, pl. repülőterek és kapcsolódó szolgáltatások.4_1_TransportNetworks
4_1_4_WaterTransportvízi úton történő szállításVízi szállításra használt területek, pl. kikötők, folyók, dokkok és kapcsolódó szolgáltatások.4_1_TransportNetworks
4_1_5_OtherTransportNetworkegyéb közlekedési hálózatokA 4_1_TransportNetworks más alértékeibe nem sorolt egyéb közlekedési területek.4_1_TransportNetworks
4_2_LogisticalAndStorageServiceslogisztikai és raktározási szolgáltatásokA(z iparhoz közvetlenül nem kapcsolódó) raktározási, illetve logisztikai szolgáltatások elkülönítésére használt területek.4_TransportNetworksLogisticsAndUtilities
4_3_UtilitiesközművekKözművekkel kapcsolatos infrastruktúra.4_TransportNetworksLogisticsAndUtilities
4_3_1_ElectricityGasAndThermalPowerDistributionServicesvillamos energia, földgáz és hőenergia elosztásával összefüggő szolgáltatásokVillamos energia, földgáz és hőenergia elosztására használt területek, ideértve a kőolaj és földgáz szállítására használt csővezetékeket is.4_3_Utilities
4_3_2_WaterAndSewageInfrastructurevíz- és szennyvíz-infrastruktúraVíz kinyerésére, gyűjtésére, tisztítására, tárolására és elosztására, illetve szennyvíz gyűjtésére és kezelésére használt területek (a csővezetékeket is ideértve).4_3_Utilities
4_3_3_WasteTreatmenthulladékkezelésHulladék gyűjtésére, kezelésére és újrafeldolgozására használt területek.4_3_Utilities
4_3_4_OtherUtilitiesegyéb közművekA 4_3_Utilities más alértékeibe nem sorolt egyéb közművek céljára használt területek.4_3_Utilities
5_ResidentialUselakóövezetként történő felhasználásTúlnyomórészt emberi lakhatás céljából használt területek. A lakhatási formák a lakóövezeteken belül és lakóövezetenként jelentős mértékben eltérhetnek. Ezeken a területeken lehetnek különálló családi házak, több család lakhatását szolgáló lakóépületek vagy mobil otthonok nagy- és kisvárosokban és vidéki területeken, amennyiben ezek nem kapcsolódnak elsődleges termeléshez. Ezeken a területeken a földhasználatot nagy és kis népsűrűség egyaránt jellemezheti. Ebbe az osztályba tartoznak a más, összeegyeztethető használatban is lévő lakóövezetek és az egyéb lakóövezetek is.
5_1_PermanentResidentialUseállandó lakóövezetként történő felhasználásLakóövezetek, amelyekben túlnyomórészt kerttel és/vagy udvarral körülvett különálló házak, illetve állandó lakóhelyként használt különálló házak, ikerházak, sorházak, városi házak és társasházak találhatók.5_ResidentialUse
5_2_ResidentialUseWithOtherCompatibleUseslakóövezetként történő felhasználás egyéb, összeegyeztethető felhasználássalLakóövezetek, amelyek egyéb, összeegyeztethető használatban (pl. különféle szolgáltatások, könnyűipar stb.) is vannak.5_ResidentialUse
5_3_OtherResidentialUseegyéb lakóövezetként történő felhasználásTúlnyomórészt ideiglenes szállás céljára használt területek (migránstáborok), üdülőterületek (nyaralók) stb.5_ResidentialUse
6_OtherUsesegyéb használatAz 1_PrimaryProduction, 2_SecondaryProduction 3_TertiaryProduction 4_TransportNetworksLogisticsAndUtilities, 5_ResidentialUse értékekbe és ezek alértékeibe nem sorolt területek, illetve építés alatt álló területek.
6_1_TransitionalAreasátmeneti területekÉpítés alatt álló területek. Ebbe az osztályba kizárólag a meglévő és nem a tervezett földhasználat sorolandó.6_OtherUses
6_2_AbandonedAreasfelhagyott területekFelhagyott mezőgazdasági, lakó-, ipari, közlekedési és alapvető infrastruktúra célját szolgáló területek. A terület akkor sorolandó a felhagyott osztályba, ha azt nem használják, és eredeti céljára csak jelentős javítási vagy helyreállítási munkálatokat követően használható újra.6_OtherUses
6_3_NaturalAreasNotInOtherEconomicUsemás gazdasági célra nem használt természeti területekTermészetes állapotukban lévő, más gazdasági célra nem használt területek.6_OtherUses
6_3_1_LandAreasNotInOtherEconomicUsemás gazdasági célra nem használt földterületekTermészetes állapotukban lévő, más társadalmi-gazdasági célra nem használt területek, pl. fás, bokros, füves, mocsaras és növényzet nélküli területek. Ide tartoznak a „természeti terület” tervezési státuszba sorolt területek. A védett területek tartozhatnak ebbe az osztályba és más osztályokba is, amennyiben más felhasználásuk is van. A védett területeket mindig „védett terület” kiegészítő szabályozási státusszal jelzik.6_3_NaturalAreasNotInOtherEconomicUse
6_3_2_WaterAreasNotInOtherEconomicUsemás gazdasági célra nem használt vízi területekMás társadalmi-gazdasági célra nem használt vízi területek.6_3_NaturalAreasNotInOtherEconomicUse
6_4_AreasWhereAnyUseAllowedbármilyen felhasználásra engedélyezett területekA Tervezett földhasználat (PLU) szerint bármilyen felhasználásra engedélyezett területek.6_OtherUses
6_5_AreasWithoutAnySpecifiedPlannedUsemeghatározott tervezett felhasználás nélküli területekOlyan területek, amelyekre vonatkozóan a Tervezett földhasználat (Planned land use) (PLU) nem határoz meg felhasználási módot, pl. a terv hatályán kívüli területek.6_OtherUses
6_6_NotKnownUseismeretlen felhasználásOlyan területek, amelyek földhasználati módja ismeretlen.6_OtherUses

4.3.2.2. Földhasználati osztályozás (LandUseClassificationValue)

Az INSPIRE Földhasználati Osztályozási Rendszerben használandó és nemzeti vagy helyi szinten elfogadott földhasználati kategóriák felsorolása.

E kódlista megengedett értékei között az adatszolgáltatók által meghatározott értékek szerepelnek.

4.4. Meglévő földhasználat

4.4.1. Térobjektumtípusok

A Meglévő földhasználat csomag a következő térobjektumtípusokat tartalmazza:

- Meglévő földhasználati adatkészlet

- Meglévő földhasználati objektum

4.4.1.1. Meglévő földhasználati adathalmaz (ExistingLandUseDataSet)

A meglévő földhasználati adathalmaz olyan területek gyűjteménye, amelyekről meglévő (jelenlegi vagy korábbi) földhasználatra vonatkozóan információ áll rendelkezésre.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
inspireIdA térbeli objektum külső objektumazonosítója.Identifier
extentAz ExistingLandUseObject térobjektumtípus valamennyi példánya geometriai uniójának a határa.GM_MultiSurface
nameAz adathalmaz ember számára olvasható neve.CharacterString
beginLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ez a verziója bekerült a téradatkészletbe, vagy módosították a téradatkészletben.DateTimevoidable
endLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ezt a verzióját felváltották a téradatkészletben, vagy onnan visszavonták.DateTimevoidable
validFromAz az időpont, amikor a meglévő földhasználat adathalmaz a valós világban létrejött.DateTimevoidable
validToAz az időpont, amikor a meglévő földhasználat adathalmaz a valós világban megszűnt.DateTimevoidable

Asszociációs szerepMeghatározásTípusVoidability
memberAz ExistingLandUseDataSet-hez tartozó LandUseObjects-re való hivatkozásExistingLandUseObject

4.4.1.2. Meglévő földhasználati objektum (ExistingLandUseObject)

A meglévő földhasználati objektum a földhasználati típusok homogén kombinációjával rendelkező terület földhasználatát írja le.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
inspireIdA térbeli objektum külső objektumazonosítója.Identifier
geometryEzen objektum hatáskörébe tartozó terület geometriai ábrázolása.GM_MultiSurface
beginLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ez a verziója bekerült a téradatkészletbe, vagy módosították a téradatkészletben.DateTimevoidable
hilucsPresenceA HILUCS földhasználati kategória tényleges jelenléte az objektumon belül.HILUCSPresencevoidable
hilucsLandUseA meglévő földhasználati objektumban jelen lévő HILUCS földhasználati osztályok.HILUCSValue
specificLandUseAz adathalmazra vonatkozó nómenklatúra szerinti földhasználati kategória.LandUseClassificationValuevoidable
specificPresenceFöldhasználati kategória tényleges jelenléte az objektumon belül.SpecificPresencevoidable
observationDateLeíráshoz társított megfigyelési dátum.Datevoidable
endLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ezt a verzióját felváltották a téradatkészletben, vagy onnan visszavonták.DateTimevoidable
validFromAz az időpont, amikor a jelenség a valós világban létrejött.DateTimevoidable
validToAz az időpont, amikor a jelenség a valós világban megszűnt.DateTimevoidable

Asszociációs szerepMeghatározásTípusVoidability
dataSetAz a meglévő földhasználati adatkészlet, amelyhez a földhasználati objektum tartozik.ExistingLandUseDataSet

4.5. Rácsozott földhasználat

4.5.1. Térobjektumtípusok

A Rácsozott földhasználat csomag a Meglévő földhasználati rácshálózat térobjektumtípust tartalmazza.

4.5.1.1. Meglévő földhasználati rácshálózat (ExistingLandUseGrid)

A meglévő földhasználati rácshálózat olyan pixelek gyűjteménye, amelyekről meglévő (jelenlegi vagy korábbi) földhasználatra vonatkozó információ áll rendelkezésre. Az osztályozás a HILUCS rendszert alkalmazva történik.

Ez a típus a RectifiedGridCoverage altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
nameAz adathalmaz ember számára olvasható neve.CharacterString
inspireIdA térbeli objektum külső objektumazonosítója.Identifier
extentAz adathalmaz kiterjedését tartalmazza.EX_Extent
beginLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ez a verziója bekerült a téradatkészletbe, vagy módosították a téradatkészletben.DateTimevoidable
endLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ezt a verzióját felváltották a téradatkészletben, vagy onnan visszavonták.DateTimevoidable
validFromAz első olyan dátum, amikor a rácshálózat a valóság érvényes ábrázolása.DateTimevoidable
validToAz az időpont, amikortól a rácshálózat nem a valóság érvényes ábrázolása.DateTimevoidable

A rangeSet értékeknek CategoryOrNilReason típusúnak kell lenniük.

Az értéktartomány alapja a HILUCS vagy az adatszolgáltató által meghatározott egyedi földhasználati osztályozási rendszer.

4.6. Mintavétel szerinti földhasználat

4.6.1. Térobjektumtípusok

A mintavétel szerinti földhasználat csomag a következő térobjektumtípusokat tartalmazza:

- A meglévő földhasználat mintája

- Mintavétel szerinti meglévő földhasználati adathalmaz

4.6.1.1. Meglévő földhasználat mintája (ExistingLandUseSample)

Az adott helyen jelen lévő meglévő földhasználat leírása.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
inspireIdA térbeli objektum külső objektumazonosítója.Identifier
locationA földhasználati mintavétel helye.GM_Point
beginLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ez a verziója bekerült a téradatkészletbe, vagy módosították a téradatkészletben.DateTimevoidable
hilucsLandUseA meglévő földhasználati mintában jelen lévő HILUCS földhasználati osztályok.HILUCSValue
hilucsPresenceHILUCS földhasználati kategória tényleges jelenléte az objektumon belül.HILUCSPresencevoidable
specificLandUseAz adathalmazra vonatkozó nómenklatúra szerinti földhasználati kategória.LandUseClassificationValuevoidable
observationDateLeíráshoz társított megfigyelési dátum.Datevoidable
specificPresenceFöldhasználati kategória tényleges jelenléte az objektumon belül.SpecificPresencevoidable
endLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ezt a verzióját felváltották a téradatkészletben, vagy onnan visszavonták.DateTimevoidable
validFromAz az időpont, amikor a jelenség a valós világban létrejött.DateTimevoidable
validToAz az időpont, amikor a jelenség a valós világban megszűnt.DateTimevoidable

Asszociációs szerepMeghatározásTípusVoidability
datasetAz az adathalmaz, amelyhez a minta tartozik.SampledExistingLandUseDataSet

4.6.1.2. Mintavétel szerinti meglévő földhasználati adathalmaz (SampledExistingLandUseDataSet)

A mintavétel szerinti meglévő földhasználati adatkészlet olyan területek gyűjteménye, amelyekkel összefüggésben rendelkezésre áll a meglévő (jelenlegi vagy korábbi) földhasználatra vonatkozó információ.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
inspireIdA térbeli objektum külső objektumazonosítója.Identifier
extentAz ExistingLandUseSample térobjektumtípus valamennyi példányának konvex hurokja.GM_MultiSurface
nameAz adathalmaz ember számára olvasható neve.CharacterString
beginLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ez a verziója bekerült a téradatkészletbe, vagy módosították a téradatkészletben.DateTimevoidable
endLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ezt a verzióját felváltották a téradatkészletben, vagy onnan visszavonták.DateTimevoidable
validFromAz első olyan dátum, amikor az adathalmaz érvényes a valóságban.DateTimevoidable
validToAz az időpont, amikor az adathalmaz a valós világban megszűnt.DateTimevoidable

Asszociációs szerepMeghatározásTípusVoidability
memberA mintavétel szerinti meglévő földhasználati adathalmaz tagjaira történő hivatkozás.ExistingLandUseSample

4.7. Tervezett földhasználat

4.7.1. Térobjektumtípusok

A tervezett földhasználat csomag a következő térobjektumtípusokat tartalmazza:

- Hivatalos dokumentumok

- Területi terv

- Kiegészítő szabályozás

- Földterület-besorolási elem

4.7.1.1. Hivatalos dokumentumok (OfficialDocumentation)

A területi tervet alkotó hivatalos dokumentumok; ide tartozhatnak az alkalmazandó jogszabályok, a szabályozások, térképészeti elemek, a teljes területi tervhez kapcsolódó leíró elemek, földterület-besorolási elem vagy kiegészítő szabályozás. Egyes tagállamokban az adatkészlet része a tényleges szöveges szabályozás is (és e szabályozás a regulationText attribútumhoz sorolható), más tagállamokban viszont a szöveg nem része az adatkészletnek, és dokumentumra vagy jogi aktusra való hivatkozás útján kell rá hivatkozni. A három voidable érték közül legalább egynek jelen kell lennie.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
inspireIdA térbeli objektum külső objektumazonosítója.Identifier
legislationCitationA szabályozás szövegét tartalmazó dokumentumra való hivatkozás.LegislationCitationvoidable
regulationTextA szabályozás szövege.CharacterStringvoidable
planDocumentA földrajzi hivatkozással ellátott vagy el nem látott, beszkennelt tervekre és strukturális rajzokra való hivatkozás.DocumentCitationvoidable

A legislationCitation, regulationText vagy planDocument attribútumok legalább egyikénél nem üres (non-void) érték szerepel.

4.7.1.2. Területi terv (SpatialPlan)

Dokumentumok készlete, amely megadja egy adott földrajzi terület fejlesztésének stratégiai irányvonalát, megállapítja a stratégiai irányvonalat végrehajtó szakpolitikákat, prioritásokat, programokat és földterület-besorolást, továbbá a különféle méretű területeken befolyásolja az emberek és a tevékenységek megoszlását. A területi tervek a várostervezés, a regionális tervezés, a környezeti tervezés, a tájtervezés, a nemzeti területi tervezés vagy az uniós szintű területi tervezés eszközei lehetnek.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
inspireIdA térbeli objektum külső objektumazonosítója.Identifier
extentA typesZoningElement és a SupplementaryRegulation térobjektumtípus valamennyi példányának geometriai uniója. Ha egy SpatialPlan egyetlen dokumentumból áll, az attribútum kiterjedése annak a térképészeti képnek a határa, amely a földhasználati információt tartalmazza (vagyis a földhasználati térkép által ábrázolt terület).GM_MultiSurface
beginLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ez a verziója bekerült a téradatkészletbe, vagy módosították a téradatkészletben.DateTimevoidable
officialTitleA területi terv hivatalos címe.CharacterString
levelOfSpatialPlanA terv hatálya alá tartozó közigazgatási egységek szintje.LevelOfSpatialPlanValue
endLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ezt a verzióját felváltották a téradatkészletben, vagy onnan visszavonták.DateTimevoidable
validFromAz első olyan dátum, amikor a területi terv érvényes a valóságban.DateTimevoidable
validToAz az időpont, amikor a területi terv a valós világban megszűnt.DateTimevoidable
alternativeTitleA területi terv alternatív (nem hivatalos) címe.CharacterStringvoidable
planTypeNameA tervtípus tagállam által adott megnevezése.PlanTypeNameValue
processStepGeneralA tervezési folyamat azon lépésére való általános utalás, ahol a terv tart.ProcessStepGeneralValuevoidable
backgroundMapA terv megalkotásához felhasznált háttértérkép azonosítása.BackgroundMapValuevoidable
ordinanceA megfelelő közigazgatási rendeletre való hivatkozás.OrdinanceValuevoidable

Asszociációs szerepMeghatározásTípusVoidability
officialDocumentA területi tervvel kapcsolatos hivatalos dokumentumokra mutató hivatkozás.OfficialDocumentationvoidable
memberA SpatialPlan-hez tartozó ZoningElements-re való hivatkozásZoningElement
restrictionOlyan kiegészítő szabályozásokra mutató hivatkozások, amelyek a területi terv keretében a földterület-besorolást kiegészítő, a föld/víz használatára vonatkozó információt és/vagy korlátozásokat határoznak meg.SupplementaryRegulation

4.7.1.3. Kiegészítő szabályozás (SupplementaryRegulation)

A területi terv egy olyan térbeli objektuma (pont, vonal vagy poligon), amely területtervezési okokból vagy a jogi szövegben meghatározott külső szabályok formalizálása céljából szükséges, a föld/víz használatára vonatkozó kiegészítő információt és/vagy korlátozást határoz meg.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
inspireIdA térbeli objektum külső objektumazonosítója.Identifier
geometryAnnak a földterületnek a geometriája, amelyre a kiegészítő szabályozás vonatkozik.GM_Object
validFromAz első olyan dátum, amikor a kiegészítő szabályozás e verziója érvényes a valóságban.DateTimevoidable
validToAz a dátum, amikortól a kiegészítő szabályozás nem érvényes.DateTimevoidable
regulationNatureA földhasználati szabályozás jogi jellege.RegulationNatureValue
specificSupplementaryRegulationA kiegészítő szabályozás adatszolgáltató által rendelkezésre bocsátott egyedi nómenklatúrájában szereplő kiegészítő szabályozási kategóriára való hivatkozás.SpecificSupplementaryRegulationValuevoidable
supplementaryRegulationA kiegészítő szabályozás kódja az európai szinten elfogadott hierarchikus kiegészítő szabályozási kódlistából.SupplementaryRegulationValue
beginLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ez a verziója bekerült a téradatkészletbe, vagy módosították a téradatkészletben.DateTimevoidable
endLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ezt a verzióját felváltották a téradatkészletben, vagy onnan visszavonták.DateTimevoidable
processStepGeneralA tervezési folyamat azon lépésére való általános utalás, ahol a kiegészítő szabályozás tart.ProcessStepGeneralValuevoidable
backgroundMapA kiegészítő szabályozás megalkotásához felhasznált háttértérkép azonosítása.BackgroundMapValuevoidable
dimensioningIndicationA kiegészítő szabályozás geometriáját átfedő földterület-besorolási elemek méretezését kiegészítő méretezési leírás.DimensioningIndicationValuevoidable
inheritedFromOtherPlansArra vonatkozó utalás, hogy a kiegészítő szabályozást másik területi tervből vették-e át.Booleanvoidable
specificRegulationNatureA földhasználati szabályozás jogi jellege nemzeti szempontból.CharacterStringvoidable
nameA kiegészítő szabályozás hivatalos megnevezése.CharacterStringvoidable

Asszociációs szerepMeghatározásTípusVoidability
officialDocumentA kiegészítő szabályozásnak megfelelő szövegszerű szabályozásokra mutató hivatkozás.OfficialDocumentationvoidable
planArra a tervre mutató hivatkozás, amelynek a kiegészítő szabályozás a része.SpatialPlan

4.7.1.4. Földterület-besorolási elem (ZoningElement)

Olyan térbeli objektum, amely az egyes földhasználat-halmazokat egymástól elkülönítő földterület-besorolás alapján a megengedett földhasználatok tekintetében homogén.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
inspireIdA térbeli objektum külső objektumazonosítója.Identifier
geometryA földterület-besorolási elem geometriája.GM_MultiSurface
validFromAz a dátum, amikor a jelenség a valós világban létrejött.DateTimevoidable
validToAz az időpont, amikor a jelenség a valós világban megszűnt.DateTimevoidable
hilucsLandUseA földhasználati objektumban domináns földhasználati osztály.HILUCSValue
beginLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ez a verziója bekerült a téradatkészletbe, vagy módosították a téradatkészletben.DateTimevoidable
hilucsPresenceFöldhasználati kategória tényleges jelenléte az objektumon belül.HILUCSPresencevoidable
specificLandUseAz adatkészletre vonatkozó nómenklatúra szerinti földhasználati kategória.LandUseClassificationValuevoidable
specificPresenceFöldhasználati kategória tényleges jelenléte az objektumon belül.SpecificPresencevoidable
regulationNatureA földhasználatra való utalás jogi jellege.RegulationNatureValue
endLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ezt a verzióját felváltották a téradatkészletben, vagy onnan visszavonták.DateTimevoidable
processStepGeneralA tervezési folyamat azon lépésére való általános utalás, ahol a földterület-besorolás tart.ProcessStepGeneralValuevoidable
backgroundMapA földterület-besorolás megalkotásához felhasznált háttértérkép azonosítása.BackgroundMapValuevoidable
dimensioningIndicationA városfejlesztés méretezésével kapcsolatos leírás.DimensioningIndicationValuevoidable

Asszociációs szerepMeghatározásTípusVoidability
planAz a SpatialPlan, amelyhez a ZoningElement tartozik.SpatialPlan
officialDocumentA földterület-besorolási elem részét képező szöveges szabályozás.OfficialDocumentationvoidable

4.7.2. Adattípusok

4.7.2.1. Háttértérkép (BackgroundMapValue)

Valamely területi terv, földterület-besorolási elem vagy kiegészítő szabályozás meghatározásában háttérként felhasznált térképre vonatkozó információk.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
backgroundMapDateA felhasznált háttértérkép dátuma.DateTime
backgroundMapReferenceA felhasznált háttértérképre való hivatkozás.CharacterString
backgroudMapURIA háttértérképet rendelkezésre bocsátó szolgálatra hivatkozó URI.URIvoidable

4.7.2.2. Karakterértékű méretezési utalás (DimensioningIndicationCharacterValue)

CharacterString értékű méretezési utalás.

Ez a típus a DimensioningIndicationValue altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
valueA méretezési utalás értéke.CharacterString

4.7.2.3. Egész szám értékű méretezési utalás (DimensioningIndicationIntegerValue)

Egész szám (integer) értékű méretezési utalás.

Ez a típus a DimensioningIndicationValue altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
valueA méretezési utalás értéke.Integer

4.7.2.4. Osztó értékű méretezési utalás (DimensioningIndicationMeasureValue)

Osztó (measure) értékű méretezési utalás.

Ez a típus a DimensioningIndicationValue altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
valueA méretezési utalás értéke.Measure

4.7.2.5. Valós szám értékű méretezési utalás (DimensioningIndicationRealValue)

Lebegőpont értékű méretezési utalás.

Ez a típus a DimensioningIndicationValue altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
valueA méretezési utalás értéke.Real

4.7.2.6. Méretezési utalás (DimensioningIndicationValue)

A városfejlesztés méretezésével kapcsolatos leírás.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
indicationReferenceA méretezési utalás leírása.CharacterString

4.7.2.7. Közigazgatási rendelet (OrdinanceValue)

A közigazgatási rendeletre való hivatkozás. A közigazgatási rendelet olyan rendelet/szabály, amelyet ilyen rendelet elfogadására jogilag hatáskörrel rendelkező hatóság fogad el.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
ordinanceDateA megfelelő közigazgatási rendelet dátuma.DateTime
ordinanceReferenceA megfelelő közigazgatási rendeletre való hivatkozás.CharacterString

4.7.3. Kódlisták

4.7.3.1. A területi terv szintje (LevelOfSpatialPlanValue)

A terv területi hierarchiája.

E kódlista megengedett értékei között csak az alábbi táblázatban meghatározott értékek szerepelnek.

ÉrtékNévMeghatározás
infraLocaltelepülésrésziEgy településnek csak egy részére vonatkozó terv.
localtelepülésiTelepülési szintű terv, amelynek szintje megfelel az 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) III. mellékletében meghatározott, LAU2-nek megfelelő alsó közigazgatási szintnek.
supraLocaltelepülésköziTöbb települést (azok egészét vagy részét) átfedő terv.
infraRegionalrégión belüliEgy közigazgatási régión belül több közigazgatási egységet átfedő terv.
regionalregionálisRegionális szintű terv (a statisztikai célú területi egységeknek az 1059/2003/EK rendeletben létrehozott EUROSTAT nómenklatúráján belül a NUTS2 szintnek megfelelően).
supraRegionalrégióköziTöbb közigazgatási régiót átfedő terv.
nationalországosTagállami szintű terv.
otheregyébEgyéb szintű területi terv.
(1) HL L 154., 2003.6.21., 1. o.

4.7.3.2. Általános tervezésifolyamat-lépés (ProcessStepGeneralValue)

A tervezési folyamat azon lépésére való általános utalás, ahol a terv tart.

E kódlista megengedett értékei között csak az alábbi táblázatban meghatározott értékek szerepelnek.

ÉrtékNévMeghatározás
adoptionelfogadási szakaszban lévőA jogi elfogadás szakaszában lévő terv.
elaborationkidolgozás alatt lévőKidolgozás alatt lévő terv.
legalForcejogilag kötelező vagy hatályosMár elfogadott és jogilag kötelező vagy aktív terv.
obsoletehatályon kívüliMás terv által felváltott vagy hatályon kívül helyezett terv.

4.7.3.3. A szabályozás jellege (RegulationNatureValue)

A földhasználatra való utalás jogi jellege.

E kódlista megengedett értékei között csak az alábbi táblázatban meghatározott értékek szerepelnek.

ÉrtékNévMeghatározás
bindingForDevelopersa fejlesztő számára kötelezőA földhasználat jelzése csak a terület fejlesztésével megbízott entitás számára kötelező.
bindingOnlyForAuthoritiesa hatóságok számára kötelezőA földhasználat jelzése csak egyes hatóságok számára kötelező.
generallyBindingáltalánosan kötelezőA földhasználat jelzése mindenki számára kötelező.
nonBindingnem kötelezőA földhasználat jelzése nem kötelező.
definedInLegislationjogszabályban meghatározvaA földhasználat jelzését jogszabály határozza meg.

4.7.3.4. A tervtípus neve (PlanTypeNameValue)

A tervek típusát a tagállamok határozzák meg. E kódlista megengedett értékei között az adatszolgáltatók által meghatározott értékek szerepelnek.

4.7.3.5. Egyedi kiegészítő szabályozás (SpecificSupplementaryRegulationValue)

A kiegészítő szabályozás adatszolgáltató által rendelkezésre bocsátott egyedi nómenklatúrájában szereplő kiegészítő szabályozási kategória.

E kódlista megengedett értékei között az adatszolgáltatók által meghatározott értékek szerepelnek.

4.7.3.6. Kiegészítő szabályozás (SupplementaryRegulationValue)

A területi tervekben szereplő feltételek és kényszerek típusai.

E kódlista megengedett értékei között az adatszolgáltatók által meghatározott értékek szerepelnek.

Az adatszolgáltatók használhatják az INSPIRE földhasználatról szóló műszaki útmutató dokumentumában meghatározott értékeket.

4.8. Témaspecifikus követelmények

1. A földhasználati adathalmazok minden egyes poligonhoz, pixelhez vagy helyhez földhasználati típust rendelnek a Hierarchikus INSPIRE Földhasználati Osztályozási Rendszerből (HILUCS) a hierarchia legmegfelelőbb és legrészletesebb szintjén.

2. A CoverageByDomainAndRange térobjektumtípus csak a GridCoverage egyik altípusa lehet.

3. Amennyiben a tervezett földhasználat szabályozása céljából besorolt földterület egy jogilag kötelező érvényű területi terv keretében került kialakításra és meghatározásra, úgy az a földhasználati téma hatálya alá tartozik, és SupplementaryRegulation-ként kódolják. Ha azonban a zónát jogszabályi előírás alapján hozták létre, de azt nem határozták meg jogilag kötelező érvényű területi tervben, úgy a szóban forgó földterületet ManagementRestrictionOrRegulationZone-ként kódolják.

4. Az INSPIRE vízszintes koordináta-rendszer alapján minden egyes tagállam meghatároz egy olyan vetületet vagy vetületkészletet, amellyel a nemzeti területen és a határmenti területeken található, SpatialPlan hatálya alá tartozó alapvető földrészletek feldolgozhatók. A vetület akkor megfelelő, ha kevés lineáris módosítást tesz szükségessé (ideális esetben 500 méterenként kevesebb mint 50 cm-t), és így a felhasználók érdemben képesek távolságot és területet mérni. Ezt a vetületet vagy vetületkészletet a szomszédos országokkal egyetértésben kell meghatározni. Ezt a vetületet vagy vetületkészletet megfelelően dokumentálni kell a közös koordináta-rendszertől való eltérés és az ahhoz való igazodás érdekében. A dokumentációt az ISO 19111 szabvány szerint kell elkészíteni, amely meghatározza a vetített koordináta-rendszer leírását.

5. Az (1205/2008/EK rendelet melléklete B. részének 6.2. szakaszában meghatározott) "Térbeli felbontás" (Spatial Resolution) közös metaadatelem felhasználását a felbontási távolság megadására kell korlátozni.

6. Az adatszolgáltatók az 1205/2008/EK rendeletben meghatározott kötelező kulcsszavak mellett a következő kulcsszavakat is szerepeltetik:

a) Az alábbi nyelvsemleges kulcsszavak valamelyikét a földhasználati adathalmaz típusának leírására: ExistingLandUse, SampledExistingLandUse, GriddedExistingLandUse, PlannedLandUse.

b) Amennyiben az adatkészletben SpatialPlan objektumok találhatók, egy kulcsszó a terv hatálya alá tartozó közigazgatási tervek szintjének leírására, a LevelOfSpatialPlan kódlistában meghatározottak szerint.

4.9. Rétegek

A Földhasználat téradattéma rétegei

Réteg neveRéteg címeTérobjektumtípus
LU.ExistingLandUseMeglévő földhasználati objektumok a Hierarchikus INSPIRE Földhasználati Osztályozási Rendszer alapján, a legmegfelelőbb szintenExistingLandUseObject
LU.SpatialPlanA területi terv kiterjedéseSpatialPlan
LU.ZoningElementA területi tervezés földterület-besorolási elemei a Hierarchikus INSPIRE Földhasználati Osztályozási Rendszer alapján, a legmegfelelőbb szintenZoningElement
LU.SupplementaryRegulationA földterület-besorolást kiegészítő és a földhasználatot befolyásoló szabályozásokSupplementaryRegulation

5. EMBERI EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG (HUMAN HEALTH AND SAFETY)

5.1. Térobjektumtípusok

Az Emberi egészség és biztonság téradattéma vonatkozásában megadott térobjektumtípusok a következők:

- Egészségstatisztikai adatok

- Biomarker

- Betegség

- Általános egészségstatisztika

- Egészségügyi szolgáltatások statisztikája

- Az egészséget befolyásoló környezeti tényezők mérése

- Az egészséget befolyásoló környezeti tényezőkre vonatkozó statisztikai adatok

5.1.1. Egészségstatisztikai adatok (HealthStatisticalData)

Emberi egészséggel összefüggő adatok, a morbiditásra és a mortalitásra vonatkozó adatok formájában kifejezett, nyilvántartott betegségektől és kapcsolódó egészségügyi problémáktól (nemzetközileg elfogadott kódlisták, pl. az ICD-10 szerint) az általános egészségi állapotra vonatkozó adatokig (testtömegindex, egyénileg érzékelt egészség stb.), egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó adatok (egészségügyi kiadások, napi esetszám stb.), biomarkerekre vonatkozó adatok; ezek különböző statisztikai egységekben összesített, különböző népességcsoportokban összegyűjtött/szolgáltatott statisztikai mutatók. Az emberi biomonitoring-adatok segítségével az emberi egészség és a környezet közötti lehetséges közvetlen vagy közvetett összefüggések is feltárhatók.

Ez egy absztrakt típus.

Asszociációs szerepMeghatározásTípusVoidability
aggregationUnitStatisztikai egység, amelyre az egészségstatisztikai adatok vonatkoznak.StatisticalUnit

5.1.2. Biomarker (Biomarker)

A (terhelésre vonatkozó) biomarker egy kémiai anyag koncentrációja, annak metabolitja, vagy egy kémiai anyag és egy célmolekula vagy célsejt közötti kölcsönhatás eredménye, amely egy szervezet valamely rekeszében mérhető.

Ez a típus a HealthStatisticalData altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
biomarkerNameEgyedi biomarker-azonosító, amely információt ad a meghatározott kémiai anyagról és arról az állományról, amelyben a kémiai anyagot meghatározták.BiomarkerType
biomarkerStatisticalParameterEmberi biomonitoringra vonatkozó vizsgálat statisztikai összefoglalása, amely az adott vizsgálatban mért biomarker legfontosabb statisztikai jellemzőit írja le.BiomarkerStatisticalParameterType
referencePeriodAz az időszak, amelyre az adatok vonatkoznak.ReferencePeriodType
ageRangeEgyedi alnépesség kezdő életkorban és intervallumban kifejezett életkor-intervalluma, években, hónapokban vagy hetekben megadva.AgeRangeType
genderA vizsgált népesség neme.GenderValue

Asszociációs szerepMeghatározásTípusVoidability
refersToMetaadatok útján leírt biomarkeradatok.BiomarkerThematicMetadata

5.1.3. Betegség (Disease)

A környezetminőséggel közvetlen vagy közvetett összefüggést mutató patológiákra vonatkozó statisztikai információk.

Ez a típus a HealthStatisticalData altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
ageRangeEgyedi alnépesség kezdő életkorban és intervallumban kifejezett életkor-intervalluma, években, hónapokban vagy hetekben megadva.AgeRangeTypevoidable
diseaseMeasureKülönböző módszerek, amelyek segítségével egy népesség betegségeire és kapcsolódó egészségügyi problémáira vonatkozó adatok szolgáltathatók.DiseaseMeasure
genderA vizsgált népesség neme.GenderValuevoidable
referencePeriodAz az időszak, amelyre az adatok vonatkoznak.ReferencePeriodType
pathologyA patológia típusa.ICDValue
CODA halálozási okokra (COD) vonatkozó adatok, amelyek tájékoztatást adnak a mortalitási mintákról, és a közegészségügyi információk jelentős elemét képezik.CODValue

A COD attribútumot kizárólag abban az esetben kell megadni, ha a diseaseMeasure diseaseMeasureType attribútumána értéke mortalitást mutat.

A pathology és a COD attribútum közül legalább az egyik nem lehet betöltetlen.

5.1.4. Általános egészségstatisztika (GeneralHealthStatistics)

Adott népesség vagy terület tekintetében bizonyos egészségügyi szempontokra vonatkozó számadatok. Ebben az adatmodellben az "általános egészség"-re vonatkozó adatok között szerepel többek között az egyénileg érzékelt egészség, a különféle egészségügyi problémák, a dohányosok stb. demográfiai megoszlása, mindez nyers számadatokban, arányokban, százalékos arányban kifejezve, nem, életkor és/vagy társadalmi-gazdasági, kulturális, etnikai vagy más tényezők alapján bontva.

Ez a típus a HealthStatisticalData altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
ageRangeEgyedi alnépesség kezdő életkorban és intervallumban kifejezett életkor-intervalluma, években, hónapokban vagy hetekben megadva.AgeRangeTypevoidable
genderA vizsgált népesség neme.GenderValuevoidable
generalHealthNameAz egészségi állapot indikátora.GeneralHealthTypeValue
generalHealthValueEgészségügyi mutató/indikátor számszerű kifejezése.Real
referencePeriodAz az időszak, amelyre az adatok vonatkoznak.ReferencePeriodType

5.1.5. Egészségügyi szolgáltatások statisztikája (HealthServicesStatistic)

Az egészségügyi ellátás/szolgáltatások NUTS 1 és 2 szintű és településekre vonatkozó statisztikai adatai.

Ez a típus a HealthStatisticalData altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
healthServiceTypeAz egészségügyi szolgáltatás típusa.HealthServicesTypeValue
healthServiceValueA vizsgált típus száma.Real
referencePeriodAz az időszak, amelyre az adatok vonatkoznak.ReferencePeriodType

5.1.6. Az egészséget befolyásoló környezeti tényezők mérése (EnvHealthDeterminantMeasure)

Az emberi egészséget befolyásoló tényezők elemzése szempontjából fontos helyen elvégzett nyers mérés.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
locationA mérés helye.GM_Object
typeAz egészséget befolyásoló környezeti tényező típusa.EnvHealthDeterminantTypeValue
measureTimeA mérés elvégzésének időszaka.TM_Period
beginLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ez a verziója bekerült a téradatkészletbe, vagy módosították a téradatkészletben.DateTimevoidable
endLifespanVersionAz a dátum és időpont, amikor a térbeli objektumnak ezt a verzióját felváltották a téradatkészletben, vagy onnan visszavonták.DateTimevoidable
validFromAz az időpont, amikortól az információt használni kezdik.DateTimevoidable
validToAz az időpont, amikortól az információt nem használják tovább.DateTimevoidable

5.1.7. Az egészséget befolyásoló környezeti tényezőkre vonatkozó statisztikai adatok (EnvHealthDeterminantStatisticalData)

Az emberi egészséget befolyásoló tényezők elemzése szempontjából fontos statisztikai adatok, amelyek egy statisztikai egységen belüli nyers mérések összesítéséből származnak.

Ez a típus a HealthStatisticalData altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
statisticalMethodA statisztikai egységre vonatkozó nyers mérési adatok összesítésére használt statisztikai módszer típusa.StatisticalAggregationMethodValue
typeAz egészséget befolyásoló környezeti tényező típusa.EnvHealthDeterminantTypeValue

Asszociációs szerepMeghatározásTípusVoidability
measureA mérések.Measure

5.2. Adattípusok

5.2.1. Életkor (Age)

Az egyének életkora sokféleképpen kifejezhető (pl. felnőttek esetében évek, csecsemők esetében hónapok vagy hetek).

Ez egy unió típus.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
monthIdőtartam.Integer
weekIdőtartam.Integer
yearIdőtartam.Integer

5.2.2. Életkortartomány (AgeRangeType)

Egyedi alnépesség kezdő életkorban és intervallumban kifejezett életkor-intervalluma, években, hónapokban vagy hetekben megadva.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
startAgeAz életkorintervallum kezdete.Age
rangeAz életkorintervallum terjedelme.Age

5.2.3. Biomarkerek statisztikai paraméterei (BiomarkerStatisticalParameterType)

Egy biomarker statisztikai jellemzőinek készlete egy adott biomarker tekintetében.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
geometricMeanA mértani közép.Measure
CI95ofGMA mértani közép 95 %-os konfidencia-intervalluma.Measure
P50Az 50. százalékosztály vagy mediánérték. Olyan érték, amely alatt a megfigyelések 50 %-a található.Measure
P90A 90. százalékosztály. Olyan érték, amely alatt a megfigyelések 90 %-a található.Measure
P95A 95. százalékosztály. Olyan érték, amely alatt a megfigyelések 95 %-a található.Measure
CI95ofP95A 95. százalékosztály 95 %-os konfidencia-intervalluma.Measure
maximumAz a legmagasabb biomarkerérték, amelyet a biomonitoring-felmérés egy egyéni résztvevőjében meghatároztak.Measure
pinLODAzon egyének hányada, akikben a vizsgált paraméter szintje kimutathatatlan (a kimutathatósági határ alatt van).Real
LOQA mennyiségi meghatározás határértéke.Real
numberOfParticipantsAzon résztvevők száma, akik a biomarker statisztikai paraméter kiszámításához felhasznált mintákat adták.Integer

5.2.4. A biomarkerrel kapcsolatos tematikus metaadatok (BiomarkerThematicMetadata)

A vizsgálat célját, a vizsgált népességet és a vizsgált területek jellemzőit leíró tematikus metaadatok.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
studyTypeA vizsgálat célja (hipotézis bizonyítása, általános népességfelmérés, alkalmi), amennyiben ezeket a lehetőségeket előre meghatározták.PT_FreeText
areaTypeA mintavételi terület jellemzői (városi, vidéki, félig városi), amennyiben ezeket a lehetőségeket emberi biomonitoring-vizsgálat során előre meghatározták.PT_FreeText
specificSubPopulationA mintavétel szerinti népesség jellemzői életkor, nem és más népességjellemzők tekintetében, amennyiben ezeket a lehetőségeket emberi biomonitoring-vizsgálat során előre meghatározták.PT_FreeText
meanAgeAz adott alnépesség átlagéletkora.Age

Asszociációs szerepMeghatározásTípusVoidability
describedByA biomarkeradatokhoz kapcsolódó metaadatok.Biomarker

5.2.5. Biomarkertípus (BiomarkerType)

A biomarkert egy számszerűsített vagy meghatározott kémiai anyag (pl. kadmium, ólom) vagy ennek metabolitja és a számszerűsítéshez használt állomány (pl. vér, vizelet) határozza meg, pl. kadmium a vizeletben, ólom a vérben.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
chemicalA vegyület név vagy rövidítés, kémiai képlet, CAS-PubChem vagy más, a mérés során számszerűsített szám alapján történő azonosítása.ChemicalValue
matrixA biomarker meghatározásához vagy számszerűsítéséhez mintavételre kiválasztott biológiai anyag vagy rekesz típusa.MatrixValue

5.2.6. A betegség mérése (DiseaseMeasure)

Különböző módszerek, amelyek segítségével egy népesség betegségeire és kapcsolódó egészségügyi problémáira vonatkozó adatok szolgáltathatók.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
diseaseMeasureTypeKülönböző módszerek, amelyek segítségével egy népesség betegségeire és kapcsolódó egészségügyi problémáira vonatkozó adatok szolgáltathatók.DiseaseMeasureTypeValue
valueA mért betegségindikátor értéke.Real

5.2.7. Referencia-időszak (ReferencePeriodType)

Az az időszak, amelyre az adatok utalnak.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
startDateA referencia-időszak kezdete.Date
endDateA referencia-időszak vége.Date

5.2.8. A koncentráció mérése (Concentration)

Adott összetevő adott közegben való koncentrációjának mérése.

Ez a típus a Measure altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
uomMértékegység.UomConcentration

5.2.9. A koncentráció mértékegysége (UomConcentration)

Adott összetevő adott közegben való koncentrációjának mértékegysége.

Ez a típus a UnitOfMeasure altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
componentAz az összetevő, amelynek a koncentrációját mérik.ComponentTypeValue
mediaAz a közeg, amelyben a koncentrációt mérik.MediaTypeValue

5.2.10. A zaj mérése (NoiseMeasure)

A zaj intenzitásának mérése.

Ez a típus a Measure altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
uomA zaj intenzitásának mértékegysége.UomNoise

5.2.11. A zaj mértékegysége (UomNoise)

A zaj intenzitásának mértékegysége.

Ez a típus a UnitOfMeasure altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
sourceA zajforrás típusa.NoiseSourceTypeValue

5.3. Kódlisták

5.3.1. Halálozási ok (CODValue)

A halálozási okokra (COD) vonatkozó adatok, amelyek tájékoztatást adnak a mortalitási mintákról, és a közegészségügyi információk jelentős elemét képezik.

E kódlista megengedett értékei között csak az Eurostat által közzétett Shortlist for Causes of Death (Halálozási okok európai előválogatott listája) kiadványban meghatározott értékek szerepelnek.

5.3.2. Kémiai anyagok (ChemicalValue)

A kémiai anyag neve.

E kódlista megengedett értékei között az adatszolgáltatók által meghatározott értékek szerepelnek.

Az adatszolgáltatók használhatják az INSPIRE emberi egészségről és biztonságról szóló műszaki útmutató dokumentumában meghatározott értékeket.

5.3.3. Az egészséget befolyásoló környezeti összetevő típus (ComponentTypeValue)

Adott összetevőtípus (kémiai anyag, biológiai faj stb.), amelynek egy környezeti közegben való koncentrációját mérik.

E kódlista megengedett értékei között az adatszolgáltatók által meghatározott értékek szerepelnek.

Az adatszolgáltatók használhatják az INSPIRE emberi egészségről és biztonságról szóló műszaki útmutató dokumentumában meghatározott értékeket, különösen a felszín alatti víz minőségével, a tavi vizek minőségével, a folyóvizek minőségével, a környezeti levegő minőségével és a fürdővíz minőségével kapcsolatos összetevők esetében.

5.3.4. A betegség mérése típus (DiseaseMeasureTypeValue)

Különböző módszerek, amelyek segítségével egy népesség betegségeire és kapcsolódó egészségügyi problémáira vonatkozó adatok szolgáltathatók.

E kódlista megengedett értékei között az adatszolgáltatók által meghatározott értékek szerepelnek.

Az adatszolgáltatók használhatják az INSPIRE emberi egészségről és biztonságról szóló műszaki útmutató dokumentumában meghatározott értékeket.

5.3.5. Az egészséget befolyásoló környezeti tényező típus (EnvHealthDeterminantTypeValue)

Az egészséget befolyásoló környezeti tényező típusa.

E kódlista megengedett értékei között az adatszolgáltatók által meghatározott értékek szerepelnek.

Az adatszolgáltatók használhatják az INSPIRE emberi egészségről és biztonságról szóló műszaki útmutató dokumentumában meghatározott értékeket.

5.3.6. Általános egészség típus (GeneralHealthTypeValue)

Az egészségi állapot indikátorának a típusa.

E kódlista megengedett értékei között az adatszolgáltatók által meghatározott értékek szerepelnek.

Az adatszolgáltatók használhatják az INSPIRE emberi egészségről és biztonságról szóló műszaki útmutató dokumentumában meghatározott értékeket.

5.3.7. Egészségügyi szolgáltatások típus (HealthServicesTypeValue)

Az egészségügyi ellátás indikátorának a típusa.

E kódlista megengedett értékei között az adatszolgáltatók által meghatározott értékek szerepelnek.

Az adatszolgáltatók használhatják az INSPIRE emberi egészségről és biztonságról szóló műszaki útmutató dokumentumában meghatározott értékeket.

5.3.8. Betegségek nemzetközi osztályozása (ICDValue)

Az International Classification of Diseases 10. átdolgozásában meghatározott betegség.

E kódlista megengedett értékei között csak a World Health Organization (Egészségügyi Világszervezet) által közzétett International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (Betegségek és kapcsolódó egészségi problémák nemzetközi statisztikai osztályozása) kiadvány 10. átdolgozásában meghatározott értékek szerepelnek.

5.3.9. Állomány (MatrixValue)

Biomarkerméréshez használt emberi szövet vagy rekesz típusa.

E kódlista megengedett értékei között az adatszolgáltatók által meghatározott értékek szerepelnek.

Az adatszolgáltatók használhatják az INSPIRE emberi egészségről és biztonságról szóló műszaki útmutató dokumentumában meghatározott értékeket.

5.3.10. Egészségre gyakorolt környezeti hatás közege típus (MediaTypeValue)

Az a közeg, amelyben az egészséget befolyásoló összetevő koncentrációját mérik.

E kódlista megengedett értékei között az adatszolgáltatók által meghatározott értékek szerepelnek.

Az adatszolgáltatók használhatják az INSPIRE emberi egészségről és biztonságról szóló műszaki útmutató dokumentumában meghatározott értékeket.

5.3.11. A zajforrás típusa (NoiseSourceTypeValue)

A zajforrástípus értékei.

E kódlista megengedett értékei között az adatszolgáltatók által meghatározott értékek szerepelnek.

Az adatszolgáltatók használhatják az INSPIRE emberi egészségről és biztonságról szóló műszaki útmutató dokumentumában meghatározott értékeket.

5.3.12. Statisztikai összesítési módszer (StatisticalAggregationMethodValue)

A statisztikai egységre vonatkozó nyers mérési adatok összesítésére használt statisztikai módszer típusai.

E kódlista megengedett értékei között az adatszolgáltatók által meghatározott értékek szerepelnek.

Az adatszolgáltatók használhatják az INSPIRE emberi egészségről és biztonságról szóló műszaki útmutató dokumentumában meghatározott értékeket.

5.4. Témaspecifikus követelmények

1. Az emberi egészség és biztonság téradattémára vonatkozó statisztikai információkban a Statisztikai egységek téradattémában meghatározott térbeli objektumokra kell hivatkozni.

2. A betegség nevének megadásakor lehetőleg az ICDValue kódlistát kell használni.

3. A nyers mérési adatoknak az ISO/TS 19103:2005 szabványon kell alapulniuk.

4. Az egészséget meghatározó tényezőkkel kapcsolatos statisztikai adatokat az ISO/TS 19103:2005 szabványon alapuló mérési értékkel és egy statisztikai összesítési módszerrel jellemezhető egészségstatisztikai adatokként kell modellezni.

5. Az egészséget meghatározó tényezők fedvényét az I. melléklet 6. szakaszában meghatározott térobjektumtípusokkal kell ábrázolni. Folytonos fedvények esetében a CoverageByDomainAndRange osztály egy altípusát kell használni, amelynek tartománya az ISO/TS 19103:2005 szabványon alapuló mérési értékekre korlátozódik.

5.5. Rétegek

Az Emberi egészség és biztonság téradattéma rétegei

Réteg neveRéteg címeTérobjektumtípus
HH.HealthStatisticalDataEgészségstatisztikai adatokStatisticalUnit
HH.HealthDeterminantMeasureAz egészséget befolyásoló tényező méréseEnvHealthDeterminantMeasure

6. KÖZÜZEMI ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK (UTILITY AND GOVERNMENTAL SERVICES)

6.1. A Közüzemi és közszolgáltatások téradattéma szerkezete

A Közüzemi és közszolgáltatások téradattéma vonatkozásában megadott típusok a következő csomagokba rendezhetők:

- Közüzemi hálózati elemek (Common Utility Network Elements)

- Villamosenergia-hálózat (Electricity Network)

- Kőolaj-, földgáz- és vegyianyag-hálózat (Oil-Gas-Chemicals Network)

- Szennyvízhálózat (Sewer Network)

- Távhőhálózat (Thermal Network)

- Vízhálózat (Water Network)

- Környezetvédelmi vezetéssel kapcsolatos létesítmények (Environmental Management Facilities)

- Közigazgatási és szociális közszolgáltatások (Administrative And Social Governmental Services)

6.2. Közüzemi hálózati elemek

6.2.1. Térobjektumtípusok

A Közüzemi hálózati elemek csomag a következő térobjektumtípusokat tartalmazza:

- Közüzemi hálózat

- Közüzemi hálózati elem

- Közüzemi kapcsolatkészlet

- Közüzemi csomópont

- Közüzemi csomópont tárolója

- Kellék

- Szekrény

- Kábel

- Vezetékcsatorna

- Búvónyílás

- Csővezeték

- Oszlop

- Torony

6.2.1.1. Közüzemi hálózat (UtilityNetwork)

Olyan hálózati elemek gyűjteménye, amelyek egyazon közüzemi hálózati típushoz tartoznak.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
utilityNetworkTypeA közüzemi hálózat típusa vagy a közüzemi hálózat témája.UtilityNetworkTypeValue
authorityRoleKözüzemi hálózat kezelésére jogosult felek, pl. fenntartók, üzemeltetők vagy tulajdonosok.RelatedParty
utilityFacilityReferenceA közüzemi hálózathoz kapcsolt létesítmény tevékenységkomplexumra való hivatkozás.ActivityComplexvoidable
disclaimerJogi szöveg, amely a közüzemi hálózattal kapcsolatos információkra vonatkozó titoktartási rendelkezéseket fogalmazza meg.PT_FreeTextvoidable

Asszociációs szerepMeghatározásTípusVoidability
networksKülön alhálózat, amely magasabb rendű közüzemi hálózat részének tekinthető.UtilityNetworkvoidable

Valamennyi közüzemi hálózatnak külső objektumazonosítóval kell rendelkeznie.

6.2.1.2. Közüzemi hálózati elem (UtilityNetworkElement)

Absztrakt alaptípus, amely egy közüzemi hálózati elemet ábrázol közüzemi hálózatban. Egy közüzemi hálózat valamennyi eleme ellát valamilyen, a közüzemi hálózat szempontjából lényeges funkciót.

Ez egy absztrakt típus.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
currentStatusA közüzemi objektum állapota a kivitelezési szint és a használat tekintetében.ConditionOfFacilityValuevoidable
validFromAz az időpont, amikor a közüzemi hálózati elem a valós világban létrejött.DateTimevoidable
validToAz az időpont, amikor a közüzemi hálózati elem a valós világban megszűnt.DateTimevoidable
verticalPositionA közüzemi objektum magassági pozíciója a földfelszínhez viszonyítva.VerticalPositionValuevoidable
utilityFacilityReferenceA közüzemi hálózati elemhez kapcsolt tevékenységkomplexumra való hivatkozás.ActivityComplexvoidable
governmentalServiceReferenceA közüzemi hálózati elemhez kapcsolt közszolgáltatásra való hivatkozás.GovernmentalServicevoidable

6.2.1.3. Közüzemi kapcsolatkészlet (UtilityLinkSet)

Egy közüzemi hálózatban megadott funkcióval vagy jelentőséggel bíró kapcsolatsorozatok és/vagy egyedi kapcsolatok gyűjteménye.

Ez a típus a UtilityNetworkElement altípusa.

Ez a típus a LinkSet altípusa.

Ez egy absztrakt típus.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
utilityDeliveryTypeKözüzemi továbbítóhálózat, pl. szállító, elosztó, gyűjtő.UtilityDeliveryTypeValuevoidable
warningTypeA földfelszín feletti, látható figyelmeztető mechanizmus, amely földfelszín alatti közüzemi hálózati elemet jelez.WarningTypeValuevoidable

A közüzemi kapcsolatkészletnek olyan kapcsolatokból és/vagy kapcsolatsorozatokból kell állnia, amelyek egyazon hálózathoz tartoznak.

Valamennyi közüzemi kapcsolatkészletnek külső objektumazonosítóval kell rendelkeznie.

6.2.1.4. Közüzemi kapcsolat (UtilityLink)

Lineáris térbeli objektum, amely valamely közüzemi hálózat geometriáját és összekapcsolhatóságát írja le a hálózat két pontja között.

Ez a típus a UtilityNetworkElement altípusa.

Ez a típus a Link altípusa.

6.2.1.5. Közüzemi kapcsolatsorozat (UtilityLinkSequence)

Közüzemi kapcsolatok rendezett gyűjteményéből álló lineáris térbeli objektum, amely a közüzemi hálózatban található, elágazások nélküli, folyamatos vonalvezetést ábrázol. Az elemnek meghatározott kezdő- és végpontja van, és a közüzemi kapcsolatsorozat minden egyes pontja egyetlen paraméterrel azonosítható.

Ez a típus a UtilityNetworkElement altípusa.

Ez a típus a LinkSequence altípusa.

6.2.1.6. Közüzemi csomópont (UtilityNode)

Pont térbeli objektum, amelyet az összekapcsolhatóság céljára használnak.

Ez a típus a UtilityNetworkElement altípusa.

Ez a típus a Node altípusa.

Ez egy absztrakt típus.

Valamennyi közüzemi csomópontnak külső objektumazonosítóval kell rendelkeznie.

6.2.1.7. Közüzemi csomópont tárolója (UtilityNodeContainer)

Pont térbeli objektum, amelyet összekapcsolhatóság céljára használnak, és amely más (nem szükségszerűen egyazon közüzemi hálózathoz tartozó) térbeli objektumokat is tartalmazhat.

Ez a típus a UtilityNetworkElement altípusa.

Ez egy absztrakt típus.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
inspireIdA térbeli objektum külső objektumazonosítója.Identifier
geometryA közüzemi csomópont tárolójának helye.GM_Point

Asszociációs szerepMeghatározásTípusVoidability
nodesTartalmazott közüzemi csomópontok.UtilityNodevoidable

6.2.1.8. Kellék (Appurtenance)

A kellék olyan csomópontobjektum, amelyet típusával lehet leírni (az appurtenanceType attribútum használatával).

Ez a típus a UtilityNode altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
appurtenanceTypeA kellék típusa az INSPIRE kelléktípus-osztályozása szerint.AppurtenanceTypeValuevoidable
specificAppurtenanceTypeA kellék típusa tartományspecifikus osztályozás szerint.SpecificAppurtenanceTypeValuevoidable

6.2.1.9. Szekrény (Cabinet)

Egyszerű szekrényobjektum, amely egyetlen vagy több közüzemi hálózathoz tartozó közüzemi objektumokat tartalmazhat.

Ez a típus a UtilityNodeContainer altípusa.

6.2.1.10. Kábel (Cable)

Közüzemi kapcsolat vagy kapcsolatsorozat, amellyel villamos energia vagy adatok továbbíthatók egyik helyről a másikra.

Ez a típus a UtilityLinkSet altípusa.

Ez egy absztrakt típus.

6.2.1.11. Vezetékcsatorna (Duct)

Közüzemi kapcsolat vagy kapcsolatsorozat, amely egy burkolat révén védi és vezeti a kábeleket és a csővezetékeket.

Ez a típus a UtilityLinkSet altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
ductWidthA vezetékcsatorna szélessége.Lengthvoidable

Asszociációs szerepMeghatározásTípusVoidability
cablesEgy vezetékcsatorna egy vagy több kábelt tartalmazhat.Cablevoidable
ductsEgy vezetékcsatorna vagy vezetékcsatornák készlete, amely(ek) a belső vezetékcsatornát alkotja (alkotják).Ductvoidable
pipesA vezetékcsatorna-tömböt alkotó csővezetékek készlete.Pipevoidable

A utilityDeliveryType attribútum multiplicitása 0.

6.2.1.12. Búvónyílás (Manhole)

Egyszerű szekrényobjektum, amely egyetlen vagy több közüzemi hálózathoz tartozó közüzemi hálózati objektumokat tartalmazhat.

Ez a típus a UtilityNodeContainer altípusa.

6.2.1.13. Csővezeték (Pipe)

Közüzemi kapcsolat vagy kapcsolatsorozat, amellyel szilárd anyag, folyadék, vegyi anyag vagy gáz továbbítható egyik helyről a másikra. A csővezeték használható több kábel (kábelköteg) vagy más (kisebb) csővezetékek burkolatobjektumaként is.

Ez a típus a UtilityLinkSet altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
pipeDiameterA csővezeték külső átmérője.Measurevoidable
pressureA maximális megengedett működési nyomás, amely mellett a terméket a csővezetéken keresztül továbbítják.Measurevoidable

Asszociációs szerepMeghatározásTípusVoidability
cableA csővezetékben található kábel.Cablevoidable
pipeA csővezetékben található csővezeték.Pipevoidable

6.2.1.14. Oszlop (Pole)

Egyszerű oszlop- (pózna-) objektum, amely egyetlen vagy több közüzemi hálózathoz tartozó közüzemi objektumokat hordozhat.

Ez a típus a UtilityNodeContainer altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
poleHeightAz oszlop magassága.Lengthvoidable

6.2.1.15. Torony (Tower)

Egyszerű toronyobjektum, amely egyetlen vagy több közüzemi hálózathoz tartozó közüzemi objektumokat tartalmazhat.

Ez a típus a UtilityNodeContainer altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
towerHeightA torony magassága.Lengthvoidable

6.2.2. Kódlisták

6.2.2.1. Kelléktípus (AppurtenanceTypeValue)

A kellékek osztályozása.

E kódlista megengedett értékei között a következő kódlisták vagy az adatszolgáltatók által meghatározott egyéb kódlisták értékei szerepelnek:

- Villamosenergia-hálózati kelléktípus (ElectricityAppurtenanceTypeValue): Villamosenergia-hálózati kelléktípusok osztályozása a 6.3.2.1. szakaszban foglaltak szerint.

- Kőolaj-, földgáz- és vegyianyag-hálózati kelléktípus (OilGasChemicalsAppurtenanceTypeValue): Kőolaj-, földgáz- és vegyianyag-hálózati kelléktípusok osztályozása a 6.4.2.1. szakaszban foglaltak szerint.

- Szennyvízhálózati kelléktípus (SewerAppurtenanceTypeValue): Szennyvízhálózati kelléktípusok osztályozása a 6.5.2.1. szakaszban foglaltak szerint.

- Távhőhálózati kelléktípus (ThermalAppurtenanceTypeValue): Vízhálózati kelléktípusok osztályozása a 6.6.2.1. szakaszban foglaltak szerint.

- Vízhálózati kelléktípus (WaterAppurtenanceTypeValue): Vízhálózati kelléktípusok osztályozása a 6.7.2.1. szakaszban foglaltak szerint.

6.2.2.2. Egyedi kelléktípus (SpecificAppurtenanceTypeValue):

A kellékek tartományspecifikus osztályozása.

E kódlista megengedett értékei között az adatszolgáltatók által meghatározott értékek szerepelnek.

6.2.2.3. A közműhálózati továbbítás típusa (UtilityDeliveryTypeValue)

A közműhálózati továbbítási típusok osztályozása.

E kódlista megengedett értékei között az alábbi táblázatban meghatározott értékek és az adatszolgáltatók által bármely szinten meghatározott további értékek szerepelnek.

ÉrtékNévMeghatározás
collectiongyűjtésOlyan közműhálózati típus leírása, amely a közműterméket gyűjtés útján továbbítja (pl. szennyvízhálózat, amely szennyvizet gyűjt össze a fogyasztóktól).
distributionelosztásOlyan közműhálózati típus leírása, amely a közműterméket főleg helyi elosztás útján továbbítja (pl. helyi villamosenergia-elosztás), közvetlenül a fogyasztók számára.
privatemagánOlyan közműhálózati típus leírása, amely a közműterméket (pl. magánvállalkozás tulajdonában lévő) kis magánhálózat útján továbbítja.
transportszállításOlyan közműhálózati típus leírása, amely a közműterméket nagy szállítási hálózat útján továbbítja (pl. kőolaj-, földgáz- és vegyianyagtermékek nagy távolságra történő továbbítása).

6.2.2.4. Közüzemi hálózat típusa (UtilityNetworkTypeValue)

A közüzemi hálózati típusok osztályozása.

E kódlista megengedett értékei között az alábbi táblázatban meghatározott értékek és az adatszolgáltatók által bármely szinten meghatározott további értékek szerepelnek.

ÉrtékNévMeghatározás
electricityvillamos energiaVillamosenergia-hálózatok.
oilGasChemicalkőolaj, földgáz vagy vegyi anyagKőolaj-, földgáz- vagy vegyianyag-hálózatok.
sewerszennyvízSzennyvízhálózatok.
watervízVízhálózatok.
thermaltávhőTávhőhálózatok.
telecommunicationstávközlésTávközlési hálózatok.

6.2.2.5. A figyelmeztetés típusa (WarningTypeValue)

A figyelmeztetéstípusok osztályozása.

E kódlista megengedett értékei között az alábbi táblázatban meghatározott értékek és az adatszolgáltatók által bármely szinten meghatározott további értékek szerepelnek.

ÉrtékNévMeghatározás
nethálóFigyelmeztető háló a kábelek és a csővezetékek védelmére.
tapeszalagA védőszalag figyelemfelkeltő színű vagy erősen kontrasztos színeket (pl. sárga-fekete vagy vörös-fehér) kombináló, rugalmas műanyag szalag.
concretePavingbetonburkolatBeton burkolókövek vagy burkolólapok együttese a kábelek vagy a csővezetékek burkolására.

6.3. Villamosenergia-hálózat

6.3.1. Térobjektumtípusok

A Villamosenergia-hálózat csomag a Villamosenergia-kábel térobjektumtípust tartalmazza.

6.3.1.1. Villamosenergia-kábel (ElectricityCable)

Közüzemi kapcsolat vagy kapcsolatsorozat, amellyel villamos energia továbbítható egyik helyről a másikra.

Ez a típus a Cable altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
operatingVoltageA villamos energiát használó berendezés működési feszültsége.Measurevoidable
nominalVoltageA rendszer névleges bemeneti feszültsége.Measurevoidable

6.3.2. Kódlisták

6.3.2.1. Villamosenergia-hálózati kelléktípus (ElectricityAppurtenanceTypeValue)

A villamosenergia-hálózati kellékek osztályozása.

E kódlista megengedett értékei között az alábbi táblázatban meghatározott értékek és az adatszolgáltatók által bármely szinten meghatározott további értékek szerepelnek.

ÉrtékNévMeghatározás
electricityNodevillamos hálózati csomópontVillamosenergia-hálózat csomópontja.
capacitorControlkondenzátorvezérlőKondenzátorvezérlő.
connectionBoxcsatlakozódobozCsatlakozódoboz.
correctingEquipmentfázisjavító berendezésFázisjavító berendezés.
deliveryPointtovábbítási pontTovábbítási pont.
dynamicProtectiveDevicedinamikus feszültségvédőDinamikus feszültségvédő.
fusebiztosítékBiztosíték.
generatorgenerátorGenerátor.
loadTapChangerterhelés alatti átkapcsolóTerhelés alatti átkapcsoló.
mainStationnagyfeszültségű állomásNagyfeszültségű állomás.
netStationhálózati állomásHálózati állomás.
networkProtectorhálózatvédelmi eszközHálózatvédelmi eszköz.
openPointnyitott pontNyitott pont.
primaryMeterprimer mérőPrimer mérő.
recloserElectronicControlelektronikus visszakapcsolóElektronikus visszakapcsoló.
recloserHydraulicControlhidraulikus visszakapcsolóHidraulikus visszakapcsoló.
regulatorControlszabályozóSzabályozó.
relayControlreléRelé.
sectionalizerElectronicControlelektronikus határolóElektronikus határoló.
sectionalizerHydraulicControlhidraulikus határolóHidraulikus határoló.
streetLightközvilágításKözvilágítás.
subStationalállomásAlállomás.
switchkapcsolóKapcsoló.
transformertranszformátorTranszformátor.
voltageRegulatorfeszültségszabályozóFeszültségszabályozó.
detectionEquipmenthibakereső berendezésHibakereső berendezés.
monitoringAndControlEquipmentmérő- és ellenőrző berendezésekMérő- és ellenőrző berendezések.

6.4. Kőolaj-, földgáz- és vegyianyag-hálózat

6.4.1. Térobjektumtípusok

A Kőolaj-, földgáz- és vegyianyag-hálózat csomag a Kőolaj, földgáz és vegyi anyag térobjektumtípust tartalmazza.

6.4.1.1. Kőolaj-, földgáz- és vegyianyag-hálózati csővezeték (OilGasChemicalsPipe)

Kőolaj, földgáz vagy vegyi anyag egyik helyről a másikra való továbbítására szolgáló csővezeték.

Ez a típus a Pipe altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
oilGasChemicalsProductTypeA kőolaj-, földgáz- vagy vegyianyag-vezetéken át továbbított kőolaj-, földgáz- vagy vegyianyagtermék típusa.OilGasChemicalsProductTypeValuevoidable

6.4.2. Kódlisták

6.4.2.1. Kőolaj-, földgáz- és vegyianyag-hálózati kelléktípus (OilGasChemicalsAppurtenanceTypeValue)

Kőolaj-, földgáz- és vegyianyag-hálózati kellékek osztályozása.

E kódlista megengedett értékei között az alábbi táblázatban meghatározott értékek és az adatszolgáltatók által bármely szinten meghatározott további értékek szerepelnek.

ÉrtékNévMeghatározás
pumpszivattyúSzivattyú.
gasStationbenzinkútBenzinkút.
oilGasChemicalsNodekőolaj-, földgáz- vagy vegyianyag-vezetékek hálózatának csomópontjaKőolaj-, földgáz- vagy vegyianyag-vezetékek hálózatának csomópontja.
compressionsűrítésSűrítés.
terminalterminálTerminál.
deliveryPointtovábbítási pontTovábbítási pont.
frontierhatárHatár.
productionRegiontermelési régióTermelési régió.
plantüzemÜzem.
pumpingStationszivattyútelepSzivattyútelep.
storagetárolásTárolás.
markermarkerMarker.

6.4.2.2. Kőolaj-, földgáz- és vegyianyag-termék típusa (OilGasChemicalsProductTypeValue)

Kőolaj-, földgáz- és vegyianyagtermékek osztályozása.

E kódlista megengedett értékei között az adatszolgáltatók által meghatározott értékek szerepelnek.

Az adatszolgáltatók használhatják az INSPIRE közüzemi és közszolgáltatásokról szóló műszaki útmutató dokumentumában meghatározott értékeket.

6.5. Szennyvízhálózat

6.5.1. Térobjektumtípusok

A Szennyvízhálózat csomag a Szennyvízcsővezeték térobjektumtípust tartalmazza.

6.5.1.1. Szennyvízcsővezeték (SewerPipe)

A szennyvízcsővezetéket szennyvíz egyik helyről a másikra való továbbítására használják.

Ez a típus a Pipe altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
sewerWaterTypeA szennyvíz típusa.SewerWaterTypeValuevoidable

6.5.2. Kódlisták

6.5.2.1. Szennyvízhálózati kelléktípus (SewerAppurtenanceTypeValue)

A szennyvízhálózati kellékek osztályozása.

E kódlista megengedett értékei között az alábbi táblázatban meghatározott értékek és az adatszolgáltatók által bármely szinten meghatározott további értékek szerepelnek.

ÉrtékNévMeghatározás
anodeanódAnód.
barrelhordóHordó.
barScreenszennyvízrácsSzennyvízrács.
catchBasingyűjtőmedenceGyűjtőmedence.
cleanOuttisztítóTisztító.
dischargeStructurelefolyórendszerLefolyórendszer.
metermérőMérő.
pumpszivattyúSzivattyú.
regulatorszabályozóSzabályozó.
scadaSensorSCADA rendszerű érzékelőSCADA rendszerű érzékelő.
thrustProtectionnyomásvédelemNyomásvédelem.
tideGateárapálykapuÁrapálykapu.
sewerNodeszennyvízhálózati csomópontSzennyvízhálózat csomópontja.
connectionösszeköttetésÖsszeköttetés.
specificStructureegyedi szerkezetEgyedi szerkezet.
mechanicAndElectromechanicEquipmentmechanikus és elektromechanikus berendezésMechanikus és elektromechanikus berendezés.
rainwaterCollectoresővízgyűjtőEsővízgyűjtő.
watertankOrChambervíztartály vagy kamraVíztartály vagy kamra.

6.5.2.2. Szennyvíz típusa (SewerWaterTypeValue):

A szennyvíztípusok osztályozása.

E kódlista megengedett értékei között az alábbi táblázatban meghatározott értékek és az adatszolgáltatók által bármely szinten meghatározott további értékek szerepelnek.

ÉrtékNévMeghatározás
combinedkombináltKombinált szennyvíz.
reclaimedtisztítottTisztított szennyvíz.
sanitaryegészségügyiEgészségügyi szennyvíz.
stormcsapadékCsapadékvíz.

6.6. Távhőhálózat

6.6.1. Térobjektumtípusok

A Távhőhálózat csomag a ThermalPipe térobjektumtípust tartalmazza.

6.6.1.1. Távhővezeték (ThermalPipe)

Fűtés vagy hűtés egyik helyről a másikra való továbbítására szolgáló csővezeték.

Ez a típus a Pipe altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
thermalProductTypeA távhővezetéken át továbbított távhő-szolgáltatási termék típusa.ThermalProductTypeValuevoidable

6.6.2. Kódlisták

6.6.2.1. Távhőhálózati kelléktípus (ThermalAppurtenanceTypeValue)

A távhőhálózati kellékek osztályozása.

E kódlista megengedett értékei között az adatszolgáltatók által meghatározott értékek szerepelnek.

Az adatszolgáltatók használhatják az INSPIRE közüzemi és közszolgáltatásokról szóló műszaki útmutató dokumentumában meghatározott értékeket.

6.6.2.2. Távhő-szolgáltatási terméktípus (ThermalProductTypeValue)

A távhő-szolgáltatási termékek osztályozása.

E kódlista megengedett értékei között az adatszolgáltatók által meghatározott értékek szerepelnek.

Az adatszolgáltatók használhatják az INSPIRE közüzemi és közszolgáltatásokról szóló műszaki útmutató dokumentumában meghatározott értékeket.

6.7. Vízhálózat

6.7.1. Térobjektumtípusok

A Vízhálózat csomag a Vízcsővezeték térobjektumtípust tartalmazza.

6.7.1.1. Vízcsővezeték (WaterPipe)

A vízcsővezetéket víz egyik helyről a másikra való továbbítására használják.

Ez a típus a Pipe altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
waterTypeA víz típusa.WaterTypeValuevoidable

6.7.2. Kódlisták

6.7.2.1. Vízhálózati kelléktípus (WaterAppurtenanceTypeValue)

Vízhálózati kellékek osztályozása.

E kódlista megengedett értékei között az alábbi táblázatban meghatározott értékek és az adatszolgáltatók által bármely szinten meghatározott további értékek szerepelnek.

ÉrtékNévMeghatározás
waterNodevízhálózati csomópontVízhálózat csomópontja.
anodeanódAnód.
clearWelltisztítóműTisztítómű.
controlValveszabályozó szelepSzabályozó szelep.
fittingszerelvénySzerelvény.
hydranttűzcsapTűzcsap.
junctioncsomópontCsomópont.
lateralPointoldalsó pontOldalsó pont.
metermérőMérő.
pumpszivattyúSzivattyú.
pumpStationszivattyúházSzivattyúház.
samplingStationmintavevő állomásMintavevő állomás.
scadaSensorSCADA rendszerű érzékelőSCADA rendszerű érzékelő.
storageBasintárolómedenceTárolómedence.
storageFacilitytárolólétesítményZárt tárolólétesítmény.
surgeReliefTanknyomáskiegyenlítő tartályNyomáskiegyenlítő tartály.
systemValvevízelzáró szelepVízelzáró szelep.
thrustProtectionnyomásvédelemNyomásvédelem.
treatmentPlantkezelőtelepKezelőtelep.
wellciszternaCiszterna.
pressureRelieveValvenyomáshatároló szelepNyomáshatároló szelep.
airRelieveValvelégtelenítő szelepLégtelenítő szelep.
checkValveellenőrző szelepEllenőrző szelep.
waterExhaustPointvízvételi pontVízvételi pont.
waterServicePointvízszolgáltatási pontVízszolgáltatási pont.
fountainszökőkútSzökőkút.
fireHydranttűzcsapTűzcsap.
pressureControllernyomásszabályozóNyomásszabályozó.
ventszellőzőSzellőző.
recoilCheckValvehátrasiklást szabályozó szelepHátrasiklást szabályozó szelep.
waterDischargePointvízelvezetési pontVízelvezetési pont.

6.7.2.2. A víz típusai (WaterTypeValue)

A víztípusok osztályozása.

E kódlista megengedett értékei között az alábbi táblázatban meghatározott értékek és az adatszolgáltatók által bármely szinten meghatározott további értékek szerepelnek.

ÉrtékNévMeghatározás
potableihatóIvóvíz.
rawtisztítatlanTisztítatlan víz.
saltsósSós víz.
treatedkezeltKezelt víz.

6.8. Környezetvédelmi vezetéssel kapcsolatos létesítmények

6.8.1. Térobjektumtípusok

A Környezetvédelmi vezetéssel kapcsolatos létesítmények csomag a Környezetvédelmi vezetéssel kapcsolatos létesítmény térobjektumtípust tartalmazza.

6.8.1.1. Környezetvédelmi vezetéssel kapcsolatos létesítmény (EnvironmentalManagementFacility)

Olyan fizikai szerkezet, amelyet környezeti anyagok, pl. hulladék vagy szennyvíz áramlásával kapcsolatos egyes funkciók ellátására terveztek, építettek vagy helyeztek üzembe, vagy ilyen funkciók ellátására használt, meghatározott föld- vagy vízterület.

Ez a típus az ActivityComplex altípusa.

AttribútumMeghatározásTípusVoidability
typeA létesítmény típusa, pl. berendezés vagy telep.EnvironmentalManagementFacilityTypeValuevoidable
serviceHoursA létesítmény működési ideje.PT_FreeTextvoidable
facilityDescriptionA környezetvédelmi vezetéssel kapcsolatos létesítményre vonatkozó kiegészítő információk, ideértve annak címét, a kapcsolattartási adatokat, a kapcsolt feleket és egy szabad szöveges leírást.ActivityComplexDescriptionvoidable
physicalCapacityEgy tevékenység elvégzésére való tényleges vagy potenciális képesség számszerűsítése.Capacityvoidable
permissionHivatalos határozat (formális hozzájárulás), amely engedélyezi a környezetvédelmi vezetéssel kapcsolatos létesítmény egészének vagy részének működését.Permissionvoidable
statusA környezetvédelmi vezetéssel kapcsolatos létesítmény státusza, pl. működő vagy üzemen kívül helyezett.ConditionOfFacilityValuevoidable

Asszociációs szerepMeghatározásTípusVoidability
parentFacilityAnyalétesítmény, vagyis az a létesítmény, amelyhez ez a létesítmény tartozik.EnvironmentalManagementFacilityvoidable

6.8.2. Kódlisták

6.8.2.1. Környezetvédelmi létesítmény osztályozása (EnvironmentalManagementFacilityTypeValue)

Környezetvédelmi létesítmények osztályozása, például telepként vagy berendezésként.

E kódlista megengedett értékei között az alábbi táblázatban meghatározott értékek és az adatszolgáltatók által meghatározott szűkebb értékek szerepelnek.